زعکست ماہ تاباں آفریدند

زعکست ماہ تاباں آفریدند

زعکست ماہ تاباں آفریدند

زبوئے تو گلستان آٰفریدند

صبا رامست از بویت بہر سو

چناں افتاں و خیزاں آفریدند

برائے جلوہٴ یک گلبن ناز

ہزاراں باغ و بستاں آفریدند

زمہر تو مثالے برگرفتند

وزاں مہر سلیماں آفریدند

چوانگشت توشد جولاں دہ برق

قمر را بہر قربان آفریدند

زلعل نوشخند جاں فزایت

زلال آب حیواں آٰفریدند

نہ غیر کبریا جاں آفرینے

نہ خود مثل تو جاناں آفریدند

پئے نظارہ محبوب لاہوت

جبنیت آئنہ ساں آٰفریدند

بناکردند تاقصر رسالت

ترا شمع شبستاں آٰفریدند

زمہر و چرخ بہر خوان جودت

عجب قرص و نمکداں آفریدند

زحسنت تابہار تازہ گل کرد

رضایت راغزل خواں آفریدند

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: