Quran in Hindi

Quran in Hindi

 

 

Table of Contents

सूरह अल फातिहा (मक्की)

 

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

 

 1. अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन
 2. अर्रहमानिर्रहीम
 3. मालिकि यौमिद्दीन
 4. इय्या-क नअ्बुदु व इय्या-क नस्तअीन
 5. इह्-दिनस्सिरातल्-मुस्तकीम
 6. सिरातल्लज़ी-न अन्अ़म्-त अलैहिम्
 7. गैरिल्-म़ग्जूबि अलैहिम् वलज़्ज़ाल्लीन

 

 

 

सूरह अल – बकरह (मदनी)

 

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

 1. अलिफ्-लाम्-मीम्(1)
 2. जालिकल्-किताबु ला रै-ब फ़ीहि हुदल्लिल्-मुत्तकीन(2)
 3. अल्लज़ी-न युअमिनू-न बिल-गैबि व युक़ीमूनस्सला-त व-मिम्मा र-ज़क़्नाहुम् युन्फिकून(3)
 4. वल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बिमा उन्ज़ि-ल इलै-क वमा उन्जि-ल मिन् कब्लि-क व बिल्-आखि-रति हुम् यूकिनून(4)
 5. उलाइ-क अला हुदम्-मिर्रब्बहिम व उलाइ-क हुमुल्- मुफ़लिहून(5)
 6. इन्नल्लज़ी-न क-फरू सवाउन् अलैहिम् अ-अन्जर-तहुम् अम् लम् तुन्जिरहुम ला युअमिनून(6)
 7. खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम् व अला सम्अिहिम् व अला अब्सारिहिम् गिशा-वतुंव-व लहुम् अज़ाबुन् अज़ीम(7)*
 8. व मिनन्नासि मंय्यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल्यौमिल्-आखिरि व मा हुम् बिमुअमिनीन•(8)
 9. युख़ादिअूनल्ला-ह वल्लज़ी-न आमनू , व मा यख्दअू-न इल्ला अन्फुसहुम् व मा यश्अुरून(9)
 10. फ़ी कुलू बिहिम् म-र-जुन् फ़ज़ा – दहुमुल्लाहु म-र-जन् व लहुम् अज़ाबुन् अलीमुम् बिमा कानू यक्ज़िबून(10)
 11. व इज़ा की-ल लहुम् ला तुफ्सिदू फिलअर्ज़ि कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून(11)
 12. अला इन्नहुम् हुमुल-मुफ्सिदू-न व ला किल्ला यश्अुरून(12)
 13. व इज़ा की-ल लहुम् आमिनू कमा आ-मनन्नासु कालू अनुअ्मिनु कमा आ-मनस् सुफ़-हा-उ , अला इन्नहुम् हुमुस्-सुफ़-हा-उ व लाकिल्ला यअलमून(13)
 14. व इज़ा लकुल्लज़ी-न आमनू कालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम् कालू इन्ना म-अकुम् इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन(14)
 15. अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम् व यमुद्दु हुम फ़ी तुगयानिहिम् यअमहून(15)
 16. उला-इकल्लज़ीनश्त-र वुज़ ज़ला-ल-त बिल्हुदा फ़मा रबिहत्-तिजारतुहुम् व मा कानू मुह्तदीन(16)
 17. म-सलुहुम् क-म-सलिल-लज़िस्तौ-क-द नारन् फ़-लम्मा अज़ा-अत् मा हौ – लहू ज़-हबल्लाहु बिनूरिहिम् व त-र-कहुम् फ़ी जुलुमातिल्ला युब्सिरून(17)
 18. सुम्मुम्-बुक्मुन अुम्युन् फहुम् ला यर्जिअून(18)
 19. औ क-सय्यिबिम-मिनस्समा-इ फ़ीहि जुलुमातुंव व-रअदुंव व-बरकुन , यज्अलू-न असाबि-अहुम् फ़ी आज़ानिहिम् मिनस्सवाअिकि ह-जरल्मौति वल्लाहु मुहीतुम्-बिल्काफिरीन(19)
 20. यकादुल-बरकु यख्तफु अब्सा-रहुम् , कुल्लमा अज़ा-अ लहुम् मशौ फीहि व इज़ा अज्ल-म अलैहिम् कामू , व-लौ शा-अल्लाहु ल-ज़-ह-ब बिसम्अिहिम् व अब्सारिहिम , इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन कदीर(20)
 21. या अय्युहन्नासुअ् बुदू रब्बकुमुल्लजी ख-ल-ककुम् वल्लज़ी-न मिन् कब्लिकुम लअल्लकुम् तत्तकून(21)
 22. अल्लजी ज-अ-ल लकुमुल् अर्-ज़ फिराशंव-वस्समा-अ बिनाअंव व-अन्ज-ल मिनस्समा-इ माअन् फ़-अख्-र-ज बिही मिनस्स-मराति ‘ रिज्कल लकुम् फला तज्अलू लिल्लाहि अन्दादंव व-अन्तुम् तअलमून(22)
 23. व इन कुन्तुम् फ्री रैबिम्-मिम्मा नज्जलना अ़ला अब्दिना फ़अ्तू बिसू-रतिम् मिम् मिस्लिही वद्अु शु-हदाअकुम् मिन् दूनिल्लाहि इन कुन्तुम् सादिक़ीन(23)
 24. फ़-इल्लम तफ्अलू व लन् तफ्अलू फत्तकुन्नारल्लती व कूदुहन्नासु वलहिजा-रतु उअिद्दत् लिल्काफ़िरीन(24)
 25. व बश्शिरिल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्-न लहुम् जन्नातिन तज्-री मिन् तहतिहल्-अन्हारू , कुल्लमा रूज़िकू मिन्हा मिन् स-म-रतिर्-रिज्कन् कालू हाज़ल्लजी रूज़िक्ना मिन् कब्लू व उतू बिहि मु-तशाबिहन् , व लहुम् फ़ीहा अज्वाजुम् मु-तह्ह-रतुवं व हुम् फ़ीहा खालिदून(25)
 26. इन्नल्ला-ह ला यस्तहयी अंय्यजरि-ब म-स-लम्मा बअू-जतन् फ़मा फौ-कहा , फ-अम्मल्ल जी-न आमनू फ़-यअ लमू-न अन्नहुलहक्कु मिर्रब्बिहिम , व अम्मल्लज़ी-न क-फ़रू फ़ यकूलू-न माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा म-सलन्• युज़िल्लु बिही कसीरंव् व यहदी बिही कसीरन् , व मा युज़िल्लु बिही इल्लल्-फ़ासिक़ीन(26)
 27. अल्लज़ी-न यन्कुजु-न अहदल्लाहि मिम्-बअ्दि मीसाकिही व यक्तअू-न मा अ-मरल्लाहु बिही अंय्यू-स-ल व युफ्सिदू-न फ़िल्अर्ज़ि उलाइक हुमुल्-ख़ासिरून(27)
 28. कै-फ़ तक्फुरू-न बिल्लाहि व कुन्तुम् अम्वातन् फ़-अह्याकुम् सुम्-म युमीतुकुम् सुम्-म युहूयीकुम् सुम्-म इलैहि तुर्जअून(28)
 29. हुवल्लजी ख-ल-क लकुम् मा फ़िलअर्जि जमीअन् , सुम्मस्तवा इलस्समा-इ फ़-सव्वाहुन्-न सब्-अ समावातिन् , व हु-व बिकुल्लि शैइन् अलीम(29)*
 30. व इजू का-ल रब्बु-क लिल्मलाइ-कति इन्नी जाअिलुन् फिल्अर्जि ख़ली-फ़तन् , कालू अ-तज-अलु फ़ीहा मंय्युफिसदु फ़ीहा व यसफ़िकुद्दिमा-अ व नह्नु नुसब्बिहु बिहम्दि-क व नुकद्दिसु ल-क , का-ल इन्नी अअ्लमु मा ला तअ्लमून(30)
 31. व अल्ल-म आ-दमल् अस्मा-अ कुल्लहा सुम्-म अ-र-ज़ हुम् अलल्-मलाइ-कति फ़का-ल अम्बिऊनी बिअस्मा-इ हा-उला-इ इन कुन्तुम सादिक़ीन(31)
 32. कालू सुब्हा-न-क ला-अिल-म-लना इल्ला मा अल्लम्तना इन्न-क अन्तल अलीमुल-हकीम(32)
 33. का-ल या आदमु अमबिअ्हुम बिअस्मा-इहिम् फ-लम्मा अम्-ब-अहुम् बिअस्मा-इहिम् का-ल अलम् अकुल्लकुम् इन्नी अअ़लमु गैबस्समावाति वल्अर्ज़ि व अअ्लमु मा तुब्दू-न व मा कुन्तुम् तक्तुमून(33)
 34. व इज् कुल्ना लिल्-मलाइकतिस्जुदू लिआ-द-म फ़-स-जदू इल्ला इब्लीस , अबा वस्तक्ब-र व का-न मिनल्काफ़िरीन(34)
 35. व कुल्ना या आदमुस्कुन् अन्-त व जौजुकल-जन्न-त व कुला मिन्हा र-ग़दन हैसु शिअतुमा व ला तक्रबा हाज़िहिश् श-ज-र-त फ़-तकूना मिनज्-ज़ालिमीन(35)
 36. फ-अज़ल-लहुमश्-शैतानु अन्हा फ-अख्र-जहुमा मिम्मा काना फीही व कुल-नहबितू बअजुकुम लिबअज़िन् अदुव्वुन् व लकुम् फिलअर्जि मुस्तकर्रूंव व मताअुन् इलाहीन(36)
 37. फ़-त लक्का आदमु मिर्रब्बिही कलिमातिन् फ़ता-ब अलैहि , इन्नहू हुवत्तव्वाबुर्रहीम(37)
 38. कुल्नहबितू मिन्हा जमीअन् फ़-इम्मा यअतियन्नकुम् मिन्नी हुदन फ़-मन् तबि-अ हुदा-या फला खौफुन अलैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून(38)
 39. वल्लज़ी-न कफरू व कज्जबू बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(39)*
 40. या बनी इस्राइलज्कुरू निअ्मतियल्लती अन्अम्तु अलैकुम् व औफू बि-अ़हदी ऊफि़ बि-अहदिकुम् व इय्या-य फरहबून(40)
 41. व आमिनू बिमा अन्ज़ल्तु मुसद्दिकल्लिमा म-अकुम् व ला तकूनू अव्व-ल काफ़िरिम् बिहि व ला तश्तरू बिआयाती स्-म-नन् कलीलंव व इय्या-य फत्तकून (41)
 42. व ला तल्बिसुल-हक्-क बिल्बातिलि व तक्तुमुल्हक्-क व अन्तुम् तअलमून(42)
 43. व अकीमुस्सला-त व आतुज्जका-त वर्-कअू म-अर्राकिअीन(43)
 44. अ-तअ्मुरूनन्ना-स बिल्बिर्रि व तन्सौ-न अन्फुसकुम् व अन्तुम् तत्लूनल-किता-ब , अ-फला तअ्किलून(44)
 45. वस्तअीनू बिस्सबरि वस्सलाति , व इन्नहा लकबी-रतुन् इल्ला अलल-ख़ाशिजीन(45)
 46. अल्लज़ी-न यजुन्नू-न अन्नहुम-मुलाकू रब्बिहिम् व अन्नहुम् इलैहि राजिअून•(46)*
 47. या बनी इस्राईलज्कुरू निअ्मतियल्लती अन्अम्तु अलैकुम् व अन्नी फज्जल्तुकुम् अलल् आलमीन(47)
 48. वत्तकू यौमल्ला तज्ज़ी नफ्सुन् अन्नफ्सिन् शैअंव व ला युक्बलु मिन्हा शफ़ा-अतुंव – व ला युअ्-खजु मिन्हा अद्लुंव व ला हुम् युन्सरून(48)
 49. व इज नज्जैनाकुम मिन् आलि फिरऔ-न यसूमू-नकुम् सूअल-अज़ाबि युज़ब्बिहू-न अब्ना-अकुम् व यस्तह्यू -न निसा-अकुम् व फी जालिकुम बलाउम् मिर्रब्बिकुम् अ़जी़म(49)
 50. व इज् फ़-रक्ना बिकुमुल्-बह्-र फ़-अन्जैनाकुम् व अग्-रक्ना आ-ल फ़िरऔ-न व अन्तुम् तन्जुरून (50)
 51. व इज् वाअ़दना मूसा अर्-बअी़-न लै-लतन् सुम्मत्तखज्तुमुल्-अिज्-ल मिम्-बअ्दिही व अन्तुम् ज़ालिमून(51
 52. ) सुम्-म अ़फौना अ़न्कुम मिम्-बअदि ज़ालि-क लअल्लकुम् तश्कुरून(52)
 53. व इज् आतैना मूसल-किता-ब वल्फुरका-न लअल्लकुम् तह्तदून(53)
 54. व इज् का-ल मूसा लिक़ौमिही या कौमि इन्नकुम् ज़-लम्तुम अन्फु-सकुम् बित्तिख़ाज़िकुमुल्-अिज्-ल फ़तूबू इला बारिइकुम् फक्-तुलू अन्फु-स-कुम् , जा़लिकुम् खैरूल्लकुम् अिन्-द बारिइकुम् , फ़ता – ब अलैकुम इन्नहू हुवत्तव्वाबुर्रहीम(54) व इज् कुल्तुम् या मूसा लन्-नुअ्-मिन-ल-क हत्ता नरल्ला-ह जह्-रतन् फ़-अ खज़त्कुमुस्साअि-कतु व अन्तुम् तन्जु़रून(55)
 55. सुम्-म बअस्नाकुम् मिम्-बअ्दि मौतिकुम् लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(56)
 56. व जल्लल्ना अलैकुमुल्-ग़मा-म व अन्ज़ल्ना अलैकुमुल्मन्-न वस्सल्वा , कुलू मिन् तय्यिबाति मा रज़क्नाकुम् , व मा ज़-लमूना व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज्लिमून(57)
 57. व इज् कुल्नद्ख़ुलू हाज़िहिल् कर-य-त फकुलू मिन्हा हैसू शिअ्तुम र-गदंव वद्खुलुल-बा-ब सुज्जदंव व-कूलू हित्ततुन् नगफिर लकुम ख़तायाकुम् , व स-नज़ीदुल् मुह्सिनीन(58)
 58. फ-बद्-दल्-लज़ी-न ज़-लमू कौलन् गैरल्लज़ी की-ल लहुम् फ़-अन्ज़ल्ना अलल्लज़ी-न ज़लमू रिज्ज़म् – मिनस्-समा-इ बिमा कानू यफ्सुकून(59)*
 59. व इज़िस्तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़-कुल्नजरिब् बिअसाकल् ह-ज-र , फ़न्-फ़-जरत् मिन्हुस्-नता अश्र-त अैनन् , कद् अलि-म कुल्लु उनासिम् मश्र-बहुम् , कुलू वश्रबू मिर्रिज़किल्लाहि व ला तअ्सौ फिलअर्ज़ि मुफ्सिदीन(60) व इज् कुल्तुम् या मूसा लन्-नस्बि-र अला तआमिव्वाहिदिन् फ़द्अु लना रब्ब-क युख्रिज् लना मिम्मा तुम्बितुल अर्जु मिम्-बक्लिहा व किस्सा-इहा व फूमिहा व अ-द सिहा व ब-स-लिहा , का-ल अ-तस्तब्दिलूनल्लज़ी हु-व अद्ना बिल्लज़ी हु-व खैरून , इह्बितू मिस्रन् फ़-इन्-न लकुम मा सअल्तुम , व जुरिबत् अलैहिमुज्ज़िल्लतु वल्मस्-क-नतु व बाऊ बि-ग़-ज़-बिम् – मिनल्लाहि ,जालि-क बिअन्न-हुम् कानू यक्फुरू-न बिआयातिल्लाहि व यक्तुलूनन्-नबिय्यी-न बिगैरिल हक्कि, ज़ालि-क बिमा असव् वकानू यअतदून(61)*
 60. इन्नल्लज़ी-न आमनू वल्लज़ी-न हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन् आम-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-आखिरि व अमि-ल सालिहन् फ़-लहुम् अजरुहुम अिन्-द रब्बिहिम वला खौफुन् अलैहिम वला हुम् यह्ज़नून(62) व इज् अखज्ना मीसा-ककुम् व र-फअ्ना फौ-ककुमुत्तू-र खुजू मा आतैनाकुम् बिकुव्वातिंव्वज्कुरू मा फीहि लअल्लकुम् तत्तकून(63)
 61. सुम्-म तवल्लैतुम् मिम्-बअ्दि ज़ालि-क फलौला फज्लुल्लाहि अलैकुम् व रहमतुहू लकुन्तुम् मिनल ख़ासिरीन(64) व लकद् अलिम्तुमुल्लज़ीनअ्-तदौ मिन्कुम् फिस्सब्ति फ़कुल्ना लहुम् कूनू कि-र-दतन् खासिईन(65)
 62. फ-जअल्नाहा नकालल्-लिमा बै-न यदैहा व मा ख़ल्फहा व मौअि-जतल् लिल्मुत्तकीन(66)
 63. व इज् का-ल मूसा लिकौमिही इन्नल्ला-ह यअ्मुरूकुम् अन् तज़्बहू बक-रतन् , कालू अ-तत्तखिजुना हुजुवन्, का-ल अअूजु बिल्लाहि अन् अकू-न मिनल्जाहिलीन(67)
 64. कालुद्अु लना रब्ब-क युबय्यिल्लना मा हि-य , का-ल इन्नहू यकूलु इन्नहा ब-क-रतुल्ला-फ़ारिजुंव् वला बिकरून् , अवानुम् , बै-न ज़ालि-क , फ़फ्अलू मा तुअमरून(68) कालुद् अु-लना रब्ब-क युबय्यिल्लना मा लौनुहा , का-ल इन्नहू यकूलु इन्नहा ब-क-रतुन् सफ़रा-उ फ़ाकिअुल लौनुहा तसुर्रुन्नाज़िरीन(69)
 65. कालुद् अुलना रब्ब-क युबय्यिल्लना मा हि-य इन्नल ब-क-र तशा-ब-ह अलैना , व इन्ना इन्श-अल्लाहु लमुह्तदून(70)
 66. का-ल इन्नहू यकूलु इन्नहा ब-क-रतुल् ला ज़लूलुन् तुसीरूलू-अर्-ज़ वला तस्किल्-हर-स मुसल्-ल-म-तुल्लाशिय-त फ़ीहा , कालुल्आ-न जिअ्-त बिल्हक्कि , फ़-ज़- बहूहा वमा कादू यफ्अलून(71)*
 67. व इज् कतल्तुम् नफ्सन् फ़द्दा-रअ्तुम् फ़ीहा , वल्लाहु मुखिरजुम् मा कुन्तुम् तक्तुमून(72) फ़-कुल्नज्रिबूहु बि-बअ्ज़िहा , कज़ालि-क युह्यिल्लाहुल-मौता व युरीकुम् आयातिही लअल्लकुम् तअ्किलून (73) सुम्-म क़सत् कुलूबुकुम् मिम्-बअ्दि जालि-क फहि-य कलहिजा-रति औ अशद्दू कस्वतन् , व इन्-न मिनल-हिजारति लमा य-तफज्जरू मिन्हुल-अन्हारू , व इन्-न मिन्हा लमा यश्शक्ककु फ़-यख् रूजु मिन्हुल्मा-उ , व इन्-न मिन्हा लमा यहबितु मिन् ख़श्यतिल्लाहि, व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन् अम्मा तअ्मलून(74) अफ़-तत्मअू-न अंय्युअ्मिनू लकुम् व कद् का-न फ़रीकुम् मिन्हुम् यस्मअू-न कलामल्लाहि सुम्-म युहर्रिफूनहू मिम्-बअ्दि मा अ-क-लूहु व हुम् यअ्लमून(75) व इज़ा लकुल्लज़ी-न आमनू कालू आमन्ना व इज़ा ख़ला बअ्जुहुम् इला बअ्जिन् कालूं अतुह्द्दिसू नहुम् बिमा फ़-तहल्लाहु अलैकुम् लियुहाज्जूकुम् बिही अिन्-द रब्बिकुम , अ-फ़ला तअ्किलून(76) अ-वला यअ्लमू-न अन्नल्ला-ह यअलमु मा युसिर्रू-न वमा युअलिनून(77)
 68. व मिन्हुम् उम्मिय्यू-न ला यअ्लमूनल किता-ब इल्ला अमानिय्-य व इन हुम् इल्ला यजुन्नून•(78) फ वै लुल-लिल्लजी-न यक्तुबूनल- किता-ब बिऐदीहिम , सुम्-म यकूलू-न हाज़ा मिन् अिन्दिल्लाहि लियश्तरू बिही स-म-नन् कलीलन् , फवैलुल्लहुम् मिम्मा क-त-बत् ऐदीहिम व वैलुल्लहुम् मिम्मा यक्सिबून(79) व कालू लन् तमस्स-नन्नारू इल्ला अय्यामम् मअदू- दतन् , कुल अत्तखज्तुम् अिन्दल्लाहि अहदन फ़-लंय्-युख्लिफ़ल्लाहु अह्दहू अम् तकूलू-न अलल्लाहि मा ला तअ्लमून(80)
 69. बला मन् क-स-ब सय्यि-अतंव-व अहातत् बिही खतीअतु हू फ़-उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(81) वल्लजी-न आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइ-क अस्हाबुल-जन्नति हुम् फ़ीम ख़ालिदून(82)*
 70. व इज् अख़ज्ना मीसा-क बनी इस्-राई-ल ला तअबुदू-न इल्लल्ला-ह , व बिल्वालिदैनि इहसानंव वज़िल्कुरबा वल्यतामा वल्मसाकीनि व कूलू लिन्नासि हुस्नंव व-अकीमुस्सला-त व आतुज्ज़का-त , सुम्-म तवल्लैतुम् इल्ला क़लीलम्-मिन्कुम् व अन्तुम् मुअ्रिजून(83) व इज् अख़ज्ना मीसा-ककुम्-ला तस्फिकू-न दिमा-अकुम् व ला तुख्रिजू-न अन्फु-सकुम् मिन् दियारिकुम् सुम्-म अक्ररतुम् व अन्तुम तश्हदून(84) सुम्-म अन्तुम् हा-उला-इ तक्तुलू-न अन्फु-सकुम् व तुख्रिजू-न फरीकम् मिन्कुम् मिन् दियारिहिम तज़ाहरू-न अलैहिम बिल्इस्मि वल्-अुद्वानि , व इंय्यअ्तूकुम् उसारा तुफादूहुम व हु-व मुहर्रमुन् अलैकुम् इख्राजुहुम , अ-फ़-तुअ्मिनू-न बिबअ्ज़िल-किताबि व तक्फुरू-न बिबअ्ज़िन् फ़मा जज़ा-उ मंय्यफ्अलु ज़ालि-क मिन्कुम् इल्ला खिज्युन् फ़िल्हयातिद्दु न्या व यौमलकियामति युरद्दू -न इला अशद्दिल-अज़ाबि , व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन् अम्मा तअ्मलून(85) उला-इ-कल्लजीनश-त-र वुल्हयातद्दु न्या बिल्आख़िरति फ़ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु व ला हुम् युन्सरून(86)*
 71. व लक़द् आतैना मूसल् किता-ब व कफ्फ़ैना मिम्-बअदिही बिर्रूसुलि व आतैना अीसब्-न मर्यमल्बय्यिनाति व अय्यद्नाहु बिरूहिल्कुदुसि, अ-फकुल्लमा जाअकुम् रसूलुम बिमा ला तहवा अन्फुसुकुमुस्तक्बरतुम् फ़-फरीकन् कज्जब्तुम् व फरीकन् तक्तुलून(87) व कालू कुलूबुना गुल्फुन् , बल ल-अ नहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़-कलीलम्मा युअमिनून(88) व लम्मा जाअहुम् किताबुम् मिन् अिन्दिल्लाहि मुसद्दिकुल्लिमा म-अहुम् व कानू मिन् कब्लु यस्तफ़्तिहू-न अलल्लजी-न कफरू , फ़-लम्मा जा-अहुम् मा अ-रफू क-फ-रू बिही फ़-लअ्नतुल्लाहि अलल्-काफिरीन(89) बिअ-स-मश्तरौ बिही अन्फु-सहुम् अंय्यक्फुरू बिमा अन्जलल्लाहु बग्यन् अंय्युनज्जिलल्लाहु मिन् फ़ज्लिही अला मंय्यशा-उ-मिन् अिबादिही फ़-बाऊ बि-ग़-ज़-बिन् अला ग़-ज़-बिन् , व लिल्काफ़िरी-न अजाबुम् मुहीन(90) व इज़ा की-ल लहुम् आमिनू बिमा अन्जलल्लाहु कालू नुअमिनु बिमा उन्ज़ि-ल अलैना व यक्फुरू-न बिमा वरा-अहू , व हुवल-हक्कु मुसद्दिकल्-लिमा म-अहुम , कुल फ़लि-म तक्तुलू-न अम्बिया-अल्लाहि मिन् कब्लु इन् कुन्तुम् मुअमिनीन(91) व लक़द् जाअकुम् मूसा बिल-बय्यिनाति सुम्मत्तखज्तुमुल-अिज्-ल मिम्-बअ्दिही व अन्तुम् ज़ालिमून(92) व इज् अखज्ना मीसा-ककुम् व र-फ़अ्ना फ़ौ-ककुमुत्-तू-र ,खु़जू मा आतैनाकुम् बिकुव्वतिंव्-वस्मअू कालू समिअ्ना व असैना व उश्रिबू फ़ी कुलूबिहिमुल्-अिज्-ल बिकुफ्रिहिम , कुल् बिअ्समा यअ्मुरूकुम् बिही ईमानुकुम इन् कुनतुम् मुअ्मिनीन (93) कुल इन्-कानत् लकुमुद्-दारूल्-आख़िरतु अिन्दल्लाहि खालि-सतम् मिन् दुनिन्नासि फतमन्नवुल्मौ-त इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(94) व लंय्य-तमन्नौहु अ-बदम् बिमा कद्द-मत् ऐदीहिम , वल्लाहु अलीमुम् बिज्जालिमीन (95) व ल-तजिदन्नहुम् अहरसन्नासि अला हयातिन् , व मिनल्लज़ी-न अश्रकू यवद्दु अ-हदुहुम् लौ युअम्मरू अल्-फ़ स-नतिन् , वमा हु-व बिमुज़हज़िहिही मिनल-अज़ाबि अंय्युअम्म-र , वल्लाहु बसीरूम् बिमा यअमलून (96)*
 72. कुल मन् का-न अदुव्वल्लिजिब्री-ल फ़-इन्नहू नज्ज-लहू अला कल्बि-क बि-इज्निल्लाहि मुसद्दिकल्लिमा बै-न यदैहि व हुदंव् व बुश्रा लिल्-मुअ्मिनीन(97) मन् का-न अदुव्वल्लिल्लाहि व मला-इ-कतिही व रूसुलिही व जिब्री-ल व मीका-ल फ़-इन्नल्ला-ह अदुव्वुल-लिल्काफ़िरीन(98) व लकद् अन्जल्ना इलै-क आयातिम् बय्यिनातिन् वमा यक्फुरू बिहा इल्लल्-फ़ासिकून(99) अ-व कुल्लमा आ-हदू अह्दन् न-ब-ज़हू फ़रीकुम् मिन्हुम बल अक्सरूहुम् ला युमिनून(100) व लम्मा जाअहुम् रसूलुम् मिन् अिन्दिल्लाहि मुसद्दिकुल-लिमा म-अहुम् न-ब-ज़ फरीकुम मिनल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब किताबल्लाहि वरा-अ जुहूरिहिम् क-अन्नहुम् ला यअ्लमून(101) वत्त-बअू मा तत्लुश्शयातीनु अ़ला मुल्कि सुलैमा-न वमा क-फ़-र सुलैमानु व लाकिन्नश्शयाती-न क-फरू युअल्-लि-मूनन्- नासस्-सिह-र , वमा उन्ज़ि-ल अलल् म-ल-कैनि बिबाबि-ल हारू-त व मारू-त , वमा युअल्लिमानि मिन् अ-हदिन् हत्ता यकूला इन्नमा नह्नू फ़ित्नतुन् फ़ला तक्फुर , फ़-य-तअल्लमू-न मिन्हुमा मा युफ़र्रिकू-न बिही बैनल-मरइ व जौजिही, वमा हुम् बिज़ार्री-न बिही मिन् अ-हदिन इल्ला बि-इज्निल्लाहि, व य-तअल्लमू-न मा यजुर्रूहुम् वला यन्फ़अुहुम, व लकद् अलिमू ल-मनिश्तराहु मा लहू फ़िल्आख़िरति मिन् खलाकिन् , व लबिअ्-स मा शरौ बिही अन्फु-सहुम, लौ कानू यअलमून(102) व लौ अन्नहुम् आमनू वत्तकौ ल-मसू-बतुम् मिन् अिन्दिल्लाहि खैरून् , लौ कानू यअ्लमून(103)*
 73. या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तकूलू राअिना व कूलुन्जुर्ना वस्मअू , व लिल्काफ़िरी-न अज़ाबुन अलीम(104) मा यवद्दु ल्लज़ी-न क-फरू मिन अहिलल्-किताबि व ललमुश्रिकी-न अंय्यु नज्ज़-ल अलैकुम् मिन् खैरिम्-मिर्रब्बिकुम , वल्लाहु यख़्तस्सु बिरहमतिहि मंय्यशा-उ , वल्लाहु जुलफ़ज्लिल-अज़ीम(105) मा नन्सखू मिन् आयतिन् औ नुन्सिहा नअ्ति बिखैरिम् मिन्हा औ मिस्लिहा , अलम् तलम् अन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् क़दीर(106) अलम् तअ्लम् अन्नल्ला-ह लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि , वमा लकुम् मिन् दुनिल्लाहि मिंव्वलिय्यिंव वला नसीर(107) अम् तुरीदू-न अन् तस्अलू रसूलकुम् कमा सुइ-ल मूसा मिन् कब्लु , वमंय्-यतबद्दलिल-कुफ्-र बिल्ईमानि फ़-कद् ज़ल-ल सवाअस्सबील(108) वद्-द कसीरूम मिन् अहलिल-किताबि लौ यरूद्दू नकुम् मिम्-बअदि ईमानिकुम् कुफ्फारन् ह-सदम् मिन् अिन्दि अन्फुसिहिम् मिम्-बअ्दि मा तबय्य-न लहुमुल-हक्कु फ़अफू वस्फ़हू हत्ता यअ्तियल्लाहु बिअमरिही , इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् क़दीर•(109) व अक़ीमुस्सला-त व आतुज्जका-त , वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन् खैरिन् तजिदूहु अिन्दल्लाहि , इन्नल्ला-ह बिमा तअ्मलू-न बसीर(110) व कालू लंय्यदखुलल जन्न-त इल्ला मन् का-न हूदन् औ नसारा , तिल-क अमानिय्युहुम , कुल हातू बुरहानकुम् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(111) बला , मन् अस्ल-म वज्हहू लिल्लाहि व हु-व मुह्सिनुन् फ़-लहू अज्रूहू अिन्-द रब्बिही वला ख़ौफुन अलैहिम व ला हुम् यह्ज़नून(112)*
 74. व कालतिल यहूदु लैसतिन्नसारा अला शैइवं व कालतिन्नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइंव व हुम् यतलूनल्किता-ब , कज़ालि-क कालल्लज़ी-न ला यअलमू- न मिस्-ल कौलिहिम् फ़ल्लाहु यह्कुमु बैनहुम् यौमल-कियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफून(113) व मन् अज्लमु मिम्मम्-म-न-अ मसाजिदल्लाहि अंय्युज्क-र फ़ीहस्मुहू व-सआ फी खराबिहा , उलाइ-क मा-का-न लहुम् अय्यद्खुलूहा इल्ला ख़ा-इफ़ी-न , लहुम् फ़िद्दु न्या खिज्युंव व-लहुम् फ़िल् आखिरति अ़ज़ाबुन अज़ीम(114) व लिल्लाहिल् मश्रिकु वल्-मग्रिबु फ़-औनमा तुवल्लू फ़-सम्-म वज्हुल्लाहि , इन्नल्ला-ह वासिअन् अलीम(115) व कालुत्-तख़ज़ल्लाहु व लदन सुब्हानहू , बल-लहू मा फिस्समावाति वल्अर्जि , कुल्लुल्लहू कानितून(116) बदीअुस्समावाति वलअर्जि , व इज़ा कज़ा अम्रन् फ़-इन्नमा यकूलु लहू कुन् फ़-यकून(117) व कालल्लज़ी-न ला यअलमू-न लौ ला युकल्लिमुनल्लाहु औ तअतीना आयतुन्, कज़ालि-क कालल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् मिस्-ल कौलिहिम् , तशा-बहत् कुलू बुहुम , कद् बय्यन्नल-आयाति लिकौमिंय्यूकिनून(118) इन्ना अरसल्ना-क बिल्हक्कि बशीरंव व-नज़ीरंव वला तुसूअलु अन् अस्हाबिल जहीम(119) व लन् तर्जा अन्कल्-यहूदु व लन्-नसारा हत्ता तत्तबि-अ मिल्ल-तहुम , कुल इन्-न हुदल्लाहि हुवल्-हुदा, व-ल-इनित्त-बअ-त अहवा-अहुम् बअ्दल्लज़ी जाअ-क मिनल-अिल्मि मा ल-क मिनल्लाहि मिव्वलिय्यिंव वला नसीर(120) अल्लज़ी-न आतैनाहुमुल्-किता-ब यत्लूनहू हक्-क तिलावतिही , उलाइ-क युअ्मिनू-न बिही, व मंय्यक्फुर बिही फ़-उलाइ-क हुमुल ख़ासिरून(121)*
 75. या बनी इस्-राई लज्कुरू निअ्मतियल्लती अन्अम्तु अलैकुम् व अन्नी फज्ज़ल्तुकुम् अलल आलमीन(122) वत्तकू यौमल्ला-तज्ज़ी नफ़्सुन् अन्नफसिन् शैअंव वला युक्बलु मिन्हा अदलुंव वला तन्फ़अुहा शफाअतुंव वला हुम् युन्सरून(123) व इज़िब्तला इब्राही-म रब्बुहू बि-कलिमातिन् फ़-अ-तम्म-हुन्-न , का-ल इन्नी जाअिलु-क लिन्नासि इमामन् , का-ल व मिन् जुर्रिय्यती, का-ल ला यनालु अह्दिज्-ज़ालिमीन(124) व इज् जअल्-नल्-बै-त मसा-बतल् लिन्नासि व अमनन् , वत्तखिजू मिम् मक़ामि इब्राही-म मुसल्लन्, व अहिद्ना इला इब्राही-म व इस्माली-ल अन् तहि्हरा बैति-य लित्ता-इफ़ी-न वल् आकिफ़ी-न वर्रूक्क-अिस्सुजूद(125) व इज् का-ल इब्राहीमु रब्बिअ्ल हाज़ा ब-लदन् आमिनंव्-वरज़ुक् अहलहू मिनस्-स-मराति मन् आम-न मिन्हुम् बिल्लाहि वलयौमिल आखिरि , का-ल वमन् क-फ-र फ़-उमत्तिअु़हू कलीलन सुम्-म अज्तरर्रूहू इला अज़ाबिन्नारि, व बिअसल्-मसीर(126) व इज् यरफ़अु़ इब्राहीमुल् कवाअि-द् मिनल बैति व इस्माअीलु , रब्बना तकब्बल मिन्ना, इन्न-क अन्तस्समीअुल-अलीम(127) रब्बना वज्अल्ना मुस्लिमैनि ल-क व मिन् जुर्रिय्यतिना उम्मतम् मुस्लि-मतल ल-क व अरिना मनासि-क-ना व तुबू अलैना इन्न-क अन्तत्तव्वाबुर्-रहीम(128) रब्बना वब्असू फ़ीहिम् रसूलम् मिन्हुम यत्लू अलैहिम् आयाति-क व युअल्लिमुहुमुल-किता-ब वल-हिक्म-त व-युज़क्कीहिम, इन्न-क अन्तल अज़ीजुल-हकीम(129)*
 76. व मंय्यरगबु अम्-मिल्लति इब्राही-म इल्ला मन् सफ़ि-ह नफ्सहू, व-ल-कदिस्तफैनाहु फिद्दु न्या व इन्नहू फ़िल-आखिरति लमिनस्सालिहीन(130) इज़ का-ल लहू रब्बुहू असलिम् का-ल अस्लम्तु लि-रब्बिल् आलमीन(131) व वस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व यअकूबु , या बनिय्-य इन्नल्लाहस्तफ़ा लकुमुद्दी-न फ़ला तमूतुन्-न इल्ला व अन्तुम् मुस्लिमून(132) अम् कुन्तुम् शु-हदा-अ इज् ह-ज़-र यअकूबल-मौतु इज़् का-ल लि-बनीहि मा तअबुदू-न मिम्-बअ्दी, कालू नअ्बुदु इलाह-क व इला-ह आबाइ-क इब्राही-म व इस्माअी़-ल व इसहा-क इलाहंव्-वाहिदंव-व नह्नु लहू मुस्लिमून(133) तिल-क उम्मतुन् कद् ख़लत् लहा मा क-सबत् व लकुम् मा क-सब्तुम् व ला तुस्अ्लू-न अम्मा कानू यअ्मलून(134) व कालू कूनू हूदन् औ नसारा तह्तदू, कुल बल मिल्ल-त इब्राही-म हनीफ़न्, व मा का-न मिनल् – मुश्रिकीन(135) कूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्जि-ल इलैना वमा उन्ज़ि-ल इला इब्राही-म व इस्माअी-ल व इस्हा-क व यअकू-ब वल-अस्बाति वमा ऊति-य मूसा व अीसा वमा ऊतियन्नबिय्यू-न मिर्रब्बिहिम् ला नुफ़र्रिकु बै-न अ-हदिम्-मिन्हुम् व नह्नु लहू मुस्लिमून(136) फ़-इन् आमनू बिमिस्लि मा आमन्तुम् बिही फ़-कदिहतदौ व इन तकल्लौ फ-इन्नमा हुम् फ़ी शिकाकिन् फ़-स-यक्फी-कहुमुल्लाहु व-हुवस्समीअुल अलीम(137) सिब-गतल्लाहि व मन् अहसनु मिनल्लाहि सिब-गतंव व नह्नु लहू आबिदून(138) कुल अतुहाज्जू-नना फ़िल्लाहि व हुव रब्बुना व रब्बुकुम् व लना अअ्मालुना व लकुम् अअ्मालुकुम व नह्नु लहू मुख़्लिसून(139) अम् तकूलू-न इन्-न इब्राही-म व इस्माअी-ल व इस्हा-क व यअ्कू-ब वल्-अस्बा-त कानू हूदन औ नसारा, कुल अ-अन्तुम् अअ्लमु अमिल्लाहु व मन् अ़ज्लमु मिम्मन् क-त-म शहा-दतन् अिन्दहू मिनल्लाहि, व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन् अम्मा तअ्मलून(140) तिलक उम्मतुन् कद् ख़लत् लहा मा क-सबत् व लकुम् मा क-सब्तुम् वला तुस्अलू-न अम्मा कानू यअ्मलून(141)*
 77. सयकूलुस्-सुफहा-उ मिनन्नासि मा वल्लाहुम् अन् किब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा, कुल लिल्लाहिल-मश्रिकु वल्मग्रिबु, यह्दी मंय्यशा-उ इला सिरातिम्-मुस्तकीम(142) व कज़ालि-क जअ़ल्नाकुम् उम्मतंव व-स-तल्लितकूनू शु-हदा-अलन-नासि व यकूनर्रसूलु अलैकुम् शहीदन्, वमा जअल्नल-किब्लतल्लती कुन्-त अ़लैहा इल्ला लिनअ्लम मंय्यत्तबिअुर्रसू-ल मिम्-मंय्यन्कलिबु अला अकिबैहि, व इन् कानत् ल-कबी-रतन् इल्ला अलल्लज़ी-न हदल्लाहु वमा कानल्लाहु लियुजी-अ ईमानकुम, इन्नल्ला-ह बिन्नासि ल-रऊफु़र्रहीम(143) कद् नरा तक़ल्लु-ब वज्हि-क फ़िस्समा-इ फ़-ल-नुवल्लियन्न-क किब्लतन् तर्जा़हा फ़-वल्लि वज्ह-क शत्रल-मस्जिदिल्-हरामि, व हैसु मा कुन्तुम् फ़-वल्लू वुजू-हकुम् शतरहू, व इन्नल्लज़ी-न ऊतुल्किता-ब ल-यअ्लमू-न अन्नहुल-हक्कु मिर्रब्बिहिम, व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन् अम्मा यअ्मलून(144) व लइन् अतै तल्लज़ी-न ऊतुल-किता-ब बिकुल्लि आ-यतिम्मा तबिअू किब्लत-क वमा अन्-त बिता-बिअिन् किब्ल-तहुम् वमा बअ्जुहुम् बिताबिअि़न् किब्ल-त बअ्ज़िन, व ल-इनित्तबअ्-त अहवा-अहुम् मिम्-बअदि मा जाअ-क मिनल्-अिल्मि इन्न क इज़ल् लमिनज्जालिमीन•(145) अल्लज़ी-न आतैनाहुमुल्-किता-ब यअ्रिफूनहू कमा यअरिफू-न अब्ना-अहुम, व इन्-न फ़रीकम्-मिन्हुम् ल-यक्तुमूनल-हक्क व हुम् यअ्लमून(146) अल्हक्कु मिर्रब्बि-क फला तकूनन्-न मिनल-मुम्तरीन(147)*
 78. व लिकुल्लिव्विज्हतुन हु-व मुवल्लीहा फ़स्तबिकुल-खैराति, ऐ-न मा तकूनू यअ्ति बिकुमुल्लाहु जमीअ़न्, इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् क़दीर(148) व मिन् हैसु ख़रज्-त फ़-वल्लि वज्ह-क शत्रल मस्जिदिल्-हरामि, व इन्नहू लल्हक्कु मिरब्बि-क, व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन् अम्मा तअ्मलून(149) व मिन् हैसु ख़रज्-त फ़-वल्लि वज्ह-क शत्रल् मस्जिदिल्-हरामि, व हैसु मा कुन्तुम् फ़-वल्लू वुजूहकुम् शत्रहू लिअल्ला यकू-न लिन्नासि अलैकुम्, हुज्जतुन्, इल्लल्लज़ी-न ज़-लमू मिन्हुम् फला तख़शौहुम् वख़्शौनी, व लि-उतिम्-म निअ्मती अलैकुम् व लअल्लकुम् तह्तदून(150) कमा अर्-सल्ना फीकुम् रसूलम्-मिन्कुम् यत्लू अलैकुम् आयातिना व युज़क्कीकुम् व युअ़ल्लिमुकुमुल-किता-ब वल्हिक्म-त व युअल्लिमुकुम् मा लम् तकूनू तअ्लमून(151) फज्कुरूनी अज्कुर्कुम् वश्कुरूली वला तक्फुरून(152)*
 79. या अय्युहल्लज़ी-न आमनुस्तअी़नू बिस्सब्रि वस्सलाति, इन्नल्ला-ह मअ़स्साबिरीन(153) वला तकूलू लिमंय्युक्त़लु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातुन्, बल् अह्याउंव् वला-किल्ला तश्अुरून(154) व ल-नब्लु वन्नकुम् बिशैइम् मिनल्खौफि वल्जूअि़ व नक्सिम् मिनल अम्वालि वल्-अन्फुसि वस्स-मराति, व बश्शिरिस्साबिरीन(155) अल्लज़ी-न इज़ा असाबतहुम् मुसीबतुन् कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिअून(156) उलाइ-क अलैहिम सलवातुम् मिर्रब्बिहिम् व रहमतुन्, व उलाइ-क हुमुल्-मुह्तदून(157) इन्नस्सफा वल्मर्व-त मिन् शआ-इरिल्लाहि फ़-मन् हज्जल्बै-त अविअ्त-म-र फ़ला जुना-ह अलैहि अंय्यत्तव्व-फ़ बिहिमा, व मन् त-तव्व-अ खैरन् फ़-इन्नल्ला-ह शाकिरून् अलीम(158) इन्नल्लजी-न यक़्तुमू-न मा अन्जल्ना मिनल् बय्यिनाति वल्हुदा मिम्-बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल्-किताबि उलाइ-क यल् अनुहुमुल्लाहु व यल् अनुहुमुल्-लाअिनून(159) इल्लल्लज़ी-न ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़-उलाइ-क अतूबु अलैहिम् व अ-नत्तव्वाबुर्रहीम(160) इन्नल्लज़ी-न क-फरू व मातू व हुम् कुफ्फारून् उलाइ-क अलैहिम् लअ्-नतुल्लाहि वल् मलाइ-कति वन्नासि अज्मअी़न (161) ख़ालिदी-न फ़ीहा ला युख्फ्फु अन्हुमुल्-अज़ाबु व ला हुम् युन्ज़रून(162) व इलाहुकुम् इलाहुंव-वाहिदुन् ला इला-ह इल्ला हुवर्रह्मानुर्रहीम(163)*
 80. इन्-न फ़ी ख़ल्किस्समावाति वलअर्ज़ि वख्तिलाफ़िल्लैलि वन्नहारि वल्फु़ल्किल्लती तजरी फ़िल्बहरि बिमा यन्फअुन्ना-स व मा अन्ज़लल्लाहु मिनस्समा-इ मिम्मा-इन् फ़-अह्या बिहिल् अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा व बस्-स फ़ीहा मिन् कुल्लि दाब्बतिन् व तसरीफ़िर्रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस्समा-इ वल् अर्जि लआयातिल लिकौमिंय्यअकिलून(164) व मिनन्नासि मंय्यत्तख़िजु मिन् दूनिल्लाहि अन्दादंय्युहिब्बू-नहुम् कहुब्बिल्लाहि, वल्लज़ी-न आमनू अशद्दू हुब्बल-लिल्लाह व लौ यरल्लज़ी-न ज़-लमू इज् यरौनल-अज़ा-ब अन्नल-कुव्व-त लिल्लाहि जमीअंव व अन्नल्ला-ह शदीदुल् अ़ज़ाब(165) इज् त-बर्र अल्लज़ीनत्तु बिअ़ू मिनल्लज़ीनत् त-बअू व र-अवुल अज़ा-ब व त कत्तअत् बिहिमुल अस्बाब(166) व कालल्लज़ीनत्त-बअू लौ अन्-न लना कर्रतन् फ़-न-तबर्र-अ मिन्हुम् कमा तबर्रअू मिन्ना, कज़ालि-क युरीहिमुल्लाहु अअ्मालहुम् ह-सरातिन् अलैहिम्, व मा हुम् बिख़ारिजी-न मिनन्नार(167)*
 81. या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल् अर्ज़ि हलालन् तय्यिबंव-वला तत्तबिअू खुतुवातिश्शैतानि, इन्नहू लकुम् अदुव्वुम् मुबीन(168) इन्नमा यअ्मुरूकुम् बिस्सू-इ वल्-फहशा-इ व अन् तकूलू अलल्लाहि मा ला तअ्लमून(169) व इज़ा की-ल लहुमुत्तबिअू मा अन्ज़लल्लाहु कालू बल् नत्तबिअु़ मा अल्फ़ैना अलैहि आबा-अना, अ-व लौ का-न आबाअुहुम् ला यअ्किलू-न शैअंव व ला यह्तदून(170) व म-सलुल्लज़ी-न क-फरू क-म-सलिल्लज़ी यन्अिकु बिमा ला यस्मअु इल्ला दुआअंव व निदाअन्, सुम्मुम् बुक्मुन् अुम्युन् फहुम् ला यअ्किलून(171) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कुलू मिन् तय्यिबाति मा रज़क़्नाकुम् वश्कुरू लिल्लाहि इन् कुन्तुम् इय्याहु तअ्बुदून(172) इन्नमा हर्र-म अलैकुमुल-मै-त-त वद्द-म व लह्मल खिन्ज़ीरि व मा उहिल्-ल बिही लिगैरिल्लाहि फ़-मनिज्तुर्-र गै-र बागिंव व ला आदिन् फला इस्-म लै अलैहि, इन्नल्ला-ह गफूर्रहीम(173) इन्नल्लज़ी-न यक़्तुमू-न मा अन्जलल्लाहु मिनल्-किताबि व यश्तरू-न बिहि समनन् कलीलन् उलाइ-क मा यअ्कुलू-न फ़ी बुतूनिहिम् इल्लन्ना-र व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल कियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम् अज़ाबुन अलीम(174) उला-इकल्लज़ीनश्त-रवुज् जलाल-त बिल्हुदा वल-अज़ा-ब बिल् मग्फि-रति फमा अस्ब-रहुम् अलन्नार(175) जालि-क बिअन्नल्ला-ह नज्जलल्-किता-ब बिल्हक्कि, व इन्नल्लज़ीनख़्त-लफू फ़िल्-किताबि लफ़ी शिकाकिम्-बअीद•(176)*
 82. लैसल्बिर्-र अन् तुवल्लू वुजू-हकुम् कि- बलल्-मशरिकि वल्-मग्रिबि व लाकिन्नल्-बिर्-र मन् आम-न बिल्लाहि वल्यौमिल् आखिरि वल्मलाइ-कति वल्किताबि वन्नबिय्यी-न व आतल्मा-ल अला हुब्बिही ज़विल्कुरबा वल्यतामा वल्मसाकी-न वब्नस्सबीलि वस्सा-इली-न व फिर्रिकाबि, व अक़ामस्सला-त व आतज्ज़का-त वल्मूफू-न बि-अहदिहिम इज़ा आ-हदू वस्साबिरी-न फिल्-बअ्सा-इ वज़्ज़र्रा-इ व हीनल्-बअ्सि, उलाइ-कल्लज़ी-न स-दकू, व उलाइ-क हुमुल्-मुत्तकून(177) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कुति-ब अलैकुमुल्-किसासु फ़िल्कत्ला, अल्हुर्रू बिल्हुर्रि वल्अ़ब्दु बिल्अ़ब्दि वल्-उन्सा बिल्-उन्सा, फ़-मन् अुफ़ि-य लहू मिन् अख़ीहि शैउन् फ़त्तिबाअुम् बिल्मअ्रूफि व अदाउन् इलैहि बि-इहसानिन्, ज़ालि-क तख्फीफुम् मिर्रब्बिकुम् व रहमतुन्, फ़-मनिअ्तदा बअ्-द ज़ालि-क फ़-लहू अ़ज़ाबुन अलीम(178) व लकुम् फिल्क़िसासि हयातुंय्या उलिल्-अल्बाबि लअल्लकुम तत्तकून(179) कुति-ब अलैकुम् इज़ा ह-ज़-र अ-हदकुमुल्मौतु इन् त-र-क खै-रनिल वसिय्यतु लिल्वालिदैनि वल-अक़्रबी-न बिल्मअ्रूफि हक़्कन अलल्-मुत्तक़ीन(180) फ़-मम् बद्-द लहू बअ्-द मा समि-अहू फ़-इन्नमा इस्मुहू अलल्लज़ी-न युबद्दिलूनहू, इन्नल्ला-ह समीअुन अलीम(181) फ़-मन् खा-फ़ मिम्-मूसिन् ज-नफ़न् औ इस्मन् फ़-अस्ल-ह बैनहुम् फला इस-म अलैहि, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम (182)*
 83. या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कुति-ब अलैकुमुस्-सियामु कमा कुति-ब अलल्लज़ी-न मिन् कब्लिकुम् लअल्लकुम् तत्तकून(183) अय्यामम्-मअदूदातिन्, फ़-मन् का-न मिन्कुम् मरीज़न् औ अला स-फ़रिन् फ-अिद्दतुम मिन् अय्यामिन् उ-ख-र, व अलल्लज़ी-न युतीकूनहू फ़िदयतुन् तआमु मिस्कीनिन्, फ़-मन् त-तव्व-अ खैरन फहु-व खैरूल्लहू, व अन् तसूमू खैरूल्लकुम् इन् कुन्तुम् तअ्लमून(184) शहरू र-मज़ानल्लज़ी उन्ज़ि-ल फ़ीहिल्कुरआनु हुदल्लिन्नासि व बय्यिनातिम्-मिनल्हुदा वल्फुरकानि फ़-मन् शहि-द मिन्कुमुश्शह्-र फ़ल्यसुम्हु, व मन् का-न मरीज़न औ अला स-फ़रिन् फ़अिद्दतुम् मिन् उ-ख-र, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्-र व ला युरीदु बिकुमुल् अुस्-र व लितुक्मिलुल अिद्द-त व लितुकब्बिरूल्ला-ह अला मा हदाकुम् व लअल्लकुम् तश्कुरून(185) व इज़ा सअ-ल-क अिबादी अन्नी फ़-इन्नी क़रीबुन्, उजीबु दअ्-वतद्दाअि इज़ा दआ़नि फ़ल्यस्तजीबू ली वल्युअमिनू बी लअल्लहुम् यरशुदून(186) उहिल-ल लकुम् लै-लतस्सियामिर्र-फसु इला निसा-इकुम, हुन्-न लिबासुल्लकुम् व अन्तुम् लिबासुल्-लहुन्-न अलिमल्लाहु अन्नकुम् कुन्तुम् तख़्तानू-न अन्फु-सकुम् फ़ता-ब अलैकुम् व अफ़ा अन्कुम् फल्आ-न बाशिरूहुन्-न वब्तगू मा क-तबल्लाहु लकुम् व कुलू वश्रबू हत्ता य-तबय्यन लकुमुल्खैतुल् अब्यजु़ मिनल्खैतिल् अस्वदि मिनल्-फ़ज्रि सुम्-म अतिम्मुस् सिया-म इलल्लैलि व ला तुबाशिरूहुन्-न व अन्तुम् आकिफू-न फिल्-मसाजिदि, तिल-क हुदूदुल्लाहि फ़ला तकरबूहा, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम् यत्तकून(187) व ला तअकुलू अम्वा-लकुम् बैनकुम् बिल्बातिलि व तुद् लू बिहा इलल्-हुक्कामि लितअ्कुलू फरीकम् मिन् अम्वालिन्नासि बिल्इस्मि व अन्तुम् तअ्लमून(188)*
 84. यस्अलून-क अनिल-अहिल्लति, कुल हि-य मवाकीतु लिन्नासि वल्-हज्जि, व लैसल्बिर्रू बि-अन्तअ्तुल-बुयू-त मिन् जुहूरिहा व ला किन्नल्बिर्- मनित्तका वअ्तुल्-बुयू-त मिन् अब्वाबिहा वत्तकुल्ला-ह लअल्लकुम् तुफ़्लिहून(189) व कातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ी-न युक़ातिलू-नकुम् व ला तअ्तदू, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल-मुअ्तदीन(190) वक़्तुलूहुम् हैसू सकि़फ़्तुमूहुम् व अख्रिजूहुम मिन् हैसु अख्रजूकुम वल्फ़ित्नतु अशद्दु मिनल्-क़त्लि व ला तुकातिलूहुम् अिन्दल-मस्जिदिल्-हरामि हत्ता युकातिलूकुम फ़ीहि, फ़-इन् का तलूकुम् फ़क़्तुलूहुम्, कज़ालि-क जजा़उल-काफिरीन(191) फ-इनिन्-तहौ फ़-इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम (192) व कातिलूहुम् हत्ता ला तकू-न फ़ित्नतुंव व यकूनद्दीनु लिल्लाहि, फ-इनिन्-तहौ फला अुद्वा-न इल्ला अलज़्-ज़ालिमीन(193) अश्शहरूल्-हरामु बिश्शह्रिल्-हरामि वल्-हुरूमातु किसासुन्, फ़-मनिअ्तदा अलैकुम् फअ्तदू अलैहि बिमिस्ति मअ्तदा अलैकुम् वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नल्ला-ह म-अल्मुत्तक़ीन(194) व अन्फ़िकू फ़ी सबीलिल्लाहि व ला तुल्कू बिऐदीकुम् इलत्तह्लु-कति, व अह्-सिनू इन्नल्ला-ह युहिब्बुलमुहसिनीन(195) व अतिम्मुल्-हज्-ज वल्-अुमर-त लिल्लाहि, फ़-इन् उहसिरतुम् फ़-मस्तै-स-र मिनल-हदयि व ला तहलिकू़ रूऊ-सकुम् हत्ता यब्लुगल-हदयु महिल्लहू फ़-मन् का-न मिन्कुम् मरीज़न औ बिही अज़म्-मिर्रअ्सिही फ़-फिदयतुम्-मिन् सियामिन् औ स-द-क़तिन् औ नुसुकिन् फ़-इज़ा अमिन्तुम फ़-मन् तमत्त-अ बिल्-उम्रति इलल-हज्जि फ़-मस्तै-स-र मिनल-हद्-यि फ़-मल्लम् यजिद् फ़सियामु सलासति अय्यामिन् फिल्-हज्जि व सब्-अतिन् इज़ा रजअ्तुम, तिल-क अ-श-रतुन् कामि-लतुन्, ज़ालि-क लिमल्-लम् यकुन् अहलुहू हाज़िरिल्-मस्जिदिल हरामि, वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नल्ला-ह शदीदुल-अिकाब(196)*

अल्हज्जु अश्हुरूम्-मअलूमातुन् फ-खै मन् फ़-र-ज़ फ़ीहिन्नल-हज़्-ज फला र-फ-स व ला फु-सू-क व ला जिदा-ल फ़िल्-हज्जि, व मा तफ्अलू मिन् खैरिय् यअ्लम्हुल्लाहु, व तज़व्वदू फ़-इन्-न खैरज्जादित्तक्वा वत्तकूनि या उलिल-अल्बाब(197) लै-स अलैकुम् जुनाहुन् अन् तब्तगू फज्लम्-मिरब्बिकुम, फ़-इज़ा अफज्तुम् मिन् अ-रफ़ातिन् फज्कुरूल्ला-ह अिन्दल-मश्अ़रिल् हरामि वज्कुरुहू कमा हदाकुम् व इन् कुन्तुम् मिन् कब्लिही ल-मिनज्जाल्लीन(198) सुम्-म अफ़ीजू मिन् हैसु अफ़ाज़न्नासु वस्तग् फिरूल्ला-ह, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(199) फ़-इज़ा क़जैतुम् मनासि-ककुम् फज्कुरूल्ला-ह क-ज़िक्रिकुम् आबा-अकुम् औ अशद्-द ज़िक्रन्, फ़-मिनन्नासि मंय्यकूलू रब्बना आतिना फ़िद्दु न्या व मा लहू फिल-आख़ि-रति मिन् ख़लाक़(200) व मिन्हुम् मंय्यकूलु रब्बना आतिना फिद्दु न्या ह-स-नतंव व फ़िल्-आख़ि-रति ह-स-नतंव् व किना अज़ाबन्नार(201) उलाइ-क लहुम् नसीबुम् मिम्मा क-सबू, वल्लाहु सरीअुल हिसाब•(202) वज्कुरूल्ला-ह फी अय्यामिम् मअदूदातिन् फ़-मन् त-अज्ज-ल फ़ी यौमैनि फला इस्-म अलैहि व मन् त-अख्ख-र फ़ला इस्-म अलैहि लि-मनित्तका, वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नकुम् इलैहि तुह्शरून(203) व मिनन्नासि मंय्युअ्जिबु-क क़ौलुहू फ़िल्हयातिद्दु न्या व युश्हिदुल्ला-ह अला मा फी कल्बिही व हु-व अलद्दु ल्-ख़िसाम(204) व इज़ा तवल्ला सआ़ फ़िल्अर्जि लियुफ्सि-द फ़ीहा व युहलिकल हर-स वन्-नस्-ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद(205) व इज़ा की-ल लहुत्तकिल्ला-ह अ-खज़त्हुल्-अिज्जतु बिल्-इस्मि फ़-हस्बुहू जहन्नमु, व लबिअ्सल्-मिहाद(206) व मिनन्नासि मंय्यशरी नफ़्सहुब्तिग़ा-अ मर्जातिल्लाहि, वल्लाहु रऊफुम् बिल-अिबाद(207) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुद्ख़ुलू फिस्सिल्मि काफ्फ़तंव व ला तत्तबिअू खुतुवातिश्शैतानि, इन्नहू लकुम अदुव्वुम्-मुबीन(208) फ़-इन् जलल्तुम मिम्-बअ्दि मा जा अत्कुमुल्-बय्यिनातु फअ्लमू अन्नल्ला-ह अजीजु़न् हकीम(209) हल यन्जुरू-न इल्ला अंय्यअति-यहुमुल्लाहु फ़ी जु-ल-लिम् मिनल्-गमामि वल्-मलाइ-कतु व कुज़ियल्-अम्रू, व इलल्लाहि तुरजअुलउमूर(210)*

सल् बनी इस्राई-ल कम् आतैनाहुम् मिन् आयतिम् बय्यि-नतिन्, व मंय्युबद्दिल नि-मतल्लाहि मिम्- बअदि मा जाअत् हु फ-इन्नल्ला-ह शदीदुल अिकात(211) जुय्यि-न लिल्लज़ी-न क-फरूल् हयातुद्दु न्या व यस्ख़रू-न मिनल्लज़ी-न आमनू • वल्लज़ीनत्तको फौ-क हुम् यौमल-कियामति, वल्लाहु यर्जुकु मंय्यशा-उ बिगैरि हिसाब(212) कानन्नासु उम्म-तंव-वाहि-दतन, फ-ब अ सल्लाहुन्नबिय्यी-न मुबश्शिरी-न व मुन्ज़िरी-न व अन्ज़-ल मअहुमुल किता-ब बिल्हक्क़ि लियह्कु-म बैनन्नासि फ़ी मख़्त-लफू फ़ीहि, व मख्त-ल-फ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ी-न ऊतूहु मिम्-बअदि मा जाअत्हुमुल बय्यिनातु बग्यम्-बैनहुम् फ़हदल्लाहुल्लज़ी-न आमनू लिमख़्त-लफू फ़ीहि मिनल-हक्कि बि-इज्निही, वल्लाहु यह्दी मंय्यशा-उ इला सिरातिम्-मुस्तकीम(213) अम् हसिब्तुम् अन् तद्खुलुल्-जन्न-त व लम्मा यअ्तिकुम् म-स-लुल्लज़ी-न ख़लौ मिन् कब्लिकुम, मस्सत्हुमुल् बअ्सा-उ वज़्ज़र्रा-उ व जुल्जि़लू हत्ता यकूलर्-रसूलु वल्लज़ी-न आमनू म-अ़हू मता नस्-रूल्लाहि, अला इन्-न नस्-रल्लाहि करीब(214) यस्अलून-क माज़ा युन्फ़िकू-न, कुल मा अन्फ़क़्तुम् मिन् खौरिन् फ़-लिल्वालिदैनि वल-अक्रबी-न वल यतामा वल्मसाकीनि वनब्निस्सबीलि, व मा तफ्अलू मिन् खैरिन् फ़-इन्नल्ला-ह बिही अलीम(215) कुति-ब अलैकुमुल्-कितालु व हु-व कुरहुल्लकुम् व असा अन् तक्रहू शैअंव-व हु-व खैरूल्लकुम् व असा अन् तुहिब्बू शैअंव-व हु-व शर्रूल्लकुम, वल्लाहु यअ्लमु व अन्तुम् ला तअ्लमून(216)*

यसूअलून-क अनिश्शहरिल-हरामि कितालिन् फ़ीहि, कुल कितालुन फ़ीहि कबीरून, व सद्दु न अन् सबीलिल्लाहि व कुफ्रूम् बिही वल्मस्जिदिल्-हरामि, व इख़राजु अहलिही मिन्हु अक्बरू अिन्दल्लाहि वल्-फ़ित्नतु अक्बरू मिनल्-कत्लि, व ला यज़ालू-न युक़ातिलू-नकुम् हत्ता यरूद्दू कुम् अन् दीनिकुम् इनिस्तताअू, व मंय्यर्-तदिद् मिन्कुम् अन् दीनिही फ़-यमुत् व हु-व काफिरून् फ़-उलाइ-क हबितत् अअ्मालुहुम् फिद्दु न्या वल् आखि-रति व उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(217) इन्नल्लजी-न आमनू वल्लज़ी-न हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइ-क यर्जू-न रहमतल्लाहि, वल्लाहु गफूरूर्रहीम(218) यस्अलून-क अनिल-खम्रि वलमैसिरि कुल फ़ीहिमा इस्मुन् कबीरूंव-व मनाफ़िअु लिन्नासि व इस्मुहुमा अक्बरू मिन्नफ्अिहिमा, व यस्अलून-क माज़ा युन्फ़िकू-न, कुलिल-अफ़-व कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति लअल्लकुम् त-तफ़क्करून(219) फ़िद्दु न्या वल्-आखि-रति व यस्अलून-क अनिल यतामा, कुल इस्लाहुल्लहुम् खैरून्, व इन् तुख़ालितूहुम् फ़-इख्वानुकुम, वल्लाहु, यअलमुल मुफ्सि-द मिनल-मुस्लिहि, व लौ शाअल्लाहु ल-अअ्न-तकुम, इन्नल्ला-ह अजीजुन हकीम(220) व ला तन्किहुल मुश्रिकाति हत्ता युअमिन्-न व ल-अ-मतुम् मुअमि-नतुन् खैरूम्-मिम्-मुश्रि-कतिव् व लौ अअ्-जबत्कुम् व ला तुन्किहुल मुश्रिकी-न हत्ता युअ्मिनू, व ल-अब्दुम-मुअ्मिनुन् खैरूम् मिम्-मुश्रिकतिंव वलौ अअ्ज-बकुम, उलाइ-क यदअू-न इलन्नारि वल्लाहु यद्अू इलल-जन्नति वल-मग्फिरति बि-इज्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम् य-तज़क्करून(221)*

व यस्अलून-क अनिल-महीजि कुल हु-व अ-ज़न् फअ्तज़िलुन्निसा-अ फ़िल-महीजि वला तक्रबूहुन्-न हत्ता यत्हुर्-न फ़-इज़ा त-तह्हर् न फ़अ्तूहुन्-न मिन् हैसु अ-मरकुमुल्लाहु, इन्नल्ला-ह युहिब्बुत्तव्वाबी-न व युहिब्बुल मु-त-तहिहरीन(222) निसाउकुम् हरसुल्लकुम् फ़अतू हर्सकुम् अन्ना शिअ्तुम् व क़द्दिमू लि-अन्फुसिकुम, वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नकुम् मुलाकूहु, व बश्शिरिल्-बै मुअ्मिनीन(223) व ला तज्अलुल्ला-ह अुर्-ज़तल् लिऐमानिकुम् अन् तबर्रू व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन्नासि, वल्लाहु समीअुन अलीम(224) ला युआखिजु़कुमुल्लाहु बिल्लग्वि फ़ी ऐमानिकुम् व लाकिंय्युआख़िजुकुम बिमा क-सबत् कुलूबुकुम, वल्लाहु गफूरून् हलीम(225) लिल्लज़ी-न युअ्अू-न मिन्निसा-इहिम् तरब्बुसु अर्-ब-अति अश्हुरिन् फ़-इन् फाऊ फ़-इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(226) व इन् अ-जमुत्तला-क़ फ़-इन्नल्ला-ह समीअुन् अलीम(227) वल्मुतल्लकातु य-तरब्बस्-न बि-अन्फुसिहिन्-न सलास-त कुरूइन्, व ला यहिल्लु लहुन्-न अय्यक्तुम्-न मा ख़-लकल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्-न इन् कुन्-न युअ्मिन्-न बिल्लाहि वल्यौमिल-आख़िरि, व बुअ-लतुहुन्-न अहक्कु बि-रद्दिहिन्-न फ़ी ज़ालि-क इन् अरादू इस्लाहन्, व लहुन्-न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्-न बिल्मअरूफ़ि व लिर्रिजालि अलैहिन्-न द-र-जतुन्, वल्लाहु अजीजुन् हकीम(228) अत्तलाकु मर्रतानि फ़-इम्साकुम् बिमअ्रूफिन् औ तसरीहुम् बि इह्सानिन्, व ला यहिल्लु लकुम् अन् तअ्खुजू मिम्मा आतैतुमूहुन्-न शैअन् इल्ला अंय्यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि, फ़-इन् ख़िफ्तुम् अल्ला युकीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुना-ह अलैहिमा फ़ीमफ्तदत् बिही, तिल-क हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा व मय्य-तअद्-द हुदूदल्लाहि फ़-उलाइ-क हुमुज्जालिमून(229) फ़-इन् तल्ल-कहा फ़ला तहिल्लु लहू मिम्-बअदु हत्ता तन्कि-ह ज़ौजन् गैरहू, फ़-इन् तल्ल-कहा फला जुना-ह अलैहिमा अंय्य-तरा जआ इन् ज़न्ना अंगय्युकीमा हुदूदल्लाहि, व तिल-क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिकौमिंय्यअ्लमून(230) व इज़ा तल्लक्तुमुन्निसा-अ फ़-बलग्-न अ-ज-लहुन्-न फ़-अम्सिकूहुन्-न बिमअ्रूफ़िन औ सर्रिहूहुन्-न बिमअ्रूफिंव्-व ला तुम्सिकूहुन्-न ज़िरारल् लितअ्-तदू व मंय्यफ्अल् ज़ालि-क फ़-कद् ज़-ल-म नफ्सहू, व ला तत्तखिजू आयातिल्लाहि हुजुवंव-वज्कुरू निअ्-मतल्लाहि अलैकुम् व मा अन्ज़-ल अलैकुम् मिनल-किताबि वल्हिक्मति यअिजुकुम् बिही, वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अलीम•(231)*

व इज़ा तल्लक्तुमुन्निसा-अ फ़-बलग्-न अ-ज लहुन्-न फला तअ् जुलूहुन्-न अंय्यन किह-न अज्चाजहुन्-न इज़ा तराज़ौ बैनहुम् बिल्मअरूफ़ि, ज़ालि-क यू-अजू बिही मन् का-न मिन्कुम् युअ्मिनु बिल्लाहि वल्यौमिल-आख़िरि, ज़ालिकुम् अज्का लकुम् व अत्हरू, वल्लाहु यअ्लमु व अन्तुम् ला तअलमून (232) वल-वालिदातु युर ज़िअ्-न औलादहुन्-न हौलैनि कामिलैनि लि-मन् अरा-द अंय्यु तिम्मर्र जा-अ-त, व अलल्-मौलूदि लहू रिज्कुहुन्-न व किस्वतुहुन्-न बिल्मअरूफ़ि, ला तुकल्लफु नफ्सुन् इल्ला वुस्अहा ला तुज़ार-र वालि-दतुम् बि-व-लदिहा व ला मौलूदुल्लहू बि-व-लदिहा व अलल्-वारिसि मिस्लु ज़ालि-क फ़-इन् अरादा फ़िसालन् अन् तराज़िम् मिन्हुमा व तशावुरिन् फला जुना-ह अलैहिमा, व इन् अरत्तुम अन् तस्तऱज़िअू औलादकुम् फ़ला जुना-ह अलैकुम् इज़ा सल्लम्तुम् मा आतैतुम् बिल्मअरूफ़ि, वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नल्ला-ह बिमा तअमलू-न बसीर(233) ल्लज़ी-न यु-तवफ्फ़ौ-न मिन्कुम् व य-ज़रू-न अज्वाजंय्य-तरब्बस्-न बिअन्फुसिहिन्-न अर्ब-अ-त अश्हुरिवं-व अश्रन् फ़-इज़ा बलग-न अ-ज-लहुन्-न फला जुना-ह अलैकुम् फ़ीमा फ़-अल्-न फ़ी अन्फुसिहिन्-न बिल्मअरूफि, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीर(234) व ला जुना-ह अलैकुम फ़ीमा अर्रज्तुम् बिही मिन् ख़ित्बतिन्निसा-इ औ अक्नन्तुम् फी अन्फु सिकुम, अलिमल्लाहु अन्नकुम् स-तज्कुरूनहुन्-न व लाकिल्ला तुवाअिदूहुन्-न सिर्रन् इल्ला अन् तकूलू कौलम्-मअ्रूफ़न्, व ला तअ्ज़िमू अुक्दतन्निकाहि हत्ता यब्लुगल-किताबु अ-ज लहू, वअलमू अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा फ़ी अन्फुसिकुम् फ़ह्-ज़रूहु वअ्लमू अन्नल्ला-गफूरून् हलीम(235)*

ला जुना-ह अलैकुम् इन् तल्लक्तुमुन्निसा-अ मा लम् तमस्सूहुन्-न औ तफ़िरजू लहुन्-न फ़री-ज़ तंव-व मत्तिअ़ूहुन्-न अलल्-मूसिअि क़-दरूहू व अलल्-मुक्तिरि क़-दरूहू मताअम् बिल्मअ्रूफ़ि हक्कन् अलल-मुह्सिनीन (236) व इन् तल्लक्तुमूहुन्-न मिन् कब्लि अन् तमस्सूहुन्-न व कद् फ़रज्तुम् लहुन्-न फ़री-जतन् फ़-निस्फु मा फ़रज्तुम् इल्ला अंय्यअ्फू-न औ यअ्फुवल्लज़ी बि-यदिही उक्दतुन्निकाहि, व अन् तअफू अक़्रबु लित्तक्वा, व ला तन्सवुल-फ़ज़-ल बैनकुम, इन्नल्ला-ह बिमा तअ्मलू-न बसीर (237) हाफ़िजू अलस् स-ल-वाति वस्सलातिल-वुस्ता व कूमू लिल्लाहि कानितीन(238) फ़-इन् खिफ्तुम् फ़-रिजालन् औ रूक्बानन् फ़-इज़ा अमिन्तुम् फ़ज्कुरूल्ला-ह कमा अल्-ल-म-कुम् मा लम् तकूनू तअ्लमून(239) वल्लज़ी-न यु-तवफ्फ़ौ-न मिन्कुम् व य-ज़-रू-न अज्वाजंव्-वसिय्यतल् लि-अज्वाजिहिम् मताअन् इलल-हौलि गै-र इख्राजिन् फ़-इन ख़रज्-न फ़ला जुना-ह अलैकुम् फी मा फ़-अल्-न फ़ी अन्फुसिहिन्-न मिम्-मअरूफ़िन्, वल्लाहु अज़ीजुन हकीम(240) व लिल्मुतल्लकाति मताअुम् बिलमअरूफ़ि, हक्कन अलल मुत्तकीन(241) कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुम् आयातिही लअल्लकुम् तअ्किलून(242)*

अलम् त-र इलल्लज़ी-न ख़-रजू मिन् दियारिहिम् व हुम् उलूफुन् ह-ज़रल्मौति फ़का-ल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्-म अह्याहुम, इन्नल्ला-ह लजू फ़ज्लिन् अलन्नासि व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून(243) व कातिलू फी सबीलिल्लाहि वअ्लमू अन्नल्ला-ह समीअ़ुन् अलीम(244) मन् ज़ल्लजी युक़्रिजुल्ला-ह कर्जन् ह-सनन् फ़-युज़ाअि-फहू लहू अज्आफन् कसीर-तन्, वल्लाहु यक्बिजु व यब्सुतु व इलैहि तुर्ज़अून(245) अलम् त-र इलल-म-लइ मिम्-बनी इस्राई-ल मिम्-बअ्दि मूसा• इज़ कालू लि-नबिय्यिल्-सै लै लहुमुब्अस् लना मलिकन्नुक़ातिल फी सबीलिल्लाहि, का-ल हल असैतुम् इन् कुति-ब-अलैकुमुल्-कितालु अल्ला तुक़ातिलू, कालू व मा लना अल्ला नुक़ाति-ल फ़ी सबीलिल्लाहि व कद् उख्रिज्ना मिन् दियारिना व अब्ना-इना, फ़-लम्मा कुति-ब अलैहिमुल्-कितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलम् मिन्हुम, वल्लाहु अलीमुम्-बिज्जालिमीन(246) व का-ल लहुम् नबिय्युहुम् इन्नल्ला-ह कद् ब-अ-स लकुम् तालू-त मलिकन्, कालू अन्ना यकूनु लहुल्मुल्कु अलैना व नह्नु अहक्कु बिल्मुल्कि मिन्हु व लम् युअ-त स-अतम् मिनल-मालि, का-ल इन्नल्लाहस्तफ़ाहु अलैकुम् व ज़ा-दहू बस्त-तन् फ़िल-इल्मि वल्-जिस्मि, वल्लाहु युअ्ती मुल्कहू मंय्यशा-उ, वल्लाहु वासिअुन् अलीम(247) व का-ल लहुम् नबिय्युहुम् इन्-न आय-त मुल्किही अंय्यअ्ति-यकुमुत्ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम् मिर्रब्बिकुम् व बकिय्यतुम् मिम्मा त-र-क आलु मूसा व आलु हारू-न तहिमलुहुल्-मलाइ-कतु, इन्न फ़ी जालि-क लआ-यतल्लकुम् इन् कुन्तुम् मुअमिनीन(248)*

फ लम्मा फ़-स-ल-तालूतु बिल्जुनूदि का-ल इन्नल्ला-ह मुब्तलीकुम बि-न हरिन् फ़-मन् शरि-ब मिन्हु फलै-स मिन्नी व मल्लम् यत्अमहु फ़-इन्नहू मिन्नी इल्ला मनिग्त-र-फ़ गुर्-फ़तम् बि-यदिही फ़-शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलम् मिन्हुम, फ़-लम्मा जा-व ज़हू हु-व वल्लज़ी-न आमनू म-अहू कालू ला ता-क-त लनल्-यौ-म बिजालू-त व जुनूदिही, कालल्लज़ी-न यजुन्नू-न अन्नहुम् मुलाकुल्लाहि कम् मिन फ़ि-अतिन् कलीलतिन् ग-लबत् फ़ि-अतन् कसी-रतम् बि-इज्निल्लाहि, वल्लाहु म-अस्साबिरीन(249) व लम्मा ब-रजू लिजालू-त व जुनूदिही कालू रब्बना अफ्रिग अलैना सबरंव-व सब्बित् अक्दामना वन्सुरना अलल्-कौमिल् काफ़िरीन(250) फ-ह -ज़मूहुम् बि-इज्निल्लाहि व क-त-ल दावूदु जालू-त व आताहुल्लाहुल-मुल्-क वल्-हिक्म-त व अल्ल-महू मिम्मा यशा-उ, व लौ ला दफ़्अुल्लाहिन्ना-स बअ्-ज़हुम् बिबअ्ज़िल ल-फ-स-दतिल-अर्जु व लाकिन्नल्ला-ह जू फज्लिन् अलल-आलमीन(251) तिल-क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलै-क बिल्हक्कि, व इन्न-क ल-मिनल-मुरसलीन(252)

 

तिल्कर्रूसुलु फज्ज़ल्ना बअ्-ज़हुम अला बअ्ज़िन्• मिन्हुम् मन् कल्लमल्लाहु व र-फ-अ बअ्-जहुम द रजातिन्, व आतैना अीसब्-न मर्यमल-बय्यिनाति व अय्यद्नाहु बिरूहिल्कुदुसि, व लौ शाअल्लाहु मक्त-तलल्लज़ी-न मिम्-बअदिहिम् मिम्-बअ़दि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु व लाकिनिख़्त-लफू फ़-मिन्हुम् मन् आम-न व मिन्हुम् मन् क-फ़-र, व लौ शाअल्लाहु मक्त-तलू, व ला किन्नल्ला-ह यफ्अलु मा युरीद(253) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अन्फिकू मिम्मा र-ज़क्नाकुम् मिन् कब्लि अंय्यअ्ति-य यौमुल्ला बैअुन् फीहि व ला खुल्लतुंव-व ला शफाअतुन, वल-काफ़िरू-न हुमुज्जालिमून(254) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व अल्-हय्युल-कय्यूमु ला तअ्खुजुहू सि-नतुंव-व ला नौमुन्, लहू मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि, मन् जल्लज़ी यश्फ़अु अिन्दहू इल्ला बि-इज्निही, यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतू-न बिशैइम् मिन् अिल्मिही इल्ला बिमा शा-अ वसि-अ कुर्सिय्यूहुस्समावाति वल्अर्-ज़ व ला यऊदुहू हिफ्जुहुमा व हुवल् अलिय्युल अजीम(255) ला इक्रा-ह फिद्दीनि कत्तबय्यन र्रूश्दु मिनल-गय्यि फ़-मंय्यक्फुर बित्तागूति व युअ्मिम्-बिल्लाहि फ-क. दि स् त म स-क बिल्-अुर्वतिल-वुस्का लन्फ़िसा-म लहा, वल्लाहु समीअुन्, अलीम(256) अल्लाहु वलिय्युल्लज़ी-न आमनू युख्रिजुहम् मिनज्जुलुमाति इलन्नूरि, वल्लज़ी-न क-फरू औलिया उहुमुत्तागूतु युख्रिजू-नहुम् मिनन्नूरि इलज्जुलुमाति, उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा खालिदून(257)*

अलम् त-र इलल्लज़ी हाज्-ज इब्राही-म फी रब्बिही अन् आताहुल्लाहुल-मुल्क• इज् का-ल इब्राहीमु रब्बियल्लज़ी युह्-यी व युमीतु का-ल अ-न उह-यी व उमीतु, का-ल इब्राहीमु फ़-इन्नल्ला-ह यअ्ती बिश्शम्सि मिनल्मशिरकि फअ्ति बिहा मिनल्-मग्रिबि फ़-बुहितल्लज़ी क-फ-र, वल्लाहु ला यहिदल कौमज्ज़ालिमीन(258) औ कल्लज़ी मर्-र अला कर्यतिंव्-व हि-य ख़ावि-यतुन् अला अुरूशिहा का-ल अन्ना युह्-यी हाज़िहिल्लाहु बअ्-द मौतिहा फ़-अमातहुल्लाहु मि-अ-त आमिन् सुम्-म ब-अ-सहू, का-ल कम लबिस्-त, का-ल लबिस्तु यौमन् औ बअ्-ज़ यौमिन्, का-ल बल्लबिस-त मि-अ-त आमिन फन्जुर इला तआमि-क व शराबि-क लम् य-तसन्नह् वन्जुर् इला हिमारि-क व लि-नज्अ-ल-क आयतल लिन्नासि वन्जुर् इलल्-अिज़ामि कै-फ नुन्शिजुहा सुम्-म नक्सूहा लहमन्, फ़-लम्मा तबय्य-न लहू का-ल अअ्लमु अन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् कदीर(259) व इज् का-ल इब्राहीमु रब्बि अरिनी कै-फ़ तुहियल्मौता, का-ल अ-व लम् तुअ्मिन, का-ल बला व लाकिल्लियत मइन्-न कल्बी, का-ल फ़-खुजू अर्ब-अतम् मिनत्तैरि फ़सुरहुन्-न इलै-क सुम्मज्अल अला कुल्लि ज-बलिम् मिन्हुन्-न जुज्अन् सुम्मद् हुन्-न यअ्ती-न-क सअ्यन्, वअ्लम् अन्नल्ला-ह अज़ीजुन् हकीम(260)*

म-सलुल्लज़ी-न युन्फ़ि कू-न अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि क-म सलि हब्बतिन् अम्ब-तत् सबू-अ सनाबि-ल फ्री कुल्लि सुम्बुलतिम् मि-अतु हब्बतिन्, वल्लाहु युज़ाअिफु लिमंय्यशा-उ, वल्लाहु वासिअुन् अलीम(261) अल्लज़ी-न युन्फ़िकू-न अम्वालहुम् फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्-म ला युत्बिअू-न मा अन्फ़कू मन्नंव-व ला अ-ज़ल लहुम् अजरूहुम् अिन्-द रब्बिहिम् व ला ख़ौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून(262) कौलुम मअ्रूफुंव-व मग्फ़ि-रतुन् खैरूम् मिन् स-द-क़तिंय्-यत्बअुहा अज़न्, वल्लाहु ग़निय्युन् हलीम(263) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तुब्तिलू स-दक़ातिकुम् बिल्मन्नि वल्-अज़ा कल्लज़ी युन्फिकु मालहू रिआ-अन्नासि व ला युअ्मिनु बिल्लाहि वल्-यौमिल्-आखिरि, फ़-म-सलुहू क-म-सलि सफ्वानिन् अलैहि तुराबुन् फ़-असाबहू वाबिलुन् फ़-त-र-कहू सल्दन्, ला यक्दिरू-न अला शैइम् मिम्मा क-सबू, वल्लाहु ला यह्दिल्-कौमल् काफ़िरीन(264) व म-सलुल्लज़ी-न युन्फिकू-न अम्वालहुमुब्तिगा-अ मर्जातिल्लाहि व तस्बीतम् मिन् अन्फुसिहिम् क-म सलि जन्नतिम्-बिरब्वतिन् असाबहा वाबिलुन् फ़-आतत् उकु-लहा ज़िअ्फैनि फ़-इल्लम् युसिब्हा वाबिलुन् फ़-तल्लुन, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर(265) अ-यवद्दु अ-हदुकुम अन् तकू-न लहू जन्नतुम्-मिन्नखीलिव-व अअ् नाबिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारू लहू फ़ीहा मिन् कुल्लिस्स-मराति व असाबहुल कि-बरू व लहू जुर्रिय्यतुन् जु-अफा-उ फ़-असाबहा इअ्सारून, फ़ीहि नारून् फहत-रकत, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति लअल्लकुम त-तफ़क्करून(266)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अन्फिकू मिन् तय्यिबाति मा कसब्तुम व मिम्मा अखरज्ना लकुम् मिनल-अर्जि व ला त-यम्म-मुल-खबी-स मिन्हु तुन्फ़िकू-न व लस्तुम बि-आख़िज़ीहि इल्ला अन् तुग्मिजू फ़ीहि, वअ्लमू अन्नल्ला-ह ग़निय्युन् हमीद(267) अश्शैतानु यअि़दुकुमुल् फ़क्-र व यअ्मुरूकुम बिल्फ़ह्शा-इ वल्लाहु यअिदुकुम् मग्फ़ि-रतम् मिन्हु व फ़ज लन्, वल्लाहु वासिअुन् अलीम(268) युअ्तिल्-हिक्म-त मंय्यशा-उ व मंय्युअ्तल-हिक्म-त फ़-क़द् ऊति-य खैरन् कसीरन्, व मा यज्जक्करू इल्ला उलुल-अल्बाब(269) व मा अन्फ़क्तुम् मिन् न-फ़-क़तिन् औ
नज़र्तुम् मिन्-नजि रन् फ़-इन्नल्ला-ह यअ्लमुहू, व मा लिज्जालिमी-न मिन् अन्सार(270) इन् तुब्दुस्स-दक़ाति फ़-निअिम्मा हि-य व इन् तुख्फूहा व तु अ्तू हल्फ-करा-अ फहुव खैरूल्लकुम व युकफ्फिरू अन्कुम् मिन् सय्यिआतिकुम, वल्लाहु बिमा तअ्मलूना ख़बीर(271) लै-स अ लै-क हुदाहुम् व लाकिन्नल्ला-ह यह्दी मंय्यशा-उ व मा तुन्फ़ि कू मिन् खरिन् फ़-लिअन्फुसिकुम, व मा तुन्फिकू-न इल्लब्-तिग़ा-अ वज्हिल्लाहि, व मा तुन्फ़िकू मिन् खैरिंय्युवफ्-फ़ इलैकुम् व अन्तुम् ला तुज्लमून(272) लिल्फु-क़रा-इल्लज़ी-न उहिसरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीअू-न ज़रबन् फ़िल्अर्ज़ि यहसबुहुमुल्-जाहिलु अग्निया-अ मिनत्त-अफ्फुफ़ि तअ्रिफुहुम बिसीमाहुम् ला यस्अलूनन्ना-स इलहाफ़न्, व मा तुन्फिकू मिन् खैरिन् फ-इन्नल्ला-ह बिही अलीम•(273)*

अल्लज़ी-न युन्फिकू-न अम्वालहुम् बिल्लैलि वन्नहारि सिररंव-व अलानि-यतन् फ़-लहुम् अज्रूहुम् अिन्-द रब्बिहिम् व ला खौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून(274) अल्लज़ी-न यअ्कुलूनर्रिबा ला यकूमू-न इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी य-तख़ब्बतुहुश्-शैतानु मिनल्मस्सि, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् कालू इन्नमल्-बैअु़ मिस्लुर्रिबा• व अहल्लल्लाहुल्बै-अ व हर्रमारिबा फ़-मन् जा-अहू मौअि-ज़तुम् मिर्रब्बिही फन्तहा फ़-लहू मा स-ल-फ़, व अम्रुहू इलल्लाहि, व मन् आ-द फ़-उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(275) यम्हकुल्लाहुर्रिबा व युर्बिस्सदक़ाति, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल ल कफ्फारिन् असीम(276) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अकामुस्सला-त व आतवुज्ज़का-त लहुम् अजरूहुम् अिन्-द रब्बिहिम् व ला ख़ौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून(277) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह व ज़रू मा बकि-य मिनर्रिबा इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(278) फ़ इल्लम् तफ्अलू फ़अ्-जनू बि-हर्बिम् मिनल्लाहि व रसूलिही व इन् तुब्तुम् फ़-लकुम् रूऊसु अम्वालिकुम् ला तज्लिमू-न व ला तुज्लमून(279) व इन् का-न जू अस्रतिन् फ़-नज़ि-रतुन् इला मैस-रतिन्, व अन् तसद्दकू खैरूलकुम् इन् कुन्तुम् तअलमून(280) वत्तकू यौमन् तुर्जअू-न फीहि इलल्लाहि, सुम्-म तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम् मा क-सबत् व हुम् ला युज्लमून(281)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा तदायन्तुम् बिदैनिन् इला अ-जलिम् मुसम्मन् फ़क्तुबूहु, वल्यक्तुब् बैनकुम् कातिबुम् बिल्अदलि व ला यअ्-ब कातिबुन् अंय्यक्तु-ब कमा अल्ल-महुल्लाहु फल्यक्तुब् वल्युमलि लिल्लज़ी अलैहिल-हक्कु वल्यत्तकिल्ला-ह रब्बहू व ला यब्खस् मिन्हु शैअन्, फ़-इन् कानल्लज़ी अलैहिल्हक्कु सफ़ीहन् औ ज़अीफ़न् औ ला यस्ततीअु अंय्युमिल-ल हु-व फ़ल्युमलिल वलिय्युहू बिल्अदलि, वस्तश्हिदू शहीदैनि मिर्रिजालिकुम् फ-इल्लम् यकू ना रजु लै नि फ़-रजुलुंव्वम्र अतानि मिम्मन् तरजौ-न मिनश्शु-हदा-इ अन् तज़िल-ल इह्दाहुमा फतुज़क्कि-र इह्दाहुमल-उख्रा, व ला यअ्बश्-शु-हदा-उ इज़ा मा दुअू, व ला तस्अमू अन् तक्तुबूहु सगीरन् औ कबीरन् इला अ-जलिही, ज़ालिकुम् अक्सतु अिन्दल्लाहि व अक्वमु लिश्शहा-दति व अद्ना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन् तकू-न तिजारतन् हाज़ि-रतन तुदीरूनहा बैनकुम् फलै-स अलैकुम् जुनाहुन् अल्ला तक्तुबूहा, व अश्हिदू इज़ा तबायअ्तुम् व ला युज़ार्-र कातिबुंव-व ला शहीदुन्, व इन् तफ्अलू फ़-इन्नहू फुसूकुम् बिकुम, वत्तकुल्ला-ह , व युअल्लिमुकुमुल्लाहु, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीम(282) व इन् कुन्तुम् अला स-फरिंव्वलम् तजिदू कातिबन् फ़रिहानुम् मकबू-जतुन, फ़-इन अमि-न बअ्जुकुम बअ् जन् फ़ल्युअद्दिल्लज़िअ्तुमि-न अमान-तहू वल्यत्तकिल्ला-ह रब्बहू, व ला तक्तुमुश्शहाद-त, व मंय्यक्तुम्हा फ़-इन्नहू आसिमुन् कल्बुहू, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न अलीम(283)*

लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फिल्अर्ज़ि व इन् तुब्दू मा फ़ी अन्फुसिकुम् औ तुख्फूहु युहासिब्कुम् बिहिल्लाहु, फ़-यग्फिरू लिमंय्यशा-उ व युअज्जिबु मंय्यशा-उ, वल्लाहु अला कुल्लि
शैइन् क़दीर(284) आ-मनर्रसूलु बिमा उन्ज़ि-ल इलैहि मिर्रब्बिही वल्मुअ्मिनून, कुल्लुन् आम-न बिल्लाहि व मलाइ-कतिही व कुतुबिही व रूसुलिही, ला नुफ़र्रिकु बै-न अ-हदिम् मिर्रूसुलिही, व कालू समिअ़ना व अ-तअ्ना गुफ्रान-क रब्बना व इलैकल मसीर(285) ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन् इल्ला वुस्अहा, लहा मा क-सबत् व अलैहा मक्त-सबत,रब्बना ला तुआखिज्ना इन्-नसीना औ अख़्तअना, रब्बना व ला तहमिल् अलैना इस्रन् कमा हमल्तहू अलल्लजी-न मिन् कब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक-त लना बिही वअ्फु अन्ना, वग्फिर लना, वरहम्ना, अन्-त मौलाना फ़न्सुरना अलल् कौमिल काफ़िरीन(286)*

 

 

 

सूरह आलि इमरान (मदनी)

 

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-मीम्(1) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हुवल् हय्युल-कय्यूम(2) नज्ज-ल अलैकल्-किता-ब बिल्हक्कि मुसद्दिकल्लिमा बै-न यदैहि व अन्जलत्तौरा-त वल्-इंजील(3) मिन् क़ब्लु हुदल्लिन्नासि व अन्ज़-लल् फुरक़ा-न, इन्नल्लज़ी-न क-फरू बिआयातिल्लाहि लहुम् अज़ाबुन् शदीदुन्, वल्लाहु अज़ीजुन जुन्तिकाम(4) इन्नल्ला-ह ला यख्फा अलैहि शैउन् फ़िल्अर्ज़ि व ला फिस्समा-इ(5) हुवल्लज़ी युसव्विरूकुम् फ़िल्अर्हामि कै-फ़ यशा-उ, ला इला-ह इल्ला हुवल् अ़जी़जुल हकीम(6) हुवल्लज़ी अन्ज़-ल अलैकल्-किता-ब मिन्हु आयातुम् मुहकमातुन् हुन्-न उम्मुल् किताबि व उ-खरू मु-तशाबिहातुन, फ़ अम्मल्लज़ी-न फी कुलूबिहिम जैगुन फ़-यत्तबिअ्-न मा तशा-ब-ह मिन्हुबतिगा-अल्-फ़ित्नति वब्तिगा-अ तअ्वीलिही, व मा यअ्लमु तअ्वी-लहू इल्लल्लाहु,. वर्रासिखू-न फ़िल्-अिल्मि यकूलू-न आमन्ना बिही कुल्लुम् मिन् अिन्दि रब्बिना व मा यज्जक्करू इल्ला उलुल्अल्बाब(7) रब्बना ला तुजिगू कुलूबना बअ्-द इज़ हदैतना व हब् लना मिल्लदुन्-क रहम-तन् इन्न-क अन्तल वह्हाब(8) रब्बना इन्न-क जामिअुन्नासि लियौमिल-ला रै-ब फ़ीहि, इन्नल्ला-ह ला युख्लिफुल मीआ़द(9) इन्नल्लज़ी-न क-फरू लन् तुग्नि-य अन्हुम् अम्वालुहुम् व ला औलादुहुम् मिनल्लाहि शैअन्, व उलाइ-क हुम् वकूदुन्नार(10) क-दअ्बि आलि फिरऔ-न वल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम्, कज्जबू बिआयातिना फ़-अ-ख-ज़हुमुल्लाहु बिजुनूबिहिम, वल्लाहु शदीदुल अि़का़ब(11) कुल लिल्लज़ी-न क-फरू सतुगलबू-न व तुहशरू-न इला जहन्न-म, व बिअसल मिहाद(12) कद् का-न लकुम् आ-यतुन् फ़ी फ़ि-अतैनिल् त-कता, फ़ि-अतुन् तुकातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़ि-रतुंय्यरौ-नहुम् मिस्लैहिम् रअ्यल् अैनि, वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मंय्यशा-उ, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-अिब्रतल्-लिउलिल अब्सार(13) जुय्य-न लिन्नासि हुब्बुश्श-हवाति मिनन्निसा-इ वल्बनी-न वल्-कनातीरिल्-मुकन्त-रति मिनज्ज़-हबि वल् फिज्ज़ति वल्-खै़लिल्-मुसव्व-मति वल् अन्आ़मि वल्हर्सि, ज़ालि-क मताअुल हयातिद्दु न्या वल्लाहु अिन्दहू हुस्नुल मआब(14) कुल अ-उनब्बिउकुम् बिखैरिम् मिन् ज़ालिकुम्, लिल्लज़ीनत्तकौ अिन्-द रब्बिहिम् जन्नातुन् तज्री मिन् तह्तिहल-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा व अज्वाजुम् मुतह्ह-रतुव-व रिज्वानुम् मिनल्लाहि, वल्लाहु बसीरूम् बिल्अि़बाद(15) अल्लज़ी-न यकूलू-न रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग्फिर लना जुनूबना व किना अज़ाबन्नार(16) अस्साबिरी-न वस्सादिक़ी-न वल्कानिती-न वल्मुन्फ़िकी-न वल्मुस्तग्फिरी-न बिल्अस्हार(17) शहिदल्लाहु अन्नहू ला इला-ह इल्ला हु-व वल्मलाइ-कतु व उलुल-अिल्मि का-इमम् बिलकिस्ति, ला इला-ह इल्ला हुवल्-अजीजुल हकीम•(18) इन्नद्दी-न अिन्दल्लाहिल इस्लामु, व मख़्त-लफ़ल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब इल्ला मिम्-बअ्दि मा जा-अहुमुल अिल्मु बग्यम् बैनहुम, व मय्यक्फुर् बिआयातिल्लाहि फ़-इन्नल्ला-ह सरीअुल हिसाब(19) फ़-इन् हाज्जू-क फ़कुल अस्लम्तु वज्हि-य लिल्लाहि व मनित्त-ब अनि, व कुल् लिल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब वल्-उम्मिय्यी-न अ-अस्लम्तुम्, फ़-इन् अस्लमू फ़-कदिह्तदौ व इन् तवल्लौ फ़-इन्नमा अलैकल्-बलागु़, वल्लाहु बसीरूम् बिल्अिबाद(20)*

इन्नल्लज़ी-न यक्फ रू-न बिआयातिल्लाहि व यक्तुलूनन्नबियी-न बिगैरि हक्किंव-व यक्तुलू-नल्लज़ी-न यअ्मुरू-न बिल्किस्ति मिनन्नासि फ़-बश्शिर्हुम् बि-अज़ाबिन अलीम(21) उलाइ-कल्लज़ी-न हबितत् अअ्मालुहुम फिदुन्या वल्-आखि-रति व मा लहुम् मिन्-नासिरीन(22) अलम् त-र इलल्लज़ी-न ऊतू नसीबम् मिनल-किताबि युद्औ-न इला किताबिल्लाहि लि-यह्कु-म बैनहुम् सुम्-म य-तवल्ला फ़रीकुम् मिन्हुम व हुम् मुअरिजून(23) ज़ालि-क-बि-अन्नहुम् कालू लन् तमस्स-नन्नारू इल्ला अय्यामम् मअ्दूदातिंव-व गर्रहुम् फी दीनिहिम् मा कानू यफ्तरून(24) फ़कै-फ़ इज़ा जमअ्नाहुम् लियौमिल ला रै-ब फ़ीहि, व वुफ्फ़ियत् कुल्लु नफ्सिम् मा क-सबत् व हुम् ला युजूलमून(25) कुलिल्लाहुम्-म मालिकल्मुल्कि तुअ्तिल मुल-क मन् तशा-उ व तन्ज़िअुल्मुल्-क मिम्मन् तशा-उ व तुअि़ज़्जु मन् तशा-उ व तुज़िल्लु मन तशा-उ बि-यदिकल्-खैरू, इन्न-क अला कुल्लि शैइन् क़दीर(26) तू लिजुल्लै-ल फिन्नहारि व तूलिजुन्नहा-र फ़िल्लैलि व तुख्रिजुल हय्-य मिनल-मय्यिति व तुख्रिजुल मय्यि-त मिनल्हय्यि व तर्जुकु मन् तशा-उ बिगैरि हिसाब(27) ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफ़िरी-न औलिया-अ मिन दूनिल-मुअ्मिनी-न व मंय्यफ्अल ज़ालि-क फलै-स मिनल्लाहि फी शैइन् इल्ला अन् तत्तकू मिन्हुम् तुकातन्, व युहज्ज़िरूकुमुल्लाहु नफ़्सहू, व इलल्लाहिल-मसीर(28) कुल् इन् तुख्फू मा फी सुदूरिकुम् औ तुब्दूहु यअ्लम्हुल्लाहु, व यअ्लमु मा फ़िस्समावाति व मा फिल्अर्जि, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् कदीर(29) यौ-म तजिदु कुल्लु नफ्सिम् मा अमिलत् मिन् खैरिम् मुह्ज़रंव-व मा अमिलत् मिन् सूइन् त-वद्दु लौ अन्-न बैनहा व बैनहू अ-मदम् बअीदन्, व युहज्ज़िरूकुमुल्लाहु नफ्सहू, वल्लाहु रऊफुम बिल्अिबाद(30)*

कुल इन् कुन्तुम् तुहिब्बूनल्ला-ह फत्तबिअूनी युह्बिब्कुमुल्लाहु व यग्फिर लकुम् जुनूबकुम, वल्लाहु गफूरूर्रहीम(31) कुल अतीअुल्ला-ह वर्रसू-ल फ़-इन् तवल्लौ फ़-इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल काफिरीन(32) इन्नल्लाहस्तफा आद-म व नूहंव-व आ-ल इब्राही-म व आ-ल अिमरा-न अलल् आलमीन(33) जुर्रिय्यतम् बअ्जुहा मिम्-बअ्ज़िन्, वल्लाहु समीअुन् अलीम(34) इज़ का-लतिमर-अतु अिमरा-न रब्बि इन्नी नजरतु ल-क मा फ्री बत्नी मुहर्र-रन् फ़-तकब्बल मिन्नी इन्न-क अन्तस्-समीअुल अलीम(35) फ-लम्मा व-ज़अ़त्हा कालत् रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा, वल्लाहु अअ्लमु बिमा व-ज़अत्, व लैसज्ज-करू कल्उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मर्य-म व इन्नी उअ़ीजुहा बि-क व जुर्रिय्य-तहा मिनश्-शैतानिर् रजीम(36) फ़-तक़ब्ब-लहा रब्बुहा बि-कबूलिन् ह-सनिं-व अम्ब-तहा नबातन् ह-सनंव-व कफ्फ़-लहा ज़-करिय्या, कुल्लमा द-ख-ल अलैहा ज-करिय्यल्-मिह्रा-ब व-ज-द अिन्दहा रिज्कन् का-ल या मर्यमु अन्ना लकि हाज़ा, कालत् हु-व मिन् अिन्दिल्लाहि, इन्नल्ला-ह यरजुकु मंय्यशा-उ बिगैरि हिसाब(37) हुनालि-क दआ ज़-करिय्या रब्बहू का-ल रब्बि हब् ली मिल्लदुन्-क जुर्रिय्यतन् तय्यि-बतन् इन्न-क समीअुद्दु आ-इ(38) फ़नादत्हुल् मलाइ-कतु व हु-व का-इमुंय्युसल्ली फ़िल्-मिहराबि अन्नल्ला-ह युबश्शिरू-क बि-यह्या मुसद्दिकम् बि-कलिमतिम् मिनल्लाहि व सय्यिदंव-व हसूरंव-व नबिय्यम् मिनस्सालिहीन(39) का-ल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुंव-व कद् ब-ल-ग़नियल कि-बरू वम्र-अती आकिरून्, का-ल कज़ालिकल्लाहु यफ्अलु मा यशा-उ(40) का-ल रब्बिज्अल्ली आ-यतन्, का-ल आ-यतु-क अल्ला तुकल्लिमन्ना-स सला-स-त अय्यामिन् इल्ला रम्ज़न्, वज्कुर रब्ब-क कसीरंव-व सब्बिह् बिल-अशिय्यि वल्-इब्कार(41)*

व इज् कालतिल मलाइ-कतु या मर्यमू इन्नल्लाहस्तफाकि व तह्ह-रकि वस्तफ़ाकि अला निसा-इल आलमीन(42) या मर्यमुक्नुती लिरब्बिकि वस्जुदी वर्कअी मअर्राकिअीन(43) ज़ालि-क मिन् अम्बा-इल गैबि नूहीहि इलै-क, व मा कुन-त लदैहिम इज् युल्कू-न अक्ला-महुम् अय्युहुम् यक्फुलु मर्य-म वमा कुन-त लदैहिम् इज् यख़्तसिमून(44) इज् कालतिल् मलाइ-कतु या मर्यमु इन्नल्ला-ह युबश्शिरूकि बि-कलि-मतिम् मिन्हुस्मुहुल-मसीहु अीसब्नु मर्य-म वजीहन् फ़िद्दु न्या वल्आख़ि-रति व मिनल मुकर्रबीन(45) व युकल्लिमुन्ना-स फ़िल्मह्दि व कहलंव-व मिनस्सालिहीन(46) कालत् रब्बि अन्ना यकूनु ली व-लदुव-व लम् यम्सस्नी ब-शरून्, का-ल कज़ालिकिल्लाहु यख्लुकु मा यशा-उ, इजा कज़ा अमरन् फ़-इन्नमा यकूलु लहू कुन् फ़-यकून(47) व युअल्लिमुहुल-किता-ब वल-हिक्म-त वत्तौरा-त वल-इन्जील(48) व रसूलन् इला बनी इस्राई-ल अन्नी कद् जिअ्तुकुम् बिआ-यतिम् मिर्रब्बिकुम् अन्नी अख्लुकु लकुम् मिनत्तीनि कहै-अतित्तैरि फ़-अन्फुखु फ़ीहि फ़-यकूनु तैरम् बि-इज्निल्लाहि व उब्रिउल्-अक्म-ह वल-अब-र-स व उह्यिल्मौता बि-इज्निल्लाहि व उनब्बिउकुम् बिमा तअकुलू-न व मा तद्दखिरू-न फ़ी बुयूतिकुम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल्-लकुम् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(49) व मुसद्दिकल्लिमा बै-न यदय्-य मिनत्तौराति व लि-उहिल्-ल लकुम् बअ्ज़ल्लज़ी हुर्रि-म अलैकुम् व जिअ्तुकुम् बिआ-यतिम् मिर्रब्बिकुम्, फत्तकुल्ला-ह व अतीअून(50) इन्नल्ला-ह रब्बी व रब्बुकुम् फअबुदूहु, हाज़ा सिरातुम् मुस्तकीम(51) फ़-लम्मा अ-हस्-स अीसा मिन्हुमुल कुफ्-र का-ल मन् अन्सारी इलल्लाहि, कालल-हवारिय्यू-न नह्नु अन्सारूल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वश्हद् बि-अन्ना मुस्लिमून(52) रब्बना आमन्ना बिमा अन्ज़ल-त वत्त-बअ् नर्-रसू-ल फक्तुब्ना म-अश्शाहिदीन(53) व म-करू व म-करल्लाहु, वल्लाहु खैरूल् माकिरीन•(54)*

इज् कालल्लाहु या अीसा इन्नी मु-तवफ्फी-क व राफिअु-क इलय्-य व मुतहिहरू-क मिनल्लज़ी-न क-फरू व जाअिलुल्लज़ीनत्-त-बऊ-क फ़ौक़ल्लज़ी-न क-फरू इला यौमिल-कियामति सुम्-म इलय्-य मर्जिअकुम् फ़-अह्कुमु बैनकुम् फ़ीमा कुन्तुम् फ़ीहि तख़्तलिफून(55) फ़-अम्मल्लज़ी-न क-फरू फ़-उअज्जिबुहुम् अज़ाबन् शदीदन फ़िद्दु न्या वल्-आख़ि-रति व मा लहुम् मिन्-नासिरीन(56) व अम्मल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़-युवफ्फीहिम् उजूरहुम्, वल्लाहु ला युहिब्बुज्जालिमीन(57) ज़ालि-क नत्लूहु अलै-क मिनल-आयाति वज्जिक्रिल हकीम(58) इन्-न म-स-ल-अीसा अिन्दल्लाहि क-म-सलि आद-म ख़-ल-कहू मिन् तुराबिन् सुम्-म का-ल लहू कुन् फ़-यकून(59) अल-हक्कु मिर्रब्बि-क फला तकुम् मिनल-मुम्तरीन(60) फ़-मन् हाज्ज-क फ़ीहि मिम्-बअ्दि मा जाअ-क मिनल् अिल्मि फकुल तआलौ नद्अु अब्ना-अना व अब्ना-अकुम् व निसा-अना व निसा-अकुम् व अन्फु-सना व अन्फु-सकुम्, सुम्-म नब्तहिल् फ़-नज्अल्-लअ्-नतल्लाहि अलल्काज़िबीन(61) इन्-न हाज़ा लहुवल् क-ससुल-हक्कु व मा मिन् इलाहिन् इल्लल्लाहु, व इन्नल्ला-ह ल-हुवल-अज़ीजुल हकीम(62) फ-इन् तवल्लो फ़-इन्नल्ला-ह अलीमुम् बिल्मुफ्सिदीन(63)*

कुल या अह़्लल्-किताबि तआलौ इला कलि-मतिन् सवा-इम् बैनना व बैनकुम् अल्ला नअ़बु-द इल्लल्ला-ह व ला नुश्रि-क बिही शैअंव-व ला यत्तखि-ज़ बअ्जुना बअ्जन अरबाबम् मिन् दूनिल्लाहि, फ़-इन् तवल्लौ फ-कूलुश्-हदू बिअन्ना मुस्लिमून(64) या अह़्लल्-किताबि लि-म तुहाज्जू-न फ़ी इब्राही-म व मा उन्ज़ि-लतित्तौरातु वल्-इन्जीलु इल्ला मिम्-बअ्दिही, अ-फला तअ्किलून(65) हा-अन्तुम् हा-उला-इ हाजन्तुम् फ़ीमा लकुम् बिही अिल्मुन् फ़लि-म तुहाज्जू-न फ़ी मा लै-स लकुम् बिही अिल्मुन्, वल्लाहु यअ्लमु व अन्तुम् ला तअ्लमून(66) मा-का-न इब्राहीम यहूदिय्यंव-वला नसरानिय्यंव्-व लाकिन् का-न हनीफ़म् मुस्लिमन्, वमा का-न मिनल मुश्रिकीन(67) इन्-न औलन्नासि बि-इब्राही-म लल्लज़ीनत्त-बअूहु व हाज़न्नबिय्यु वल्लज़ी-न आमनू, वल्लाहु वलिय्युल मुअ्मिनीन(68) वद्दत्ताइ-फ़तुम् मिन् अहिलल्-किताबि लौ युज़िल्लू-नकुम्, व मा युज़िल्लू-न इल्ला अन्फु-सहुम व मा यश्अुरून(69) या अहलल्-किताब लि-म तक्फुरू-न बिआयातिल्लाहि व अन्तुम् तश्हदून(70) या अह़्लल् किताबि लि-म तल्बिसूनल् हक्-क़ बिल बातिलि व तक्तुमूनल हक्-क व अन्तुम् तअ्लमून(71)*

व कालत्ताइ-फतुम् मिन् अहिलल्-किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़ि-ल अलल्लज़ी-न आमनू वज्हन्नहारि वक्फुरू आख़ि-रहू लअल्लहुम् यरजिअून(72) व ला तुअ्मिनू इल्ला लिमन् तबि-अ दीनकुम, कुल् इन्नल्हुदा हुदल्लाहि अंय्युअ्ता अ-हदुम् मिस्-ल मा ऊतीतुम् औ युहाज्जूकुम् अिन्-द रब्बिकुम्, कुल् इन्नल् फ़ज्-ल बि-यदिल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु वासिअन् अलीम(73) यख़तस्सु बिरह्मतिही मंय्यशा-उ, वल्लाहु जुल्फ़गज्लिल अज़ीम(74) व मिन् अह़्लिल्-किताबि मन् इन् तअ्मन्हु बिकिन्-तारिंय्युअद्दिही इलै-क व मिन्हुम् मन् इन् तअ्मन्हु बिदीनारिल् ला युअद्दिही इलै-क इल्ला मा दुम्-त अलैहि का-इमन्, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् कालू लै-स अलैना फ़िल्उम्मिय्यी-न सबीलुन् व यकूलू-न अलल्लाहिल-कज़ि-ब व हुम् यअ्लमून(75) बला मन् औफ़ा बि-अहिदही वत्तका फ-इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मुत्तकीन(76) इन्नल्लजी-न यश्तरू-न बि अहिदल्लाहि व ऐमानिहिम् स-मनन् क़लीलन् उलाइ-क ला ख़ला-क लहुम् फ़िल-आखि-रति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यन्जुरू इलैहिम् यौमल-क़ियामति वला युज़क्कीहिम् व लहुम् अज़ाबुन् अलीम(77) व इन्-न मिन्हुम् ल-फ़रीक़ंय्यल्वू-न अल्सि-न-तहुम् बिल्किताबि लि-तहसबूहु मिनल-किताबि व मा हु-व मिनल-किताबि व यकूलू-न हु-व मिन् अिन्दिल्लाहि व मा हु-व मिन् अिन्दिल्लाहि व यकूलू-न अलल्लाहिल-कज़ि-ब वहुम् यअ्लमून(78) मा का-न लि-ब-शरिन् अंय्युअ्ति-यहुल्लाहुल किता-ब वल्हुक्म वन्नुबुव्व-त सुम्-म यकू-ल लिन्नासि कूनू अिबादल्ली मिन् दूनिल्लाहि व लाकिन् कूनू रब्बानिय्यी-न बिमा कुन्तुम् तुअल्लिमूनल-किता-ब व बिमा कुन्तुम् तद्रूसून(79) व ला यअ्मु-रकुम् अन् तत्तखिजुल-मलाइ-क-त वन्नबिय्यी-न अरबाबन्, अ-यअ्मुरूकुम् बिल्कुफ़िर बअ्-द इज् अन्तुम् मुस्लिमून(80)*

व इज् अ-ख़ज़ल्लाहु मीसाकन् नबिय्यी-न लमा आतैतुकुम् मिन् किताबिंव-व हिक्मतिन् सुम्-म जाअकुम् रसूलुम् मुसद्दिकुल्लिमा म-अकुम् लतुअमिनुन्-न बिही व ल-तन्सुरून्नहू, का-ल अ-अक्ररतुम् व अ-ख़जतुम् अला ज़ालिकुम् इसरी, कालू अक़्ररना, का-ल फ़श्हदू व अ-न म-अकुम् मिनश्शाहिदीन(81) फ़-मन् तवल्ला बअ्-द ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुल फ़ासिकून(82) अ-फ़गै-र दीनिल्लाहि यब्गू-न व लहू अस्ल-म मन् फिस्समावाति वल्अर्जि तौअंव-व करहंव-व इलैहि युरजअून(83) कुल् आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़ि-ल अलैना व मा उन्जि-ल अला इब्राही-म व इस्माली-ल व इस्हा-क व यअ्कू-ब वल्अस्बाति व मा ऊति-य मूसा व अीसा वन्नबिय्यू-न मिर्रब्बिहिम् ला नुफ़र्रिकु बै-न अ-हदिम् मिन्हुम् व नह्नु लहू मुस्लिमून(84) व मंय्यब्तगि गैरल्-इस्लामि दीनन् फ़-लंय्युकब-ल मिन्हु व हु-व फिल्-आखि-रति मिनल खासिरीन(85) कै-फ़ यहिदल्लाहु कौमन् क-फरू बअ्-द ईमानिहिम् व शहिदू अन्नरसू-ल हक्कुंव्-व जा-अहुमुल्बय्यिनातु, वल्लाहु ला यह्दिल कौमज्जालिमीन(86) उलाइ-क जज़ाउहुम् अन्-न अलैहिम लअ्-नतल्लाहि वल्मलाइ-कति वन्नासि अज्मअीन(87) खालिदी-न फ़ीहा ला युख़फ्फफु अन्हुमुल-अज़ाबु व ला हुम् युन्ज़रून(88) इल्लल्लज़ी-न ताबू मिम्-बअ़दि ज़ालि-क व अस्लहू फ़-इन्नल्ला-ह गफूर्रहीम(89) इन्नल्लज़ी-न क-फरू बअ्-द ईमानिहिम् सुम्मज्दादू कुफ्रल्-लन् तुक्ब-ल तौबतुहुम् व उलाइ-क हुमुज्जाल्लून(90) इन्नल्लज़ी-न क-फरू व मातू व हुम् कुफ्फारून् फ़-लंय्युक्ब-ल मिन् अ-हदिहिम् मिल् उलू-अर्जि ज़-हबंव-व लविफ्तदा बिही, उलाइ-क लहुम् अज़ाबुन अलीमुंव-व मा लहुम् मिन्नासिरीन(91)*

 

लन् तनालुल्बिर्-र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बू-न, व मा तुन्फ़िकू मिन् शैइन् फ़-इन्नल्ला-ह बिही अलीम(92) कुल्लुत्तआमि का-न हिल्लल लि-बनी इस्राई-ल इल्ला मा हर्र-म इस्राईलु अला नफ्सिही मिन् कब्लि अन् तुनज्जलत्तौरातु, कुल फ़अ्तू बित्तौराति फ़त्लूहा इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(93) फ़-मनिफ्तरा अलल्लाहिल् कज़ि-ब मिम्-बअदि ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुज्ज़ालिमून(94) कुल स-दकल्लाहु फत्तबिअू मिल्ल-त इब्राही-म हनीफ़न्, वमा का-न मिनल मुश्किीन(95) इन्-न अव्व-ल बैतिंव्वुज़ि-अ लिन्नासि लल्लज़ी बि-बक्क-त मुबा-रकव-व हुदल्-लिल्आलमीन(96) फ़ीहि आयातुम् बय्यिनातुम् मक़ामु इब्राही-म, व मन् द-ख-लहू का-न आमिनन्, व लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल्बैति मनिस्तता-अ इलैहि सबीलन्, व मन् क-फ्-र फ़-इन्नल्ला-ह ग़निय्युन् अनिल आलमीन(97) कुल् या अह़्लल्-किताबि लि-म तक्फुरू-न बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन् अला मा तअ्मलून(98) कुल या अह़्लल्-किताबि लि-म तसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि मन् आम-न तब्गूनहा अि-वजंव-व अन्तुम् शु-हदा-उ, व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन् अम्मा तअ्मलून(99) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन तुतीअू फ़रीकम् मिनल्लज़ी-न ऊतुल-किता-ब यरूद्दू कुम् बअ्-द ईमानिकुम् काफ़िरीन(100) व कै-फ़ तक्फुरू-न व अन्तुम् तुत्ला अलैकुम् आयातुल्लाहि व फ़ीकुम् रसूलुहू, व मंय्यअ्तसिम् बिल्लाहि फ़-क़द् हुदि- य इला सिरातिम् मुस्तकीम(101)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला ह हक्-क तुक़ातिही व ला तमूतुन्-न इल्ला व अन्तुम् मुस्लिमून(102) वअ्तसिमू बि-हब्लिल्लाहि जमीअंव ‘ व ला तफर्रकू वज्कुरू निअ्-मतल्लाहि अलैकुम् इज् कुन्तुम् अअ्दा-अन् फ़-अल्ल-फ़ बै-न कुलूबिकुम् फ़-अस्बह़्तुम् बिनिअ्मतिही इख्वानन् व कुन्तुम् अला शफ़ा हुफ्रतिम् मिनन्नारि फ़-अन्क-जकुम् मिन्हा, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुम् आयातिही लअ़ल्लकुम् तह्तदून(103) वल्तकुम् मिन्कुम् उम्मतुंय्यद्अू-न इलल्खैरि व यअ्मुरू-न बिल्मअ्रूफ़ि व यन्हौ-न अनिल्मुन्करि, व उलाइ-क हुमुल मुफ्लिहून(104) वला तकूनू कल्लज़ी-न तफर्रकू वख़्त-लफू मिम्-बअ्दि मा जा अहुमुल-बय्यिनातु व उलाइ-क लहुम-अज़ाबुन अज़ीम(105) यौ-म तब्यज्जु वुजूहुंव-व तस्वद्दु वुजूहुन् फ़-अम्मल्लज़ीनस्-वद्दत वुजूहुहुम्, अ-कफर्तुम् बअ्- द ईमानिकुम् फ़जूकुल-अज़ा-ब बिमा कुन्तुम् तक्फुरून(106) व अम्मल्लज़ीनब्-यज्जत् वुजूहहुम् फ़-फ़ी रह्मतिल्लाहि, हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(107) तिल-क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलै-क बिल्हक्कि, व मल्लाहु युरीदु जुल्मल लिल्आलमीन(108) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फ़िल्अर्जि, व इलल्लाहि तुरजअु़ल उमूर(109)*

कुन्तुम् खै-र उम्मतिन्-उख़्रिजत् लिन्नासि तअमुरू-न बिल्मअ्रूफ़ि व तन्हौ-न अनिल्मुन्करि व तुअमिनू-न बिल्लाहि, व लौ आम-न अह्लु ल-किताबि लका-न खैरल्लहुम, मिन्हुमुल मुअमिनू-न व अक्सरूहुमुल फ़ासिकून(110) लंय् यज़ुर्रूकुम् इल्ला अज़न्, व इंय्युक़ातिलूकुम् युवल्लूकुमुल अद-ब-र, सुम्-म ला युन्सरून(111) जुरिबत् अलैहिमुज्ज़िल्लतु ऐनमा सुकिफू इल्ला बि-हब्लिम् मिनल्लाहि व हब्लिम्-मिनन्नासि व बाऊ बि-ग-ज़बिम् मिनल्लाहि व जुरिबत् अलैहिमुल्-मस्क-नतु, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् कानू यक्फुरू-न बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल् अम्बिया-अ बिगैरि हक्किन्, ज़ालि-क बिमा अ-सव्-व कानू यअ्तदून(112) लैसू सवाअन्, मिन् अहिलल्-किताबि उम्मतुन् काइ-मतुंय्यत् लू-न आयातिल्लाहि आनाअल्लैलि व हुम् यस्जुदून(113) युअ्मिनू-न बिल्लाहिवल्यौ मिल-आखिरि व यअ्मु रू-न बिल-मअ्रूफि व यन्हौ-न अनिल्मुन्करि व युसारिअू-न फिल्खै राति, व उलाइ-क मिनस्सालिहीन(114) व मा यफ्अलू मिन् खैरिन् फ़-लंय्युक्फरूहु, वल्लाहु अलीमुम् बिल-मुत्तकीन(115) इन्नल्लज़ी-न क-फरू लन् तुग्नि-य अन्हुम् अम्वालुहुम् वला औलादुहुम् मिनल्लाहि शैअन्, व उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(116) म-सलु मा युन्फिकू-न फ़ी हाज़िहिल हयातिदुन्या क-म-सलि रीहिन फ़ीहा सिर्रून् असाबत हर्-स कौमिन् ज़-लमू अन्फु-सहुम् फ़-अह़्-ल-कत्हु, व मा ज़-ल-महुमुल्लाहु व लाकिन् अन्फु-सहुम् यज्लिमून(117) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तखिजू बितान-तम् मिन् दूनिकुम् ला यअ्लूनकुम् ख़बालन्, वद्दू मा अनित्तुम् कद् ब-दतिल-बग्जा-उ मिन् अफ्वाहिहिम् व मा तुख़फ़ी सुदूरूहुम् अक्बरू, क़द् बय्यन्ना लकुमुल-आयाति इन् कुन्तुम् तअ़किलून(118) हा-अन्तुम् उला-इ तुहिब्बूनहुम् व ला युहिब्बूनकुम् व तुअमिनू-न बिल्किताबि कुल्लिही व इज़ा लकूकुम् कालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ अज्जू अलैकुमूल-अनामि-ल मिनल-गैज़ि, कुल मूतू बिगैजिकुम्, इन्नल्ला-ह अलीमुम् बिज़ातिस्सुदूर(119) इन् तम्सस्कुम् ह-स-नतुन् तसुअ्हुम् व इन् तुसिब्कुम् सय्यि-अतुय्यफ़्रहू बिहा, व इन् तस्बिरू व तत्तकू ला यजुर्रूकुम कैदुहुम् शैअन्, इन्नल्ला-ह बिमा यअ्मलू-न मुहीत(120)*

व इज् ग़दौ-त मिन् अह़्लि-क तुबविउल-मुअ्मिनी-न मकाअि-द लिल्क़ितालि, वल्लाहु समीअुन् अलीम(121) इज् हम्मत्ता-इ-फ़तानि मिन्कुम् अन् तफ़्शला वल्लाहु वलिय्युहुमा, व अलल्लाहि फल्य-तवक्कलिल् मुअ्मिनून(122) व लकद् न-स-रकुमुल्लाह बि-बद्रिंव-व अन्तुम् अज़िल्लतुन् फत्तकुल्ला-ह लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(123) इज् तकूलु लिल्-मुअ्मिनी-न अलंय्यक्फ़ि-यकुम् अंय्युमिद्दकुम् रब्बुकुम् बि-सलासति आलाफिम् मिनल-मलाइ-कति मुन्ज़लीन(124) बला इन् तस्बिरू व तत्तकू व यअ्तूकुम् मिन् फ़ौरिहिम् हाज़ा युमदिद्कुम् रब्बुकुम् बि-ख़म्सति आलाफ़िम् मिनल् मलाइ-कति मुसव्विमीन•(125) व मा ज-अ-लहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम् व लि-तत्मइन्-न कुलूबुकुम् बिही, व मन्नसरू इल्ला मिन् अिन्दिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम(126) लि-यक़्त-अ त-रफ़म् मिनल्लज़ी-न क-फरू औ यक्बि-तहुम् फ़-यन्कलिबू ख़ा-इबीन(127) लै-स ल-क मिनल अम्रि शैउन् औ यतू-ब अलैहिम् औ युअ़ज्जि-बहुम् फ़-इन्नहुम् ज़ालिमून(128) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फ़िलअर्जि, यगफिरू लिमंय्यशा-उ व युअज्जिबु मंय्यशा-उ, वल्लाहु गफूरूर्रहीम(129)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तअ्कुलुर्रीबा अज्आफम् मुज़ा-अ-फ़तन् वत्तकुल्ला-ह लअल्लकुम् तुफिलहून(130) वत्तकुन्-नारल्लती उअि़द्दत् लिल-काफ़िरीन(131) व अतीअुल्ला-ह वर्रसू-ल लअल्लकुम् तुर्हमून(132)व सारिअू इला मगफ़ि-रतिम् मिर्रब्बिकुम् व जन्नतिन् अर्जुहस्-समावातु वल्-अर्जु उअिद्दत लिल्मुत्तक़ीन(133) अल्लज़ी-न युन्फिकू-न फ़िस्सर्रा-इ वज़्ज़र्रा-इ वल्काज़िमीनल-गै-ज़ वल्आफ़ी-न अनिन्नासि, वल्लाहु युहिब्बुल मुहिसनीन(134) वल्लज़ी-न इज़ा फ़-अलू फ़ाहि-शतन् औ ज़-लमू अन्फु-सहुम् ज़-करूल्ला-ह फस्तग्फरू लिजुनूबिहिम्, व मंय्यग्फिरूज्जुनू-ब इल्लल्लाहु व लम् युसिर्रू अला मा फ़-अलू व हुम् यअ्लमून(135) उलाइ-क जज़ाउहुम् मगफ़ि-रतुम् मिर्रब्बिहिम् व जन्नातुन् तज्री मिन् तह़्तिहल अन्हारू ख़ालिदी-न फीहा, व निअ्-म अज्रूल आमिलीन(136) कद् ख़लत् मिन् कब्लिकुम् सु-ननुन् फ़सीरू फिलअर्जि फन्जुरू कै-फ़ का-न आकि बतुल मुकज्जिबीन(137) हाज़ा बयानुल्-लिन्नासि व हुदंव-व मौअि़-ज़तुल् लिल्मुत्तक़ीन(138) व ला तहिनू व ला तहज़नू व अन्तुमुल अअ्लौ-न इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(139) इंय्यम्सस्कुम् करहुन् फ़-कद् मस्सल्क़ौ-म करहुम् मिस्लहू, व तिल्कल-अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नासि व लि-यअ्- लमल्लाहुल्लज़ी-न आमनू व यत्तखि-ज़ मिन्कुम् शु-हदा-अ, वल्लाहु ला युहिब्बुज्जालिमीन(140) व लियुमह़्हिसल्लाहुल्लज़ी-न आमनू व यम्-हकल काफ़िरीन(141) अम् हसिब्तुम् अन् तद्गु लुल-जन्न-त व लम्मा यअ्-लमिल्लाहुल्लज़ी-न जाहदू मिन्कुम् व यअ्-लमस्साबिरीन(142) व ल-क़द् कुन्तुम् तमन्नौनल्मौ-त मिन् कब्लि अन् तल्कोहु फ़-कद् रऐतुमूहू व अन्तुम् तन्जुरून(143)*

व मा मुहम्मदुन् इल्ला रसूलुन् कद् खलत् मिन् कब्लिहिर्रूसुलु, अ-फ-इम्मा-त औ कुतिलन्-कलब्तुम् अला अअ्क़ाबिकुम्, व मंय्यन्कलिब् अला अकिबैहि फ़-लंय्यजुर्रल्ला-ह शैअन्, व स-यजज़िल्लाहुश्शाकिरीन(144) व मा का-न लि-नफ्सिन् अन् तमू त इल्ला बि-इज्निल्लाहि किताबम् मुअज्जलन्, व मंय्युरिद् सवाबद्दु न्या नुअ्तिही मिन्हा व मंय्युरिद् सवाबल-आखि्-रति नुअ्तिही मिन्हा, व स-नजज़िश्शाकिरीन(145) व क-अय्यिम् मिन् नबिय्यिन् का-त-ल म-अहू रिब्बिय्यू-न कसीरून फ़मा व हनू लिमा असाबहुम् फ़ी सबीलिल्लाहि व मा ज़अुफू व मस्तकानू, वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन(146) व मा का-न कौलहुम् इल्ला अन् कालू रब्बनग्फ़िर लना जुनूबना व इस्राफ़ना फी अम्रिना व सब्बित अक्दामना वन्सुरूना अलल् कौमिल काफ़िरीन(147) फ़-आताहुमुल्लाहु सवाबद्दु न्या व हुस्-न सवाबिल-आख़ि-रति, वल्लाहु युहिब्बुल-मुह़्सिनीन(148)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन् तुतीअुल्लज़ी-न क-फरू यरूद्दू कुम् अला अअ्क़ाबिकुम् फ़-तन्कलिबू ख़ासिरीन(149) बलिल्लाहु मौलाकुम् व हु-व खैरून्-नासिरीन(150) सनुल्की फी कुलू बिल्लज़ी-न क-फरूर्रूअ्-ब बिमा अश्रकू बिल्लाहि मा लम् युनज्जिल बिही सुल्तानन् व मअ्वाहुमुन्नारू, व बिअ्-स मस्वज़्जा़लिमीन(151) व ल-कद् स-द-ककुमुल्लाहु वअ्दहू इज् तहुस्सूनहुम् बि-इज्निही हत्ता इज़ा फ़शिल्तुम् व तनाज़अ्तुम् फ़िल्अम्रि व असैतुम् मिम्-बअ्दि मा अराकुम् मा तुहिब्बू-न, मिन्कुम् मय्युरीदुद्दु न्या व मिन्कुम् मंय्युरीदुल-आखि-र-त सुम्-म स-र-फ़ कुम् अन्हुम् लि-यब्तलि-यकुम् व ल-कद् अफ़ा अन्कुम्, वल्लाहु जू फ़ज्लिन् अलल मुअ्मिनीन(152) इज् तुस्अिदू-न व ला तल्वू-न अला अ-हदिंव-वर्रसूलु यद्अूकुम् फ़ी उख्राकुम् फ-असाबकुम् ग़म्मम्-बिगम्मिल लिकैला तह्ज़नू अला मा फ़ातकुम् व ला मा असाबकुम्, वल्लाहु ख़बीरूम् बिमा तअमलून(153) सुम्-म अन्ज़-ल अलैकुम् मिम्-बअ्दिल-गम्मि अ-म-नतन् नुआसंय्यग्शा ता-इ-फ़तम् मिन्कुम् व ता-इ-फतुन् कद् अहम्मत्हुम अन्फुसुहम् यजुन्नू-न बिल्लाहि गैरल्-हक्कि ज़न्नल-जाहिलिय्यति, यकूलू-न हल्-लना मिनल्-अमरि मिन् शैइन्, कुल् इन्नल्-अम्-र कुल्लहू लिल्लाहि, युख्फू-न फ़ी अन्फुसिहिम् मा ला युब्दू-न ल-क, यकूलू-न लौ का-न लना मिनल-अमरि शैउम् मा कुतिल्ना हाहुना, कुल लौ कुन्तुम् फी बुयू तिकुम् ल-ब-रज़ल्लज़ी-न कुति-ब अलैहिमुल्क़त्लु इला मज़ाजिअिहिम् व लि-यब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम् व लियु-मह़्हि-स माफ़ी कुलूबिकुम्, वल्लाहु अलीमुम् बिज़ातिस्सुदूर(154) इन्नल्लज़ी-न तवल्लौ मिन्कुम् यौ मल-तक़ल् जम्आनि इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बि-बअ्ज़ि मा क-सबू व ल-क़द् अफ़ल्लाहु अन्हुम, इन्नल्ला-ह गफूरून् हलीम(155) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तकूनू कल्लज़ी-न क-फरू व कालू लि-इख़्वानिहिम् इज़ा ज़-रबू फ़िल्अर्ज़ि औ कानू गुज्जल-लौ कानू अिन्दना मा मातू व मा कुतिलू लि-यज्अलल्लाहु जालि-क हस्-रतन् फ़ी कुलूबिहिम्, वल्लाहु युह्यी व युमीतु, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर(156) व ल इन् कुतिल्तुम् फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम् ल-मग्फि-रतुम् मिनल्लाहि व रहमतुन् खैरूम् मिम्मा यजूमअून(157) व ल-इम्-मुत्तुम् औ कुतिल्तुम्
ल-इलल्लाहि तुह्शरून(158) फ़बिमा रह्मतिम् मिनल्लाहि लिन्-त लहुम् व लौ कुन्-त फज्ज़न् ग़लीज़ल्कल्बि लन्फज्जू मिन् हौलि-क फ़अ्फु अन्हुम् वस्तग्फ़िर लहुम् व शाविरहुम् फ़िल्-अमिर फ़-इज़ा अज़म्-त फ़- तवक्कल् अलल्लाहि, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मु-तवक्किलीन(159) इंय्यन्सुरकुमुल्लाहु फला गालि-ब लकुम् व इंय्यरजुल्कुम फ़-मन् ज़ल्लज़ी यन्सु रूकुम् मिम्-बअ्दिही, व अलल्लाहि फल य-तवक्कलिल मुअ्मिनून(160) व मा का-न लि-नबिय्यिन अंय्यगुल्-ल मंय्यग्लुल यअ्ति बिमा गल्-ल यौमल कियामति सुम्-म तुवफ्फ़ा कुल्लु नफ्सिम् मा क-सबत् व हुम् ला यु़ज्लमून(161) अ-फ़ मनित्त-ब-अ रिज्वानल्लाहि क-मम्बा-अ बि-स-ख़तिम् मिनल्लाहि व मअ्वाहु जहन्नमु, व बिअसल्-मसीर(162) हुम् द-रजातुन् अिन्दल्लाहि, वल्लाहु बसीरूम्-बिमा यअ्मलून(163) अल-क़द् मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनी-न इज् ब-अ-स फ़ीहिम रसूलम्-मिन् अन्फुसिहिम् यत्लू अलैहिम् आयातिही व युज़क्कीहिम् व युअ़ल्लिमुहुमुल् किता-ब वल्-हिक्म-त व इन् कानू मिन् कब्लु लफ़ी ज़लालिम् मुबीन•(164) अ-व-लम्मा असाबत्कुम् मुसीबतुन् कद् असब्तुम् मिस्लैहा कुल्तुम् अन्ना हाज़ा, कुल् हु-व मिन् अिन्दि अन्फुसिकुम, इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् क़दीर(165) व मा असाबकुम् यौमल्-तकल जम्आनि फ़बि-इजनिल्लाहि व लि-यअ्-लमल मुअ्मिनीन(166) व लि-यअ्-लमल्लज़ी-न नाफ़कू व की-ल लहुम् तआलौ कातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अविद्फअू, कालू लौ नअ्लमु कितालल्-लत्त-बअ्नाकुम, हुम् लिल्कुफ़्रि यौमइज़िन् अकरबु मिन्हुम् लिल्-ईमानि यकूलू-न बिअफ़्वाहिहिम् मा लै-स फ़ी कुलूबिहिम्, वल्लाहु अअ्लमु बिमा यक़्तुमून(167) अल्लज़ी-न कालू लि-इख्वानिहिम् व क-अदू लौ अताअूना मा कुतिलू, कुल फद्रऊ अन् अन्फुसिकुमुल्मौ-त इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(168) वला तह़्सबन्नल्लज़ी-न कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन्, बल अह्याउन अिन्-द रब्बिहिम् युरज़कून्(169) फ़रिही-न बिमा आताहुमुल्लाहु मिन् फ़ज्लिही व यस्तब्शिरू-न बिल्लज़ी-न लम् यल्हकू बिहिम् मिन् ख़ल्फ़िहिम् अल्ला खौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून•(170) यस्तब्शिरू-न बिनिअ्मतिम मिनल्लाहि व फ़ज्लिंव-व अन्नल्ला-ह ला युज़ीअु अज्रल मुअ्मिनीन(171)*

अल्लज़ीनस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूलि मिम्-बअ्दि मा असाबहुमुल्करहु, लिल्लज़ी-न अह्सनू मिन्हुम् वत्तकौ अज्रून् अज़ीम(172) अल्लज़ी-न का-ल लहुमुन्नासु इन्नन्ना-स कद् ज-मअू लकुम् फख्शौहुम् फ़-ज़ादहुम् ईमानंव-व कालू हस्बुनल्लाहु व निअ्मल वकील(173) फन्क-लबू बिनिअ्मतिम्-मिनल्लाहि व फज़लिल-लम् यम्सस्हुम् सूउंव्-वत्त-बअू रिज्वानल्लाहि, वल्लाहु जू फ़ज्लिन् अज़ीम(174) इन्नमा जालिकुमुश्शैतानु युखव्विफु औलिया-अहू फला तख़ाफूहुम् व ख़ाफूनि इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(175) व ला यह्जुन्कल्लज़ी-न युसारिअू-न फ़िल्कुफिर इन्नहुम् लंय्यजुर्रुल्ला-ह शैअन्, युरीदुल्लाहु अल्ला यज्अ-ल लहुम् ह़ज्ज़न फिल्-आख़िरति व लहुम् अज़ाबुन् अज़ीम(176) इन्नल्लज़ीनश्-त-र वूल्-कुफू-र बिल-ईमानि लंय्यजुर्रूल्ला-ह शैअन् व लहुम् अज़ाबुन् अलीम(177) व ला यह़्सबन्नल्लज़ी-न क-फरू अन्नमा नुम्ली लहुम् खैरूल् लिअन्फुसिहिम्, इन्नमा नुम्ली लहुम् लि-यज्दादू इस्मन् व लहुम् अज़ाबुम् मुहीन(178) मा कानल्लाहु लि-य-ज़ रल मुअ्मिनी-न अला मा अन्तुम् अलैहि हत्ता यमीज़ल-ख़बी-स मिनत्तय्यिबि, व मा कानल्लाहु लियुत्लि-अकुम् अलल्-गैबि व लाकिन्नल्ला-ह यज्तबी मिर्रूसुलिही मंय्यशा-उ फ-आमिनू बिल्लाहि व रूसुलिही व इन् तुअमिनू व तत्तकू फ़-लकुम् अज्रून् अज़ीम(179) व ला यह़्सबन्नल्लज़ी-न यब्खलू-न बिमा आताहुमुल्लाहु मिन् फ़ज्लिही हु-व खैरल्लहुम्, बल् हु-व शर्रूल्लहुम्, सयुतव्वकू-न मा बखिलू बिही यौमल्-क़ियामति, व लिल्लाहि मीरासुस्समावाति वलअर्ज़ि, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीर(180)*

ल-कद् समिअल्लाहु कौलल्लज़ी-न-कालू इन्नल्ला-ह फकीरूंव-व नह़्नु, अग्निया-उ• सनक्तुबु मा कालू व कत्लहुमुल्-अम्बिया-अ बिगैरि हक्किंव-व नकूलु जूकू अज़ाबल हरीक(181) ज़ालि-क बिमा कद्द-मत् ऐदीकुम् व अन्नल्ला-ह लै-स बिज़ल्लामिल लिल्-अबीद(182) अल्लज़ी-न कालू इन्नल्ला-ह अहि-द इलैना अल्ला नुअ्मि-न लि-रसूलिन् हत्ता यअ्ति-यना बिकुर्बानिन् तअ्कुलुहुन्नारू, कुल कद् जा-अकुम् रूसुलुम् मिन् कल्ली बिल्-बय्यिनाति व बिल्लजी कुल्तुम् फलि-म कतल्तुमूहुम् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(183) फ-इन् कज्जबू-क फ़-क़द् कुज्जि-ब
रूसुलुम् मिन् कब्लि-क जाऊ बिल्बय्यिनाति वज़्जुबुरि वल-किताबिल मुनीर(184) कुल्लु नफ्सिन् ज़ा-इ-कतुल्मौति, व इन्नमा तुवफ्फ़ौ-न उजू-रकुम् यौमल-कियामति, फ़-मन् जुहिज़-ह अनिन्नारि व उदखिलल्-जन्न-त फ़-कद् फ़ा-ज़, व मल्हयातुद्-दुन्या इल्ला मताअुल गु़रूर(185) लतुब्लवुन्-न फ़ी अम्वालिकुम् व अन्फुसिकुम्, व ल-तस्मअुन्-न मिनल्लज़ी-न ऊतुल-किता-ब मिन् कब्लिकुम् व मिनल्लज़ी-न अश्रकू अज़न् कसीरन्, व इन् तस्बिरू व तत्तकू फ़-इन्-न ज़ालि-क मिन् अज्मिल उमूर(186) व इज् अ-ख़ज़ल्लाहु मीसाकल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब लतु-बय्यिनुन्नहू लिन्नासि व ला तक्तुमूनहू फ़-न-बजूहु वरा-अ जुहूरिहिम् वश्तरौ बिही स-मनन् क़लीलन्, फ़-बिअ्-स मा यश्तरून(187) ला तह़् सबन्ल्लज़ी-न यफ्रहू-न बिमा अतव-व युहिब्बू-न अंय्युह़्मदू बिमा लम् यफ्अलू फ़ला तह़्सबन्नहुम् बि-मफ़ाज़तिम् मिनल-अज़ाबि व लहुम् अज़ाबुन अलीम(188) व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् क़दीर(189)*

इन्-न फी ख़ल्किस्समावाति वल्अर्जि वख्तिलाफिल्लैलि वन्नहारि ल-आयातिल्-लिउलिल अल्बाब(190) अल्लज़ी-न यज्कुरूनल्ला-ह कियामंव्-व कुअूदंव्-व अला जुनूबिहिम् व य-तफ़क्करू-न फ़ी ख़ल्किस्समावाति वल्अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक्-त हाज़ा बातिलन् सुब्हान-क फ़क़िना अज़ाबन्नार(191) रब्बना इन्न-क मन् तुदखिलिन् ना-र फ़-कद अख़्जैतहू व मा लिज्जालिमी-न मिन् अन्सार(192) रब्बना इन्नना समिअ् ना मुनादियंय्युनादी लिल्ईमानि अन् आमिनू बि-रब्बिकुम् फ़-आमन्ना रब्बना फ़ग्फिर लना जु़नूबना व कफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ्फ़ना मअल् अब्रार(193) रब्बना व आतिना मा व-अत्तना अला रूसुलि-क व ला तुख़्जिना यौमल-कियामति, इन्न-क ला तुलिफुल मीआ़द(194) फ़स्तजा-ब लहुम् रब्बुहुम् अन्नी ला उज़ीअु अ-म-ल आमिलिम् मिन्कुम् मिन् ज़-करिन् औ उन्सा बअ्जुकुम् मिम्-बअ्जिन फ़ल्लज़ी-न हाजरू व उखिरजू मिन् दियारिहिम् व ऊजू फी सबीली व कातलू व कुतिलू ल-उकफ्फिरन्-न अन्हुम् सय्यिआतिहिम् व ल-उदखिलन्नहुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल अन्हारू सवाबम् मिन् अिन्दिल्लाहि, वल्लाहु अिन्दहू हुस्नुस्सवाब(195) ला यगुर्रन्न-क त-कल्लुबुल्लज़ी-न क-फरू फ़िल्बिलाद(196) मताअुन् कलीलुन्, सुम्-म मअ्वाहुम् जहन्न-मु, व बिअ्सल मिहाद(197) लाकिनिल्लज़ीनत्तकौ रब्बहुम् लहुम् जन्नातुन् तज्री मिन् तह़्तिहल अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा नुजुलम् मिन् अिन्दिल्लाहि, व मा अिन्दल्लाहि खैरूल्-लिल अब्रार•(198) व इन्-न मिन् अह़्लिल्-किताबि ल-मंय्युअ्मिनु बिल्लाहि व मा उन्ज़ि-ल इलैकुम् व मा उन्ज़ि-ल इलैहिम् ख़ाशिअी-न लिल्लाहि ला यश्तरू-न बिआयातिल्लाहि स-मनन क़लीलन्, उलाइ-क लहुम् अज्रूहुम् अिन्-द रब्बिहिम्, इन्नल्ला-ह सरीअुल हिसाब(199) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुस्बिरू व साबिरू व राबितू, वत्तकुल्ला-ह लअल्लकुम् तुफ्लिहून(200)*

 

 

 

 

सूरह सूरह अन-निसा(मदनी)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़-ल-ककुम् मिन् नफ्सिंव्वाहि-दतिंव व ख़-ल-क़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्-स मिन्हुमा रिजालन् कसीरंव-व निसाअन्, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलू-न बिही वल्अरहा-म, इन्नल्ला-ह का-न अलैकुम् रक़ीबा(1) व आतुल्-यतामा अम्वालहुम् व ला त-तबद्दलुल्ख़बी-स बित्तय्यिबि व ला तअ्कुलू अम्वालहुम् इला अम्वालिकुम्, इन्नहू का-न हूबन् कबीरा(2) व इन् खिफ्तुम् अल्ला तुक्सितू फ़िल्यतामा फ़न्किहू मा ता-ब लकुम् मिनन्निसा-इ मसना व सुला-स व रूबा, अ फ़-इन् ख़िफ्तुम् अल्ला तअ्दिलू फ़वाहि-दतन् औ मा म-लकत् ऐमानुकुम्, ज़ालि-क अद्ना अल्ला तअूलू(3) व आतुन्निसा-अ सदुक़ातिहिन्-न निह़्ल-तन्, फ़-इन् तिब्-न लकुम् अन् शैइम् मिन्हु नफ्सन् फ़कुलूहु हनीअम्-मरीआ(4) व ला तुअतुस्सु-फ़ हा-अ अम्वालकुमुल्लती ज-अलल्लाहु लकुम् कियामंव-वरजुकूहुम् फ़ीहा वक्सूहुम् व कूलू लहुम् कौलम् मअरूफ़ा(5) वब्तलु ल्-यतामा हत्ता इज़ा ब-लगुन्निका-ह फ़-इन् आनस्तुम् मिन्हुम् रूश्दन् फद्फ़अू इलैहिम् अम्वालहुम् व ला तअ्कुलूहा इसराफंव-व बिदारन् अंय्यक्बरू, व मन् का-न ग़निय्यन् फ़ल्यस्तअ्फिफ व मन् का-न फ़क़ीरन् फ़ल्यअ्कुल बिल्मअ्रूफि, फ़-इज़ा द-फ़अतुम इलैहिम् अम्वालहुम् फ़-अश्हिदू अलैहिम्, व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा(6) लिर्रिजालि नसीबुम्-मिम्मा त-रकल्-वालिदानि वल-अक़रबू-न व लिन्निसा-इ नसीबुम्-मिम्मा त-रकल्-वालिदानि वल्-अवरबू-न मिम्मा कल्-ल मिन्हु औ कसु-र, नसीबम् मफ़्रूज़ा(7) व इज़ा ह-ज़रल किस्म-त उलुल्कुरबा वल्-यतामा वल्मसाकीनु फर्जुकूहुम् मिन्हु व कूलू लहुम कौलम् मअ्रूफ़ा(8) वल्यख्शल्लज़ी-न लौ त-रकू मिन् ख़ल्फ़िहिम् जुर्रिय्यतन जि़आ़फन् ख़ाफू अलैहिम् फ़ल्यत्तकुल्ला-ह वल्-यकूलू कौलन् सदीदा(9) इन्नल्लज़ी-न यअ्कुलू-न अम्वालल् यतामा जुल्मन् इन्नमा यअकुलू-न फ़ी बुतूनिहिम् नारन्, व स-यस्लौ-न सअीरा(10)*

यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम्, लिज्ज-करि मिस्लु हज्जिल-उन्सयैनि फ़-इन् कुन्-न निसाअन् फ़ौक़स्-नतैनि फ़-लहुन्-न सुलुसा मा त-र-क व इन् कानत् वाहि-दतन् फ-लहन्निस्फु, व लि-
अ-बवैहि लिकुल्लि वाहिदिम्-मिन्हुमस्सुदुसु मिम्मा त-र-क इन् का-न लहू व-लदुन् फ़-इल्लम् यकुल्लहू व-लदुंव्-व वरि-सहू अ-बवाहू फ़-लिउम्मिहिस्सुलुसु फ़-इन् का-न लहू इख्वतुन् फ़-लिउम्मिहिस्सुदुसु मिम् -बअ्दि वसिय्यतिंय्-यूसी बिहा औ दैनिन्, आबाउकुम् व अब्नाउकुम् ला तद्-न अय्युहुम् अक्रबु लकुम् नफ्अन्, फ़री-जतम् मिनल्लाहि, इन्नल्ला-ह का-न अलीमन् हकीमा(11) व लकुम् निस्फु मा त-र-क अज्वाजुकुम् इल्लम् युकुल्लहुन्-न व लदुन् फ़-इन का न लहुन्-न व-लदुन् फ़-लकुमुर्रूबुअु मिम्मा तरक्-न मिम्-बअ्दि वसिय्यतिंय्यूसी-न बिहा औ दैनिन्, व लहुन्नर्रूबुअु मिम्मा तरक्तुम् इल्लम् यकुल्लकुम् व-लदुन् फ़-इन् का-न लकुम व-लदुन् फ़-लहुन्नस्सुमुनु मिम्मा तरक्तुम् मिम्-बअ्दि वसिय्यतिन् तूसू-न बिहा औ दैनिन्, व
इन् का-न रजुलुंय्यू-रसु कलाल-तन् अविम-र-अतुंव-व लहू अखुन् औ उख्तुन् फ़-लिकुल्लि वाहिदिम् मिन्हुमस्सुदुसु फ़-इन् कानू अक्स-र मिन् ज़ालि-क फ़हुम् शु-रका-उ फिस्सुलुसि मिम्-बअ्दि वसिय्यतिंय्यूसा बिहा औ दैनिन् गै-र मुज़ाररिन् वसिय्यतम् मिनल्लाहि, वल्लाहु अलीमुन् हलीम(12) तिल-क हुदूदुल्लाहि व मंय्युतिअिल्ला-ह व रसूलहू युदखिल्हु जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा, व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम(13) व मंय्यअ्सिल्ला-ह व रसूलहू व य-तअद्-द हुदू-दहू युदखिल्हु नारन् खालिदन् फ़ीहा व लहू अज़ाबुम् मुहीन(14)*

वल्लाती यअ्तीनल्-फ़ाहि-श-त मिन्निसा-इकुम् फस् तशहिदू अलैहिन्-न अर-ब-अतम् मिन्कुम् फ-इन् शहिदू फ़-अम्सिकूहुन्-न फ़िल्बुयूति हत्ता य-तवफ्फाहुन्नल्मौतु औ यज्अलल्लाहु लहुन्-न सबीला(15) वल्लज़ानि यअ्तियानिहा मिन्कुम् फ-आजूहुमा फ इन् ताबा व अस्लहा फ-अअ्रिजू अन्हुमा, इन्नल्ला-ह का-न तव्वाबर्रहीमा(16) इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ी-न यअ् मलूनस्सू-
अ बि-जहालतिन् सुम्-म यतूबू-न मिन् करीबिन् फ़-उलाइ-क यतूबुल्लाहु अलैहिम्, व कानल्लाहु अलीमन् हकीमा(17) व लै सतित्तौबतु लिल्लज़ी-न यअ्मलूनस्सय्यिआति हत्ता इज़ा ह-ज़-र अ-ह-दहुमुल्मौतु का-ल इन्नी तुब्तुल-आ-न व लल्लज़ी-न यमूतू-न व हुम् कुफ्फारून्, उलाइ-क अअ्तद्ना लहुम् अज़ाबन् अलीमा(18) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला यहिल्लु लकुम् अन् तरिसुन्निसा-अ करहन्, व ला तअ्जुलूहुन्-न लि-तज्हबू बि-बअज़ि मा आतैतुमूहुन्-न इल्ला अंय्यअ्ती-न बिफ़ाहि-शतिम् मुबय्यिनतिन् व आशिरूहुन्-न बिल्-मअ़रूफि फ़-इन् करिह़्तुमूहुन्-न फ़-असा अन् तक़्रहू शैअंव-व यज्अ़लल्लाहु फ़ीहि खैरन् कसीरा(19) व इन् अरत्तुमुस्तिब्दा-ल ज़ौजिम् मका-न जौजिंव-व आतैतुम् इह़्दाहुन्-न किन्तारन् फला तअ्खुजु मिन्हु शैअन्,
अ-तअ्खुजूनहू बुह्तानंव-व इस्मम् मुबीना(20) व कै-फ़ तअ्खुजूनहू व कद् अफ्ज़ा बअ्जुकुम् इला बअ्जिंव-व अख़ज़्-न मिन्कुम् मीसाकन् ग़लीज़ा(21) व ला तन्किहू मा न-क-ह आबाउकुम् मिनन्निसा-इ इल्ला मा कद् स-ल-फ, इन्नहू का-न फ़ाहि-शतंव् व मक्तन्, व सा-अ सबीला(22)*

हुर्रिमत् अलैकुम् उम्महातुकुम् व बनातुकुम् व अ-खवातुकुम् व अम्मातुकुम् व खालातुकुम् व बनातुल-अखि व बनातुल्-उख़्ति व उम्महातु-कुमुल्लाती अर्ज़अ्नकुम् व अ-खवातुकुम् मिनर्रज़ा-अति व उम्महातु निसा-इकु म् व रबा-इबुकुमुल्लाती फ़ी हुजूरिकुम् मिन्निसा-इकुमुल्लाती दखल्तुम् बिहिन्-न फ़-इल्लम् तकूनू दखल्तुम बिहिन्-न फ़ला जुना-ह अलैकुम् व हला-इलु अब्ना-इकुमुल्लज़ी-न मिन् अस्लाबिकुम् व अन् तज्मअू बैनल-उख्तैनि इल्ला मा क़द् स-ल-फ़, इन्नल्ला-ह का-न गफूरर्रहीमा(23)

 

वल-मुह़्सनातु मिनन्निसा-इ इल्ला मा म-लकत् ऐमानुकुम् किताबल्लाहि अलैकुम् व उहिल्-ल लकुम् मा वरा-अ ज़ालिकुम् अन् तब्तगू बिअम्वालिकुम् मुह़्सिनी-न गै-र मुसाफ़िही-न, फ़मस् तम्तअ्तुम् बिही मिन्हुन्-न फ़आतूहुन्-न उजूरहुन्-न फ़री-जतन्, व ला जुना-ह अलैकुम् फ़ीमा-तराजैतुम् बिही मिम्-बअ्दिल फ़री-ज़ति, इन्नल्ला-ह का-न अलीमन् हकीमा(24) व मल्लम् यस्ततिअ् मिन्कुम तौलन् अय्यन् किहल् मुह़्सनातिल्-मुअ्मिनाति फ-मिम्मा म-लकत् ऐमानुकुम् मिन् फ़-तयातिकुमुल् मुअ्मिनाति, वल्लाहु अअ्लमु बिईमानिकुम, बअ् जुकुम् मिम्-बअ्ज़िन फ़न्किहू हुन्-न बि-इज्नि अह़्लिहिन्-न व आतूहुन्-न उजूरहुन्-न बिल्मअरूफ़ि मुह्सनातिन् गै-र मुसाफ़िहातिंव्वला मुत्तखिज़ाति अख्दानिन् फ़-इज़ा उह़्सिन्-न फ़-इन् अतै-न बिफाहि-शतिन् फ़-अलैहिन्-न निस्फु मा अलल् मुह्सनाति मिनल-अज़ाबि, ज़ालि-क लिमन् ख़शियल अ-न-त मिन्कुम्, व अन् तस्बिरू खैरूल्लकुम्, वल्लाहु गफूरूर्रहीम(25)*

युरीदुल्लाहु लि-युबय्यि-न लकुम् व यहिद-यकुम् सु-ननल्लज़ी-न मिन् कब्लिकुम् व यतू-ब अलैकुम्, वल्लाहु अलीमुन् हकीम(26) वल्लाहु युरीदु अंय्यतू-ब अलैकुम्, वयुरीदुल्लज़ी-न यत्तबिअूनश्श हवाति अन् तमीलू मैलन् अज़ीमा(27) युरीदुल्लाहु अंय्युखफ्फि-फ अन्कुम् व खुलिकल्-इन्सानु ज़अीफा(28) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तअ्कुलू अम्वालकुम् बैनकुम् बिल्बातिलि इल्ला अन् तकू-न तिजा-रतन् अन् तराज़िम् मिन्कुम्, व ला तक्तुलू अन्फु-सकुम्, इन्नल्ला-ह का-न बिकुम रहीमा(29) व मंय्यफ्अल ज़ालि-क अुद्वानंव-व जुल्मन् फ़सौ-फ़ नुस्लीहि नारन्, व का-न ज़ालि-क अलल्लाहि यसीरा(30) इन् तज्तनिबू कबा-इ-र मा तुन्हौ-न अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम् सय्यिआतिकुम् व नुदखिल्कुम् मुद्-ख़लन् करीमा(31) व ला त-तमन्नौ मा फज्जलल्लाहु बिही बअ्जकुम् अला बअ्ज़िन्, लिर्रिजालि नसीबुम् मिम्-मक्त-सबू-व लिन्निसा-इ नसीबुम् मिम्-मक्त-सब-न, वस्अलुल्ला-ह मिन् फ़ज्लिही, इन्नल्ला-ह का-न बिकुल्लि शैइन् अलीमा(32) व लिकुल्लिन् जअल्ना मवालि-य मिम्मा त-रकल्-वालिदानि वल-अक़्रबू-न, वल्लज़ी,-न अ-क़दत् ऐमानुकुम् फ़-आतूहुम् नसीबहुम्, इन्नल्ला-ह का-न अला कुल्लि शैइन् शहीदा(33)*

अर्रिजालु क़व्वामू-न अलन्निसा-इ बिमा फज्जलल्लाहु बअज़हुम् अला बअ्जिंव व बिमा अन्फकू मिन् अम्वालिहिम्, फ़स्सालिहातु क़ानितातुन् हाफ़िज़ातुल्-लिल्गै बि बिमा हफ़िज़ल्लाहु, वल्लाती तख़ाफू-न नुशूज़हुन्-न फ-अिजूहुन-न वह़्जुरुहुन्न फिल्मज़ाजिअि वज्रिबूहुन्-न फ इन् अ-तअ्नकुम् फला तब्गू अलैहिन्-न सबीलन्, इन्नल्ला-ह का-न अलिय्यन् कबीरा(34) व इन् खिफ्तुम् शिका-क बैनिहिमा फ़ब्असू ह-कमम् मिन् अह़्लिही व ह-कमम् मिन् अह़्लिहा इंय्युरीदा इस्लाहंय्युवफ्फ़िकिल्लाहु बैनहुमा, इन्नल्ला-ह का-न अलीमन् ख़बीरा(35) वअ्बुदुल्ला-ह व ला तुश्रिकू बिही शैअंव-व बिल-वालिदैनि इह़्सानंव-व बि-ज़िल्कुरबा वल्यतामा वल्मसाकीनि वल्जारि ज़िल्कुरबा वल्जारिल-जुनुबि वस्साहिबि बिल जम्बि वब्निस्सबीलि व मा म-लकत् ऐमानुकुम्, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु मन् का-न मुख़्तालन् फ़खूरा(36) अल्लज़ी-न यब्खलू-न व यअ्मुरूनन्-ना-स बिल्-बुख़्लि व यक्तुमू-न मा आताहुमुल्लाहु मिन् फज्लिही, व अअ्तद्ना लिल्काफ़िरी-न अज़ाबम्-मुहीना(37) वल्लज़ी-न युन्फ़िकू-न अम्वालहुम् रिआअन्नासि वला युअ्मिनू-न बिल्लाहि वला बिल् यौमिल्-आखिरि व मंय्यकुनिश्शैतानु लहू करीनन् फ़सा-अ करीना(38) व माज़ा अलैहिम् लौ आमनू बिल्लाहि वल्यौमिल्-आख़िरि व अन्फकू मिम्मा र-ज़-क-हुमुल्लाहु, व कानल्लाहु बिहिम् अलीमा(39) इन्नल्ला-ह ला यज्लिमु मिस्का-ल ज़र्रतिन् व इन् तकु ह-स-नतंय्युज़ाअिफ्हा व युअ्ति मिल्लदुन्हु अज्रन् अ़ज़ीमा(40) फ़कै-फ़ इज़ा जिअ्ना मिन् कुल्लि उम्मतिम् बि-शहीदिंव-व जिअ्ना बि-क अला हा-उला-इ शहीदा(41) यौमइजिंय्-यवद्दु ल्लज़ी-न क-फरू व अ-सवुर्-रसू-ल लौ तुसव्वा बिहिमुल्-अर्जु, व ला यक्तुमूनल्ला-ह हदीसा(42)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तक्रबुस्सला-त व अन्तुम् सुकारा हत्ता तअलमू मा तकूलू-न व ला जुनुबन् इल्ला आबिरी सबीलिन् हत्ता तग्तसिलू, व इन् कुन्तुम् मर्ज़ा औ अला स-फ़रिन् औ जा-अ अ-हदुम् मिन्कुम् मिनल्गा-इति औ लामस्तुमुन्निसा-अ फ़-लम् तजिदू माअन् फ़-तयम्ममू सअी़दन् तय्यिबन् फम्सहू बिवुजूहिकुम् व ऐदीकुम्, इन्नल्ला-ह का-न अफुव्वन् गफूरा(43) अलम् त-र इलल्लज़ी-न ऊतू नसीबम् मिनल किताबि यश्तरूनज्जला-ल-त व युरीदू-न अन् तज़िल्लुस्सबील(44) वल्लाहु अअ्लमु बि-अअ्दा-इकुम्, व कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यंव-व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा(45) मिनल्लज़ी-न हादू युहर्रिफूनल कलि-म अम्मवाज़िअिही व यकूलू-न समिअ्ना व असैना वस्मअ् गै-र मुस्मअिंव्-व राअि़ना लय्यम् बि अल्सिनतिहिम् व तअ्नन् फ़िद्दीनि, व लौ अन्नहुम कालू समिअ्ना व अ-त शअ्ना वस्मअ् वन्जुर्ना लका-न खैरल्लहुम् व अक्व-म वला किल-ल-अ-नहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम् फला युअ्मिनू-न इल्ला कलीला(46) या अय्युहल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब आमिनू बिमा नज्जल्ना मुसद्दिकल्लिमा म-अकुम् मिन् कब्लि अन्नत्मि-स वुजूहन् फ़-नरूद्दहा अला अदबारिहा औ नल्अ-नहुम् कमा ल-अन्ना अस्हाबस्सब्ति, व का-न अमरूल्लाहि मफ्अूला(47) इन्नल्ला-ह ला यग्फिरू अंय्युश्र क बिही व यग्फिरू मा दू-न ज़ालि-क लिमंय्यशा-उ व मंय्युश्रिक् बिल्लाहि फ-कदिफ्तरा इस्मन् अज़ीमा(48) अलम् त-र इलल्लज़ी-न युज़क्कू-न ‘ अन्फुसहुम, बलिल्लाहु युज़क्की मंय्यशा-उ वला युज्लमू-न फतीला(49) उन्जुर कै-फ यफ्तरू-न अलल्लाहिल-कज़ि-ब, व कफा बिही इस्मम् मुबीना(50)*

अलम् त-र इलल्लज़ी-न ऊतू नसीबम् मिनल-किताबि युअ्मिनू-न बिल-जिब्ति वत्तागूति व यकूलू-न लिल्लज़ी-न क-फरू हा-उला-इ अह्दा मिनल्लज़ी-न आमनू सबीला(51) उला-इकल्लज़ी-न ल-अ-नहुमुल्लाहु, व मंय्यलअनिल्लाहु फ़-लन् तजि-द लहू नसीरा(52) अम् लहुम् नसीबुम् मिनल-मुल्कि फ-इज़ल्ला युअतूनन्ना-स नकीरा(53) अम् यह़्सुदूनन्ना-स अला मा आताहुमुल्लाहु मिन् फ़ज्लिही फ़-कद् आतैना आ-ल इब्राहीमल-किता-ब वल्हिक्म-त व आतैनाहुम् मुल्कन् अज़ीमा(54) फ-मिन्हुम मन् आम-न बिही व मिन्हुम् मन् सद्-द अन्हु, व कफ़ा बि-जहन्न-म सअी़रा(55) इन्नल्लज़ी-न क-फरू बिआयातिना सौ-फ़ नुस्लीहिम् नारन्, कुल्लमा नज़िजत् जुलूदुहुम् बद्दल्नाहुम् जुलूदन गै रहा लि-यजूकुल-अज़ा-ब, इन्नल्ला-ह का-न अज़ीज़न हकीमा•(56) वल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, लहुम् फ़ीहा अज़्वाजुम् मुतह़्ह-रतुंव-व नुद्खिलुहुम् जिल्लन् ज़लीला(57) इन्नल्ला-ह यअ्मुरूकुम् अन् तु-अद्दु ल अमानाति इला अह़्लिहा व इज़ा हकम्तुम् बैनन्नासि अन् तह़्कुमू बिल-अद्लि, इन्नल्ला-ह निअिम्मा यअिजुकुम बिही, इन्नल्ला-ह का-न समीअ़म् बसीरा(58) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अतीअुल्ला-ह व अतीअुर्रसू-ल व उलिल्-अम्रि मिन्कुम् फ़-इन् तनाज़अ्तुम् फी शैइन् फरूद्दू हु इलल्लाहि वर्रसूलि इन् कुन्तुम् तुअमिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल-आख़िरि ज़ालि-क खैरूंव-व अह्सनु तअ्वीला(59)*

अलम् त-र इलल्लज़ी-न यज्अुमू-न अन्नहुम् आमनू बिमा उन्ज़ि-ल इलै-क व मा उन्ज़ि-ल मिन् कब्लि-क युरीदू-न अंय्य-तहाकमू इलत्तागूति व क़द् उमिरू अंय्यक्फुरू बिही, व युरीदुश्शैतानु अंय्युजिल्लहुम् जलालम् बअीदा(60) व इज़ा की-ल लहुम् तआलौ इला मा अन्ज़लल्लाहु व इलर्रसूलि रअैतल्-मुनाफ़िक़ी-न यसुद्दू-न अन्-क सुदूदा(61) फ़कै-फ़ इज़ा असाबत्हुम् मुसीबतुम् बिमा कद्दमत् ऐदीहिम् सुम्-म जाऊ-क यहिलफू-न बिल्लाहि इन् अरद्ना इल्ला इहसानंव-व तौफीका(62) उलाइ-कल्लज़ी-न यअ् लमुल्लाहु मा फ़ी कुलूबिहिम्, फ़-अअ्रिज् अन्हुम् व अि़ज़्हुम् व कुल्-लहुम् फ़ी अन्फुसिहिम् कौलम्-बलीगा(63) व मा अरसल्ना मिर्रसूलिन् इल्ला लियुता-अ बि-इज्निल्लाहि, व लौ अन्नहुम् इज्-ज़-लमू अन्फु-सहुम् जाऊ-क फ़स्तग्फरूल्ला-ह वस्तग्फ़-र लहुमुर्रसूलु ल-व-जदुल्ला-ह तव्वाबर्रहीमा(64) फ़ला व रब्बि-क ला युअ्मिनू-न हत्ता युहक्किमू-क फ़ीमा श-ज-र बैनहुम् सुम्-म ला यजिदू फ़ी अन्फुसिहिम् ह-रजम्-मिम्मा क़जै़-त व युसल्लिमू तस्लीमा(65) व लौ अन्ना कतब् ना अलैहिम् अनिक़्तुलू अन्फु-सकुम् अविख्रूजूख्रू जूमिन् दियारिकुम् मा फ़-अलूहु इल्ला क़लीलुम्-मिन्हुम, व लौ अन्नहुम् फ़-अलू मा यू-अजू-न बिही लका-न खैरल्लहुम् व अशद्-द तस्बीता(66) व इज़ल-लआतैनाहुम् मिल्लदुन्ना अज्रन् अज़ीमा(67) व ल-हदैनाहुम् सिरातम् मुस्तकीमा(68) व मंय्युतिअिल्ला-ह वर्रसू-ल फ-उलाइ-क मअ़ल्लज़ी-न अन् अ-मल्लाहु अलैहिम् मिनन्-नबिय्यी-न वसिद्दीकी-न वश्शु-हदा-इ वस्सालिही-न व हसु-न उलाइ-क रफ़ीक़ा(69) ज़ालिकल्-फज्लु मिनल्लाहि, व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा(70)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू खुजू हिज्रकुम फ़न्फिरू सुबातिन् अविन्फ़िरू जमीआ (71) व इन्-न मिन्कुम् ल-मल्लयुबत्तिअन्-न फ़-इन् असाबत्कुम् मुसीबतुन् का-ल कद् अन्अ-मल्लाहु अलय्-य इज् लम् अकुम् म-अहुम् शहीदा(72) व ल-इन असाबकुम् फज्लुम मिनल्लाहि ल-यकूलन-न क-अल्लम् तकुम् बैनकुम् व बैनहू मवद्दतुंय-यालैतनी कुन्तु म-अहुम् फ़-अफू-ज़ फौज़न् अज़ीमा(73) फल्युकातिल फी सबीलिल्लाहिल्लजी-न यश्रूनल-हयातददुन्या बिल्आखि-रति व मंय्युक़ातिल फी सबीलिल्लाहि फ-युक्तल् औ यग्लिब् फ़सौ-फ नुअ्तीहि अज्रन् अज़ीमा(74) व मा लकुम् ला तुक़ातिलू-न फी सबीलिल्लाहि वल्-मुस्तज्अफ़ी-न मिनर्रिजालि वन्निसा-इ वल्-विल्दानिल्लज़ी-न यकूलू-न रब्बना अख्रिज्ना मिन् हाज़िहिल् करयतिज्जालिमि अह्लु हा वज्अ्ल्लना मिल्लदुन्-क वलिय्यंव-वज्अल्लना मिल्लदुन्-क नसीरा(75) अल्लज़ी-न आमनू युक़ातिलू-न फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ी-न क-फरू युक़ातिलू-न फी सबीलित्तागूति फ़क़ातिलू औलिया-अश्शैतानि इन्-न कैद्श्शैतानि का-न ज़अी़फ़ा(76)*

अलम् त-र इलल्लज़ी-न की-ल लहुम् कुफ्फू ऐदी-यकुम् व अकीमुस्सला-त व आतुज्जका-त फ़-लम्मा कुति-ब अलैहिमुल्-कितालु इज़ा फरीकुम् मिन्हुम् यख्शौनन्ना-स क-ख़श् यतिल्लाहि औ अशद्-द ख़श्य-तन् व कालू रब्बना लि-म कतब्-त अलैनल-किता-ल लौ ला अख्खर्तना इला अ-जलिन् करीबिन्, कुल मताअुद्दु न्या कलीलुन् वल आख़ि-रतु खैरूल्-लि-मनित्तका, व ला तुज्लमू-न फ़तीला(77) ऐ-न मा तकूनू युद्रिक्कुमुल्-मौतु व लौ कुन्तुम् फ़ी बुरूजिम् मुशय्य-दतिन्, व इन् तुसिब्हुम् ह-स-नतुंय्यकूलू हाज़िही मिन् अिन्दिल्लाहि व इन् तुसिब्हुम् सय्यि-अतुंय्यकूलू हाज़िही मिन् अिन्दि-क, कुल कुल्लुम् मिन् अिन्दिल्लाहि, फ़मालि हा-उला इल्क़ौमि ला यकादू-न यफ़्क़हू-न हदीसा(78) मा असाब-क मिन् ह-स-नतिन् फ़मिनल्लाहि व मा असाब-क मिन सय्यि-अतिन् फ़-मिन्नफ्सि-क, व अरसल्ना-क लिन्नासि रसूलन, व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा(79) मंय्युतिअिर-रसू-ल फ़-क़द् अताअल्ला-ह व मन् तवल्ला फ़मा अरसल्ना-क अलैहिम् हफ़ीज़ा(80) व यकूलू-न ताअतुन् फ़-इज़ा ब-रजू मिन् अिन्दि-क बय्य-त ता-इ-फतुम् मिन्हुम् गैरल्लज़ी तकूलु, वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितू-न फ़-अअ्रिजू अन्हुम् व तवक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला(81) अ-फला य-तदब्बरूनल कुरआ-न, व लौ का-न मिन् अिन्दि गैरिल्लाहि ल-व जदू फीहिख़्तिलाफ़न् कसीरा(82) व इजा़जा-अहुम् अम्रूम् मिनल-अम्नि अविल्खौफि अज़ाअू बिही, व लौ रद्दू हु इलर्रसूलि व इला उलिल्-अमिर मिन्हुम् ल-अलि-महुल्लज़ी-न यस्तम्बितूनहू मिन्हुम्, व लौ ला फज्लुल्लाहि अलैकुम्व रह़्मतुहू लत्त-बअ्तुमुश्शैता-न इल्ला कलीला(83) फकातिल् फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफु इल्ला नफ्स-क व हर्रिज़िल-मुअ्मिनी-न असल्लाहु अंय्यकुफ्-फ़ बअ्सल्लज़ी-न क-फरू, वल्लाहु अशद्दु बअ्संव-व अशद्दु तन्कीला(84) मंय्यश्फअ् शफ़ा-अतन् ह-स नतंय्यकुल्लहू नसीबुम् मिन्हा व मंय्यश्फअ् शफा-अतन् सय्यि-अतंय्यकुल्लहू किफ्लुम् मिन्हा, व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइम्-मुकीता(85) व इज़ा हुय्यीतुम बि-तहिय्यतिन् फहय्यू बि-अहस-न मिन्हा औ रूद्दू हा, इन्नल्ला-ह का-न अला कुल्लि शैइन् हसीबा•(86) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व, ल-यज्म अन्नकुम् इला यौमिल्-कियामति ला रै-ब फ़ीहि, व मन् अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा(87)*

फमा लकुम् फिल्मुनाफिकी-न फि-अतैनि वल्लाहु अर्क-सहुम् बिमा क-सबू, अतुरीदू-न अन् तह़्दू मन् अज़ल्लल्लाहु, व मंय्युज्लिलिल्लाहु फ-लन् तजि-द लहू सबीला(88) वद्दू लौ तक्फुरू-न कमा क-फरू फ़-तकूनू-न सवा-अन् फला तत्तखिजू मिन्हुम् औलिया-अ हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाहि, फ़-इन् तवल्लौ फखुजूहम् वक्तुलूहम् हैसु वजत्तुमूहम् व ला तत्तखिजू मिन्हुम् वलिय्यंव-व ला नसीरा(89) इल्लल्लज़ी-न यसिलू-न इला कौमिम् बैनकुम् व बैनहुम् मीसाकुन् औ जाऊकुम् हसिरत् सुदूरूहुम् अंय्युक़ातिलूकुम् औ युक़ातिलू कौमहुम्, व लौ शा-अल्लाहु ल-सल्ल-तहुम् अलैकुम् फ़-लकातलूकुम फ़-इनिअ्-त ज़लूकुम् फ-लम् युक़ातिलूकुम् व अल्कौ इलैकुमुस्स-ल-म फमा ज-अलल्लाहु लकुम् अलैहिम् सबीला(90) स-तजिदू-न आ-खरी-न युरीदू-न अंय्यअ्मनूकुम व यअ्मनू कौमहुम, कुल्लमा रूद्दू इलल-फित्नति उर्किसू फ़ीहा फ-इल्लम् यअ-तज़िलूकुम् व युल्कू इलैकुमुस्स-ल-म व यकुफ्फू ऐदि-यहुम् फखुजूहुम् वक़्तुलूहुम् हैसु सकिफ़्तुमूहुम, व उला-इकुम् जअल्ना लकुम् अलैहिम् सुल्तानम् मुबीना(91)*

व मा का-न लिमुअ्मिनिन् अंय्यक्तु-ल मुअ्मिनन् इल्ला ख-तअन् व मन् क़-त-ल मुअ्मिनन् ख-तअन् फ़-तह़रीरू र-क-बतिम् मुअ्मिनतिंव्-व दि-यतुम् मुसल्ल-मतुन् इला अहिलही इल्ला अंय्यस्सदकू, फ़-इन् का-न मिन् कौमिन् अदुविल्लकुम् व हु-व मुअमिनुन् फ़-तहरीरू र-क-बतिम् मुअ्मि-नतिन्, व इन् का-न मिन् कौमिम् बैनकुम् व बैनहुम् मिसाकुन् फ-दि-यतुम् मुसल्ल-मतुन् इला अह़्लिही व तहरीरू र-क-बतिम् मुअमि-नतिन् फ़-मल्लम् यजिद् फ़सियामु शहरैनि मु-तताबिअैनि तौब-तम् मिनल्लाहि, व कानल्लाहु अलीमन् हकीमा(92) व मंय्यक़्तुल मुअ्मिनम् मु-तअम्मिदन फ-जज़ा-उहू जहन्नमु खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व ल-अ-नहू व अ-अद्-द लहू अज़ाबन् अज़ीमा(93) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा ज़रब्तुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़-तबय्यनू व ला तकूलू लिमन् अल्का इलैकुमुस्सला-म लस्-त मुअ्मिनन् तब्तगू-न अ-रजल् हयातिदुन्या फ-अिन्दल्लाहि मगानिमु कसीरतुन्, कज़ालि-क कुन्तुम् मिन् क़ब्लु फ़-मन्नल्लाहु अलैकुम् फ़-तबय्यनू, इन्नल्ला-ह का-न बिमा तअ्मलू-न ख़बीरा(94) ला यस्तविल् काअिदू-न मिनल मुअ्मिनी-न गैरू उलिज्ज़-रति वल्मुजाहिदू-न फ़ी सबीलिल्लाहि बि-अम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम्, फ़ज्ज़-लल्लाहुल मुजाहिदी-न बि-अम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् अलल्-काअिदी-न द-र-जतन्, व कुल्लं-व-अदल्लाहुल-हुस्ना, व फज्ज़-लल्लाहुल मुजाहिदी-न अलल्-काअिदी-न अज्रन् अज़ीमा(95) द-रजातिम् मिन्हु व मग्फि-रतंव-व रह्-मतन्, व कानल्लाहु गफूरर्रहीमा(96)*

इन्नल्लज़ी-न तवफ्फाहुमुल् मलाइ-कतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम् कालू फ़ी-म कुन्तुम, कालू कुन्ना मुस्तज्अफ़ी-न फ़िल्अर्जि, कालू अलम् तकुन् अर्जुल्लाहि वासि-अ़तन् फतुहाजिरू फ़ीहा, फ़-उलाइ-क मअ्वाहुम् जहन्नमु, व साअत् मसीरा(97) इल्लल-मुस्तज्अफी-न मिनर्रिजालि वन्निसा-इ वल् विल्दानि ला यस्ततीअू-न ही-लतंव-व ला यह़्तदू-न सबीला(98) फ-उलाइ-क असल्लाहू अंय्यअ्फु व अन्हुम्, व कानल्लाहु अफुव्वन् ग़फूरा(99) व मंय्युहाजिर् फी सबीलिल्लाहि यजिद् फ़िल्अर्ज़ि मुरा-गमन् कसीरंव-व स-अतन्, व मंय्यख्रूज्ख्रू ज्मिम्-बैतिही मुहाजिरन् इलल्लाहि व रसूलिही सुम्-म युद्रिक्हुल्-मौतु फ़-क़द् व-क-अ अज्रूहू अलल्लाहि, व कानल्लाहु गफूरर्रहीमा (100)* व इज़ा ज़रब्तुम् फ़िल्अर्ज़ि फ़लै-स अलैकुम् जुनाहुन् अन् तक्सुरू मिनस्सलाति इन् खिफ्तुम् अंय्यफ्ति नकुमुल्लज़ी-न क-फरू, इन्नल्-काफिरी-न कानू लकुम अदुव्वम-मुबीना(101) व इज़ा कुन् त फ़ीहिम् फ़-अक़म्-त लहुमुस्सला-त फ़ल्तकुम् ताइ-फतुम् मिन्हुम् म-अ-क वल्यअ्खुजू अस्लि-ह-तहुम्, फ़-इज़ा स-जदू फ़ल्यकूनू मिंव्वरा-इकुम् वल्तअ्ति ताइ-फतुन् उखरा लम् युसल्लू फ़ल्युसल्लू म-अ-क वल्यअ्खुजू हिजरहुम् व अस्लि-ह-तहुम् वद्दल्लज़ी-न क-फरू लौ तग्फुलू-न अन् अस्लि-हतिकुम् व अम्ति-अतिकुम फ़-यमीलू-न अलैकुम् मै-लतंव्वाहि-दतन्, व ला जुना-ह अलैकुम् इन् का-न बिकुम् अज़म्-मिम्-म-तरिन् औ कुन्तुम मरजा़अन् त-ज़अू अस्लि-ह-तकुम् व खुजू हिज्रकुम्, इन्नल्ला-ह-अ-अद्-द लिल्काफ़िरी-न अज़ाबम् मुहीना(102) फ-इजा क़जैतुमुस्सला-त फ़ज्कुरूल्ला-ह कियामंव-व कुअूदंव-व अला जुनूबिकुम् फ-इज़त्मअ्नन्तुम् फ-अकीमुस्सला-त इन्नस्सला-त कानत् अलल मुअ्मिनी-न किताबम् मौकूता(103) व ला तहिनू फिब्तिगा-इल्-कौमि, इन् तकूनू तअ्लमू-न फ़-इन्नहुम् यअ्लमू-न कमा तअ्लमू-न व तरजू़-न मिनल्लाहि मा ला यरजू-न, व कानल्लाहु अ़लीमन् हकीमा(104)*

इन्ना अन्ज़ल्ना इलैकल्-किता-ब बिल्-हक्कि लि-तह़्कु-म बैनन्नासि बिमा अराकल्लाहु, व ला तकुल लिल-खाइनी-न खसीमा(105) वस्तग्फिरिल्ला-ह, इन्नल्ला-ह का-न गफूरर्रहीमा(106) व ला तुजादिल अनिल्लज़ी-न यख्तानू-न अन्फु-सहुम, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु मन् का-न ख़व्वानन् असीमा(107) यस्तख़्फू-न मिनन्नासि व ला यस्तख्फू-न मिनल्लाहि व हु-व म-अहुम् इज् युबय्यितू-न मा ला यरजा मिनल्कौलि, व कानल्लाहु बिमा यअ्मलू-न मुहीता(108) हा-अन्तुम् हा-उला-इ जादल्तुम अन्हुम् फिल्हयातिद्दु न्या, फ-मंय्युजादिलुल्ला-ह अन्हुम् यौमल-कियामति अम्-मंय्यकूनु अलैहिम् वकीला(109) व मंय्यअ्मल सूअन् औ यज्लिम् नफ्सहू सुम्-म यस्तग्फिरिल्ला-ह यजिदिल्ला-ह गफूरर्रहीमा(110) व मंय्यकसिब इस्मन् फ-इन्नम यकसिबुहू अला नफ्सिही, व कानल्लाहु अलीमन् हकीमा(111) व मंय्यकसिब ख़ती-अतन् औ इस्मन् सुम-म् यर्मि बिही बरीअन् फ-कदिह़्त-म-ल बुह्तानंव-व इस्मम्-मुबीना(112)*

व लौ ला फज्लुल्लाहि अलै-क व रहमतुहू ल-हम्मत्ता-इ-फतुम् मिन्हुम् अंय्युजिल्लू-क, व मा युज़िल्लू-न इल्ला ‘ अन्फु-सहुम् व मा यजुर्रून-क मिन शैइन्, व अन्ज़लल्लाहु अलैकल-किता-ब वल्हिक्म-त व अल्ल-म-क मालम् तकुन् तअ्लमु, व का-न फज्लुल्लाहि अलै-क अज़ीमा•(113) ला खै-र फी कसीरिम् मिन्नज्वाहुम् इल्ला मन् अ-म-र बि-स-द-कतिन् औ मअ्रूफिन् औ इस्लाहिम् बैनन्नासि, व मंय्यफ्अल ज़ालिकब् तिगा-अ मरज़ातिल्लाहि फ़सौ-फ़ नुअ्तीहि अज्रन् अज़ीमा(114) व मंय्युशाकिकिर्रसू-ल मिम्-बअदि मा तबय्य-न लहुल्हुदा व यत्तबिअ् गै-र सबीलिल् मुअ्मिनी-न नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्न-म, व साअत् मसीरा(115)*

इन्नल्ला-ह यग्फिरू अंय्युश्र-क बिही व यग्फिरू मा दू-न ज़ालि-क लि-मंय्यशा-उ, व मय्युश्रिक् बिल्लाहि फ़-क़द् ज़ल-ल जलालम् बअीदा(116) इंय्यद्अू-न मिन् दूनिही इल्ला इनासन् व इंय्यद्अू-न इल्ला शैतानम् मरीदा(117) ल-अ-नहुल्लाहु• व का-ल ल-अत्तखिज़न्- न मिन् अिबादि-क नसीबम् मफ्रूज़ा(118) व ल-उज़िल्लन्नहुम् व ल-उमन्नियन्नहुम् व ल-आमुरन्नहुम फ-ल युबत्ति कुन-न आज़ानल-अन् आमि व ला-आमुरन्नहुम् फ़-लयुग़य्यिरून्-न खल्कल्लाहि, व मंय्यत्तखिज़िश्शैता-न वलिय्यम् मिन् दूनिल्लाहि फ़-क़द् खसि-र खुसरानम् मुबीना(119) यअि़दुहुम् व युमन्नीहिम्, व मा यअ़िदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा(120) उलाइ-क मअ्वाहुम् जहन्नमु व ला यजिदू-न अन्हा महीसा(121) वल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुद्खिलुहम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, वअ्दल्लाहि हक्कन, व मन् अस्दकु मिनल्लाहि कीला(122) लै-स बि-अमानिय्यिकुम् व ला अमानिय्यि अहिलल-किताबि, मंय्यअ्मल सूअंय्युज्-ज़ बिही व ला यजिद् लहू मिन् दूनिल्लाहि वलिय्यंव्-व ला नसीरा(123) व मंय्यअ्मल मिनस्सालिहाति मिन् ज-करिन् औ उन्सा व हु-व मुअ्मिनुन् फ़-उलाइ-क यद्खुलूनल-जन्न-त व ला युज्लमू-न नक़ीरा(124) व मन् अह़्सनु दीनम् मिम्-मन् अस्ल-म वज्हहू लिल्लाहि व हु-व मुह़्सिनुंव-वत्त-ब-अ मिल्ल-त इब्राही-म हनीफन्, वत्त-ख़जल्लाहु इब्राही-म ख़लीला(125) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा ‘ फिल्अर्जि, व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइम् मुहीता(126)*

व यस्तफ्तू न-क फिन्निसा-इ, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम् फ़ीहिन्-न व मा युत्ला अलैकुम् फ़िल-किताबि फ़ी यतामन्निसा-इल्लाती ला तुअ्तूनहुन्न मा कुति-ब लहुन्-न व तर्ग़बू-न अन् तन्किहूहुन्-न वल्-मुस्तज्अ़फी-न मिनल-विल्दानि व अन् तकूमू लिल्यतामा बिल्किस्ति, व मा तफ्अलू मिन् खैरिन् फ़-इन्नल्ला-ह का-न बिही अलीमा(127) व इनिम्-र-अतुन् खाफत् मिम् बअ्लिहा नुशूज़न औ इअ्रा जन फला जुना-ह अलैहिमा अंय्युस्लिहा बैनाहुमा सुल्हन, वस्सुल्हु खैरून्, व उहिज़-रतिल अन्फुसुश्शुह-ह, व इन् तुह़्सिनू व तत्तकू फ़-इन्नल्ला-ह का-न बिमा तअ्मलू-न ख़बीरा(128) व लन् तस्ततीअू अन् तअअदिलू बैनन्निसा-इ व लौ हरस्तुम् फला तमीलू कुल्लल्-मैलि फ़-त-ज़रूहा कल्-मुअल्ल-कति, व इन् तुस्लिहू व तत्तकू फ़-इन्नल्ला-ह का-न गफूरर्रहीमा(129) व इंय्य-तफर्रका युग्निल्लाहु कुल्लम्-मिन् स-अतिही, व कानल्लाहु वासिअ़न् हकीमा(130) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि, व ल-क़द् वस्सैनल्लज़ी-न ऊतुल-किता-ब मिन् कब्लिकुम् व इय्याकुम् अनित्तकुल्ला-ह, व इन् तक्फुरू फ़-इन्-न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्जि, व कानल्लाहु गनिय्यन् हमीदा(131) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि, व कफ़ा बिल्लाहि वकीला(132) इंय्यशअ युज्हिब्कुम् अय्युहन्नासु व यअ्ति बिआ-ख़री-न, व कानल्लाहु अला जालि-क कदीरा(133) मन् का-न युरीदु सवाबद्दु न्या फ-अिन्दल्लाहि सवाबुद्दु न्या वल्आखि-रति, व कानल्लाहु समीअम्-बसीरा(134)*

या अय्युहल्लजी-न आमनू कूनू कव्वामी-न बिल्किस्ति शु-हदा-अ लिल्लाहि व लौ अला अन्फुसिकुम् अविल-वालिदैनि वल् अक़्रबी-न इंय्यकुन् ग़निय्यन् औ फ़की़रन् फल्लाहु औला बिहिमा, फला तत्तबिअुल-हवा अन् तअ्दिलू व इन् तल्बू औ तुअ्रिजू फ-इन्नल्ला-ह का-न बिमा तअ्मलू-न ख़बीरा(135) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल-किताबिल्लज़ी नज्ज-ल अला रसूलिही वल्-किताबिल लज़ी अन्ज़-ल मिन कब्लु, व मंय्यक्फुर बिल्लाहि व मलाइ-कतिही व कुतुबिही व रूसुलिही वल्यौमिल-आख़िरी फ़-कद् ज़ल-ल जलालम्-बअीदा(136) इन्नल्लज़ी-न आमनू सुम् म क-फरू सुम्-म आमनू सुम्-म क-फरू सुम्मज्-दादू कुफ्रल्लम् यकुनिल्लाहु लि-यग्फि-र लहुम् व ला लि-यहिद-यहुम् सबीला(137) बश्शिरिल-मुनाफिकी-न बिअन्-न लहुम् अज़ाबन् अलीमा(138) अल्लज़ी-न यत्तखिजूनल-काफ़िरी-न औलिया-अ मिन् दूनिल-मुअ्मिनी-न, अ-यब्तगू-न अिन्दहुमुल्-अिज्ज़-त फ-इन्नल-अि़ज़्ज़-त लिल्लाहि जमीआ़(139) व कद् नज्ज-ल अ़लैकुम् फ़िल्किताबि अन् इज़ा समिअ्तुम् आयातिल्लाहि युक्फरू बिहा व युस्तह्ज़उ बिहा फला तक्अुदू म-अ़हुम् हत्ता यखूजू फ़ी हदीसिन् गैरिही इन्नकुम् इज़म्-मिस्लुहुम, इन्नल्ला-ह जामिअुल-मुनाफ़िकी-न वल्काफिरी-न फ़ी जहन्नम जमीआ(140) अल्लज़ी-न य-तरब्बसू-न बिकुम् फ़-इन् का-न लकुम फ़त्हुम् मिनल्लाहि कालू अलम् नकुम् म-अकुम् व इन् का-न लिल्काफ़िरी-न नसीबुन् कालू अलम् नस्तह़्विज् अलैकुम् व नम्नअ्कुम् मिनल-मुअ्मिनी-न, फ़ल्लाहु यह़्कुमु बैनकुम् यौमल-कियामति, व लंय्यज्-अलल्लाहु लिल्काफ़िरी-न अलल्-मुअ्मिनी-न सबीला(141)*

इन्नल्-मुनाफ़िकी-न युखादिअूनल्ला-ह व हु-व ख़ादिअुहुम् व इज़ा कामू इलस्-सलाति कामू कुसाला युराऊनन्ना-स व ला यज्कुरूनल्ला-ह इल्ला कलीला(142) मुज़ब्ज़बी-न बै-न जालि-क ला इला-हा-उला-इ व ला इला ह-उला-इ, व मंय्युज्लिलिल्लाहु फलन् तजि-द लहू सबीला(143) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तखिजु़ल-काफ़िरी-न औलिया-अ मिन् दूनिल मुअ्मिनी-न, अतुरीदू-न अन् तज्अलू लिल्लाहि अलैकुम् सुल्तानम् मुबीना(144) इन्नल् मुनाफ़िकी-न फ़िद्दरकिल्-अस्फ़लि मिनन्नारि व लन् तजि-द लहुम् नसीरा(145) इल्लल्लज़ी-न ताबू व अस्लहू वअ्त-समू बिल्लाहि व अख़्लसू दीनहुम् लिल्लाहि फ़-उलाइ-क मअल्-मुअ्मिनी-न, व सौ-फ युअ्तिल्लाहुल मुअ्मिनी-न अज्रन् अज़ीमा(146) मा यफ्अलुल्लाहु बि-अज़ाबिकुम् इन् शकरतुम् व आमन्तुम्, व कानल्लाहु शाकिरन् अलीमा(147)

ला युहिब्बुल्लाहुल-जह्-र बिस्सू-इ मिनल्-कौलि इल्ला मन् जुलि-म, व कानल्लाहु समीअन् अलीमा(148) इन् तुब्बू खैरन् औ तुख्फूहु औ तअ्फू अन् सूइन् फ़-इन्नल्ला-ह का-न अ़फुव्वन् कदीरा(149) इन्नल्लज़ी-न यक्फुरू-न बिल्लाहि व रूसुलिही व युरीदू-न अंय्युफ़र्रिकू बैनल्लाहि व रूसुलिही व यकूलू-न नुअ्मिनु बि-बअ्जिंव-व नक्फुरू बि-बअ्जिंव-व युरीदू-न अंय्यत्तखिजू बै-न ज़ालि-क सबीला(150) उलाइ-क हुमुल काफ़िरू-न हक्कन् व अअ्तद्ना लिल्काफ़िरी-न अज़ाबम् मुहीना(151) वल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रूसुलिही व लम् युफ़र्रिकू बै-न अ-हदिम् मिन्हुम् उलाइ-क सौ-फ युअ्तीहिम् उजूरहुम्, व कानल्लाहु गफूरर्रहीमा(152)*

यस्अलु-क अह्लु ल-किताबि अन् तुनज्ज़ि-ल अलैहिम् किताबम् मिनस-समा-इ फ़-कद् स-अलू मूसा अक्ब-र मिन् ज़ालि-क फ़कालू अरिनल्ला-ह जहर-तन् फ-अ-खजत्हुमुस्साअि-कतु बिजुल्मिहिम् सुम्मत्त-खजुल-अिज्-ल मिम्-बअदि मा जाअतहुमुल् बय्यिनातु फ़-अफ़ौना अन् ज़ालि-क व आतैना मूसा सुल्तानम् मुबीना(153) व रफअ् ना फौकहुमुत्तू-र बिमीसाकिहिम् व कुल्ना लहुमुद्खुलुल्बा-ब सुज्जदंव्-व कुल्ना लहुम् ला तअ्दू फिस्सब्ति व अख़ज्ना मिन्हुम मीसाकन् ग़लीज़ा(154) फबिमा नक्ज़िहिम् मीसाकहुम् व कुफ्रिहिम् बिआयातिल्लाहि व कत्लिहिमुल अम्बिया-अ बिगैरि हक्किंव-व कौलिहिम् कुलूबुना गुल्फुन्, बल् त-बअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम् फला युअ्मिनू-न इल्ला क़लीला(155) व बिकुफ्रिहिम् व कौलिहिम् अला मर य-म बुह़्तानन् अज़ीमा(156) व कौलिहिम् इन्ना कतल्नल्-मसी-ह अीसब-न मर य-म रसूलल्लाहि व मा क-तलूहु व मा स-लबूहु व लाकिन् शुब्बि-ह लहुम, व इन्नल्लज़ीनख़्त लफू फ़ीहि लफ़ी शक्किम् मिन्हु, मा लहुम् बिही मिन् अिल्मिन् इल्लत्तिबाअज्ज़न्नि व मा क-तलूहु यकीना(157) बर्र-फ-अहुल्लाहु इलैहि, व कानल्लाहु अज़ीज़न् हकीमा(158) व इम्-मिन् अहिलल्-किताबि इल्ला ल-युअ्मिन्-न बिही कब्-ल मौतिही व यौमल्-कियामति यकूनु अलैहिम् शहीदा(159) फ-बिजुल्मिम्-मिनल्लज़ी-न हादू हर्रम् ना अलैहिम् तय्यिबातिन् उहिल्लत् लहुम् व बि-सद्दिहिम् अन् सबीलिल्लाहि कसीरा(160) व अख्ज़िहिमुर्रिबा व कद् नुहू अन्हु व अक्लिहिम् अम्वालन्नासि बिल्बातिलि, व अअ्-तद्ना लिल्काफ़िरी-न मिन्हुम् अज़ाबन् अलीमा (161) लाकिनिर्रासिखू-न फिल्अिल्मि मिन्हुम् वल्मुअ्मिनू-न युअ्मिनू-न बिमा उन्ज़ि-ल इलै-क व मा उन्ज़ि-ल मिन् कब्लि-क वल्मुकीमीनस्सला-त वल्मुअ्तूनज्जका-त वल्मुअ्मिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल-आखिरि,उलाइ-क सनुअ्तीहिम् अज्रन् अजीमा(162)*

इन्ना औहैना इलै-क कमा औहैना इला नूहिंव्वन्नबिय्यी-न मिम्-बअ्दिही व औहैना इला इब्राही-म व इस्माअी-ल व इस्हा-क व यअ्कू-ब वल्अस्बाति व अीसा व अय्यू-ब व यूनु-स व हारू-न व सुलैमा-न व आतैना दावू-द ज़बूरा(163) व रूसुलन् कद् कसस्नाहुम् अलै-क मिन् कब्लु व रूसुलल्लम नक्सुसहुम अलै-क, व कल्लमल्लाहु मूसा तक्लीमा(164) रूसुलम् मुबश्शिरी-न व मुन्ज़िरी-न लिअल्ला यकू-न लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम्-बअ्दर्रूसुलि, व कानल्लाहु अज़ीज़न् हकीमा(165) लाकिनिल्लाहु यश्हदु बिमा अन्ज-ल इलै-क अन्ज़-लहू बिअिल्मिही वल्मलाइ-कतु यशहदू-न व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा(166) इन्नल्लज़ी-न क-फरू व सद्दू अन् सबीलिल्लाहि कद् जल्लू ज़लालम् बअी़दा(167) इन्नल्लज़ी-न क-फरू व ज़-लमू लम् यकुनिल्लाहु लियग्फि-र लहुम् व ला लियह़्दी-यहुम् तरीका़(168) इल्ला तरी-क जहन्न-म ख़ालिदी-न फीहा अ-बदन्, व का-न ज़ालि-क अलल्लाहि यसीरा(169) या अय्युहन्नासु कद् जा-अकुमुर्रसूलु बिल्हक्कि मिर्रब्बिकुम् फआमिनू खैरल्लकुम्, व इन तुक्फुरू फ़-इन्-न लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल्अर्जि, व कानल्लाहु अलीमन् हकी़मा(170) या अह़्लल्-किताबि ला तग्लू फ़ी दीनिकुम् व ला तकूलू अलल्लाहि इल्लल्-हक्-क़, इन्नमल्-मसीहु अीसब्नु मर्य-म रसूलुल्लाहि व कलि-मतुहू अल्काहा इला मर्य-म व रूहुम्-मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रूसुलिही, व ला तकूलू सलासतुन, इन्तहू खैरल्लकुम, इन्नमल्लाहु इलाहुंव्वाहिदुन्, सुब्हानहू अंय्यकू-न लहू व-लदुन्• लहू मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्ज़ि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला(171)*

लंय्यस्तन्किफल्-मसीहु अंय्यकू-न अब्दल्-लिल्लाहि व लल्मला-इ-कतुल मुकर्रबू-न, व मंय्यस्तन्किफ् अन्, ‘ अिबादतिही व यस्तक्बिर् फ-सयहशुरूहुम् इलैहि जमीआ़(172) फ-अम्मल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्-सालिहाति फ़-युवफ्फीहिम् उजूरहुम् व यज़ीदुहुम् मिन् फज्लिही व अम्मल्लज़ीनस्-तनकफू वस्तक्बरू फ़-युअ़ज्जि़बुहुम् अज़ाबन् ‘ अलीमा व ला यजिदू-न लहुम मिन् दूनिल्लाहि वलिय्यंव्-व ला नसीरा(173) या अय्युहन्नासु कद् जा-अकुम् बुरहानुम् मिर्रब्बिकुम् व अन्ज़ल्ना इलैकुम् नूरम् मुबीना(174) फ-अम्मल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि वअ्त-समू बिही फ-सयुद्खिलुहुम् फी रह़्मतिम् मिन्हु व फ़ज्लिंव-व यह्दीहिम् इलैहि सिरातम् मुस्तकीमा(175) यस्तफ्तून-क, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम् फिल्-कलालति, इनिमरूउन् ह-ल-क लै-स लहू व लदुंव-व लहू उख्तुन् फ़-लहा निस्फु मा त-र-क व हु-व यरिसुहा इल्लम् यकुल्लहा व-लदुन्, फ-इन् का-नतस्नतैनि फ़-लहुमस्-सुलुसानि मिम्मा त-र-क, व इन् कानू इख्वतररिजालंव्-व निसाअन् फ़-लिज्ज-करि मिस्लु हज्जिल् उन्सयैनि, युबय्यिनुल्लाहु लकुम् अन् तज़िल्लू, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीम(176)*

 

सूरह न० 5
(सूरह अल माइदा(मदनी))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू औफू बिल्-अु़कूदि, उहिल्लत् लकुम् बहीमतुल-अन् आमि इल्ला मा युत्ला अलैकुम् गै-र मुहिल्लिस्-सैदि व अन्तुम् हुरूमुन्, इन्नल्लाह-ह यह़्कुमु मा युरीद(1) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तुहिल्लू शआ़-इरल्लाहि व लश्शह़रल्-हरा-म व लल्-हद्-य व लल्कलाइ-द व ला आम्मीनल बैतल्-हरा-म यब्तगू-न फज्लम् मिर्रब्बिहिम् व रिज्वानन्, व इज़ा हलल्तुम् फ़स्तादू व ला यज्रिमन्नकुम श-नआनु कौमिन् अन् सद्दू कुम् अनिल् मस्जिदिल्-हरामि अन् तअ्तदू . व तआ़वनू अलल्-बिर्रि वत्तक्वा व ला तआ़वनू अलल्-इस्मि वल-अुद्वानि वत्तकु ल्ला-ह, इन्नल्ला-ह शदीदुल्-अिकाब•(2) हुर्रिमत् अलैकुमुल्मैततु वद्दमु व लह़्मुल-खिन्ज़ीरि व मा उहिल्-ल लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुन्खनि-कतु वल्मौ कूज़तु वल्मु-तरद्दियतु वन्नती-हतु व मा अ-कलस्सबुअु इल्ला मा जक्कैतुम्, व मा जुबि-ह अलन्नुसुबि व अन् तस्तक्सिमू बिल्अज्लामि, जालिकुम् फिस्कुन्, अल्यौ-म य-इसल्लज़ी-न क-फरू मिन् दीनिकुम् फ़ला तख़्शौहुम् वख़्शौनि, अल्यौ-म अक्मल्तु लकुम् दीनकुम् व अत्मस्तु अलैकुम् निअ्मती व रजीतु लकुमुल्-इस्ला-म दीनन्, फ़-मनिज्तुर-र फी मख़्म-सतिन् गै-र मु-तजानिफि ल्-लिइस्मिन् फ़-इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(3) यस्अलून-क माज़ा उहिल-ल लहुम् कुल उहिल-ल लकुमुत्तय्यिबातु व मा अल्लम्तुम् मिनल-जवारिहि मुकल्लिबी-न तुअल्लिमूनहुन्-न मिम्मा अल्ल-मकुमुल्लाहु फ़कुलू मिम्मा अम्-सक्-न अलैकुम् वज्कुरूस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्ला-ह इन्नल्ला-ह सरीअुल-हिसाब(4) अल्यौ-म उहिल्-ल लकुमुत्तय्यिबातु, व तआमुल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब हिल्लुल्लकुम् व तआ़मुकुम हिल्लुल्लहुम् वल्मुह़्सनातु मिनल-मुअ्मिनाति वल्मुह़्सनातु मिनल्लज़ी-न ऊतुल-किता-ब मिन् कब्लिकुम् इज़ा आतैतुमूहुन्-न उजू रहुन्-न मुह़्सिनी-न गै-र मुसाफ़िही-न व ला मुत्तख़िज़ी अख्दानिन्,व मंय्यक्फुर बिल्ईमानि फ-कद हबि-त अ-मलुहू व हु-व फ़िल-आखि-रति मिनल-ख़ासिरीन(5)*

या अय्युहलज़ी-न आमनू इज़ा कुम्तुम् इलस्सलाति फ़ग्सिलू वुजूहकुम् व ऐदि-यकुम् इलल्-मराफ़िकि वम्सहू बिरूऊसिकुम् व अर्जु-लकुम् इलल्कअबैनि, व इन् कुन्तुम् जुनुबन् फत्तह़्हरू, व इन् कुन्तुम् मरज़ा औ अला स-फ़रिन् औ जा-अ अ-हदुम् मिन्कुम् मिनल्गा-इति औ लामस्तुमुन्निसा-अ फ़-लम् तजिदू माअन् फ़-तयम्म-मू सअीदन् तय्यिबन् फम्सहू बिवुजूहिकुम् व ऐदीकुम् मिन्हु, मा युरीदुल्लाहु लि-यज्अ़-ल अलैकुम् मिन् ह-रजिंव्-व लाकिंय्युरीदु लियुतह़्हि-रकुम् व लियुतिम्-म निअ्म-तहू अलैकुम् लअ़ल्लकुम तश्करून(6) वज्कुरू निअ्-मतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वास-ककुम् बिही इज़ कुल्तुम् समिअ्ना व अतअ्ना वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह अलीमुम् बिज़ातिस्सुदूर(7) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कूनू कव्वामी-न लिल्लाहि शु-हदा-अ बिल्किस्ति व ला यज्रिमन्नकुम् श-नआनु कौमिन् अला अल्ला तअ्दिलू इअ्दिलू, हु-व अक्रबु लित्तक्वा वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह खबीरूम्-बिमा तअ्मलून(8) व-अदल्लाहुल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम् मग्फ़ि-रतुंव-व अज्रून् अज़ीम(9) वल्लजी-न क-फरू व कज्ज़बू बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुल-जहीम(10) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुज्कुरू निअ्-मतल्लाहि अलैकुम इज् हम-म कौमुन् अंय्यब्सुतू इलैकुम् ऐदि-यहुम् फ़-कफ्-फ़ ऐदि-यहुम् अ़न्कुम् वत्तकुल्ला-ह, व अलल्लाहि फल्य-तवक्कलिल् मुअ्मिनून(11)*

व ल-क़द् अ-ख़ज़ल्लाहु मीसा-क ‘ बनी इस्राई-ल व बअ़सना मिन्हुमुस्नै अ-श-र नकी़बन्, व कालल्लाहु इन्नी म-अ़कुम्, ल-इन् अकम्तुमुस्सला-त व आतैतुमुज्ज़का-त व आमन्तुम् बिरूसुली व अज़्ज़रतुमूहुम् व अक्रज्तुमुल्ला-ह कर्जन् ह-सनल ल-उकफ्फिरन्-न अन्कुम् सय्यिआतिकुम् व ल-उद्खिलन्नकुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू फ़-मन् क-फ़-र बअ्-द ज़ालि-क मिन्कुम् फ़-कद् जल-ल सवाअस्सबील(12) फबिमा नक्ज़िहिम मीसाक़हुम् लअन्नाहुम् व जअ़ल्ना कुलूबहुम् कासि-यतन् युहर्रिफूनल्कलि-म अम्-मवाज़िअिही व नसू ह़ज्ज़म् मिम्मा जुक्किरू बिही व ला तज़ालु तत्तलिअु अला ख़ाइ-नतिम् मिन्हुम इल्ला कलीलम् मिन्हुम् फ़अ्फु अन्हुम् वस्फ़ह्, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मुह़्सिनीन(13) व मिनल्लज़ी-न कालू इन्ना नसारा अखज्ना मीसाकहुम् फ़-नसू हज्जम् मिम्मा जुक्किरू बिही फ़-अगरैना बैनहुमुल अदा-व-त वल्ब़ग्जा़-अ इला यौमिल्-कियामति, व सौ-फ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नअून(14) या अह़्लल-किताबि कद् जाअकुम् रसूलु युबय्यिनु लकुम् कसीरम्-मिम्मा कुन्तुम् तुख्फू-न मिनल-किताबि व यअ्फू अन् कसीरिन्, कद् जाअकुम् मिनल्लाहि नूरूंव-व किताबुम् मुबीन(15) यह़्दी बिहिल्लाहु मनित्त-ब-अ रिज्वानहू सुबुलस्सलामि व युख्रिजुहम् मिनज्जुलुमाति इलन्नूरि बि-इज्निही व यह़्दीहिम् इला सिरातिम् मुस्तकीम(16) ल-क़द् क-फरल्लज़ी-न कालू इन्नल्ला-ह हुवल्-मसीहुब्नु मर्य-म, कुल फ़-मंय्यम्लिकु मिनल्लाहि शैअन् इन् अरा-द अंय्युह़्लिकल्-मसीहब्-न मर्य-म व उम्म-हू व मन् फिलअर्जि जमीअ़न्, व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व मा बैनहुमा, यख्लुकु मा यशा-उ, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् क़दीर(17) व कालतिल्-यहूदु वन्नसारा नह़्नु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहू, कुल फ़लि-म युअ़ज्जिबुकुम् बिजु़ नूबिकुम्, बल् अन्तुम ब-शरूम् मिम्-मन् ख-ल-क, यग्फिरू लिमंय्यशा-उ व युअ़ज्जिबु मंय्यशा-उ, व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व मा बैनहुमा व इलैहिल-मसीर(18) या अह़्लल्-किताबि कद् जाअकुम् रसूलुना युबय्यिनु लकुम् अला फ़त रतिम् मिनर्रूसुलि अन् तकूलू मा जाअना मिम्-बशीरिंव-व ला नज़ीरिन् फ़-क़द् जा-अकुम् बशीरूंव-व नज़ीरून्, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् कदीर(19)*

व इज् का-ल मूसा लिकौमिही या कौमिज्कुरू निअ्-मतल्लाहि अलैकुम्• इज् ज-अ-ल फ़ीकुम् अम्बिया-अ व ज-अ-लकुम् मुलूकंव-व आताकुम् मा लम् युअ्ति अ-हदम् मिनल-आलमीन(20) या कौमिद्खुलुल अर्ज़ल् मुक़द्द-सतल्लती क-तबल्लाहु लकुम् व ला तर्तद्दू अला अदबारिकुम् फ़-तन्कलिबू ख़ासिरीन(21) कालू या मूसा इन्-न फ़ीहा कौमन् जब्बारी-न व इन्ना लन् नद्खु-लहा हत्ता यख्रूजूख्रू जू मिन्हा फ़-इंय्यख्रूजूख्रू जूमिन्हा फ़-इन्ना दाख़िलून(22) का-ल रजुलानि मिनल्लज़ी-न यखाफू-न अन् अमल्लाहु अलैहिमद्खुलू अलैहिमुल्बा-ब फ़-इज़ा दखल्तुमूहु फ़-इन्नकुम् गालिबू-न, व अलल्लाहि फ़-तवक्कलू इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(23) कालू या मूसा इन्ना लन् नद्खु-लहा अ-बदम् मा दामू फ़ीहा फज्हब् अन्-त व रब्बु-क फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काअिदून(24) का-ल रब्बि इन्नी ला अम्लिकु इल्ला नफ्सी व अख़ी फ्फरूक् बैनना व बैनल कौमिल फ़ासिक़ीन(25) का-ल फ़-इन्नहा मुहर्र-मतुन् अलैहिम् अरबअी-न स-नतन् यतीहू-न फ़िल्अर्ज़ि, फ़ला तअ्- स अलल् कौमिल्-फ़ासिक़ीन(26)*

वत्लु अलैहिम् न-बअब्नै आद-म बिल्हक्कि• इज् कर्रबा कुर्बानन् फतुकुब्बि-ल मिन् अ-हदिहिमा व लम् यु-तकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन•(27) ल-इम् बसत्-त इलय्-य य-द-क लितक्तु-लनी मा अ-न बिबासितिंय् यदि-य इलै-क लिअक्तु-ल-क इन्नी अख़ाफुल्ला-ह रब्बल्-आलमीन(28) इन्नी उरीदू अन् तबू-अ बि-इस्मी व इस्मि-क फ़-तकू-न मिन् अस्हाबिन्नारि व जालि-क जज़ाउज़्जा़लिमीन(29) फ़तव्व-अत् लहू नफ्सुहू कत्-ल अख़ीहि फ़-क-त-लहू फ़-अस्ब-ह मिनल् ख़ासिरीन(30) फ़-ब-असल्लाहु गुराबंय्यब्हसु फ़िल्अर्ज़ि लियुरि-यहू कै-फ़ युवारी सौअ-त अख़ीहि, का-ल या वै-लता अ-अज़ज़्तु अन् अकू-न मिस्-ल हाज़ल्गुराबि फ़-उवारि-य सौअ-त अख़ी फ़-अस्ब-ह मिनन्नादिमीन(31) मिन् अज्लि ज़ालि-क कतब्ना अला बनी इस्राई-ल अन्नहू मन् क़-त-ल नफ़्सम् बिगैरि नफ्सिन् औ फ़सादिन् फिल्अर्जि फ़-कअन्नमा क-तलन्ना-स जमीअन् व मन् अह़्याहा फ़-कअन्नमा अह़्यन्ना-स जमीअ़न्, व ल-क़द् जाअत्हुम् रूसुलुना बिल्बय्यिनाति सुम्-म इन्-न कसीरम् मिन्हुम् बअ्-द ज़ालि-क फ़िल्अर्जि ल-मुस्रिफून(32) इन्नमा जज़ा-उल्लज़ी-न युहारिबूनल्ला-ह व रसूलहू व यस्औ-न फ़िल्अर्ज़ि फ़सादन् अंय्युकत्तलू औ युसल्लबू औ तुकत्त-अ ऐदीहिम् व अर्जुलुहुम मिन् खिलाफिन् औ युन्फौ मिनल-अर्जि, ज़ालि-क लहुम खिजयुन फिद्दु न्या व लहुम् फिल्-आख़ि-रति अज़ाबुन अज़ीम(33) इल्लल्लज़ी-न ताबू मिन् कब्लि अन् तक्दिरू अलैहिम् फअ् लमू अन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(34)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह वब्तगू इलैहिल वसी-ल-त व जाहिदू फ़ी सबीलिही लअ़ल्लकुम् तुफ्लिहून(35) इन्नल्लज़ी-न क-फरू लौ अन्-न लहुम् मा फिल्अर्ज़ि जमीअंव-व मिस्लहू म-अहू लियफ्तदू बिही मिन् अज़ाबि यौमिल्-क़ियामति मा तुकुब्बि-ल मिन्हुम् व लहुम् अज़ाबुन् अलीम(36) युरीदू-न अंय्यख्रूजूख्रू जूमिनन्नारि व मा हुम् बिख़ारिजी-न मिन्हा व लहुम् अज़ाबुम् मुक़ीम(37) वस्सारिकु वस्सारि-कतु फ़क़्तअू ऐदि-यहुमा जज़ाअम् बिमा क-सबा नकालम् मिनल्लाहि, वल्लाहु अज़ीजुन हकीम(38) फ-मन् ता-ब मिम्-बअ्दि जुल्मिही व अस्ल-ह फ़-इन्नल्ला-ह यतूबु अलैहि, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(39) अलम् तअ्लम् अन्नल्ला-ह लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि, युअ़ज़्ज़िबु मंय्यशा-उ व यग्फिरू लिमंय्यशा-उ, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर(40) या अय्युहर्रसूलु ला यह्जुनकल्लज़ी-न युसारिअू-न फ़िल्कुफ्रि मिनल्लज़ी-न कालू आमन्ना बिअफ़्वाहिहिम् व लम् तुअ्मिन् कुलूबुहुम् व मिनल्लज़ी-न हादू सम्माअू-न लिल्कज़िबि सम्माअू-न लिकौमिन् आख़री-न लम् यअ्तू-क, युहर्रिफूनल्-कलि-म मिम्-बअ्दि मवाजिअिही यकूलू-न इन् ऊतीतुम् हाज़ा फ़खुजूहु व इल्लम् तुअ्तौहू फ़ह़्ज़रू, व मंय्युरिदिल्लाहु फ़ित्न-तहू फ़-लन् तम्लि-क लहू मिनल्लाहि शैअन्, उला-इकल्लज़ी-न लम् युरिदिल्लाहु अंय्युतह़्हि-र कुलूबहुम्, लहुम् फ़िद्दु न्या खिज्युंव-व लहुम् फ़िल्-आखि-रति अज़ाबुन् अज़ीम (41) सम्माअू-न लिल्कज़िबि अक्कालू-न लिस्सुहित, फ़-इन् जाऊ-क फ़ह़्कुम् बैनहुम् औ अअ्रिजू अन्हुम् व इन् तुअ्रिजू अन्हुम् फ़-लंय्यजुर्रू-क शैअन्, व इन् हकम्-त फ़ह़्कुम् बैनहुम् बिल्किस्ति, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मुक़्सितीन(42) व कै-फ़ युहक्किमून-क व अिन्दहुमुत्तौरातु फ़ीहा हुक्मुल्लाहि सुम्-म य-तवल्लौ-न मिम्-बअ्दि ज़ालि-क, व मा उलाइ-क बिल्-मुअ्मिनीन(43)*

इन्ना अन्ज़ल्नत्तौरा-त फ़ीहा हुदंव-व नूरून् यह़्कुमु बिहन्नबिय्यूनल्लज़ी-न अस्लमू लिल्लज़ी-न हादू वर्रब्बानिय्यू-न वल्-अह़्बारू बिमस्तुह़्फ़िजू मिन् किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शु-हदा-अ फ़ला तख़्शवुन्ना-स वख्शौनि व ला तश्तरू बिआयाती स-मनन् कलीलन्, व मल्लम् यह्कुम् बिमा अन्जलल्लाहु फ़-उलाइ-क हुमुल्काफिरून(44) व कतब्ना अलैहिम् फ़ीहा अन्नन्नफू-स बिन्नफ्सि वल्अै-न बिल् अैनि वल्अन्-फ़ बिल्अन्फ़ि वल्अुजु-न बिल-उजुनि वस्सिन्-न बिस्सिन्नि वल्-जुरू-ह किसासुन, फ़-मन् तसद्द-क़ बिही फ़हु-व कफ्फारतुल्लहू, व मल्लम् यह्कुम् बिमा अन्ज़ लल्लाहु फ़-उलाइ-क हुमुज़्ज़ालिमून(45) व कफ्फैना अला आसारिहिम् बिअीसब्नि मर य-म मुसद्दिकल्लिमा बै-न यदैहि मिनत्तौराति व आतैनाहुल इन्जी-ल फ़ीहि हुदंव्-व नूरूंव्-व मुसद्दिकल-लिमा बै-न यदैहि मिनत्तौराति व हुदंव-व मौअि-ज़तल् लिल्मुत्तक़ीन(46) वल्यह्कुम् अह्लु ल्-इन्जीलि बिमा अन्जलल्लाहु फ़ीहि व मल्लम् यह्कुम् बिमा अन्ज़लल्लाहु फ़-उलाइ-क हुमुल फ़ासिकून(47) व अन्ज़ल्ना इलैकल्-किता-ब बिल्हक़्क़ि मुसद्दिकल्लिमा बै-न यदैहि मिनल्-किताबि व मुहैमिनन् अलैहि फ़ह़्कुम् बैनहुम् बिमा अन्जलल्लाहु व ला तत्तबिअ् अह़्वा-अहुम् अम्मा जाअ-क मिनल्-हक्कि, लिकुल्लिन् जअ़ल्ना मिन्कुम् शिर्-अतंव-व मिन्हाजन्, व लौ शाअल्लाहु ल-ज-अ .-लकुम . उम्मतंव्-वाहि-दतंव्-व लाकिल्लियब्लु-वकुम् फी मा आताकुम् फ़स्तबिकुल-खैराति, इलल्लाहि मर्जिअुकुम् जमीअ़न् फ़युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् फ़ीहि तख़्तलिफून (48) व अनिह़्कुम् बैनहुम् बिमा अन्जलल्लाहु व ला तत्तबिअ् अह़्वा-अहुम् वह़्ज़रहुम् अंय्यफ्तिनू-क अम्बअ्जि मा अन्जलल्लाहु इलै-क, फ़-इन् तवल्लौ फ़अ लम् अन्नमा युरीदुल्लाहु अंय्युसीबहुम् बि-बअ्ज़ि जु़नूबिहिम्, व इन्-न कसीरम् मिनन्नासि लफ़ासिकून(49) अ-फ़हुक्मल जाहिलिय्यति यब्गू-न, व मन् अह्सनु मिनल्लाहि हुक्मल लिकौमिंय्यूकिनून(50)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तखिजुल् यहू-द वन्नसारा औलिया-अ• बअ्जुहुम् औलिया-उ बअ्ज़िन्, व मंय्य-तवल्लहुम् मिन्कुम् फ-इन्नहू मिन्हुम्, इन्नल्ला-ह ला यह़्दिल् कौमज-ज़ालिमीन(51) फ़-तरल्लज़ी-न फी कुलूबिहिम् मरजुंय्युसारिअू-न फ़ीहिम् यकूलू-न नख्शा अन् तुसीबना दा-इ-रतुन्, फ़-असल्लाहु अंय्यअ्ति-य बिल्फ़त्हि औ अम्रिम् मिन् अिन्दिही फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अन्फुसिहिम् नादिमीन(52) व यकू लुल्लज़ी-न आमनू अ-हाउलाइल्लज़ी-न अक्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् इन्नहुम् ल-म-अकुम्, हबितत् अअ्मालुहुम् फ़अस्बहू ख़ासिरीन•(53) या अय्यु हल्लज़ी-न आमनू मंय्यर्तद्-द मिन्कुम् अन् दीनिही फ़सौ-फ़ यअ्तिल्लाहु बिक़ौमिंय्-युहिब्बुहुम् व युहिब्बूनहू अज़िल्लतिन् अलल्-मुअ्मिनी-न अअिज्जतिन् अलल्काफ़िरी-न युजाहिदू-न फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफून लौ-म-त ला-इमिन्, ज़ालि-क फज्लुल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु वासिअुन् अलीम(54) इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहू वल्लज़ी-न आमनुल्लज़ी-न युक़ीमूनस्सला-त व युअ्तूनज्जका-त व हुम् राकिअून(55) व मंय्य-तवल्लल्ला-ह ब रसूलहू वल्लज़ी-न आमनू फ़-इन्-न हिज्बल्लाहि हुमुल्-ग़ालिबून(56)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तखिजुल्लज़ीनत्त-खजू दीनकुम् हुजुवंव्-व लअिबम् मिनल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब मिन् कब्लिकुम् वल्कुफ्फ़ा-र औलिया-अ वत्तकुल्ला-ह इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(57) व इज़ा नादैतुम् इलस्सलातित्-त-ख़जूहा हुजुवंव-व लअ़िबन्, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् कौमुल्ला यअ्किलून(58) कुल या अह़्लल्-किताबि हल् तन्किमू-न मिन्ना इल्ला अन् आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़ि-ल इलैना व मा उन्जि-ल मिन् क़ब्लु व अन्-न अक्स-रकुम् फ़ासिकून(59) कुल हल् उनब्बिउकुम् बि-शर्रिम् मिन ज़ालि-क मसू-बतन् अिन्दल्लाहि, मल्ल-अ नहुल्लाहु व ग़ज़ि-ब अ़लैहि व ज-अ-ल मिन्हुमुल कि-र-द-त वल्खनाज़ी-र व अ-ब-दत्तागू-त उलाइ-क शर्रूम् मकानंव्-व अज़ल्लु अन् सवा-इस्सबील(60) व इज़ा जाऊकुम् कालू आमन्ना व कद् द-खलू बिल्कुफ्रि व हुम् कद् ख़-रजू बिही, वल्लाहु अअ्लमु बिमा कानू यक्तुमून(61) व तरा कसीरम् मिन्हुम् युसारिअू-न फिल् इस्मि वल अुदवानि व अक्लिहिमुस्सुह-त, लबिअ्-स मा कानू यअ्मलून(62) लौ ला यन्हाहुमुर्रब्बानिय्यू-न वल्-अह्बारू अन् कौलिहिमुल-इस्-म व अक्लिहिमुस्सुह्-त, लबिअ्-स मा कानू यस्नअून(63) व कालतिल-यहूदु यदुल्लाहि मग्लूलतुन्, गुल्लत् ऐदीहिम् व लुअिनू बिमा कालू• बल् यदाहु मब्सूततानि युन्फ़िकु कै-फ़ यशा-उ, व ल-यज़ीद्न्-न कसीरम् मिन्हुम् मा उन्ज़ि-ल इलै-क मिर्रब्बि-क तुग्यानंव-व कुफ्रन्, व अल्कै ना बैनहुमुल्-अदाव-त वल्ब़ग्ज़ा-अ इला यौमिल् कियामति, कुल्लमा औक़दू नारल्-लिल्-हरबि अत्-फ़-अहल्लाहु व यस्औ-न फिल्अर्ज़ि फ़सादन्, वल्लाहु ला युहिब्बुल् मुफ्सिदीन(64) व लौ अन्-न अह़्लल-किताबि आमनू वत्तकौ ल-कफ्फर-ना अन्हुम् सय्यिआतिहिम् व ल-अद्ख़ल्नाहुम् जन्नातिन् नअीम(65) व लौ अन्नहुम् अक़ामुत्तौरा-त वल् इन्जी-ल व मा उन्ज़ि-ल इलैहिम् मिर्रब्बिहिम् ल-अ-कलू मिन् फौकिहिम् व मिन् तह़्ति अर्जुलिहिम्, मिन्हुम् उम्मतुम् मुक़्तसि-दतुन्, व कसीरूम् मिन्हुम् सा-अ मा यअ्मलून(66)*

या अय्युहर्रसूलु बल्लिग् मा उन्ज़ि-ल इलै-क मिर्रब्बि-क व इल्लम् तफ्अल् फ़मा बल्लग्-त रिसाल-तहू, वल्लाहु यअ्सिमु-क मिनन्नासि, इन्नल्ला-ह ला यह़्दिल क़ौमल-काफ़िरीन(67) कुल या अह़्लल-किताबि लस्तुम् अला शैइन् हत्ता तुकीमुत्तौरा-त वल्-इन्जी-ल व मा उन्ज़ि-ल इलैकुम मिर्रब्बिकुम्, व ल-यज़ीदन्-न कसीरम्-मिन्हुम् मा उन्ज़ि-ल इलै-क ‘ मिर्रब्बि-क तुग्यानंव्-व कुफ्रन् फला तअ्- स अलल कौमिल-काफिरीन(68) इन्नल्लज़ी-न आमनू वल्लज़ी-न हादू वस्साबिऊ-न वन्नसारा मन् आम-न बिल्लाहि वल्यौमिल-आख़िरि व अमि-ल सालिहन फ़ला ख़ौफुन अलैहिम् व ला हुम् यह़्ज़नून(69) ल-क़द् अख़ज्ना मीसा-क़ बनी इस्राई-ल व अरसल्ना इलैहिम् रूसुलन्, कुल्लमा जाअहुम् रसूलुम् बिमा ला तह़्वा अन्फुसुहम् फ़रीकन् कज़्ज़बू व फरीकंय्यक्तुलून(70) व हसिबू अल्ला तकू-न फ़ित्नतुन् फ़-अमू व सम्मू सुम्-म ताबल्लाहु अलैहिम् सुम्-म अमू व सम्मू कसीरूम्-मिन्हुम् वल्लाहु बसीरूम् बिमा यअ्मलून(71) ल-कद् क-फरल्लज़ी-न कालू इन्नल्ला-ह हुवल्-मसीहुब्नु मर-य-म, व कालल्मसीहु या बनी इस्राईलअ्बुदुल्ला-ह रब्बी व रब्बकुम, इन्नहू मंय्युश्रिक् बिल्लाहि फ़-कद् हर्रमल्लाहु अलैहिल-जन्न-त व मअ्वाहुन्नारू, व मा लिज्जालिमी-न मिन् अन्सार(72) ल-क़द क-फरल्लज़ी-न कालू इन्नल्ला-ह सालिसु सलासतिन्• व मा मिन् इलाहिन् इल्ला इलाहुंव्वाहिदुन्, व इल्लम् यन्तहू अम्मा यकूलू-न ल-यमस्सन्नल्लज़ी-न क-फरू मिन्हुम् अज़ाबुन अलीम(73) अ-फ़ला यतूबू-न इलल्लाहि व यस्तग्फिरूनहू, वल्लाहु गफूरूर्रहीम(74) मल्मसीहुब्नु मर-य-म इल्ला रसूलुन् कद् ख़-लत् मिन् कब्लिहिर्रूसुलु, व उम्मुहू सिद्दीकतुन्, काना यअ्कुलानित्तआ-म उन्जुर् कै-फ नुबय्यिनु लहुमुल्-आयाति सुम्मन्जुर् अन्ना युअ्फ़कून(75) कुल अ-तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यम्लिकु लकुम् ज़र्रव-व ला नफ्अन्, वल्लाहु हुवस्समीअुल अलीम(76) कुल या अह़्लल्-किताबि ला तग्लू फ़ी दीनिकुम् गैरल्-हक्कि व ला तत्तबिअू अह़्वा-अ कौमिन् कद् जल्लू मिन् क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरंव-व ज़ल्लू अन् सवा-इस्सबील(77)*

लुअिनल्लज़ी-न क-फरू मिम्-बनी इस्राई-ल अला लिसानि दावू-द व अीसब्नि मर्-य-म, ज़ालि-क बिमा असौ-व कानू यअ्तदून(78) कानू ला य-तनाहौ-न अम् मुन्करिन् फ़-अ़लूहु, लबिअ्-स मा कानू यफ्अलून(79) तरा कसीरम्-मिन्हुम् य-तवल्लौनल्लज़ी-न क-फरू, लबिअ्-स मा कद्द-मत् लहुम् अन्फुसुहुम् अन् सख़ितल्लाहु अलैहिम् व फिल-अज़ाबि हुम् ख़ालिदून(80) व लौ कानू युअ्मिनू-न बिल्लाहि वन्नबिय्यि व मा उन्ज़ि-ल इलैहि मत्त-खजू हुम् औलिया-अ व लाकिन्-न कसीरम्-मिन्हुम् फ़ासिकून(81) ल-तजिदन्-न अशद्दन्नासि अदा-व तल-लिल्लज़ी-न आमनुल्-यहू-द वल्लज़ी-न अश्रकू व ल-तजिदन्-न अक़्र-बहुम् मवद्दतल-लिल्लज़ी-न आमनुल्लज़ी-न का़लू इन्ना नसारा, ज़ालि-क बिअन्-न मिन्हुम किस्सीसी-न व रूह़्बानंव-व अन्नहुम् ला यस्तक्बिरून(82)

 

 

 

व इज़ा समिअू मा उन्ज़ि-ल इलर्रसूलि तरा अअ्यु-नहुम् तफ़ीजु मिनद्दम्अि मिम्मा अ-रफू मिनल्-हक्क़ि यकूलू-न रब्बना आमन्ना फ़क़्तुब्ना मअश्शाहिदीन(83) व मा लना ला नुअ्मिनु बिल्लाहि व मा जा-अना मिनल-हक्कि व नत्मअु अंय्युद्खि-लना रब्बुना मअल्-कौमिस्सालिहीन(84) फ़-असाबहुमुल्लाहु बिमा कालू जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा, व ज़ालि-क जज़ाउल मुह़्सिनीन(85) वल्लज़ी-न क-फरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुल जहीम(86)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अ-हल्लल्लाहु लकुम् व ला तअ्तदू, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल् मुअ्तदीन(87) व कुलू मिम्मा र-ज़-क कुमुल्लाहु हलालन् तय्यिबंव-वत्तकुल्लाहल्लज़ी अन्तुम् बिही मुअ्मिनून(88) ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग्वि फ़ी ऐमानिकुम् व लाकिंय्युआख़िजुकुम बिमा अक्कत्तुमुल्-ऐमा-न फ़-कफ्फारतुहू इत्आमु अ-श-रति मसाकी-न मिन् औ-सति मा तुत्अ़िमू-न अह़्लीकुम् औ किस्वतुहुम् औ तह़रीरू र-क-बतिन्, फ़-मल्लम् यजिद् फ़सियामु सलासति अय्यामिन्, ज़ालि-क कफ्फारतु ऐमानिकुम् इज़ा हलफ्तुम् वह्फ़जू ऐमानकुम्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुम् आयातिही लअल्लकुम् तश्कुरून(89) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन्नमल-ख़म्रू वल्मैसिरू वल्अन्साबु वल अज्लामु रिज्सुम्-मिन् अ-मलिश्शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम् तुफ्लिहून(90) इन्नमा युरीदुश्शैतानु अंय्यूकि-अ बैनकुमुल अदा-व-त वल-बगज़ा-अ फ़िल्खम्रि वल्मैसिरि व यसुद्दकुम् अन् जिक्रिल्लाहि व अनि स्सलाति फ़-हल् अन्तुम् मुन्तहून(91) व अतीअुल्ला-ह व अतीअुर्रसू-ल वह्ज़रू फ़-इन् तवल्लैतुम् फअ्लमू अन्नमा अला रसूलिनल् बलागुल् मुबीन(92) लै-स अलल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन् फ़ीमा तअि़मू इज़ा मत्तकौ व आमनू व अमिलुस्-सालिहाति सुम्मत्तकौ व आमनू सुम्मत्तकौ व अह्सनू, वल्लाहु युहिब्बुल मुहिसनीन(93)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ल-यब्लुवन्न-कुमुल्लाहु बिशैइम् मिनस्सैदि तनालुहू ऐदीकुम् व रिमाहुकुम् लि-यअ्-लमल्लाहु मंय्यख़ाफुहू बिल्गैबि फ़-मनिअ्तदा बअ्-द ज़ालि-क फ़-लहू अज़ाबुन् अलीम(94) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तक्तुलुस्सै-द व अन्तुम् हुरूमुन्, व मन् क-त-लहू मिन्कुम् मु-तअ़म्मिदन फ-जज़ाउम्-मिस्लु मा क-त-ल मिनन्न-अ़मि यह़्कुमु बिही ज़वा अद् लिम्-मिन्कु म् हद् यम् बालिग़ल-कअ्-बति औ कफ़्फारतुन् तआ़मु मसाकी-न औ अद्लु ज़ालि-क सियामल-लियजू-क व बा-ल अम्रिही, अफ़ल्लाहु अम्मा स-लफ, व मन् आ-द फ़-यन्तकिमुल्लाहु मिन्हु, वल्लाहु अज़ीजुन जुन्तिकाम(95) उहिल-ल लकुम सैदुल्बह़रि व तआमुहू मताअल्लकुम् व लिस्सय्या-रति व हुर्रि-म अ़लैकुम् सैदुल्बर्रि मा दुम्तुम् हुरूमन्, वत्तकुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुह़्शरून(96) ज-लल्लाहुल कअ्-बतल् बैतल्-हरा-म कियामल लिन्नासि वश्शहरल्-हरा-म वल्हद्-य वल्कलाइ-द, ज़ालि-क लितअ्लमू अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि व अन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अलीम(97) इअ्लमू अन्नल्ला-ह शदीदुल्-अिकाबि व अन्नल्लाहा-ह ग़फूरूर्रहीम(98) मा अलर्रसूलि इल्लल्-बलागु, वल्लाहु यअ्लमु मा तुब्दू-न व मा तक्तुमून(99) कुल ला यस्तविल्-ख़बीसु वत्तय्यिबु व लौ अअ्ज-ब-क कस् रतुल-ख़बीसि फत्तकुल्ला-ह या उलिल-अल्बाबि लअ़ल्लकुम् तुफ्लिहून(100)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तस्अलू अन् अश्या-अ इन् तुब्-द लकुम् तसुअ्कुम् व इन् तस्अलू अन्हा ही-न युनज्जलुल-कुरआनु तुब्-द लकुम्, अफ़ल्लाहु अन्हा, वल्लाहु गफूरून् हलीम(101) कद् स-अ-लहा कौमुम् मिन् कब्लिकुम् सुम्-म अस्बहू बिहा काफ़िरीन(102) मा ज-अलल्लाहु मिम्-बही-रतिंव-व ला साइ-बतिंव्-व ला वसीलतिंव्-व ला हामिंव्-व लाकिन्नल्लज़ी-न क-फरू यफ्तरू-न अलल्लाहिल्-कज़ि-ब, व अक्सरूहुम् ल यअ्किलून(103) व इज़ा की-ल लहुम् तआ़लौ इला मा अन्जलल्लाहु व इलर्रसूलि कालू हस्बुना मा वजद्ना अलैहि आबा-अना, अ-व लौ का-न आबाउहुम् ला यअलमू-न शैअंव-व ला यह्तदून(104) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अलैकुम् अन्फु-सकुम् ला यजुर्रूकुम् मन् ज़ल-ल इज़ह्तदैतुम्,इलल्लाहि मर्जिअुकुम् जमीअ़न् फ़युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(105) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू शहादतु बैनिकुम् इजा ह-ज़-र अ-ह-द कुमुल्मौतु हीनल-वसिय्यतिस्नानि ज़वा अ़द्लिम् मिन्कुम् औ आख़रानि मिन् गैरिकुम् इन अन्तुम् ज़रब्तुम् फ़िल्अर्ज़ि फ़ असाबत्कुम् मुसीबतुल्मौति, तह़्बिसूनहुमा मिम्-अ्दिस्सलाति फ़युक्सिमानि बिल्लाहि इनिर्तब्तुम् ला नश्तरी बिही स-मनंव् व लौ का-न ज़ा कुर्बा व ला नक़्तुमु शहा-दतल्लाहि इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन(106) फ-इन् अुसि-र अला अन्नहुमस्तहक़्का़ इस्मन् फ़-आख़रानि यकू मानि मक़ा-महुमा मिनल्लज़ी नस्-तहक्-क अलैहिमुल्-औलयानि फयुक्सिमानि बिल्लाहि ल-शहादतुना अहक्कु मिन् शहादतिहिमा व मअ्तदैना इन्ना इज़ल मिनज्जालिमीन(107) जालि-क अद्ना अंय्यअ्तू बिश्शहा-दति अला वज्हिहा औ यख़ाफू अन् तुरद्-द ऐमानुम् बअ-द ऐमानिहिम्, वत्तकुल्ला-ह वस्मअू, वल्लाहु ला यह़्दिल कौमल फ़ासिक़ीन(108)*

यौ-म यज्मअुल्लाहुर्रूसु-ल फ़-यकूलु माज़ा उजिब्तुम्, कालू ला अिल्-म लना, इन्न-क अन्-त अल्लामुल्-गुयूब(109) इज् कालल्लाहु या अीसब्-न मरयमज्कुर् निअ्मती अलै-क व अला वालिदति-क . इज् अय्यत्तु-क बिरूहिल्कुदुसि, तुकल्लिमुन्ना-स फ़िल्महिद व कहलन् व इज् अल्लम्तुकल् किता-ब वल्हिक्म-त वत्तौरा-त वल्इन्जी-ल व इज् तख़्लुकु मिनत्तीनि कहै-अतित्तैरि बि-इज्नी फ़तन्फुखु फ़ीहा फ़-तकूनु तैरम् बि-इज्नी व तुब्रिउल्-अक्म-ह वल्अब्र-स बि-इज्नी व इज् तुख्रिजुल्मौता बि-इज्नी व इज् कफ़फ्तु बनी इस्राई-ल अन्-क इज् जिअ्तहुम् बिल्बय्यिनाति फकालल्लज़ी-न क-फरू मिन्हुम् इन् हाज़ा इल्ला सिहरूम् मुबीन(110) व इज् औहैतु इलल्-हवारिय्यी-न अन् आमिनू बी व बि-रसूली कालू आमन्ना वश्हद् बिअन्नना मुस्लिमून(111) इज़ कालल-हवारिय्यू-न या अीसब-न मर् य-म हल् यस्ततीअु़ रब्बु-क अंय्युनज्जि-ल अलैना माइ-दतम् मिनस्समा-इ, कालत्तकुल्ला-ह इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(112) कालू नुरीदु अन् नअ्कु-ल मिन्हा व तत्मइन्-न कुलूबुना व नअ्ल-म अन् कद् सदक़्तना व नकू-न अलैहा मिनश्शाहिदीन •(113) का-ल अीसब्नु मरयमल्लाहुम्-म रब्बना अन्ज़िल् अलै माइ-दतम् मिनस्समा-इ तकूनु लना अीदल् लि-अव्वलिना व आखिरिना व आयतम्-मिन्-क वरज़ुक्ना व अन्-त खैरूर्राज़िक़ीन(114) कालल्लाहु इन्नी मुनज्जिलुहा अलैकुम् फ़-मंय्यक्फुर् बअ्दु मिन्कुम् फ़-इन्नी उअ़ज्जिबुहू अ़ज़ाबल-ला उअ़ज़्ज़िबुहू अ-हदम् मिनल-आलमीन(115)*

व इज् कालल्लाहु या अीसब्-न मर-य-म अ-अन्-त कुल-त लिन्नासित्तखिजूनी व उम्मि-य इलाहैनि मिन् दुनिल्लाहि, का-ल सुब्हान-क मा यकूनु ली अन् अकूल मा लै-स ली बिहक्किन्, इन् कुन्तु कुल्तुहू फ़-क़द् अलिम्तहू तअ्लमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअ्लमु मा फ़ी नफ्सि-क, इन्न-क अन्-त अल्लामुल्-गुयूब(116) मा कुल्तु लहुम् इल्ला मा अमरतनी बिही अनिअ्बुदुल्ला-ह रब्बी व रब्बकुम् व कुन्तु अलैहिम् शहीदम् मा दुम्तु फ़ीहिम् फ़-लम्मा तवफ्फ़ैतनी कुन-त अन्तर्रकी-ब अलैहिम्, व अन्-त अला कुल्लि शैइन् शहीद(117) इन् तुअ़ज़्ज़िब्हुम् फ़-इन्नहुम् अिबादु-क व इन् तग्फिर लहुम् फ़-इन्न-क अन्तल अज़ीजुल-हकीम(118) कालल्लाहु हाज़ा यौमु यन्फ़अुस्सादिक़ी-न सिद्कुहुम्, लहुम् जन्नातुन् तज्री मिन् तह़्तिहल-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, रज़ियल्लाहु अन्हुम् व रजू अन्हु, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम(119) लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व मा फ़ीहिन्-न, व हु-व अला कुल्लि शैइन् कदीर(120)*

 

सूरह न० 6
(सूरह अल-अनआम(मक्की) )

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी ख-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व ज-अलज्-जुलुमाति वन्नू-र, सुम्मल्लज़ी-न क-फरू बिरब्बिहिम् अ्दिलून(1) हुवल्लज़ी ख़-ल-ककुम् मिन् तीनिन सुम्-म क़ज़ा अ-जलन, व अ-जलुम् मुसम्मन् अिन्दहू सुम्-म अन्तुम् तम्तरून(2) व हुवल्लाहु फिस्समावाति व फिल्अर्जि, यअ्लमु सिर्रकुम् व जहरकुम् व यअ्लमु मा तक्सिबून(3) व मा तअ्तीहिम् मिन् आयतिम् मिन् आयाति रब्बिहिम् इल्ला कानू अन्हा मुअ्रिज़ीन(4) फ़-कद् कज़्ज़बू बिल्हक्क़ि लम्मा जा-अहुम् फ़सौ-फ़ यअ्तीहिम् अम्बा-उ मा कानू बिही यस्तह़्ज़िऊन(5) अलम् यरौ कम् अह़्लक्ना मिन् क़ब्लिहिम् मिन् करनिम् मक्कन्नाहुम् फिल्अर्ज़ि मा लम् नुमक्किल्लकुम् व अर्सल्नस्समा-अ अलैहिम् मिदरारंव-व जअ़ल्नल-अन्हा-र तज्री मिन् तह़्तिहिम् फ़-अह़्लक्नाहुम् बिजुनूबिहिम् व अन्शअ्ना मिम्-बअ्दिहिम् कर्नन् आख़रीन(6) व लौ नज़्ज़ल्ना अलै-क किताबन् फ़ी किरतासिन् फ़-ल-मसूहु बिऐदीहिम् लकालल्लज़ी-न क-फरू इन् हाज़ा इल्ला सिह़रूम् मुबीन(7) व कालू लौ ला उन्जि-ल अलैहि म-लकुन्, व लौ अन्ज़ल्ना म-लकल् लकुज़ियल्-अम्रू सुम्-म ला युन्ज़रून(8) व लौ जअल्नाहु म-लकल् ल-जअल्लाहु रजुलंव्-व ल-लबस्ना अलैहिम् मा यल्बिसून(9) व ल-कदिस्तुह़्ज़ि-अ बिरूसुलिम्-मिन् कब्लि-क फ़हा-क बिल्लज़ी-न सखिरू मिन्हुम् मा कानू बिही यस्तह़्ज़िऊन(10)*

कुल् सीरू फ़िल्अर्ज़ि सुम्मन्जुरू कै-फ़ का-न आकि-बतुल मुकज़्ज़िबीन(11) कुल लिमम्-मा फिस्समावाति वल्अर्ज़ि कुल-लिल्लाहि, क-त-ब अला नफ्सिहिर्रह़्म-त, ल-यज्मअ़न्नकुम् इला यौमिल-कियामति ला रै-ब फीहि, अल्लज़ी-न खसिरू अन्फु-सहुम् फ़हुम् ला युअ्मिनून(12) व लहू मा-स-क-न फ़िल्लैलि वन्नहारि, व हुवस्समीअुल अलीम(13) कुल अगैरल्लाहि अत्तखिजु वलिय्यन् फ़ातिरिस्समावाति वल्अर्जि व हु-व युत्अिमु व ला युत्अमु, कुल इन्नी उमिरतु अन् अकू-न अव्व-ल मन् अस्ल-म व ला तकू नन्-न मिनल्मुश्रिकीन(14) कुल इन्नी अख़ाफु इन् असैतु रब्बी अज़ा-ब यौमिन् अज़ीम(15) मंय्युस्रफ् अन्हु यौमइज़िन् फ़-कद् रहि-महू, व जालिकल् फौजुल्मुबीन(16) व इंय्यम् सस्कल्लाहु बिजुर्रिन् फला काशि-फ़ लहू इल्ला हु-व, व इंय्यम् सस्-क बिखैरिन् फहु-व अला कुल्लि शैइन् क़दीर(17) व हुवल्क़ाहिरू फ़ौ-क अिबादिही, व हुवल हकीमुल्-ख़बीर (18) कुल अय्यु शैइन् अक्बरू शहा-दतन्, कुलिल्लाहु, शहीदुम् बैनी व बैनकुम्, व ऊहि-य इलय्-य हाजल कुरआनु लिउन्ज़ि-रकुम बिही व मम्-ब-ल-ग, अइन्नकुम् लतश्हदू-न अन्-न मअ़ल्लाहि आलि-हतन् उख़रा, कुल ला अश्हदु कुल इन्नमा हु-व इलाहुंव-वाहिदुंव्-व इन्ननी बरीउम् मिम्मा तुश्रिकून •(19) अल्लज़ी-न आतैनाहुमुल किता-ब यअ्रिफूनहू कमा यअ्रिफू-न अब्ना-अहुम्, अल्लज़ी-न खसिरू अन्फु-सहुम् फहुम् ला युअ्मिनून(20)*

व मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन् औ कज्ज-ब बिआयातिही, इन्नहू ला युफ्लिहुज्-ज़ालिमून(21) व यौ-म नह़्शुरूहुम् जमीअ़न् सुम्-म नकूलु लिल्लज़ी-न अश्रकू ऐ-न शु-रकाउ-कुमुल्लज़ी-न कुन्तुम् तज्अुमून(22) सुम्-म लम् तकुन फ़ित्नतुहुम् इल्ला अन् कालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुश्रिकीन(23) उन्जुर् कै-फ़ क-ज़बू अला अन्फुसिहिम् व जल्-ल अन्हुम् मा कानू यफ्तरून(24) व मिन्हुम् मंय्यस्तमिअु इलै-क व जअ़ल्ना अला कुलूबिहिम् अकिन्नतन् अंय्यफ्कहूहु व फ़ी आज़ानिहिम् वक़रन्, व इंय्यरौ कुल-ल आयतिल ला युअ्मिनू बिहा, हत्ता इज़ा जाऊ-क युजादिलून-क यकूलुल्लज़ी-न क-फरू इन् हाज़ा इल्ला असातीरूल अव्वलीन(25) व हुम् यन्हौ-न अन्हु व यन्औ-न अन्हु व इंय्युह़्लिकू-न इल्ला अन्फु-सहुम् व मा यश्अुरून(26) व लौ तरा इज् वुकिफू अलन्नारि फ़क़ालू या-लैतना नुरद्दु व ला नुकज्जि-ब बिआयाति रब्बिना व नकू-न मिनल मुअ्मिनीन(27) बल् बदा लहुम् मा कानू युख्फू-न मिन् कब्लु, व लौ रूद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम् लकाज़िबून(28) व कालू इन् हि-य इल्ला हयातु नद्दु न्या व मा नह़्नु बिमब्अूसीन(29) व लौ तरा इज् वुकिफू अला रब्बिहिम्, का-ल अलै-स हाज़ा बिल्हक्कि, कालू बला व रब्बिना, का-ल फ़जूकुल अज़ा-ब बिमा कुन्तुम् तक्फुरून(30)*

क़द् खसिरल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिलिका-इल्लाहि, हत्ता इज़ा जाअत्हुमुस्-सा-अतु बग्-ततन् कालू या-हस्र-तना अला मा फर्रत्ना फ़ीहा व हुम् यह़्मिलू-न औज़ारहुम् अला जुहूरिहिम्, अला सा-अ मा यज़िरून(31) व मल्हयातुद्दु न्या इल्ला लअिबुंव-व लह़्वुन्, व लद्दारूल्-आख़ि-रतु खैरूल लिल्लज़ी-न यत्तकून अ-फला तअ्किलून(32) कद् नअ्लमु इन्नहू ल-यह़्जुनुकल्लज़ी यकलू-न फ़-इन्नहुम् ला युकज्जिबून-क व लाकिन्नज्जालिमी-न बिआयातिल्लाहि यज्हदून(33) व ल-क़द् कुज़्ज़िबत् रूसुलुम् मिन् कब्लि-क फ़-स-बरू अला मा कुज्जिबू व ऊजू हत्ता अताहुम् नस्रूना व ला मुबद्दि-ल लि-कलिमातिल्लाहि व ल-क़द् जाअ-क मिन् न-बइल् मुर्सलीन(34) व इन् का-न कबु-र अलै-क इअ्रा जुहुम् फ़-इनिस्-ततअ्-त अन् तब्तगि-य न-फ़कन् फ़िल्अर्ज़ि औ सुल्लमन् फ़िस्समा-इ फ़-तअ्तियहुम् बिआयतिन्, व लौ शाअल्लाहु ल-ज-म-अहुम् अलल्हुदा फ़ला तकूनन्-न मिनल जाहिलीन •(35) इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ी-न यस्मअू-न, वल्मौता यब्असुहुमुल्लाहु सुम्-म इलैहि युर्जअून(36) व कालू लौ ला नुज्ज़ि-ल अलैहि आयतुम् मिर्रब्बिही, कुल इन्नल्ला-ह कादिरून् अला अंय्युनज्ज़ि-ल आयतंव्-व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(37) व मा मिन् दाब्बतिन् फिल्अर्जि व ला ताइरिंय्यतीरू बि-जनाहैहि इल्ला उ-ममुन् अम्सालुकुम्, मा फर्रत्ना फ़िल्किताबि मिन् शैइन् सुम्-म इला रब्बिहिम् युह्शरून(38) वल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुंव्-व बुक्मुन् फिज़्जु़लुमाति, मंय्य-श इल्लाहु युज्लिल्हु, व मंय्यशअ् यज्अ़ल्हु अला सिरातिम् मुस्तकीम(39) कुल अ-रऐतकुम् इन् अताकुम् अज़ाबुल्लाहि औ अतत्कुमुस्-सा-अतु अगै़रल्लाहि तदअू-न इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(40) बल् इय्याहु तद्अू-न फ़-यक्शिफु मा तद्अू-न इलैहि इन् शा-अ व तन्सौ-न मा तुश्रिकून(41)*

व ल-क़द् अरसल्ना इला उ-ममिम् मिन् कब्लि-क फ़-अखज्नाहुम् बिल्बअ्सा-इ वज्जर्रा-इ लअ़ल्लहुम् य-तज़र्रअून(42) फ़लौ ला इज् जाअहुम् बअ्सुना तज़र्रअू व लाकिन् क़-सत् कुलूबुहुम् व जय्य-न लहुमुश्शैतानु मा कानू यअ्मलून(43) फ़-लम्मा नसू मा जुक्किरू बिही फ़तह़्ना अलैहिम् अब्वा-ब ल्लि शैइन्, हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अखजनाहुम् बग्-ततन् फ़-इज़ा हुम् मुब्लिसून(44) फ़कुति-अ दाबिरूल कौमिल्लज़ी-न ज़-लमू, वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन(45) कुल अ-रऐतुम् इन् अ-ख़ज़ल्लाहु सम्अ़कुम् व अब्सारकुम् व ख़-त-म अला कुलूबिकुम् मन् इलाहुन् गैरूल्लाहि यअ्तीकुम् बिही, उन्जुर् कै-फ़ नुसर्रिफुल्-आयाति सुम्-म हुम् यस्दिफून(46) कुल अ-रऐतकुम् इन् अताकुम् अज़ाबुल्लाहि बग्-ततन् औ जह्-रतन् हल् युह़्लकु इल्लल् कौमुज्जालिमून (47) व मा नुर्सिलुल-मुरसली-न इल्ला मुबश्शिरी-न व मुन्ज़िरी-न फ़-मन् आम-न व अस्ल-ह फ़ला ख़ौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह्जनून(48) वल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल्-अज़ाबु बिमा कानू यफ्सुकून(49) कुल ला अकूलु लकुम् अिन्दी ख़ज़ाइनुल्लाहि व ला अअ्लमुल्गै-ब व ला अकूलु लकुम् इन्नी म-लकुन् इन् अत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलय्-य, कुल हल यस्तविल्-अअ्मा वल्बसीरू, अ-फ़ला त-तफ़क्करून(50)*

व अन्जिर् बिहिल्लज़ी-न यख़ाफू-न अंय्युह्शरू इला रब्बिहिम् लै-स लहुम् मिन् दूनिही वलिय्युंव-व ला शफ़ीअुल लअल्लहुम् यत्तकून(51) व ला ततरूदिल्लज़ी-न यद्अू-न रब्बहुम् बिल्गदाति वल्अशिय्यि युरीदू-न वज्हहू, मा अलै-क मिन हिसाबिहिम् मिन् शैइंव-व मा मिन् हिसाबि-क अलैहिम् मिन् शैइन् फ़-ततरू-दहुम् फ़-तकू-न मिनज्जालिमीन(52) व कज़ालि-क फ़तन्ना बअ्ज़हुम् बिबअ्ज़िल-लियकूलू अ-हाउला-इ मन्नल्लाहु अलैहिम् मिम्-बैनिना, अलैसल्लाहु बिअअ् ल-म बिश्शाकिरीन(53) व इज़ा जा-अकल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बिआयातिना फ़कुल् सलामुन् अलैकुम् क-त-ब रब्बुकुम् अला नफ्सिहिर्रह़्म-त अन्नहू मन् अमि-ल मिन्कुम् सूअम् बि-जहालतिन् सुम्-म ता-ब मिम्-बअ्दिही व अस्ल-ह फ़-अन्नहू गफूरूर्रहीम(54) व कज़ालि-क नुफस्सिलुल्-आयाति व लितस्तबी-न सबीलुल-मुज्रिमीन(55)*

कुल इन्नी नुहीतु अन् अअ्बुदल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि, कुल ला अत्तबिअु अह़्वा-अकुम् कद् जलल्तु इज़ंव्-व मा अ-न मिनल मुह्तदीन(56) कुल इन्नी अला बय्यि-नतिम् मिर्रब्बी व कज़्ज़ब्तुम् बिही, मा अिन्दी मा तस्तअ्जिलू-न बिही, इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, यकुस्सुल्हक्-क व हु-व खैरूल्-फ़ासिलीन(57) कुल् लौ अन्-न अिन्दी मा तस्तअ्जिलू-न बिही लकुज़ियल्-अम्रू बैनी व बैनकुम्, वल्लाहु अअ्लमु बिज्जालिमीन(58) व अिन्दहू मफ़ातिहुल्गैबि ला यअ्लमुहा इल्ला हु-व, व यअ्लमु मा फ़िल्बर्रि वल्बहिर, व मा तस्कुतु मिंव्व-र क़तिन् इल्ला यअ्लमुहा व ला हब्बतिन् फ़ी जुलुमातिल-अर्जि व ला रतबिंव्-व ला याबिसिन् इल्ला फ़ी किताबिम् मुबीन(59) व हुवल्लज़ी य-तवफ्फाकुम् बिल्लैलि व यअ्लमु मा जरह्तुम् बिन्नहारि सुम्-म यब्अ़सुकुम् फ़ीहि लियुक्ज़ा अ-जलुम् मुसम्मन् सुम्-म इलैहि मर्जिअुकुम् सुम्-म युनब्बिअुकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(60)*

व हुवलकाहिरू फौ-क अिबादिही व युर्सिलु अ़लैकुम ह-फ़-जतन्, हत्ता इज़ा जा-अ अ-ह-दकुमुल्मौतु तवफ्फ़हु रूसुलुना व हुम् ला युफ़र्रितून(61) सुम्-म रूद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल्-हक्कि, अला लहुल्हुक्मु, व हु-व अस्रअु़ल-हासिबीन(62) कुल् मंय्युनज्जीकुम् मिन् जुलुमातिल-बर्रि वल्बह़रि तद्अूनहू तज़र्रूअंव-व खुफ्यतन् ल-इन् अन्जाना मिन् हाज़िही ल-नकूनन-न मिनश्शाकिरीन(63) कुलिल्लाहु युनज्जीकुम् मिन्हा व मिन् कुल्लि करबिन् सुम्-म अन्तुम् तुश्रिकून(64) कुल हुवल्कादिरू अला अंय्यब्अ़-स अलैकुम् अज़ाबम् मिन् फौकिकुम् औ मिन् तह़्ति अर्जुलिकुम् औ यल्बि-सकुम् शि-यअ़ंव-व युज़ी-क बअ्ज़कुम् बअ्-स बअ्ज़िन्, उन्जुर् कै-फ नुसर्रिफुल्-आयाति लअल्लहुम् यफ़्कहून(65) व कज्ज़-ब बिही कौमु-क व हुवल्हक्कु, कुल् लस्तु अलैकुम् बि-वकील(66) लिकुल्लि न-बइम् मुस्तकररूंव्-व सौ-फ तअ्लमून(67) व इज़ा रऐतल्लज़ी-न यखूजू-न फी आयातिना फ-अअ्रिजू अन्हुम् हत्ता यखूजू फी हदीसिन् गैरिही, व इम्मा युन्सियन्न-कश्शैतानु फला तक्अुद् बअ्दज्ज़िक्रा मअ़ल् कौमिज़्ज़ालिमीन(68) व मा अलल्लज़ी-न यत्तकू-न मिन् हिसाबिहिम् मिन् शैइंव-व लाकिन् ज़िक्रा लअ़ल्लहुम् यत्तकून(69) व ज़रिल्लज़ीनत्त-खजू दीनहुम् लअिबंव-व लह़्वंव्-व गर्रत्हुमुल् हयातुद्दु न्या व ज़क्किर् बिही अन् तुब्स-ल नफ्सुम्-बिमा क-सबत् लै-स लहा मिन् दूनिल्लाहि वलिय्युंव्-व ला शफ़ीअुन् व इन् तअ्दिल् कुल्-ल अद्लिल्-ला युअ्खज् मिन्हा, उला-इकल्लज़ी-न उब्सिलू बिमा क-सबू लहुम् शराबुम् मिन् हमीमिंव्-व अ़ज़ाबुन् अलीमुम् बिमा कानू यक्फुरून(70)*

कुल् अ-नद्अू मिन् दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़अु-ना व ला यजु़र्रूना व नुरद्दु अ़ला अअ्क़ाबिना बअ्-द इज् हदानल्लाहु कल्लज़िस् तह़्वत्हुश्शयातीनु फिल्अर्ज़ि हैरा-न लहू अस्हाबुंय्-यद्अूनहू इलल्-हुदअ्तिना, कुल इन्-न हुदल्लाहि हुवल्हुदा, व उमिरना लिनुस्लि-म लिरब्बिल् आ़लमीन(71) व अन् अक़ीमुस्सला-त वत्तकूहु, व हुवल्लज़ी इलैहि तुह्शरून(72) व हुवल्लज़ी ख-लकस्समावाति वल्अर्-ज़ बिल्हक्कि, व यौ-म यकूलु कुन् फ़-यकून • कौलुहुल-हक्कु, व लहुल्मुल्कु यौ-म युन्फखु फिस्सूरि, आलिमुल्गैबि वश्शहा-दति, व हुवल हकीमुल-ख़बीर(73) व इज् का-ल इब्राहीमु लि-अबीहि आज़-र अ-तत्तखिजु अस्नामन् आलि-हतन् इन्नी अरा-क व कौम-क फ़ी ज़लालिम् मुबीन(74) व कज़ालि-क नुरी इब्राही-म म-लकूतस्समावाति वल्अर्जि व लियकू-न मिनल् मूकिनीन(75) फ़-लम्मा जन्-न अलैहिल्लैलु रआ कौ-कबन् का-ल हाज़ा रब्बी फ़-लम्मा अ-फ़-ल का-ल ला उहिब्बुल आफ़िलीन(76) फ़-लम्मा रअल्-क-म-र बाज़िग़न् का-ल हाज़ा रब्बी फ़-लम्मा अ-फ़-ल का-ल ल-इल्लम् यह़्दिनी रब्बी ल-अकूनन्-न मिनल् कौमिज्जाल्लीन(77) फ़-लम्मा रअश्शम्-स बाज़ि-ग़तन् का-ल हाज़ा रब्बी हाज़ा अक्बरू फ़-लम्मा अ-फ़लत् का-ल याक़ौमि इन्नी बरीउम् मिम्मा तुश्रिकून(78) इन्नी वज्जह़्तु वज्हि-य लिल्लज़ी फ़-रस्समावाति वल्अर्-ज़ हनीफंव् व मा अ-न मिनल्-मुश्रिकीन(79) व हाज्जहू कौमुहू, का-ल अतुहाज्जून्नी फ़िल्लाहि व कद् हदानि, व ला अख़ाफु मा तुश्रिकू-न बिही इल्ला अंय्यशा-अ रब्बी शैअन्, वसि-अ रब्बी कुल-ल शैइन् अिल्मन्, अ-फ़ ला त-तज़क्करून(80) व कै-फ़ अख़ाफु मा अश्रक़्तुम् व ला तख़ाफू-न अन्नकुम् अश्रक़्तुम् बिल्लाहि मा लम् युनज्जिल बिही अलैकुम् सुल्तानन्, फ़-अय्युल फ़रीकैनि अहक़्कु बिल्-अम्नि इन् कुन्तुम् तअ्लमून •(81) अल्लज़ी-न आमनू व लम् यल्बिसू ईमानहुम् बिजुल्मिन् उलाइ-क लहुमुल्-अम्नु व हुम् मुह्तदून(82)*

व तिल-क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राही-म अला कौमिही, नरफ़अु द-रजातिम् मन्-नशा-उ, इन्-न रब्ब-क हकीमुन् अलीम(83) व वहब्ना लहू इस्हा-क व यअ्कू-ब, कुल्लन् हदैनो व नूहन् हदैना मिन् कब्लु व मिन् जुर्रिय्यतिही दावू-द व सुलैमा-न व अय्यू-ब व यूसु-फ़ व मूसा व हारू-न, व कज़ालि-क नजज़िल मुह़्सिनीन(84) व ज़-करिय्या व यह्या व अीसा व इल्या-स कुल्लुम् मिनस्सालिहीन(85) व इस्माअी-ल वल्य-स-अ व यूनु-स व लूतन्, व कुल्लन् फज़्ज़ल्ना अलल् आलमीन(86) व मिन् आबाइहिम् व जुर्रिय्यातिहिम् व इख़्वानिहिम् वज्तबैनाहुम् व हदैनाहुम् इला सिरातिम् मुस्तकीम(87) ज़ालि-क हुदल्लाहि यह़्दी बिही मंय्यशा-उ मिन् अिबादिही, व लौ अश्रकू ल-हबि-त अन्हुम् मा कानू यअ्मलून(88) उला-इ कल्लजी-न आतैनाहुमुल-किता-ब वल्हुक्-म वन्नुबुव्व-त फ़-इंय्यक्फुर् बिहा हा-उला-इ फ़-क़द् वक्कल्ना बिहा कौमल्लैसू बिहा बिकाफ़िरीन(89) उला-इकल्लज़ी-न हदल्लाहु फबिहुदाहुमुक़्तदिह, कुल ला अस्अलुकुम् अलैहि अज्रन्, इन् हु-व इल्ला ज़िक्रा लिल-आलमीन(90)*

व मा क-दरूल्ला-ह हक्-क कद्रिही इज् कालू मा अन्ज़लल्लाहु अला ब-शरिम् मिन् शैइन्, कुल् मन् अन्ज़लल्-किताबल्लज़ी जा-अ बिही मूसा नूरंव्-व हुदल्-लिन्नासि तज्अलूनहू कराती-स तुब्दूनहा व तुख्फू-न कसीरन् व अल्लिम्तुम् मा लम् तअ्लमू अन्तुम् वला आबाउकुम्, कुलिल्लाहु सुम्-म ज़रहुम् फी ख़ौज़िहिम् यल्अबून(91) व हाज़ा किताबुन् अन्ज़ल्नाहु मुबारकुम्-मुसद्दिकुल्लज़ी बै-न यदैहि व लितुन्ज़ि-र उम्मल्कुरा व मन् हौलहा, वल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बिल्आखि-रति युअ्मिनू-न बिही व हुम् अला सलातिहिम् युहाफिजून(92) व मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ का-ल ऊहि-य इलय्-य व लम् यू-ह इलैहि शैउंव्-व मन् का-ल स-उन्जिलु मिस्-ल मा अन्ज़लल्लाहु, व लौ तरा इज़िज़्ज़ालिमू-न फी ग़-मरातिल-मौति वल्मलाइ-कतु बासितू ऐदीहिम् अख्रिजू अन्फु-सकुम्, अल्यौ-म तुज्ज़ौ-न अज़ाबल्हूनि बिमा कुन्तुम् तकूलू-न अलल्लाहि गैरल्हक्कि व कुन्तुम् अ़न् आयातिही तस्तक्बिरून(93) व ल-क़द् जिअ्तुमूना फुरादा कमा ख़लक़्नाकुम् अव्व-ल मर्रतिंव्-व तरक्तुम् मा खव्वल्नाकुम् वरा-अ-जुहूरिकुम् व मा नरा-म-अकुम् शु-फ़आ-अकुमुल्लज़ी-न ज़अ़म्तुम् अन्नहुम् फ़ीकुम् शु-रका-उ, लकत्त-कत्त-अ बैनकुम् व जल्-ल अन्कुम् मा कुन्तुम् तज्अुमून(94)*

इन्नल्ला-ह फ़ालिकुल-हब्बि वन्नवा, युख्रिजुल हय्-य मिनल्मय्यिति व मुख्रिजुल्मय्यिति मिनल्-हय्यि, ज़ालिकुमुल्लाहु फ़-अन्ना तुअ्फ़कून(95) फ़ालिकुल-इस्बाहि व ज-अलल्लै-ल स-कनंव्-वश्शम्-स वल्क-म-र हुस्बानन्, ज़ालि-क तक़्दीरूल अज़ीज़िल-अलीम(96) व हुवल्लज़ी ज-अ-ल लकुमुन्नुजू-म लितह्तदू बिहा फी जुलुमातिल्बर्रि वल्बह़रि, कद् फस्सलनल-आयाति लिकौमिंय्-यअलमून(97) व हुवल्लज़ी अन्श-अकुम् मिन् नफ़्सिंवाहि-दतिन् फमुस्त-कर्रूंव्-व मुस्तौदअुन्, कद् फस्सलनल-आयाति लिकौमिंय्-यफ्कहून(98) व हुवल्लज़ी अन्ज़-ल मिनस्समा-इ माअन् फ़-अख़्रज्ना बिही नबा-त कुल्लि शैइन फ़-अख्रज्ना मिन्हु ख़ज़िरन् नुखरिजु मिन्हु हब्बम् मु-तराकिबन् व मिनन्नख्लि मिन् तल्अिहा किन्वानुन् दानियतुंव्-व जन्नातिम् मिन् अअ्नाबिंव-वज्जैतू-न वर्रूम्मा-न मुश्तबिहंव्-व गै-र मु-तशाबिहिन्, उन्जुरू इला स-मरिही इज़ा अस्म-र व यन्अिही, इन-न फ़ी ज़ालिकुम् लआयातिल-लिकौमिंय्युअ्मिनून(99) व ज-अलू लिल्लाहि शु-रकाअल्-जिन्-न व ख़-ल-कहुम् व ख-रकू लहू बनी-न व बनातिम् बिगैरि अिल्मिन्, सुब्हानहू व तअ़ाला अम्मा यसिफून(100)*

बदीअुस्समावाति वल्अर्जि, अन्ना यकूनु लहू व-लदुंव-व लम् तकुल्लहू साहि-बतुन्, व ख-ल-क कुल-ल शैइन् व हु-व बिकुल्लि शैइन् अ़लीम (101) ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् ला इला-ह इल्ला हु-व खालिकु कुल्लि शैइन् फ़अ्बुदूहु व हु-व अला कुल्लि शैइंव्-वकील(102) ला तुदरिकुहुल-अब्सारू व हु-व युदरिकुल्-अब्सा-र व हुवल लतीफुल्-ख़बीर(103) कद् जा-अकुम बसा-इरू मिर्रब्बिकुम् फ-मन् अब्स-र फ़लिनफ्सिही व मन् अमि-य फ़-अलैहा, व मा अ-न अलैकुम् बिहफ़ीज़(104) व कज़ालि-क नुसर्रिफुल्-आयाति व लियकूलू दरस्-त व लिनुबय्यि-नहू लिकौमिंय्-यअ्लमून(105) इत्तबिअ् मा ऊहि-य इलै-क मिर्रब्बि-क ला इला-ह इल्ला हु-व व अअ्रिज़ अ़निल मुश्रिकीन(106) वलौ शाअल्लाहु मा अश्रकू, व मा जअ़ल्ना-क अलैहिम् हफ़ीज़न व मा अन्-त अलैहिम् बि-वकील(107) व ला तसुब्बुल्लज़ी-न यद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि फ़-यसुब्बुल्ला-ह अद्वम् बिगैरि अिल्मिन्, कज़ालि-क ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन् अ-म-लहुम् सुम्-म इला रब्बिहिम् मर्जिअुहुम् फ़-युनब्बिउहुम् बिमा कानू यअ्मलून(108) व अक्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् ल-इन् जाअत्हुम् आयतुल् लयुअ्मिनुन्-न बिहा, कुल इन्नमल-आयातु अिन्दल्लाहि व मा युश्अिरूकुम् अन्नहा इज़ा जाअत् ला युअ्मिनून(109) व नुकल्लिबु अफ्इ-द-तहुम् व अब्सारहुम् कमा लम् युअ्मिनू बिही अव्व-ल मर्रतिंव्-व न-ज़रूहुम् फ़ी तुग्यानिहिम् यअ्महून(110)*

 

 

व लौ अन्नना नज्ज़ल्ला इलैहिमुल-मलाइ-क-त व कल्ल-महुमुल्-मौता व हशरना अलैहिम् कुल्-ल शैइन् कुबुलम् मा कानू लियुअ्मिनू इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु व लाकिन्-न अक्स-रहुम् यज्हलून(111) व कज़ालि-क जअ़ल्ना लिकुल्लि नबिय्यिन् अ़दुव्वन् शयातीनल-इन्सि वलजिन्नि यूही बअ्जुहुम् इला बअ्जिन् जुखरूफ़ल्कौलि गुरूरन्, व लौ शा-अ रब्बु-क मा फ़-अलूहु फ़-जरहुम् व मा यफ़्तरून(112) व लितस्गा इलैहि अफ्इ दतुल्लजी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आख़िरति व लियरज़ौहु व लियक्तरफूि मा हुम् मुक्तरिफून(113) अ-फगैरल्लाहि अब्तगी ह-कमंव्-व हुवल्लज़ी अन्ज़-ल इलैकुमुल्-किता-ब मुफ़स्सलन्, वल्लज़ी-न आतैनाहुमुल किता-ब यअ्लमू-न अन्नहू मुनज्जलुम्-मिर्रब्बि-क बिल्हक्कि फ़ला तकूनन्-न मिनल्-मुम्तरीन(114) व तम्मत् कलि-मतु रब्बि-क सिद्कंव्-व अद्लन्, ला मुबद्दि-ल लि-कलिमातिही व हुवस्समीअुल्-अ़लीम(115) व इन् तुतिअ् अक्स-र मन् फिल्अर्जि युज़िल्लू-क अन् सबीलिल्लाहि, इंय्यत्तबिअू-न इल्लज्जन्-न व इन् हुम् इल्ला यख्रूसून(116) इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु मंय्यज़िल्लु अन् सबीलिही व हु-व अअ्लमु बिल्मुह्तदीन(117) फ़-कुलू मिम्मा जुकिरस् मुल्लाहि अलैहि इन् कुन्तुम् बिआयातिही मुअ्मिनीन(118) व मा लकुम् अल्ला तअ्कुलू मिम्मा जुकिरस्मुल्लाहि अलैहि व कद् फस्स-ल लकुम् मा हर्र-म अलैकुम् इल्ला मज्तुरिरतुम् इलैहि, व इन्-न कसीरल्-लयुज़िल्लू-न बिअहवाइहिम् बिगैरि अिल्मिन्, इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु बिल्मुअ्तदीन(119) व ज़रू ज़ाहिरल्-इस्मि व बाति-नहू, इन्नल्लज़ी-न यक्सिबूनल-इस्-म सयुज्ज़ौ-न बिमा कानू यक्तरिफून(120) व ला तअ्कुलू मिम्मा लम् युज् करिस् मुल्लाहि अलैहि व इन्नहू लफिस्कुन्, व इन्नश्शयाती-न लयूहू-न इला औलिया-इहिम् लियुजादिलूकुम् व इन् अतअ्तुमूहुम् इन्नकुम् लमुश्रिकून(121)*

अ-व मन् का-न मैतन् फ़-अह़्यैनाहु व जअ़ल्ना लहू नूरंय्यम्शी बिही फिन्नासि कमम् म-सलुहू फिज़्जुलुमाति लै-स बिख़ारिजिम् मिन्हा, कज़ालि-क जुय्यि-न लिल्काफ़िरी-न मा कानू यअ्मलून(122) व कज़ालि-क जअ़ल्ना फ़ी कुल्लि कर यतिन् अकाबि-र मुज्रिमीहा लियम्कुरू फ़ीहा, व मा यम्कुरू-न इल्ला बिअन्फुसिहिम् व मा यश्अुरून(123) व इज़ा जाअत्हुम् आयतुन् कालू लन्-नुअमि-न हत्ता नुअ्ता मिस्-ल मा ऊति-य रूसुलुल्लाहि • अल्लाहु अअ्लमु हैसु यज्अलु रिसाल-तहू, सयुसीबुल्लज़ी-न अज्रमू सगारून अिन्दल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुम् बिमा कानू यम्कुरून(124) फ़मंय्युरिदिल्लाहु अंय्यह़्दि-यहू यहू यशरह् सद्-रहू लिल्इस्लामि व मंय्युरिद् अंय्युज़िल्लहू यज्अल सद्-रहू ज़य्यिक़न् ह-रजन् कअन्नमा यस्सअ्-अ़दु फिस्समा-इ, कज़ालि-क यज्अलुल्लाहुर्रिज्-स अलल्लज़ी-न ला युअ्मिनून(125) व हाज़ा सिरातु रब्बि-क मुस्तकीमन्, कद् फस्सल्नल-आयाति लिकौमिंय्-यज़्ज़क्करून(126) लहुम् दारूस्सलामि अिन्-द रब्बिहिम् व हु-व वलिय्युहुम् बिमा कानू यअ्मलून(127) व यौ-म यह्शुरूहुम् जमीअन् या मअ्शरल्-जिन्नि कदिस्तक्सरतुम् मिनल्-इन्सि व का-ल औलियाउहुम् मिनल-इन्सि रब्बनस् तम् त-अ बअ्जुना बि बअ्ज़िंव्-व बलग्ना अ-ज-लनल्लज़ी अज्जल्-त लना, कालन्नारू मस्वाकुम् ख़ालिदी-न फ़ीहा इल्ला मा शाअल्लाहु, इन्-न रब्ब-क हकीमुन् अ़लीम(128) व कज़ालि-क नुवल्ली बअ्ज़ज़्ज़ालिमी-न बअ्ज़म् बिमा कानू यक्सिबून(129)*

या मअ्शरल्-जिन्नि वल्-इन्सि अलम् यअ्तिकुम् रूसुलुम् मिन्कुम् यकुस्सू-न अलैकुम् आयाती व युन्ज़िरूनकुम् लिका-अ यौमिकुम् हाज़ा, कालू शहिद्ना अला अन्फुसिना व गर्रत्हुमुल्-हयातुद्दुन्या व शहिदू अला अन्फुसिहिम् अन्नहुम् कानू काफ़िरीन(130) ज़ालि-क अल्लम् यकुर्रब्बु-क मुह़्लिकल्कुरा बिजुल्मिंव-व अह़्लुहा ग़ाफ़िलून(131) व लिकुल्लिन् द-रजातुम्-मिम्मा अ़मिलू, व मा रब्बु-क बिग़ाफ़िलिन् अम्मा यअ्मलून(132) व रब्बुकल-ग़निय्यु जुर्रहमति, इंय्यशअ् युज्हिब्कुम् व यस्तख्लिफ् मिम्-बअ्दिकुम् मा यशा-उ कमा अन्श-अकुम् मिन् जुर्रिय्यति क़ौमिन् आख़रीन(133) इन्-न मा तू-अदू-न लआतिंव्-व मा अन्तुम् बिमुअ्जिज़ीन(134) कुल या कौमिअ्मलू अला मकानतिकुम् इन्नी आमिलुन फ़सौ-फ़ तअ्लमू-न मन् तकूनु लहू आकि-बतुद्दारि, इन्नहू ला युफ्लिहुज्जालिमून(135) व ज-अलू लिल्लाहि मिम्मा ज़-र-अ मिनल्-हर्सि वल्-अन्आमि नसीबन् फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अ्मिहिम् व हाज़ा लिशु-रकाइना फ़मा का-न लिशु-र काइहिम् फला यसिलु इलल्लाहि व मा का-न लिल्लाहि फहु-व यसिलु इला शु-रकाइहिम, सा-अ मा यह़्कुमून(136) व कज़ालि-क ज़य्य-न लि-कसीरिम्-मिनल्-मुश्रिकी-न कत्-ल औलादिहिम् शु-र काउहुम् लियुरदूहुम् व लियल्बिसू अलैहिम् दीनहुम्, व लौ शाअल्लाहु मा फ़-अलूहु फ़-ज़रहुम् व मा यफ़्तरून(137) व कालू हाज़िही अन्आमुंव-व हरसुन् हिज्रूल्ला यत्अमुहा इल्ला मन्-नशा-उ बिज़अ्मिहिम् व अन्आमुन् हुर्रिमत् जुहूरूहा व अन्आमुल्ला यज़्कुरूनस्मल्लाहि अलै हफ़्तिराअन् अलैहि, सयज्ज़ीहिम् बिमा कानू यफ़्तरून(138) व कालू मा फी बुतूनि हाज़िहिल-अन्आमि ख़ालि-सतुल लिजुकूरिना व मुहर्रमुन् अला अज़्वाजिना व इंय्यकुम् मै-ततन् फहुम् फ़ीहि शु-रका-उ, सयज्ज़ीहिम् वस्फ़हुम्, इन्नहू हकीमुन् अलीम(139) क़द् ख़सिरल्लज़ी-न क-तलू औलादहुम् स-फ़हम् बिगैरि अिल्मिंव्-व हर्रमू मा र-ज़-कहुमुल्लाहु फ तिरा-अन् अलल्लाहि, क़द् ज़ल्लू व मा कानू मुह्तदीन •( 140 )*

व हुवल्लज़ी अन्श-अ जन्नातिम् मअ् रूशातिंव्-व गै-र मअ्रूशातिंव्-वन्नख्-ल वज़्ज़र्-अ मुख़्तलिफ़न् उकुलुहू वज्जैतू-न वर्रूम्मा-न मु-तशाबिहंव्-व गै-र मु-तशाबिहिन्, कुलू मिन् स-मरिही इज़ा अस्म-र व आतू हक्क़हू यौ-म हसादिही व ला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन(141) व मिनल्-अन्आमि हमूलतंव-व फ़र्शन, कुलू मिम्मा र-ज़-ककुमुल्लाहु व ला तत्तबिअू खुतुवातिश्शैतानि, इन्नहू लकुम् अदुव्वुम् मुबीन(142) समानिय-त अज़्वाजिन् मिनज़्ज़अ् निस्नैनि व मिनल्-मअ् ज़िस्नैनि, कुल आज़्ज़-करैनि हर्र-म अमिल्-उन्सयैनि अम्मश्त-मलत् अलैहि अर्हामुल-उन्सयैनि, नब्बिऊनी बिअिल्मिन् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(143) व मिनल् इबिलिस्नैनि व मिनल् ब-क़रिस्नैनि, कुल आज़्ज़-करैनि हर्र-म अमिल्-उन्सयैनि, अम्मश्त-मलत् अलैहि अरहामुल-उन्सयैमि, अम् कुन्तुम् शु-हदा-अ इज् वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फ़-मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ्तरा अलल्लाहि कज़िबल-लियुज़िल्लन्ना-स बिगैरि अिल्मिन्, इन्नल्ला-ह ला यह्दिल कौमज़्ज़ालिमीन(144)*

कुल् ला अजिदु फ़ी मा ऊहि-य इलय्-य मुहर्रमन् अला ताअिमिंय्यत्-अमुहू इल्ला अंय्यकू-न मै-ततन् औ दमम्-मस्फूहन् औ लह्-म खिन्ज़ीरिन् फ़-इन्नहू रिज्सुन् औ फ़िस्क़न् उहिल्-ल लिगैरिल्लाहि बिही फ़-मनिज्तुर्-र गै-र बागिंव्-व ला आदिन् फ़-इन्-न रब्ब-क गफूर्रहीम(145) व अलल्लज़ी-न हादू हर्रम्ना कुल्-लजी जुफुरिन् व मिनल ब-क़रि वल्ग-नमि हर्रम्ना अलैहिम् शुहू-महुमा इल्ला मा ह-मलत् जुहूरूहुमा अविल्हवाया औ मख्त-ल-त बिअ़ज्मिन्, ज़ालि-क जज़ैनाहुम् बिबग्यिहिम् व इन्ना लसादिकून(146) फ़-इन् कज्जबू-क फ़-कुर्रब्बुकुम् जू रह़्मतिंव-वासि-अतिन् व ला युरद्दु बअ्सुहू अनिल कौमिल्-मुजरिमीन(147) स-यकूलुल्लज़ी-न अश्रकू लौ शाअल्लाहु मा अश्रक्ना व ला आबाउना व ला हर्रम्ना मिन् शैइन्, कज़ालि-क कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् हत्ता ज़ाकू बअ्सना, कुल हल् अिन्दकुम् मिन् अिल्मिन् फ़-तुख्रिजू हु लना इन् तत्तबिअू-न इल्लज़्ज़न्-न व इन् अन्तुम् इल्ला तख़्रूसून(148) कुल फ़लिल्लाहिल-हुज्जतुल-बालि-गतु फ़लौ शा-अ ल-हदाकुम् अज्मअ़ीन(149) कुल हलुम्-म शु-हदा-अकुमुल्लज़ी-न यश्हदू-न अन्नल्ला-ह हर्र-म हाज़ा फ़-इन् शहिदू फ़ला तश्हद् म-अहुम् व ला तत्तबिअ् अह़्वा-अल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ी-न ला युआ्मिनू-न बिल्-आखि-रति व हुम् बिरब्बिहिम् यअ्दिलून(150)*

कुल तअ़ालौ अत्लु मा हर्र-म रब्बुकुम् अलैकुम् अल्ला तुश्रिकू बिही शैअंव्-व बिल्वालिदैनि इह़्सानन् व ला तक़्तुलू औलादकुम् मिन् इम्लाकिन्, नह़्नु नरज़ुकुकुम् व इय्याहुम् व ला तक्रबुल-फ़वाहि-श मा ज़-ह-र मिन्हा व मा ब-त-न वला तक्तुलुन्नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक्कि ज़ालिकुम् वस्साकुम् बिही लअ़ल्लकुम् तअ्किलून(151) व ला तक्रबू मालल्-यतीमि इल्ला बिल्लती हि-य अह्सनु हत्ता यब्लु-ग अशुद्दहू व औफुल्कै-ल वल्मीज़ा-न बिल्किस्ति ला नुकल्लिफु नफ़्सन इल्ला वुस्अ़हा व इज़ा कुल्तुम् फअ़दिलू व लौ का न जा़ कुर्बा व बि-अह़्दील्लाहि औफू ज़ालिकुम् वस्साकुम् बिही लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(152) व अन्-न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन् फ़त्तबिअुहु व ला तत्तबिअुस्सुबु-ल फ़-तफ़र्र-क बिकुम् अन् सबीलिही, ज़ालिकुम् वस्साकुम् बिही लअ़ल्लकुम् तत्तकून(153) सुम्-म आतैना मूसल्-किता-ब तमामन् अलल्लज़ी अह़्स-न व तफ़्सीलल्-लिकुल्लि शैइंव्-व हुदंव्-व रह़्म-तल् लअ़ल्लहुम् बिलिका-इ रब्बिहिम् युअ्मिनून(154)*

व हाज़ा किताबुन् अन्ज़ल्नाहु मुबारकुन् फत्तबिअूहु वत्तकू लअल्लकुम् तुरहमून(155) अन् तकूलू इन्नमा उन्ज़िलल्-किताबु अला ताइ-फ़तैनि मिन् कब्लिना व इन् कुन्ना अन् दिरा-सतिहिम् लग़ाफ़िलीन(156) औ तकूलू लौ अन्ना उन्ज़ि-ल अलैनल्-किताबु लकुन्ना अह़्दा मिन्हुम् फ़-कद् जाअकुम् बय्यि-नतुम् मिर्रब्बिकुम् व हुदंव-व रह़्मतुन् फ़-मन् अज़्लमु मिम्मन् कज्ज़-ब बिआयातिल्लाहि व स-द-फ़ अन्हा, स-नजज़िल्लज़ी-न यस्दिफू-न अन् आयातिना सूअल-अ़ज़ाबि बिमा कानू यस्दिफून(157) हल् यन्जु रू-न इल्ला अन् तअ्ति-यहुमुल्मलाइ-कतु औ यअ्ति-य रब्बु-क औ यअ्ति-य बअ्जु आयाति रब्बि-क, यौ-म यअ्ती बअ्जु आयाति रब्बि-क ला यन्फअु नफ़्सन् ईमानुहा लम् तकुन आ-मनत् मिन् कब्लु औ क-सबत् फी ईमानिहा खैरन्, कुलिन्तज़िरू इन्ना मुन्तज़िरून(158) इन्नल्लज़ी-न फ़र्रकू दीनहुम् व कानू शि-यअ़ल्लस्-त मिन्हुम् फी शैइन्, इन्नमा अम्रूहुम् इलल्लाहि सुम्-म युनब्बिउहुम् बिमा कानू यफ्अलून(159) मन् जा-अ बिल्ह-स नति फ़-लहू अश्रू अम्सालिहा व मन् जा-अ बिस्सय्यि-अति फ़ला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम् ला युज्लमून(160) कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम् मुस्तकीम, दीनन् कि-य-मम् मिल्ल-त इब्राही-म हनीफ़न व मा का-न मिनल मुश्रिकीन(161) कुल इन्-न सलाती व नुसुकी व मह़्या-य व ममाती लिल्लाहि रब्बिल्-आलमीन(162) ला शरी-क लहू व बिज़ालि-क उमिरतु व अ-न अव्वलुल् मुस्लिमीन(163) कुल् अगैरल्लाहि अब्गी रब्बंव्-व हु-व रब्बु कुल्लि शैइन्, व ला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन् इल्ला अलैहा व ला तज़िरू वाज़ि-रतुंव्विज़-र उखरा सुम् म इला रब्बिकुम् मर्जिअुकुम् फ़-युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् फ़ीहि तख़्तलिफून(164) व हु वल्लज़ी ज-अ-लकुम् खला-इफ़ल-अर्ज़ि व र-फ़-अ बअ्ज़कुम् फ़ौ-क बअ्जिन् द-रजातिल लियब्लु-वकुम् फ़ी मा आताकुम्, इन्-न रब्ब-क सरीअुल-अ़िक़ाबि व इन्नहू ल-गफूरूर्रहीम •(165)*

 

सूरह न० 7
(सूरह अल-आराफ(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ़-लाम्-मीम्-सॉद्(1) किताबुन उन्ज़ि-ल इलै-क फला यकुन् फी़ सदरि-क ह-रजुम् मिन्हु लितुन्ज़ि-र बिही व ज़िक्रा लिल्मुअ्मिनीन(2) इत्तबिअू मा उन्ज़ि-ल इलैकुम् मिर्रब्बिकुम् वला तत्तबिअू मिन् दूनिही औलिया-अ, कलीलम् मा तज़क्करून(3) व कम् मिन् कर यतिन् अह़्लक्नाहा फ़जा-अहा बअ्सुना बयातन् औ हुम् का-इलून(4) फ़मा का-न दअ्वाहुम् इज् जा-अहुम् बअ्सुना इल्ला अन् कालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन(5) फ़-लनस्-अलन्नल्लज़ी-न उरसि-ल इलैहिम् व ल-नस्-अलन्नल् मुरसलीन(6) फ-ल-नकु स्सन्-न अलैहिम् बिअिल्मिंव-व मा कुन्ना गा-इबीन(7) वल्वज्नु यौमइज़ि-निल्हक्कु फ़-मन् सकुलत् मवाज़ीनुहू फ़-उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिहून(8) व मन् खफ्फत् मवाज़ीनुहू फ़-उला-इकल्लज़ी-न खसिरू अन्फु-सहुम् बिमा कानू बिआयातिना यज़्लिमून(9) व ल-कद् मक्कन्नाकुम् फ़िलअर्जि व जअ़ल्ना लकुम् फ़ीहा मआयि-श, क़लीलम् मा तश्कुरून(10)*

व ल-क़द् खलक्नाकुम् सुम्-म सव्वर्नाकुम् सुम्-म कुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इब्ली-स, लम् यकुम् मिनस्साजिदीन(11) का-ल मा म-न-अ-क अल्ला तस्जु-द इज् अमरतु-क, का-ल अ-न खैरूम्-मिन्हु ख़लक़्तनी मिन् नारिंव्-व ख़लक़्तहू मिन् तीन(12) का-ल फ़ह़्बित् मिन्हा फ़मा यकूनु ल-क अन् त-तकब्ब-र फ़ीहा फख्रूज इन्न-क मिनस्सागिरीन(13) का-ल अन्जिरनी इला यौमि युब्अ़सून(14) का-ल इन्न-क मिनल् मुन्ज़रीन(15) का-ल फबिमा अग्वैतनी ल-अक्अुदन्-न लहुम् सिरा-तकल् मुस्तकीम(16) सुम्-म लआतियन्नहुम् मिम्-बैनि ऐदीहिम् व मिन् ख़ल्फ़िहिम् व अन् ऐमानिहिम् व अन् शमा-इलिहिम्, व ला तजिदु अक्स-रहुम् शाकिरीन(17) कालख्रूज मिन्हा मज्ऊमम-मद्हूरन्, ल-मन् तबि-अ-क मिन्हुम् लअम्-लअन्-न जहन्न-म मिन्कुम अज्मअीन(18) व या आदमुस्कुन् अन्-त व ज़ौजुकल्जन्न-त फ़-कुला मिन् हैसु शिअ्तुमा व ला तक्रबा हाज़िहिश्-श-ज-र-त फ़-तकूना मिनज्-ज़ालिमीन(19) फ़-वस्व-स लहुमश्-शैतानु लियुब्दि-य लहुमा मा वूरि-य अन्हुमा मिन् सौआतिहिमा व का-ल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन् हाज़िहिश्श-ज-रति इल्ला अन् तकूना म-लकैनि औ तकूना मिनल्ख़ालिदीन(20) व का-स-महुमा इन्नी लकुमा लमिनन्नासिहीन(21) फ़दल्लाहुमा बिगुरूरिन् फ़-लम्मा ज़ाक़श्श-ज-र-त बदत् लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यख्सिफ़ानि अलैहिमा मिंव्व-रकिल्-जन्नति, व नादाहुमा रब्बुहुमा अलम् अन्हकुमा अन् तिल्कुमश्श-ज-रति व अकुल्-लकुमा इन्नश्शैता-न लकुमा अदुव्वुम् मुबीन(22) काला रब्बना ज़लम्ना अन्फु-सना व इल्लम् तग़फ़िर् लना व तरहम्ना ल-नकूनन्-न मिनल ख़ासिरीन(23) कालह़्बितू बअ्जुकुम् लि-बअ्ज़िन अ़दुव्वुन् व लकुम् फ़िलअर्जि मुस्तकर्रूंव्-व मताअुन् इला हीन(24) का-ल फ़ीहा तह़्यौ-न व फ़ीहा तमूतू-न व मिन्हा तुखरजून(25)*

या बनी आद-म कद् अन्ज़ल्ना अ़लैकुम् लिबासंय्युवारी सौआतिकुम् वरीशन्, व लिबासुत्तक्वा ज़ालि-क खैरून, ज़ालि-क मिन् आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून(26) या बनी आद-म ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतानु कमा अख्र-ज अ-बवैकुम् मिनल्जन्नति यन्ज़िअु अन्हुमा लिबा-सहुमा लियुरि-यहुमा सौआतिहिमा, इन्नहू यराकुम् हु-व व कबीलुहू मिन्हैसु ला तरौनहुम्, इन्ना जअ़ल्नश्शयाती-न औलिया-अ लिल्लज़ी-न ला युअ्मिनून(27) व इज़ा फ़-अलू फ़ाहि-शतन् कालू वजद्ना अ़लैहा आबा-अना वल्लाहु अ-म-रना बिहा, कुल इन्नल्ला-ह ला यअ्मुरू बिल्फह़्शा-इ, अ-तकूलू-न अलल्लाहि मा ला तअ्लमून(28) कुल् अ-म-र रब्बी बिल्क़िस्ति, व अकीमू वुजूहकुम् अिन्-द कुल्लि मस्जिदिंव-वद्अूहु मुख्लिसी-न लहुद्दी-न, कमा ब-द-अकुम् तअूदून(29) फ़रीकन् हदा व फ़रीकन् हक्-क अलैहिमुज़्ज़लालतु, इन्नहुमुत्त ख़जुश्शयाती-न औलिया-अ मिन् दूनिल्लाहि व यह़्सबू-न अन्नहुम् मुह़्तदून(30) या बनी आद-म खुजू ज़ीन-तकुम् अिन्-द कुल्लि मस्जिदिंव्-व कुलू वश्रबू व ला तुस्रिफू, इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन(31)*

कुल् मन् हर्र-म ज़ी-नतल्लाहिल्लती अखर-ज लिअिबादिही वत्तय्यिबाति मिनर्रिज्कि, कुल् हि-य लिल्लज़ी-न आमनू फ़िल्हयातिद्दुन्या खालि-सतंय्यौमल्-कियामति, कज़ालि-क नुफस्सिलुल्-आयाति लिकौमिंय्यअ्लमून(32) कुल इन्नमा हर्र-म रब्बियल्-फवाहि-श मा ज़-ह-र मिन्हा वमा ब-त-न वल्इस्-म वल्बग्-य बिगैरिल्हक़्कि व अन् तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम् युनज़्ज़िल बिही सुल्तानंव्-व अन् तकूलू अलल्लाहि मा ला तअ्लमून(33) व लिकुल्लि उम्मतिन् अ-जलुन् फ़-इज़ा जा-अ अ-जलुहुम् ला यस्तअ्खिरू-न सा-अतंव्-व ला यस्तक्दिमून(34) या बनी आद-म इम्मा यअ्तियन्नकुम् रूसुलुम्-मिन्कुम् यकुस्सू-न अलैकुम् आयाती फ-मनित्तक़ा व अस्ल-ह फला खौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह़्ज़नून(35) वल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तक्बरू अन्हा उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(36) फ-मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन् औ कज्ज-ब बिआयातिही, उलाइ-क यनालुहुम् नसीबुहुम् मिनल-किताबि, हत्ता इज़ा जाअत्हुम् रूसुलुना य-तवफ्फ़ौनहुम् कालू ऐ-न मा कुन्तुम् तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि, कालू ज़ल्लू अन्ना व शहिदू अला अन्फुसिहिम् अन्नहुम् कानू काफ़िरीन(37) कालद्खुलू फी उ-ममिन् कद् ख़लत् मिन् क़ब्लिकुम् मिनल-जिन्नि वल्इन्सि फिन्नारि, कुल्लमा द-ख़लतू उम्मतुल्ल-अनत् उख़्तहा, हत्ता इज़द्दा-रकू फीहा जमीअन् कालत् उख़राहुम् लिऊलाहुम् रब्बना हा-उला-इ अज़ल्लूना फ़आतिहिम् अज़ाबन् ज़िअ्फम्-मिनन्नारि, का-ल लिकुल्लिन् ज़िअ्फुंव्-व लाकिल्ला तअ्लमून(38) व कालत् ऊलाहुम् लिउख़राहुम् फमा का-न लकुम् अ़लैना मिन् फ़ज्लिन् फजूकुल-अज़ा-ब बिमा कुन्तुम् तक्सिबून(39)*

इन्नल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तक्बरू अ़न्हा ला तुफ़त्तहु लहुम् अब्वाबु स्समा-इ व ला ‘ यद्खुलूनल-जन्न-त हत्ता यलिजल्-ज-मलु फी सम्मिल्-खियाति, व कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुज्रिमीन(40) लहुम् मिन् जहन्न-म मिहादुंव-व मिन् फौक़िहिम् गवाशिन्, व कज़ालि-क नज्जिज़्ज़ालिमीन(41) वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन् इल्ला वुस्अ़हा उलाइ-क अस्हाबुल्-जन्नति हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(42) व नज़अ्ना मा फी सुदूरिहिम् मिन् गिल्लिन् तज्री मिन् तह़्तिहिमुल-अन्हारू व कालुल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, व मा कुन्ना लिनह्तदि-य लौ ला अन् हदानल्लाहु ल-कद् जाअत् रूसुलु रब्बिना बिल्हक़्क़ि, व नूदू अन् तिल्कुमुल्-जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम् तअ्मलून •(43) व नादा अस्हाबुल्-जन्नति अस्हाबन्नारि अन् कद् वजद्ना मा व-अ-दना रब्बुना हक़्क़न् फ़-हल् वजत्तुम् मा व-अ-द रब्बुकुम् हक़्क़न्, कालू न-अम् फ़-अज़्ज़-न मुअज्ज़िनुम् बैनहुम् अल्लअ्-नतुल्लाहि अ़लज़्ज़ालिमीन(44) अल्लज़ी-न यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि व यब्गूनहा अि-वजन् व हुम् बिल्आख़ि-रति काफ़िरून •(45) व बैनहुमा हिजाबुन् व अलल्-अअ्राफ़ि रिजालुंय्यअ्रिफू-न कुल्लम्-बिसीमाहुम् व नादो अस्हाबल्-जन्नति अन् सलामुन् अलैकुम्, लम् यद्खुलूहा व हुम् यत्मअू-न(46) व इज़ा सुरिफ़त् अब्सारूहुम् तिल्का-अ अस्हाबिन्नारि कालू रब्बना ला तज्अल्ना मअ़ल् क़ौमिज़्ज़ालिमीन(47)*

व नादा अस्हाबुल्-अअ्राफि रिजालंय्-यअ्रिफूनहुम् बिसीमाहुम् कालू मा अग्ना अ़न्कुम् जम्अुकुम् व मा कुन्तुम् तस्तक्बिरून(48) अहा-उला-इल्लज़ी-न अक़्सम्तुम् ला यनालुहुमुल्लाहु बिरह्मतिन्, उद्खुलुल्-जन्न-त ला खौफुन अलैकुम् व ला अन्तुम तह़्ज़नून(49) व नादा अस्हाबुन्नारि अस्हाबल्-जन्नति अन् अफ़ीजू अलैना मिनल्मा-इ औ मिम्मा र-ज़-क़कुमुल्लाहु, कालू इन्नल्ला-ह हर्र-महुमा अ़लल्-काफ़िरीन(50) अल्लज़ीनत्त-ख़जू दीनहुम् लह़्वंव्-व लअिबंव-व ग़र्रत्हुमुल्-हयातुद्दुन्या फ़ल्यौ-म नन्साहुम् कमा नसू लिका-अ यौमिहिम् हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यज्हदून(51) व ल-कद् जिअ्नाहुम् बिकिताबिन् फ़स्सल्नाहु अ़ला अिल्मिन् हुदंव्-व रह़्मतल्-लिकौमिंय्-युअ्मिनून(52) हल् यन्जुरू-न इल्ला तअ्वी-लहू, यौ-म यअ्ती तअ्वीलुहू यकूलुल्लज़ी-न नसूहु मिन् कब्लु कद् जाअत् रूसुलु रब्बिना बिल्हक्कि फ़हल्-लना मिन् शु-फ़आ-अ फ़यश्फ़अू लना औ नुरद्दु फ़नअ्-म-ल गैरल्लज़ी कुन्ना नअ्-मलु, क़द् खसिरू अन्फु-सहुम् व जल्-ल अन्हुम् मा कानू यफ़्तरून(53)*

इन्-न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अलल्-अर्शि, युग्शिल्लैलन्नहा-र यत्लुबुहू हसीसंव् वश्शम्-स वल्क़-म-र वन्नुजू-म मुस्ख़्ख़रातिम्-बिअम्रिही, अला लहुल-ख़ल्कु वल्अम्रू, तबा-रकल्लाहु रब्बुल-आलमीन(54) उद्अू रब्बकुम् त-ज़र्रूअंव्-व खुफ़्य-तन्, इन्नहू ला युहिब्बुल मुअ्तदीन(55) व ला तुफ़्सीदू फ़िल्अर्ज़ि बअ्-द इस्लाहिहा वद्अूहु ख़ौफ़्ंव्-व त-मअ़न्, इन्-न रह़्मतल्लाहि क़रीबुम् मिनल मुह़्सिनीन(56) व हुवल्लज़ी युर्सिलुर्रिया-ह बुश्रम् बै-न यदै रह्मतिही, हत्ता इज़ा-अक़ल्लत् सहाबन् सिक़ालन् सुक्नाहु लि-ब-लदिम् मय्यितिन् फ़-अन्ज़ल्ना बिहिल्-मा-अ फ़अखरज्ना बिही मिन् कुल्लिस्स-मराति, कज़ालि-क नुख़रिजुल्मौता लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(57) वल्ब-लदुत्तय्यिबु यखरूजु नबातुहू बि-इज्नि रब्बिही वल्लज़ी ख़बु-स ला यख्रूजु इल्ला नकिदन्, कज़ालि-क नुसर्रिफुल-आयाति लिकौमिंय्यश्कुरून(58)*

ल-कद् अरसल्ना नूहन् इला कौमिही फ़का-ल या-कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरूहू, इन्नी अख़ाफु अ़लैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिन् अ़ज़ीम(59) कालल्म-लउ मिन् कौमिही इन्ना ल-नरा-क फी ज़लालिम्-मुबीन(60) का-ल या कौमि लै-स बी ज़लालतुंव-व लाकिन्नी रसूलुम् मिर्रब्बिल्-आलमीन(61) उबल्लिगुकुम् रिसालाति रब्बी व अन्सहु लकुम् व अअ्लमु मिनल्लाहि मा ला तअ्लमून(62) अ-व अ़जिब्तुम् अन् जा-अकुम् ज़िक्रूम-मिर्रब्बिकुम् अ़ला रजुलिम्-मिन्कुम् लियुन्ज़ि-रकुम् व लि-तत्तकू व लअ़ल्लकुम् तुर्हमून(63) फ़-कज्जबूहु फ़-अन्जैनाहु वल्लज़ी-न म-अहू फिल्फुल्कि व अग्रक्नल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना, इन्नहुम् कानू कौमन् अ़मीन(64)*

व इला आदिन अख़ाहुम हूदन्, का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरूहू, अ-फला तत्तकून(65) कालल्-म-लउल्लज़ी-न क-फरू मिन् कौमिही इन्ना ल-नरा-क-फ़ी सफ़ाहतिंव-व इन्ना ल-नजुन्नु-क मिनल्-काज़िबीन(66) का-ल या कौमि लै-स बी सफ़ाहतुंव-व लाकिन्नी रसूलुम् मिर्रब्बिल-आलमीन(67) उबल्लिगुकुम् रिसालाति रब्बी व अ-न लकुम् नासिहुन् अमीन(68) अ-व अ़जिब्तुम् अन् जा-अकुम् ज़िक्रूम्-मिर्रब्बिकुम् अला रजुलिम्-मिन्कुम् लियुन्ज़ि-रकुम्, वज्कुरू इज् ज-अ-लकुम् खु-लफा-अ मिम् बअ्दि कौमि नूहिंव्-व ज़ादकुम् फिल्ख़ल्कि बस्त-तन् फज़्कुरू आला-अल्लाहि लअ़ल्लकुम् तुफ़्लिहून(69) कालू अजिअ्तना लिनअ्बुदल्ला-ह वह्दहू व न-ज़-र मा का-न यअ्बुदु आबाउना फअ्तिना बिमा तअिदुना इन् कुन्-त मिनस्-सादिक़ीन(70) का-ल क़द् व-क-अ अलैकुम् मिर्रब्बिकुम् रिज्सुंव्-व ग़-ज़बुन्, अतुजादिलू-ननी फी अस्माइन् सम्मैतुमूहा अन्तुम् व आबाउकुम् मा नज्जलल्लाहु बिहा मिन् सुल्तानिन्, फ़न्तज़िरू इन्नी म-अ़कुम् मिनल् मुन्तज़िरीन(71) फ़-अन्जैनाहु वल्लज़ी-न म-अ़हू बिरह़्मतिम्-मिन्ना व क़तअ्ना दाबिरल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना व मा कानू मुअ्मिनीन(72)*

व इला समू-द अख़ाहुम् सालिहन् • का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम मिन् इलाहिन् गैरूहू, कद् जाअत्कुम् बय्यि-नतुम् मिर्रब्बिकुम्, हाज़िही नाकतुल्लाहि लकुम् आ-यतन् फ़-ज़रूहा तअ्कुल् फी अरज़िल्लाहि व ला तमस्सूहा बिसूइन् फ़-यअ्खु-जकुम् अजाबुन् अलीम(73) वज्कुरू इज् ज-अ-लकुम् खु-लफा-अ मिम्-बअ्दि आदिंव्-व बव्व-अकुम् फ़िल्अर्जि तत्तखिजू-न मिन् सुहूलिहा कुसूरंव-व तन्हितूनल जिबा-ल बुयूतन् फ़ज्कुरू आलाअल्लाहि व ला तअ्सौ फिल्अर्जि मुफ्सिदीन(74) कालल्-म-लउल्लज़ीनस्तक्बरू मिन् कौमिही लिल्लज़ीनस्-तुज्अिफू लिमन् आम-न मिन्हुम् अ-तअ्लमू-न अन्-न सालिहम् मुर्सलुम्-मिर्रब्बिही, कालू इन्ना बिमा उर्सि-ल बिही मुअ्मिनून(75) कालल्लज़ीनस्तक्बरू इन्ना बिल्लज़ी आमन्तुम् बिही काफिरून(76) फ़-अ-करून्नाक-त व अ़तौ अ़न् अम्रि रब्बिहिम् व कालू या सालिहुअ्तिना बिमा तअिदुना इन् कुन्-त मिनल्-मुर्सलीन(77) फ़-अ-खज़त्हुमुर्रज्फतु फ़ अस्बहू फी दारिहिम् जासिमीन(78) फ़-तवल्ला अ़न्हुम् व का-ल या कौमि ल-क़द् अब्ल़ग्तुकुम् रिसाल-त रब्बी व नसह्तु लकुम् व लाकिल्ला तुहिब्बूनन्नासिहीन(79) व लूतन् इज् का-ल लिकौमिही अ-तअ्तूनल्-फ़ाहि-श-त मा स-ब-ककुम् बिहा मिन् अ-हदिम् मिनल-आलमीन(80) इन्नकुम ल-तअ्तूनर्रिजा-ल शह़्व-तम् मिन् दूनिन्निसा-इ, बल् अन्तुम् कौमुम्-मुस्रिफून(81) व मा का-न जवा-ब कौमिही इल्ला अन् कालू अख्रीजूहुम् मिन् कर् यतिकुम् इन्नहुम् उनासुंय्य-ततह़्हरून(82) फ-अन्जैनाहु व अह़्लहू इल्लम् र-अ-तहू कानत् मिनल-ग़ाबिरीन(83) व अम्तरना अ़लैहिम् म-तरन्, फ़न्जुर कै-फ़ का-न आकि-बतुल्-मुज्रिमीन(84)*

व इला मदय-न अख़ाहुम् शुअै़बन्, का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरूहू, कद् जाअत्कुम् बय्यि-नतुम् मिर्रब्बिकुम् फ़-औफुल्कै-ल वल्मीज़ा-न व ला तब्खसुन्ना-स अश्या-अहुम् व ला तुफ्सिदू फ़िल्अर्ज़ि बअ्- द इस्लाहिहा, ज़ालिकुम् खैरूल्लकुम् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(85) व ला तक़अुदू बिकुल्लि सिरातिन् तूअिदू-न व तसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाही मन् आम-न बिही व तब्गूनहा अि-वजन् वज्कुरू इज् कुन्तुम् कलीलन् फ़-कस्स-रकुम् वन्जुरू कै-फ़ का-न आकि-बतुल मुफ्सिदीन(86) व इन् का-न ताइ-फ़तुम् मिन्कुम् आमनू बिल्लज़ी उर्सिल्तु बिही व ताइ-फतुल-लम् युअ्मिनू फ़स्बिरू हत्ता यह्कुमल्लाहु बैनना व हु-व खैरूल् हाकिमीन(87)

 

कालल् म-लउल्लज़ीनस्तक्बरू मिन् कौमिही लनुखिरजन्न-क या शुअै़बु वल्लज़ी-न आमनू म-अ-क मिन् कर यतिना औ ल-तअूदुन्-न फ़ी मिल्लतिना, का-ल अ-व लौ कुन्ना कारिहीन(88) क़दिफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन् अुद्ना फी मिल्लतिकुम् बअ्- द इज् नज्जानल्लाहु मिन्हा, व मा यकूनु लना अन्-नअू-द फ़ीहा इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु रब्बुना, वसि-अ रब्बुना कुल्-ल शैइन् अिल्मन्, अलल्लाहि तवक्कल्ना रब्बनफ़्तह् बैनना व बै-न कौमिना बिल्-हक्क़ि व अन्-त खैरूल्-फ़ातिहीन(89) व क़ालल् म-लउल्लज़ी-न क-फरू मिन् क़ौमिही ल-इनित्तबअ्तुम् शुअैबन् इन्नकुम् इज़ल-लख़ासिरून(90) फ़-अ-ख़ज़त्हुमुर्रज्फतु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम् जासिमीन(91) अल्लज़ी-न कज़्ज़बू शुअैबन कअल्लम् यग्नौ फ़ीहा, अल्लज़ी-न कज़्ज़बू शुअैबन् कानू हुमुल खासिरीन(92) फ़-तवल्ला अन्हुम् व का-ल या कौमि ल-कद् अब्लग्तुकुम् रिसालाति रब्बी व नसह्तु लकुम् फ़कै-फ़ आसा अला कौमिन् काफ़िरीन(93)*

व मा अरसल्ना फी कर यतिम् मिन् नबिय्यिन् इल्ला अख़ज़्ना अह़्लहा बिल्बअ्सा-इ वज़्ज़र्रा-इ लअ़ल्लहुम् यज़्ज़र्रअून(94) सुम्-म बद्दल्ना मकानस्सय्यि-अतिल् ह-स-न-त हत्ता अफ़ौ व कालू कद् मस्-स आबा-अनज़्ज़र्रा-उ वस्सर्रा-उ फ़-अख़ज्नाहुम् ब़ग्त-तंव्-व हुम् ला यश्अुरून(95) व लौ अन्-न अह़्लल्कुरा आमनू वत्तकौ ल-फ़तह़्ना अलैहिम् ब-रकातिम् मिनस्समा-इ वल्अर्जि व लाकिन् कज़्ज़बू फ़-अख़ज़्नाहुम् बिमा कानू यक्सिबून(96) अ-फ़ अमि-न अह़्लुल्कुरा अंय्यअ्ति-यहुम् बअ्सुना बयातंव-व हुम् ना-इमून(97) अ-व अमि-न अह़्लुल्कुरा अंय्यअ्ति-यहुम् बअ्सुना जुहंव्वहुम् यल्अ़बून(98) अ-फ़अमिनू मक्रल्लाहि फ़ला यअ्मनु मक़्रल्लाहि इल्लल् कौमुल-खासिरून(99)*

अ-व लम् यह़्दि लिल्लज़ी-न यरिसूनल्-अर्-ज़ मिम्-बअ्दि अह़्लिहा अल्लौ नशा-उ असब्नाहुम् बिजुनूबिहिम् व नत्बअु अला कुलूबिहिम् फ़हुम् ला यस्मअून( 100 ) तिल्कल्कुरा नकुस्सु अ़लै-क मिन् अम्बा-इहा व ल-कद् जाअत्हुम् रूसुलूहुम् बिल्बय्यिनाति फ़मा कानू लियुअ्मिनू बिमा कज़्ज़बू मिन् कब्लु, कज़ालि-क यत्बअुल्लाहु अला कुलूबिल् काफ़िरीन(101) व मा वजद्ना लिअक्सरिहिम् मिन् अ़ह़्दिन व इंव्-वजद्ना अक्स-रहुम् लफ़ासिक़ीन(102) सुम्-म बअ़स्ना मिम्-बअ्दिहिम् मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔ-न व म-ल इही फ़-ज़-लमू बिहा फन्जुर् कै-फ़ का-न आकि-बतुल मुफ्सिदीन(103) व का-ल मूसा या फ़िरऔनु इन्नी रसूलुम् मिर्रब्बिल-आलमीन(104) हक़ीकुन् अला अल्ला अकू-ल अ़लल्लाहि इल्लल्हक्-क, कद् जिअ्तुकुम् बिबय्यि-नतिम् मिर्रब्बिकुम् फ़-अरसिल् मअि-य बनी इस्राईल(105) का-ल इन् कुन्-त जिअ्-त बिआयतिन् फ़अ्ति बिहा इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन(106) फ़अल्क़ा अ़साहु फ़-इज़ा हि-य सुअ्बानुम् मुबीन(107) व न-ज़-अ य-दहू फ़-इज़ा हि-य बैज़ा-उ लिन्नाज़िरीन(108)*

कालल्म-लउ मिन् कौमि फिरऔ़-न इन्-न हाज़ा लसाहिरून् अ़लीम(109) युरीदु अंय्युखरि-जकुम् मिन् अर्जिकुम् फ़-माज़ा तअ्मुरून(110) कालू अरजिह् व अख़ाहु व अरसिल फ़िल्मदाइनि हाशिरीन(111) यअ्तू-क बिकुल्लि साहिरिन् अलीम(112) व जाअस्स-ह-रतु फ़िरऔ-न कालू इन-न लना लअज्रन् इन् कुन्ना नह़्नुल् गालिबीन(113) का-ल न-अम् व इन्नकुम् लमिन्ल मुकर्रबीन(114) कालू या मूसा इम्मा अन् तुल्कि-य व इम्मा अन्नकू-न नह़्नुल-मुल्क़ीन(115) का-ल अल्कू फ़-लम्मा अल्कौ स-हरू अअ्युनन्नासि वस्तर हबूहुम् व जाऊ बिसिह़रिन् अ़ज़ीम(116) व औहैना इला मूसा अन् अल्कि असा-क फ़-इज़ा हि-य तल्कफु मा यअ्फिकून(117) फ़-व-क़अ़ल-हक्कु व ब-त-ल मा कानू यअ्मलून(118) फ़गुलिबू हुनालि-क वन्क-लबू साग़िरीन(119) व उल्कियस्स-ह-रतु साजिदीन(120) कालू आमन्ना बिरब्बिल्-आ़लमीन(121) रब्बि मूसा व हारून(122) का-ल फ़िरऔनु आमन्तुम् बिही कब्-ल अन् आज़-न लकुम् इन्-न हाज़ा लमक़रूम्-मकर तुमूहु फ़िल्मदीनति लितुख़रिजू मिन्हा अह़्लहा फ़सौ-फ़ तअ्लमून(123) ल-उक़त्तिअ़न्-न ऐदियकुम् व अर्जु-लकुम् मिन् खिलाफ़िन सुम्-म ल-उसल्लिबन्नकुम् अज्मअीन(124) कालू इन्ना इला रब्बिना मुन्कलिबून(125) व मा तन्किमु मिन्ना इल्ला अन् आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअत्ना, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रंव्-व तवफ्फ़ना मुस्लिमीन(126)*

व कालल्म-लउ मिन् कौमि फिरऔ-न अ-त-ज़रू मूसा व कौमहू लियुफ्सिदू फिल्अर्जि व य-ज़-र-क व आलि-ह-त-क, का-ल सनुकत्तिलु अब्ना-अहुम् व नस्तह़्यी निसा-अहुम् व इन्ना फ़ौक़हुम् काहिरून(127) का-ल मूसा लिकौमिहिस्तअ़ीनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल्-अर्-ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मंय्यशा-उ मिन् अ़िबादिही, वल्आकि-बतु लिल्मुत्तक़ीन(128) कालू ऊज़ीना मिन् कब्लि अन् तअ्ति-यना व मिम्-बअ्दि मा जिअ्तना, का-ल अ़सा रब्बुकुम् अंय्युह़्लि-क अदुव्वकुम् व यस्तख्लि-फकुम् फ़िल्अर्जि फ़-यन्जु-र कै-फ़ तअ्मलून(129)*

व ल-क़द् अख़ज्ना आ-ल फ़िरऔ-न बिस्सिनी-न व नक्सिम् मिनस्स-मराति लअ़ल्लहुम् यज़्ज़क्करून(130) फ़-इज़ा जाअत्हुमुल ह-स-नतु कालू लना हाज़िही व इन् तुसिब्हुम् सय्यि-अतुंय्यत्तय्यरू बिमूसा व मम्-म-अ़हू, अला इन्नमा ताइरूहुम् अिन्दल्लाहि व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(131) व कालू मह़्मा तअ्तिना बिही मिन् आयतिल्-लितस्ह-रना बिहा फ़मा नह़्नु ल-क बिमुअ्मिनीन(132) फ़-अरसल्ना अलैहिमुत्तूफा-न वल्जरा-द वल्कुम्म-ल वज़्जफ़ादि-अ वद्द-म आयातिम् मुफ़स्सलातिन्, फ़स्तक्बरू व कानू कौमम् मुज्रिमीन(133) व लम्मा व-क-अ अलैहिमुर्रिज्जु कालू या मूसद्अु लना रब्ब-क बिमा अहि-द अिन्द-क ल-इन् कशफ्-त अन्नर्रिज्-ज़ लनुअ्मिनन्-न ल-क व लनुर्सिलन्-न म-अ-क बनी इस्राईल(134) फ़-लम्मा कशफ़्ना अ़न्हुमुर्रिज्-ज़ इला अ-जलिन् हुम् बालिगूहु इज़ा हुम् यन्कुसून(135) फ़न्तक़म्ना मिन्हुम् फ़-अग्रक्नाहुम् फिल्यम्मि बिअन्नहुम् कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अ़न्हा ग़ाफ़िलीन(136) व औरस्नल क़ौमल्लज़ी-न कानू युस्तज्-अफू-न मशारिक़ल्-अर्जि व मग़ारि-बहल्लती बारक्ना फ़ीहा, व तम्मत् कलि-मतु रब्बिकल् हुस्ना अला बनी इस्राई-ल बिमा स-बरू, व दम्मरना मा का-न यस्नअु फिरऔनु व कौमुहू व मा कानू यअ्रिशून •(137) व जावज़्ना बि-बनी इस्राईलल-बह़्-र फ-अतौ अ़ला कौमिंय्यअ्कुफू-न अ़ला अस्नामिल्लहुम् कालू या मूसज् अल-लना इलाहन् कमा लहुम् आलि-हतुन्, का-ल इन्नकुम् कौमुन् तज्हलून(138) इन्-न हाउला-इ मुतब्बरूम् मा हुम् फ़ीहि व बातिलुम् मा कानू यअ्मलून(139) का-ल अगै़रल्लाहि अब्गीकुम् इलाहंव्-व हु-व फज़्ज़-लकुम् अलल्-आलमीन(140) व इज् अन्जैनाकुम् मिन् आलि फ़िरऔ-न यसूमूनकुम् सूअल्-अ़ज़ाबि युकत्तिलू-न अब्ना-अकुम् व यस्तह्यू-न निसा-अकुम्, व फ़ी जालिकुम् बलाउम् मिर्रब्बिकुम् अज़ीम(141)*

व वाअ़द्ना मूसा सलासी-न लै-लतंव्-व अत्मम्नाहा बिअ़श्रिन् फ-तम्-म मीकातु रब्बिही अरबअी-न लै-लतन् व का-ल मूसा लिअख़ीहि हारूनख्लुफ़्नी फ़ी क़ौमी व अस्लिह् व ला तत्तबिअ् सबीलल्-मुफ्सिदीन(142) व लम्मा जा-अ मूसा लिमीक़ातिना व कल्ल-महू रब्बुहु का-ल रब्बि अरिनी अन्जुर् इलै-क, का-ल लन् तरानी व लाकिनिन्जुर् इलल्-ज-बलि फ़-इनिस्त-कर्-र मकानहू फ़सौ-फ तरानी फ़-लम्मा तजल्ला रब्बुहू लिल्ज-बलि ज-अ़-लहू दक्कंव्-व खर्-र मूसा सअिकन् फ़-लम्मा अफ़ा-क़ का-ल सुब्हान-क तुब्तु इलै-क व अ-न अव्वलुल-मुअ्मिनीन(143) का-ल या मूसा इन्निस्तफैतु-क अलन्नासि बिरिसालाती व बि-कलामी फखुज् मा आतैतु-क व कुम् मिनश्शाकिरीन(144) व कतब्ना लहू फ़िल्-अल्वाहि मिन् कुल्लि शैइम् मौअि-जतंव-व तफ्सीलल्-लिकुल्लि शैइन् फ़खुज्हा बिकुव्वतिंव् वअ्मुर् क़ौम-क यअ्खुजू बिअह़्सनिहा, सउरीकुम् दारल्फ़ासिक़ीन(145) सअस्रिफु अन् आयातियल्लज़ी-न य-तकब्बरू-न फिल्अर्ज़ि बिगैरिल्-हक्कि, व इंय्यरौ कुल-ल आयतिल् ला युअ्मिनू बिहा व इंय्यरौ सबीलर्रूश्दि ला यत्तख़िजूहु सबीलन् व इंय्यरौ सबीलल्-ग़य्यि यत्तख़िजूहु सबीलन्, ज़ालि-क बिअन्नहुम् कज़्बू बिआयातिना व कानू अन्हा ग़ाफ़िलीन(146) वल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखि-रति हबितत् अअ्मालुहुम्, हल युज्ज़ौ-न इल्ला-मा कानू यअ्मलून(147)*

वत्त-ख-ज़ कौमु मूसा मिम्-बअ्दिही मिन् हुलिय्यिहिम् अिज्लन् ज-सदल्लहू खुवारून्, अलम् यरौ अन्नहू ला युकल्लिमुहुम् व ला यह्दीहिम सबीला • इत्त-ख़जूहु व कानू ज़ालिमीन(148) व लम्मा सुकि-त फ़ी ऐदीहिम् व रऔ अन्नहुम् कद् ज़ल्लू कालू ल-इल्लम् यर्हम्ना रब्बुना व यग्फिर लना ल-नकूनन्-न मिनल्ख़ासिरीन(149) व लम्मा र-ज-अ मूसा इला कौमिही गज्बा-न असिफ़न् का-ल बिअ-समा खलफ्तुमूनी मिम्-बअ्दी अ-अ़जिल्तुम् अम्-र रब्बिकुम् व अल्कल्-अल्वा-ह व अ-ख-ज़ बिरअ्सि अख़ीहि यजुर्रूहू इलैहि, कालब्-न उम्-म इन्नल् कौमस्तज्अ़फूनी व कादू यक्तुलू-ननी फला तुश्मित् बियल्-अअ्दा-अ व ला तज्अ़ल्नी मअ़ल् कौमिज्-ज़ालिमीन(150) का-ल रब्बिग्फ़िर ली व लि-अख़ी व अद्खिल्ना फी रह़्मति-क व अन्-त अर्हमुर्-राहिमीन •(151) इन्नल्लज़ीनत्त-खजुल्-अिज्-ल स-यनालुहुम् ग-ज़बुम् मिर्रब्बिहिम् व जिल्लतुन् फ़िल्-हयातिद्दुन्या, व कज़ालि-क नजज़िल-मुफ़्तरीन(152) वल्लज़ी-न अ़मिलुस्सय्यिआति सुम्-म ताबू मिम्-बअ्दिहा व आमनू इन्-न रब्ब-क मिम्-बअ़दिहा ल-गफूरूर्रहीम(153) व लम्मा स-क-त अम्मूसल-ग-जबु अ-ख़ज़ल्-अल्वा-ह व फी नुस्खतिहा हुदंव्-व रहमतुल्लिल्लज़ी-न हुम् लिरब्बिहिम् यर्हबून(154) वख़्ता-र मूसा क़ौमहू सब्अी-न रजुलल् लिमीक़ातिना फ़-लम्मा अ-ख़ज़त्हुमुर्रज्-फतु का-ल रब्बि लौ शिअ्-त अह़्लक्तहुम् मिन् कब्लु व इय्या-य, अतुह़्लिकुना बिमा फ़-अलस्सु-फ़हा-उ मिन्ना इन् हि-य इल्ला फ़ित्नतु-क, तुज़िल्लु बिहा मन् तशा-उ व तह्दी मन् तशा-उ, अन्-त वलिय्युना फ़ग्फिर लना वरहम्ना व अन्-त खैरूल्गाफ़िरीन(155) वक्तुब् लना फी हाज़िहिद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फिल्आख़ि-रति इन्ना हुद्ना इलै-क, का-ल अज़ाबी उसीबु बिही मन् अशा-उ व रह़्मती वसिअ़त् कुल-ल शैइन्, फ़-सअक्तुबुहा लिल्लज़ी-न यत्तकू-न व युअ्तूनज्ज़का-त वल्लज़ी-न हुम् बिआयातिना युअ्मिनून(156) अल्लज़ी-न यत्तबिअूनर्रसूलन्नबिय्यल् उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहू मक्तूबन् अिन्दहुम् फ़ित्तौराति वल्-इन्जीलि यअ्मुरुहुम् बिल्-मअ्रूफ़ि व यन्हाहुम् अनिल-मुन्करि व युहिल्लु लहुमुत्तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल् ख़बाइ-स व य-जअु अन्हुम् इस्रहुम् वल्अग्लालल्लती कानत् अलैहिम्, फ़ल्लज़ी-न आमनू बिही व अ़ज़्ज़रूहु व न-सरूहु वत्त-बअुन्-नूरल्लज़ी उन्ज़ि-ल म-अहू उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिहून(157)*

कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम् जमी-अ़निल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि ला इला-ह इल्ला हु-व युह़्यी व युमीतु फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन्-नबिय्यिल् उम्मिय्यिल्लज़ी युअ्मिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिअूहु लअ़ल्लकुम् तह्तदून(158) व मिन् कौमि मूसा उम्मतुंय्यह़्दू-न बिल्हक्कि व बिही यअ्दिलून(159) व क़त्तअ्नाहुमुस्नतै अश्र-त अस्बातन् उ-ममन्, व औहैना इला मूसा इज़िस्तस्काहु कौमुहू अनिज्रिब बिअ़साकल् ह-ज-र फम्ब-जसत् मिन्हुस्नता अश्र-त अैनन्, कद् अलि-म कुल्लु उनासिम् मशर-बहुम्, व जल्लल्ना अलैहिमुल् गमा-म व अन्ज़ल्ना अलैहिमुल मन्-न वस्सल्वा, कुलू मिन् तय्यिबाति मा रज़क़्नाकुम्, व मा ज़-लमूना व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज्लिमून(160) व इज् की-ल लहु मुस्कुनू हाज़िहिल्कर्य-त व कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम् व कूलू हित्ततुंव-वद्खुलुल-बा-ब सुज्जदन् नग्फिर् लकुम् खतिआतिकुम्, स-नज़ीदुल्-मुह़्सिनीन(161) फ़-बद्दलल्लज़ी-न ज़-लमू मिन्हुम् कौलन् गैरल्लज़ी की-ल लहुम् फ-अर्सल्ना अलैहिम् रिज्ज़म्-मिनस्-समा-इ बिमा कानू यज्लिमून(162)*

वस्अल्हुम् अनिल्कर्यतिल्लती कानत् हाज़ि-रतल्-बहरि • इज् यअ्दू-न फिस्सब्ति इज् तअ्तीहिम् हीतानुहुम् यौ-म सब्तिहिम् शुर्रअंव्-व यौ-म ला यस्बितू-न ला तअ्तीहिम् कज़ालि-क नब्लूहुम् बिमा कानू यफ्सुकून •(163) व इज् कालत् उम्मतुम्-मिन्हुम् लि-म तअिजू-न क़ौ-मनिल्लाहु मुह़्लिकुहुम् औ मुअ़ज़्ज़िबुहुम् अ़़ज़ाबन् शदीदन्, कालू मअ्ज़ि-रतन् इला रब्बिकुम् व लअ़ल्लहुम् यत्तकून(164) फ़-लम्मा नसू मा जुक्किरू बिही अन्जैनल्लज़ी-न यन्हौ-न अनिस्सू-इ व अख़ज़्नल्लज़ी-न ज़-लमू बिअज़ाबिम् बईसिम्-बिमा कानू यफ़्सुकून(165) फ़-लम्मा अ़तौ अम्मा नुहू अन्हु कुल्ना लहुम् कूनू कि-र-दतन् ख़ासिईन(166) व इज् त-अज़्ज़-न रब्बु-क लयब्अ-सन्-न अलैहिम् इला यौमिल्-क़ियामति मंय्यसूमुहुम् सूअल्-अ़ज़ाबि, इन्-न रब्ब-क ल-सरीअुल-अिकाबि व इन्नहू ल-गफूरूर्रहीम(167) व कत्तअ्नाहुम् फ़िल्अर्ज़ि उ-ममन् मिन्हुमुस्सालिहू-न व मिन्हुम् दू-न जालि-क व बलौनाहुम् बिल्ह-सनाति वस्सय्यिआति लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(168) फ़-ख-ल-फ़ मिम्-बअ्दिहिम् ख़ल्फुंव्वरिसुल-किता-ब यअ्खुजू-न अ-र-ज़ हाज़ल-अद्ना व यकूलू-न सयुग्फरू लना व इंय्यअ्तिहिम् अ-रजुम् मिस्लुहू यअ्खुजूहु, अलम् युअ्खज् अलैहिम् मीसाकुल-किताबि अल्ला यकूलू अलल्लाहि इल्लल्हक्क व द-रसू मा फ़ीहि, वद्दारूल् आख़िरतु खैरूलल्लिल्लज़ी-न यत्तकू-न, अ-फला तअ्किलून(169) वल्लज़ी-न युमस्सिकू-न बिल्किताबि व अक़ामुस्सला-त, इन्ना ला नुज़ीअु अज्रल् मुस्लिहीन(170) व इज् न-तक्नल् ज-ब-ल फौकहुम् क-अन्नहू जुल्लतंव्-व ज़न्नू अन्नहू वाकिअुम् बिहिम् खुजू मा आतैनाकुम् बिकुव्वतिंव्वज्कुरू मा फ़ीहि लअ़ल्लकुम् तत्तकून(171)*

व इज् अ-ख-ज़ रब्बु-क मिम्-बनी आद-म मिन् जुहूरिहिम् जुर्रिय्य-तहुम् व अश्ह-दहुम् अला अन्फुसिहिम् अलस्तु बिरब्बिकुम् कालू बला, शहिद्ना अन् तकूलू यौमल्-कियामति इन्ना कुन्ना अन् हाज़ा ग़ाफ़िलीन(172) औ तकूलू इन्नमा अश्र-क आबाउना मिन् कब्लु व कुन्ना जुर्रिय्यतम्-मिम्-बअ्दिहिम् अ-फ़तुह् लिकुना बिमा फ़-अलल-मुब्तिलून(173) व कज़ालि-क नुफस्सिलुल-आयाति व लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(174) वत्लु अलैहिम् न-बअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फन्स-ल-ख मिन्हा फ़-अत्ब-अहुश्शैतानु फ़का-न मिनल्-गावीन(175) व लौ शिअ्ना ल-रफ़अ्नाहु बिहा व लाकिन्नहू अख़्ल-द इलल्अर्जि वत्त-ब-अ हवाहु फ़-म-सलुहू क-म-सलिल्कल्बि इन तह़्मिल अ़लैहि यल्हस् औ तत्रूक्हु यल्हस्, ज़ालि-क ‘ म-सलुल-क़ौमिल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क्सुसिल् क-स-स लअ़ल्लहुम् य-तफ़क्करून(176) सा-अ म-स-ल-निल्कौमुल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना व अन्फु-सहुम् कानू यज्लिमून(177) मंय्यह़्दिल्लाहु फ़हुवल्-मुह़्तदी व मंय्युज्लिल् फ़उलाइ-क हुमुल-ख़ासिरून(178) वल-कद् ज़रअ्ना लि-जहन्न-म कसीरम् मिनल्-जिन्नि वल्इन्सि लहुम् कुलूबुल्-ला यफ़्क़हू-न बिहा व लहुम् अअ्युनुल-ला युब्सिरू-न बिहा व लहुम् आज़ानुल्-ला यस्मअू-न बिहा, उलाइ-क कल्अन्आमि बल् हुम् अज़ल्लु, उलाइ-क हुमुल्-गाफ़िलून(179) व लिल्लाहिल्-अस्माउल-हुस्ना फ़द्अूहु बिहा व ज़रूल्लज़ी-न युल्हिदू-न फ़ी अस्माइही, सयुज्ज़ौ-न मा कानू यअ्मलून(180) व मिम्-मन् ख़लक़्ना उम्मतुंय्यदू-न बिल्हक़्क़ि व बिही यअ्दिलून(181)*

वल्लज़ी-न कज्जबू बिआयातिना सनस् तदरिजुहुम् मिन् हैसु ला यअ्लमून(182) व उम्ली लहुम् इन्-न कैदी मतीन(183) अ-व लम् य-तफ़क्करू मा बिसाहिबिहिम् मिन् जिन्नतिन्, इन् हु-व इल्ला नज़ीरूम्-मुबीन(184) अ-व लम् यन्जुरू फ़ी म-लकूतिस्समावाति वल्अर्जि व मा ख़-लकल्लाहु मिन् शैइंव्-व अन् अ़सा अंय्यकू-न कदिक़्त-र-ब अ-जलुहुम् फबिअय्यि हदीसिम्-बअ्दहू युअ्मिनून(185) मंय्युज्लिलिल्लाहु फ़ला हादि-य लहू, व य-ज़रूहुम् फी तुग्यानिहिम् यअ्महून(186) यस् अलू न-क अनिस्सा-अति अय्या-न मुरसाहा, कुल इन्नमा अिल्मुहा अिन्-द रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु-व • सकुलत् फ़िस्समावाति वल्अर्जि, ला तअ्तीकुम् इल्ला बग्त-तन्, यस्अलून-क कअन्न-क हफ़िय्युन् अ़न्हा, कुल् इन्नमा अिल्मुहा अिन्दल्लाहि व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(187) कुल् ला अम्लिकु लिनफ़्सी नफ्अंव-व ला ज़र्रन् इल्ला मा शाअल्लाहु, वलौ कुन्तु अअ्-लमुल-गै-ब लस् तक् सरतु मिनल्-खैरि, व मा मस्सनियस्-सू-उ इन् अ-न इल्ला नज़ीरूंव्-व बशीरूल-लिकौमिंय्युअ्मिनून(188)*

हुवल्लज़ी ख-ल-क़कुम् मिन् नफ़्सिंव्वाहि-दतिंव-व ज-अ-ल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कु-न इलैहा फ़-लम्मा तगश्शाहा ह-मलत् हम्लन् ख़फ़ीफ़न् फ़-मर्रत् बिही फ़-लम्मा अस्-कलद्द-अवल्ला-ह रब्बहुमा ल-इन् आतैतना सालिहल् ल-नकूनन्-न मिनश्-शाकिरीन(189) फ़-लम्मा आताहुमा सालिहन् ज-अला लहू शु-रका-अ फ़ीमा आताहुमा फ़-तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून(190) अयुश्रिकू-न मा ला यख़लुकु शैअंव-व हुम् युख़्लकून(191) व ला यस्ततीअू-न लहुम् नस्रंव्-व ला अन्फु-सहुम् यन्सुरून(192) व इन् तद्अूहुम् इलल्हुदा ला यत्तबिअूकुम्, सवाउन् अलैकुम् अ-दऔतुमूहुम् अम् अन्तुम् सामितून(193) इन्नल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि अिबादुन् अम्सालुकुम् फ़द्अूहुम् फ़ल्यस्तजीबू लकुम् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(194) अ-लहुम् अर्जुलुंय्यम्शू-न बिहा अम् लहुम् ऐदिंय्यब्तिशू-न बिहा अम् लहुम् अअ्युनुंय्युब्सिरू-न बिहा, अम् लहुम् आजानुंय्यस्मअू-न बिहा कुलिद्अू शु-रका-अकुम् सुम्-म कीदूनि फ़ला तुन्ज़िरून(195) इन्-न वलिय्यि-यल्लाहुल्लज़ी नज़् ज़लल्-किता-ब व हु-व य-तवल्लस्सालिहीन(196) वल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिही ला यस्ततीअू-न नस्रकुम् व ला अन्फु-सहुम् यन्सुरून(197) व इन् तद्अूहुम् इलल्हुदा ला यस्मअू, व तराहुम् यन्जुरू-न इलै-क व हुम् ला युब्सिरून(198) खुज़िल्-अफ्-व वअ्मुर् बिल्अुर्फि व अअ्रिज़ अ़निल-जाहिलीन(199) व इम्मा यन्ज़गन्न-क मिनश्शैतानि नज्गुन् फ़स्तअिजू बिल्लाहि, इन्नहू समीअुन् अलीम(200) इन्नल्लज़ीनत्तकौ इज़ा मस्सहुम् ताइ-फुम-मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़-इज़ा हुम् मुब्सिरून(201) व इख्वानुहुम् यमुद्दूनहुम् फ़िल्-ग़य्यि सुम्-म ला युक्सिरून(202) व इज़ा लम् तअ्तिहिम् बिआयतिन् कालू लौलज्तबै-तहा, कुल् इन्नमा अत्तबिअु मा यूहा इलय्-य मिर्रब्बी हाज़ा बसा-इरू मिर्रब्बिकुम् व हुदंव-व रह़्मतुल्-लिकौमिंय्युअ्मिनून(203) व इज़ा कुरिअल् कुरआनु फस्तमिअू लहू व अन्सितू लअल्लकुम् तुर्हमून(204) वज्कुर् रब्ब-क फी नफ्सि-क तज़र्रूअंव्-व ख़ी-फ़तंव्-व दूनल्जह़रि मिनल्कौलि बिलगुदुव्वि वल्-आसालि व ला तकुम् मिनल-ग़ाफ़िलीन(205) इन्नल्लज़ी-न अिन्-द रब्बि-क ला यस्तक्बिरू-न अन् अिबा-दतिही व युसब्बिहूनहू व लहू यस्जुदून •(206)* {{अल-सज़्दाः}}

 

सूरह न० 8
(सूरह अल-अनफ़ाल(मदनी))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

यस्अलून-क अनिल्-अन्फालि, कुलिल्-अन्फालु लिल्लाहि वर्रसूलि फ़त्तकुल्ला-ह व अस्लिहू ज़ा-त बैनिकुम् व अतीअुल्ला-ह व रसूलहू इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(1) इन्नमल् मुअ्मिनूनल्लज़ी-न इज़ा जुकिरल्लाहु वजिलत् कुलूबुहुम् व इज़ा तुलियत् अलैहिम् आयातुहू जादत्हुम् ईमानंव्-व अला रब्बिहिम् य-तवक्कलून(2) अल्लज़ी-न युकीमूनस्सला-त व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फ़िकून(3) उलाइ-क हुमुल-मुअ्मिनू-न हक्कन्, लहुम् द-रजातुन् अिन्-द रब्बिहिम् व मग्फि-रतुंव व रिज़्कुन् करीम(4) कमा अख़र-ज-क रब्बु-क मिम्-बैति-क बिल्हक़्क़ि व इन्-न फरीक़म् मिनल्-मुअ्मिनी-न लकारिहून(5) युजादिलून-क फ़िल्हक़्क़ि बअ्-द मा तबय्य-न कअन्नमा युसाकू-न इलल्मौति व हुम् यन्जुरून(6) व इज् यअिदु कुमुल्लाहु इह़्दत्ताइ-फ़तैनि अन्नहा लकुम् व तवद्दू-न अन्-न गै-र जातिश्शौ-कति तकूनु लकुम् व युरीदुल्लाहु अंय्युह़िक्कल-हक्-क़ बिकलिमातिही व यक्त-अ़ दाबिरल-काफ़िरीन(7) लियुहिक़्क़ ल-हक्-क व युब्तिलल्-बाति-ल व लौ करिहल्-मुज्रिमून(8) इज् तस्तगीसू-न रब्बकुम् फ़स्तजा-ब लकुम् अन्नी मुमिद्दुकुम् बिअल्फ़िम् मिनल्-मलाइ-कति मुर्दिफ़ीन(9) व मा ज-अ-लहुल्लाहु इल्ला बुश्रा व लितत्मइन्-न बिही कुलूबुकुम्, व _मन्नस्रू इल्ला मिन् अिन्दिल्लाहि, इन्नल्ला-ह अज़ीजु़न हकीम(10)*

इज् युगश्शीकुमुन्नुआ-स अ-म-नतम् मिन्हु व युनज्ज़िलु अलैकुम् मिनस्समा-इ माअल्-लियुतह़्हि-रकुम बिही व युज्हि-ब अन्कुम् रिज्ज़श्शैतानि व लियरबि-त अ़ला कुलूबिकुम् व युसब्बि-त बिहिल्अक्दाम(11) इज् यूही रब्बु-क इलल्मलाइ-कति अन्नी म-अ़कुम् फ़-सब्बितुल्लज़ी-न आमनू, सउल्की फ़ी कुलूबिल्लज़ी-न क-फरूर्रूअ्-ब फ़जरिबू फ़ौक़ल् अअ्नाकि वज्रिबू मिन्हुम् कुल-ल बनान(12) ज़ालि-क बिअन्नहुम् शाक़्कुल्ला-ह व रसूलहू व मंय्युशाकिकिल्ला-ह व रसूलहू फ़-इन्नल्ला-ह शदीदुल्-अिकाब(13) ज़ालिकुम फ़जूकूहु व अन्-न लिल्काफ़िरी-न अज़ाबन्नार(14) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ी-न क-फरू ज़ह्फ़न् फला तुवल्लूहुमुल-अदबार(15) व मंय्युवल्लिहिम् यौमइज़िन् दुबु-रहू इल्ला मु-तहर्रिफ़ल् लिक़ितालिन् औ मु-तहय्यिजन् इला फ़ि-अतिन् फ़-क़द् बा-अ बि-ग-ज़ बिम् मिनल्लाहि व मअ्वाहु जहन्नमु, व बिअ्सल्मसीर(16) फ़-लम् तक्तुलूहुम् व लाकिन्नल्ला-ह क़-त-लहुम् व मा रमै-त इज़् रमै-त व लाकिन्नल्ला-ह रमा व लियुब्लियल्-मुअ्मिनी-न मिन्हु बलाअन् ह-सनन्, इन्नल्ला-ह समीअुन् अलीम(17) ज़ालिकुम् व अन्नल्ला-ह मूहिनु कैदिल्-काफ़िरीन(18) इन् तस्तफ्तिहू फ़-क द् जा-अकुमुल्-फ़त्हू व इन् तन्तहू फ़हु-व खैरूल्लकुम् व इन् तअूदू नअुद् व लन् तुग्नि-य अ़न्कुम् फ़ि-अतुकुम् शैअंव्-व लौ कसुरत् व अन्नल्ला-ह मअल्-मुअमिनीन(19)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अतीअुल्ला-ह व रसूलहू व ला तवल्लौ अन्हु व अन्तुम् तस्मअून(20) व ला तकूनू कल्लज़ी-न कालू समिअ्ना व हुम् ला यस्मअून(21) इन्-न शर्रद्दवाब्बि अिन्दल्लाहिस्सुम्मुल-बुक्मुल्लज़ी-न ला यअ्किलून(22) व लौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम् खैरल् ल-अस्म-अहुम्, व लौ अस्म-अहुम् ल-तवल्लौ व हुम् मुअ्रिजून(23) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम् लिमा युह़्यीकुम् वअ्लमू अन्नल्ला-ह यहूलु बैनल-मरइ व कल्बिही व अन्नहू इलैहि तुह्शरून(24) वत्तकू फित् न-तल-ला तुसीबन्नल्लज़ी-न ज़-लमू मिन्कुम् खास्स-तन् वअ्लमू अन्नल्ला-ह-शदीदुल अिकाब(25) वज्कुरू इज् अन्तुम् कलीलुम् मुस्तज्अफू-न फ़िल्अर्ज़ि तख़ाफू-न अंय्य-तख़त्त-फकुमुन्नासु फ़आवाकुम् व अय्य-दकुम् बिनसरिही व र-ज़-क कुम् मिनत्तय्यिबाति लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(26) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तखूनुल्ला-ह वर्रसू-ल व तखूनुल्ला-ह वर्रसू-ल व तखूनू अमानातिकुम व अन्तुम् तअ्लमून(27) वअ्लमू अन्नमा अम्वालुकुम् व औलादुकुम् फ़ित्नतुंव्-व अन्नल्ला-ह अिन्दहू अज्रून् अ़ज़ीम(28)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन् तत्तकुल्ला-ह यज् अल्लकुम् फुरकानंव्-व युकफ्फिर अ़न्कुम् सय्यिआतिकुम् व यग्फिर् लकुम्, वल्लाहु जुल्फ़ज्लिल-अज़ीम(29) व इज् यम्कुरू बिकल्लज़ी-न क-फ़रू लियुस्बितू-क औ यक्तुलू-क औ युख़रिजू-क, व यम्कुरू-न व यम्कुरूल्लाहु, वल्लाहु खैरूल् माकिरीन(30) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना कालू क़द् समिअ्ना लौ नशा-उ लकुल्ना मिस्-ल हाज़ा इन् हाज़ा इल्ला असातीरूल-अव्वलीन(31) व इज् कालुल्लाहुम्-म इन् का-न हाज़ा हुवल्-हक्-क मिन् अिन्दि-क फ़अम्तिर् अलैना हिजा-रतम् मिनस्समा-इ अविअ्तिना बिअज़ाबिन् अलीम(32) व मा कानल्लाहु लियुअ़ज्ज़ि-बहुम् व अन्-त फ़ीहिम्, व मा कानल्लाहु मुअज्ज़ि-बहुम् व हुम् यस्तग्फिरून(33) व मा लहुम् अल्-ला युअ़ज़्ज़ि-बहुमुल्लाहु व हुम् यसुद्दू-न अनिल् मस्जिदिल्-हरामि व मा कानू औलिया-अहू, इन् औलिया-उहू इल्लल्-मुत्तकू-न व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(34) व मा का-न सलातुहुम् अिन्दल्-बैति इल्ला मुकाअंव्-व तस्दि-यतन्, फ़जूकुल-अ़ज़ा-ब बिमा कुन्तुम् तक्फुरून(35) इन्नल्लज़ी-न क-फरू युन्फ़िकू-न अम्वालहुम् लि-यसुद्दू अन् सबीलिल्लाहि, फ़-सयुन्फिकूनहा सुम्-म तकूनु अलैहिम् हस्-रतन् सुम्-म युग्लबू-न, वल्लज़ी-न क-फरू इला जहन्न-म युह्शरून(36) लि-यमीज़ल्लाहु ल-खबी-स मिनत्तय्यिबि व यज्अ़लल् ख़बी-स बअ्ज़हू अला बअ्जिन् फ़-यरकु-महू जमीअ़न् फ़-यज्अ-लहू फ़ी जहन्न-म, उलाइ-क हुमुल्-ख़ासिरून(37)*

कुल लिल्लज़ी-न क-फरू इंय्यन्तहू युग्फ़र् लहुम् मा कद् स-ल-फ, व इंय्यअूदू फ-कद् मज़त सुन्नतुल-अव्वलीन(38) व कातिलूहुम् हत्ता ला तकू-न फित्नतुंव्-व यकूनद्दीनु कुल्लुहू लिल्लाहि फ़-इनिन्तहौ फ़-इन्नल्ला-ह बिमा यअ्मलू-न बसीर(39) व इन् तवल्लौ फअ्लमू अन्नल्ला-ह मौलाकुम्, निअ्मल-मौला व निअ्मन्-नसीर(40)

 

 

वअ्लमू अन्नमा गनिम्तुम् मिन् शैइन् फ-अन-न लिल्लाहि खुमु-सहू व लिर्रसूलि व लिज़िल्कुरबा वल्यतामा वल्मसाकीनि वब्निस्-सबीलि इन् कुन्तुम् आमन्तुम् बिल्लाहि व मा अन्ज़ल्ना अला अब्दिना यौमल्फुरकानि यौमल-तक़ल्जम्आनि, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् क़दीर(41) इज़् अन्तुम् बिल्अद्वतिद्दुन्या व हुम् बिल्अुद्वतिल-कुसवा वर्रक्बु अस्फ-ल मिन्कुम्, व लौ तवाअत्तुम् लख़्त-लफ्तुम् फिल्मीआ़दि व लाकिल-लियक्ज़ियल्लाहु अम्रन का-न मफ़अूलल् लियह़्लि-क मन् ह-ल-क अम्बय्यि-नतिंव्-व यह़्या मन् हय्-य अ़म्बय्यि नतिन्, व इन्नल्ला-ह ल-समीअुन् अलीम(42) इज् युरीकहुमुल्लाहु फ़ी मनामि-क क़लीलन्, व लौ अराकहुम् कसीरल् ल-फ़शिल्तुम् व ल-तनाज़अ्तुम् फ़िल्-अम्रि व लाकिन्नल्ला-ह सल्ल-म, इन्नहू अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर(43) व इज् युरीकुमूहुम् इज़िल्तकैतुम् फ़ी अअ्युनिकुम् कलीलंव्-व युकल्लिलुकुम फ़ी अअ्युनिहिम् लि-यक्ज़ियल्लाहु अमरन् का-न मफ्अूलन्, व इलल्लाहि तुरजअुल-उमूर(44)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा लक़ीतुम् फ़ि-अतन् फस्बुतू वज़्कुरूल्ला-ह कसीरल्-लअ़ल्लकुम् तुफ्लिहून(45) व अतीअु़ल्ला-ह व रसूलहू व ला तनाज़अू फ़-तफ्शलू व तज़्ह-ब रीहुकुम वस्बिरू, इन्नल्ला-ह मअ़स्साबिरीन(46) व ला तकूनू कल्लज़ी-न ख़-रजू मिन् दियारिहिम् ब-तरंव् व रिआअन्नासि व यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि, वल्लाहु बिमा यअ्मलू-न मुहीत(47) व इज् ज़य्य-न लहुमुश्शैतानु अअ्मालहुम् व का-ल ला गालि-ब लकुमुल्यौ-म मिनन्नासि व इन्नी जारूल्लकुम् फ-लम्मा तरा-अतिल-फ़ि-अतानि न-क-स अला अ़किबैहि व का-ल इन्नी बरीउम् मिन्कुम् इन्नी अरा माला तरौ-न इन्नी अख़ाफुल्ला-ह, वल्लाहु शदीदुल्-अ़िक़ाब(48)*

इज् यकूलुल-मुनाफ़िकू-न वल्लज़ी-न फ़ी कुलूबिहिम् म-रजुन् गर्-र हा-उला-इ दीनुहुम, व मंय्य-तवक्कल् अ़लल्लाहि फ़-इन्नल्ला-ह अ़ज़ीजुन् हकीम(49) व लौ तरा इज् य-तवफ्फ़ल्लज़ी-न क-फरूल्मलाइ-कतु यज्रिबू-न वुजू-हहुम् व अदबारहुम् व जूकू अज़ाबल-हरीक़(50) ज़ालि-क बिमा कद्द-मत् ऐदीकुम् व अन्नल्ला-ह लै-स बिज़ल्लामिल-लिल्अ़बीद(51) कद्अबि आलि फ़िरऔ-न वल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, क-फ़ रू बिआयातिल्लाहि फ़-अ-ख़-ज़हुमुल्लाहु बिजुनूबिहिम्, इन्नल्ला-ह क़विय्युन् शदीदुल-अिकाब(52) ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह लम् यकु मुग़य्यिरन् निअ्-मतन् अन्अ़-महा अ़ला कौमिन् हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम् व अन्नल्ला-ह समीअुन् अलीम(53) कद्अबि आलि फ़िरऔ-न वल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम् फ़-अह़्लक्नाहुम् बिजुनूबिहिम् व अग्रक्ना आ-ल फ़िरऔ-न व कुल्लुन् कानू ज़ालिमीन(54) इन्-न शर्रद्दवाब्बि अिन्दल्लाहिल्लज़ी-न क-फरू फहुम् ला युअ्मिनून(55) अल्लज़ी-न आहत्-त मिन्हुम् सुम्-म यन्कुजू-न अह्-दहुम् फ़ी कुल्लि मर्रतिंव्-व हुम् ला यत्तकून(56) फ़-इम्मा तस्क़फ़न्नहुम् फ़िल्हर्बि फ-शर्रिद् बिहिम् मन् खल्फ़हुम् लअल्लहुम यज़्ज़क्करून(57) व इम्मा तख़ाफ़न्-न मिन् कौमिन् खिया-नतन् फ़म्बिज् इलैहिम् अ़ला सवाइन्, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल्-ख़ाइनीन(58)*

व ला यह्स-बन्नल्लज़ी-न क-फ़रू स-बकू, इन्नहुम् ला युअ्जिजून(59) व अअिद्दू लहुम् मस्त-तअ्तुम् मिन् कुव्वतिंव्-व मिर्रिबातिल्खैलि तुर्हिबू-न बिही अ़दुव्वल्लाहि व अ़दुव्वकुम् व आख़री-न मिन् दूनिहिम् ला तअ्लमूनहुम् अल्लाहु यअ्लमुहम्, व मा तुन्फिकू मिन् शैइन् फी सबीलिल्लाहि युवफ्-फ इलैकुम् व अन्तुम् ला तुज़्लमून(60) व इन् ज-नहू लिस्सल्मि फ़ज्नह् लहा व तवक्कल् अ़लल्लाहि, इन्नहू हुवस्समीअुल-अ़लीम(61) व इंय्युरीदू अंय्यख़्दअू-क फ़-इन्-न हस्ब-कल्लाहु हुवल्लज़ी अय्य-द-क बिनस्रिही व बिल्मुअ्मिनीन(62) व अल्ल-फ़ बै-न कुलूबिहिम् , लौ अन्फक्त मा फिल्अर्ज़ि जमीअम्-मा अल्लफ्-त बै-न कुलूबिहिम् व लाकिन्नल्ला-ह अल्ल-फ़ बैनहुम्, इन्नहू अ़ज़ीजुन् हकीम(63) या अय्युहन्नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्त-ब-अ-क मिनल् मुअ्मिनीन(64)*

या अय्युहन्नबिय्यु हर्रिजिल्-मुअ्मिनी-न अलल्-कितालि, इंय्यकुम्-मिन्कुम् अिश्रू-न साबिरू-न यग्लिबू मि-अतैनि व इंय्यकुम्-मिन्कुम् मि-अतुंय्यग्लिबू अल्फम्-मिनल्लज़ी-न क-फरू बिअन्नहुम् कौमुल्-ला यफ़्क़हून(65) अल्आ-न ख़फ़्फ़-फ़ल्लाहु अन्कुम् व अलि-म अन्-न फ़ीकुम् ज़अफ़न्, फ़-इंय्यकुम्-मिन्कुम् मि-अतुन् साबि-रतुंय्यग्लिबू मि-अतैनि व इंय्यकुम्-मिन्कुम् अल्फुंय्-यग्लिबू अल्फैनि बि-इज़्निल्लाहि, वल्लाहु मअस्-साबिरीन(66) मा का-न लि-नबिय्यिन् अंय्यकू-न लहू अस्रा हत्ता युस्खि-न फ़िल्अर्ज़ि, तुरीदू-न अ-रज़द्दुन्या वल्लाहु युरीदुल् आखि-र-त, वल्लाहु अ़ज़ीजु़न् हकीम(67) लौ ला किताबुम्-मिनल्लाहि स-ब-क लमस्सकुम् फ़ीमा अख़ज़्तुम् अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम(68) फ़कुलू मिम्मा ग़निम्तुम् हलालन् तय्यिबंव्-वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(69)*

या अय्युहन्नबिय्यु कुल् लिमन् फ़ी ऐदीकुम् मिनल-अस्रा इंय्यअ्-लमिल्लाहु फ़ी कुलूबिकुम् खैरंय्युअ्तिकुम् खैरम् मिम्मा उखि-ज़ मिन्कुम् व यग्फिर लकुम, वल्लाहु ग़फूरूर्रहीम(70) व इंय्युरीदू ख़ियान-त-क फ़-कद् ख़ानुल्ला-ह मिन् क़ब्लु फ़-अम्क-न मिन्हुम्, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(71) इन्नल्लज़ी-न आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ी-न आवव्-व न-सरू उलाइ-क बअ्जुहुम् औलिया-उ बअ्ज़िन्, वल्लज़ी-न आमनू व लम् युहाजिरू मा लकुम् मिंव्वला-यतिहिम् मिन् शैइन् हत्ता युहाजिरू व इनिस्तन्सरूकुम फ़िद्दीनी फ़-अलैकुमुन्नस्रू इल्ला अला कौमिम् बैनकुम् व बैनहुम् मीसाकुन् , वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर(72) वल्लज़ी-न क-फरू बअ्जुहुम् औलिया-उ बअ्ज़िन्, इल्ला तफ्अ़लूहु तकुन् फ़ित्नतुन् फ़िलअर्जि व फ़सादुन् कबीर(73) वल्लज़ी-न आमनू व हाजरू व जाह़्दू फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ी-न आवव्-व न-सरू उलाइ-क हुमुल्-मुअ्मिनू-न हक़्क़न, लहुम् मग्फ़ि-रतुंव्-व रिज़्कुन् करीम(74) वल्लज़ी-न आमनू मिम्-बअदु व हाजरू व जाहदू म-अकुम् फ़-उलाई-क मिन्कुम्, व उलुल्-अरहामि बअ्जुहुम, औला बिबअ़जिन् फी किताबिल्लाहि इन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अलीम •(75)*

 

सूरह न० 9
(सूरह अत्-तौबा(मदनी))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

बराअतुम्-मिनल्लाहि व रसूलिहि इलल्लज़ी-न आहत्तुम् मिनल मुश्रिकीन(1) फ़सीहू फ़िल्अर्जि अरब-अ-त अश्हुरिंव्वअ्लमू अन्नकुम् गै़रू मुअ्जिजिल्लाहि व अन्नल्ला-ह मुख्ज़िल-काफ़िरीन(2) व अज़ानुम् मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल्-हज्जिल-अक्बरि अन्नल्ला-ह बरीउम् मिनल्-मुश्रिकी-न व रसूलुहू, फ़-इन् तुब्तुम् फहु-व खैरूल्लकुम् व इन् तवल्लैतुम् फअ्लमू अन्नकुम् गै़रू मुअ्जिजिल्लाहि, व बश्शिरिल्लज़ी-न क-फरू बि-अ़ज़ाबिन् अलीम(3) इल्लल्लज़ी-न आहत्तुम् मिनल-मुश्रिकी-न सुम्-म लम् यन्कुसूकुम् शैअंव-व लम् युज़ाहिरू अलैकुम् अ-हदन् फ़-अतिम्मू इलैहिम् अह-दहुम् इला मुद्दतिहिम्, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल-मुत्तक़ीन(4) फ़-इज़न्स-लखल् अश्हुरूल्-हुरूमु फक्तुलुल्-मुश्रिकी-न हैसु वजत्तुमूहूम् व खुजूहुम् वह्सुरुहुम् वक्अुदू लहुम् कुल-ल मर्सदिन् फ़-इन् ताबू व अकामुस्सला-त व आतवुज़्ज़का-त फ़-ख़ल्लू सबीलहुम्, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(5) व इन् अ-हदुम् मिनल् मुश्रिकीनस्तजार-क फ-अजिरहु हत्ता यस्म-अ कलामल्लाहि सुम्-म अब्लिग्हु मअ् म-नहू, ज़ालि-क बिअन्नहुम् कौमुल्ला यअ्लमून(6)*

कै-फ़ यकूनु लिल्मुश्रिकी-न अह़्दुन् अिन्दल्लाहि व अिन्-द रसूलिही इल्लल्लज़ी-न आहत्तुम् अिन्दल् मस्जिदिल्-हरामि फ़मस्तकामू लकुम् फ़स्तकीमू लहुम्, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मुत्तकीन(7) कै-फ़ व इंय्य़ज्हरू अलैकुम् ला यरकुबू फ़ीकुम् इल्लंव्-व ला ज़िम्म-तन्, युर्जुनकुम् बिअफ़्वाहिहिम् व तअ्बा कुलूबुहुम् व अक्सरूहुम् फ़ासिकून(8) इश्तरौ बिआयातिल्लाहि स-मनन् क़लीलन् फ़-सद्दू अन् सबीलिही, इन्नहुम् सा-अ मा कानू यअ्मलून(9) ला यर्कुबू-न फी मुअ्मिनिन् इल्लंव्-व ला ज़िम्म-तन्, व उलाइ-क हुमुल मुअ्तदून(10) फ़-इन् ताबू व अकामुस्सला-त व आतवुज़्ज़का-त फ़-इख़्वानुकुम् फ़िद्दीनि, व नुफस्सिलुल्-आयाति लिकौमिंय्यअ्लमून(11) व इन्न-कसू ऐमानहुम् मिम्-बअ्दि अह़्दिहिम् व त-अनू फी दीनिकुम् फ़क़ातिलू अ-इम्मतल-कुफ्रि इन्नहुम् ला ऐमा-न लहुम् लअ़ल्लहुम् यन्तहून(12) अला तुक़ातिलू-न कौमन् न-कसू ऐमानहुम् व हम्मू बि-इख्राजिर्रसूलि व हुम् ब-दऊकुम् अव्व-ल मर्रतिन्, अतख़्शौनहुम् फ़ल्लाहु अहक़्कु अन् तख़्शौहु इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(13) क़ातिलूहुम् युअ़ज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिऐदीकुम व युख्जिहिम् व यन्सुरकुम् अलैहिम् व यश्फि सुदू-र कौमिम्-मुअ्मिनीन(14) व युज्हिब् गै-ज़ कुलूबिहिम् , व यतूबुल्लाहु अ़ला मंय्यशा-उ, वल्लाहु अलीमुन् हकीम(15) अम् हसिब्तुम् अन् तुत्रकू व लम्मा यअ्-लमिल्लाहुल्लज़ी-न जाहदू मिन्कुम् व लम् यत्तखिजू मिन् दूनिल्लाहि व ला रसूलिही व लल्मुअ्मिनी-न वली-जतन्, वल्लाहु ख़बीरूम्-बिमा तअ्मलून(16)*

मा का-न लिल्मुश्रिकी-न अंय्यअ्मुरू मसाजिदल्लाहि शाहिदी-न अ़ला अन्फुसिहिम् बिल्कुफ्रि , उलाइ-क हबितत् अअ्मालुहुम् व फिन्नारि हुम् ख़ालिदून(17) इन्नमा यअ्मुरू मसाजिदल्लाहि मन् आम-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-आखिरि व अक़ामस्सला-त व आतज़्ज़का-त व लम् यख्-श इल्लल्ला-ह , फ़-अ़सा उलाइ-क अंय्यकूनू मिनल् मुह्तदीन(18) अ-जअ़ल्तुम् सिका-यतल्-हाज्जि व अिमा-रतल् मस्जिदिल्-हरामि कमन् आम-न बिल्लाहि वल्यौमिल-आखिरि व जाह-द फी सबीलिल्लाहि , ला यस्तवू-न अिन्दल्लाहि , वल्लाहु ला यह़्दिल् क़ौमज़्ज़ालिमीन •(19) अल्लज़ी-न आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् अअ्-ज़मु द-र-जतन् अिन्दल्लाहि , व उलाइ-क हुमुल् फ़ाइजून(20) युबश्शिरूहुम् रब्बुहुम् बिरह़्मतिम् मिन्हु व रिज्वानिंव्-व जन्नातिल-लहुम् फ़ीहा नअीमुम्-मुक़ीम(21) ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन् , इन्नल्ला-ह अिन्दहू अज्रून् अज़ीम(22) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तखिजू आबा-अकुम् व इख़्वानकुम् औलिया-अ इनिस्त-हब्बुल्-कुफ्-र अलल्-ईमानि , व मंय्य-तवल्लहुम् मिन्कुम् फ़-उलाइ-क हुमुज़्ज़ालिमून(23) कुल् इन् का-न आबाउकुम् व अब्नाउकुम् व इख़्वानुकुम् व अज़्वाजुकुम् व अ़शीरतुकुम् व अम्वालु-निक्त-रफ्तुमूहा व तिजारतुन् तख्शौ-न कसादहा व मसाकिनु तरजौनहा अहब्-ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन् फी सबीलिही फ़-तरब्बसू हत्ता यअ्तियल्लाहु बिअमरिही , वल्लाहु ला यह़्दिल कौमल्-फ़ासिकीन(24)*

ल-कद् न-स-रकुमुल्लाहु फ़ी मवाति-न कसीरतिंव्-व यौ-म हुनैनिन् इज् अअ्-जबत्कुम् कस्-रतुकुम् फ़-लम् तुग्नि अन्कुम् शैअंव्-व ज़ाक़त् अ़लैकुमुल अरजु बिमा रहुबत् सुम्-म वल्लैतुम् मुदबिरीन(25) सुम्-म अन्ज़लल्लाहु सकीन-तहू अ़ला रसूलिही व अ़लल-मुअ्मिनी-न व अन्ज़-ल जुनूदल्लम् तरौहा व अज़्ज़बल्लज़ी-न क-फ़रू , व ज़ालि-क जज़ाउल-काफ़िरीन(26) सुम्-म यतूबुल्लाहु मिम्-बअ्दि ज़ालि-क अ़ला मंय्यशा-उ , वल्लाहु गफूरूर्रहीम(27) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन्नमल-मुश्रिकू-न न-जसुन् फ़ला यक्रबुल् मस्जिदल्-हरा-म बअ्- द आ़मिहिम् हाज़ा व इन् ख़िफ़्तुम् अैल-तन् फ़सौ-फ़ युग्नीकुमुल्लाहु मिन् फ़ज्लिही इन् शा-अ , इन्नल्ला-ह अलीमुन् हकीम(28) कातिलुल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्लाहि व ला बिल्यौमिल-आखिरि व ला युहर्रिमू-न मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहू व ला यदीनू-न दीनल्-हक्कि मिनल्लज़ी-न ऊतुल्किता-ब हत्ता युअ्तुल जिज्य-त अंय्यदिंव्-व हुम् सागिरून(29)*

व कालतिल्-यहूदु अुजै़रू-निब्नुल्लाहि व कालतिन्नसारल-मसीहुब्नुल्लाहि , ज़ालि-क कौलुहुम् बिअफ्वाहिहिम् युज़ाहिऊ-न कौलल्लज़ी-न क-फ़रू मिन् कब्लु , कात-लहुमुल्लाहु अन्ना युअ्फ़कून(30) इत्त-ख़जू अह़्बारहुम् व रूह़्बानहुम् अर्बाबम् मिन् दूनिल्लाहि वल्मसीहब्-न मर्य-म व मा उमिरू इल्ला लियअ्बुदू इलाहंव्वाहिदन् ला इला-ह इल्ला हु-व , सुब्हानहू अम्मा युश्रिकून(31) युरीदू-न अंय्युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़्वाहिहिम् व यअ्बल्लाहु इल्ला अंय्युतिम्-म नूरहु व लौ करिहल् काफिरून(32) हुवल्लज़ी अर्स-ल रसूलहू बिल्हुदा व दीनिल्-हक्कि लियुज्हि-रहू अलद्दीनि कुल्लिही व लौ करिहल् मुश्रिकून •(33) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन्-न कसीरम् मिनल् अह़्बारि वर्रूह़्बानि ल-यअ्कुलू-न अम्वालन्नासि बिल्बातिलि व यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि , वल्लज़ी-न यक्निजूनज़्ज़-ह-ब वल्-फिज़्ज़-त व ला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाहि फ़-बश्शिरहुम् बिअ़ज़ाबिन् अलीम(34) यौ-म युह़्मा अलैहा फी नारि जहन्न-म फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम् व जुनूबुहुम् व जुहूरूहुम् , हाज़ा मा कनज्तुम् लिअन्फुसिकुम् फ़जूकू मा कुन्तुम् तक्निजून(35) इन्-न अिद्द-तश्शुहूरि अिन्दल्लाहिस्ना अ-श-र शहरन् फी किताबिल्लाहि यौ-म ख-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ मिन्हा अरब-अतुन् हुरूमुन् , ज़ालिकद्दीनुल-कय्यिमु फ़ला तज्लिमू फीहिन्-न अन्फु-सकुम् , व कातिलुल , मुश्रिकी-न काफ्फ़-तन् कमा युक़ातिलूनकुम् काफ्फ़-तन् , वअ्लमू अन्नल्ला-ह मअ़ल्मुत्तकीन(36) इन्नमन्नसी-उ ज़ियादतुन् फ़िल्कुफ्रि युज़ल्लु बिहिल्लज़ी-न क-फरू युहिल्लूनहू आमंव्-व युहर्रिमूनहू आमल्-लियुवातिऊ अिद्द-त मा हर्रमल्लाहु फयुहिल्लू मा हर्रमल्लाहु , जुय्यि-न लहुम् सू-उ अअ्मालिहिम् , वल्लाहु ला यह्दिल कौमल्-काफ़िरीन(37)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू मा लकुम् इज़ा की-ल लकुमुन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाहिस्साकल्तुम् इलल्-अर्जि , अ-रजीतुम् बिल्हयातिद्दुन्या मिनल्-आखिरति फ़मा मताअुल्-हयातिद्दुन्या फिल्आख़िरति इल्ला क़लील(38) इल्ला तन्फिरू युअ़ज़्ज़िबकुम् अ़ज़ाबन् अलीमंव्-व यस्तब्दिल् कौमन् गैरकुम् व ला तजुर्रूहु शैअन् , वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् क़दीर(39) इल्ला तन्सुरूहू फ़-कद् न-सरहुल्लाहु इज् अख़र-जहुल्लज़ी-न क-फरू सानियस्नैनी इज़् हुमा फ़िल्गारि इज् यकूलु लिसाहिबिही ला तह़्ज़न् इन्नल्ला-ह म-अना फ़-अन्ज़-लल्लाहु सकीन-तहू अलैहि व अय्य-दहू बिजुनूदिल्लम् तरौहा व ज-अ-ल कलि-मतल्लज़ी-न क-फ़रूस्सुफ्ला , व कलि-मतुल्लाहि हियल्-अुल्या , वल्लाहु अ़ज़ीजुन् हकीम(40) इन्फिरू ख़िफ़ाफंव्-व सिकालंव-व जाहिदू बिअम्बालिकुम् व अन्फुसिकुम् फ़ी सबीलिल्लाहि , ज़ालिकुम् खैरूल्लकुम् इन् कुन्तुम् तअ्लमून(41) लौ का-न अ-रज़न् करीबंव्-व स-फ़रन् क़ासिदल्लत्तबअू-क व लाकिम्-बअुदत् अलैहिमुश्शुक्कतु , व स-यह़्लि फू-न बिल्लाहि लविस्त-तअ्ना ल-ख़रज्ना म-अ़कुम् युह़्लिकू-न अन्फु-सहुम् वल्लाहु यअ्लमु इन्नहुम् लकाज़िबून(42)*

अ़फ़ल्लाहु अन्-क लि-म अज़िन्-त लहुम् हत्ता य-तबय्य-न लकल्लज़ी-न स-द-कू व तअ्-लमल् काज़िबीन(43) ला यस्तअ्ज़िनुकल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-आखिरि अंय्युजाहिदू बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् , वल्लाहु अलीमुम् बिल्मुत्तक़ीन(44) इन्नमा यस्तअ्ज़िनुकल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्लाहि वलयौमिल्-आख़िरि वरताबत् कुलूबुहुम् फहुम् फी रैबिहिम् य-तरद्ददून(45) व लौ अरादुल-खुरू-ज ल-अअ़द्दू लहू अुद्दतंव्-व लाकिन् करिहल्लाहुम् बिआ-सहुम् फ़-सब्ब-तहुम् व कीलक्अुदू मअल् काअिदीन(46) लौ ख-रजू फ़ीकुम् मा जादूकुम इल्ला ख़बालंव्-व ल-औज़अू ख़िलालकुम् यब्गूनकुमुल् फ़ित् न-त व फ़ीकुम् सम्माअू-न लहुम् , वल्लाहु अलीमुम्-बिज़्ज़ालिमीन(47) ल-कदिब्त-गवुल फित् न-त मिन् कब्लु व कल्लबू ल-कल् उमू-र हत्ता जाअल्-हक्कु व ज़-ह-र अम्रूल्लाहि व हुम् कारिहून(48) व मिन्हुम् मंय्यकूलुअ्ज़ल्ली व ला तफ्तिन्नी , अला फ़िल्-फ़ित्नति स-क़तू , व इन्-न जहन्न-म लमुही-ततुम् बिल्काफ़िरीन(49) इन् तुसिब्-क ह-स-नतुन् तसुअ्हुम् व इन् तुसिब्-क मुसीबतुंय्यकूलू कद् अख़ज़्ना अम्-रना मिन् कब्लु व य-तवल्लौ व हुम् फ़रिहून(50) कुल् लंय्युसीबना इल्ला मा क-तबल्लाहु लना हु-व मौलाना व अ़लल्लाहि फ़ल्य-तवक्कलिल् मुअ्मिनून(51) कुल हल् तरब्बसू-न बिना इल्ला इह़्दल हुस्-नयैनि , व नह़्नु न-तरब्बसु बिकुम् अंय्युसी-बकुमुल्लाहु बिअ़ज़ाबिम् मिन् अिन्दिही औ बिऐदीना फ़-तरब्बसू इन्ना म-अ़कुम् मु-तरब्बिसून(52) कुल अन्फ़िकू तौअन् औ करहल-लंय्यु-तक़ब्ब-ल मिन्कुम् , इन्नकुम् कुन्तुम् कौमन् फ़ासिक़ीन(53) व मा म-न अहुम् अन् तुक्ब-ल मिन्हुम् न-फकातुहुम् इल्ला अन्नहुम् क-फरू बिल्लाहि व बि-रसूलिही वला यअ् तू नस्सला-त इल्ला व हुम् कुसाला व ला युन्फिकू-न इल्ला व हुम् कारिहून(54) फ़ला तुअ्जिब्-क अम्वालुहुम् वला औलादुहुम् , इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअ़ज़्ज़ि-बहुम् बिहा फ़िल्हयातिद्दुन्या व तज़्ह-क अन्फुसुहुम् व हुम् काफ़िरून(55) व यह़्लिफू-न बिल्लाहि इन्नहुम् लमिन्कुम् , व मा हुम् मिन्कुम् व लाकिन्नहुम् कौमुंय्यफ्रकून(56) लौ यजिदू-न मल्ज-अन् औ मगारातिन् औ मुद्द-ख़लल-लवल्लौ इलैहि व हुम् यज्महून(57) व मिन्हुम् मंय्यल्मिजु-क फ़िस्स-दकाति फ़-इन् उअतू मिन्हा रजू व इल्लम् युअ्तौ मिन्हा इज़ा हुम् यस्-ख़तून(58) व लौ अन्नहुम् रजू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहू व कालू हस्बुनल्लाहु सयुअ्तीनल्लाहु मिन् फ़ज़्लिही व रसूलुहू इन्ना इलल्लाहि रागिबून(59)*

इन्नमस्स-दक़ातु लिल्फु-करा-इ वल्मसाकीनि वल्आ़मिली-न अलैहा वल्मुअल्ल-फ़ति कुलूबुहुम् व फ़िर्रिका़बि वल्गारिमी-न व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबीलि , फ़री-ज़तम् मिनल्लाहि , वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(60) व मिन्हुमुल्लज़ी-न युअ्जूनन्नबिय्-य व यकूलू-न हु-व उजुनुन् , कुल उजुनु खैरिल्लकुम् , युअ्मिनु बिल्लाहि व युअ्मिनु लिल्मुअ्मिनी-न व रह़्मतुल् लिल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम् , वल्लज़ी-न युअ्जू-न रसूलल्लाहि लहुम् अज़ाबुन् अलीम(61) यह़्लिफू-न बिल्लाहि लकुम् लियुरजूकुम् वल्लाहु व रसूलुहू अहक़्कु अंय्युरजूहु इन् कानू मुअ्मिनीन •(62) अलम् यअ्लमू अन्नहू मंय्युहादिदिल्ला-ह व रसूलहू फ़-अन्-न लहू ना-र जहन्न-म खालिदन् फ़ीहा , ज़ालिका ख़िज़्युल-अ़ज़ीम(63) यह़्ज़रूल मुनाफ़िकू-न अन् तुनज़्ज़-ल अलैहिम् सूरतुन् तुनब्बिउहुम् बिमा फ़ी कुलूबिहिम् , कुलिस्तह़्ज़िऊ इन्नल्ला-ह मुख़रिजुम् मा तह़्ज़रून(64) व ल-इन् सअल्तहुम् ल-यकूलुन्-न इन्नमा कुन्ना नखूजु व नल्अबु , कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुन्तुम् तस्तह़्ज़िऊन(65) ला तअ्तज़िरू क़द् कफ़रतुम् बअ्-द ईमानिकुम् , इन्नअ्फु अन् ताइ-फ़तिम् मिन्कुम् नुअ़ज़्ज़िब् ताइ-फ़तम् बिअन्नहुम् कानू मुज्रिमीन(66)*

अल्मुनाफ़िकू-न वल्मुनाफ़िकातु बअ्जु़हुम् मिम्-बअ्ज़िन् • यअ्मुरू-न बिल्मुन्करि व यन्हौ-न अनिल्-मअ्रूफि व यक्बिजू-न ऐदि-यहुम् , नसुल्ला-ह फ़-नसि-यहुम् , इन्नल-मुनाफ़िकी-न हुमुल्-फ़ासिकून(67) व-अदल्लाहुल मुनाफ़िकी-न वल्मुनाफ़िक़ाति वल्कुफ्फ़ा-र ना-र जहन्न-म ख़ालिदी-न फ़ीहा , हि-य हस्बुहुम् व ल-अ-नहुमुल्लाहु व लहुम् अज़ाबुम् मुकीम(68) कल्लज़ी-न मिन् कब्लिकुम् कानू अशद्-द मिन्कुम् कुव्वतंव्-व अक्स-र अम्वालंव्-व औलादन , फ़स् तम् तअू बि-खलाकिहिम् फ़स् तम् तअतुम् बि-खलाकिकुम कमस् तम्त-अल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिकुम् बि-ख़लाकिहिम् व खुज्तुम् कल्लज़ी ख़ाजू , उलाइ-क हबितत् अअ्मालुहुम् फ़िद्दुन्या वल्आखिरति व उलाइ-क हुमुल-ख़ासिरून(69) अलम् यअ्तिहिम् न-बउल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् कौमि नूहिंव्-व आदिंव्-व समू-द व कौमि इब्राही-म व अस्हाबि मद य-न वल्मुअ्तफ़िकाति , अततहुम् रूसुलुहुम बिल्बय्यिनाति फ़मा कानल्लाहु लि-यज्लि-महुम् व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज्लिमून(70) वल्मुअ्मिनू-न वल्मुअ्मिनातु बअ्जुहुम् औलिया-उ बअ्ज़िन् • यअ्मुरू-न बिल-मअ्रूफ़ि व यन्हौ-न अनिल्मुन्करि व युक़ीमूनस्सला-त व युअ्तूनज़्ज़का-त व युतीअूनल्ला-ह व रसूलहू , उलाइ-क स-यर् हमुहुमुल्लाहु , इन्नल्ला-ह अ़ज़ीजु़न हकीम(71) व-अ़ दल्लाहुल् मुअ्मिनी-न वल्मुअ्मिनाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा व मसाकि-न तय्यि-बतन् फी जन्नाति अदनिन् , व रिज्वानुम् मिनल्लाहि अक्बरू , ज़ालि-क हुवल् फौजुल्-अ़ज़ीम(72)*

या अय्युहन्नबिय्यू जाहिदिल्-कुफ्फा-र वल्मुनाफ़िक़ी-न वग्लुज् अलैहिम् , व मअ्वाहुम् जहन्नमु , व बिअ्सल मसीर(73) यह़्लिफू-न बिल्लाहि मा कालू , व ल-क़द् कालू कलि-मतल्कुफ्रि व क-फरू बअ्- द इस्लामिहिम् व हम्मू बिमा लम् यनालू व मा न-कमू इल्ला अन् अग़्नाहुमुल्लाहु व रसूलुहू मिन् फ़ज्लिही फ़-इंय्यतूबू यकु खौरल्लहुम् व इंय्य-तवल्लौ युअ़ज़्ज़िबहुमुल्लाहु अ़ज़ाबन अलीमन् फिद्दुन्या वल्आख़िरति व मा लहुम् फिल्अर्ज़ि मिंव्वलिय्यिंव्वला नसीर(74) व मिन्हुम् मन् आ-हदल्ला-ह ल-इन् आताना मिन् फ़ज़्लिही लनस्सद्-द-कन्-न व ल-नकूनन्-न मिनस्सालिहीन(75) फ़-लम्मा आताहुम् मिन् फ़ज्लिही बखिलू बिही व त-वल्लौ व हुम् मुअ्रिजून(76) फ़-अअ्क-बहुम् निफ़ाक़न् फ़ी कुलूबिहिम् इला यौमि यल्कौनहू बिमा अख़्लफुल्ला-ह मा व-अ़दूहु व बिमा कानू यक्ज़िबून(77) अलम् यअ्लमू अन्नल्ला-ह यअ्लमु सिर्रहुम् व नज्वाहुम् व अन्नल्ला-ह अ़ल्लामुल गु़यूब(78) अल्लज़ी-न यल्मिजूनल मुत्तव्विअ़ी-न मिनल् मुअ्मिनी-न फ़िस्स-दक़ाति वल्लज़ी-न ला यजिदू-न इल्ला जुह़्दहुम् फ़-यस्ख़रू-न मिन्हुम् , सख़िरल्लाहु मिन्हुम् व लहुम् अज़ाबुन् अलीम(79) इस्तग्फिर् लहुम् औ ला तस्तग्फिर लहुम् , इन् तस्तग्फिर् लहुम् सब्अी-न मर्रतन् फ़-लंय्यग्फ़िरल्लाहु लहुम , ज़ालि-क बिअन्नहम क-फरू बिल्लाहि व रसूलिही , वल्लाहु ला यह़्दिल् कौमल-फ़ासिक़ीन(80)*

फ़रिहल मुख़ल्लफू-न बिमक्अदिहिम् खिला-फ़ रसूलिल्लाहि व करिहू अंय्युजाहिदू बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् फ़ी सबीलिल्लाहि व कालू ला तन्फिरू फ़िल्हर्रि , कुल नारू जहन्न-म अशद्दु हर्रन् , लौ कानू यफ्क़हून(81) फ़ल्यज़्हकू क़लीलंव वल्यब्कू कसीरन जज़ाअम्-बिमा कानू यक्सिबून(82) फ़-इर्र-ज-अ़कल्लाहु इला ताइ-फ़तिम् मिन्हुम् फ़स्तअ्ज़नू-क लिल्खुरूजि फकुल्-लन् तख्रूजू मअि-य अ-बदंव्-व लन् तुक़ातिलू मअ़ि-य अदुव्वन , इन्नकुम् रज़ीतुम बिल्कुअूदि अव्व-ल मर्रतिन् फक्अुदू मअ़ल ख़ालिफ़ीन(83) व ला तुसल्लि अ़ला अ-हदिम् मिन्हुम् मा-त अ-बदंव्-व ला तकुम् अला कब्रिही , इन्नहुम् क-फरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम् फ़सिकून(84) व ला तुअ्जिब्-क अम्वालुहुम् व औलादुहुम् , इन्नमा युरीदुल्लाहु अंय्युअ़ज्जि-बहुम् बिहा फ़िद्दुन्या व तज़्ह-क अन्फुसुहुम् व हुम् काफिरून(85) व इज़ा उन्जिलत् सूरतुन् अन् आमिनू बिल्लाहि व जाहिदू म-अ रसूलिहिस्तअज़-न-क उलुत्तौलि मिन्हुम् व कालू जरना नकुम् मअल् काअिदीन(86) रजू बिअंय्यकूनू मअल् ख़्वालिफ़ि व तुबि-अ़ अला कुलूबिहिम् फ़हुम् ला यफ़्क़हून(87) लाकिनिर्रसूलु वल्लज़ी-न आमनू म-अहू जाहदू बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् , व उलाइ-क लहुमुल्-खैरातु व उलाइ-क हुमुल मुफ्लिहून(88) अ-अद्दल्लाहु लहुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल् अन्हारू खा़लिदी-न फ़ीहा , ज़ालिकल् फौजुल-अज़ीम(89)*

व जाअल् मुअ़ज़्ज़िरू-न मिनल-अअ्राबि लियुअ् ज़-न लहुम् व क-अदल्लज़ी-न क-ज़बुल्ला-ह व रसूलहू , सयुसीबुल्लज़ी-न क-फ़रू मिन्हुम् अ़ज़ाबुन अलीम(90) लै-स अ़लज़्जु़-अफ़ा-इ वला अलल्-मरजा वला अलल्लज़ी-न ला यजिदू-न मा युन्फ़िकू-न ह-रजुन् इज़ा न-सहू लिल्लाहि व रसूलिही , मा अलल् मुह्सिनी-न मिन् सबीलिन् , वल्लाहु गफूरूर्रहीम(91) वला अ़लल्लज़ी-न इज़ा मा अतौ-क लितह़्मि-लहुम् कुल-त ला अजिदु मा अह़्मिलुकुम् अ़लैहि तवल्लौ व अअ्युनुहुम् तफ़ीजु मिनद्-दम्अि ह-जनन् अल्ला यजिदू मा युन्फ़िकून(92) इन्नमस्सबीलु अलल्लजी-न यस्तअ्ज़िनून-क व हुम् अग्निया-उ रजू बिअंय्यकूनू मअ़ल् ख़्वालिफ़ि व त-बअ़ल्लाहु अला कुलूबिहिम् फ़हुम् ला यअ्लमून(93)

 

यअ्तज़िरू-न इलैकुम् इज़ा र-जअ्तुम् इलैहिम्, कुल-ला तअ्तज़िरू लन्नुअ्मि-न लकुम् कद् नब्ब-अनल्लाहु मिन् अख्बारिकुम्, व स-यरल्लाहु अ-म-लकुम् व रसूलुहू सुम्-म तुरद्दू-न इला आलिमिल्गैबि वश्शहादति फ़्युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(94) स-यह़्लिफू-न बिल्लाहि लकुम् इज़न्कलब्तुम् इलैहिम् लितुअ्रिजू अन्हुम्, फ़-अअ्रजूि अन्हुम्, इन्नहुम् रिज्सुंव-व मअ्वाहुम् जहन्नमु जज़ाअम् बिमा कानू यक्सिबून(95) यह़्लिफू-न लकुम् लितरजौ अन्हुम् फ़-इन् तरजौ अ़न्हुम् फ़-इन्नल्ला-ह ला यरज़ा अनिल् कौमिल-फ़ासिक़ीन( 96 ) अल्अअ़राबु अशद्दु कुफ्रंव-व निफाक़ंव-व अज्दरू अल्ला यअ्लमू हुदू-द मा अन्जलल्लाहु अला रसूलिही, वल्लाहु अ़लीमुन्, हकीम(97) व मिनल्-अअ्राबि मंय्यत्तखिजु मा युन्फ़िकु मग्रमंव-व य-तरब्बसु बिकुमुद् वाइ-र, अलैहिम् दाइ-रतुस्सौ-इ, वल्लाहु समीअुन् अ़लीम(98) व मिनल्-अअ्राबि मंय्युअ्मिनु बिल्लाहि वल्यौमिल् आखिरि व यत्तखिजु मा युन्फ़िकु कुरूबातिन् अिन्दल्लाहि व स-लवातिर्रसूलि, अला इन्नहा कुर-बतुल्लहुम् सयुदखिलुहुमुल्लाहु फ़ी रह़्मतिही, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(99)*

वस्साबिकू नल् अव्वलू-न मिनल्मुहाजिरी-न वल्अन्सारि वल्लजीनत्त-ब अूहुम् बि-इह़्सानिर्-रज़ियल्लाहु अन्हुम् व रजू अन्हु व अ-अद्-द लहुम् जन्नातिन् तज्री तह्-तहल्-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, ज़ालिकल् फौजुल-अज़ीम(100) व मिम्-मन् हौलकुम् मिनल-अअ्राबि मुनाफ़िकू-न, व मिन् अह़्लिल-मदीनति म-रदू अलन्निफ़ाकि, ला तअ्लमुहुम्, नह्नु नअ्लमुहुम्, सनुअ़ज़्ज़िबुहुम् मर्रतैनि सुम्-म युरद्दू-न इला अज़ाबिन् अ़ज़ीम(101) व आखरू-नअ् त-रफू बिजुनूबिहिम् ख-लतू अ़-मलन् सालिहंव्-व आख़-र सय्यिअन्, अ़सल्लाहु अंय्यतू-ब अ़लैहिम्, इन्नल्ला-ह ग़फूरूर्रहीम(102) खुज् मिन् अम्वालिहिम् स-द-कतन् तुतह़्हिरूहुम् व तुज़क्कीहिम् बिहा व सल्लि अलैहिम्, इन्-न सलात-क स-कनुल्लहुम्, वल्लाहु समीअुन् अलीम(103) अलम् यअ्लमू अन्नल्ला-ह हु-व यक़्बलुत्तौब-त अन् अिबादिही व यअ्खुजुस्स-दक़ाति व अन्नल्ला-ह हुवत्-तव्वाबुर्रहीम(104) व कुलिअ्मलू फ़-स-यरल्लाहु अ-म-लकुम् व रसूलुहू वल्-मुअ्मिनू-न, व सतुरद्दू-न इला आलिमिल-गैबि वश्शहा-दति फ़-युनबिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(105) व आख़रू-न मुरजौ-न लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअ़ज़्ज़िबुहुम् व इम्मा यतूबु अलैहिम्, वल्लाहु अलीमुन् हकीम(106) वल्लज़ीनत्त-खजू मस्जिदन ज़िरारंव्-व कुफ्रंव-व तफ्रीकम्-बैनल्मुअ्मिनी-न व इरसादल्-लिमन् हा-रबल्ला-ह व रसूलहू मिन् कब्लु, व ल-यह़्लिफुन्-न इन् अरद्ना इल्लल्-हुस्ना, वल्लाहु यश्हदु इन्नहुम् लकाज़िबून(107) ला तकुम फ़ीहि अ-बदन्, ल-मस्जिदुन् उस्सि-स अलत्तक़्वा मिन् अव्वलि यौमिन् अ-हक़्कु अन् तकू-म फ़ीहि, फीहि रिजालुंय्युहिब्बू-न अंय्यत-तह़्हरू, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तह़्हिरीन(108) अ-फ़-मन् अस्स-स बुन्यानहू अ़ला तक़्वा मिनल्लाहि व रिज़्वानिन् खैरून् अम्-मन् अस्स-स बुन्यानहू अला शफा जुरूफ़िन् हारिन् फ़न्हा-र बिही फी नारि जहन्न-म, वल्लाहु ला यह़्दिल कौमज्-ज़ालिमीन(109) ला यज़ालु बुन्यानु-हुमुल्लज़ी बनौ री-बतन् फ़ी कुलूबिहिम् इल्ला अन् त-क़त्त-अ कुलूबुहुम्, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(110)*

इन्नल्लाहश्तरा मिनल्मुअ्मिनी-न अन्फु-सहुम् व अम्वालहुम् बिअन्-न लहुमुल्जन्न-त, युक़ातिलू-न फ़ी सबीलिल्लाहि फ़-यक्तुलू-न व युक्तलू-न, वअ्दन् अलैहि हक़्क़न् फित्तौराति वल्इन्जीलि वल्कुरआनि, व मन् औफ़ा बि-अ़ह़्दिही मिनल्लाहि फ़स्तब्शिरू बिबैअि़कुमुल्लज़ी बायअ्तुम् बिही, व ज़ालि-क हुवल् फौजुल-अज़ीम(111) अत्ता-इबूनल्-आबिदूनल-हामिदूनस् सा-इहूनर्-राकिअूनस्-साजिदूनल आमिरू-न बिल्मअ्रूफ़ि वन्नाहू-न अनिल्मुन्करि वल्हाफ़िजू-न लिहुदूदिल्लाहि, व बश्शिरिल् मुअ्मिनीन(112) मा का-न लिन्नबिय्यि वल्लज़ी-न आमनू अंय्यस्तग्फिरू लिल्मुश्रिकी-न व लौ कानू उली कुर्बा मिम्-बअ्दि मा तबय्य-न लहुम् अन्नहुम् अस्हाबुल्-जहीम(113) व मा कानस्तिग्फ़ारू इब्राही-म लिअबीहि इल्ला अम्-मौअि-दतिंव् व-अ-दहा इय्याहु फ़-लम्मा तबय्य-न लहू अन्नहू अदुव्वुल्-लिल्लाहि त-बर्र-अ मिन्हु, इन्-न इब्राही-म ल-अव्वाहुन् हलीम(114) व मा कानल्लाहु लियुज़िल-ल कौमम् बअ्-द इज् हदाहुम् हत्ता युबय्यि-न लहुम् मा यत्तकू-न, इन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अलीम(115) इन्नल्ला-ह लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि, युह़्यी व युमीतु, व मा लकुम् मिन् दूनिल्लाहि मिंव्वलिय्यिंव्-वला नसीर(116) ल-क़त्ताबल्लाहु अलन्नबिय्यि वल्मुहाजिरी-न वल्अन्सारिल्लज़ीनत् त-बअूहु फ़ी सा-अ़तिल-अुस्रति मिम्-बअ्दि मा का-द यज़ीगु कुलूबु फरीक़िम् मिन्हुम् सुम्-म ता-ब अ़लैहिम्, इन्नहू बिहिम् रऊफुर्रहीम(117) व अलस्-सला-सतिल्लज़ी-न खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त् अ़लैहिमुल्-अर्जु बिमा रहुबत् व ज़ाक़त् अ़लैहिम् अन्फुसुहुम् व ज़न्नू अल्ला मल्ज-अ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, सुम्-म ता-ब अलैहिम् लि-यतूबू, इन्नल्ला-ह हुवत्तव्वाबुर्रहीम(118)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह व कूनू मअ़स्सादिक़ीन(119) मा का-न लिअह़्लिल-मदीनति व मन् हौ-लहुम् मिनल्-अअ्राबि अंय्य-तख़ल्लफू अर्रसूलिल्लाहि व ला यर्ग़बू बिअन्फुसिहिम् अन् नफिसही, ज़ालि-क बिअन्नहुम् ला युसीबुहुम् ज़-मउंव्-व ला न-सबुंव्-व ला मख़्म-सतुन् फ़ी सबीलिल्लाहि व ला य-तऊ-न मौतिअंय्यगीजुल-कुफ्फा-र वला यनालू-न मिन् अदुव्विन्-नैलन् इल्ला कुति-ब लहुम् बिही अ-मलुन् सालिहुन्, इन्नल्ला-ह ला युज़ीअु अज्रल-मुह़्सिनीन(120) व ला युन्फ़िकू-न न-फ-कतन् सगी-रतंव्-वला कबी-रतंव्-वला यक्तअू-न वादियन् इल्ला कुति-ब लहुम् लियज्ज़ि-यहुमुल्लाहु अह़्स-न मा कानू यअ्मलून(121) व मा कानल्-मुअ्मिनू-न लियन्फ़िरू काफ्फ़-तन्, फ़लौ ला न-फ़-र मिन् कुल्लि फिरकतिम् मिन्हुम् ताइ-फतुल लि-य तफ़क़्क़्हू फ़िद्दीनि व लियुन्ज़िरू क़ौमहुम् इज़ा र-जअू इलैहिम् लअ़ल्लहुम् यह़्ज़रून(122)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कातिलुल्लज़ी-न यलूनकुम् मिनल्कुफ्फ़ारि वल्यजिदू फ़ीकुम् गिल्ज़-तन्, वअ्लमू अन्नल्ला-ह मअ़ल्मुत्तकीन(123) व इज़ा मा उन्ज़िलत् सूरतुन् फ़-मिन्हुम् मंय्यकूलु अय्युकुम् जादत्हु हाज़िही ईमानन् फ़-अम्मल्लज़ी-न आमनू फ़ज़ादत्हुम् ईमानंव्-व हुम् यस्तब्शिरून(124) व अम्मल्लज़ी-न फी कुलूबिहिम् म-रजुन् फज़ादत्हुम् रिज्सन् इला रिज्सिहिम् व मातू व हुम् काफिरून(125) अ-वला यरौ-न अन्नहुम् युफ्तनू-न फ़ी कुल्लि आमिम्-मर्र-तन् औ मर्रतैनि सुम्-म ला यतूबू-न वला हुम् यज़्ज़क्करून(126) व इज़ा मा उन्ज़िलत् सूरतुन् न-ज़-र बअ्जुहुम् इला बअ्ज़िन्, हल् यराकुम् मिन् अ-हदिन् सुम्मन्स-रफू, स-रफ़ल्लाहु कुलूबहुम् बिअन्नहुम् कौमुल ला यफ़्कहून(127) ल-क़द् जा-अकुम् रसूलुम् मिन् अन्फुसिकुम् अज़ीजुन् अ़लैहि मा अनित्तुम् हरीसुन् अ़लैकुम् बिल्मुअ्मिनी-न रऊफुर्रहीम(128) फ-इन् तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व, अलैहि तवक्कल्तु व हु-व रब्बुल अर्शिल्-अज़ीम(129)*

 

सूरह न० 10
(सूरह यूनुस(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-रा, तिल-क आयातुल् किताबिल्-हकीम(1) अका-न लिन्नासि अ-जबन् अन् औहैना इला रजुलिम्-मिन्हुम् अन् अन्ज़िरिन्ना-स व बश्शिरिल्लज़ी-न आमनू अन्-न लहुम् क़-द-म सिद्किन् अिन्-द रब्बिहिम् कालल-काफ़िरू-न इन्-न हाज़ा लसाहिरूम्-मुबीन(2) इन्-न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख-लकस्समावाति वल्अर्-ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अलल्-अ़र्शि युदब्बिरूल्-अम्-र, मा मिन् शफ़ीअिन् इल्ला मिम्-बअ्दि इज्निही, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् फ़अ्बुदूहु, अ-फ़ला तज़क्करून(3) इलैहि मर्जिअुकुम् जमीअ़न्, वअदल्लाहि हक़्क़न्, इन्नहू यब्दउल्-ख़ल्-क़ सुम्-म युअीदुहू लियज्ज़ियल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिल्क़िस्ति, वल्लज़ी-न क-फरू लहुम् शराबुम्-मिन् हमीमिंव-व अज़ाबुन् अलीमुम्-बिमा कानू यक्फुरून(4) हुवल्लज़ी-ज-अलश्शम्-स ज़ियाअंव्-वल्क-म-र नूरंव्-व कद्द-रहू मनाज़ि-ल लितअ्लमू अ़-ददस्सिनी-न वल्हिसा-ब, मा ख़-लकल्लाहु ज़ालि-क इल्ला बिल्हक़्क़ि युफस्सिलुल्-आयाति लिकौमिंय्यअ्लमून(5) इन्-न फ़िख़् तिलाफ़िल्लैलि वन्नहारि व मा ख-लकल्लाहु फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि लआयातिल् लिकौमिंय्यत्तकून(6) इन्नल्लज़ी-न ला यरजू-न लिक़ा-अना व रजू बिल्हयातिद्दुन्या वत्म-अन्नू बिहा वल्लज़ी-न हुम् अन् आयातिना ग़ाफ़िलून(7) उलाइ-क मअ्वाहुमुन्नारू बिमा कानू यक्सिबून(8) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति यह़्दीहिम् रब्बुहुम् बिईमानिहिम् तज्री मिन् तह़्तिहिमुल-अन्हारू फ़ी जन्नातिन्-नअीम(9) दअ्वाहुम् फीहा सुब्हान-कल्लाहुम्-म व तहिय्यतुहुम् फ़ीहा सलामुन व आखिरू दअ्वाहुम् अनिल-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आलमीन(10)*

व लौ युअ़ज्जिलुल्लाहु लिन्नासिश शर्रसतिअ्जा-लहुम बिल्खै़रि लकुजि-य इलैहिम् अ-जलुहुम्, फ़-न-ज़रूल्लज़ी-न ला यरजू-न लिका-अना फी तुग्यानिहिम् यअ्महून(11) व इज़ा मस्सल् इन्सान्ज्-जुर्रू दआ़ना लिजम्बिही औ का़अिदन् औ काइमन् फ़-लम्मा कशफ़्ना अ़न्हु जुर्-रहू मर्-र क-अल्लम् यद्अुना इला जुरिंम्-मस्सहू, कज़ालि-क जुय्यि-न लिल्मुस्रिफ़ी-न मा कानू यअ्मलून(12) व ल-कद् अह़्लक्नल-कुरू-न मिन् क़ब्लिकुम् लम्मा ज़-लमू व जाअहुम् रूसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति व मा कानू लियुअ्मिनू, कज़ालि-क नज्ज़िल कौमल्-मुगज्रिमीन(13) सुम्-म जअल्नाकुम् ख़लाइ-फ़ फ़िल्अर्ज़ि मिम्-बअ्दिहिम् लिनन्जु-र कै-फ़ तअ्मलून(14) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् कालल्लज़ी-न ला यरजू-न लिका-अनअ्ति बिकुरआनिन् गैरि हाज़ा औ बद्दिल्हु, कुल् मा यकूनु ली अन् उबद्दि-लहू मिन् तिल्का-इ नफ्सी इन् अत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलय्-य इन्नी अख़ाफु इन् अ़सैतु रब्बी अ़ज़ा-ब यौमिन् अ़ज़ीम(15) कुल् लौ शा-अल्लाहु मा तलौतुहू अलैकुम् व ला अद्राकुम बिही फ़-कद् लबिस्तु फ़ीकुम् अुमुरम्-मिन् कब्लिही, अ-फ़ला तअ्किलून(16) फ़-मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ्तरा अ़लल्लाहि कज़िबन् औ कज़्ज़-ब बिआयातिही, इन्नहू ला युफ्लिहुल मुज्रिमून(17) व यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यजुर्रूहुम् व ला यन्फ़अुहुम् व यकूलू-न हा-उला-इ शु-फ़आ़उना अिन्दल्लाहि, कुल अतुनब्बिऊनल्ला-ह बिमा ला यअ्लमु फिस्समावाति व ला फ़िल्अर्जि, सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून(18) व मा कानन्नासु इल्ला उम्मतंव्वाहि-दतन् फ़ख़्त-लफु, व लौ ला कलि-मतुन् स-बक़त् मिर्रब्बि-क लकुज़ि-य बैनहुम् फ़ीमा फ़ीहि यख़्तलिफून(19) व यकूलू-न लौ ला उन्ज़ि-ल अलैहि आयतुम्-मिर्रब्बिही फकुल इन्नमल्-गैबु लिल्लाहि फ़न्तज़िरू इन्नी म-अ़कुम् मिनल् मुन्तज़िरीन(20)*

व इज़ा अज़क़्नन्ना-स रह्म-तम् मिम्-बअदि ज़र्रा-अ मस्सत्हुम् इज़ा लहुम् मक्रून् फी आयातिना, कुलिल्लाहु अस्रअु मक्रन, इन्-न रूसुलना यक्तुबू-न मा तम्कुरून(21) हुवल्लज़ी युसय्यिरूकुम् फ़िल्बर्रि वल्बह़रि, हत्ता इज़ा कुन्तुम् फ़िल्फुल्कि व जरै-न बिहिम् बिरीहिन् तय्यि-बतिंव्-व फ़रिहू बिहा जाअल्हा रीहुन् आसिफुंव-व जा-अहुमुल-मौजु मिन् कुल्लि मकानिंव्-व ज़न्नू अन्नहुम् उही-त बिहिम् द-अ़वुल्ला-ह मुख्लिसी-न लहुद्दी-न, ल-इन् अन्जैतना मिन् हाज़िही ल-नकूनन्-न मिनश्शाकिरीन(22) फ़-लम्मा अन्जाहुम् इज़ा हुम् यब्गू-न फ़िल्अर्ज़ि बिगैरिल्-हक़्क़ि, या अय्युहन्नासु इन्नमा बग्युकुम् अला अन्फुसिकुम् मताअ़ल् हयातिद्दुन्या सुम्-म इलैना मर्जिअुकुम् फ़नुनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(23) इन्नमा म-सलुल्-हयातिद्दुन्या कमा-इन् अन्ज़ल्लाहु मिनस्समा-इ फ़ख़्त-ल-त बिही नबातुल-अर्जि मिम्मा यअ्कुलुन्नासु वल्-अन्आमु, हत्ता इज़ा अ-ख़-ज़तिल्-अर्-जु जुख्रू-फ़हा वज़्ज़य्यनत् व ज़न्-न अह़्लुहा अन्नहुम् कादिरू-न अ़लैहा अताहा अम्रूना लैलन् औ नहारन् फ़-जअल्नाहा हसीदन् क-अल्लम् तग्-न बिल्अम्सि, कज़ालि-क नुफस्सिलुल-आयाति लिकौमिंय्-य-तफ़क्करून(24) वल्लाहु यद्अू इला दारिस्सलामि, व यह़्दी मंय्यशा-उ इला सिरातिम्-मुस्तकीम(25) लिल्लज़ी-न अह़्सनुल-हुस्ना व ज़िया-दतु, व ला यरहकु वुजू-हहुम् क़-तरूंव्-व ला जिल्लतुन्, उलाइ-क अस्हाबुल्-जन्नति हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(26) वल्लज़ी-न क-सबुस्सय्यिआति जज़ा-उ सय्यि-अतिम् बिमिस्लिहा व तरहकुहुम् ज़िल्लतुन्, मा लहुम् मिनल्लाहि मिन् आसिमिन् क-अन्नमा उग्शियत् वुजूहुहुम् कि-तअ़म् मिनल्लैलि मुस्लिमन्, उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(27) व यौ-म नहशुरूहुम् जमीअ़न् सुम्-म नकूलु लिल्लज़ी-न अश्रकू मकानकुम् अन्तुम् व शु-रकाउकुम् फ़-ज़य्यल्ना बैनहुम् व का-ल शु-रकाउहुम् मा कुन्तुम् इय्याना तअ्बुदून(28) फ़-कफ़ा बिल्लाहि शहीदम् बैनना व बैनकुम् इन् कुन्ना अन् अिबादतिकुम् लगाफ़िलीन(29) हुनालि-क तब्लू कुल्लु नफ्सिम् मा अस्ल-फत् व रूद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल्-हक़्क़ि व ज़ल्-ल अन्हुम् मा कानू यफ़्तरून •(30)*

कुल मंय्यर्जुकुकुम मिनस्समा-इ वल्अर्ज़ि अम्-मंय्यम्लिकुस्सम्-अ वल्अब्सा-र व मंय्युखरिजुल्-हय्-य मिनल्मय्यिति व युखरिजुल-मय्यि-त मिनल्-हय्यि व मंय्युदब्बिरूल-अम्-र, फ़-स-यकूलूनल्लाहु फ़कुल् अ-फ़ला तत्तकून(31) फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल्-हक्कु फ़-माज़ा बअ्दल्-हक्कि इल्लज़्ज़लालु फ़-अन्ना तुस्रफून(32) कज़ालि-क हक़्क़त् कलि-मतु रब्बि-क अ़लल्लज़ी-न फ़-सकू अन्नहुम् ला युअ्मिनून(33) कुल हल् मिन् शु-रकाइकुम् मंय्यब्दउल्-ख़ल्-क सुम्-म युअीदुहू, कुलिल्लाहु यब्दउल्खल्-क सुम्-म युअीदुहू फ़-अन्ना तुअ्फ़कून(34) कुल हल् मिन् शु-रकाइकुम् मंय्यह्दी इलल्-हक्कि, कुलिल्लाहु यह्दी लिल्हक्कि, अ-फ़मंय्यह्दी इलल्हक़्क़ि अ-हक़्कु अंय्युत्त-ब-अ अम्-मल्ला यहिद्दी इल्ला अंय्युह्दा फ़मा लकुम्, कै-फ़ तह़्कुमून(35) व मा यत्तबिअु अक्सरूहुम् इल्ला जन्नन्, इन्नज्जन्-न ला युग्नी मिनल्-हक्कि शैअन्, इन्नल्ला-ह अलीमुम्-बिमा यफ्अलून(36) व मा का-न हाज़ल-कुरआनु अंय्युफ्तरा मिन् दूनिल्लाहि व लाकिन् तस्दीक़ल्लज़ी बै-न यदैहि व तफ्सीलल्-किताबि ला रै-ब फ़ीहि मिर्रब्बिल-आलमीन(37) अम् यकूलूनफ्तराहु, कुल् फ़अ्तू बिसूरतिम्-मिस्लिही वद्अू मनिस्त-तअ्तुम् मिन् दूनिल्लाहि इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(38) बल् कज्जबू बिमा लम् युहीतू बिअिल्मिही व लम्मा यअ्तिहिम् तअ्वीलुहू, कज़ालि-क कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् फन्जुर् कै-फ़ का-न आकि-बतुज़्ज़ालिमीन(39) व मिन्हुम् मंय्युअ्मिनु बिहीं व मिन्हुम् मल्ला युअ्मिनु बिही, व रब्बु-क अअ्लमु बिल्मुफ्सिदीन(40)*

व इन् कज़्ज़बू-क फ़कुल-ली अ-मली व लकुम् अ-मलुकुम् अन्तुम् बरीऊ-न मिम्मा अअ्मलु व अ-न बरीउम्-मिम्मा तअ्मलून(41) व मिन्हुम् मंय्यस्तमिअू-न इलै-क, अ-फ़-अन्-त तुस्मिअुस्सुम्-म व लौ कानू ला यअ्किलून(42) व मिन्हुम मंय्यन्जु रू इलै-क, अ-फ़अन्-त तह्दिल-अुम्-य व लौ कानू ला युब्सिरून(43) इन्नल्ला-ह ला यज्लिमुन्ना-स शैअंव्-व लाकिन्नन्-ना-स अन्फु-सहुम् यज़्लिमून(44) व यौ-म यह़्शुरूहुम् क-अल्लम् यल्बसू इल्ला सा-अतम् मिनन्नहारि य-तआरफू-न बैनहुम्, कद् खासिरल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिलिका-इल्लाहि व मा कानू मुह्तदीन(45) व इम्मा नुरियन्न-क बअ्ज़ल्लज़ी नअिदुहुम् औ न-तवफ़्फ़-यन्न-क फ़-इलैना मर्जिअुहुम् सुम्मल्लाहु शहीदुन् अला मा यफ़अ़लून(46) व लिकुल्लि उम्मतिर्रसूलुन् फ़-इज़ा जा-अ रसूलुहुम् कुज़ि-य बैनहुम् बिल्किस्ति व हुम् ला युज़्लमून(47) व यकूलू-न मता हाज़ल-वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(48) कुल् ला अम्लिकु लिनफ़्सी ज़र्रंव्-व ला नफ्अन् इल्ला मा शा-अल्लाहु, लिकुल्लि उम्मतिन् अ-जलुन्, इज़ा जा-अ अ-जलुहुम् फला यस्तअ्खिरू-न सा-अ़तंव्-व ला यस्तक्दिमून(49) कुल अ-रऐतुम् इन् अताकुम् अ़ज़ाबुहू बयातन् औ नहारम् माज़ा यस्तअ्जिलु मिन्हुल मुज्रिमून(50) अ-सुम्-म इज़ा मा व-क-अ आमन्तुम् बिही, आल्आ-न व कद् कुन्तुम् बिही तस्तअ़जिलून(51) सुम्-म की-ल लिल्लज़ी-न ज़-लमू जूकू अ़ज़ाबल-खुल्दि हल तुज्जौ़-न इल्ला बिमा कुन्तुम् तक्सिबून(52) व यस्तम्बिऊन-क अ-हक़्कु़न् हु-व, कुल ई व रब्बी इन्नहू ल-हक़्कुन्, व मा अन्तुम् बिमुअ्जिज़ीन(53)*

व लौ अन्-न लिकुल्लि नफ्सिन् ज़-लमत् मा फ़िल्अर्जि लफ़्त-दत् बिही, व अ-सर्रून्नदाम-त लम्मा र-अवुल्-अ़ज़ा-ब व कुज़ि-य बैनहुम् बिल्क़िस्ति व हुम् ला युज़्लमून(54) अला इन्-न लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल्अर्जि, अला इन्-न वअ्दल्लाहि हक़्कुंव-व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(55) हु-व युह़्यी व युमीतु व इलैहि तुर्जअून(56) या अय्युहन्नासु कद् जाअत्कुम् मौअि-ज़तुम्-मिर्रब्बिकुम् व शिफाउल्लिमा फिस्सुदूरि व हुदंव-व रह़्मतुल-लिल्मुअ्मिनीन(57) कुल् बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरह्मतिही फ़बिज़ालि-क फल्यफ्रहू, हु-व खैरूम्-मिम्मा यज्मअून(58) कुल् अ-रऐतुम् मा अन्ज़लल्लाहु लकुम् मिर्रिज्किन् फ़-जअ़ल्तुम् मिन्हु हरामंव्-व हलालन्, कुल् आल्लाहु अज़ि-न लकुम् अम् अ़लल्लाहि तफ्तरून(59) व मा जन्नुल्लज़ी-न यफ्तरू-न अलल्लाहिल-कज़ि-ब यौमल्-कियामति, इन्नल्ला-ह लजू फ़ज्लिन् अलन्नासि व लाकिन-न अक्स-रहुम् ला यश्कुरून(60)*

व मा तकूनु फ़ी शअ्निंव-व मा तत्लू मिन्हु मिन् कुरआनिंव्-व ला तअ्मलू-न मिन् अ-मलिन् इल्ला कुन्ना अलैकुम् शुहूदन् इज् तुफ़ीजू-न फ़ीहि, व मा यअ्जु़बु अर्रब्बि-क मिम्-मिस्कालि ज़र्रतिन् फ़िल्अर्जि व ला फिस्समा-इ व ला अस्ग-र मिन् ज़ालि-क व ला अक्ब-र इल्ला फ़ी किताबिम् मुबीन(61) अला इन्-न औलिया-अल्लाहि ला ख़ौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह़्ज़नून(62) अल्लज़ी-न आमनू व कानू यत्तकून(63) लहुमुल्बुश्रा फ़िल्हयातिद्दुन्या व फ़िल्-आखिरति, ला तब्दी-ल लि-कलिमातिल्लाहि, ज़ालि-क हुवल् फ़ौजुल-अज़ीम(64) व ला यह्जुन्-क कौलुहुम् इन्नल्-अिज़्ज़-त लिल्लाहि जमीअन्, हुवस्समीअुल-अलीम(65) अला इन्-न लिल्लाहि मन् फ़िस्समावाति व मन् फ़िलअर्जि, व मा यत्तबिअुल्लज़ी-न यद्अून मिन् दुनिल्लाहि शु-रका-अ, इंय्यत्तबिअू-न इल्लज़्ज़न्-न व इन् हुम् इल्ला यख्रूसून(66) हुवल्लज़ी ज-अ-ल लकुमुल्लै-ल लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहा-र मुब्सिरन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिक़ौमिंय्यस्मअून(67) कालुत्त-ख़ज़ल्लाहु व-लदन् सुब्हानहू, हुवल्-ग़निय्यु, लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िलअर्जि इन् अिन्दकुम् मिन् सुल्तानिम्-बिहाज़ा, अ-तकूलू-न अ़लल्लाहि मा ला तअ्लमून(68) कुल इन्नल्लज़ी-न यफ्तरू-न अलल्लाहिल्-कज़ि-ब ला युफ्लिहून(69) मताअुन् फ़िद्दुन्या सुम्-म इलैना मर्जिअुहुम् सुम्-म नुज़ीकुहुमुल् अ़ज़ाबश्शदी-द बिमा कानू यक्फुरून(70)*

वत्लु अलैहिम न-ब-अ नूहिन • इज़ का-ल लिक़ौमिही या कौमि इन् का-न कबु-र अ़लैकुम् मक़ामी व तज़्कीरी बिआयातिल्लाहि फ़-अ़लल्लाहि तवक्कल्तु फ़-अज्मिअू अम्रकुम् व शु-रका-अकुम् सुम्-म ला यकुन् अम्रूकुम् अलैकुम् गुम्म-तन् सुम्मक़्जू इलय्-य वला तुन्ज़िरून(71) फ़-इन् तवल्लैतुम् फ़मा सअल्तुकुम् मिन् अज्रिन् इन् अज्रि-य इल्ला अ़लल्लाहि व उमिरतु अन् अकू-न मिनल्-मुस्लिमीन(72) फ़-कज़्ज़बूहु फ़-नज्जैनाहु व मम्-म-अ़हू फ़िल्फुल्कि व जअ़ल्नाहुम् ख़लाइ-फ़ व अग्रक्नल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्जुर् कै-फ़ का-न आ़कि-बतुल्-मुन्ज़रीन(73) सुम्-म बअ़स्ना मिम्-बअ्दिही रूसुलन् इला कौमिहिम् फ़जाऊहुम् बिल्बय्यिनाति फ़मा कानू लियुअ्मिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन् क़ब्लु, कज़ालि-क नत्बअु अ़ला कुलूबिल्-मुअ्तदीन(74) सुम्-म बअ़स्ना मिम्-बअ्दिहिम् मूसा व हारू-न इला फ़िरऔ-न व म-लइही बिआयातिना फ़स्तक्बरू व कानू कौ़मम्-मुज्रिमीन(75) फ़-लम्मा जा-अहुमुल्-हक़्कु मिन् अिन्दिना कालू इन्-न हाज़ा लसिहरूम्-मुबीन(76) का-ल मूसा अ-तकूलू-न लिल्हक़्क़ि लम्मा जा-अकुम्, असिहरून् हाज़ा, व ला युफ्लिहुस्साहिरून(77) कालू अजिअ्-तना लितल्फ़ि-तना अ़म्मा वजद्ना अ़लैहि आबा-अना व तकू-न लकुमल्-किब्रिया-उ फ़िल्अर्जि, व मा नह्नु लकुमा बिमुअ्मिनीन(78) व का-ल फिरऔनुअ्तूनी बिकुल्लि साहिरिन् अ़लीम(79) फ़-लम्मा जाअस्स-ह-रतु का-ल लहुम् मूसा अल्कू मा अनतुम्-मुल्कून(80) फ़-लम्मा अल्क़ौ का-ल मूसा मा जिअ्तुम् बिहिस्-सिहरू, इन्नल्ला-ह सयुब्तिलुहू, इन्नल्ला-ह ला युस्लिहु अ-मलल्-मुफ़्सिदीन(81) व युहिक़्कुल्लाहुल्-हक्-क बि-कलिमातिही व लौ करिहल्-मुज्रिमून(82)*

फ़मा आम-न लिमूसा इल्ला जुर्रिय्यतुम्-मिन् कौ़मिही अ़ला ख़ौफ़िम् मिन् फिरऔ-न व म-लइहिम् अंय्यफ्ति-नहुम, व इन्-न फ़िरऔ-न लआ़लिन् फ़िल्अर्जि व इन्नहू लमिनल् मुस्रिफ़ीन( 83 ) व का-ल मूसा या कौ़मि इन् कुन्तुम् आमन्तुम् बिल्लाहि फ़-अ़लैहि तवक्कलू इन् कुन्तुम् मुस्लिमीन(84) फ़क़ालू अ़लल्लाहि तवक्कल्ना रब्बना ला तज्अल्ना फित्नतल् लिल्क़ौमिज़्जा़लिमीन(85) व नज्जिना बिरह्मति-क मिनल क़ौमिल्-काफ़िरीन(86) व औहैना इला मूसा व अख़ीहि अन् तबव्वआ लिक़ौमिकुमा बिमिस्-र बुयूतंव्वज्अ़लू बुयू-तकुम किब्लतंव्-व अक़ीमुस्सला-त, व बश्शिरिल् मुअ्मिनीन(87) व का-ल मूसा . रब्बना इन्न-क आतै-त फ़िरऔ-न व म-ल-अहू ज़ीनतंव-व अम्वालन् फ़िल्हयातिद्दुन्या रब्बना लियुज़िल्लू अन् सबीलि-क रब्बनत्मिस् अ़ला अम्वालिहिम् वश्दुद् अला कुलूबिहिम् फला युअ्मिनू हत्ता-य-खुल् अ़ज़ाबल-अलीम(88) का-ल कद् उजीबद्-दअ्वतुकुमा फ़स्तकीमा व ला तत्तबिआन्नि सबीलल्लज़ी-न ला यअ्लमून(89) व जावज् ना, बि-बनी इस्राईलल्-बह्-र फ़अत्ब-अ़हुम् फ़िरऔनु व जुनूदुहू बग्यंव-व अद्वन्, हत्ता इज़ा अद्र-कहुल-ग-रकु का-ल आमन्तु अन्नहू ला इला-ह इल्लल्लज़ी आ-मनत् बिही बनू इस्राई-ल व अ-न मिनल्-मुस्लिमीन(90) आल्आ-न व कद् असै-त क़ब्लु व कुन्-त मिनल्-मुफ्सिदीन(91) फ़ल्यौ-म नुनज्जी-क बि-ब-दनि-क लितकू-न लिमन् ख़ल्फ़-क आयतन्, व इन्-न कसीरम् मिनन्नासि अ़न् आयातिना लगाफ़िलून(92)*

व ल-कद् बव्वअ्ना बनी इस्राई-ल मुबव्व-अ सिद्किंव्-व रज़क़्नाहुम् मिनत्तय्यिबाति फ़मख़्त-लफू हत्ता जा-अहुमुल्-अिल्मु, इन्-न रब्ब-क यक़्ज़ी बैनहुम् यौमल्-क़ियामति फीमा कानू फीहि यख़्तलिफून(93) फ़-इन् कुन्-त फी शक्किम् मिम्मा अन्ज़ल्ना इलै-क फ़स्अलिल्लज़ी-न यक्रऊनल-किता-ब मिन् कब्लि-क ल-क़द् जा-अकल-हक़्कु मिर्रब्बि-क फ़ला तकूनन्-न मिनल-मुम्तरीन(94) व ला तकूनन्-न मिनल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फ़-तकू-न मिनल्ख़ासिरीन(95) इन्नल्लज़ी-न हक़्क़त् अ़लैहिम् कलि-मतु रब्बि-क ला युअ्मिनून(96) व लौ जाअत्हुम् कुल्लु आयतिन् हत्ता य-रवुल अ़ज़ाबल-अलीम(97) फ़लौ ला कानत् कर्यतुन् आम-नत् फ़-न-फ़-अ़हा ईमानुहा इल्ला कौ-म यूनु-स, लम्मा आमनू कशफ़्ना अन्हुम् अ़ज़ाबल-खिज्यि फ़िल्हयातिद्दुन्या व मत्तअ्नाहुम् इला हीन(98) व लौ शा-अ रब्बु-क लआम-न मन् फ़िल्अर्ज़ि कुल्लुहुम् जमीअ़न्, अ-फ़अन्-त तुक्रिहुन्ना-स हत्ता यकूनू मुअ्मिनीन(99) व मा का-न लिनफ्सिन् अन् तुअ्मि-न इल्ला बि-इज्निल्लाहि, व यज्अलुर्रिज्-स अलल्लज़ी-न ला यअ्किलून(100) कुलिन्जुरू माज़ा फिस्समावाति वल्अर्जि, व मा तुग्निल-आयातु वन्नुजुरू अन् कौमिल ला युअ्मिनून(101) फ़-हल् यन्तज़िरू-न इल्ला मिस्-ल अय्यामिल्लज़ी-न ख़लौ मिन् कब्लिहिम्, कुल् फ़न्तज़िरू इन्नी म-अ़कुम् मिनल्-मुन्तज़िरीन(102) सुम्-म नुनज्जी रूसु-लना वल्लज़ी-न-आमनू कज़ालि-क हक़्कन् अ़लैना नुन्जिल्-मुअ्मिनीन(103)*

कुल या अय्युहन्नासु इन् कुन्तुम् फ्री शक्किम् मिन् दीनी फला अअ्बुदुल्लज़ी-न तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि व लाकिन् अअ्बुदुल्लाहल्लज़ी य-तवफ़्फाकुम् व उमिर्तु अन् अकू-न मिनल्-मुअ्मिनीन(104) व अन् अकिम् वज्ह-क लिद्दीनि हनीफन् वला तकूनन्-न मिनल्-मुश्रिकीन(105) व ला तद्अु मिन् दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़अु-क व ला यजुर्रू-क फ़-इन् फ़ अल-त फ़-इन्न-क इज़म् मिनज़्ज़ालिमीन(106) व इंय्यम्सस्कल्लाहु बिजुर्रिन् फ़ला काशि-फ़ लहू इल्ला हु-व व इंय्युरिद्-क बिखैरिन् फ़ला राद्-द लिफ़ज्लिही, युसीबु बिही मंय्यशा-उ मिन् अिबादिही, व हुवल् गफूरूर्रहीम(107) कुल या अय्यु हन्नासु कद् जा-अकुमुल्-हक्कु मिर्रब्बिकुम् फ़-मनिह़्तदा फ़-इन्नमा यह़्तदी लिनफ्सिही व मन् ज़ल्-ल फ़-इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, व मा अ-न अलैकुम् बि-वकील(108) वत्तबिअ् मा यूहा इलै-क वस्बिर् हत्ता यह़्कुमल्लाहु व हु-व खैरूल्-हाकिमीन(109)*

 

सूरह न० 11
(सूरह हूद(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-रा, किताबुन् उहिकमत् आयातुहू सुम्-म फुस्सिलत् मिल्लदुन् हकीमिन् ख़बीर(1) अल-ला तअ्बुदू इल्लल्ला-ह, इन्ननी लकुम् मिन्हु नज़ीरूंव्-व बशीर(2) व अनिस्तग्फिरू रब्बकुम् सुम्-म तूबू इलैहि युमत्तिअ्कुम् मताअ़न् ह-सनन् इला अ-जलिम् मुसम्मंव् व युअ्ति कुल-ल ज़ी फ़ज़्लिन् फ़ज़्लहू, व इन् तवल्लौ फ़-इन्नी अख़ाफु अ़लैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिन् कबीर(3) इलल्लाहि मर्जिअुकुम् व हु-व अला कुल्लि शैइन् क़दीर(4) अला इन्नहुम् यस्नू-न सुदू-रहुम् लियस्तख्फू मिन्हु, अला ही-न यस्त़ग्शू-न सियाबहुम् यअ्लमु मा युसिर्रू-न व मा युअ्लिनू-न इन्नहू अ़लीमुम्-बिज़ातिस्सुदूर(5)

 

 

 

व मा मिन् दाब्बतिन् फ़िल्अर्जि इल्ला अ़लल्लाहि रिज़्कुहा व यअ्लमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौद-अ़हा, कुल्लुन् फ़ी किताबिम् मुबीन(6) व हुवल्लज़ी ख-लक़स्-समावाति वल्अर्-ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिंव्-व का-न अरशुहू अलल्मा-इ लि-यब्लुवकुम् अय्युकुम् अह्सनु अ-मलन्, व ल-इन् कुल-त इन्नकुम् मब्अूसू-न मिम्-बअ्दिल्-मौति ल-यकूलन्नल्लज़ी-न क-फरू इन् हाज़ा इल्ला सिहरूम्-मुबीन(7) व ल-इन् अख्खरना अन्हुमुल्-अ़ज़ा-ब इला उम्मतिम् मअ्दूदतिल्-ल यकूलुन्-न मा यह़्बिसुहू, अला यौ-म यअ्तीहिम् लै-स मस्रूफन् अन्हुम् व हा-क बिहिम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(8)*

व ल-इन् अज़क़्नल-इन्सा-न मिन्ना रह्म-तन् सुम्-म न-ज़अ्नाहा मिन्हु इन्नहू ल-यऊसुन् कफूर(9) व ल-इन् अज़क़्नाहु नअ्मा-अ बअ्द ज़र्रा-अ मस्सत्हु ल-यकूलन्-न ज़-हबस्सय्यिआतु अ़न्नी, इन्नहू ल-फ़रिहुन् फ़खूर(10) इल्लल्लज़ी-न स-बरू व अमिलुस्सालिहाति, उलाइ-क लहुम् मग्फि-रतुंव्-व अज्रून् कबीर(11) फ़-लअल्ल-क तारिकुम् बअ्-ज़ मा यूहा इलै-क व जा़इकुम बिही सद्रू-क अंय्यकूलू लौ ला उन्ज़ि-ल अलैहि कन्जुन औ जा-अ म-अ़हू म-लकुन्, इन्नमा अन्-त नज़ीरून्, वल्लाहु अला कुल्लि शैइंव्-वकील(12) अम् यकूलूनफ़्तराहु, कुल् फ़अतू बिअ़शिर सु-वरिम्-मिस्लिही मुफ़्त-रयातिंव्वद्अू मनिस्त-तअ्तुम् मिन् दूनिल्लाहि इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(13) फ-इल्लम् यस्तजीबू लकुम् फअ्लमू अन्नमा उन्ज़ि-ल बिअिल्मिल्लाहि व अल्ला इला-ह इल्ला हु-व फ़-हल् अन्तुम् मुस्लिमून(14) मन् का-न युरीदुल्-हयातद्दुन्या व जीन-तहा नुवफ्फ़ि इलैहिम् अअ्मालहुम् फ़ीहा व हुम् फ़ीहा ला युब्ख़सून(15) उलाइ-कल्लज़ी-न लै-स लहुम् फिल्-आख़िरति इल्लन्नारू व हबि-त मा स-नअू फ़ीहा व बातिलुम्-मा कानू यअ्मलून(16) अ-फ-मन् का-न अला बय्यिनतिम् मिर्रब्बिही व यत्लूहु शाहिदुम् मिन्हु व मिन् क़ब्लिही किताबु मूसा इमामंव्-व रह्मतन्, उलाइ-क युअ्मिनू-न बिही, व मंय्यक्फुर बिही मिनल् अह़्ज़ाबि फन्नारू मौअ़िदुहू फला तकु फी मिर यतिम् मिन्हु, इन्नहुल-हक़्कु मिर्रब्बि-क व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला युअ्मिनून(17) व मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबन्, उलाइ-क युअ्रजू-न अ़ला रब्बिहिम् व यकूलुल्-अश्हादु हा-उलाइल्लज़ी-न क-ज़बू अ़ला रब्बिहिम् अला लअ्नतुल्लाहि अ़लज़्ज़ालिमीन(18) अल्लज़ी-न यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि व यब्गूनहा अि-वजन्, व हुम् बिल्आख़िरति हुम् काफ़िरून(19) उलाइ-क लम् यकूनू मुअ्जिज़ी-न फ़िल्अर्ज़ि व मा का-न लहुम् मिन् दूनिल्लाहि मिन् औलिया-अ• युज़ा-अ़फु लहुमुल अ़ज़ाबु, मा कानू यस्ततीअूनस्सम्-अ वमा कानू युब्सिरून(20) उलाइ-कल्लज़ी-न खासिरू अन्फु-सहुम् व जल्-ल अन्हुम् मा कानू यफ़्तरून(21) ला ज-र-म अन्नहुम् फिल-आख़िरति हुमुल्-अख़्सरून(22) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति व अख़्बतू इला रब्बिहिम् उलाइ-क अस्हाबुल्-जन्नति हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(23) म-सलुल-फ़रीकै़नि कल्-अअ्मा वल्-असम्मि वल्बसीरि वस्समीअि, हल् यस्तवियानि म-सलन्, अ-फ़ला तज़क्करून(24)*

व ल-क़द् अरसल्ना नूहन् इला कौमिही इन्नी लकुम् नज़ीरूम् मुबीन(25) अल्ला तअ्बुदू इल्लल्ला-ह, इन्नी अख़ाफु अ़लैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिन् अलीम(26) फ़कालल् म-लउल्लज़ी-न क-फरू मिन् कौमिही मा नरा-क इल्ला ब-शरम् मिस्-लना वमा नराकत्त-ब-अ-क इल्लल्लज़ी-न हुम् अराज़िलुना ‘ बादियर्-रअ्यि व मा नरा लकुम् अ़लैना मिन फ़ज्लिम-बल् नजुन्नुकुम् काज़िबीन(27) का-ल या कौमि अ-रऐतुम् इन् कुन्तु अला बय्यिनतिम्-मिर्रब्बी व आतानी रह्म-तम्-मिन् अिन्दिही फ़-अुम्मियत् अलैकुम, अनुल्ज़िमुकुमूहा व अन्तुम् लहा कारिहून(28) व या कौमि ला अस्अलुकुम् अ़लैहि मालन्, इन् अज्रि-य इल्ला अ़लल्लाहि व मा अ-न बितारिदिल्लज़ी-न आमनू, इन्नहुम् मुलाकू रब्बिहिम् व लाकिन्नी अराकुम् कौमन् तज्हलून(29) व या कौमि मंय्यन्सुरूनी मिनल्लाहि इन् तरत्तुहुम्, अ-फला तज़क्करून(30) व ला अकूलु लकुम् अिन्दी ख़ज़ाइनुल्लाहि व ला अअ्लमुल-गै-ब वला अकूलु इन्नी म-लकुंव्-वला अकूलु लिल्लज़ी-न तज़्दरी अअ्युनुकुम् लंय्युअ्ति-यहुमुल्लाहु खैरन्, अल्लाहु अअ्लमु बिमा फी अन्फुसिहिम् इन्नी इज़ल्-लमिनज़्ज़ालिमीन(31) कालू या नूहु क़द् जादल्तना फ़-अक्सर-त जिदालना फ़अतिना बिमा तअिदुना इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन(32) का-ल इन्नमा यअ्तीकुम् बिहिल्लाहु इन् शा-अ व मा अन्तुम् बिमुअ्जिज़ीन(33) व ला यन्फ़अुकुम् नुस्ही इन् अरत्तु अन् अन्स-ह लकुम् इन् कानल्लाहु युरीदु अंय्युग्वि-यकुम, हु-व रब्बुकुम्, व इलैहि तुर्जअून(34) अम् यकूलूनफ्तराहु, कुल इनिफ्तरैतुहू फ़-अलय्-य इजरामी व अ-न बरीउम्-मिम्मा तुज्रिमून(35)*

व ऊहि-य इला नूहिन् अन्नहू लंय्युअ्मि-न मिन् कौमि-क इल्ला मन् कद् आम-न फ़ला तब्तइस् बिमा कानू यफअ़लून(36) वस्नअ़िल-फुल्-क बिअअ्युनिना व वह़्यिना व ला तुख़ातिब्नी फ़िल्लज़ी-न ज़-लमू इन्नहुम् मुग्रकून(37) व यस्-नअुल्फुल-क, व कुल्लमा मर्-र अ़लैहि म-लउम्मिन् कौमिही सख़िरू मिन्हु, का-ल इन् तस्ख़रू मिन्ना फ़-इन्ना नस्खरू मिन्कुम् कमा तस्ख़रून(38) फ़सौ-फ़ तअ्लमू-न मंय्यअ्तीहि अ़ज़ाबुंय्युख्जीहि व यहिल्लु अलैहि अ़ज़ाबुम् मुक़ीम(39) हत्ता इज़ा जा-अ अम्रूना व फ़ारत्तन्नूरू कुल्नह्मिल् फ़ीहा मिन् कुल्लिन् ज़ौजैनिस्नैनि व अह़्ल-क इल्ला मन् स-ब-क अ़लैहिल्-कौलु व मन् आम-न, व मा आम-न म-अ़हू इल्ला क़लील(40) व कालर्-कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मज्रेहा व मुरसाहा इन्-न रब्बी ल-ग़फूरूर्रहीम(41) व हि-य तज्री बिहिम् फ़ी मौजिन् कल्जिबालि, व नादा नूहु-निब्नहू व का-न फ़ी मअ्ज़िलिंय-या बुनय्यर्कब् म-अ़ना व ला तकुम् म-अ़ल-काफ़िरीन(42) का-ल स-आवी इला ज-बलिंय्यअ्सिमुनी मिनल्मा-इ, का-ल ला आसिमल्यौ-म मिन् अम्रिल्लाहि इल्ला मर्रहि-म व हा-ल बैनहुमल-मौजु फका-न मिनल्-मुग्रक़ीन(43) व की-ल या अरजु़ब्लअ़ी मा-अकि व या समा-उ अक़्लिअी व गी़ज़ल-मा-उ व कुज़ियल्-अम्रू वस्तवत् अलल्-जूदिय्यि व की-ल बुअ्दल् लिल्-कौमिज़्ज़ालिमीन•(44) व नादा नूहुर्-रब्बहू फ़का-ल रब्बि इन्नब्नी मिन् अह़्ली व इन्-न वअ्द-कल्-हक़्कु व अन्-त अह़्कमुल्-हाकिमीन(45) का-ल या नूहु इन्नहू लै-स मिन् अह़्लि-क इन्नहू अ-मलुन् गै़रू सालिहिन फ़ला तस्अल्नि मा लै-स ल-क बिही अिल्मुन, इन्नी अअिजु-क अन् तकू-न मिनल-जाहिलीन(46) का-ल रब्बि इन्नी अअूजु बि-क अन् अस्अ-ल-क मा लै-स ली बिही अिल्मुन्, व इल्ला तग्फिर् ली व तरहम्नी अकुम् मिनल्-ख़ासिरीन(47) की-ल या नुहुबित बिसलामिम्-मिन्ना व ब-रकातिन् अलै-क व अ़ला उ-ममिम् मिम्-मम्म-अ-क, व उ-ममुन् सनुमत्तिअुहुम् सुम्-म यमस्सुहम् मिन्ना अ़ज़ाबुन् अलीम(48) तिल-क मिन् अम्बाइल्-गैबि नूहीहा इलै-क मा कुन्-त तअ्लमुहा अन्-त वला कौमु-क मिन् कब्लि हाज़ा, फस्बिर, इन्नल् आकि-ब-त लिल्मुत्तकीन(49)*

व इला आदिन् अख़ाहुम हूदन, का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरूहू, इन् अन्तुम् इल्ला मुफ़्तरून(50) या कौमि ला अस्अलुकुम् अ़लैहि अज्रन्, इन् अज्रि-य इल्ला अ़लल्लज़ी फ़-त-रनी, अ-फ़ला तअ्किलून(51) व या कौमिस्तग्फिरू रब्बकुम् सुम्-म तूबू इलैहि युरसिलिस्समा-अ अ़लैकुम मिद्रारंव्-व यजिद्कुम् कुव्व-तन् इला कुव्वतिकुम वला त-तवल्लौ मुज्रिमीन(52) कालू या हूदु मा जिअ्तना बि-बय्यि-नतिंव्-व मा नह्नु बितारिकी आलि-हतिना अन् कौलि-क व मा नह्नु ल-क बिमुअ्मिनीन(53) इन्नकूलु इल्लअ्-तरा-क बअ्जु-आलि-हतिना बिसूइन्, का-ल इन्नी हा उशिहदुल्ला-ह वश्हदू अन्नी बरीउम्-मिम्मा तुश्रिकून(54) मिन् दूनिही फ़कीदूनी जमीअ़न् सुम्-म ला तुन्ज़िरून(55) इन्नी तवक्कल्तु अ़लल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम्, मा मिन् दाब्बतिन् इल्ला हु-व आखिजुम् बिनासि-यतिहा, इन्-न रब्बी अ़ला सिरातिम् मुस्तकीम(56) फ-इन् तवल्लौ फ़-कद् अब्लग्तुकुम् मा उर्सिल्तु बिही इलैकुम्, व यस्तख्लिफु रब्बी कौ़मन् गै़रकुम् व ला तजुर्रूनहू शैअन् इन्-न रब्बी अ़ला कुल्लि शैइन् हफ़ीज़(57) व लम्मा जा-अ अम्रूना नज्जैना हूदंव्वल्लज़ी-न आमनू म-अ़हू बिरह्मतिम्-मिन्ना व नज्जैनाहुम् मिन् अ़ज़ाबिन् गलीज़(58) व तिल-क आदुन् ज-हदू बिआयाति रब्बिहिम् व अ़सौ रूसु-लहु वत्त-बअू अम्-र कुल्लि जब्बारिन् अ़नीद(59) व उत्बिअू फ़ी हाज़िहिद्दुन्या लअ्न-तंव्-व यौमल्-क़ियामति, अला-इन्-न आदन् क-फरू रब्बहुम, अला बुअ्दल् लिआदिन कौमि हूद(60)*

व इला समू-द अख़ाहुम् सालिहन् का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरूहू, हु-व अन्श-अकुम् मिनलअर्जि वस्तअ्म-रकुम् फ़ीहा फ़स्तग्फिरूहु सुम्-म तूबू इलैहि, इन्-न रब्बी क़रीबुम् मुजीब(61) कालू या सालिहु कद् कुन्-त फ़ीना मरजुव्वन् कब्-ल हाज़ा अतन्हाना अन्-नअ्बु-द मा यअ्बुदु आबाउना व इन्नना लफ़ी शक्किम् मिम्मा तद्अूना इलैहि मुरीब(62) का-ल या कौमि अ-रऐतुम् इन् कुन्तु अला बय्यि-नतिम् मिर्रब्बी व आतानी मिन्हु रह्म-तन् फ़-मंय्यन्सुरूनी मिनल्लाहि इन् अ़सैतुहू, फ़मा तज़ीदू-ननी गै-र तख़्सीर(63) व या कौमि हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम् आयतन् फ़-ज़रूहा तअ्कुल् फी अरजिल्लाहि व ला तमस्सूहा बिसूइन् फ़-यअखु-ज़कुम् अ़ज़ाबुन क़रीब(64) फ़-अ़-क़रूहा फ़का-ल तमत्तअू फ़ी दारिकुम् सलास-त अय्यामिन्, ज़ालि-क वअ्दुन गै़रू मक्जूब(65) फ़-लम्मा जा-अ अम्रूना नज्जैना सालिहंव्-वल्लज़ी-न आमनू म-अ़हू बिरह्मतिम्-मिन्ना व मिन् खिज्यि यौमिइज़िन्, इन्-न रब्ब-क हुवल क़विय्युल-अ़ज़ीज़(66) व अ-ख़ज़ल्लज़ी-न ज़-लमुस्सैहतु फ़-अस्बहू फी दियारिहिम् जासिमीन(67) कअल्लम् य़ग्नौ फ़ीहा, अला इन्-न समू-द क-फरू रब्बहुम, अला बुअ्दल् लि-समूद(68)*

व ल-कद् जाअत् रूसुलुना इब्राही-म बिल्बुश्रा कालू सलामन्, का-ल सलामुन् फ़मा लबि-स अन् जा-अ बिअिज्लिन् हनीज़(69) फ़-लम्मा रआ ऐदि-यहुम् ला तसिलु इलैहि नकि-रहुम् व औज-स मिन्हुम् ख़ीफ़-तन्, कालू ला तख़फू इन्ना उरसिल्ना इला क़ौमि लूत(70) वम्र-अतुहू काइ-मतुन् फ़-ज़हिकत् फ़-बश्शरनाहा बि-इस्हा-क व मिंव्वरा-इ इस्हा-क यअ्कूब(71) कालत् या वैलता अ-अलिदु व अ-न अ़जूजुंव-व हाज़ा बअ्ली शैख़न्, इन्-न हाज़ा लशैउन् अ़जीब(72) कालू अतअ्जबी-न मिन् अमरिल्लाहि रह्मतुल्लाहि व ब-रकातुहू अ़लैकुम् अह़्लल्बैति, इन्नहू हमीदुम्-मजीद(73) फ़-लम्मा ज़-ह-ब अन् इब्राहीमर्-रौअु व जाअन्हुल्-बुशरा युजादिलुना फ़ी कौमि लूत(74) इन्-न इब्राही-म ल-हलीमुन् अव्वाहुम् मुनीब(75) या इब्राहीम अअ्रिज् अन् हाज़ा इन्नहू कद् जा-अ अम्रू रब्बि-क व इन्नहुम् आतीहिम् अ़ज़ाबुन गैरू मरदूद(76) व लम्मा जाअत् रूसुलुना लूतन् सी-अ बिहिम् व ज़ा-क बिहिम् जरअंव-व का-ल हाज़ा यौमुन् अ़सीब(77) व जा-अहू कौमुहू युहरअू-न इलैहि, व मिन् कब्लु कानू यअ्मलूनस्-सय्यिआति, का-ल या कौमि हा-उला-इ बनाती हुन्-न अत्हरू लकुम् फत्तकुल्ला-ह व ला तुख्जूनि फी जैफी, अलै-स मिन्कुम् रजुलुर्रशीद(78) कालू ल-क़द् अलिम्-त मा लना फ़ी बनाति-क मिन् हक्किन व इन्न-क ल-तअ्लमु मा नुरीद(79) का-ल लौ अन्-न ली बिकुम् कुव्वतन् औ आवी इला रूक्निन् शदीद(80) कालू या लूतु इन्ना रूसुलु रब्बि-क लंय्यसिलू इलै-क फ़-अस्रि बिअहिल-क बिकित्अिम्-मिनल्लैलि व ला यल्तफित् मिन्कुम् अ-हदुन् इल्लमर-अ-त-क, इन्नहू मुसीबुहा ‘ मा असाबहुम, इन्-न मौअि-दहुमु स्सुब्हु, अलैसस्-सुबहु बि-करीब(81) फ़-लम्मा जा-अ अम्रूना जअ़ल्ना आलि-यहा साफ़ि-लहा व अम्तरना अलैहा हिजा-रतम् मिन् सिज्जीलिम्-मन्जूद(82) मुसव्व-मतन् अिन्-द रब्बि-क, व मा हि-य मिनज़्ज़ालिमी-न बि-बअीद •(83)*

व इला मद्य-न अख़ाहुम् शुअैबन्, का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम मिन् इलाहिन् गैरूहू, व ला तन्कुसुल-मिक्या-ल वल्मीज़ा-न इन्नी अराकुम् बिखैरिंव्-व इन्नी अख़ाफु अलैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिम्-मुहीत(84) व या कौमि औफुल-मिक्या-ल वल्मीज़ा-न बिल-क्रिस्ति व ला तब्ख़सुन्ना-स अश्या-अहुम् व ला तअ्सौ फ़िल्अर्ज़ि मुफ़्सिदीन(85) बक़िय्यतुल्लाहि खैरूल्लकुम् इन् कुन्तुम मुअ्मिनी-न, व मा-अ-न अ़लैकुम् बि-हफ़ीज़(86) कालू या शुऔबु अ-सलातु-क तअ्मुरू-क अन् नत्रू-क मा यअबुदु आबाउना औ अन्-नफ़्अ-ल फ़ी अम्वालिना मा नशा-उ, इन्न-क ल-अन्तल हलीमुर्रशीद(87) का-ल या कौमि अ-रऐतुम् इन् कुन्तु अ़ला बय्यि-नतिम् मिर्रब्बी व र-ज-कनी मिन्हु रिज्कन् ह-सनन्, व मा उरीदु अन् उख़ालि-फकुम् इला मा अन्हाकुम् अ़न्हु, इन् उरीदु इल्लल्-इस्ला-ह मस्त-तअ्तु, व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि, अ़लैहि तवक्कल्तु व इलैहि उनीब(88) व या कौमि ला यज्रिमन्नकुम् शिका़की अंय्युसी-बकुम् मिस्लु मा असा-ब कौ-म नूहिन् औ कौ-म हूदिन् औ कौ-म सालिहिन्, व मा कौमु लूतिम्-मिन्कुम् बि-बअ़ीद(89) वस्तग्फिरू रब्बकुम् सुम्-म तूबू इलैहि, इन्-न रब्बी रहीमुंव्वदूद(90) कालू या शुअै़बु मा नफ़्क़हु कसीरम्-मिम्मा तकूलु व इन्ना ल-नरा-क फीना ज़अीफ़न्, व लौ ला रह्तु-क ल-रजम्ना-क वमा अन्-त अलैना बि-अज़ीज़(91) का-ल या कौमि अ-रह्ती अ-अ़ज़्जु़ अलैकुम् मिनल्लाहि, वत्तख़ज़्तुमूहु वरा-अकुम् ज़िह़रिय्यन्, इन्-न रब्बी बिमा तअ्मलू-न मुहीत(92) व या कौमिअ्-मलू अला मकानतिकुम् इन्नी आमिलुन्, सौ-फ़ तअ्लमू-न मंय्यअ्तीहि अज़ाबुंय्युख्जीहि व मन् हु-व काज़िबुन्, वर्तक़िबू इन्नी म-अ़कुम् रक़ीब(93) व लम्मा जा-अ-अम्रूना नज्जैना शुअैबंव्-वल्लज़ी-न आमनू म-अ़हू बिरह्मतिम्-मिन्ना व अ-ख-ज़तिल्लज़ी-न ज़-लमुस्सैहतु फ़-अस्बहू फी दियारिहिम् जासिमीन(94) कअल्लम् य़ग्नौ फ़ीहा, अला बुअ्दल् लिमद्-य-न कमा बअिदत् समूद(95)*

व ल-कद् अरसल्ना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम्-मुबीन(96) इला फिरऔ-न व म-लइही फत्तबअू अम्-र फ़िरऔ-न वमा अम्रू फ़िरऔ-न बि-रशीद(97) यक्दुमु कौमहू यौमल-कियामति फ़औ-र-दहुमुन्ना-र, व बिअ्सल विरदुल-मौरूद(98) व उत्बिअू फ़ी हाज़िही लअ्-नतंव्-व यौमल् कियामति, बिअ्सर्रिफ्दुल मरफूद(99) ज़ालि-क मिन् अम्बाइल्कुरा नकुस्सुहू अ़लै-क मिन्हा काइमुंव्-व हसीद(100) व मा ज़लम्नाहुम् व लाकिन् ज़-लमू अन्फु-सहुम् फ़मा अग्नत् अन्हुम् आलि-हतुहुमुल्लती यद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि मिन् शैइल्-लम्मा जा-अ अम्रू रब्बि-क, वमा जादूहुम् गै-र तत्बीब(101) व कज़ालि-क अख़्जु रब्बि-क इज़ा अ-ख़ज़ल्-कुरा व हि-य ज़ालि-मतुन्, इन्-न अख़्ज़हू अलीमुन् शदीद(102) इन-न फ़ी ज़ालि-क लआयतल् लिमन् ख़ा-फ़ अ़ज़ाबल-आख़िरति ज़ालि-क यौमुम-मज्मूअुल-लहुन्नासु व ज़ालि-क यौमुम्-मश्हूद(103) व मा नु-अख्खिरूहू इल्ला लि-अ-जलिम् मअदूद(104) यौ-म यअ्ति ला तकल्लमु नफ्सुन् इल्ला बि-इज्निही फ़-मिन्हुम् शकिय्युंव-व सअीद(105) फ़-अम्मल्लज़ी-न शकू फ़फ़िन्नारि लहुम् फ़ीहा ज़फ़ीरूंव-व शहीक़(106) खालिदी-न फीहा मा दामतिस्समावातु वलअर्जु इल्ला मा शा-अ रब्बु-क, इन्-न रब्ब-क फ़अ्आलुल्लिमा युरीद(107) व अम्मल्लज़ी-न सुअिदू फ़फ़िल्-जन्नति खा़लिदी-न फ़ीहा मा दामतिस्समावातु वल्अर्जु इल्ला मा शा-अ रब्बु-क, अताअन् गै-र मज्जूज़(108) फला तकु फ़ी मिर्यतिम् मिम्मा यअ्बुदु हा-उला-इ मा यअ्बुदू-न इल्ला कमा यअ्बुदु आबाउहुम् मिन् कब्लु, व इन्ना लमुवफ्फूहुम् नसीबहुम् गै़-र मन्कूस(109)*

व ल-कद् आतैना मूसल्-किता-ब फ़ख़्तुलि-फ़ फ़ीहि, वलौ ला कलि-मतुन् स-बक़त् मिर्रब्बि-क लकुजि-य बैनहुम, व इन्नहुम् लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब(110) व इन्-न कुल्लल्-लम्मा लयुवफ्फियन्नहुम् रब्बु-क अअ्मालहुम, इन्नहू बिमा यअ्मलू-न ख़बीर(111) फ़स्तकिम् कमा उमिर्-त व मन् ता-ब म-अ-क वला तत्गौ, इन्नहू बिमा तअ्मलू-न बसीर(112) व ला तर्कनू इलल्लज़ी-न ज़-लमू फ़-तमस्सकुमुन्नारू वमा लकुम् मिन् दूनिल्लाहि मिन् औलिया-अ सुम्-म ला तुन्सरून(113) व अकिमिस्सला-त त-र-फयिन्नहारि व जु-लफम् मिनल्लैलि, इन्नल-ह-सनाति युज्हिब्नस् सय्यिआति, जालि-क ज़िक्रा लिज़्जा़किरीन(114) वस्बिर् फ़-इन्नल्ला-ह ला युज़ीअु अज्रल्-मुह़्सिनीन(115) फ़लौ ला का-न मिनल्कुरूनि मिन् कब्लिकुम् उलू बकिय्यतिंय्यन्हौ-न अनिल्फ़सादि फिल्अर्जि इल्ला कलीलम् मिम्-मन् अन्जैना मिन्हुम् वत्त-बअ़ल्लज़ी-न ज़-लमू मा उत्रिफू फ़ीहि व कानू मुज्रिमीन(116) वमा का-न रब्बु-क लियुह़्लिकल्-कुरा बिजुल्मिंव्-व अह्लुहा मुस्लिहून(117) व लौ शा-अ रब्बु-क ल-ज-अ़लन्ना-स उम्मतंव्-वाहि-दतंव्-व ला यज़ालू-न मुख्तलिफ़ीन(118) इल्ला मर्राहि-म रब्बु-क, व लिज़ालि-क ख-ल-क़हुम्, व तम्मत् कलि-मतु रब्बि-क ल-अम्ल-अन्-न जहन्न-म मिनल्-जिन्नति वन्नासि अज्मअी़न(119) व कुल्लन् नकुस्सु अ़लै-क मिन् अम्बाइर्रूसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआद-क व जाअ-क फी हाज़िहिल्-हक़्कु व मौअि-ज़तुंव-व ज़िक्रा लिल्मुअ्मिनीन(120) व कुल लिल्लज़ी-न ला युअ्मिनूनअ्मलू अ़ला मकानतिकुम्, इन्ना आ़मिलून(121) वन्तज़िरू इन्ना मुन्तज़िरून(122) व लिल्लाहि गै़बुस्समावाति वल्अर्जि व इलैहि युर्जअुल्-अम्रू कुल्लुहू फ़अ्बुद्हु व तवक्कल् अ़लैहि, व मा रब्बु-क बिग़ाफ़िलिन् अम्मा तअ्मलून(123)

 

सूरह न० 12
(सूरह यूसुफ़(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ् -लाम्-रा, तिल्-क आयातुल्-किताबिल मुबीन(1) इन्ना अन्ज़ल्नाहु कुरआनन् अ़-रबिय्यल् लअ्ल्लकुम् तअ्किलून(2) नह्नु नकुस्सु अ़लै-क अह स-नल् क-स-सि बिमा औहैना इलै-क हाज़ल-कुरआ-न व इन् कुन-त मिन् क़ब्लिही लमिनल्-ग़ाफ़िलीन(3) इज् का-ल यूसुफु लि-अबीहि या अ-बति इन्नी रऐतु अ-ह-द अ-श-र कौकबंव्-वश्शम्-स वल् क-म-र रऐतुहुम् ली साजिदीन(4) का-ल या बुनय्-य ला तक़्सुस् रूअ्या-क अ़ला इख़्वति-क फ़-यकीदू ल-क कैदन्, इन्नश्शैता-न लिल्इन्सानि अदुव्वुम् मुबीन(5) व कजालि-क यज्तबी-क रब्बु-क व युअ़ल्लिमु-क मिन् तअ्वीलिल्-अहादीसि व युतिम्मु निअ्म-तहू अ़लै-क व अला आलि यअ्कू-ब कमा अ-तम्महा अ़ला अ-बवै-क मिन् कब्लु इब्राही-म व इस्हा-क, इन्-न रब्ब-क अ़लीमुन् हकीम(6)*

ल-क़द् का-न फी यूसु-फ़ व इख़्वतिही आयातुल् लिस्सा-इलीन(7) इज़् कालू ल-यूसुफु व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नह्नु अुस्बतुन्, इन्-न अबाना लफ़ी ज़लालिम्-मुबीन(8) उक्तुलू यूसु-फ अवित्रहूहु अर्ज़ंय्यख्लु लकुम् वज्हु अबीकुम् व तकूनू मिम्-बअ्दिही कौ़मन् सालिहीन(9) का-ल क़ाइलुम्-मिन्हुम् ला तक्तुलू यूसु-फ व अल्कू़हु फ़ी-गया-बतिल्-जुब्बि यल्तकित्हु बअ् जुस्सय्यारति इन् कुन्तुम् फाअिलीन(10) कालू या अबाना मा ल-क ला तअ्मन्ना अ़ला यूसु-फ व इन्ना लहू लनासिहून(11) अरसिल्हु म-अ़ना ग़दंय्-यरतअ् व यल्अ़ब् व इन्ना लहू लहाफिजून(12) का-ल इन्नी ल-यह्जुनुनी अन् तज़्हबू बिही व अखाफु अंय्यअ्कु-लहुज्जिअ्बु व अन्तुम् अन्हु ग़ाफ़िलून(13) कालू ल-इन् अ-क-लहुज़्ज़िअ्बु व नह्नु अुस्बतुन् इन्ना इज़ल्-लख़ासिरून(14) फ़-लम्मा ज़-हबू बिही व अज्मअू अंय्यज्-अ़लूहु फ़ी ग़या-बतिल-जुब्बि व औहैना इलैहि लतुनब्बि-अन्नहुम् बिअमरिहिम् हाज़ा व हुम् ला यश्अुरून(15) व जाऊ अबाहुम् अिशाअंय्-यब्कून(16) कालू या अबाना इन्ना ज़हब्ना नस्तबिकु व तरक्ना यूसु-फ़ अिन्-द मताअिना फ़-अ-क-लहुज्-ज़िअ्बु व मा अन्-त बिमुअ्मिनिल्लना व लौ कुन्ना सादिक़ीन(17) व जाऊ अ़ला क़मीसिही बि-दमिन कज़िबिन, का-ल बल् सव्व-लत् लकुम अन्फुसुकुम् अम्रन्, फ़-सब्रून् जमीलुन्, वल्लाहुल्-मुस्तआ़नु अ़ला मा तसिफून(18) व जाअत् सय्यारतुन् फ़-अरसलू वारि-दहुम् फ़-अद्ला दल्वहू, का-ल या बुश्रा हाज़ा गुलामुन्, व अ-सर्रूहु बिज़ा-अ़तन्, वल्लाहु अ़लीमुम्-बिमा यअ्मलून(19) व शरौहु बि-स-मनिम् बख़्सिन् दराहि-म मअ्दू-दतिन् व कानू फ़ीहि मिनज़्ज़ाहिदीन(20)*

व क़ालल्लज़िश्तराहु मिम्-मिस्-र लिम्र-अतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अंय्यन्फ़-अ़ना औ नत्तखि-ज़हू व-लदन्, व कज़ालि-क मक्कन्ना लियूसु-फ़ फिल्अर्जि व लिनुअ़ल्लि-महू मिन् तअ्वीलिल्-अहादीसि, वल्लाहु ग़ालिबुन् अ़ला अम्रिही व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(21) व लम्मा ब-ल-ग़ अशुद्-दहू आतैनाहु हुक्मंव्-व अिल्मन्, व कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुह़्सिनीन(22) व रा-वदत्हुल्लती हु-व फी बैतिहा अन् नफ्सिही व ग़ल्ल-कतिल्-अब्वा-ब व कालत् है-त ल-क, का-ल मआ़ज़ल्लाहि इन्नहू रब्बी अह़्स-न मस्वा-य, इन्नहू ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून(23) व ल-क़द् हम्मत् बिही व हम्-म बिहा लौ ला अर्-रआ बुरहा-न रब्बिही, कज़ालि-क लिनस्रि-फ़ अन्हुस्सू-अ वल्-फ़ह़्शा-अ, इन्नहू मिन् अिबादिनल् मुख़्लसीन(24) वस्त-बक़ल् बा-ब व क़द्दत् कमी-सहू मिन् दुबुरिंव्-व अल्फ़या सय्यि-दहा लदल्-बाबि, कालत् मा जज़ा-उ मन अरा-द बि-अह़्लि-क सूअन् इल्ला अंय्युस्ज-न औ अ़ज़ाबुन अलीम(25) का-ल हि-य रा-वदत्नी अन्-नफ़्सी व शहि-द शाहिदुम् मिन् अह़्लिहा इन् का-न क़मीसुहू कुद्-द मिन् कुबुलिन् फ़-स-दक़त् व हु-व मिनल्-काज़िबीन(26) व इन् का-न क़मीसुहू कुद्-द मिन् दुबुरिन् फ़-क-ज़बत् व हु-व मिनस्सादिक़ीन(27) फ़-लम्मा रआ क़मी-सहू कुद्-द मिन् दुबुरिन् का-ल इन्नहू मिन् कैदिकुन्-न, इन्-न कै-दकुन्-न अ़ज़ीम(28) यूसुफु अअ्रिज़ अन् हाज़ा वस्तग्फ़िरी लिज़म्बिकि इन्नकि कुन्ति मिनल्-ख़ातिईन(29) व का-ल निस्वतुन् फ़िल्-मदीनतिम्र-अतुल-अ़ज़ीज़ि तुराविदु फ़ताहा अन्-नफ्सिही कद् श-ग़-फ़हा हुब्बन्, इन्ना ल-नराहा फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(30) फ़-लम्मा समिअ़त् बिमक्रिहिन्-न अर्-सलत् इलैहिन्-न व अअ्त-दत् लहुन्-न मुत्त-कअंव्-व आतत् कुल-ल वाहि-दतिम् मिन्हुन्-न सिक्कीनंव्-व कालतिख़रूज् अ़लैहिन्-न फ़-लम्मा रऐ-नहू अक्बर्-नहू व कत्तअ्-न ऐदियहुन्-न व कुल्-न हा-श लिल्लाहि मा हाज़ा ब-शरन्, इन् हाज़ा इल्ला म-लकुन् करीम(31) कालत् फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुम्तुन्ननी फ़ीहि, व ल-कद् रावत्तुहू अ़न् नफ़्सिही फ़स्तअ्-स-म, व ल-इल्लम् यफ्अ़ल् मा आमुरूहू लयुस्ज-नन्-न व ल-यकूनम् मिनस्सागिरीन(32) का-ल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्-य मिम्मा यद्अू-ननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ् अ़न्नी कैदहुन्-न अस्बु इलैहिन्-न व अकुम् मिनल्-जाहिलीन(33) फ़स्तजा-ब लहू रब्बुहू फ़-स-र-फ़ अन्हु कैदहुन्-न, इन्नहू हुवस्-समीअुल-अ़लीम(34) सुम्-म बदा लहुम् मिम्-बअ्दि मा र-अवुल्-आयाति ल-यस्जुनुन्नहु हत्ता हीन(35)*

व द-ख-ल म-अ़हुस्सिज्-न फ़-तयानि, का-ल अ-हदुहुमा इन्नी अरानी अअ्सिरू खम्रन व कालल्-आखरू इन्नी अरानी अह़्मिलु फौ-क रअ्सी खुब्ज़न् तअ्कुलुत्तैरू मिन्हु, नब्बिअ्ना बितअ्वीलिही इन्ना नरा-क मिनल्मुह़्सिनीन(36) का-ल ला यअ्तीकुमा तआ़मुन् तुर्ज़कानिही इल्ला नब्बअ्तुकुमा बितअ्वीलिही कब्-ल अंय्यअ्ति-यकुमा, ज़ालिकुमा मिम्मा अ़ल्ल-मनी रब्बी, इन्नी तरक्तु मिल्ल-त कौमिल् ला युअ्मिनू-न बिल्लाहि व हुम् बिल्आख़िरति हुम् काफिरून(37) वत्तबअ्तु मिल्ल-त आबाई इब्राही-म व इस्हा-क़ व यअ्कू-ब, मा का-न लना अन् नुश्रि-क बिल्लाहि मिन् शैइन्, ज़ालि-क मिन् फ़ज्लिल्लाहि अ़लैना व अ़लन्नासि व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून(38) या साहि-बयिस्सिज्नि अ-अरबाबुम् मु-तफ़र्रिकू-न खैरून् अमिल्लाहुल वाहिदुल-कह़्हार(39) मा तअ्बुदू-न मिन् दुनिही इल्ला अस्मा-अन् सम्मैतुमूहा अन्तुम् व आबाउकुम् मा अन्ज़लल्लाहु बिहा मिन् सुल्तानिन्, इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, अ-म-र अल्ला तअ्बुदू इल्ला इय्याहु, ज़ालिकद्-दीनुल-क़य्यिमु व लाकिन-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(40) या साहि-बयिस्सिज्नि अम्मा अ-हदुकुमा फ़-यस्की रब्बहू ख़मरन् व अम्मल्-आख़रू फ़युस्-लबु फ़-तअ्कुलुत्-तैरू मिर्रअ्सिही, कुज़ियल-अम्रूल्लज़ी फ़ीहि तस्तफ्तियान(41) व का-ल लिल्लजी जन्-न अन्नहू नाजिम् मिन्हुमज्कुर्नी अिन्-द रब्बि-क, फ़अन्साहुश्शैतानु ज़िक्-र रब्बिही फ-लबि-स फिस्सिनज्नि बिज्-अ सिनीन(42) व कालल्-मलिकु इन्नी अरा सब्-अ़ ब-क़रातिन् सिमानिंय्यअ्कुलुहुन्-न सब्अुन् अिजाफुंव्-व सब्-अ सुम्बुलातिन् खुज्रिंव्-व उ-ख-र याबिसातिन्, या अय्युहल म-लउ अफ्तूनी फी रूअ्या-य इन् कुन्तुम् लिर्रूअ्या तअ्बुरून(43) कालू अज़्गासु अह़्लामिन् व मा नह्नु बितअ्वीलिल्-अह़्लामि बिआलिमीन(44) व कालल्लज़ी नजा मिन्हुमा वद्द-क-र बअ्-द उम्मतिन् अ-न उनब्बिउकुम् बितअ्वीलिही फ़-अरसिलून(45) यूसुफु अय्युहस्-सिद्दीकु अफ्तिना फ़ी सब्अि ब-करातिन् सिमानिंय्यअ्कुलुहुन्-न सब्अुन् अिजाफुंव्-व सब्अि सुम्बुलातिन् खुज्रिंव्-व उ-ख-र याबिसातिल्-लअल्ली अर्जिअु इलन्नासि लअ़ल्लहुम् यअ्लमून(46) का-ल तज्-रअू-न सब्-अ सिनी-न द-अबन् फ़मा हसत्तुम् फ़-ज़रूहु फ़ी सुम्बुलिही इल्ला क़लीलम्-मिम्मा तअ्कुलून(47) सुम्-म यअ्ती मिम्-बअ्दि ज़ालि-क सब्अुन् शिदादुंय्यअ्कुल्-न मा कद्दम्तुम् लहुन्-न इल्ला क़लीलम् मिम्मा तुह़्सिनून(48) सुम्-म यअ्ती मिम्-बअ्दि ज़ालि-क आमुन् फ़ीहि युगा़सुन्नासु व फ़ीहि यअ्सिरून(49)*

व कालल् मलिकुअ्तूनी बिही फ़-लम्मा जा-अहुर्रसूलु कालर्जिअ् इला रब्बि-क फ़स्अल्हु मा बालुन-निस्वतिल्लाती कत्तअ्-न ऐदि-यहुन्-न, इन्-न रब्बी बिकैदिहिन्-न अलीम(50) का-ल मा ख़त्बुकुन्-न इज् रावत्तुन्-न यूसु-फ़ अन् नफ्सिही, कुल-न हा-श लिल्लाहि मा अ़लिम्ना अलैहि मिन् सूइन्, कालतिम्र-अतुल् अ़ज़ीज़िल-आ-न हस्ह-सल्हक़्कु, अ-न रावत्तुहू अन् नफ्सिही व इन्नहू लमिनस्सादिक़ीन(51) ज़ालि-क लि-यअ्ल-म अन्नी लम् अखुन्हु बिल्गै़बि व अन्नल्ला-ह ला यह्दी कैदल्-ख़ाइनीन(52)

व मा उबर्रिउ नफ़्सी इन्नन्नफ्-स ल-अम्मा-रतुम्-बिस्सू-इ इल्ला मा रहि-म रब्बी, इन्-न रब्बी ग़फूरूर्रहीम(53) व कालल्-मलिकुअ्तूनी बिही अस्तखिलस्हु लिनफ़्सी फ़-लम्मा कल्ल-महू का-ल इन्नकल्-यौ-म लदैना मकीनुन् अमीन(54) कालज्अ़ल्नी अ़ला ख़ज़ाइनिल्-अर्जि इन्नी हफ़ीजुन अलीम(55) व कज़ालि-क मक्कन्ना लियूसु-फ़ फ़िलअर्ज़ि य-तबव्वउ मिन्हा हैसु यशा-उ, नुसीबु बिरह्मतिना मन्-नशा-उ वला नुजीअु अज्रल्-मुह़्सिनीन(56) व ल-अज्रूल्-आखिरति खैरूल्-लिल्लज़ी-न आमनू व कानू यत्तकून(57)*

व जा-अ इख़्वतु यूसु-फ़ फ़-द-ख़लू अ़लैहि फ़-अ-र-फहुम् व हुम् लहू मुन्किरून(58) व लम्मा जह्ह-ज़हुम् बि-जहाज़िहिम् कालअ्तूनी बि-अखिल-लकुम् मिन अबीकुम् अला तरौ-न अन्नी ऊफ़िल्-कै-ल व अ-न खैरूल्-मुन्ज़िलीन(59) फ़-इल्लम् तअ्तूनी बिही फ़ला कै-ल लकुम् अिन्दी वला तक्रबून(60) कालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाअिलून(61) व का-ल लिफ़ित्यानिहिज्-अ़लू बिज़ा-अ़-तहुम् फी रिहालिहिम् लअ़ल्लहुम् यअ्रिफूनहा इज़न्क़-लबू इला अह़्लिहिम् लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(62) फ़-लम्मा र-जअू इला अबीहिम् कालू या अबाना मुनि-अ़ मिन्नल्कैलु फ़-अर्सिल् म-अ़ना अख़ाना नक्तल् व इन्ना लहू लहाफ़िजून(63) का-ल हल् आमनुकुम् अ़लैहि इल्ला कमा अमिन्तुकुम् अ़ला अ़खी़हि मिन क़ब्लु, फ़ल्लाहु खै़रून् हाफ़िज़ंव्-व हु-व अर्हमुर्-राहिमीन(64) व लम्मा फ़-तहू मता-अहुम् व-जदू बिज़ाअ-तहुम् रूद्दत इलैहिम्, कालू या अबाना मा नब़्गी, हाज़िही बिज़ा-अतुना रूद्दत इलैना व नमीरू अह़्लना व नह्फ़जु अख़ाना व नज़्दादु कै-ल बअीरिन्, ज़ालि-क कैलुंय्यसीर(65) का-ल लन् उर्सि-लहू म-अ़कुम् हत्ता तुअ्तूनि मौसिकम्-मिनल्लाहि ल-तअ्तुन्ननी बिही इल्ला अंय्युहा-त बिकुम् फ़-लम्मा आतौहु मौसि-कहुम् कालल्लाहु अ़ला मा नकूलु वकील(66) व का-ल या बनिय्-य ला तद्ख़ुलू मिम्-बाबिंव्-वाहिदिंव-वद्खुलू मिन् अब्वाबिम् मु-तफ़र्रि-कतिन्, व मा उ़ग्नी अ़न्कुम् मिनल्लाहि मिन् शैइन्, इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, अलैहि तवक्कल्तु व अ़लैहि फ़ल्य-तवक्कलिल्-मु-तवक्किलून(67) व लम्मा द-ख़लू मिन् हैसु अ-म-रहुम् अबूहुम्, मा का-न युग्नी अ़न्हुम् मिनल्लाहि मिन् शैइन् इल्ला हा-जतन् फी नफ्सि यअ्कू-ब क़ज़ाहा, व इन्नहू लजू अिल्मिल्-लिमा अल्लम्नाहु व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(68)*

व लम्मा द-ख़लू अला यूसु-फ़ आवा इलैहि अखा़हु का-ल इन्नी अ-न अखू-क फ़ला तब्तइस् बिमा कानू यअ्मलून(69) फ़-लम्मा जह्ह-ज़हुम् बि-जहाज़िहिम् ज-अ़लस्सिकाय-त फी रहिल अख़ीहि सुम्-म अज़्ज़-न मुअज़्ज़िनुन् अय्यतुहल्-अ़ीरू इन्नकुम् लसारिकून(70) कालू व अक़्बलू अ़लैहिम् माज़ा तफ्किदून(71) का़लू नफ्किदु सुवाअ़ल्-मलिकि व लिमन् जा-अ बिही हिम्लु बअीरिंव्-व अ-न बिही ज़अ़ीम(72) कालू तल्लाहि ल-कद् अ़लिम्तुम् मा जिअ्ना लिनुफ्सि-द फ़िल्अर्जि व मा कुन्ना सारिक़ीन(73) कालू फ़मा जज़ाउहू इन् कुन्तुम् काज़िबीन(74) कालू जज़ाउहू मंव्वुजि-द फी रह़्लिही फ़हु-व जज़ाउहू, कज़ालि-क नज्ज़िज़्ज़ालिमीन(75) फ़-ब-द-अ बिऔअि-यतिहिम् कब्-ल विआ़-इ अख़ीहि सुम्मस्तख़्र-जहा मिंव्विआ़-इ अख़ीहि, कज़ालि-क किद्ना लियूसु-फ, मा का-न लियअ्खु-ज़ अखाहु फ़ी दीनिल-मलिकि इल्ला अंय्यशाअल्लाहु, नरफ़अु द-रजातिम् मन्-नशा-उ, व फौ-क कुल्लि जी अिल्मिन् अ़लीम(76) कालू इंय्यस्रिक् फ़-क़द् स-र-क़ अखुल्लहू मिन् क़ब्लु, फ़-असर्रहा यूसुफु फ़ी नफ्सिही व लम् युब्दिहा लहुम् का-ल अन्तुम् शर्रूम्-मकानन् वल्लाहु अअ्लमु बिमा तसिफून(77) कालू या अय्युहल्-अ़ज़ीजु इन्-न लहू अबन् शैखन् कबीरन् फ़खुज् अ-ह-दना मकानहू इन्ना नरा-क मिनल्-मुह्सिनीन(78) का-ल मआ़ज़ल्लाहि अन् नअ्खु-ज़ इल्ला मंव्व-जद्ना मता-अना अिन्दहू इन्ना इज़ल्-लज़ालिमून(79)*

फ़लम्मस्तै-असू मिन्हु ख-लसू नजिय्यन्, का-ल कबीरूहुम् अलम् तअ्लमू अन्-न अबाकुम् क़द् अ-ख-ज़ अ़लैकुम् मौसिकम् मिनल्लाहि व मिन् क़ब्लु मा फर्रत्तुम् फी यू सु-फ़ फ़-लन् अबर-हल्-अर्-ज़ हत्ता यअ्ज़-न ली अबी औ यह्कुमल्लाहु ली व हु-व खैरूल्-हाकिमीन(80) इर्जिअू इला अबीकुम् फ़कूलू या अबाना इन्नब्न-क स-र-क़, वमा शहिद्ना इल्ला बिमा अ़लिम्ना वमा कुन्ना लिल्गै़बि हाफ़िज़ीन(81) वस्अलिल्-कर्य-तल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्अ़ीरल्लती अक़्बल्ना फ़ीहा, व इन्ना लसादिकून(82) का-ल बल् सव्वलत् लकुम् अन्फुसुकुम् अम्रन्, फ़-सब्रून् जमीलुन्, अ़सल्लाहु अंय्यअ्ति-यनी बिहिम् जमीअ़न्, इन्नहू हुवल् अ़लीमुल्-हकीम(83) व तवल्ला अ़न्हुम् व का-ल या अ-सफा अ़ला यूसु-फ़ वब्यज़्ज़त् अैनाहु मिनल-हुज्नि फहु-व कज़ीम(84) कालू तल्लाहि तफ़्तउ तज़्कुरू यूसु-फ़ हत्ता तकू-न ह-रजन् औ तकू-न मिनल्-हालिकीन(85) का-ल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअ्लमु मिनल्लाहि मा ला तअ्लमून(86) या बनिय्यज़्हबू फ़-तहस्ससू मिंय्यूसु-फ़ व अखीहि वला तै-असु मिर्रौहिल्लाहि, इन्नहू ला यै-असू मिर्रौहिल्लाहि इल्लल् कौमुल्-काफिरून(87) फ़-लम्मा द-ख़लू अ़लैहि कालू या अय्युहल-अ़ज़ीजु मस्सना व अह़्ल-नज़्जुर्रू व जिअ्ना बिबिज़ा-अतिम्-मुज्जातिन् फ़औफ़ि लनल्कै-ल व तसद्दक् अ़लैना, इन्नल्ला-ह यज्ज़िल मु-तसद्दिक़ीन(88) का-ल हल् अलिम्तुम् मा फ़अ़ल्तुम् बियूसु-फ़ व अख़ीहि इज् अन्तुम् जाहिलून(89) कालू अ-इन्न-क ल-अन्-त यूसुफु, का-ल अ-न यूसुफु व हाज़ा अख़ी, कद् मन्नल्लाहु अ़लैना, इन्नहू मंय्यत्तकि व यस्बिर् फ़-इन्नल्ला-ह ला युज़ीअु अज्रल-मुह्सिनीन(90) कालू तल्लाहि ल-कद् आस-रकल्लाहु अ़लैना व इन् कुन्ना लख़ातिईन(91) का-ल ला तसरी-ब अ़लैकुमुल्-यौ-म, यग्फिरूल्लाहु लकुम् व हु-व अर्हमुर्-राहिमीन(92) इज़्हबू बि-क़मीसी हाज़ा फ़अल्कूहु अ़ला वज्हि-अबी यअ्ति बसीरन् वअ्तूनी बिअह़्लिकुम् अज्मअीन(93)*

व लम्मा फ़-स-लतिल्-अी़रू का-ल अबूहुम् इन्नी ल-अजिदु री-ह यूसु-फ़ लौ ला अन् तुफ़न्निदून(94) कालू तल्लाहि इन्न-क लफ़ी ज़लालिकल-क़दीम(95) फ़-लम्मा अन् जाअल्-बशीरू अल्क़ाहु अ़ला वज्हिही फ़र्तद्-द बसीरन्, का-ल अलम् अकुल लकुम् इन्नी अअ्लमु मिनल्लाहि मा ला तअ्लमून(96) कालू या अबानस्तफिर् लना जुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन(97) का-ल सौ-फ़ अस्तग्फिरू लकुम् रब्बी, इन्नहू हुवल् ग़फूरूर्रहीम(98) फ़-लम्मा द-ख़लू अ़ला यूसु-फ़ आवा इलैहि अ-बवैहि व कालद्खुलू मिस्-र इन्शा-अल्लाहु आमिनीन(99) व र-फ़-अ अ-बवैहि अ़लल्-अर्शि व ख़र्रू लहू सुज्जदन् व का-ल या अ-बति हाज़ा तअ्वीलु रूअ्या-य मिन् कब्लु, कद् ज-अ़-लहा रब्बी हक़्क़न्, व कद् अह्स-न बी इज् अखर-जनी मिनस्सिज्नि व जा-अ बिकुम् मिनल्बदवि मिम्-बअ्दि अन् न-ज़ग़श्शैतानु बैनी व बै-न इख़्वती, इन्-न रब्बी लतीफुल्लिमा यशा-उ, इन्नहू हुवल् अ़लीमुल्-हकीम(100) रब्बि कद् आतैतनी मिनल्मुल्कि व अ़ल्लम्तनी मिन् तअ्वीलिल्-अहादीसि फ़ातिरस्समावाति वल्अर्जि, अन्-त वलिय्यी फ़िद्दुन्या वल्आख़िरति तवफ़्फ़नी मुस्लिमंव्-व अल्हिक्नी बिस्सालिहीन(101) ज़ालि-क मिन् अम्बाइल्ग़ैबि नूहीहि इलै-क वमा कुन्-त लदैहिम् इज् अज्मअू अम्रहुम् व हुम् यम्कुरून(102) व मा अक्सरून्नासि व लौ हरस्-त बिमुअ्मिनीन(103) व मा तस्अलुहुम् अ़लैहि मिन् अज्रिन्, इन् हु-व इल्ला ज़िक्रूल्-लिल-आ़लमीन(104)*

व क-अय्यिम्-मिन् आयतिन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि यमुर्रू-न अ़लैहा व हुम् अन्हा मुअ्रिजून(105) वमा युअ्मिनु अक्सरूहुम् बिल्लाहि इल्ला व हुम् मुश्रिकून(106) अ-फ़-अमिनू अन् तअ्ति-यहुम् गाशि-यतुम् मिन् अ़ज़ाबिल्लाहि औ तअ्ति-यहुमुस्साअ़तु ब़ग्त-तंव्-व हुम् ला यश्अुरून(107) कुल हाजिही सबीली अद्अू इलल्लाहि, अ़ला बसीरतिन् अ-न व मनित्त-ब-अ़नी, व सुब्हानल्लाहि व मा अ-न मिनल्-मुश्रिकीन(108) व मा अर्सल्ना मिन् कब्लि-क इल्ला रिजालन् नूही इलैहिम् मिन् अहलिल्कुरा, अ-फ़लम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़-यन्जुरू कै-फ़ का-न आ़कि-बतुल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, व लदारूल-आख़िरति खै़रूल-लिल्लज़ीनत्तक़ौ, अ-फ़ला तअ्किलून(109) हत्ता इज़स्तै-असर्-रूसुलु व ज़न्नू अन्नहुम् कद् कुज़िबू जा-अहुम् नस्रूना फ़नुज्जि-य मन् नशा-उ, व ला युरद्दु बअ्सुना अनिल् कौमिल्-मुज्रिमीन(110) ल-क़द् का-न फ़ी क़-ससिहिम् अिब्रतुल्-लिउलिल्-अल्बाबि, मा का-न हदीसंय्युफ्तरा व लाकिन् तस्दीक़ल्लज़ी बै-न यदैहि व तफ़्सी-ल कुल्लि शैइंव्-व हुदंव्-व रह़्म-तल् लिकौमिंय्युअ्मिनून(111)*

 

 

सूरह न० 13
( सूरह अर-रअद(मदनी))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-मीम्-रा, तिल्-क आयातुल-किताबि, वल्लज़ी उन्ज़ि-ल इलै-क मिर्रब्बिकल्-हक़्कु व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला युअ्मिनून(1) अल्लाहुल्लज़ी र-फ़अ़स्समावाति बिगै़रि अ़-मदिन् तरौनहा सुम्मस्तवा अ़लल्-अ़र्शि व सख़्ख़रश्शम्-स वल्क-म-र, कुल्लुंय्यज्री लि-अ-जलिम्-मुसम्मन्, यु दब्बिरूल-अम्-र युफस्सिलुल्-आयाति लअ़ल्लकुम बिलिका-इ रब्बिकुम् तूकिनून(2) व हुवल्लज़ी मद्दल-अर्-ज़ व ज-अ-ल फीहा रवासि-य व अन्हारन्, व मिन् कुल्लिस्स-मराति ज-अ-ल फ़ीहा जौ जैनिस्नैनि युग्शिल्लैलन्नहा-र, इन्-न फ़ी जालि-क लआयातिल्-लिकौमिंय्-य-तफ़क्करून(3) व फ़िलअर्जि कि-तअुम् मु-तजाविरातुंव्-व जन्नातुम्-मिन् अअ्नाबिंव्-व ज़रअुव्-व नखीलुन् सिन्वानुंव्-व गैरू सिन्वानिंय्युस्का बिमाइंव्वाहिदिन् व नुफ़ज्जिलु बअ्ज़हा अला बअ्ज़िन् फ़िल्उकुलि, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिकौमिंय्यअ्किलून(4) व इन् तअ्जब् फ़-अ़-जबुन् कौलुहम् अ-इज़ा कुन्ना तुराबन् अ-इन्ना लफ़ी ख़ल्किन् जदीदिन्, उलाइ-कल्लज़ी-न क-फरू बिर्रब्बिहिम् व उलाइकल्-अ़ग्लालु फी अअ्नाकिहिम् व उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(5) व यस्तअ्जिलून-क बिस्सय्यि-अति कब्लल्-ह-सनति व कद् ख़लत् मिन् क़ब्लिहिमुल-मसुलातु, व इन्-न रब्ब-क लजु मग्फि-रतिल् लिन्नासि अला जुल्मिहिम् व इन्-न रब्ब-क ल-शदीदुल-अ़िकाब(6) व यकूलुल्लज़ी-न क-फरू लौ ला उन्ज़ि-ल अ़लैहि आयतुम्-मिर्रब्बिही, इन्नमा अन्-त मुन्ज़िरूंव्-व लिकुल्लि कौमिन् हाद(7)*

अल्लाहु यअ्लमु मा तह़्मिलु कुल्लु उन्सा व मा तगी़जुल्-अरहामु व मा तज़्दादु, व कुल्लु शैइन् अिन्दहू बिमिक़्दार(8) आ़लिमुल्-गैबि वश्शहादतिल् कबीरूल-मु-तआ़ल(9) सवाउम्-मिन्कुम् मन् अ-सर्रल्-कौ ल व मन् ज-ह-र बिही व मन् हु-व मुस्तख्फिम् बिल्लैलि व सारिबुम्-बिन्नहार(10) लहू मुअ़क्क़िबातुम् मिम्-बैनि यदैहि व मिन् ख़ल्फ़िही यह्फ़जूनहू मिन् अमिरल्लाहि, इन्नल्ला-ह ला युग़य्यिरू मा बिक़ौमिन् हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम्, व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन् सूअन् फला म-रद्-द लहू व मा लहुम् मिन् दूनिही मिंव्वाल(11) हुवल्लज़ी युरीकुमुल्-बर्-क़ ख़ौफंव-व त-म-अंव्-व युन्शिउस्-सहाबस् सिकाल(12) व युसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही वल्मलाइ-कतु मिन् ख़ीफ़तिही व युर्सिलुस्सवाअि-क फ़युसीबु बिहा मंय्यशा-उ व हुम् युजादिलू-न फ़िल्लाहि व हु-व शदीदुल-मिहाल(13) लहू दअ्वतुल्-हक्कि, वल्लज़ी-न यद्अू-न मिन् दूनिही ला यस्तजीबू-न लहुम् बिशैइन् इल्ला कबासिति कफ़्फै़हि इलल्-मा-इ लियबलु-ग़ फ़ाहु वमा हु-व बिबालिगिही, वमा दुआ़उल्-काफ़िरी-न इल्ला फ़ी ज़लाल(14) व लिल्लाहि यस्जुदु मन् फिस्समावाति वल्अर्जि तौअंव्-व करहंव्-व ज़िलालुहुम् बिल्गुदुव्वि वल्आसाल(15) {{अल-सज़्दाः}} कुल् मर्रब्बुस्समावाति वलअर्जि, कुलिल्लाहु, कुल अ-फ़त्तखज्तुम् मिन् दूनिही औलिया-अ ला यम्लिकू-न लिअन्फुसिहिम् नफ्अंव्-व ला ज़र्रन्, कुल हल यस्तविल्-अअ्मा वल्बसीरू अम् हल् तस्तविज़्जुलुमातु वन्नूरू अम् ज-अ़लू लिल्लाहि शु-रका-अ ख-लकू क-खल्किही फ़-तशाबहल्-ख़लकु अ़लैहिम्, कुलिल्लाहु ख़ालिकु कुल्लि शैइंव्-व हुवल् वाहिदुल्-क़ह़्हार(16) अन्ज़-ल मिनस्समा-इ माअन् फ़सालत् औदि-यतुम् बि-क़-दरिहा फ़ह्त-मलस्सैलु ज़-बदर्-राबियन्, व मिम्मा यू किदू-न अ़लैहि फिन्नारिब्तिग़ा-अ हिल्यतिन् औ मताअिन् ज़-बदुम्-मिस्लुहू, कज़ालि-क यज़्रिबुल्लाहुल-हक्-क़ वल्बाति-ल, फ़-अम्मज़्ज़-बदु फ़-यज़्हबु जुफ़ा-अन् व अम्मा मा यन्फअुन्ना-स फ़यम्कुसु फ़िल्अर्जि, कज़ालि-क यज़्रिबुल्लाहुल-अम्साल(17) लिल्लज़ीनस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, वल्लज़ी-न लम् यस्तजीबू लहू लौ अन्-न लहुम् मा फिल्अर्जि जमीअंव्-व मिस्लहू म-अहू लफ़्तदौ बिही, उलाइ-क लहुम् सूउल्-हिसाबि व मअ्वाहुम् ज-हन्नमु, व बिअ्सल्-मिहाद•(18)*

अ-फ़मंय्यअ्लमु अन्नमा उन्ज़ि-ल इलै-क मिर्रब्बिकल्-हक़्कु क-मन् हु-व अअ्मा, इन्नमा य-तज़क्करू उलुल-अल्बाब(19) अल्लज़ी-न यूफू-न बिअ़ह़्दिल्लाहि वला यन्कुजूनल-मीसाक़(20) वल्लज़ी-न यसिलू-न मा अ-मरल्लाहु बिही अंय्यूस-ल व यख़्शौ-न रब्बहुम् व यख़ाफू-न सूअल्-हिसाब(21) वल्लज़ी-न स-बरूब्तिगा-अ वज्हि रब्बिहिम् व अकामुस्सला-त व अन्फकू मिम्मा रज़क़्नाहुम् सिर्रंव्-व अलानि-यतंव्-व यद् रऊ-न बिल्ह-स-नतिस्सय्यि-अ-त उलाइ-क लहुम् अुक़्बद्दार(22) जन्नातु अ़द्निंय्यद्खुलू-नहा व मन् स-ल-ह मिन् आबाइहिम् व अज़्वाजिहिम् व जुर्रिय्यातिहिम् वल्मलाइ-कतु यद्ख़ुलू-न अ़लैहिम् मिन कुल्लि बाब(23) सलामुन् अलैकुम् बिमा सबरतुम् फ़निअ्-म अुक्बद्दार(24) वल्लज़ी-न यन्कुजू-न अ़ह्दल्लाहि मिम्-बअ्दि मीसाकिही व यक्तअू-न मा अ-मरल्लाहु बिही अंय्यूस-ल व युफ्सिदू-न फ़िल्अर्ज़ि उलाइ-क लहुमुल्लअ्-नतु व लहुम् सूउद्दार(25) अल्लाहु यब्सुतुर्रिज्-क लिमंय्यशा-उ व यक्दिरू, व फ़रिहू बिल्हयातिद्दुन्या, व मल्हयातुद्दुन्या फ़िल-आख़िरति इल्ला मताअ्(26)*

व यकूलुल्लज़ी-न क-फरू लौ ल उन्ज़ि-ल अ़लैहि आयतुम् मिर्रब्बिही, कुल इन्नल्ला-ह युज़िल्लु मंय्यशा-उ व यह्दी इलैहि मन् अनाब(27) अल्लज़ी-न आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम् बिज़िक्रिल्लाहि, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल-कुलूब(28) अल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति तूबा लहुम् व हुस्नु मआब(29) कज़ालि-क अर्सल्ना-क फ़ी उम्मतिन् क़द् खलत् मिन् कब्लिहा उ-ममुल्-लितत्लु-व अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलै-क व हुम् यक्फुरू-न बिर्रह़्मानि, कुल हु-व रब्बी ला इला-ह इल्ला हु-व अलैहि तवक्कल्तु व इलैहि मताब(30) व लौ अन्-न कुरआनन् सुय्यिरत् बिहिल्-जिबालु औ कुत्तिअ़त् बिहिल्-अर्-जु औ कुल्लि-म बिहिल्मौता, बल् लिल्लाहिल्-अम्रू जमीअ़न्, अ-फ़लम् यै-असिल्लज़ी-न आमनू अल्-लौ यशाउल्लाहु ल-हदन्ना-स जमीअ़न्, व ला यज़ालुल्लज़ी-न क-फरू तुसीबुहुम् बिमा स-नअू कारि-अतुन् औ तहुल्लु क़रीबम् मिन् दारिहिम् हत्ता यअ्ति-य वअ्दुल्लाहि, इन्नल्ला-ह ला युख़्लिफुल-मीआ़द(31)*

व ल-क़दिस्तुह्ज़ि-अ बिरूसुलिम् मिन् कब्लि-क फ़-अम्लैतु लिल्लज़ी-न क-फरू सुम्-म अख़ज़्तुहुम् फ़कै-फ़ का-न अ़िकाब(32) अ-फ-मन् हु-व काइमुन् अला कुल्लि नफ़्सिम्-बिमा क-सबत् व ज-अलू लिल्लाहि शु-रका-अ, कुल् सम्मूहुम् अम् तुनब्बिऊनहू बिमा ला यअ्लमु फिल्अर्ज़ि अम् बिज़ाहिरिम्-मिनल्कौ़लि, बल् जुय्यि-न लिल्लज़ी-न क-फरू मक्रूहुम् व सुद्दू अनिस्सबीलि, व मंय्युज्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन् हाद(33) लहुम् अ़ज़ाबुन् फ़िल्हयातिद्दुन्या व ल-अ़ज़ाबुल-आख़िरति अशक़्कु व मा लहुम् मिनल्लाहि मिंव्वाक़(34) म-स लुल-जन्नतिल्लती वुअिदल-मुत्तकू-न, तज्री मिन् तह्तिहल-अन्हारू, उकुलुहा दाइमुंव्-व जिल्लुहा, तिल्-क अुक्बल्लज़ीनत्तक़ौ व उक्बल् काफ़िरीनन्नार(35) वल्लज़ी-न आतैनाहुमुल्-किता-ब यफ्रहू-न बिमा उन्ज़ि-ल इलै-क व मिनल-अह्ज़ाबि मंय्युन्किरू बअज़हू, कुल इन्नमा उमिर्तु अन् अअ़बुदल्ला-ह व ला उश्रि-क बिही, इलैहि अद्अू व इलैहि मआब(36) व कज़ालि-क अन्ज़ल्नाहु हुक्मन् अ-रबिय्यन्, व ल-इनित्त-बअ्-त अह़्वा-अहुम् बअ्-द मा जाअ-क मिनल्-अिल्मि मा ल-क मिनल्लाहि मिंव्वलिय्यिंव्-व ला वाक़(37)*

व ल-क़द् अरसल्ना रूसुलम् मिन् कब्लि-क व जअ़ल्ना लहुम् अज़्वाजंव्-व जुर्रिय्य-तन्, व मा का-न लि-रसूलिन् अंय्यअ्ति-य बिआयतिन् इल्ला बि-इज़्निल्लाहि, लिकुल्लि अ-जलिन् किताब(38) यम्हुल्लाहु मा यशा-उ व युस्बितु व अिन्दहू उम्मुल्-किताब(39) व इम्मा नुरियन्न-क बअ्ज़ल्लज़ी नअिदुहुम् औ न-तवफ़्फ़-यन्न-क फ-इन्नमा अ़लैकल्-बलागु व अ़लैनल्-हिसाब(40) अ-व लम् यरौ अन्ना नअ्तिल्-अर्-ज़ नन्कुसुहा मिन् अत्राफ़िहा, वल्लाहु यह्कुमु ला मुअ़क्कि-ब लिहुक्मिही, व हु-व सरीअुल्-हिसाब(41) व कद् म-करल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् फ़लिल्लाहिल्-मक्रू जमीअ़न्, यअ्लमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन्, व स-यअ्लमुल-कुफ़्फ़ारू लिमन् अुक़्बद्दार(42) व यकूलुल्लज़ी-न क-फरू लस्-त मुर्सलन्, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम्-बैनी व बैनकुम् व मन् अिन्दहू अिल्मुल्-किताब(43)*

 

सूरह न० 14
(सूरह इबराहीम(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-रा, किताबुन् अन्ज़ल्नाहु इलै-क लितुख़्रिजन्ना-स मिनज़्जु़लुमाति इलन्-नूरि बि-इज़्नि रब्बिहिम् इला सिरातिल् अ़ज़ीज़िल्-हमीद(1) अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति वमा फिल्अर्ज़ि, व वैलुल्-लिल्-काफ़िरी-न मिन् अ़ज़ाबिन् शदीद(2) अल्लज़ी-न यस्तहिब्बूनल्-हयातद्दुन्या अ़लल्-आख़िरति व यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि व यब्गूनहा अि-वजन्, उलाइ-क फ़ी ज़लालिम्-बअ़ीद(3) व मा अरसल्ना मिर्रसूलिन् इल्ला बिलिसानि-कौमिही लियुबय्यि-न लहुम, फ़युज़िल्लुल्लाहु मंय्यशा-उ व यह्दी मंय्यशा-उ, व हुवल् अ़ज़ीजु़ल-हकीम(4) व ल-कद् अरसल्ना मूसा बिआयातिना अन् अख्रिज् कौम-क मिनज़्जु़लुमाति इलन्नूरि व ज़क्किरहुम् बिअय्यामिल्लाहि, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिकुल्लि सब्बारिन् शकूर(5) व इज् का-ल मूसा लिकौमिहिज़्कुरू निअ्म-तल्लाहि अलैकुम् इज् अन्जाकुम् मिन् आलि फिरऔ-न यसूमूनकुम् सूअल्-अ़ज़ाबि व युज़ब्बिहू-न अब्ना-अकुम व यस्तह्यू-न निसा-अकुम्, व फ़ी ज़ालिकुम् बलाउम्-मिर्रब्बिकुम् अ़ज़ीम(6) व इज् त-अज़्ज़-न रब्बुकुम् ल-इन् श-कर्तुम् ल-अज़ीदन्नकुम् व ल-इन् क-फ़रतुम् इन्-न अ़ज़ाबी ल-शदीद(7) व का-ल मूसा इन् तक्फ़रू अन्तुम व मन् फ़िलअर्जि जमीअन् फ़-इन्नल्ला-ह ल-ग़निय्युन हमीद(8) अलम् यअ्तिकुम् न-बउल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिकुम् क़ौमि नूहिंव्-व आदिंव्-व समू-द, वल्लज़ी-न मिम्-बअ्दिहिम्, ला यअ्लमुहुम् इल्लल्लाहु, जाअत्हुम् रूसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति फ़-रद्दू ऐदि-यहुम् फ़ी अफ़्वाहिहिम् व कालू इन्ना क-फर्ना बिमा उर्सिल्तुम् बिही व इन्ना लफ़ी शक्किम् मिम्मा तद्अूनना इलैहि मुरीब•(9) कालत् रूसुलुहुम् अफ़िल्लाहि शक्कुन् फ़ातिरिस्समावाति वलअर्जि, यद्अूकुम् लियग्फि-र लकुम् मिन् जुनूबिकुम् व यु-अख्खि-रकुम् इला अ-जलिम्-मुसम्मन्, कालू इन अन्तुम इल्ला ब-शरूम्-मिस्लुना, तुरीदू-न अन् तसुद्दूना अम्मा का-न यअ्बुदु आबाउना फ़अ्तूना बिसुल्तानिम्-मुबीन(10) कालत् लहुम् रूसुलुहुम् इन् नह्नु इल्ला ब-शरूम्-मिस्लुकुम् व लाकिन्नल्ला-ह यमुन्नु अ़ला मंय्यशा-उ मिन् अिबादिही, व मा का-न लना अन् नअ्ति-यकुम् बिसुल्तानिन् इल्ला बि-इज़्निल्लाहि, व अलल्लाहि फल्य तवक्कलिल्-मुअ्मिनून(11) व मा लना अल्ला न-तवक्क-ल अ़लल्लाहि व कद् हदाना सुबु-लना, व लनस्बिरन्-न अ़ला मा आजै़तुमूना, व अ़लल्लाहि फल्य-तवक्कलिल् मु-तवक्किलून(12)*

व कालल्लज़ी-न क-फरू लिरूसुलिहिम् लनुखरिजन्नकुम् मिन् अर्ज़िना औ-ल तअूदुन्-न फी मिल्लतिना, फ़-औहा इलैहिम् रब्बुहुम् लनुह़्लिकन्नज्-ज़ालिमीन(13) व लनुस्किनन्न-कुमुल्-अर्-ज़ मिम्-बअ्दिहिम्, ज़ालि-क लिमन् ख़ा-फ मका़मी व ख़ा-फ वअीद(14) वस्तफ़्तहू व ख़ा-ब कुल्लु जब्बारिन् अ़नीद(15) मिंव्वराइही जहन्नमु व युस्का मिम्-माइन् सदीद(16) य-तजर्रअुहू व ला यकादु युसीगुहू व यअ्तीहिल्-मौतु मिन् कुल्लि मकानिंव्-व मा हु-व बि-मय्यितिन्, व मिंव्वराइही अ़ज़ाबुन् ग़लीज़(17) म-सलुल्लज़ी-न क-फ़रू बिरब्बिहिम् अअ्मालुहुम् क-रमादि-निश्तद्दत बिहिर्रीहु फी यौमिन् आ़सिफिन्, ला यक्दिरू-न मिम्मा क-सबू अ़ला शैइन्, ज़ालि-क हुवज़्ज़लालुल्-बअ़ीद(18) अलम् त-र अन्नल्ला-ह ख़-लकस्-समावाति वल्-अर्-ज़ बिल्-हक्कि, इंय्यशअ् युज्हिब्कुम् व यअ्ति बिख़ल्किन् जदीद(19) व मा ज़ालि-क अ़लल्लाहि बि-अ़ज़ीज़(20) व ब-रजू लिल्लाहि जमीअ़न् फ़कालज़्जु-अ़फ़ा-उ लिल्लज़ीनस् तक्बरू इन्ना कुन्ना लकुम् त-बअ़न् फ़-हल् अन्तुम् मुग्नू-न अन्ना मिन् अ़ज़ाबिल्लाहि मिन् शैइन्, कालू लौ हदानल्लाहु ल-हदैनाकुम्, सवाउन् अ़लैना अ-जज़िअ्ना अम् सबरना मा लना मिम्-महीस(21)*

व कालश्शैतानु लम्मा कुज़ियल्-अम्रू इन्नल्ला-ह व-अ-दकुम् वअ्दल्-हक्कि व व-अ़त्तुकुम् फ़-अख़्लफ़्तुकुम्, व मा का-न लि-य अ़लैकुम् मिन् सुल्तानिन् इल्ला अन् दऔ़तुकुम् फ़स्त-जब्तुम् ली फ़ला तलूमूनी व लूमू अन्फु-सकुम्, मा अ-न बिमुस्रिख़िकुम् व मा अन्तुम् बिमुस्रिखिय्-य, इन्नी क-फरतु बिमा अश्रक्तुमूनि मिन् कब्लु, इन्नज़्ज़ालिमी-न लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम(22) व उद्खिलल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू ख़ालिदी-न फीहा बि-इज्नि रब्बिहिम्, तहिय्यतुहुम् फ़ीहा सलाम(23) अलम् त-र कै-फ़ ज़-रबल्लाहु म-सलन् कलि-मतन् तय्यि-बतन् क-श-ज-रतिन् तय्यि-बतिन् अस्लुहा साबितुंव-व फर्अुहा फिस्समा-इ(24) तुअ्ती उकु-लहा कुल्-ल हीनिम्-बि-इज्नि रब्बिहा, व यज्रिबुल्लाहुल्-अम्सा-ल लिन्नासि लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून(25) व म-सलु कलि-मतिन् ख़बीसतिन् क-श-ज-रतिन् ख़बीसति-निज्तुस्सत् मिन् फौकिल्अर्जि मा लहा मिन् करार(26) युसब्बितुल्लाहुल्लज़ी-न आमनू बिल्कौलिस्-साबिति फिल्हयातिद्दुन्या व फिल्-आखिरति व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमी-न व यफ़्अ़लुल्लाहु मा-यशा-उ(27)*

अलम् त-र इलल्लज़ी-न बद्दलू निअ्-मतल्लाहि कुफ्रंव-व अ-हल्लू कौमहुम् दारल्-बवार(28) जहन्न-म यस्लौनहा, व बिअ्सल्क़रार(29) व ज-अलू लिल्लाहि अन्दादल्-लियुज़िल्लू अ़न् सबीलिही, कुल त-मत्तअू फ़-इन्-न मसीरकुम् इलन्नार(30) कुल लिअिबादियल्लज़ी-न आमनू युकीमुस्सला-त व युन्फ़िकू मिम्मा रज़क्नाहुम् सिर्रंव-व अलानि-यतम् मिन् क़ब्लि अंय्यअ्ति-य यौमुल्-ला बैअुन् फ़ीहि व ला खिलाल(31) अल्लाहुल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन् फ़-अख्र-ज बिही मिनस्स-मराति रिज़्कल्लकुम् व सख़्ख़-र लकुमुल्फुल्-क लितज्रि-य फ़िल्-बह़रि बि-अम्रिही व सख़्ख़-र लकुमुल्-अन्हार(32) व सख़्ख़-र लकुमुश्शम्-स वल्-क-म-र दाइबैनि व सख़्ख़-र लकुमुल-लै-ल वन्नहार(33) व आताकुम् मिन् कुल्लि मा स-अल्तुमूहु, व इन् तअुद्दू निअ्-मतल्लाहि ला तुह़्सूहा, इन्नल्-इन्सा-न ल-ज़लूमुन् कफ़्फ़ार(34)*

व इज् का-ल इब्राहीमु रब्बिज्अल् हाज़ल्-ब-ल-द आमिनंव्-वज्नुब्नी व बनिय्-य अन् नअ्बुदल्-अस्नाम(35) रब्बि इन्नहुन्-न अज़्लल्-न कसीरम्-मिनन्नासि फ़-मन् तबि-अ़नी फ़-इन्नहू मिन्नी व मन् अ़सानी फ़इन्न-क गफूरूर रहीम(36) रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन् जुर्रिय्यती बिवादिन् गैरि जी-जरअिन् अिन्-द बैतिकल-मुहर्रमि रब्बना लियुकीमुस्सला-त फ़ज्अल् अफ्इ-दतम् मिनन्नासि तह़्वी इलैहिम् वर्ज़ुक्हुम् मिनस्स-मराति लअ़ल्लहुम् यश्कुरून(37) रब्बना इन्न-क तअ्लमु मा नुख्फी व मा नुअ्लिनु, व मा यख़्फा अ़लल्लाहि मिन् शैइन् फिल्अर्जि व ला फिस्समा-इ(38) अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी व-ह-ब ली अलल्-कि-बरि इस्माअी-ल व इस्हा-क, इन्-न रब्बी ल-समीअुद्-दुआ-इ(39) रब्बिज्अ़ल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन् जुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल् दुआ-इ(40) रब्बनग्फिर् ली व लिवालिदय्-य व लिल्मुअ्मिनी-न यौ-म यकूमुल्-हिसाब(41)*

व ला तह्स-बन्नल्ला-ह ग़ाफ़िलन् अ़म्मा यअ्मलुज़्ज़ालिमू-न, इन्नमा युअख़्ख़िरूहुम् लियौमिन् तश्ख़सु फ़ीहिल्-अब्सार(42) मुह्तिअी़-न मुक्निअ़ी रूऊसिहिम् ला यरतद्दु इलैहिम् तरफुहुम् व अफ्इ-दतुहुम् हवा-अ(43) व अन्ज़िरिन्ना-स यौ-म यअ्तीहिमुल अ़ज़ाबु फ़-यकूलुल्लज़ी-न ज़-लमू रब्बना अख़्ख़िरना इला अ-जलिन् क़रीबिन् नुजिब् दअ्व-त-क व नत्तबिअिर्रूसु-ल, अ-व-लम् तकूनू अक़्सम्तुम् मिन् क़ब्लु मा लकुम् मिन् ज़वाल(44) व सकन्तुम् फ़ी मसाकिनिल्लज़ी-न ज़-लमू अन्फु-सहुम् व तबय्य-न लकुम् कै-फ़ फ़अ़ल्ना बिहिम् व ज़रब्ना लकुमुल्-अम्साल(45) व कद् म-करू मक्रहुम् व अिन्दल्लाहि मक्रूहुम्, व इन् का-न मक्रूहुम् लि-तजू-ल मिन्हुल्-जिबाल(46) फला तह़्स-बन्नल्ला-ह मुख़्लि-फ़ वअ्दिही रूसु-लहू, इन्नल्ला-ह अ़ज़ीजु़न जुन्तिक़ाम(47) यौ-म तुबद्दलुल्-अर्जु गैरल्-अर्ज़ि वस्समावातु व ब-रजू लिल्लाहिल वाहिदिल्-कह्हार(48) व तरल्मुज्रिमी-न यौ-मइज़िम् मुक़र्रनी-न फ़िल्-अस्फ़ाद(49) सराबीलुहुम् मिन् कतिरानिंव्-व तग्शा वुजू-हहुमुन्नार(50) लियज्ज़ियल्लाहु कुल्-ल नफ्सिम् मा-क-सबत्, इन्नल्ला-ह सरीअुल-हिसाब(51) हाज़ा बलागुल्-लिन्नासि व लियुन्ज़रू बिही व लि-यअ्लमू अन्नमा हु-व इलाहुंव्वाहिदुंव्-व लि-यज़्ज़क्क-र उलुल-अल्बाब(52)*

 

सूरह न० 15
(सूरह अल-हिज्र(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ-लाम्-रा, तिल-क आयातुल्-किताबि व कुरआनिम् मुबीन(1)

 

 

रू-बमा यवद्दुल्लज़ी-न क-फरू लौ कानू मुस्लिमीन(2) ज़रहुम् यअ्कुलू व य-यमत्तअू व युल्हिहिमुल्-अ-मलु फ़ सौ-फ य्अलमून(3) व मा अह़्लक्ना मिन् कर्यतिन् इल्ला व लहा किताबुम्-मअ्लूम(4) मा तस्बिकु मिन् उम्मतिन् अ-ज-लहा व मा यस्तअ्खिरून(5) व कालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़ि-ल अ़लैहिज्जिक्रू इन्न-क ल-मज्नून(6) लौ मा तअ्तीना बिल्मलाइ-कति इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन(7) मा नुनज़्ज़िलुल-मलाइ-क-त इल्ला बिल्हक्कि व मा कानू इज़म्-मुन्ज़रीन(8) इन्ना नह्नु नज़्ज़ल्-नज़्ज़िक्-र व इन्ना लहू लहाफिजून(9) व ल-कद् अर्सल्ना मिन् कब्लि-क फ़ी शि-यअिल्-अव्वलीन(10) व मा यअ्तीहिम् मिर्रसूलिन् इल्ला कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(11) कज़ालि-क नस्लुकुहू फी कुलूबिल्-मुज्रिमीन(12) ला युअ्मिनू-न बिही व कद् ख़लत् सुन्नतुल-अव्वलीन(13) व लौ फ़तह़्ना अलैहिम् बाबम्-मिनस्समा-इ फज़ल्लू फ़ीहि यअ्रूजून(14) लकालू इन्नमा सुक्किरत् अब्सारूना बल् नह्नु कौमुम्-मस्हूरून(15)*

व ल-कद् जअ़ल्ना फिस्समा-इ बुरूजंव्-व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन(16) व हफिज़्नाहा मिन् कुल्लि शैतानिर्रजीम(17) इल्ला मनिस्त-रक़स्सम्-अ फ़अत्ब-अहू शिहाबुम्-मुबीन(18) वल्अर्-ज़ मदद्नाहा व अल्कैना फ़ीहा रवासि-य व अम्बत्ना फ़ीहा मिन् कुल्लि शैइम्-मौजून(19) व जअ़ल्ना लकुम् फ़ीहा मआ़यि-श व मल्लस्तुम् लहू बिराज़िक़ीन(20) व इम्मिन् शैइन् इल्ला अिन्दना ख़ज़ाइनुहू व मा नुनज्जिलुहू इल्ला बि-क-दरिम्-मअ्लूम(21) व अरसल्नर्रिया-ह लवाकि-ह फ़-अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ माअन् फ़-अस्कै़नाकुमूहु व मा अन्तुम् लहू बिख़ाज़िनीन(22) व इन्ना ल-नह्नु नुह़्यी व नुमीतु व नह़्नुल्-वारिसून(23) व ल-कद् अ़लिम्नल्-मुस्तक्दिमी-न मिन्कुम् व ल-क द् अ़लिम्नल्-मुस्तअ्खिरीन(24) व इन्-न रब्ब-क हु-व यह्शुरूहुम्, इन्नहू हकीमुन् अलीम(25)*

व ल-कद् ख़लक़्नल्-इन्सा-न मिन् सल्सालिम् मिन् ह-मइम्-मस्नून(26) वल्जान्-न ख़लक़्नाहु मिन् क़ब्लु मिन्-नारिस्समूम(27) व इज् का-ल रब्बु-क लिल्मलाइ-कति इन्नी खालिकुम् ब-शरम्-मिन् सल्सालिम् मिन् ह-मइम्-मस्नून(28) फ़-इज़ा सव्वैतुहू व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर्रूही फ़-कअू लहू साजिदीन(29) फ़-स-जदल्-मलाइ-कतु कुल्लुहुम् अज्मअून(30) इल्ला इब्ली-स, अबा अंय्यकू-न मअ़स्साजिदीन(31) का-ल या इब्लीसु मा-ल-क अल्ला तकू-न मअस्साजिदीन(32) का-ल लम् अकुल्-लिअस्जु-द लि-ब-शरिन् खलक्तहू मिन् सल्सालिम्-मिन् ह-मइम्-मस्नून(33) का-ल फख्रूज् मिन्हा फ-इन्न-क रजीम(34) व इन्-न अ़लैकल्लअ्-न-त इला यौमिद्दीन(35) का-ल रब्बि फ़-अन्ज़िरनी इला यौमि युब्अ़सून(36) का-ल फ़-इन्न-क मिनल-मुन्ज़रीन(37) इला यौमिल् वक्तिल्-मअ्लूम(38) का-ल रब्बि बिमा अग़्वैतनी ल-उज़य्यिनन्-न लहुम् फ़िल्अर्ज़ि व ल-उग्वियन्नहुम् अज्मअीन(39) इल्ला अिबाद-क मिन्हुमुल-मुख़्लसीन(40) का-ल हाज़ा सिरातुन् अ़लय्-य मुस्तकी़म(41) इन्-न अिबादी लै-स ल-क अ़लैहिम् सुल्तानुन् इल्ला मनित्त-ब-अ-क मिनल-गावीन(42) व इन्-न जहन्न-म लमौअिदुहुम् अज्मअ़ीन(43) लहा सब्-अतु अव्वाबिन्, लिकुल्लि बाबिम् मिन्हुम् जुज्उम्-मक़्सूम(44)*

इन्नल मुत्तकी-न फ़ी जन्नातिंव-व अुयून(45) उद्खुलूहा बि-सलामिन् आमिनीन(46) व नज़अ्ना मा फी सुदूरिहिम् मिन् गिल्लिन् इख़्वानन् अला सुरुरिम मु-तक़ाबिलीन(47) ला यमस्सुहुम् फ़ीहा न-सबुंव्-व मा हुम् मिन्हा बिमुखरजीन(48) नब्बिअ् अिबादी अन्नी अनल् गफूर्रहीम(49) व अन्-न अ़ज़ाबी हुवल् अ़ज़ाबुल अलीम(50) व नब्बिअ्हुम् अन् जैफ़ि इब्राहीम•(51) इज् द-खलू अ़लैहि फ़कालू सलामन्, का-ल इन्ना मिन्कुम् वजिलून(52) कालू ला तौजल् इन्ना नुबश्शिरू-क बिगुलामिन् अ़लीम(53) का-ल अ-बश्शरतुमूनी अला अम्मस्सनियल्-कि-बरू फबि-म तुबश्शिरून(54) कालू बश्शरना-क बिल्हक्कि फ़ला तकुम् मिनल् क़ानितीन(55) का-ल व मंय्यक़्नतु मिर्रह्मति रब्बिही इल्लज़्जा़ल्लून(56) का-ल फ़मा ख़त्बुकुम् अय्युहल्-मुर्सलून(57) कालू इन्ना उर्सिल्ना इला कौमिम्-मुज्रिमीन(58) इल्ला आ-ल लूतिन्, इन्ना लमुनज्जूहुम् अज्मअी़न(59) इल्लम्-र-अ-तहू कद्दरना इन्नहा लमिनल्-गाबिरीन(60)*

फ़-लम्मा जा-अ आ-ल लूति-निल्मुर्सलून(61) का-ल इन्नकुम् कौमुम्-मुन्करून(62) कालू बल् जिअ्ना-क बिमा कानू फ़ीहि यम्तरून(63) व अतैना-क बिल्हक्कि व इन्ना लसादिकून(64) फ़-अस्रि बिअह़्लि-क बिकित्अिम् मिनल्लैलि वत्तबिअ् अद्बारहुम् व ला यल्तफित् मिन्कुम अ-हदुंव्वम्जू हैसु तुअ्मरून(65) व क़जै़ना इलैहि ज़ालिकल्-अम्-र अन्-न दाबि-र हाउला-इ मक्तूअुम्-मुस्बिहीन(66) व जा-अ अह़्लुल-मदीनति यस्तब्शिरून(67) का-ल इन्-न हाउला-इ ज़ैफ़ी फ़ला तफ़्ज़हून(68) वत्तकुल्ला-ह व ला तुख़्जून(69) कालू अ-व लम् नन्ह-क अनिल्-आ़लमीन(70) का-ल हाउला-इ बनाती इन् कुन्तुम् फ़ाअिलीन(71) ल-अम्रू-क इन्नहुम् लफी सक्रतिहिम् यअ्महून(72) फ़-अ-ख़ज़त्हुमुस्सैहतु मुश्रिकीन(73) फ़-जअ़ल्ना आ़लि-यहा साफि-लहा व अम्तरना अ़लैहिम् हिजा-रतम् मिन सिज्जील(74) इन्-न फ़ी-ज़ालि-क लआयातिल् लिल्-मु-तवस्सिमीन(75) व इन्नहा लबि-सबीलिम् मुक़ीम(76) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिल्मुअ्मिनीन(77) व इन् का-न अस्हाबुल-ऐ-कति लज़ालिमीन(78) फ़न्त-कम्ना मिन्हुम • व इन्नहुमा लबि-इमामिम्-मुबीन(79) व ल-क़द् कज़्ज़-ब अस्हाबुल हिज्रिल्-मुर्सलीन(80) व आतैनाहुम् आयातिना फ़कानू अ़न्हा मुअ्रिज़ीन(81) व कानू यन्हितू-न मिनल्-जिबालि बुयूतन् आमिनीन(82) फ़-अ-ख़ज़त्हुमुस्सैहतु मुस्बिहीन(83) फ़मा अ़ग्ना अ़न्हुम् मा कानू यक्सिबून(84) व मा ख़लक़्नस्समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल्हक्क़ि, व इन्नस्सा-अ-त लआति-यतुन् फ़स्फ़हिस्सफ़्हल-जमील(85) इन्-न रब्ब-क हुवल् ख़ल्लाकुल-अ़लीम(86) व ल-क़द् आतैना-क सब्अम् मिनल्-मसानी वल्कुआनल्-अ़ज़ीम(87) ला तमुद्दन्-न अैनै-क इला मा मत्तअ्ना बिही अज़्वाजम् मिन्हुम् व ला तह्ज़न् अ़लैहिम् वख्फिज् जनाह-क लिल्मुअ्मिनीन(88) व कुल इन्नी अनन्नज़ीरूल-मुबीन(89) कमा अन्ज़ल्ना अलल्-मुक्तसिमीन(90) अल्लज़ी-न ज-अ़लुल्-कुरआ-न अ़िज़ीन(91) फ़-वरब्बि-क लनस्-अलन्नहुम् अज्मअ़ीन•(92) अ़म्मा कानू यअ्मलून(93) फ़स्दअ् बिमा तुअ्मरू व अअ्रिज् अ़निल्-मुश्रिकीन(94) इन्ना कफ़ैनाकल-मुस्तह़्ज़िईन(95) अल्लज़ी-न यज्अ़लू-न मअ़ल्लाहि इलाहन् आ-ख-र फ़सौ-फ़ यअ्लमून(96) व ल-कद् नअ्लमु अन्न-क यज़ीकु सद्रू-क बिमा यकूलून(97) फ़-सब्बिह् बिहम्दि रब्बि-क व कुम् मिनस्-साजिदीन(98) वअ्बुद् रब्ब-क हत्ता यअ्ति-यकल्-यक़ीन(99)*

 

सूरह न० 16
(सूरह अन-नहल(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अता अम्रूल्लाहि फ़ला तस्तअ्जिलूहु, सुब्हानहू व तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून(1) युनज़्ज़िलुल्-मलाइ-क-त बिर्रूहि मिन् अमरिही अ़ला मंय्यशा-उ मिन् अिबादिही अन् अन्ज़िरू अन्नहू ला इला-ह इल्ला अ-न फ़त्तकून(2) ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ बिल्हक़्क़ि, तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून(3) ख़-लकल्-इन्सा-न मिन् नुत्फ़तिन् फ़-इज़ा हु-व ख़सीमुम्-मुबीन(4) वल-अन्आ़-म ख़-ल-क़हा लकुम् फ़ीहा दिफ़उंव्-व मनाफ़िअु व मिन्हा तअ्कुलून(5) व लकुम् फ़ीहा जमालुन् ही-न तुरीहू-न व ही-न तस्रहून(6) व तह़्मिलु अस्का-लकुम् इला ब-लदिल्-लम् तकूनू बालिगी़हि इल्ला बिशिक़्क़िल-अन्फुसि, इन्-न रब्बकुम् ल-रऊफुर्-रहीम(7) वल्खै-ल वल्बिगा़-ल वल्हमी-र लितर्कबूहा व ज़ी-नतन्, व यख़्लुकु मा ला तअ्लमून(8)*

व अ़लल्लाहि क़स्दुस्सबीलि व मिन्हा जा-इरून्, व लौ शा-अ ल-हदाकुम् अज्मअ़ीन(9) हुवल्लज़ी अन्ज़-ल मिनस्समा-इ माअल्लकुम् मिन्हु शराबुंव्-व मिन्हु श-जरून् फ़ीहि तुसीमून(10) युम्बितु लकुम् बिहिज़्ज़र्-अ़ वज़्जै़तू-न वन्नख़ी-ल वल-अअ्ना-ब व मिन् कुल्लिस्स-मराति, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-आ-यतल्-लिक़ौमिंय्य-तफ़क्करून(11) व सख़्ख़-र लकुमुल-लै-ल वन्नहा-र वश्शम्-स वल्क़-म-र, वन्नुजूमु मुसख़्ख़रातुम्-बिअ्मरिही, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल्-लिकौमिंय्यअ्किलून(12) व मा ज़-र-अ लकुम् फ़िल्अर्जि मुख़्तलिफ़न् अल्वानुहू, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिकौ़मिंय्यज़्ज़क्करून(13) व हुवल्लज़ी सख़्ख़रल्-बह्-र लितअ्कुलू मिन्हु लह़्मन् तरिय्यंव्-व तस्तख़्रिजू मिन्हु हिल्य-तन् तल्बसूनहा व तरल्फुल्-क मवाख़ि-र फीहि व लितब्तगू मिन् फ़ज़्लिही व लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(14) व अल्क़ा फ़िलअर्जि रवासि-य अन् तमी-द बिकुम् व अन्हारंव्-व सुबुलल्-लअ़ल्लकुम् तह़्तदून(15) व अ़लामातिन्, व बिन्नज्मि हुम् यह्तदून(16) अ-फ़मंय्यख़्लुकु कमल्-ला यख़्लुकु, अ-फ़ला तज़क्करून(17) व इन् तअुद्दू निअ्-मतल्लाहि ला तुह्सूहा, इन्नल्ला-ह ल-ग़फूरूर्रहीम(18) वल्लाहु यअ्लमु मा तुसिर्रू-न व मा तुअ्लिनून(19) वल्लज़ी-न यद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि ला यख़्लुकू-न शैअंव्-व हुम् युख़्लकून(20) अम्वातुन् गै़रू अह़्याइन्, वमा-यश्अुरू-न अय्या-न युब्अ़सून(21)*

इलाहुकुम् इलाहुंव्वाहिदुन् फ़ल्लज़ी-न ला जुअ्मिनू-न बिल्आख़िरति कुलूबुहुम् मुन्कि-रतुंव्-व हुम् मुस्तक्बिरून(22) ला ज-र-म अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा युसिर्रू-न व मा युअ्लिनू-न, इन्नहू ला युहिब्बुल-मुस्तक्बिरीन(23) व इज़ा की-ल लहुम् माज़ा अन्ज़-ल रब्बुकुम् कालू असातीरूल्-अव्वलीन(24) लियह़्मिलू औज़ारहुम् कामि-लतंय्-यौमल-क़ियामति व मिन् औज़ारिल्लज़ी-न युज़िल्लू-नहुम् बिगैरि अिल्मिन्, अला सा-अ मा यज़िरून(25)*

क़द् म-करल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् फ़-अतल्लाहु बुन्या-नहुम् मिनल्-क़वाअिदि फ़-खर्-र अ़लैहिमुस्सक़्फु मिन् फ़ौकिहिम् व अताहुमुल्-अ़ज़ाबु मिन् हैसु ला यश्अुरून(26) सुम्-म यौमल कियामति युख़्जीहिम् व यकूलु ऐ-न शु-रकाइ-यल्लज़ी-न कुन्तुम् तुशाक़्कू-न फ़ीहिम्, कालल्लज़ी-न ऊतुल-अिल्-म इन्नल् ख़िज़्यल्-यौ-म वस्सू-अ अ़लल्-काफ़िरीन(27) अल्लज़ी-न त-तवफ़्फ़ाहुमुल् मलाइ-कतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम् फ़-अल्क़वुस्स-ल-म मा कुन्ना नअ्-मलु मिन् सूइन्, बला इन्नल्ला-ह अ़लीमुम्-बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(28) फ़द्खुलू अब्वा-ब जहन्न-म ख़ालिदी-न फ़ीहा, फ़ लबिअ्-स मस्वल् मु-तकब्बिरीन(29) व की-ल लिल्लज़ीनत्तकौ माज़ा अन्ज़-ल रब्बुकुम, कालू खै़रन्, लिल्लज़ी-न अह़्सनू फ़ी हाज़िहिद्दुन्या ह-स-नतुन्, व लदारूल्-आख़िरति खैरून्, व लनिअ्-म दारूल्-मुत्तकीन(30) जन्नातु अद्निंय्यद्खुलूनहा तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू लहुम् फ़ीहा मा यशाऊ-न, कज़ालि-क यज्ज़िल्लाहुल-मुत्तक़ीन(31) अल्लज़ी-न त-तवफ़्फा़हुमुल् मलाइ-कतु तय्यिबी-न यकूलू-न सलामुन् अ़लैकुमुद्खुलुल्-जन्न-त बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(32) हल् यन्जु रू-न इल्ला अन् तअ्ति-यहुमुल्-मलाइ-कतु औ यअ्ति-य अम्रू रब्बि-क, कज़ालि-क फ़-अ़लल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, व मा ज़-ल-महुमुल्लाहु व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज़्लिमून(33) फ़-असाबहुम् सय्यिआतु मा अ़मिलू व हा-क बिहिम् मा कानू बिही यस्तह़्ज़िऊन(34)*

व कालल्लज़ी-न अश्रकू लौ शाअल्लाहु मा अ़बद्ना मिन् दूनिही मिन् शैइन् नह़्नू व ला आबाउना व ला हर्रम्ना मिन् दूनिही मिन् शैइन्, कज़ालि-क फ़-अ़लल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् फ़-हल् अ़लर्रूसुलि इल्लल् बलागुल-मुबीन(35) व ल-क़द् बअ़स्ना फ़ी कुल्लि उम्मतिर्रसूलन् अनिअ्बुदुल्ला-ह वज्तनिबुत्तागू-त फ़मिन्हुम् मन् हदल्लाहु व मिन्हुम् मन् हक़्क़त् अ़लैहिज़्ज़लतु, फ़सीरू फ़िल्अर्जि फ़न्जुरू कै-फ़ का-न आकि-बतुल्-मुकज़्ज़िबीन(36) इन तहरिस् अ़ला हुदाहुम् फ़-इन्नल्ला-ह ला यह्दी मंय्युज़िल्लु व मा लहुम् मिन्-नासिरीन(37) व अक़्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् ला यब्अ़सुल्लाहु मंय्यमूतु, बला वअ्दन् अ़लैहि हक़्क़ंव्-व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(38) लियुबय्यि-न लहुमुल्लज़ी यख़्तलिफू-न फ़ीहि व लियअ्-लमल्लज़ी-न क-फरू अन्नहुम् कानू काज़िबीन(39) इन्नमा कौलुना लिशैइन् इज़ा अरद्नाहु अन्-नकू-ल लहू कुन् फ़-यकून(40)*

वल्लज़ी-न हाजरू फ़िल्लाहि मिम्-बअ्दि मा जुलिमू लनुबव्विअन्नहुम् फ़िद्दुन्या ह-स-नतन्, व लअज्रूल-आख़िरति अक्बरू• लौ कानू यअ्लमून(41) अल्लज़ी-न स-बरू व अ़ला रब्बिहिम् य-तवक्कलून(42) व मा अर्सल्ना मिन् कब्लि-क इल्ला रिजालन् नूही इलैहिम् फस्अलू अह्ल़ज़्ज़िकरि इन कुन्तुम् ला तअ्लमून(43) बिल्-बय्यिनाति वज़्जु़बुरि, व अन्ज़ल्ना इलैकज़्ज़िक्-र लितुबय्यि-न लिन्नासि मा नुज़्ज़ि-ल इलैहिम् व लअ़ल्लहुम् य-तफ़क्करून•(44) अ-फ-अमिनल्लजी-न म-करूस्सय्यिआति अंय्यख़्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल-अर्-ज़ औ यअ्ति-यहुमुल्-अ़ज़ाबु मिन हैसु ला यश्अुरून(45) औ यअ्खु-ज़हुम् फी तक़ल्लुबिहिम् फ़मा हुम् बिमुअ्जिज़ीन(46) औ यअ्खु-ज़हुम् अला तख़व्वुफ़िन् फ़-इन्-न रब्बकुम् ल-रऊफुर्रहीम(47) अ-व लम् यरौ इला मा ख़-लक़ल्लाहु मिन् शैइंय्-य-तफ़य्यउ ज़िलालुहू अ़निल्-यमीनि वश्शमाइलि सुज्जदल्-लिल्लाहि व हुम् दाख़िरून(48) व लिल्लाहि यस्जुदू मा फ़िस्समावाति व मा फिल्अर्ज़ि मिन् दाब्बतिंव्-वल-मलाइ-कतु व हुम् ला यस्तक्बिरून(49) यख़ाफू-न रब्बहुम् मिन् फौकिहिम् व यफ्अलू-न मा युअ्मरून(50)* {{अल-सज़्दाः}}

व कालल्लाहु ला तत्तखिजू इलाहैनिस्-नैनि इन्नमा हु-व इलाहुंव-वाहिदुन् फ़-इय्या-य फ़रहबून(51) व लहू मा फ़िस्समावाति वलअर्ज़ि व लहुद्दीनु वासिबन् अ-फ़गै़रल्लाहि तत्तकून(52) व मा बिकुम् मिन् निअ्मतिन् फमिनल्लाहि सुम्-म इज़ा मस्सकुमुज्-जुर्रू फ़-इलैहि तज्अरून(53) सुम्-म इज़ा क-शफ़ज़्जु़र्-र अन्कुम् इज़ा फ़रीकुम्-मिन्कुम् बिरब्बिहिम् युश्रिकून(54) लियक्फुरू बिमा आतैनाहुम्, फ़-तमत्तअू, फ़सौ-फ़ तअ्लमून(55) व यज्अलू-न लिमा ला यअ्लमू-न नसीबम् मिम्मा रज़क़्नाहुम्, तल्लाहि लतुस्अलुन्-न अ़म्मा कुन्तुम् तफ़्तरून(56) व यज्अ़लू-न लिल्लाहिल्-बनाति सुब्हानहू व लहुम् मा यश्तहून(57) व इज़ा बुश्शि-र अ-हदुहुम् बिल्उन्सा ज़ल्-ल वज्हुहू मुस्वद्दंव्-व हु-व कज़ीम(58) य-तवारा मिनल्-कौमि मिन् सू-इ मा बुश्शि-र बिही, अयुम्सिकुहू अला हूनिन् अम् यदुस्सुहू फित्तुराबि, अला सा-अ मा यह्कुमून(59) लिल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्आखिरति म-सलुस्सौइ व लिल्लाहिल् म-सलुल्-अअ्ला व हुवल अ़ज़ीजु़ल हकीम(60)*

व लौ युआखिजुल्लाहुन्ना-स बिजुल्मिहिम् मा त-र-क अ़लैहा मिन् दाब्बतिंव्-व लाकिंय्युअख्खिरूहुम् इला अ-जलिम् मुसम्मन् फ़-इज़ा जा-अ अ-जलुहुम् ला यस्तअ्खिरू-न सा-अ़तंव्-व ला यस्तक्दिमून(61) व यज्अ़लू-न लिल्लाहि मा यक्रहू-न व तसिफु अल्सिनतुहुमुल्-कज़ि-ब अन्-न लहुमुल्-हुस्ना, ला ज-र-म अन्-न लहुमुन्ना-र व अन्नहुम् मुफ्रतून(62) तल्लाहि ल-क़द् अर्सल्ना इला उ-ममिम् मिन् क़ब्लि-क फ़-ज़य्य-न लहुमुश्शैतानु अअ्मालहुम् फहु-व वलिय्युहुमुल्-यौ-म व लहुम् अज़ाबुन् अलीम(63) व मा अन्ज़ल्ना अ़लैकल्-किता-ब इल्ला लितुबय्यि-न लहुमुल्लज़िख़्त-लफू फ़ीहि व हुदंव्-व रह़्म-तल लिक़ौमिंय्युअ्मिनून(64) वल्लाहु अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन् फ़-अह़्या बिहिल्अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिकौमिंय्यस्मअून(65)*

व इन्-न लकुम् फ़िल्-अन्आमि लअिब्र-तन् नुस्कीकुम् मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिम्-बैनि फ़रसिंव्-व दमिल्-ल-बनन् खालिसन् साइग़ल-लिश्शारिबीन(66) व मिन् स-मरातिन्नख़ीलि वल्अअ्नाबि तत्तखिजू-न मिन्हु स-करंव्-व ऱिज्कन् ह-सनन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिकौमिंय्यअ्किलून(67) व औहा रब्बु-क इलन्नह़्लि अनित्तखिजी मिनल्-जिबालि बुयूतंव्-व मिनश्श-जरि व मिम्मा यअ्रिशून(68) सुम्-म कुली मिन् कुल्लिस्स-मराति फ़स्लुकी सुबु-ल रब्बिकि जुलुलन्, यख़्रूजु मिम्-बुतू निहा शराबुम्-मुख़्तलिफुन् अल्वानुहू फ़ीहि शिफ़ाउल्-लिन्नासि, इन्-न फ़ी जालि-क लआ-यतल् लिकौमिंय्य-तफ़क्करून(69) वल्लाहु ख़-ल-क़कुम् सुम्-म य-तवफ़्फा़कुम् व मिन्कुम् मंय्युरद्दु इला अरज़लिल्-अुमुरि लिकै ला यअ्ल-म बअ्-द अिल्मिन् शैअन्, इन्नल्ला-ह अ़लीमुन् क़दीर(70)*

वल्लाहु फ़ज़्ज़-ल बअ्ज़कुम् अ़ला बअ्ज़िन् फ़िर्रिज्कि फ़-मल्लज़ी-न फुज़्ज़िलू बिराद्दी रिज्किहिम् अ़ला मा म-लकत् ऐमानुहुम् फ़हुम् फीहि सवाउन्, अ-फ़बिनिअ्-मतिल्लाहि यज्हदून(71) वल्लाहु ज-अ़-ल लकुम् मिन् अन्फुसिकुम् अज़्वाजंव-व ज-अ-ल लकुम् मिन् अज़्वाजिकुम् बनी-न व ह-फ-दतंव्-व र-ज़-क़ कुम् मिनत्तय्यिबाति, अ-फ़बिल्बातिलि युअ्मिनू-न व बिनिअ्-मतिल्लाहि हुम् यक्फुरून(72) व यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यम्लिकु लहुम रिज़्क़म्-मिनस्समावाति वल्अर्जि शैअंव्-व ला यस्ततीअून(73) फ़ला तज्रिबू लिल्लाहिल्-अम्सा-ल, इन्नल्ला-ह यअ़लमु व अन्तुम् ला तअ्लमून(74) ज़-रबल्लाहु म-सलन् अ़ब्दम्-मम्लूकल्-ला यक्दिरू अ़ला शैइंव्-व मर्रज़क़्नाहु मिन्ना रिज़्क़न् ह-सनन् फ़हु-व युन्फ़िकु मिन्हु सिर्रंव्-व जहरन्, हल् यस्तवू-न, अल्हम्दु लिल्लाहि, बल् अक्सरूहुम् ला यअ्लमून(75) व ज़-रबल्लाहु म-सलर्रजुलैनि अ-हदुहुमा अब्कमु ला यक़्दिरू अ़ला शैइंव्-व हु-व कल्लुन् अ़ला मौलाहु ऐ-नमा युवज्जिह्हु ला यअ्ति बिखै़रिन्, हल् यस्तवी हु-व व मंय्यअ्मुरू बिल-अ़द्लि व हु-व अ़ला सिरातिम्-मुस्तकीम(76)*

व लिल्लाहि गै़बुस्समावाति वल्अर्जि व मा अम्रूस्सा-अ़ति इल्ला क-लम्हिल्-ब-सरि औ हु-व अक्रबु, इन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर(77) वल्लाहु अख़्र-जकुम् मिम्-बुतूनि उम्महातिकुम् ला तअ्लमू-न शैअंव्-व ज-अ-ल लकुमुस्सम्-अ़ वल्अब्सा-र वल्-अफ्इ-द-त लअल्लकुम् तश्क़रून(78) अलम् यरौ इलत्तैरि मुसख़्ख़रातिन् फ़ी जव्विस्समा-इ, मा युम्सिकुहुन्-न इल्लल्लाहु, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल-लिकौमिंय्युअ्मिनून(79) वल्लाहु ज-अ-ल लकुम् मिम्-बुयूतिकुम् स-कनंव्-व ज-अ-ल लकुम् मिन् जुलूदिल्-अन्आ़मि बुयूतन् तस्तखिफ्फूनहा यौ-म ज़अ्निकुम् व यौ-म इका़मतिकुम् व मिन् अस्वाफ़िहा व औबारिहा व अश्आ़रिहा असासंव्-व मताअ़न् इला हीन(80) वल्लाहु ज-अ-ल लकुम् मिम्मा ख़-ल-क़ ज़िलालंव्-व ज-अ-ल लकुम् मिनल् जिबालि अक्नानंव्-व ज-अ़-ल लकुम् सराबी-ल तक़ीकुमुल्हर्-र व सराबी-ल तक़ीकुम् बअ्सकुम्, कज़ालि-क युतिम्मु निअ्-मतहू अ़लैकुम् लअ़ल्लकुम् तुस्लिमून(81) फ-इन् तवल्लौ फ़-इन्नमा अ़लैकल्-बलागुल-मुबीन(82) यअ्रिफू-न निअ्-मतल्लाहि सुम्-म युन्किरूनहा अक्सरूहुमुल्-काफिरून(83)*

व यौ-म नब्असु मिन् कुल्लि उम्मतिन् शहीदन् सुम्-म ला युअ्ज़नु लिल्लज़ी-न क-फ़रू व ला हुम् युस्तअ्तबून(84) व इज़ा रअल्लजी-न ज़-लमुल्-अ़ज़ा-ब फ़ला युख़फ़्फ़फु अ़न्हुम् व ला हुम् युन्ज़रून(85) व इज़ा रअल्लज़ी-न अश्रकूं शु-रका-अहुम् कालू रब्बना हाउला-इ शु-रकाउनल्लज़ी-न कुन्ना नद्अू मिन् दूनि-क फ़अल्क़ौ इलैहिमुल्कौ-ल इन्नकुम् लकाज़िबून•(86) व अल्क़ौ इलल्लाहि यौमइज़ि-निस्स-ल-म व जल्-ल अ़न्हुम् मा कानू यफ़्तरून(87) अल्लज़ी-न क-फरू व सद्दू अन् सबीलिल्लाहि ज़िद्नाहुम् अ़ज़ाबन् फ़ौक़ल-अ़ज़ाबि बिमा कानू युफ्सिदून(88) व यौ-म नब्असु फ़ी कुल्लि उम्मतिन् शहीदन् अ़लैहिम् मिन् अन्फुसिहिम् व जिअ्ना बि-क शहीदन् अ़ला हाउला-इ, व नज्ज़ल्ना अ़लैकल्-किता-ब तिब्यानल्-लिकुल्लि शैइंव्-व हुदंव्-व रह़्मतंव्-व बुश्रा लिल्मुस्लिमीन(89)*

इन्नल्ला-ह यअ्मुरू बिल-अ़द्लि वल्-इह़्सानि व ईता-इ ज़िल्कुरबा व यन्हा अनिल्-फ़ह़्शा-इ वल्मुन्करि वल्बग्यि यअ़िजुकुम् लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(90) व औफू बि-अ़ह़्दिल्लाहि इज़ा आ़हत्तुम् व ला तन्कुजुल्-ऐमा-न बअ्-द तौकीदिहा व क़द् जअ़ल्तुमुल्ला-ह अ़लैकुम् कफ़ीलन्, इन्नल्ला-ह यअ्लमु मा तफ़अलून(91) व ला तकूनू कल्लती न-क़ज़त् ग़जलहा मिम्-बअ्दि कुव्वतिन् अन्कासन्, तत्तखिजू-न ऐमानकुम् द-ख़लम्-बैनकुम् अन् तकू-न उम्मतुन् हि-य अरबा मिन् उम्मतिन्, इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिही, व लयुबय्यिनन्-न लकुम् यौमल्-क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफून(92) व लौ शा-अल्लाहु ल-ज-अ़-लकुम् उम्मतंव्-वाहि-दतंव्-व लाकिंय्-युजि्ल्लू मंय्यशा-उ, व यह्दी मंय्यशा-उ, व लतुस्अलुन्-न अ़म्मा कुन्तुम् तअ्मलून(93) व ला तत्तखिजू ऐमानकुम् द-ख़लम् बैनकुम् फ़-तज़िल्-ल क़-दमुम्-बअ्-द सुबूतिहा व तजूकुस्सू अ बिमा सदत्तुम् अ़न् सबीलिल्लाहि व लकुम् अ़ज़ाबुन अज़ीम(94) व ला तश्तरू बि-अ़ह्दिल्लाहि स-मनन् क़लीलन्, इन्नमा अ़िन्दल्लाहि हु-व खै़रूल्लकुम् इन् कुन्तुम् तअ्लमून(95) मा अ़िन्दकुम् यन्फ़दु व मा अिन्दल्लाहि बाकिन्, व ल-नज्ज़ियन्नल्लज़ी-न स-बरू अज्रहुम् बि-अह्सनि मा कानू यअ्मलून(96) मन अ़मि-ल सालिहम्-मिन् ज़-करिन् औ उन्सा व हु-व मुअ्मिनुन् फ़-लनुह़्यि-यन्नहू हयातन् तय्यि-बतन् व लनज्ज़ियन्नहुम् अज्रहुम् बिअह्सनि मा कानू यअ्मलून(97) फ़-इज़ा करअ्तल्-कुरआ-न फ़स्तअिज् बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम(98) इन्नहू लै-स लहू सुल्तानुन् अलल्लज़ी-न आमनू व अ़ला रब्बिहिम् य-तवक्कलून(99) इन्नमा सुल्तानुहू अ़लल्लज़ी-न य-तवल्लौनहू वल्लज़ी-न हुम् बिही मुश्रिकून(100)*

व इज़ा बद्दल्ना आ-यतम् मका-न आयतिंव्-वल्लाहु अअ्लमु बिमा युनज्जिलु क़ालू इन्नमा अन्-त मुफ़्तरिन्, बल् अक्सरूहुम् ला यअ्लमून(101) कुल नज़्ज़-लहु रूहुल्-कुदुसि मिर्रब्बि-क बिल्हक्कि लियुसब्बितल्लज़ी-न आमनू व हुदंव्-व बुशरा लिल-मुस्लिमीन(102) व ल-क़द् नअ्लमु अन्नहुम् यकूलू-न इन्नमा युअ़ल्लिमुहू ब-शरून्, लिसानुल्लज़ी युल्हिदू-न इलैहि अअ्-जमिय्युंव-व हाज़ा लिसानुन् अ-रबिय्युम् मुबीन(103) इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिआयातिल्लाहि ला यह्दीहिमुल्लाहु व लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम(104) इन्नमा यफ़्तरिल्-कज़िबल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिआयातिल्लाहि व उलाइ-क हुमुल्-काज़िबून(105) मन् क-फ़-र बिल्लाहि मिम्-बअ्दि ईमानिही इल्ला मन् उक्रि-ह व कल्बुहू मुत्मइन्नुम्-बिल्ईमानि व लाकिम्-मन् श-र-ह बिल्कुफ्रि सद्रन फ़-अलैहिम् ग़-ज़बुम्-मिनल्लाहि व लहुम् अ़जा़बुन् अ़ज़ीम(106) ज़ालि-क बिअन्नहुमुस्त हब्बुल्-हयातद्दुन्या अ़लल्-आख़िरति व अन्नल्ला-ह ला यह्दिल् कौमल्-काफिरीन(107) उलाइ-कल्लज़ी-न त-बअ़ल्लाहु अ़ला कुलूबिहिम् व सम्अिहिम् व अब्सारिहिम् व उलाइ-क हुमुल्गाफ़िलून(108) ला ज-र-म अन्नहुम् फ़िल्आख़िरति हुमुल्-ख़ासिरून(109) सुम्-म इन्-न रब्ब-क लिल्लज़ी-न हाजरू मिम्-बअ्दि मा फुतिनू सुम्-म जाहदू व स-बरू इन्-न रब्ब-क मिम्-बअ्दिहा ल-ग़फूरूर्रहीम(110)*

यौ-म तअ्ति कुल्लु नफ्सिन् तुजादिलु अ़न् नफ़्सिहा व तुवफ्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम्-मा अ़मिलत् व हुम् ला युज़्लमून(111) व ज़-रबल्लाहु म-सलन् कर्-यतन् कानत् आमि-नतम्-मुत्मइन्नतंय्-यअ्तीहा रिज़्कुहा र-ग़दम्-मिन् कुल्लि मकानिन् फ़-क-फरत् बिअन्अु मिल्लाहि फ़-अज़ा-क़हल्लाहु लिबासल्-जूअि वल्ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नअून(112) व ल-क़द् जाअहुम् रसूलुम्-मिन्हुम् फ़-कज़्ज़बूहु फ़-अ-ख़ ज़हुमुल्-अ़ज़ाबु व हुम् ज़ालिमून(113) फ़कुलू मिम्मा र-ज़-क़कुमुल्लाहु हलालन् तय्यिबंव्-वश्कुरू निअ्-मतल्लाहि इन् कुन्तुम् इय्याहु तअ्बुदून(114) इन्नमा हर्र-म अलैकुमुल्-मैत-त वद्द-म व लह़्मल्-खिन्जीरि व मा उहिल्-ल लिगै़रिल्लाहि बिही फ़-मनिज़्तुर्-र गै-र बागिंव्-व ला आदिन् फ़-इन्नल्ला-ह ग़फूरूर्रहीम(115) व ला तकूलू लिमा तसिफु अल्सि-नतुकुमुल्-कज़ि-ब हाज़ा हलालुंव्-व हाज़ा हरामुल्-लितफ़्तरू अ़लल्लाहिल्-कज़ि-ब, इन्नल्लज़ी-न यफ़्तरू-न अ़लल्लाहिल्-कज़ि-ब ला युफ्लिहून(116) मताअुन् क़लीलुंव्-व लहुम् अ़जा़बुन् अलीम(117) व अ़लल्लज़ी-न हादू हर्रम्ना मा क़सस्ना अ़लै-क मिन् क़ब्लु व मा ज़लम्नाहुम् व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज्लिमून(118) सुम्-म इन्-न रब्ब-क लिल्लज़ी-न अ़मिलुस्सू-अ बि-जहालतिन् सुम्-म ताबू मिम्-बअ्दि ज़ालि-क व अस्लहू इन्-न रब्ब-क मिम्-बअ्दिहा ल-ग़फूरूर्रहीम(119)*

इन्-न इब्राही-म का-न उम्म-तन् कानितल्-लिल्लाहि हनीफ़न्, व लम् यकु मिनल्-मुश्रिकीन(120) शाकिरल्-लिअन्अुमिही, इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम् मुस्तकीम(121) व आतैनाहु फ़िद्दुन्या ह-स-नतन्, व इन्नहू फ़िल-आखिरति लमिनस्-सालिहीन(122) सुम्-म औहैना इलै-क अनित्तबिअ् मिल्ल-त इब्राही-म हनीफ़न्, व मा का-न मिनल्-मुश्रिकीन(123) इन्नमा जुअिलस्सब्तु अलल्लज़ीनख्त-लफू फ़ीहि, व इन्-न रब्ब-क ल-यह्कुमु बैनहुम् यौमल्-कियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफून(124) उद्अु इला सबीलि रब्बि-क बिल्हिक्मति वल्मौअि-ज़तिल ह-स-नति व जादिल्हुम् बिल्लती हि-य अह्सनु, इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु बिमन् ज़ल-ल अन् सबीलिही व हु-व अअ्लमु बिल्मुह्तदीन(125) व इन् आ़क़ब्तुम् फ़आ़किबू बिमिस्लि मा अूक़िब्तुम् बिही, व ल-इन् सबरतुम् लहु-व खै़रूल्-लिस्साबिरीन(126) वस्बिर् व मा सब्रू-क इल्ला बिल्लाहि व ला तह्ज़न् अ़लैहिम् व ला तकु फ़ी जै़किम्-मिम्मा यम्कुरून(127) इन्नल्ला-ह मअ़ल्लज़ीनत्तकौ वल्लज़ी-न हुम् मुह्सिनून(128)*

 

Surah

सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअ़ब्दिही लैलम्-मिनल्-मस्जिदिल्-हरामि इलल् मस्जिदिल्-अक़्सल्लज़ी बारक्ना हौलहू लिनुरियहू मिन् आयातिना इन्नहू हुवस्समीअुल्-बसीर(1) व आतैना मूसल्-किता-ब व जअ़ल्नाहु हुदल् लि-बनी इस्राई-ल अल्ला तत्तखिजू मिन् दूनी वकीला(2) जुर्रिय्य-त मन् हमल्ना म-अ़ नूहिन् इन्नहू का-न अवब्दन् शकूरा(3) व क़ज़ैना इला बनी इस्राई-ल फिल्-किताबि लतुफ्सिदुन्-न फिल्अर्ज़ि मर्रतैनि व ल-तअलुन्-न अु़लुव्वन् कबीरा(4) फ़-इज़ा जा-अ वअ्दु ऊलाहुमा बअ़स्ना अ़लैकुम् अ़िबादल्-लना उली बअ्सिन् शदीदिन् फ़जासू ख़िलालद् दियारि, व का-न वअ्दम्-मफ़अूला(5) सुम्-म रदद्ना लकुमुल्कर्र-त अलैहिम् व अम्दद्नाकुम् बिअम्वालिंव्-व बनी-न व जअ़ल्नाकुम् अक्स-र नफ़ीरा(6) इन् अह्सन्तुम् अह्सन्तुम् लिअन्फुसिकुम, व इन् अ-सअ्तुम् फ़-लहा, फ़-इज़ा जा-अ वअ्दुल्-आखिरति लि-यसूऊ वुजू-हकुम् व लियद्खुलुल्-मस्जि-द कमा द-ख़लूहु अव्व-ल मर्रतिंव्-व लियुतब्बिरू मा अ़लौ तत्बीरा(7) अ़सा रब्बुकुम् अंय्यर्ह-मकुम् व इन् अुत्तुम्, अुद्ना• व जअ़ल्ना जहन्न-म लिल्काफ़िरी-न हसीरा(8) इन्-न हाज़ल्कुरआ-न यह्दी लिल्लती हि-य अक़्वमु व युबश्शिरूल्-मुअ्मिनीनल्लज़ी-न यअ्मलूनस्सालिहाति अन्-न लहुम् अज्रन् कबीरा(9) व अन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्आख़िरति अअ्तद्ना लहुम् अ़ज़ाबन अलीमा(10)*

व यद्अुल-इन्सानु बिश्शर्रि दुआ़-अहू बिल्खै़रि, व कानल्-इन्सानु अ़जूला(11) व जअ़ल्नल्लै-ल वन्नहा-र आयतैनि फ़-महौना आयतल्लैलि व जअ़ल्ना आयतन्नहारि मुब्सि-रतल्-लितब्तगू फ़ज़्लम् मिर्रब्बिकुम् व लितअ्-लमू अ़-ददस्सिनी-न वल्-हिसा-ब, कुल्-ल शैइन् फ़स्सल्नाहु तफ़्सीला(12) व कुल्-ल इन्सानिन् अल्ज़म्नाहु ताइ-रहू फी अुनुकिही, व नुख्रिजु लहू यौमल्-कियामति किताबंय्-यल्का़हु मन्शूरा(13) इक़रअ् किता-ब-क, कफ़ा बिनफ्सिकल्-यौ-म अ़लै-क हसीबा(14) मनिहतदा फ़-इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही व मन् ज़ल-ल फ़-इन्नमा यज़िल्लु अ़लैहा, व ला तज़िरू वाज़ि-रतुंव्-विज्-र उख्रा, व मा कुन्ना मुअ़ज्जिबी-न हत्ता नब्अ़-स रसूला(15) व इज़ा अरद्ना अन्नुह़्लि-क कर्-यतन् अमर्ना मुत्-रफ़ीहा फ़-फ़-सकू फ़ीहा फ़-हक्-क अ़लैहल्कौलु फ़-दम्मरनाहा तदमीरा(16) व कम् अह़्लक्ना मिनल्कुरूनि मिम्-बअ्दि नूहिन्, व कफ़ा बिरब्बि-क बिजुनूबि अ़िबादिही ख़बीरम्-बसीरा(17) मन् का-न युरीदुल-आ़जि-ल-त अ़ज्जल्ना लहू फ़ीहा मा नशा-उ लिमन् नुरीदु सुम्-म जअ़ल्ना लहू जहन्न-म यस्लाहा मज़्मूमम्-मद्हूरा(18) व मन् अरादल्-आख़िर-त व सआ़ लहा सअ्-यहा व हु-व मुअ्मिनुन् फ़-उलाइ-क का-न सअ्युहुम् मश्कूरा(19) कुल्लन-नुमिद्दु हाउला-इ व हाउला-इ मिन् अ़ता-इ रब्बि-क, व मा का-न अ़ता-उ रब्बि-क मह्जूरा(20) उन्जुर् कै-फ़ फ़ज़्ज़ल्ना बअ्-ज़हुम् अ़ला बअ्ज़िन्, व लल्आख़िरतु अक्बरू द-रजातिंव्-व अक्बरू तफ़्जीला(21) ला तज्अ़ल् मअ़ल्लाहि इलाहन् आ-ख-र फ़-तक़अु-द मज़्मूमम्-मख़्जूला(22)*

व क़ज़ा रब्बु-क अल्ला तअ्बुदू इल्ला इय्याहु व बिल्-वालिदैनि इह्सानन्, इम्मा यब्लु ग़न्-न अ़िन्द-कल्-कि-ब-र अ-हदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तकुल्-लहुमा उफ्फिंव्-व ला तन्हरहुमा व कुल-लहुमा कौलन् करीमा(23) वख़्फिजू लहुमा जनाहज़्जुल्लि मिनर्रह्मति व कुर्रब्बिर्हम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा(24) रब्बुकुम् अअ्लमु बिमा फी नुफूसिकुम् इन् तकूनू सालिही-न फ़-इन्नहू का-न लिल्-अव्वाबी-न ग़फूरा(25) व आति ज़ल्कुर्बा हक़्क़हू वल्-मिस्की-न वब्नस्सबीलि व ला तु बज़्ज़िर् तब्ज़ीरा(26) इन्नल्-मु बज्ज़िरी-न कानू इख़्वानश्-शयातीनि, व कानश्शैतानु लिरब्बिही कफूरा(27) व इम्मा तुअ्रिज़न्-न अ़न्हुमुब्तिगा-अ रह़्मतिम्-मिर्रब्बि-क तरजूहा फ़कुल-लहुम् कौ़लम्-मैसूरा(28) व ला तज्अ़ल् य-द-क म़ग्लू-लतन् इला अुनुकि-क व ला तब्सुत्हा कुल्लल्बस्ति फ़-तक़अु-द मलूमम्-मह्सूरा(29) इन्-न रब्ब-क यब्सुतुर्रिज्-क लिमंय्यशा-उ व यक्दिरू, इन्नहू का-न बिअ़िबादिही ख़बीरम्-बसीरा(30)*

व ला तक्तुलू औलादकुम् ख़श्य-त इम्लाकिन्, नह़्नु नरज़ुकुहुम् व इय्याकुम्, इन्-न क़त्लहुम् का-न ख़ित्अन् कबीरा(31) व ला तक्रबुज्ज़िना इन्नहू का-न फ़ाहि-शतन्, व सा-अ सबीला(32) व ला तक्तुलुन्-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक्कि, व मन् कुति-ल मज़्लूमन् फ़-क़द् जअ़ल्ना लि-वलिय्यिही सुल्तानन् फ़ला युस्रिफ्-फ़िल्कत्लि, इन्नहू का-न मन्सूरा(33) व ला तक्रबू मालल् यतीमि इल्ला बिल्लती हि-य अह्सनु हत्ता यब्लु-ग़ अशुद्दहू व औफू बिल्अ़ह्दि इन्नल्-अ़ह-द का-न मस्ऊला(34) व औफुल्कै ल इज़ा किल्तुम् व जिनू बिल-किस्तासिल-मुस्तकीमि, ज़ालि-क खैरूंव्-व अह्सनु तअ्वीला(35) व ला तक़्फु मा लै-स ल-क बिही अिल्मुन्, इन्नस्सम्-अ वल्ब-स-र वल्फुआ-द कुल्लु उलाइ-क का-न अ़न्हु मस्ऊला(36) व ला तम्शि फ़िल्अर्ज़ि म-रहन् इन्न-क लन् तख्रिकल्-अर्-ज़ व लन् तब्लुग़ल्-जिबा-ल तूला(37) कुल्लु ज़ालि-क का-न सय्यिउहू अिन्-द रब्बि-क मक्रूहा(38) ज़ालि-क मिम्मा औहा इलै-क रब्बु-क मिनल् हिक्मति, व ला तज्अ़ल मअ़ल्लाहि इलाहन् आख़-र फ़-तुल्का फ़ी जहन्न-म मलूमम्-मदहूरा(39) अ-फ़अस्फाकुम् रब्बुकुम् बिल्बनी-न वत्त-ख-ज़ मिनल्-मलाइ-कति इनासन, इन्नकुम् ल-तकूलू-न कौलन् अ़ज़ीमा(40)*

व ल-क़द् सर्रफ्ना फ़ी हाज़ल-कुरआनि लि-यज़्ज़क्करू, व मा यज़ीदुहुम् इल्ला नुफूरा(41) कुल् लौ का-न म-अ़हू आलि-हतुन् कमा यकूलू-न इज़ल्-लब्तगौ़ इला ज़िल-अर्शि सबीला(42) सुब्हानहू व तआ़ला अम्मा यकूलू-न अुलुव्वन् कबीरा(43) तुसब्बिहु लहुस्समावातुस्सब्अु वल्अर्जु व मन् फ़ीहिन्-न, व इम्-मिन् शैइन् इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही व लाकिल्-ला तफ़्क़हू-न तस्बी-हहुम्, इन्नहू का-न हलीमन् ग़फूरा(44) व इज़ा क़रअ्तल-कुरआ-न जअ़ल्ना बैन-क व बैनल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आखिरति हिजाबम्-मस्तूरा(45) व जअ़ल्ना अ़ला कुलूबिहिम् अकिन्नतन् अय्यंफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम् वक्रन्, व इज़ा ज़कर्-त रब्ब-क फ़िल्कुरआनि वह्दहू वल्लौ अ़ला अद्बारिहिम् नुफूरा(46) नह्नु अअ्लमु बिमा यस्तमिअू-न बिही इज् यस्तमिअू-न इलै-क व इज् हुम् नज्वा इज् यकूलुज़्जा़लिमू-न इन् तत्तबिअू-न इल्ला रजुलम्-मस्हूरा(47) उन्जुर् कै-फ़ ज़-रबू लकल्-अम्सा-ल फ़-ज़ल्लू फ़ला यस्ततीअू-न सबीला•(48) व कालू अ-इज़ा कुन्ना अिज़ामंव्-व रूफ़ातन् अ-इन्ना लमब्अूसू-न ख़ल्कन् जदीदा(49) कुल कूनू हिजा-रतन् औ हदीदा(50) औ ख़ल्कम्-मिम्मा यक्बुरू फ़ी सुदूरिकुम् फ़-स-यकू लू-न मंय्युअी़दुना, कुलिल्लज़ी फ़-त-रकुम् अव्व-ल मर्रतिन् फ़-सयुन्गिजू-न इलै-क रूऊ-सहुम् व यकूलू-न मता हु-व, कुल अ़सा अंय्यकू-न क़रीबा(51) यौ-म यद्अूकुम् फ़-तस्तजीबू-न बिहम्दिही व तजुन्नू-न इल्लबिस्तुम् इल्ला क़लीला(52)*

व कुल्-लिअिबादी यकूलुल्लती हि-य अह्सनु, इन्नश्शैता-न यन्ज़गु बैनहुम्, इन्नश्शैता-न का-न लिल्इन्सानि अ़दुव्वम्-मुबीना(53) रब्बुकुम् अअ्लमु बिकुम्, इंय्यशअ् यरहम्कुम् औ इंय्यशअ् युअ़ज़्ज़िब्कुम्, व मा अर्सल्ना-क अ़लैहिम् वकीला(54) व रब्बु-क अअ्लमु बिमन् फिस्समावाति वलअर्जि, व ल-कद् फ़ज़्ज़ल्ना बअ्ज़न्नबिय्यी-न अ़ला बअ्जिंव्-व आतैना दावू-द ज़बूरा(55) कुलिद्अुल्लज़ी-न ज़अ़म्तुम् मिन् दूनिही फ़ला यम्लिकू-न कश्फ़ज़्जु़र्रि अ़न्कुम् व ला तह़्वीला(56) उलाइ-कल्लज़ी-न यद्अू-न यब्तगू-न इला रब्बिहिमुल्-वसी-ल-त अय्युहुम् अक्ऱबु व यरजू-न रह़्म-तहू व यखा़फू-न अ़ज़ाबहू, इन्-न अज़ा-ब रब्बि-क का-न मह्जूरा(57) व इम्-मिन् कर्यतिन् इल्ला नह्नु मुह़्लिकूहा कब्-ल यौमिल्-क़ियामति औ मुअ़ज्जिबूहा अ़ज़ाबन् शदीदन्, का-न ज़ालि-क फ़िल्किताबि मस्तूरा(58) व मा-म-न-अ़ना अन्नुर्सि-ल बिल्आयाति इल्ला अन् कज़्ज़-ब बिहल्-अव्वलू-न, व आतैना समूदन्ना-क-त मुब्सि-रतन् फ़-ज़-लमू बिहा, व मा नुर्सिलु बिल्आयाति इल्ला तख़्वीफ़ा(59) व इज् कुल्ना ल-क इन्-न रब्ब-क अहा-त बिन्नासि, व मा जअ़ल्नर्रूअ्यल्लती अरैना-क इल्ला फित् न-तल-लिन्नासि वश्श-ज-रतल्-मल्अू न-त फ़िल्कुरआनि, व नुख़व्विफुहुम् फ़मा यज़ीदुहुम् इल्ला तुग्यानन् कबीरा(60)*

व इज् कुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इब्ली-स, का-ल अ-अस्जुदु लिमन् ख़लक्-त तीना(61) का-ल अ-रऐ-त-क हाज़ल्लज़ी कर्रम्-त अ़लय् – य, ल-इन् अख़्ख़र्तनि इला यौमिल-क़ियामति ल-अह्तनिकन्-न जुर्रिय्य-तहू इल्ला क़लीला(62) कालज़्हब् फ़-मन् तबि-अ-क मिन्हुम् फ़-इन्-न जहन्न-म जज़ाउकुम् जज़ाअम्-मौफूरा(63) वस्तफ्ज़िज् मनिस्त-तअ्-त मिन्हुम् बिसौति-क व अज्लिब् अ़लैहिम् बिखै़लि-क व रजिलि-क व शारिक्हुम फिल्अम्वालि वल्-औलादि व अिद्हुम, व मा यअिदुहुमुश्-शैतानु इल्ला गुरूरा(64) इन्-न अिबादी लै-स ल-क अलैहिम् सुल्तानुन्, व कफा बिरब्बि-क वकीला(65) रब्बुकुमुल्लज़ी युज्जी लकुमुल-फुल्-क फिलबहरि लितब्तगू मिन् फ़ज्लिही, इन्नहू का-न बिकुम् रहीमा(66) व इज़ा मस्सकुमुज़्जुर्रू फ़िल्बहरि ज़ल्-ल मन् तद्अू-न इल्ला इय्याहु फ़-लम्मा नज्जाकुम् इलल्-बर्रि अअ्रज्तुम्, व कानल्-इन्सानु कफूरा(67) अ-फ़-अमिन्तुम् अंय्यख़्सि-फ़ बिकुम् जानिबल्-बर्रि औ युर्सि-ल अ़लैकुम् हासिंबऩ सुम्-म ला तजिदू लकुम् वकीला(68) अम् अमिन्तुम् अंय्युअ़ी-दकुम् फ़ीहि ता-रतन उख़्रा फयुरसि-ल अ़लैकुम् क़ासिफ़म्-मिनर्-रीहि फ़्युग्रि-क़कुम् बिमा कफरतुम् सुम्-म ला तजिदू लकुम् अ़लैना बिही तबीआ(69) व ल-कद् कर्रम्ना बनी आद-म व हमल्नाहुम् फ़िल्बर्रि वल्बहरि व रज़क़्नाहुम् मिनत्तय्यिबाति व फज़्ज़ल्नाहुम् अ़ला कसीरिम्-मिम्मन् ख़लक़्ना तफ़्जी़ला(70)*

यौ-म नद्अू कुल्-ल उनासिम् बि-इमामिहिम् फ़-मन् ऊति-य किताबहू बियमीनिही फ़-उलाइ-क यक्रऊ-न किताबहुम् व ला युज़्लमू-न फतीला(71) व मन् का-न फ़ी हाज़िही अअ्मा फहु-व फिल्आख़िरति अअ्मा व अज़ल्लु सबीला(72) व इन् कादू लयफ्तिनू-न-क अ़निल्लज़ी औहैना इलै-क लितफ़्तरि-य अ़लैना गै़रहू व इज़ल लत्त-ख़जू-क ख़लीला(73) व लौ ला अन् सब्बत्ना-क ल-क़द् कित्-त तर्-कनु इलैहिम् शैअन् क़लीला(74) इज़ल् ल-अज़क्ना-क ज़िअ्फल्-हयाति व ज़िअ्फ़ल्-ममाति सुम्-म ला तजिदु ल-क अ़लैना नसीरा(75) व इन् कादू लयस्तफिज़्जू-न-क मिनल्अर्ज़ि लियुख्रिजू-क मिन्हा व इज़ल्-ला यल्बसू-न ख़िलाफ़-क इल्ला क़लीला(76) सुन्न-त मन् कद् अरसल्ना क़ब्ल-क मिर्रूसुलिना व ला तजिदु लिसुन्नतिना तह़्वीला(77)*

अकिमिस्सला-त लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़-सकिल्लैलि व कुरआनल्-फ़ज्रि, इन्-न कुरआनल-फ़ज्रि का-न मशहूदा(78) व मिनल्लैलि फ़-तहज्जद् बिही नाफ़ि-लतल् ल-क अ़सा अंय्यब्अ-स-क रब्बु-क मका़मम-मह़्मूदा(79) व कुर्रब्बि अद्खिल्नी मुद्ख़-ल सिद्किंव्-व आख़्रिज्नी मुख़्र-ज सिद्किंव्-वज्अ़ल्-ली मिल्लदुन्-क सुल्तानन् नसीरा(80) व कुल जाअल्-हक्कु व ज़-हक़ल-बातिलु, इन्नल-बाति-ल का-न ज़हूका(81) व नुनज़्ज़िलु मिनल्-कुरआनि मा हु-व शिफाउंव्-व रह़्मतुल् लिल-मुअ्मिनी-न व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमी-न इल्ला ख़सारा(82) व इज़ा अन्अ़म्ना अलल्-इन्सानि अअ्र-ज़ व नआ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहुश्शर्रू का-न यऊसा(83) कुल् कुल्लुंय्यअ्मलु अ़ला शाकि-लतिही, फ़रब्बुकुम् अअ़लमु बिमन् हु-व अह्दा सबीला(84)*

व यस्अलून-क अनिर्रूहि कुलिर्रूहु मिन् अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम् मिनल्-अिल्मि इल्ला क़लीला(85) व ल-इन् शिअ्ना लनज़्ह-बन्-न बिल्लज़ी औहैना इलै-क सुम्-म ला तजिदु ल-क बिही अ़लैना वकीला(86) इल्ला रह़्म-तम् मिर्रब्बि-क, इन्-न फज़्लहू का-न अलै-क कबीरा(87) कुल ल-इनिज्त-म-अ़तिल-इन्सु वल्जिन्नु अ़ला अंय्यअ्तू बिमिस्लि हाज़ल्-कुरआनि ला यअ्तू-न बिमिस्लिही व लौ का-न बअ्जुहुम् लिबअ्ज़िन् ज़हीरा(88) व ल-क़द् सर्रफ़्ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल्-कुरआनि मिन् कुल्लि म-सलिन्, फ़-अबा अक्सरून्नासि इल्ला कुफूरा(89) व कालू लन् नुअ्मि-न ल-क हत्ता तफ़्जु-र लना मिनल्-अर्ज़ि यम्बूआ(90) औ तकू-न ल-क जन्नतुम् मिन् नखीलिंव्-व अि-नबिन् फ़तुफ़ज्जिरल्-अन्हा-र ख़िलालहा तफ़्जीरा(91) औ तुस्कितस्समा-अ कमा ज़अ़म्-त अ़लैना कि-सफ़न् औ तअ्ति-य बिल्लाहि वल्मलाइ-कति क़बीला(92) औ यकू-न ल-क बैतुम्-मिन् जुख्रूफिन् औ तरक़ा फिस्समा-इ, व लन् नुअ्मि-न लिरूकिय्यि-क हत्ता तुनज्ज़ि-ल अ़लैना किताबन् नक्रउहू, कुल सुब्हा-न रब्बी हल् कुन्तु इल्ला ब-शरर्-रसूला(93)*

व मा म-न-अ़न्ना-स अंय्युअ्मिनू इज् जा-अहुमुल्-हुदा इल्ला अन् कालू अ-ब-अ़सल्लाहु ब-शरर्रसूला(94) कुल् लौ का-न फ़िल्अर्ज़ि मलाइ-कतुंय्यम्शू-न मुत्मइन्नी-न लनज़्ज़ल्ना अ़लैहिम् मिनस्समा-इ म-लकर्रसूला(95) कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम्-बैनी व बैनकुम्, इन्नहू का-न बिअिबादिही ख़बीरम्-बसीरा(96) व मंय्यह्दिल्लाहु फहुवल्-मुह्तदि व मंय्युज्लिल् फ़-लन् तजि-द लहुम् औलिया-अ मिन् दूनिही, व नह्शुरूहुम् यौमल्-कियामति अ़ला वुजूहिहिम् अुम्यंव्-व बुक्मंव्-व सुम्मन्, मअ्वाहुम् जहन्नमु, कुल्लमा ख़बत् जिद्नाहुम् सअीरा•(97) ज़ालि-क जज़ा-उहुम् बिअन्नहुम् क-फ़रू बिआयातिना व कालू अ-इज़ा कुन्ना अिज़ामंव्-व रूफ़ातन् अ-इन्ना लमब्अूसू-न ख़ल्क़न् जदीदा(98) अ-व लम् यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ कादिरून् अला अंय्यख़्लु-क़ मिस्लहुम् व ज-अ-ल लहुम् अ-जलल्-ला रै-ब फ़ीहि, फ़-अबज़्ज़ालिमू-न इल्ला कुफूरा(99) कुल् लौ अन्तुम् तम्लिकू-न ख़ज़ाइ-न रह्मति रब्बी इज़ल् ल-अम्सक्तुम् ख़श्य-तल-इन्फ़ाकि, व कानल्-इन्सानु क़तूरा(100)*

व ल-कद् आतैना मूसा तिस्-अ आयातिम्-बय्यिनातिन् फ़स्अल् बनी इस्राई-ल इज् जा-अहुम् फ़का-ल लहू फिरऔनु इन्नी ल-अजुन्नु-क या मूसा मस्हूरा(101) का-ल लक़द् अ़लिम्-त मा अन्ज़-ल हाउला-इ इल्ला रब्बुस्समावाति वलअर्ज़ि बसाइ-र व इन्नी ल-अजुन्नु-क या फिरऔ़नु मस्बूरा(102) फ़-अरा-द अंय्यस्तफिज़्ज़हुम् मिनल्-अर्ज़ि फ़-अग्रक्नाहु व मम्-म-अ़हू जमीआ(103) व कुल्ना मिम्-बअ्दिही लि-बनी इस्राईलस्कुनुल् अर्-ज़ फ़-इज़ा जा-अ वअ्दुल-आखिरति जिअ्ना बिकुम् लफ़ीफ़ा(104) व बिल्हक्कि अन्ज़ल्नाहु व बिल्हक्कि न-ज़-ल, व मा अर्सल्ना-क इल्ला मुबश्शिरंव्-व नज़ीरा•(105) व कुरआनन् फ़रक़्नाहु लितक्र-अहू अ़लन्नासि अ़ला मुक्सिंव्-व नज़्ज़ल्नाहु तन्जीला(106) कुल आमिनू बिही औ ला तुअ्मिनू, इन्नल्लज़ी-न ऊतुल्-अ़िल्-म मिन् क़ब्लिही इज़ा युत्ला अ़लैहिम् यखिर्रू-न लिल्अज़्कानि सुज्जदा( 107 ) व यकूलू-न सुब्हा-न रब्बिना इन् का-न वअ्दु रब्बिना ल-मफ़अूला(108) व यखिर्रू-न लिल्अज़्का़नि यब्कू-न व यज़ीदुहुम् खुशूआ•(109) {{अल-सज़्दाः}} कुलिद्अुल्ला-ह अविद्अुर्रह्मा-न, अय्यम् मा तद्अू अ फ़-लहुल्-अस्माउल्-हुस्ना व ला तज्हर् बि-सलाति-क व ला तुख़ाफ़ित् बिहा वब्तगि बै-न ज़ालि-क सबीला(110) व कुलिल्-हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी लम् यत्तख़िज़् व-लदंव्-व लम् यकुल-लहू शरीकुन् फ़िल्मुल्कि व लम् यकुल्लहू वलिय्युम्-मिनज़्जु़ल्लि व कब्बिरहु तक्बीरा(111)*

 

सूरह न० 18
(सूरह अल-कह्फ़(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़-ल अला अब्दिहिल-किता-ब व लम् यज्अ़ल-लहू अि-वजा(1) क़य्यिमल् लियुन्ज़ि-र बअ्सन् शदीदम्-मिल्लदुन्हु व युबश्शिरल् मुअ्मिनीनल्लज़ी-न यअ्मलू नस्सालिहाति अन्-न लहुम् अज्रन् ह-सना(2) माकिसी-न फीहि अ-बदा(3) व युन्जिरल्लज़ी-न कालुत्त-ख़ज़ल्लाहु व-लदा(4) मा लहुम् बिही मिन् अिल्मिंव्-व ला लि-आबाइहिम्, कबुरत् कलि-मतन् तख्रूजु मिन् अफ्वाहिहिम्, इंय्यकूलू-न इल्ला कज़िबा(5) फ़-लअ़ल्ल-क बाख़िअुन्-नफ़्स-क अ़ला आसारिहिम् इल्लम् युअ्मिनू बिहाज़ल-हदीसि अ-सफ़ा(6) इन्ना जअ़ल्ना मा अ़लल्-अर्ज़ि जी-नतल्-लहा लिनब्लु-वहुम् अय्युहुम् अह्सनु अ़-मला(7) व इन्ना लजाअ़िलू-न मा अ़लैहा सअ़ीदन् जुरूज़ा(8) अम् हसिब्-त अन्-न अस्हाबल्-कह्फ़ि वर्रकीमि कानू मिन् आयातिना अ़-जबा(9) इज् अवल्-फ़ित्यतु इलल्-कह्फि फ़कालू रब्बना आतिना मिल्लदुन्-क रहम-तंव्-व हय्यिअ् लना मिन् अम्रिना र-शदा(10) फ़-ज़रब्ना अ़ला आज़ानिहिम् फ़िल्-कहिफ़ सिनी-न अ़-ददा(11) सुम्-म बअ़स्नाहुम् लि-नअ्ल-म अय्युल्-हिज़्बैनि अह्सा लिमा लबिसू अ-मदा(12)*

नह़्नु नकुस्सु अ़लै-क न-ब-अहुम् बिल्हक्कि, इन्नहुम् फ़ित्यतुन् आमनू बिरब्बिहिम् व ज़िद्नाहुम् हुदा(13) व रबत्ना अ़ला कुलूबिहिम् इज् कामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस्समावाति वल्अर्ज़ि लन्-नद्अु-व मिन् दूनिही इलाहल्-ल क़द् कुल्ना इज़न् श-तता(14) हाउला-इ कौमुनत्त-ख़जू मिन् दूनिही आलि-हतन्, लौ ला यअतू-न अ़लैहिम् बिसुल्तानिम्-बय्यिनिन्, फ़-मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबा(15) व इज़िअ्-तज़ल्तुमूहुम् व मा यअ्बुदू-न इल्लल्ला-ह फ़अ्वू इलल्-कह्फ़ि यन्शुर् लकुम् रब्बुकुम् मिर्रह़्मतिही व युहय्यिअ् लकुम् मिन् अम्रिकुम् मिर् फ़का(16) व-तरश्शम्-स इज़ा त-लअ़त्तज़ा-वरू अ़न् कह्फ़िहिम् ज़ातल्-यमीनि व इज़ा ग़-रबत् तक्रिजुहुम् जातश्शिमालि व हुम् फी फ़ज्वतिम् मिन्हु, ज़ालि-क मिन् आयातिल्लाहि, मंय्यह्दिल्लाहु फ़हुवल्मुह्तदि व मंय्युज्लिल फ़-लन् तजि-द लहू वलिय्यम्-मुर्शिदा(17)*

व तह्सबुहुम् ऐकाजंव्-व हुम् रूकूदुंव-व नुकल्लिबुहुम् जा़तल-यमीनि व जातश्शिमालि व कल्बुहुम् बासितुन् ज़िराअै़हि बिल्-वसीदि, लवित्त-लअ्-त अ़लैहिम् लवल्लै-त मिन्हुम् फ़िरारंव्-व लमुलिअ्- त मिन्हुम् रूअ्बा(18) व कज़ालि-क बअ़स्नाहुम् लि-य-तसाअलू बैनहुम्, का-ल का़इलुम्-मिन्हुम् कम् लबिस्तुम, कालू लबिस्ना यौमन् औ बअ्-ज़ यौमिन्, का़लू रब्बुकुम् अअ्लमु बिमा लबिसतुम् फ़ब्अ़सू अ-ह-दकुम् बिवरिकिकुम् हाज़िही इलल्-मदीनति फ़ल्यन्जुर् अय्युहा अज़्का तआमन् फल्यअ्तिकुम् बिरिज्किम्-मिन्हु वल्य-त•-लत्तफ् व ला युश्अ़िरन्-न बिकुम् अ-हदा(19) इन्नहुम् इंय्यज्हरू अ़लैकुम् यरजुमूकुम् औ युअ़ीदूकुम् फ़ी मिल्लतिहिम् व लन् तुफ़िलहू इज़न् अ-बदा(20) व कज़ालि-क अअ्सरना अ़लैहिम् लि-यअ्लमू अन्-न वअ्दल्लाहि हक़्कुंव-व अन्नस्साअ़-त ला रै-ब फ़ीहा, इज् य-तना-ज़अू-न बैनहुम् अम्रहुम् फ़क़ालुब्नू अलैहिम् बुन्यानन्, रब्बुहुम् अअ्लमु बिहिम्, कालल्लज़ी-न ग-लबू अ़ला अम्रिहिम् ल-नत्तख़िज़न्-न अ़लैहिम् मस्जिदा(21) स-यकूलू-न सला-सतुर्-राबिअुहुम् कल्बुहुम् व यकूलू-न ख़म्सतुन् सादिसुहुम् कल्बुहुम् रज्मम्-बिल्गै़बि व यकूलू-न सब्अ़तुंव-व सामिनुहुम् कल्बुहुम्, कुर्रब्बी अअ्लमु बिअिद्दतिहिम् मा यअ्लमुहुम् इल्ला क़लीलुन्, फ़ला तुमारि फ़ीहिम् इल्ला मिराअन् ज़ाहिरंव्-व ला तस्तफ्ति फ़ीहिम् मिन्हुम् अ-हदा(22)*

व ला तकूलन्-न लिशैइन् इन्नी फ़ाअिलुन् ज़ालि-क ग़दा(23) इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु, वज्कुर-रब्ब-क इज़ा नसी-त व कुल अ़सा अंय्यह्दि-यनि रब्बी लिअक्र-ब मिन् हाज़ा र-शदा(24) व लबिसू फ़ी कह्फ़िहिम् सला-स मि-अतिन् सिनी-न वज़्दादू तिस्आ़(25) कुलिल्लाहु अअ्लमु बिमा लबिसू लहू गै़बुस्समावाति वल्अर्जि अब्सिर् बिही व अस्मिअ्, मा लहुम् मिन् दूनिही मिंव्वलिय्यिंव-व ला युश्रिकु फ़ी हुक्मिही अ-हदा(26) वत्लु मा ऊहि-य इलै-क मिन् किताबि रब्बि-क ला मुबद्दि-ल लि-कलिमातिही, व लन् तजि-द मिन् दुनिही मुल्त-हदा(27) वस्बिर् नफ़्स-क मअ़ल्लज़ी-न यद्अू-न रब्बहुम् बिल्ग़दाति वल्अ़शिय्यि युरीदू-न वज्हहू व ला तअ्दु अै़ना-क अ़न्हुम तुरीदु ज़ी-नतल्-हयातिद्दुन्या व ला तुतिअ् मन् अग्फ़ल्ना क़ल्बहू अन् जिक्रिना वत्त-ब-अ हवाहु व का-न अम्रूहू फुरूता•(28) व कुलिल्-हक़्कु मिर्रब्बिकुम्, फ़-मन् शा-अ फ़ल्युअ्मिंव्-व मन् शा-अ फल्यक्फुर इन्ना अअ्तद्ना लिज़्जा़लिमी-न नारन् अहा-त बिहिम् सुरादिकुहा, व इंय्यस्तगी़सू युगा़सू बिमाइन् कल्मुह़्लि यश्विल्-वुजू-ह, बिअ्सश्शराबु, व साअत् मुर्-त-फका( 29 ) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्-र मन् अह्स-न अ-मला(30) उलाइ-क लहुम् जन्नातु अद्निन् तज्री मिन् तह्तिहिमुल-अन्हारू युहल्लौ-न फ़ीहा मिन् असावि-र मिन् ज़-हबिंव्-व यल्बसू-न सियाबन् खु़ज्रम्-मिन् सुन्दुसिंव्-व इस्तब्रक़िम्-मुत्तकिई-न फ़ीहा अ़लल् अराइकि, निअ्मस्सवाबु, व हसुनत् मुर्-त-फ़क़ा(31)*

वज्रिब् लहुम् म-सलर्-रजुलैनि जअ़ल्ना लि-अ-हदिहिमा जन्नतैनि मिन् अअ्नाबिंव्-व हफ़फ़्नाहुमा बिनख्लिंव्-व जअ़ल्ना बैनहुमा ज़रआ(32) किल्तल्-जन्नतैनि आतत् उकु-लहा व लम् तज्लिम् मिन्हु शैअंव्-व फ़ज्जरना ख़िला-लहुमा न-हरा(33) व का-न लहू स-मरून् फ़का-ल लिसाहिबिही व हु-व युहाविरूहू अ-न अक्सरू मिन्-क मालंव्-व अ-अ़ज़्जु़ न-फ़रा(34) व द-ख़-ल जन्नतहू व हु-व ज़ालिमुल लिनफ्सिही का-ल मा अजुन्नु अन् तबी-द हाज़िही अ-बदा(35) व मा अजुन्नुस्सा-अ-त काइ-मतंव्-व ल-इर्रूदित्तु इला रब्बी ल-अजिदन्-न खै़रम्-मिन्हा मुन्क़-लबा(36) का़-ल लहू साहिबुहू व हु-व युहाविरूहू अ-कफ़र्-त बिल्लज़ी ख़-ल-क-क मिन् तुराबिन सुम्-म मिन् नुत्फ़तिन् सुम्-म सव्वा-क रजुला(37) लाकिन्-न हुवल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अ-हदा(38) व लौ ला इज् दख़ल्-त जन्न-त-क कुल्-त मा शा-अल्लाहु ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि इन् तरनि अ-न अक़ल्-ल मिन्-क मालंव्-व व-लदा(39) फ़-अ़सा रब्बी अंय्युअ्ति-यनि खै़रम्-मिन् जन्नति-क व युरसि-ल अ़लैहा हुस्बानम्-मिनस्समा-इ फतुस्बि-ह सअ़ीदन् ज़-लका(40) औ युस्बि-ह माउहा गौ़रन् फ़-लन् तस्तती-अ़ लहू त-लबा(41) व उही-त बि-स-मरिही फ़-अस्ब-ह युक़ल्लिबु कफ़्फै़हि अ़ला मा अन्फ़-क़ फ़ीहा व हि-य ख़ावि-यतुन् अ़ला अुरूशिहा व यकूलु यालैतनी लम् उशिरक् बिरब्बी अ-हदा(42) व लम् तकुल्लहू फ़ि-अतुंय्यन्सुरूनहू मिन् दूनिल्लाहि व मा का-न मुन्तसिरा(43) हुना लिकल्-व ला-यतु लिल्लाहिल्-हक्कि, हु-व खै़रून् सवाबंव्-व खै़रून् अुक्बा(44)*

वज्रिब् लहुम् म-सलल्-हयातिद्दुन्या कमाइन् अन्ज़ल्नाहु मिनस्समा-इ फ़ख़्त-ल-त बिही नबातुल्अर्ज़ि फ़अस्ब-ह हशीमन् तज्रूहुर्रियाहु, व कानल्लाहु अ़ला ” कुल्लि शैइम्-मुक्तदिरा(45) अल्मालु वल्बनू-न जीनतुल-हयातिद्दुन्या वल्बाकियातुस्सालिहातु खैरून् अिन्-द रब्बि-क सवाबंव्-व खैरून् अ-मला(46) व यौ-म नुसय्यिरूल्-जिबा-ल व तरल्-अर्-ज़ बारि-ज़तंव्-व हशरनाहुम् फ़-लम् नुग़ादिर् मिन्हुम् अ-हदा(47) व अुरिजू अला रब्बि-क सफ़्फ़न्, ल-क़द् जिअ्तुमूना कमा ख़लक़्नाकुम् अव्व-ल मर्रतिम् बल् ज़अ़म्तुम् अल्-लन् नज्-अ़-ल लकुम् मौअिदा(48) व वुज़िअ़ल्-किताबु फ़-तरल्-मुज्रिमी-न मुश्फिकी-न मिम्मा फीहि व यकूलू-न यावैल-तना मा लि-हाज़ल-किताबि ला युग़ादिरू सगी़-रतंव्-व ला कबी-रतन् इल्ला अह्साहा व व-जदू मा अ़मिलू हाज़िरन्, व ला यज्लिमु रब्बु-क अ-हदा(49)*

व इज् कुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इब्ली-स, का-न मिनल्-जिन्नि फ़-फ़-स-क अन् अम्रि रब्बिही, अ-फ़-तत्तखिजूनहू व जुर्रिय्य-तहू औलिया-अ मिन् दूनी व हुम् लकुम् अ़दुव्वुन्, बिअ्-स लिज़्जा़लिमी-न ब-दला(50) मा अश्हत्तुहुम् ख़ल्कस्-समावाति वल्अर्जि व ला ख़ल्-क अन्फुसिहिम् व मा कुन्तु मुत्तख़िज़ल्-मुज़िल्ली-न अ़जुदा(51) व यौ-म यकूलु नादू शु-रकाइ-यल्लजी-न ज़अ़म्तुम् फ़-दऔ़हुम् फ़-लम् यस्तजीबू लहुम् व जअ़ल्ना बैनहुम् मौबिका(52) व र-अल् मुज्रिमूनन्ना-र फ़-ज़न्नू अन्नहुम् मुवाकिअूहा व लम् यजिदू अन्हा मस्रिफ़ा(53)*

व ल-कद् सर्रफ्ना फ़ी हाज़ल्-कुरआनि लिन्नासि मिन् कुल्लि म-सलिन्, व कानल्-इन्सानु अक्स-र शैइन् ज-दला(54) व मा म-नअ़न्-ना-स अंय्युअ्मिनू इज् जाअहुमुल्हुदा व यस्तग्फिरू रब्बहुम् इल्ला अन् तअ्ति-यहुम् सुन्नतुल-अव्वली-न औ यअ्ति-यहुमुल-अ़ज़ाबु कुबुला(55) व मा नुर्सिलुल्-मुर्सली-न इल्ला मुबश्शिरी-न व मुन्ज़िरी-न व युजादिलुल्लज़ी-न क-फरू बिल्बातिलि लियुद्हिजू बिहिल्हक्-क वत्त-ख़जू आयाती व मा उन्ज़िरू हुजुवा(56) व मन् अज़्लमु मिम्-मन् जुक्कि-र बिआयाति रब्बिही फ़-अअ्र-ज़ अन्हा व नसि-य मा क़द्दमत् यदाहु, इन्ना जअ़ल्ना अ़ला कुलूबिहिम् अकिन्न-तन् अंय्यफ़्क़हूहु व फी आज़ानिहिम् वक्रन्, व इन् तद्अुहुम् इलल्-हुदा फ़-लंय्यह्तदू इज़न् अ-बदा(57) व रब्बुकल-ग़फूरू जुर्रह्मति, लौ युआखिजुहुम् बिमा क-सबू ल-अ़ज्ज-ल लहुमुल्-अज़ा-ब, बल्-लहुम् मौअिदुल्-लंय्यजिदू मिन् दूनिही मौअिला(58) व तिल्कल्-कुरा अह़्लक्नाहुम् लम्मा ज़-लमू व जअ़ल्ना लिमह़्लिकिहिम् मौअिदा(59)*

व इज् का-ल मूसा लि-फ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लु-ग़ मज्म-अ़ल् बहरैनि औ अम्ज़ि-य हुकुबा(60) फ़-लम्मा ब-लगा़ मज्म-अ़ बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फत्त-ख-ज़ सबीलहू फ़िल्बहरि स-रबा(61) फ़-लम्मा जा-वज़ा का-ल लि-फ़ताहु आतिना ग़दा-अना, ल-क़द् लकी़ना मिन् स-फ़रिना हाज़ा न-सबा(62) का-ल अ-रऐ-त इज् अवैना इलस्सख़्रति फ़-इन्नी नसीतुल-हू-त वमा अन्सानीहु इल्लश्शैतानु अन् अज़्कु-रहु वत्त-ख़-ज़ सबी-लहू फ़िल्बहरि अ़-जबा(63) का-ल ज़ालि-क मा कुन्ना नब्गि फ़रतद्दा अ़ला आसारिहिमा क़-ससा(64) फ़-व-जदा अब्दम्-मिन् अिबादिना आतैनाहु रह़्म-तम् मिन् अिन्दिना व अ़ल्लम्नाहु मिल्लदुन्ना अिल्मा(65) का-ल लहू मूसा हल अत्तबिअु-क अ़ला अन् तुअ़ल्लि-मनि मिम्मा अुल्लिम्-त रूश्दा(66) का़-ल इन्न-क लन् तस्तती-अ़ मअि-य सब्रा(67) व कै-फ़ तस्बिरू अला मा लम् तुह्ति बिही खुब्रा(68) का-ल स-तजिदुनी इन्शा-अल्लाहु साबिरंव्-व ला अअ्सी ल-क अम्रा(69) का-ल फ़-इनित्त-बअ्तनी फ़ला तसूअल्नी अ़न् शैइन् हत्ता उह्दि-स ल-क मिन्हु ज़िक्रा(70)*

फन्त-लका, हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ी-नति ख-र-कहा, का-ल अ-ख़रक्तहा लितुग्रि-क़ अह़्लहा ल-क़द् जिअ्-त शैअन् इम्रा(71) का-ल अलम् अकुल इन्न-क लन् तस्तती-अ़ मअि-य सब्रा(72) क़ा-ल ला तुआख़िज़्नी बिमा नसीतु वला तुरहिक्नी मिन् अम्री अु़सरा(73) फ़न्त-लका, हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन् फ़-क-त-लहू का़-ल अ-क़तल्-त नफ़्सन् ज़किय्य-तम् बिगै़रि नफ़्सिन्, ल-क़द् जिअ्-त शैअन् नुकरा(74)

 

 

का-ल अलम् अकुल्-ल-क इन्न-क लन् तस्तती-अ़ मअि-य सब्रा(75) का-ल इन् सअल्तु-क अ़न् शैइम् बअ्-दहा फ़ला तुसाहिब्नी क़द् बलग्-त मिल्लदुन्नी अुज्रा(76) फ़न्त-लका़, हत्ता इज़ा अ-तया अह्-ल कर्-यति-निस्तत्-अ़मा अह़्लहा फ़-अबौ अंय्युज़य्यिफूहुमा फ़-व-जदा फ़ीहा जिदारंय्युरीदु अंय्यन्कज्-ज़ फ़-अकामहू, का-ल लौ शिअ्-त लत्त-खज्-त अ़लैहि अज्रा(77) का-ल हाज़ा फ़िराकु बैनी व बैनि-क स-उनब्बिउ-क बितअ्वीलि मा लम् तस्ततिअ् अ़लैहि सब्रा(78) अम्मस्सफी-नतु फ़-कानत् लि-मसाकी-न यअ्मलू-न फ़िल्बहरि फ़-अरत्तु अन् अअी़-बहा व का-न वरा-अहुम् मलिकुंय्यअ्खुजु कुल-ल सफी़-नतिन् ग़स्बा(79) व अम्मल्-गुलामु फ़का-न अ-बवाहु मुअ्मिनैनि फ़-ख़शीना अंय्युरहि-क़हुमा तुग्यानंव्-व कुफ्रा(80) फ़-अरद्ना अंय्युब्दि लहुमा रब्बुहुमा खै़रम्-मिन्हु ज़कातंव्-व अक्र-ब रूहमा(81) व अम्मल्-जिदारू फ़का-न लिगुलामैनि यतीमैनि फिल्-मदीनति व का-न तह्तहू कन्जुल्-लहुमा व का-न अबूहुमा सालिहन् फ़-अरा-द रब्बु-क अंय्यब्लुगा अशुद्दहुमा व यस्तख्रिजा कन्ज़हुमा रमतम् मिर्रब्बि-क व मा फ़अ़ल्तुहू अ़न् अम्री, ज़ालि-क तअ्वीलु मा लम् तस्तिअ् अ़लैहि सब्रा(82)*

व यस्अलून-क अ़न् ज़िल्क़रनैनि, कुल स-अत्लू अ़लैकुम् मिन्हु ज़िक्रा(83) इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल्अर्जि व आतैनाहु मिन् कुल्लि शैइन् स-बबा(84) फ़-अत्ब-अ़ स-बबा(85) हत्ता इज़ा ब-ल-ग़ मग्रिबश्शम्सि व-ज-दहा तग़्रूबु फ़ी अै़निन् हमि-अतिंव्-व व-ज-द अि़न्दहा क़ौमन्, कुल्ना या ज़ल्करनैनि इम्मा अन् तुअ़ज़्ज़ि-ब व इम्मा अन् तत्तखि-ज़ फ़ीहिम् हुस्ना(86) का-ल अम्मा मन् ज़-ल-म फ़सौ-फ़ नुअ़ज्जिबुहू सुम्-म युरद्दु इला रब्बिही फ़युअ़ज़्ज़िबुहू अ़ज़ाबन् नुक्रा(87) व अम्मा मन् आम-न व अ़मि-ल सालिहन् फ़-लहू जज़ा-अ निल्हुस्ना व स-नकूलु लहू मिन् अम्रिना युस्रा(88) सुम्-म अत्ब-अ़ स-बबा(89) हत्ता इज़ा ब-ल-ग़ मत्लिअ़श्शम्सि व-ज-दहा तत्लुअु अ़ला कौ़मिल्-लम् नज्अ़ल्-लहुम् मिन् दूनिहा सितरा(90) कज़ालि-क व क़द् अ-हत्ना बिमा लदैहि खुब्रा(91) सुम्-म अत्ब-अ़ स-बबा(92) हत्ता इज़ा ब-ल-ग बैनस्सद्दैनि व-ज-द मिन् दूनिहिमा कौमल्-ला यकादू-न यफ़्क़हू-न कौला(93) कालू या ज़ल्करनैनि इन्-न यअ्जू-ज व मअ्जू-ज मुफ्सिदू-न फ़िल्अर्जि फ़-हल् नज्अलु ल-क ख़र्जन् अ़ला अन् तज्अ़-ल बैनना व बैनहुम् सद्दा(94) का़-ल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खै़रून् फ़-अअ़ीनूनी बिकुव्वतिन् अज्अ़ल् बैनकुम् व बैनहुम् रदमा(95) आतूनी जु-बरल्-हदीदि, हत्ता इज़ा सावा बैनस्स-दफ़ैनि का़लन्फुखू हत्ता इज़ा ज-अ़-लहू नारन् का-ल आतूनी उफ़्रिग् अ़लैहि कितरा(96) फ़-मस्ताअू अंय्यज़्हरूहु व मस्तताअू लहू नक़्बा(97) का-ल हाज़ा रह़्मतुम्-मिर्रब्बी फ़-इज़ा-जा-अ वअ्दु रब्बी ज-अ़-लहू दक्का-अ व का-न वअ्दु रब्बी हक़्क़ा(98) व तरक्ना बअ्-ज़हुम् यौमइजिंय्यमूजु फ़ी बअ्ज़िंव्-व नुफ़ि-ख़ फ़िस्सूरि फ़-जमअ्नाहुम् जम्आ(99) व अ़रज्ना जहन्न-म यौमइज़िल्-लिल्काफ़िरी-न अरज़ा(100) अल्लज़ी-न कानत् अअ्युनुहुम् फ़ी गिताइन् अन् ज़िक्री व कानू ला यस्ततीअू-न सम्आ(101)अ-फ़-हसिबल्लज़ी-न क-फ़रू अंय्यत्तख़िजू अिबादी मिन् दूनी औलिया-अ, इन्ना अअ्तद्ना जहन्न-म लिल्काफ़िरी-न नुजुला(102) कुल हल नुनब्बिउकुम् बिल्-अख़्सरी-न अअ्माला(103) अल्लज़ी-न ज़ल्-ल सअ्युहुम् फ़िल्-हयातिद्दुन्या व हुम् यह्सबू-न अन्नहुम् युह्सिनू-न सुन्आ(104) उलाइ-कल्लज़ी-न क-फ़रू बिआयाति रब्बिहिम् व लिका़इही फ़-हबितत् अअ्मालुहुम् फ़ला नुकीमु लहुम् यौमल्-कियामति वज़्ना(105) ज़ालि-क जज़ाउहुम् जहन्नमु बिमा क-फ़रू वत्त-ख़जू आयाती व रूसुली हुजुवा(106) इन्नल्लज़ी-न आमनू व आ़मिलुस-सालिहाति कानत् लहुम् जन्नातुल-फ़िरदौसि नुजुला(107) ख़ालिदी-न फ़ीहा ला यब्गू-न अ़न्हा हि-वला(108) कुल् लौ कानल्-बहरू मिदादल लि-कलिमाति रब्बी ल-नफ़िदल्-बहरू क़ब्-ल अन् तन्फ़-द कलिमातु रब्बी व लौ जिअ्ना बिमिस्लिही म-ददा(109) कुल् इन्नमा अ-न ब-शरूम्-मिस्लुकुम् यूहा इलय्-य अन्नमा इलाहुकुम् इलाहुंव्-वाहिदुन् फ़-मन का-न यरजू लिका़-अ रब्बिही फ़ल्यअ्मल् अ़-मलन् सालिहंव्-व ला युश्रिक् बिअिबादति रब्बिही अ-हदा(110)

 

सूरह न० 19
(सूरह मरयम(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

काफ्-हा-या-अै़न्-सॉद्(1) ज़िक्रू रह़्मति रब्बि-क अ़ब्दहू ज़-करिय्या(2) इज़् नादा रब्बहू निदाअन् ख़फ़िय्या(3) का़-ल रब्बि इन्नी व-हनल्-अ़ज़्मु मिन्नी वश्त-अ़लर्रअ्सु शैबंव्-व लम् अकुम्-बिदुआ़इ-क रब्बि शकि़य्या(4) व इन्नी खिफ़्तुल-मवालि-य मिंव्वराई व कानतिम्र-अती आ़किरन् फ़-हब्-ली मिल्लदुन्-क वलिय्या(5) यरिसुनी व यरिसु मिन् आलि यअ्कू-ब, वज्अ़ल्हु रब्बि रज़िय्या(6) या ज़-करिय्या इन्ना नुबश्शिरू-क बिगुलामि-निस्मुहू यह़्या लम् नज्अ़ल्-लहू मिन् क़ब्लु समिय्या(7) का-ल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुंव्-व कानतिम्र-अती आकिरंव्-व कद् बलग़्तु मिनल्-कि-बरि अितिय्या(8) का-ल कज़ालि-क का-ल रब्बु-क हु-व अ़लय्-य हय्यिनुंव्-व कद् ख़लक्तु-क मिन् क़ब्लु व लम् तकु शैआ(9) का-ल रब्बिज्-अ़ल्-ली आ-यतन्, का-ल आ-यतु-क अल्ला तुकल्लिमन्ना-स सला-स लयालिन् सविय्या(10) फ़-ख़-र-ज अ़ला कौ़मिही मिनल्-मिहराबि फ़औहा इलैहिम् अन् सब्बिहू बुक्र-तंव्-व अ़शिय्या(11) या यह़्या खुज़िल्-किता-ब बिकुव्वतिन्, व आतैनाहुल-हुक्-म सबिय्या(12) व हनानम्-मिल्लदुन्ना व ज़कातन्, व का-न तक़िय्या(13) व बर्रम्-बिवालिदैहि व लम् यकुन् जब्बारन् अ़सिय्या(14) व सलामुन् अ़लैहि यौ-म वुलि-द व यौ-म यमूतु व यौ-म युब्असु हय्या(15)*

वज़्कुर् फिल्किताबि मर-य-म • इज़िन्त-बजत् मिन् अहलिहा मकानन् शर्किय्या(16) फ़त्त-ख़ज़त् मिन् दूनिहिम् हिजाबन्, फ़-अर्सल्ना इलैहा रू-हना फ़-तमस्स-ल लहा ब-शरन् सविय्या(17) कालत् इन्नी अअूजु बिर्रह़्मानि मिन्-क इन् कुन्-त तकिय्या(18) का-ल इन्नमा अ-न रसूलु रब्बिकि लि-अ-ह-ब लकि गुलामन् ज़किय्या(19) कालत् अन्ना यकूनु ली गुलामुंव्-व लम् यम् ससनी ब-शरूंव्-व लम् अकु बग़िय्या •(20) का-ल कज़ालिकि का़-ल रब्बुकि हु-व अ़लय्-य हय्यिनुन् व लिनज्अ़-लहू आयतल्-लिन्नासि व रह़्म-तम्-मिन्ना व का-न अम्रम्-मक़्ज़िय्या(21) फ़-ह-मलत्हु फ़न्त-बज़त् बिही मकानन् क़सिय्या(22) फ़-अजा-अहल्-मखा़जु इला जिज्अिन्-नख़्लति कालत् यालैतनी मित्तु क़ब्-ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम्-मन्सिय्या(23) फ़नादाहा मिन् तह्तिहा अल्ला तह्ज़नी क़द् ज-अ-ल रब्बुकि तह्तकि सरिय्या(24) व हुज़्ज़ी इलैकि बिजिज्अिन्-नख़्लति तुसाकित अ़लैकि रू-तबन् जनिय्या(25) फ़कुली वश्रबी व कर्री अैनन् फ़-इम्मा त-रयिन्-न मिनल् ब-शरि अ-हदन् फ़कूली इन्नी नज़रतु लिर्रह़्मानि सौमन् फ़-लन् उकल्लिमल्-यौ-म इन्सिय्या(26) फ़-अतत् बिही कौमहा तह़्मिलुहू, कालू या मर-यमु ल-कद् जिअ्ति शैअन् फ़रिय्या(27) या उख़्-त हारू-न मा का-न अबूकिमर-अ सौइंव्-व मा कानत् उम्मुकि बग़िय्या(28) फ़-अशारत् इलैहि, कालू कै-फ़ नुकल्लिमु मन् का-न फ़िल्मह्दि सबिय्या(29) का-ल इन्नी अ़ब्दुल्लाहि, आतानियल्-किता-ब व ज-अ़-लनी नबिय्या(30) व ज-अ़-लनी मुबा-रकन् ऐ-न मा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या(31) व बर्रम् बिवालि-दती व लम् यज्अ़ल्नी जब्बारन् शक़िय्या(32) वस्सलामु अ़लय्-य यौ-म वुलित्तु व यौ-म अमूतु व यौ-म उब्अ़सु हय्या(33) ज़ालि-क अ़ीसब्नु मर्-य-म कौ़लल्-हक़्क़िल्लज़ी फ़ीहि यम्तरून(34) मा का-न लिल्लाहि अंय्यत्तख़ि-ज़ मिंव्व-लदिन् सुब्हानहू, इज़ा क़ज़ा अमरन् फ़-इन्नमा यकूलु लहू कुन् फ़-यकून(35) व इन्नल्ला-ह रब्बी व रब्बुकुम् फ़अबुदूहु, हाज़ा सिरातुम्-मुस्तकीम(36) फ़ख़्त-लफ़ल्-अह्ज़ाबु मिम्-बैनिहिम् फ़-वैलुल्-लिल्लज़ी-न क-फ़रू मिम्-मश्हदि यौमिन् अ़ज़ीम(37) अस्मिअ् बिहिम् व अब्सिर् यौ-म यअ्तूनना लाकिनिज़्ज़ालिमूनल्-यौ-म फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(38) व अन्जिरहुम् यौमल्-हसरति इज् कुज़ियल्-अम्रू • व हुम् फ़ी ग़फ़लतिंव्-व हुम् ला युअ्मिनून(39) इन्ना नह्नु नरिसुल्-अर्-ज़ व मन् अ़लैहा व इलैना युर्जअून(40)*

वज्कुर् फिल्किताबि इब्राही-म, इन्नहू का-न सिद्दीक़न् नबिय्या(41) इज् का-ल लिअबीहि या अ-बति लि-म तअ्बुदु मा ला यस्मअु व ला युब्सिरू व ला युग्नी अ़न्-क शैआ(42) या अ-बति इन्नी कद् जा-अनी मिनल्-अिल्मि मा लम् यअ्ति-क फत्तबिअ्नी अह्दि-क सिरातन् सविय्या(43) या अ-बति ला तअ्बुदिश्शैता-न, इन्नश्शैता-न का-न लिर्रह्मानि अ़सिय्या(44) या अ-बति इन्नी अखा़फु अंय्य-मस्स-क अ़ज़ाबुम्-मिनर्रह्मानि फ़-तकू-न लिश्शैतानि वलिय्या(45) का-ल अराग़िबुन् अन्-त अ़न् आलि-हती या इब्राहीमु ल-इल्लम् तन्तहि ल-अरजुमन्न-क वह्जुरनी मलिय्या(46) का-ल सलामुन् अ़लै-क स-अस्तग़्फ़िरू ल-क रब्बी, इन्नहू का-न बी हफ़िय्या(47) व अअ्तज़िलुकुम् व मा तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि व अद्अू रब्बी अ़सा अल्ला अकू-न बिदुआ़-इ रब्बी शक़िय्या(48) फ़-लम्मअ्-त-ज़-लहुम् व मा यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि व-हब्ना लहू इस्हा-क़ व यअ्कू-ब, व कुल्लन् जअ़ल्ना नबिय्या(49) व व-हब्ना लहुम् मिर्रह्मतिना व जअ़ल्ना लहुम् लिसा-न सिद्किन् अ़लिय्या(50)*

वज़्कुर फ़िलकिताबि मूसा इन्नहू का-न मुख़्ल-संव्-व का-न रसूलन् नबिय्या(51) व नादैनाहु मिन् जानिबित्-तूरिल्-ऐ-मनि व कर्रब्नाहु नजिय्या(52) व व-हब्ना लहू मिर्रह्मतिना अख़ाहु हारू-न नबिय्या(53) वज़्कुर फिल्किताबि इस्माअ़ी-ल इन्नहू का-न सादिक़ल्-वअ्दि व का-न रसूलन् नबिय्या(54) व का-न यअ्मुरू अह़्लहू बिस्सलाति वज़्ज़काति व का-न अिन्-द रब्बिही मरज़िय्या(55) वज़्कुर् फिल्किताबि इद्री-स इन्नहू का-न सिद्दीक़न् नबिय्या(56) व रफ़अ्नाहु मकानन् अ़लिय्या(57) उलाइ-कल्लज़ी-न अन्-अ़मल्लाहु अ़लैहिम् मिनन्-नबिय्यी-न मिन् जुर्रिय्यति आद-म, व मिम्-मन् हमल्ना म-अ़ नूहिंव्-व मिन् जुर्रिय्यति इब्राही-म व इस्राई-ल, व मिम्-मन् हदैना वज्तबैना, इज़ा तुत्ला अलैहिम् आयातुर्रह्मानि ख़र्रू सुज्जदंव्-व बुकिय्या •(58){{अल-सज़्दाः}} फ़-ख़-ल-फ़ मिम्-बअ्दिहिम् ख़ल्फुन् अज़ाअुस्सला-त वत्त-बअुश्श-हवाति फ़सौ-फ़ यल्कौ-न ग़य्या(59) इल्ला मन् ता-ब व आम-न व अ़मि-ल सालिहन् फ़-उलाइ-क यद्खुलूनल्-जन्न-त व ला युज़्लमू-न शैआ(60) ज़न्नाति अ़द्नि-निल्लती व-अर्द्रह़्मानु अिबादहू बिल्गै़बि इन्नहू का-न वअ्दुहू मअ्तिय्या(61) ला यस्मअू-न फ़ीहा लग्वन् इल्ला सलामन्, व लहुम् रिज़्कुहुम् फ़ीहा बुक्र-तंव्-व अ़शिय्या(62) तिल्कल्-जन्नतुल्लती नूरिसु मिन् अ़िबादिना मन् का-न तक़िय्या(63) व मा न-तनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बि-क लहू मा बै-न ऐदीना व मा ख़ल्फ़ना व मा बै-न ज़ालि-क व मा का-न रब्बु-क नसिय्या(64) रब्बुस्-समावाति वल्अर्ज़ि व मा बैनहुमा फ़अ्बुद्हु वस्तबिर् लिअिबा-दतिही, हल तअ्लमु लहू समिय्या(65)*

व यकूलुल्-इन्सानु अ-इज़ा मा मित्तु लसौ-फ़ उख्रजू हय्या(66) अ-व ला यज़्कुरूल्-इन्सानु अन्ना ख़लक़्नाहु मिन् क़ब्लु व लम् यकु शैआ(67) फ़-व रब्बि-क लनह्शुरन्नहुम् वश्शयाती-न सुम्-म लनुह्ज़िरन्नहुम् हौ-ल जहन्न-म जिसिय्या(68) सुम्-म ल-नन्ज़िअ़न्-न मिन् कुल्लि शी-अ़तिन् अय्युहुम् अशद्दु अ़लर्रह्मानि अितिय्या(69) सुम्-म ल-नह्नु अअ्लमु बिल्लज़ी-न हुम् औला बिहा सिलिय्या(70) व इम्-मिन्कुम् इल्ला वारिदुहा का-न अ़ला रब्बि-क हत्मम्-मक़्ज़िय्या(71) सुम्-म नुनज्जिल्लज़ीनत्तकौ़ व न-ज़रूज़्ज़ालिमी-न फ़ीहा जिसिय्या(72) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् कालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्लज़ी-न आमनू अय्युल्-फ़रीकैनि खै़रूम्-मका़मंव-व अह्सनु नदिय्या(73) व कम् अह़्लक्ना क़ब्लहुम् मिन् क़रनिन् हुम् अह्सनु असासंव्-व रिअ्या(74) कुल मन् का-न फिज़्ज़लालति फ़ल्यम्दुद् लहुर्रह्मानु मद्दन्, हत्ता इज़ा रऔ मा यू-अ़दू-न इम्मल्-अ़ज़ा-ब व इम्मस्सा-अ़-त, फ़-सयअ्लमू-न मन् हु-व शर्रूम्-मकानंव्-व अज्अ़फु जुन्दा(75) व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीनह्तदौ हुदन्, वल्-बाकियातुस्सालिहातु खै़रून् अिन्-द रब्बि-क सवाबंव्-व खैरूम् मरद्दा(76) अ-फ़-रऐतल्लज़ी क-फ-र बिआयातिना व का़-ल ल-ऊ-तयन्-न मालंव्-व व-लदा(77) अत्त-लअ़ल्ग़ै-ब अमित्त-ख़-ज़ अिन्दर्रह्मानि अ़ह्दा(78) कल्ला, सनक्तुबु मा यकूलु व नमुद्दु लहू मिनल्-अ़ज़ाबि मद्दा(79) व नरिसुहू मा यकूलु व यअ्तीना फ़रदा(80) वत्त-ख़जू मिन् दूनिल्लाहि आलि-हतल्-लि-यकूनू लहुम् अिज़्ज़ा(81) कल्ला, स-यक्फुरू-न बिअ़िबादतिहिम् व यकूनू-न अ़लैहिम् ज़िद्दा(82)*

अलम् त-र अन्ना अरसल्न श्-शयाती-न अ़लल्-काफ़िरी-न त-उज़्जु़हुम् अज़्जा़(83) फ़ला तअ्जल् अ़लैहिम्, इन्नमा नअुद्दु लहुम् अद्दा(84) यौ-म नहशुरूल्-मुत्तकी-न इलर्रह्मानि वफ़्दा(85) व नसूकुल्-मुज्रिमी-न इला जहन्न-म विरदा •(86) ला यम्लिकूनश्-शफ़ा-अ़-त इल्ला मनित्त-ख़-ज़ अिन्दर्रहमानि अ़ह्दा •(87) व का़लुत्त-ख़ज़र्रह्मानु व-लदा(88) ल-क़द् जिअ्तुम् शैअन् इद्दा(89) तकादुस्समावातु य-तफ़त्तर्-न मिन्हु व तन् शक्कुल्-अर्जु व तख़िर्रूल्-जिबालु हद्दा(90) अन् दऔ लिर्रह्मानि व-लदा(91) व मा यम्बगी लिर्रह्मानि अंय्यत्तखि-ज़ व-लदा(92) इन् कुल्लु मन् फ़िस्समावाति वल्अर्जि इल्ला आतिर्रह्मानि अ़ब्दा(93) ल-क़द् अह्साहुम् व अद्दहुम् अ़द्दा(94) व कुल्लुहुम् आतीहि यौमल्-कियामति फ़रदा(95) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति स-यज्अ़लु लहुमुर्रह्मानु वुद्दा(96) फ़-इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानि-क लितुबश्शि-र बिहिल्-मुत्तकी-न व तुन्ज़ि-र बिहि कौमल-लुद्दा(97) व कम् अह़्लक्ना क़ब्लहुम् मिन् क़रनिन्, हल तुहिस्सु मिन्हुम् मिन् अ-हदिन् औ तस्मअु लहुम् रिक्ज़ा •(98)*

 

सूरह न० 20
(सूरह ता.हा.(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

तॉ-हा(1) मा अन्ज़ल्ना अ़लैकल्-कुरआ-न लितश्का़(2) इल्ला तज्कि-रतल्-लिमंय्यख़्शा(3) तन्ज़ीलम्-मिम्-मन् ख़-लक़ल्अर्-ज़ वस्समावातिल-अु़ला(4) अर्रह्मानु अ़लल्-अ़रशिस्तवा(5) लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल-अर्जि व मा बैनहुमा व मा तह्तस्सरा(6) व इन् तज्हर् बिल्कौ़लि फ़-इन्नहू यअ्लमुस्सिर्-र व अख़्फ़ा(7) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व, लहुल-अस्माउल-हुस्ना(8) व हल अता-क हदीसु मूसा •(9) इज् रआ नारन् फ़का-ल लिअह़्लिहिम्कुसू इन्नी आनस्तु नारल्-लअ़ल्ली आतीकुम् मिन्हा बि-क़-बसिन् औ अजिदु अ़लन्नारि हुदा(10) फ़-लम्मा अताहा नूदि-य या मूसा(11) इन्नी अ-न रब्बु-क फ़ख़्लअ् नअ् लै-क इन्न-क बिल्वादिल्-मुक़द्दसि तुवा(12) व अनख़्तरतु-क फ़स्तमिअ् लिमा यूहा(13) इन्ननी अनल्लाहु ला इला-ह इल्ला अ-न फ़अ्बुद्नी व अक़िमिस्सला-त लिज़िक्री(14) इन्नस्सा-अ़-त आति-यतुन् अकादु उख़्फी़हा लितुज़्ज़ा कुल्लु नफ़्सिम्-बिमा तस्आ(15) फ़ला यसुद्दन्न-क अन्हा मल्ला युअ्मिनु बिहा वत्त-ब-अ़ हवाहु फ़-तरदा(16) व मा तिल-क बि-यमीनि-क या मूसा(17) का-ल हि-य अ़सा-य अ-तवक्क-उ अ़लैहा व अहुश्शु बिहा अ़ला-ग़-नमी व लि-य फ़ीहा मआरिबु उखरा(18) का-ल अल्क़िहा या मूसा(19) फ़-अल्काहा फ़-इज़ा हि-य हय्यतुन् तस्आ(20) का-ल खुज्हा व ला त-ख़फू सनुअी़दुहा सी-र-तहल्-ऊला(21) वज़्मुम् य-द-क इला जनाहि-क तख्रूज् बैज़ा-अ मिन् गैरि सूइन् आ-यतन् उख़रा(22) लिनुरि-य-क मिन् आयातिनल्-कुब्रा(23) इज़्हब् इला फ़िरऔ़-न इन्नहू तग़ा(24)*

का-ल रब्बिश् रह ली सद्री(25) व यस्सिर ली अम्री(26) वह्लुल् अुक्द-तम् मिल्-लिसानी(27) यफ़्क़हू क़ौली(28) वज्अ़ल्-ली वज़ीरम्-मिन् अह़्ली(29) हारू-न अखि-(30)-शदुद् बिही अजूरी(31) व अश्रिक्हु फ़ी अमरी(32) कै नुसब्बि-ह-क कसीरंव्-(33)-व नज़्कु-र-क कसीरा(34) इन्न-क कुन्त बिना बसीरा(35) का-ल क़द् ऊती-त सुअ्ल-क या मूसा(36) व ल-क़द् मनन्ना अ़लै-क मर्रतन् उख्रा(37) इज़ औहैना इला उम्मि-क मा यूहा(38) अनिक्ज़ि फीहि फित्ताबूति फक्ज़ि फ़ीहि फ़िल्यम्मि फल्युल्किहिल्-यम्मु बिस्साहिलि यअ्खुज्हु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लहू, व अल्कैतु अ़लै-क म-हब्बतम्-मिन्नी, व लितुस्न-अ़ अ़ला अै़नी •(39) इज् तम्शी उख़्तु-क फ़-तकूलु हल् अदुल्लुकुम् अ़ला मंय्यक्फुलुहू, फ़-रजअ्ना-क इला उम्मि-क कै तकर्-र अै़नुहा व ला तह्ज़-न, व क़तल्-त नफ़्सन् फ़-नज्जैना-क मिनल्-ग़म्मि व फ़तन्ना-क फुतूनन्, फ़-लबिस्-त सिनी-न फ़ी अह़्लि मद य-न सुम्-म जिअ्-त अला क़-दरिंय्-या मूसा(40) वस्त-नअ्तु-क लिनफ़्सी(41) इज्हब् अन्-त व अखू-क बिआयाती व ला तनिया फ़ी ज़िक्री(42) इज्हबा इला फ़िरऔ़-न इन्नहू तगा़(43) फ़कू़ला लहू कौलल्-लय्यिनल्-लअ़ल्लहू य-तज़क्करू औ यख़्शा(44) का़ला रब्बना इन्नना नखा़फु अंय्यफरू-त अ़लैना औ अंय्यत्गा़(45) का-ल ला तख़ाफ़ा इन्ननी म-अ़कुमा अस्मअु व अरा(46) फ़अ्तियाहु फ़कूला इन्ना रसूला रब्बि-क फ़-अर्सिल् म-अ़ना बनी इस्राई-ल व ला तुअ्ज्जिब्हुम्, कद् जिअ्ना-क बिआयतिम् मिर्रब्बि-क, वस्सलामु अ़ला मनित्त-बअ़ल्-हुदा(47) इन्ना कद् ऊहि-य इलैना अन्नल-अ़ज़ा-ब अ़ला मन् कज़्ज़-ब व तवल्ला(48) का-ल फ़-मर्रब्बुकुमा या मूसा(49) का़-ल रब्बुनल्लज़ी अअ्ता कुल्-ल शैइन् ख़ल्क़हू सुम्-म हदा(50) का-ल फ़मा बालुल्-कुरूनिल-ऊला(51) का-ल अिल्मुहा अिन्-द रब्बी फ़ी किताबिन् ला यज़िल्लु रब्बी व ला यन्सा(52) अल्लज़ी ज-अ़-ल लकुमुल्-अर्-ज़ मह्दंव-व स-ल-क लकुम् फ़ीहा सुबुलंव्-व अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन्, फ़-अख़रज्ना बिही अज्वाजम् मिन् नबातिन् शत्ता(53) कुलू वरऔ़ अन्आ़-मकुम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लि-उलिन्नुहा(54)*

मिन्हा ख़लक़्नाकुम् व फ़ीहा नुअ़ीदुकुम् व मिन्हा नुख्रिजुकुम् ता-रतन् उखरा(55) व ल-कद् अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़-कज़्ज़-ब व अबा(56) का-ल अजिअ्तना लितुख़रि-जना मिन् अरज़िना बिसिहरि-क या मूसा(57) फ .-लनअ् तियन्न-क बिसिहरिम्-मिस्लिही फ़ज्अल् बैनना व बैन-क मौअ़िदल् ला नुख्लिफुहू नह्नु व ला अन्-त मकानन् सुवा(58) का-ल मौअिदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अंय्युह्श-रन्नासु जुहा(59) फ़-तवल्ला फ़िरऔनु फ़-ज-म-अ़ कैदहू सुम्-म अता(60) का-ल लहुम् मूसा वै-लकुम ला तफ़्तरू अ़लल्लाहि कज़िबन् फ्युस्हि-तकुम् बि-अ़ज़ाबिन व क़द् ख़ा-ब मनिफ़्तरा(61) फ़-तनाज़अू अम्-रहुम् बैनहुम् व अ-सर्रून्नज्वा(62) कालू इन् हाज़ानि लसाहिरानि युरीदानि अंय्युख्रिजाकुम् मिन् अर्जिकुम् बिसिहरिहिमा व यज़्हबा बि-तरी-क़ति-कुमुल्-मुस्ला(63) फ़-अज्मिअू कैदकुम् सुम्मअ्तू सफ़्फ़न् व कद् अफ़्ल-हल्यौ-म मनिस्तअ्ला(64) का़लू या मूसा इम्मा अन् तुल्कि-य व इम्मा अन् नकू-न अव्व-ल मन्-अल्का़(65) क़ा-ल बल् अल्कू फ़-इज़ा हिबालुहुम् व अ़िसिय्युहुम् युख़य्यलु इलैहि मिन् सिहरिहिम् अन्नहा तस्आ(66) फ़-औज-स फी़ नफ्सिही ख़ी-फ़तम्-मूसा(67) कुल्ना ला तख़फ् इन्न-क अन्तल्-अअ्ला(68) व अल्कि मा फ़ी यमीनि-क तल्क़फ् मा-स-नअू, इन्नमा स-नअू कैदु साहिरिन्, व ला युफ्लिहुस्साहिरू हैसु अता(69) फ़-उल्कियस्स-ह-रतु सुज्ज-दन् कालू आमन्ना बिरब्बि हारू-न व मूसा(70) का-ल आमन्तुम् लहू कब्-ल अन् आज़-न लकुम् इन्नहू ल-कबीरू कुमुल्लजी़ अल्ल-म कुमुस्-सिह्-र फ़-ल-उक़त्तिअ़न्-न ऐदि-यकुम् व अर्जु-लकुम् मिन् खिलाफिंव्-व ल-उसल्लिबन्नकुम् फी जुजूअिन्नखलि व ल-तअ्लमुन्-न अय्युना अशद्दु अ़ज़ाबंव्-व अब्का(71) कालू लन् नुअ्सि-र-क अ़ला मा जा-अना मिनल्-बय्यिनाति वल्लज़ी फ़-त-रना फ़क्ज़ि मा अन्-त काज़िन्, इन्नमा तक़्ज़ी हाज़िहिल्-हयातद्-दुन्या(72) इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लिय्गफ़ि-र लना ख़तायाना व मा अक्रह्तना अ़लैहि मिनस्सिहरि, वल्लाहु खै़रूंव्-व अब्का़ •(73) इन्नहू मंय्यअ्ति रब्बहू मुजरिमन् फ़-इन्-न लहू जहन्न-म, ला यमूतु फ़ीहा व ला यह़्या(74) व मंय्यअ्तिही मुअ्मिनन् कद् अ़मिलस्सालिहाति फ़-उलाइ-क लहुमुद्-द-रजातुल-अुला(75) जन्नातु अ़द्निन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा, व जा़लि-क जज़ा-उ मन् तज़क्का(76)*

व ल-कद् औहैना इला मूसा अन् अस्रि बिअिबादी फ़ज़रिबू लहुम् तरीक़न फ़िल्बहरि य-बसल्-ला तख़ाफु द-रकंव्-व ला तख़्शा(77) फ़-अत्ब-अ़हुम् फ़िरऔ़नु बिजुनूदिही फ़-ग़शि-यहुम् मिनल्-यम्मि मा ग़शि-यहुम्(78) व अज़ल्-ल फ़िरऔ़नु कौ़-महू व मा हदा(79) या बनी इस्राई-ल क़द् अन्जैनाकुम् मिन् अ़दुव्विकुम् व वाअ़द्नाकुम् जानिबत्तूरिल्-ऐम-न व नज़्ज़ल्ना अ़लैकुमुल्-मन्-न वस्सल्वा(80) कुलू मिन् तय्यिबाति मा रज़क़्नाकुम् व ला तत्गौ़ फ़ीहि फ़-यहिल्-ल अ़लैकुम् ग़-ज़बी व मंय्यहलिल् अ़लैहि ग़-ज़बी फ़-क़द् हवा(81) व इन्नी ल-ग़फ़्फारूल्-लिमन् ता-ब व आम-न व अ़मि-ल सालिहन् सुम्मह्-तदा(82) व मा अअ्ज-ल-क अ़न् कौ़मि-क या मूसा(83) का़-ल हुम् उला-इ अ़ला अ-सरी व अ़जिल्तु इलै-क रब्बि लितरजा़(84) का़-ल फ़-इन्ना क़द् फ़तन्ना कौ़म-क मिम्-बअ्दि-क व अज़ल्लहुमुस्-सामिरिय्यु(85) फ़-र-ज-अ़ मूसा इला कौ़मिही ग़ज़्बा-न असिफ़न्, का-ल या कौ़मि अलम् यअिद्कुम् रब्बुकुम् वअ्दन् ह-सनन्, अ-फ़ता-ल अ़लैकुमुल्-अ़ह्दु अम् अरत्तुम् अंय्यहिल्-ल अ़लैकुम् ग़-ज़बुम् मिर्रब्बिकुम् फ़-अख़्लफ़्तुम् मौअिदी(86) कालू मा अख़्लफ्ना मौअ़ि-द-क बिमल्किना व लाकिन्ना हुम्मिल्ना औज़ारम् मिन् जी़नतिल्-कौ़मि फ-क़ज़फ़्नाहा फ़-कज़ालि-क अल्क़स्-सामिरिय्यु(87) फ़-अख़्र-ज लहुम् अिज़्लन् ज-सदल्-लहू खुवारून् फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम् व इलाहु मूसा फ़-नसि-य(88) अ-फ़ला यरौ-न अल्ला यरजिअु इलैहिम् कौलंव्-व ला यम्लिकु लहुम् ज़ररंव-व ला नफ्आ़(89)*

व ल-क़द् का-ल लहुम् हारूनु मिन् क़ब्लु या क़ौमि इन्नमा फुतिन्तुम् बिही व इन्-न रब्बकुमुर्-रह़्मानु फत्तबिअूनी व अतीअू अम्री(90) कालू लन् नब्र-ह अ़लैहि आ़किफ़ी-न हत्ता यर्जि-अ़ इलैना मूसा(91) का-ल या हारूनु मा म-न-अ़-क इज् रऐ-तहुम् जल्लू(92) अल्ला तत्तबि-अ़नि, अ-फ़-अ़सै-त अम्री(93) का-ल यब्नउम्-म ला तअ्खुज् बिलिह़् यती व ला बिरअ्सी इन्नी ख़शीतु अन् तकू-ल फ़र्रक्-त बै-न बनी इस्राई-ल व लम् तरकुब् क़ौली(94) का-ल फ़मा ख़त्बु-क या सामिरिय्यु(95) का-ल बसुरतु बिमा लम् यब्सुरू बिही फ़-क़बज़्तु क़ब्ज़-तम् मिन् अ-सरिर्रसूलि फ़-नबज़्तुहा व कज़ालि-क सव्वलत् ली नफ़्सी(96) क़ा-ल फ़ज़्हब् फ़-इन्-न ल-क फ़िल्हयाति अन् तकू-ल ला मिसा-स व इन्-न ल-क मौअिदल् लन् तुख़्ल-फ़हू वन्जुर इला इलाहि-कल्लज़ी ज़ल्-त अ़लैहि आ़किफन्, लनु-हर्रिकन्नहू सुम्-म ल-नन्सिफ़न्नहू फ़िल्यम्मि नस्फ़ा(97) इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हु-व, वसि-अ़ कुल्-ल शैइन् अिल्मा(98) कज़ालि-क नकुस्सु अ़लै-क मिन् अम्बा-इ मा क़द् स-ब-क व कद् आतैना-क मिल्लदुन्ना ज़िक्रा(99) मन् अअ्र-ज़ अ़न्हु फ़-इन्नहू यह्मिलु यौमल्-क़ियामति विज़्रा(100) ख़ालिदी-न फ़ीहि व सा-अ लहुम् यौमल-क़ियामति हिम्ला(101) यौ-म युन्फ़खु फिस्सूरि व नह्शुरूल्-मुज्रिमी-न यौमइज़िन् जुरका(102) य-तख़ाफ़तू-न बैनहुम् इल्लबिस्तुम् इल्ला अश्रा(103) नह्नु अअ्लमु बिमा यकूलू-न इज् यकूलु अम्सलुहुम् तरी-कतन् इल्लबिस्तुम् इल्ला यौमा(104)*

व यस्अलून-क अ़निल्-जिबालि फ़कुल यन्सिफुहा रब्बी नस्फ़ा(105) फ़-य-ज़रूहा काअ़न् सफ़्सफ़ा(106) ला तरा फ़ीहा अि-वजंव्-व ला अम्ता(107) यौमइजिंय्-यत्तबिअूनद्दाअि-य ला अ़ि-व-ज लहू व ख़-श-अ़तिल्-अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हम्सा(108) यौमइज़िल्-ला तन्फ़अुश्शफ़ा-अतु इल्ला मन् अज़ि-न लहुर्रह्मानु व रज़ि-य लहू क़ौला(109) यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम् व ला युहीतू-न बिही अिल्मा(110) व अ़-नतिल्-वुजूहु लिल्हय्यिल्-क़य्यूमि, व क़द् ख़ा-ब मन् ह-म-ल जुल्मा(111) व मंय्यअ्मल् मिनस्सालिहाति व हु-व मुअ्मिनुन् फला यख़ाफु जुल्मंव्-व ला हज़्मा(112) व कज़ालि-क अन्ज़ल्लाहु कुरआनन् अ़-रबिय्यंव्-व सर्रफ़्ना फीहि मिनल्-वअ़ीदि लअ़ल्लहुम् यत्तकू-न औ युह्दिसु लहुम् ज़िक्रा(113) फ़-तआ़लल्लाहुल-मलिकुल्-हक़्कु व ला तअ्जल् बिलकुरआनि मिन् क़ब्लि अंय्युक़्ज़ा इलै-क वह़्युहू व कुर्रब्बि जिद्नी अिल्मा(114) व ल-क़द् अहिद्ना इला आद-म-मिन् क़ब्लु फ़-नसि-य व लम् नजिद् लहू अ़ज़्मा(115)*

व इज् कुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इब्ली-स, अबा(116) फ़कुल्ना या आदमु इन्-न हाज़ा अ़दुव्वुल-ल-क व लिज़ौजि-क फ़ला युख़्रिजन्नकुमा मिनल्-जन्नति फ़-तश्का(117) इन्-न ल-क अल्ला तजू-अ़ फ़ीहा व ला तअ्रा(118) व अन्न-क ला तज़्मउ फ़ीहा व ला तज़्हा(119) फ़-वस्व-स इलैहिश्शैतानु का-ल या आदमु हल अदुल्लु-क अ़ला श-ज-रतिल्-खुल्दि व मुल्किल्-ला यब्ला(120) फ़-अ-कला मिन्हा फ़-बदत् लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़्सिफ़ानि अ़लैहिमा मिंव्व-रकिल्-जन्नति, व अ़सा आदमु रब्बहू फ़-ग़वा(121) सुम्मज्तबाहु रब्बुहू फ़ता-ब अ़लैहि व हदा(122) कालह्बिता मिन्हा जमीअ़म्-बअ्जुकुम् लिबअ्ज़िन् अ़दुव्वुन् फ़-इम्मा यअ्ति-यन्नकुम् मिन्नी हुदन् फ़-मनित्त-ब-अ हुदा-य फ़ला यजिल्लु व ला यश्का(123) व मन् अअ्र-ज़ अ़न् ज़िक्री फ़-इन्-न लहू मअ़ी-शतन् ज़न्कंव्-व नह्शुरूहू यौमल्-कियामति अअ्मा(124) का-ल रब्बि लि-म हशर्-तनी अअ्मा व कद् कुन्तु बसीरा(125) का-ल कज़ालि-क अतत्-क आयातुना फ़-नसीतहा व कज़ालिकल्-यौ-म तुन्सा(126) व कज़ालि-क नज्ज़ी मन् अस्-र-फ़ व लम् युअ्मिम्-बिआयाति रब्बिही, व ल-अ़ज़ाबुल-आख़िरति अशद्दु व अब्का(127) अ-फलम् यह्दि लहुम् कम् अह़्लक्ना क़ब्लहुम् मिनल्-कुरूनि यम्शू-न फ़ी मसाकिनिहिम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिउलिन्नुहा(128)*

व लौ ला कलि-मतुन् स-बक़त् मिर्-रब्बि-क लका-न लिज़ामंव्-व अ-जलुम्-मुसम्मा(129) फ़स्बिर् अ़ला मा यकूलू-न व सब्बिह् बि-हमिद रब्बि-क कब्-ल तुलूअिश्शम्सि व कब्-ल गुरूबिहा व मिन् आनाइल्लैलि फ़-सब्बिह् व अतराफन्नहारि लअ़ल्ल-क तरज़ा(130) व ला तमुद्दन्-न ऐनै-क इला मा मत्तअ्ना बिही अज़्वाजम् मिन्हुम् ज़ह र-तल्-हयातिद्दुन्या लि-नफ्ति-नहुम् फ़ीहि, व रिज़्कु रब्बि-क खै़रूंव्-व अब्का(131) वअमुर् अह़्ल-क बिस्सलाति वस्तबिर् अ़लैहा, ला नस्अलु-क रिज़्क़न्, नह्नु नरज़ुकु-क, वल्आ़कि-बतु लित्तक़्वा(132) व कालू लौ ला यअ्तीना बिआयतिम्-मिर्रब्बिही, अ-व लम् तअ्तिहिम् बय्यि-नतु मा फ़िस्सुहुफ़िल-ऊला(133) व लौ अन्ना अह़्लक्नाहुम् बि-अ़ज़ाबिम् मिन् क़ब्लिही लकालू रब्बना लौ ला अर्सल्-त इलैना रसूलन् फ़-नत्तबि-अ़ आयाति-क मिन् क़ब्लि अन् नज़िल्-ल व नख़्ज़ा(134) कुल कुल्लुम् मु-तरब्बिसुन फ़-तरब्बसू फ़-सतअ्लमू-न मन् अस्हाबुस्-सिरातिस्-सविय्यि व मनिह्तदा(135)*

 

Suran 21

 

इक्त-र-ब लिन्नासि हिसाबुहुम् व हुम् फी ग़फ़्लतिम्-मुअ्रिजून(1) मा यअ्तीहिम् मिन् ज़िक्रिम्-मिर्रबिहिम् मुह्दसिन् इल्लस्त-मअूहु व हुम् यल्अ़बून(2) लाहि-यतन् कुलूबुहुम्, व अ-सर्रून्-नज्वल्लज़ी-न ज़-लमू हल् हाज़ा इल्ला ब-शरूम्-मिस्लुकुम् अ-फ़तअ्तूनस्सिह्-र व अन्तुम् तुब्सिरून(3) का़-ल रब्बी यअ्लमुल्कौ़-ल फ़िस्समा-इ वल्अर्जि व हुवस्समीअु़ल्-अ़लीम(4) बल् का़लू अज़्गासु अह़्लामिम्-बलिफ़्तराहु बल् हु-व शाअिरून् फ़ल्यअ्तिना बिआयतिन् कमा उर्सिलल्-अव्वलून(5) मा आम-नत् क़ब्लहुम् मिन् क़र्-यतिन् अहलक्नाहा अ-फ़हुम् युअ्मिनून(6) व मा अर्सल्ना क़ब्ल-क इल्ला रिजालन् नूही इलैहिम् फ़स्अलू अह़्लज्ज़िक्रि इन् कुन्तुम् ला तअ्लमून(7) व मा जअ़ल्नाहुम् ज-सदल्-ला यअ्कुलूनत्तआ़-म व मा कानू खा़लिदीन(8) सुम्-म सदक़्नाहुमुल्-वअ्-द फ़-अन्जैनाहुम् व मन्-नशा-उ व अह़्लकनल्-मुस्रिफ़ीन(9) ल-क़द् अन्ज़ल्ना इलैकुम् किताबन् फी़हि ज़िक्रूकुम्, अ-फ़ला तअ्किलून(10)*

व कम् क़सम्ना मिन् क़र-यतिन् कानत् ज़ालि-मतंव्-व अन्शअ्ना बअ्-दहा कौ़मन् आ-ख़रीन(11) फ़-लम्मा अ-हस्सू बअ्सना इज़ा हुम् मिन्हा यरकुजून(12) ला तरकुजू वर्जिअू इला मा उतरिफ़्तुम् फ़ीहि व मसाकिनिकुम् लअ़ल्लकुम् तुस्अलून(13) का़लू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन(14) फ़मा ज़ालत् तिला-क दअ्वाहुम हत्ता जअ़ल्नाहुम् हसीदन् ख़ामिदीन(15) व मा ख़लक़्नस्समा-अ वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा लाअ़िबीन(16) लौ अरद्ना अन् नत्तखि-ज़ लह़्वल्-लत्त-ख़ज़्नाहु मिल्लदुन्ना इन् कुन्ना फ़ाअिलीन(17) बल् नक्ज़िफु बिल्हक्कि अ़लल्-बातिलि फ़-यदमगुहू फ़-इजा़ हु-व जाहिकुन्, व लकुमुल्-वैलु मिम्मा तसिफून(18) व लहू मन् फ़िस्समावाति वल्अर्जि, व मन् अिन्दहू ला यस्तक्बिरू-न अ़न् अ़िबादतिही व ला यस्तह्सिरून(19) युसब्बिहूनल्लै-ल वन्नहा-र ला यफ़्तुरून(20) अमित्त ख़जू आलि-हतम् मिनल्अर्ज़ि हुम् युन्शिरून(21) लौ का-न फ़ीहिमा आलि-हतुन् इल्लल्लाहु ल-फ़-स-दता फ़-सुब्हानल्लाहि रब्बिल्-अ़र्शि अ़म्मा यसिफून(22) ला युस्अलु अ़म्मा यफ्अलु व हुम् युस्अलून(23) अमित्त-ख़ जू मिन् दूनिही आलि-हतन्, कुल् हातू बुरहानकुम् हाज़ा ज़िक्रू मम्-मअ़ि-य व जिक्रू मन् क़ब्ली, बल् अक्सरूहुम् ला यअ्लमूनल्-हक्-क फ़हुम् मुअ्रिजून(24) व मा अर्सल्ना मिन् कब्लि-क मिर्रसूलिन् इल्ला नूही इलैहि अन्नहू ला इला-ह इल्ला अ-न फ़अ्बुदून(25) व का़लुत्त-ख़ज़र्रह्मानु व-लदन् सुब्हानहू, बल् अिबादुम् मुक्रमून(26) ला यस्बिकूनहू बिल्कौ़लि व हुम् बिअम्रिही यअ्मलून(27) यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम् व ला यश्फ़अू-न इल्ला लि-मनिर्तज़ा व हुम् मिन् ख़श्यतिही मुश्फिकून(28) व मंय्यकुल मिन्हुम् इन्नी इलाहुम्-मिन् दूनिही फ़ज़ालि-क नज्ज़ीहि जहन्न-म, कज़ालि-क नज्ज़िज़्ज़ालिमीन(29)*

अ-व लम् यरल्लज़ी-न क-फ़रू अन्नस्समावाति वल्अर्-ज़ कानता रत्क़न् फ़-फ़तक़्नाहुमा, व जअ़ल्ना मिनल्मा-इ कुल-ल शैइन् हय्यिन्, अ-फ़ला युअ्मिनून(30) व जअ़ल्ना फिल्अर्जि रवासि-य अन् तमी-द बिहिम् व जअ़ल्ना फ़ीहा फ़िजाजन् सुबुलल्-लअ़ल्लहुम् यह्तदून(31) व जअ़ल्नस्-समा-अ सक़्फ़म्-महफूज़ंव्-व हुम् अ़न् आयातिहा मुअ्रिजून(32) व हुवल्लज़ी ख़-लक़ल्लै-ल वन्नहा-र वश्शम्-स वल्-क-म-र, कुल्लुन् फ़ी फ़-लकिंय्यस्बहून(33) व मा जअ़ल्ना लि-ब-शरिम्-मिन् क़ब्लिकल्-खुल-द, अ-फ़इम्-मित्-त फ़हुमुल्-ख़ालिदून(34) कुल्लु नफ्सिन् ज़ाइ-कतुल्-मौति, व नब्लूकुम् बिश्शर्रि वल-ख़ैरि फित्-नतन्, व इलैना तुर्जअून(35) व इज़ा रआकल्लज़ी-न क-फ़रू इंय्यत्तख़िजून-क इल्ला हुजुवन्, अ-हाज़ल्लज़ी यज़्कुरू आलि-ह-तकुम् व हुम् बिज़िकरिर्रह्मानि हुम् काफिरून(36) खुलिकल्-इन्सानु मिन् अ़-जलिन्, स-उरीकुम् आया़ती फ़ला तस्तअ्जिलून(37) व यकूलू-न मता हाज़ल-वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(38) लौ यअ्-लमुल्लज़ी-न क-फ़रू ही-न ला यकुफ़्फू-न अ़ंव्वुजूहिहिमुन्ना-र व ला अन् जुहूरिहिम् व ला हुम् युन्सरून(39) बल् तअ्तीहिम् ब़ग्त-तन् फ़-तब्हतुहुम् फ़ला यस्ततीअू-न रद्दहा व ला हुम् युन्ज़रून(40) व ल-क़दिस्तुह्ज़ि-अ बिरूसुलिम्-मिन् क़ब्लि-क फ़हा-क बिल्लज़ी-न सख़िरू मिन्हुम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(41)*

कुल मंय्यक्ल-उकुम् बिल्लैलि वन्नहारि मिनर्रहमानि, बल हुम् अन् जिक्रि रब्बिहिम् मुअ्रिजून(42) अम् लहुम् आलि-हतुन् तम्नअुहुम् मिन् दूनिना, ला यस्ततीअू-न नस्-र अन्फुसिहिम् व ला हुम् मिन्ना युस्हबून(43) बल् मत्तअ्ना हाउला-इ व आबा-अहुम् हत्ता ता-ल अ़लैहिमुल्-अुमुरू, अ-फला यरौ-न अन्ना नअ्तिल-अर्-ज़ नन्कुसुहा मिन् अतराफ़िहा, अ-फ़हुमुल्-गा़लिबून(44) कुल इन्नमा उन्ज़िरूकुम् बिल्वह़्यि व ला यस्मअुस्-सुम्मुद्दुआ-अ इज़ा मा युन्ज़रून(45) व ल-इम्-मस्सत्हुम् नफ़्हतुम् मिन् अ़ज़ाबि रब्बि-क ल-यकूलुन्-न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन(46) व न-ज़अुल्-मवाजी़नल-किस्-त लियौमिल्-क़ियामति फ़ला तुज़्लमु नफ़्सुन शैअन्, व इन् का-न मिस्का-ल हब्बतिम्-मिन् ख़र्-दलिन् अतैना बिहा, व कफ़ा बिना हासिबीन(47) व ल-कद् आतैना मूसा व हारूनल्-फुर्का-न व जियाअंव्-व ज़िक्रल लिल्मुत्तक़ीन(48) अल्लज़ी-न यख़्शौ-न रब्बहुम् बिल्गै़बि व हुम् मिनस्सा-अ़ति मुश्फिकून(49) व हाज़ा ज़िक्रूम् मुबा-रकुन् अन्ज़ल्नाहु, अ-फ़अन्तुम् लहू मुन्किरून •(50)*

व-ल-कद् आतैना इब्राही-म रूश्दहू मिन् कब्लु व कुन्ना बिही आ़लिमीन(51) इज् का-ल लिअबीहि व कौ़मिही मा हाजिहित्तमासीलुल्लती अन्तुम् लहा आ़किफून(52) कालू वजदना आबा-अना लहा आ़बिदीन(53) का-ल ल-क़द् कुन्तुम् अन्तुम् व आबाउकुम् फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(54) कालू अजिअ्-तना बिल्हक्कि अम् अन्-त मिनल्-लाअिबीन(55) का-ल बर्-रब्बुकुम् रब्बुस्समावाति वल-अर्जिल्लज़ी फ़-त-रहुन्-न व अ-न अ़ला ज़ालिकुम मिनश्-शाहिदीन(56) व तल्लाहि ल-अकीदन्-न असनामकुम् बअ्-द अन् तुवल्लू मुदबिरीन(57) फ़-ज-अ़-लहुम् जुज़ाज़न् इल्ला कबीरल्-लहुम् लअ़ल्लहुम् इलैहि यर्जिअून(58) कालू मन् फ़-अ़-ल हाज़ा बिआलि-हतिना इन्नहू लमिनज़्जा़लिमीन(59) कालू समिअ्ना फ़-तंय्य़ज़्कुरूहुम् युकालु लहू इब्राहीम(60) कालू फ़अतू बिही अ़ला अअ्युनिन्नासि लअ़ल्लहुम् यश्हदून(61) कालू अ-अन्-त फ़-अ़ल-त हाज़ा बिआलि-हतिना या इब्राहीम(62) का-ल बल् फ़-अ़-लहू कबीरूहुम् हाज़ा फ़स्अलूहुम् इन् कानू यन्तिकून(63) फ़-र-जअू इला अन्फुसिहिम् फका़लू इन्नकुम् अन्तुमुज़्ज़ालिमून(64) सुम्-म नुकिसू अ़ला रूऊसिहिम् ल-क़द् अ़लिम्-त मा हाउला-इ यन्तिकून(65) का-ल अ-फ़तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़अुकुम् शैअंव्-व ला यजुर्रूकुम्(66) उफ्फिल्-लकुम् व लिमा तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि, अ-फ़ला तअ्किलून(67) का़लू हर्रिकूहु वन्सुरू आलि-ह-तकुम् इन् कुन्तुम् फ़ाअ़िलीन(68) कुल्ना या नारू कूनी बर्दंव्-व सलामन् अ़ला इब्राहीम(69) व अरादू बिही कैदन् फ़-जअ़ल्लाहुमुल-अख़्सरीन(70) व नज्जैनाहु व लूतन् इलल्-अर्ज़िल्लती बारक्ना फ़ीहा लिल्आ़लमीन(71) व व-हब्ना लहू इस्हा-क़ व यअ्कू-ब नाफ़ि-लतन्, व कुल्लन् जअ़ल्ना सालिहीन(72) व जअ़ल्नाहुम् अ-इम्म-तंय्यह्दू-न बिअम्रिना व औहैना इलैहिम् फ़िअ्लल्-खै़राति व इकामस्सलाति व ईताअज़्ज़काति व कानू लना आ़बिदीन(73) व लूतन् आतैनाहु हुक्मंव्-व अिल्मंव्-व नज्जैनाहु मिनल्-करयतिल्लती कानत् तअ्मलुल्-ख़बाइ-स, इन्नहुम् कानू कौ़-म सौइन फ़ासिकीन(74) व अद्खल्लाहु फी रह्मतिना, इन्नहू मिनस्-सालिहीन(75)*

व नूहन् इज् नादा मिन् क़ब्लु फ़स्त-जब्ना लहू फनज्जैनाहु व अह़्लहू मिनल् कर्बिल्-अ़ज़ीम(76) व नसर्नाहु मिनल्-कौमिल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना, इन्नहुम् कानू कौ़-म सौइन् फ़-अग्रक़्नाहुम् अज्मअ़ीन(77) व दावू-द व सुलैमा-न इज् यह्कुमानि फ़िलहर्सि इज् न-फ़शत् फीहि ग़-नमुल्-कौमि व कुन्ना लिहुक्मिहिम् शाहिदीन(78) फ़-फ़ह्हम्नाहा सुलैमा-न व कुल्लन् आतैना हुक्मंव्-व अिल्मंव्-व सख़्खरना म-अ़ दावूदल-जिबा-ल युसब्बिह्-न वत्तै-र, व कुन्ना फ़ाअ़िलीन(79) व अ़ल्लम्नाहु सन् अ़-त लबूसिल्-लकुम् लितुह्सि-नकुम् मिम्-बअ्सिकुम् फ़-हल् अन्तुम् शाकिरून(80) व लिसुलैमानर्री ह आ़सि-फ़तन् तज्री बिअम्रिही इलल्-अर्जिल्लती बारक्ना फ़ीहा, व कुन्ना बिकुल्लि शैइन् आ़लिमीन(81) व मिनश्-शयातीनि मंय्यगूसू-न लहू व यअ्मलू-न अ़-मलन् दू-न ज़ालि-क व कुन्ना लहुम् हाफ़िज़ीन(82) व अय्यू-ब इज् नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियज्-जुर्रू व अन्-त अरहमुर्-राहिमीन(83) फ़स्त जब्ना लहू फ़- कश़फ़्ना मा बिही मिन् जुर्रिंव्-व आतैनाहु अह़्लहू व मिस्लहुम् म-अ़हुम रह्म-तम् मिन् अिन्दिना व ज़िक्रा लिल्आ़बिदीन(84) व इस्माअी़-ल व इद्री-स व ज़ल्किफ्लि, कुल्लुम् मिनस्साबिरीन(85) व अद्ख़ल्नाहुम् फी रह्मतिना, इन्नहुम् मिनस्सालिहीन(86) व ज़न्नूनि इज् ज़-ह-ब मुग़ाज़िबन् फ़-ज़न्-न अल्लन् नक्दि-र अ़लैहि फ़नादा फिज़्जु़लुमाति अल्-ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन(87) फ़स्त-जब्ना लहू व नज्जैनाहु मिनल्-ग़म्मि, व कज़ालि-क नुन्जिल्-मुअ्मिनीन(88) व ज़-करिय्या इज् नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फर्दंव्-व अन्-त खै़रूल्-वारिसीन(89) फ़स्त-जब्ना लहू व व-हब्ना लहू यह़्या व अस्लह़्ना लहू जौ़जहू, इन्नहुम् कानू युसारिअू-न फ़िल्खै़राति व यद्अूनना र-ग़बंव्-व र-हबन्, व कानू लना ख़ाशिअ़ीन(90) वल्लती अह्-सनत् फ़र्-जहा फ़-नफ़ख़्ना फ़ीहा मिर्रूहिना व जअ़ल्नाहा वब्नाहा आयतल् लिल्आ़लमीन(91) इन्-न हाज़िही उम्मतुकुम् उम्मतंव्वाहि-दतंव्-व अ-न रब्बुकुम् फ़अबुदून(92) व त-क़त्तअू अम्रहुम् बैनहुम्, कुल्लुन् इलैना राजिअून(93)*

फ़-मंय्यअ्मल मिनस्सालिहाति व हु-व मुअ्मिनुन् फला कुफरा-न लिसअ्यिही व इन्ना लहू कातिबून(94) व हरामुन् अ़ला क़रयतिन् अह़्लक्नाहा अन्नहुम् ला यर्जिअून(95) हत्ता इज़ा फुतिहत् यअ्जूजु व मअजूजु व हुम् मिन् कुल्लि ह-दबिंय्-यन्सिलून(96) वक्त-रबल्-वअ्दुल्हक़्कु फ़-इज़ा हि-य शाखि-सतुन् अब्सारूल्लज़ी-न क-फ़रू, या वैलना क़द् कुन्ना फ़ी ग़फ़्लतिम्-मिन् हाज़ा बल् कुन्ना ज़ालिमीन(97) इन्नकुम् व मा तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि ह-सबु जहन्न-म, अन्तुम् लहा वारिदून(98) लौ का-न हाउला-इ आलि-हतम् मा व-रदूहा, व कुल्लुन् फ़ीहा ख़ालिदून(99) लहुम् फीहा ज़फ़ीरूंव्-व हुम् फ़ीहा ला यस्मअून(100) इन्नल्लज़ी-न स-बक़त् लहुम् मिन्नल्-हुस्ना उलाइ-क अ़न्हा मुब्अ़दून(101) ला यस्मअू-न हसी-सहा व हुम् फ़ी मश्त-हत् अन्फुसुहुम् ख़ालिदून(102) ला यह्जुनुहुमुल फ़-ज़अुल-अक्बरू व त-तलक़्क़ाहुमुल-मलाइ-कतु, हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम् तूअ़दून(103) यौ-म नत्विस्-समा-अ क-तय्यिस-सिजिल्लि लिल्कुतुबि, कमा बदअ्ना अव्व-ल ख़ल्किन् नुअी़दुहू, वअ्दन् अ़लैना, इन्ना कुन्ना फ़ाअिलीन(104) व ल-क़द् कतनब्ना फिज़्ज़बूरि मिम्-बअ्दिज़्ज़िकरि अन्नल्-अर्-ज़ यरिसुहा अिबादि-यस्सालिहून(105) इन्-न फी हाज़ा ल-बलाग़ल् लिकौ़मिन् आबिदीन(106) व मा अर्सल्ना-क इल्ला रह्म-तल्-लिल्आ़लमीन(107) कुल् इन्नमा यूहा इलय्-य अन्नमा इलाहुकुम् इलाहुंव्वाहिदुन् फ़-हल अन्तुम् मुस्लिमून(108) फ़-इन् तवल्लौ फ़कुल आज़न्तुकुम् अ़ला सवा-इन्, व इन् अद्री अ-क़रीबुन् अम् बअी़दुम् मा तूअ़दून(109) इन्नहू यअ्लमुल्-जह्-र मिनल्-कौ़लि व यअ्लमु मा तक्तुमून(110) व इन् अद्री लअ़ल्लहू फ़ित्-नतुल्-लकुम् व मताअुन् इला हीन(111) का-ल रब्बिह्कुम् बिल्हक्कि व रब्बुनर्रहमानुल-मुस्तआ़नु अ़ला मा तसिफून •(112)*

 

सूरह न० 22
(सूरह अल-हज(मदनी))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम् इन्-न ज़ल्ज़-लतस्सा-अति शैउन् अ़ज़ीम(1) यौ-म तरौनहा तज़्हलु कुल्लु मुर्जि-अ़तिन् अ़म्मा-अरज़-अ़त् व त-ज़ अु कुल्लु जा़ति-हम्लिन् हम्लहा व तरन्ना-स सुकारा व मा हुम् बिसुकारा व लाकिन्-न अ़ज़ाबल्लाहि शदीद(2) व मिनन्नासि मंय्युजादिलु फ़िल्लाहि बिगै़रि अिल्मिंव्-व यत्तबिअु कुल्-ल शैतानिम्-मरीद(3) कुति-ब अ़लैहि अन्नहू मन् तवल्लाहु फ़-अन्नहू युज़िल्लुहू व यह्दीहि इला अ़ज़ाबिस्सअ़ीर(4) या अय्युहन्नासु इन् कुन्तुम् फी रैबिम् मिनल्-बअ्सि फ़-इन्ना ख़लक़्नाकुम् मिन् तुराबिन् सुम्-म मिन् नुत्फ़तिन् सुम्-म मिन् अ-ल-क़तिन् सुम्-म मिम्-मुज्-ग़तिम् मुख़ल्ल-क़तिंव्-व गै़रि मुख़ल्ल-क़तिल लिनुबय्यि-न लकुम्, व नुकिर्रू फिल्अरहामि मा नशा-उ इला अ-जलिम्-मुसम्मन् सुम्-म नुखरिजुकुम् तिफ़्लन् सुम्-म लितब्लुगू अशुद्दकुम् व मिन्कुम् मंय्यु-तवफ़्फा व मिन्कुम् मंय्युरद्दु इला अरज़लिल्-अुमुरि लिकैला यअ्ल-म मिम्-बअ्दि अिल्मिन् शैअन्, व तरल्अर्-ज़ हामि-दतन् फ़-इज़ा अन्ज़ल्ना अ़लैहल् मा-अह्तज़्ज़त् व रबत् व अम्ब-तत् मिन् कुल्लि जौ़जिम्-बहीज(5) ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्कु व अन्नहू युह़्यिल्-मौता व अन्नहू अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर(6) व अन्नस्सा-अ़-त आति-यतुल्-ला रै-ब फ़ीहा व अन्नल्ला-ह यब्अ़सु मन फ़िल्कुबूर(7) व मिनन्नासि मंय्युजादिलु फ़िल्लाहि बिगै़रि अिल्मिंव-व ला हुदंव्-व ला किताबिम्-मुनीर(8) सानि-य अित्फ़िही लियुज़िल्-ल अन् सबीलिल्लाहि, लहू फिद्दुन्या ख़िज़्युंव-व नुज़ीकुहू यौमल-कियामति अ़ज़ाबल्-हरीक़(9) ज़ालि-क बिमा कद्द-मत् यदा-क व अन्नल्ला-ह लै-स बिज़ल्लामिल-लिल्अ़बीद(10)*

व मिनन्नासि मंय्यअ्बुदुल्ला-ह अ़ला हरफिन् फ-इन् असा-बहू खै़रू-नित्म-अन्-न बिही व इन् असाबहु फ़ितनतु-निन्क़-ल-ब अ़ला वज्हिही, ख़सिरद्दुन्या वल्आख़िर-त, ज़ालि-क हुवल खुस्रानुल-मुबीन(11) यद्अूमिन् दूनिल्लाहि मा ला यजुर्रुहू व मा ला यन्फअुहू, ज़ालि-क हुवज़्ज़लालुल-बअीद(12) यद्अू ल-मन् ज़र्रूहू अक़रबु मिन् नफ़अ़िही, लबिअ्सल्-मौला व लबिअ्सल्-अ़शीर(13) इन्नल्ला-ह युद्खिलुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल-अन्हारू, इन्नल्ला-ह यफ़अ़लु मा युरीद(14) मन् का-न यजुन्नु अल्लंय्यन्सु-रहुल्लाहु फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति फ़ल्यम्दुद् बि-स-बबिन् इलस्समा-इ सुम्मल्-यक्त फ़ल्यन्जुर् हल् युज्हिबन्-न कैदुहू मा यगीज़(15) व कज़ालि-क अन्ज़ल्नाहु आयातिम्-बय्यिनातिंव्-व अन्नल्ला-ह यह्दी मंय्युरीद(16) इन्नल्लज़ी-न आमनू वल्लज़ी-न हादू वस्साबिई-न वन्नसारा वल्मजू-स वल्लज़ी-न अश्रकू इन्नल्ला-ह यफ़्सिलु बैनहुम् यौमल्-कियामति, इन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन्, शहीद(17) अलम् त-र अन्नल्ला-ह यस्जुदु लहू मन् फ़िस्समावाति व मन् फ़िल्अर्ज़ि वश्शम्सु वल्क़-मरू वन्नुजूमु वल्जिबालु वश्श-जरू वद्दवाब्बु व कसीरूम-मिनन्-नासि, व कसीरून् हक्-क़ अ़लैहिल-अ़ज़ाबु, व मंय्युहिनिल्लाहु फ़मा लहू मिम्-मुक्रिमिन्, इन्नल्ला-ह यफ्अलु मा यशा-उ •(18){{अल-सज़्दाः}} हाज़ानि ख़स्मानिख़्त-समू फ़ी रब्बिहिम्, फ़ल्लज़ी-न क-फरू कुत्तिअ़त् लहुम् सियाबुम्-मिन् नारिन्, युसब्बु मिन् फ़ौकि-रूऊसिहिमुल-हमीम(19) युस्हरू बिही मा फी बुतूनिहिम् वल्जुलूद(20) व लहुम् मक़ामिअु मिन् हदीद(21) कुल्लमा अरादू अंय्यख़रूजू मिन्हा मिन् ग़म्मिन् उअ़ीदू फ़ीहा, व जूकू अ़ज़ाबल-हरीक़(22)*

इन्नल्ला-ह युद्खिलुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारू युहल्लौ-न फ़ीहा मिन् असावि-र मिन् ज़-हबिंव्-व लुअ्लुअन्, व लिबासुहम् फ़ीहा हरीर(23) व हुदू इलत्तय्यिबि मिनल्-कौलि व हुदू इला सिरातिल्-हमीद(24) इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू व यसुद्दू-न अ़न् सबीलिल्लाहि वल्मस्जिदिल् हरामिल्लज़ी जअ़ल्लाहु लिन्नासि सवा-अ-निल्-आ़किफु फ़ीहि वल्बादि, व मंय्युरिद् फी़हि बि-इल्हादिम्-बिजुल्मिन् नुज़िक़्हु मिन् अ़ज़ाबिन् अलीम(25)*

व इज् बव्वअ्ना लिइब्राही-म मकानल्-बैति अल्ला तुश्रिक् बी शैअंव्-व तह्हिर बैति-य लित्ताइफ़ी-न वल्काइमी-न वर्रूक्कअिस्-सुजूद(26) व अज्ज़िन् फ़िन्नासि बिल्हज्जि यअ्तू-क रिजालंव्-व अ़ला कुल्लि ज़ामिरिंय्यअ्ती-न मिन् कुल्लि फ़ज्जिन अ़मीक़(27) लि-यश्हदू मनाफ़ि-अ़ लहुम् व यज़्कुरूस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम् मअ्लूमातिन् अला मा र-ज़-कहुम् मिम्-बहीमतिल-अन्आ़मि फ़कुलू मिन्हा व अत्अिमुल्-बाइसल्-फकीर(28) सुम्मल-यक़्जू त-फ़-सहुम् वल्यूफू नुजूरहुम् वल्यत्तव्वफू बिल्बैतिल-अ़तीक(29) ज़ालि-क व मंय्युअ़ज्ज़िम् हुरूमातिल्लाहि फहु-व खै़रूल्लहू अिन्-द रब्बिही, व उहिल्लत् लकुमुल्-अन्आ़मु इल्ला-मा युत्ला अलैकुम् फ़त्तनिबुर्रिज्-स मिनल्-औसानि वज्तनिबू कौ़लज़्जूर(30) हु-नफा़-अ लिल्लाहि गै-र मुश्रिकी-न बिही, व मंय्युश्रिक् बिल्लाहि फ़-कअन्नमा ख़र्-र मिनस्समा-इ फ़-तख़्तफूहुत्तैरू औ तह़्वी बिहिर्-रीहु फ़ी मकानिन् सहीक़(31) ज़ालि-क व मंय्युअ़ज़्ज़िम् शआ़-इरल्लाहि फ़-इन्नहा मिन् तक़्वल-कुलूब(32) लकुम् फ़ीहा मनाफ़िअु इला अ-जलिम् मुसम्मन् सुम्-म महिल्लुहा इलल्-बैतिल्-अ़तीक़(33)*

व लिकुल्लि उम्मतिन् जअ्ल्ना मन्-सकल् लि-यज़्कुरूस्मल्लाहि अ़ला मा र-ज़-क़हुम् मिम्-बहीमतिल्-अन्आमि, फ़-इलाहुकुम् इलाहुंव्वाहिदुन् फ़-लहू अस्लिमु, व बश्शिरिल्-मुख्बितीन(34) अल्लज़ी-न इज़ा जुकिरल्लाहु वजिलत् कुलूबुहुम् वस्साबिरी-न अ़ला मा असा-बहुम् वल्मुक़ीमिस्सलाति व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फ़िकून(35) वल्बुद्-न जअ़ल्नाहा लकुम् मिन् शआ़-इरिल्लाहि लकुम् फ़ीहा खै़रून् फ़ज़्कुरूस्मल्लाहि अ़लैहा सवाफ्-फ़ फ़-इज़ा व-जबत् जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अत्अिमुल्-का़नि-अ़ वल्-मुअतर्-र, कज़ालि-क सख़्ख़रनाहा लकुम् लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(36) लंय्यनालल्ला-ह लुहूमुहा व ला दिमा-उहा व ला किंय्यनालुहुत्-तक़्वा मिन्कुम्, कज़ालि-क सख़्ख़-रहा लकुम् लितुकब्बिरूल्ला-ह अ़ला मा हदाकुम्, व बश्शिरिल्-मुह्सिनीन(37) इन्नल्ला-ह युदाफिअु अ़निल्लज़ी-न आमनू, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु कुल्-ल ख़व्वानिन् कफूर •(38)*

उज़ि-न लिल्लज़ी-न युक़ातलू-न बि-अन्नहुम् जुलिमू, व इन्नल्ला-ह अला नसरिहिम् ल-कदीर(39) अल्लज़ी-न उख़रिजू मिन् दियारिहिम् बिगै़रि हक़्क़िन् इल्ला अंय्यकूलू रब्बुनल्लाहु, व लौ ला दफ़अुल्लाहिन्ना-स बअ्-ज़हुम् बिबअ्ज़िल्-लहुद्दिमत् सवामिअु व बि-यअ़ुंव-व स-लवातुंव्-व मसाजिदु युज़्करू फ़ीहस्मुल्लाहि कसीरन्, व ल-यन्सुरन्नल्लाहु मंय्यन्सुरूहू, इन्नल्ला-ह ल-क़विय्युन अ़ज़ीज़(40) अल्लज़ी-न इम्-मक्कन्नाहुम् फिल्अर्जि अका़मुस्सला-त व आ-तवुज्-ज़का-त व अ-मरू बिल्-मअ्रूफि व नहौ अ़निल्-मुन्करि, व लिल्लाहि आ़कि-बतुल्-उमूर(41) व इंय्युकज़्ज़िबू-क फ़-क़द् कज़्ज़-बत् क़ब्लहुम् कौमु नूहिंव्-व आदुंव्-व समूद(42) व कौ़मु इब्राही-म व कौमु लूत(43) व अस्हाबु मद य-न व कुज़्ज़ि-ब मूसा फ़-अम्लैतु लिल्काफ़िरी-न सुम्-म अ-खज़्तुहुम् फ़कै-फ़ का-न नकीर(44) फ़-कअय्यिम्-मिन् कर्-यतिन् अह़्लक्नाहा व हि-य ज़ालि-मतुन् फ़हि-य ख़ावि-यतुन् अ़ला उरूशिहा व बिअ्रिम् मु-अ़त्त-लतिंव्-व कस्रिम्-मशीद(45) अ-फलम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़-तकू-न लहुम् कुलूबुंय्-यअ्किलू-न बिहा औ आज़ानुंय्यस्मअू-न बिहा फ़-इन्नहा ला तअ्मल्-अब्सारू व लाकिन् तअ्मल्-कुलूबुल्लती फ़िस्सुदूर(46) व यस्तअ्जिलून-क बिल्-अ़ज़ाबि व लंय्युख्लिफ़ल्लाहु वअ्दहू, व इन्-न यौमन् अिन्-द रब्बि-क क-अल्फ़ि स-नतिम्-मिम्मा तअुददून(47) व क-अय्यिम् मिन् कर्-यतिन् अम्लैतु लहा व हि-य ज़ालि-मतुन् सुम्-म अख़ज़्तुहा व इलय्यल्-मसीर(48)*

कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अ-न लकुम् नज़ीरूम्-मुबीन(49) फ़ल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति लहुम् मग्फ़ि-रतुंव-व रिज्कुन करीम(50) वल्लज़ी-न सऔ़ फ़ी आयातिना मुआ़जिज़ी-न उलाइ-क अस्हाबुल्-जहीम(51) व मा अरसल्ना मिन् कब्लि-क मिर्रसूलिंव्-व ला नबिय्यिन् इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़श्शैतानु फ़ी उम्निय्यतिही फ़-यन्सखुल्लाहु मा युल्किश्शैतानु सुम्-म युह्किमुल्लाहु आयातिही, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(52) लि-यज्अ़-ल मा युल्किश्शैतानु फ़ित्न-तल्-लिल्लज़ी-न फ़ी कुलूबिहिम् म-रजुंव्वल-क़ासि-यति कुलूबुहुम्, व इन्नज़्ज़ालिमी-न लफ़ी शिका़किम्-बअ़ीद(53) व लियअ् ल-मल्लज़ी-न ऊतुल-अ़िल्-म अन्नहुल्-हक़्कु़ मिर्रब्बि-क फयुअ्मिनू बिही फ़तुख़्बि-त लहू कुलूबुहुम्, व इन्नल्ला-ह लहादिल्लज़ी-न आमनू इला सिरातिम्-मुस्तकी़म(54) व ला यज़ालुल्लज़ी-न क-फरू फ़ी मिर् यतिम् मिन्हु हत्ता तअ्ति-यहुमुस्सा-अ़तु बग्त-तन् औ यअ्ति-यहुम् अ़ज़ाबु यौमिन् अक़ीम(55) अल्मुल्कु यौमइज़िल् लिल्लाहि, यह्कुमु बैनहुम्, फ़ल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति फी जन्नातिन्-नअ़ीम(56) वल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना फ़-उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुम्-मुहीन(57)*

वल्लज़ी-न हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्-म कुतिलू औ मातू ल-यरजुकन्न-हुमुल्लाहु रिज़्कन् ह-सनन्, व इन्नल्ला-ह लहु-व खै़रूर्-राज़िक़ीन(58) लयुद्खिलन्नहुम् मुद्-ख़लंय्-यरज़ौनहू, व इन्नल्ला-ह ल-अ़लीमुन् हलीम(59) ज़ालि-क व मन् आ़क-ब बिमिस्लि मा अूकि-ब बिही सुम्-म बुग़ि-य अ़लैहि ल-यन्सुरन्नहुल्लाहु, इन्नल्ला-ह ल-अ़फुव्वुन् ग़फूर(60) ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह यूलिजुल्लै-ल फ़िन्नहारि व यूलिजुन्नहा-र फ़िल्लैलि व अन्नल्ला-ह समीअुम्-बसीर(61) जा़लि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्कु व अन्-न मा यद्अू-न मिन् दूनिही हुवल्-बातिलु व अन्नल्ला-ह हुवल्-अ़लिय्युल्-कबीर(62) अलम् त-र अन्नल्ला-ह अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन् फ़तुस्बिहुल्-अर्जु मुख़्ज़र्र-तन्, इन्नल्ला-ह लतीफुन् ख़बीर(63) लहू मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि व इन्नल्ला-ह लहुवल्-ग़निय्युल्-हमीद(64)*

अलम् त-र अन्नल्ला-ह सख़्ख़-र लकुम् मा फ़िल्अर्ज़ि वल्फुल्-क तजरी फिल्बहरि बिअम्रिही, व युम्सिकुस्समा-अ अन् त-क़-अ अ़लल्-अर्जि इल्ला बि-इज्निही, इन्नल्ला-ह बिन्नासि ल-रऊफुर्रहीम(65) व हुवल्लज़ी अह्याकुम् सुम्-म युमीतुकुम् सुम्-म युह़्यीकुम्, इन्नल्-इन्सा-न ल-कफूर(66) लिकुल्लि उम्मतिन् जअ़ल्ना मन्स-कन् हुम् नासिकूहु फ़ला युनाज़िअुन्न-क फ़िल्अमरि वद्अु इला रब्बि-क, इन्न-क ल-अ़ला हुदम्-मुस्तकी़म(67) व इन् जादलू-क फ़कुलिल्लाहु अअ्लमु बिमा तअ्मलून(68) अल्लाहु यह्कुमु बैनकुम् यौमल्-क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम् फ़ीहि तख़्तलिफून(69) अलम् तअ्लम् अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा फिस्समा-इ वल्अर्जि इन्-न ज़ालि-क फ़ी किताबिन्, इन्-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीर(70) व यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा लम् युनज़्ज़िल् बिही सुल्तानंव्-व मा लै-स लहुम् बिही अिल्मुन्, व मा लिज़्जा़लिमी-न मिन् नसीर(71) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् तअ्रिफु फ़ी वुजूहिल्लज़ी-न क-फ़रूल्-मुन्क-र, यकादू-न यस्तू-न बिल्लज़ी-न यत्लू-न अ़लैहिम् आयातिना, कुल् अ-फ़-उनब्बिउकुम् बिशर्रिम्-मिन् ज़ालिकुम्, अन्नारू, व-अ़-दहल्लाहुल्लज़ी-न क-फरू, व बिअ्सल्-मसीर(72)*

या अय्युहन्नासु जुरि-ब म-सलुन् फ़स्तमिअू लहू, इन्नल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि लंय्यख़्लुकू जुबाबंव्-व लविज्त-मअू लहू, व इंय्यस्लुब्हुमुज्-जुबाबु शैअल्-ला यस्तन्किजूहु मिन्हु, ज़अुफ़त्तालिबु वल्मत्लूब(73) मा क-दरूल्ला-ह हक्-क़ क़द्रिही, इन्नल्ला-ह ल-क़विय्युन् अ़ज़ीज़(74) अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल्-मलाइ-कति रूसुलंव्-व मिनन्नासि, इन्नल्ला-ह समीअुम्-बसीर(75) यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम, व इलल्लाहि तुर्जअु़ल-उमूर(76) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुर्कअू _ वस्जुदू वअ्बुदू रब्बकुम् वफ़अ़लुल्-खै़-र लअ़ल्लकुम् तुफ्लिहून(77) {{अल-सज़्दाः}} व जाहिदू फ़िल्लाहि हक्-क जिहादिही, हुवज्तबाकुम् व मा ज-अ़-ल अ़लैकुम् फ़िद्दीनि मिन् ह-रजिन्, मिल्ल-त अबीकुम् इब्राही-म, हु-व सम्माकुमुल-मुस्लिमी-न मिन् क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लि-यकूनर्रसूलु शहीदन् अ़लैकुम् व तकूनू शु-हदा-अ अ़लन्नासि फ़-अक़ीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त वअ्तसिमू बिल्लाहि, हु-व मौलाकुम् फ़-निअ्मल्-मौला व निअ्मन्-नसीर(78)*

 

surah 23

 

कद् अफ़्ल-हल मुअ्मिनून(1) अल्लज़ी-न हुम् फी़ सलातिहिम् ख़ाशिअून(2) वल्लज़ी-न हुम् अ़निल्लग्वि मुअ्रिजून(3) वल्लज़ी-न हुम् लिज़्ज़काति फ़ाअ़िलून(4) वल्लज़ी-न हुम् लिफुरूजिहिम् हाफिजून(5) इल्ला अ़ला अज़्वाजिहिम् औ मा म-लकत् ऐमानुहुम् फ़-इन्नहुम् गै़रू मलूमीन(6) फ़-मनिब्तग़ा वरा-अ ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुल् आ़दून(7) वल्लज़ी-न हुम् लि-अमानातिहिम् व अ़ह्दिहिम् राअून(8) वल्लज़ी-न हुम् अ़ला स-लवातिहिम् युहाफ़िजून(9)*

उलाइ-क हुमुल्-वारिसून(10) अल्लज़ी-न यरिसूनल् फ़िरदौ-स हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(11) व ल-क़द् ख़लक़्नल्-इन्सा-न मिन सुलालतिम्-मिन् तीन(12) सुम्-म जअ़ल्नाहु नुत्फ़-तन् फ़ी क़रारिम्-मकीन(13) सुम्-म ख़लक़्नन्-नुत्फ़-त अ़-ल-क़तन् फ़-ख लक़्नल् अ-ल-क-त मुज्-ग़तन् फ़-ख़लक्नल्-मुज़्ग़-त अिज़ामन् फ़-कसौनल्-अिज़ा-म लह़्मन्, सुम्-म अन्शअ्नाहु ख़ल्क़न् आख-र, फ़-तबा-रकल्लाहु अहसनुल् ख़ालिक़ीन(14) सुम्-म इन्नकुम् बअ्-द ज़ालि-क ल-मय्यितून(15) सुम्-म इन्नकुम् यौमल्-कियामति तुब्अ़सून(16) व ल-क़द् ख़लकना फ़ौक़कुम् सब्-अ तराइ-क़ व मा कुन्ना अ़निल्-ख़ल्कि ग़ाफ़िलीन(17) व अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ मा-अम् बि-क़-दरिन् फ-अस्कन्नाहु फिल्अर्जि व इन्ना अ़ला ज़हाबिम् बिही लकादिरून(18) फ़-अन्शअ्ना लकुम् बिही जन्नातिम् मिन् नख़ीलिंव्-व अअ्नाबिन् • लकुम् फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुंव्-व मिन्हा तअ्कुलून(19) व श-ज-रतन् तख़्रूजु मिन् तूरि सैना-अ तम्बुतु बिद्दुह़्नि व सिब्गिल् लिल्आकिलीन(20) व इन्-न लकुम् फ़िल्-अन्आ़मि ल-अिब्-रतन्, नुस्की़कुम् मिम्मा फी़ बुतूनिहा व लकुम् फ़ीहा मनाफ़िअु कसी-रतुंव्-व मिन्हा तअ्कुलून(21) व अ़लैहा व अ़लल्-फुल्कि तुह्मलून(22)*

व ल-क़द् अरसल्ना नूहन् इला कौ़मिही फ़का-ल या कौ़मिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गै़रूहू, अ-फ़ला तत्तकून(23) फ़कालल् म-लउल्लज़ी-न क-फरू मिन् कौ़मिही मा हाज़ा इल्ला ब-शरूम्-मिस्लुकुम् युरीदु अंय्य-तफ़ज़्ज़-ल अ़लैकुम्, व लौ शा-अल्लाहु ल-अन्ज़-ल मलाइ-कतम् मा समिअ्ना बिहाज़ा फी आबाइनल्-अव्वलीन(24) इन् हु-व इल्ला रजुलुम्-बिही जिन्नतुन् फ़-तरब्बसू बिही हत्ता हीन(25) का-ल रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून(26) फ-औहैना इलैहि अनिस्नअिल्-फुल्-क बि-अअ्युनिना व वह्यिना फ़-इज़ा जा-अ अम्रूना व फ़ारत्तन्नूरू फ़स्लुक् फ़ीहा मिन् कुल्लिन् ज़ौजैनिस्नैनि व अह़्ल-क इल्ला मन् स-ब-क़ अ़लैहिल्-कौलु मिन्हुम् व ला तुख़ातिब्नी फ़िल्लज़ी-न ज़-लमू इन्नहुम् मुग्-रकून(27) फ़-इज़ स्तवै-त अन्-त व मम्म-अ-क अलल्-फुल्कि फ़कुलिल्-हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल्-कौमिज़्जा़लिमीन(28) व कुर्रब्बि अन्ज़िल्नी मुन्ज़-लम् मुबा-रकव्-व अन्-त खै़रूल्-मुन्ज़िलीन(29) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिंव्-व इन् कुन्ना लमुब्तलीन(30) सुम्-म अन्शअ्ना मिम्-बअ्दिहिम् कर्नन् आख़रीन(31) फ़-अरसल्ना फ़ीहिम् रसूलम् मिन्हुम् अनिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गै़रूहू, अ-फ़ला तत्तकून(32)*

व कालल्-मल-उ मिन् कौ़मिहिल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिलिका़इल-आख़िरति व अतरफ़्नाहुम् फ़िल्-हयातिद्दुन्या मा हाज़ा इल्ला व-शरूम्-मिस्लुकुम् यअ्कुलु मिम्मा तअ्कुलू-न मिन्हु व यश्रबू मिम्मा तश्रबून(33) व ल-इन् अ-तअ्तुम् ब-शरम् मिस्-लकुम् इन्नकुम् इज़ल्-लख़ासिरून(34) अ-यअ़िदुकुम् अन्नकुम् इज़ा मित्तुम् व कुन्तुम् तुराबंव्-व अिज़ामन् अन्नकुम् मुखरजून(35) हैहा-त हैहा-त लिमा तूअ़दून(36) इन् हि-य इल्ला हयातुनद्दुन्या नमूतु व नह़्या व मा नह्नु बिमब्अूसीन(37) इन् हु-व इल्ला रजुलु-निफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबंव्-व मा नह्नु लहू बिमुअ्मिनीन(38) का-ल रब्बिन्सुर्नी बिमा कज़्ज़बून(39) का-ल अ़म्मा क़लीलिल्-लयुस्बिहुन्-न नादिमीन(40) फ़-अ-ख़ज़ल्हुमुस्सै-हतु बिल्हक्कि फ़-जअ़ल्नाहुम् गुसा-अन् फ़बुअ्दल्-लिल्क़ौमिज़्ज़ालिमीन(41) सुम्-म अन्शअ्ना मिम्-बअ्दिहिम् कुरूनन् आ-ख़रीन(42) मा तस्बिकु मिन् उम्मतिन् अ-ज-लहा व मा यस्तअ्खिरून(43) सूम-म अरसल्ना रूसु-लना ततरा कुल्लमा जा-अ उम्मतर्रसूलुहा कज़्ज़बूहु फ़-अत्बअ्ना बअ्- ज़हुम् बअ्ज़ंव्-व जअ़ल्नाहुम् अहादी-स फ़बुअ्दल्-लिकौमिल्-ला युअ्मिनून(44) सुम्-म अरसल्ना मूसा व अख़ाहु हारू-न बिआयातिना व सुल्तानिम् मुबीन(45) इला फिरऔ-न व म-लइही फ़स्तक्बरू व कानू कौ़मन आ़लीन(46) फ़क़ालू अनुअ्मिनु लि-ब-शरैनि मिस्लिना व कौ़मूहुमा लना आ़बिदून(47) फ़-कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल्-मुह़्लकीन(48) व ल-कद आतैना मूसल-किता-ब लअ़ल्लहुम् यह्तदून(49) व जअ़ल्नब्-न मर्य-म व उम्महू आ-यतंव्-व आवैनाहुमा इला रब्वतिन् जा़ति करारिंव्-व मअ़ीन(50)*

या अय्युहर्रूसुलु कुलू मिनत्तय्यिबाति वअ्मलू सालिहन्, इन्नी बिमा तअ्मलू-न अ़लीम(51) व इन्-न हाज़िही उम्मतुकुम् उम्मतंव्वाहि-दतंव्-व अ-न रब्बुकुम् फत्तकून(52) फ़-तक़त्तअू अमरहुम बैनहुम् जुबुरन्, कुल्लु हिज़्बिम्-बिमा लदैहिम् फ़रिहून(53) फ़-ज़रहुम फ़ी-ग़म्-रतिहिम् हत्ता हीन(54) अ-यह्सबू-न अन्नमा नुमिद्दुहुम् ‘ बिही मिम्-मालिंव्-व बनीन(55) नुसारिअु लहुम् फ़िल-खै़राति, बल् ला यश्अुरून(56) इन्नल्लज़ी-न हुम् मिन् ख़श्यति रब्बिहिम् मुश्फ़िकून(57) वल्लज़ी-न हुम् बिआयाति रब्बिहिम् युअ्मिनून(58) वल्लज़ी-न हुम् बिरब्बिहिम् ला युश्रिकून(59) वल्लज़ी-न युअ्तू-न मा आतौ व कुलूबुहुम् वजि-लतुन् अन्नहुम् इला रब्बिहिम् राजिअून(60) उलाइ-क युसारिअू-न फ़िल्-खै़राति व हुम् लहा साबिकून(61) व ला नुकल्लिफु नफ़्सन् इल्ला वुस्अहा व लदैना किताबुंय्यन्तिकु बिल्हक्कि व हुम् ला युज़्लमून(62) बल कु़लूबुहुम् फी गम्रतिम्-मिन् हाज़ा व लहुम् अअ्मालुम्-मिन् दूनि ज़ालि-क हुम् लहा आ़मिलून(63) हत्ता इज़ा अख़ज्ना मुत्रफ़ीहिम् बिल्-अज़ाबि इज़ा हुम् यज्अरून(64) ला तज्अरूल्-यौ-म, इन्नकुम् मिन्ना ला तुन्सरून(65) कद् कानत् आयाती तुत्ला अ़लैकुम् फ़कुन्तुम् अ़ला अअ्का़बिकुम् तन्किसून(66) मुस्तक्बिरी-न बिही सामिरन् तह्जुरून(67) अ-फ़लम् यद्दब्बरूल्-क़ौ-ल अम् जा-अहुम् मा लम् यअ्ति आबा-अहुमुल-अव्वलीन(68) अम् लम् यअ्रिफू रसूलहुम् फहुम् लहू मुन्किरून(69) अम् यकूलू-न बिही जिन्नतुन्, बल जा-अहुम् बिल्हक्कि व अक्सरूहुम् लिल्हक्कि कारिहून(70) व लवित्त-बअ़ल्-हक़्कु अह़्वा-अहुम् ल-फ-स-दतिस्-समावातु वल्अर्जु व मन् फ़ीहिन्-न, बल् अतैनाहुम् बिज़िकरिहिम् फ़हुम् अ़न् जिकरिहिम् मुअ्रिजून(71) अम् तस्अलुहुम् ख़र्जन् फ़-ख़राजु रब्बि-क खैरूंव्-व हु-व खै़रूर्-राज़िक़ीन(72) व इन्न-क ल-तद्अूहुम इला सिरातिम्-मुस्तकीम •(73) व इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल-आखिरति अनिस्सिराति लनाकिबून(74) व लौ रहिम्नाहुम् व कशफ़्ना मा बिहिम् मिन् जुर्रिल ल-लज्जू फ़ी तुग्यानिहिम् यअ्महून •(75) व ल-क़द् अख़ज़्नाहुम् बिल्अ़ज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम् व मा य-तज़र्रअून(76) हत्ता इज़ा फ़तह़्ना अ़लैहिम् बाबन् जा-अ़ज़ाबिन शदीदिन् इज़ा हुम् फ़ीहि मुब्लिसून(77)*

व हुवल्लज़ी अनश-अ लकुमुस्सम्-अ वलअब्सा-र वल्-अफ़इ-द-त, क़लीलम्-मा तश्कुरून(78) व हुवल्लज़ी ज़-र-अकुम् फ़िल्अर्ज़ि व इलैहि तुह्शरून(79) व हुवल्लज़ी युह़्यी व युमीतु व लहुख्तिलाफुल-लैलि वन्नहारि, अ-फ़ला तअ्किलून(80) बल् कालू मिस्-ल मा कालल्-अव्वलून(81) कालू अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबंव्-व अिज़ामन् अ-इन्ना लमब्अूसून(82) ल-क़द् वुअ़िदना नह्नु व आबाउना हाज़ा मिन् क़ब्लु इन् हाजा इल्ला असातीरूल-अव्वलीन(83) कुल लि-मनिल्-अर्जु व मन् फ़ीहा इन् कुन्तुम् तअ्लमून(84) स-यकूलू-न लिल्लाहि, कुल अ-फ़ला तज़क्करून(85) कुल मर्रब्बुस्समावातिस्-सब्अि व रब्बुल्-अ़र्शिल-अ़ज़ीम(86) स-यकूलू-न लिल्लाहि, कुल अ-फ़ला तत्तकून(87) कुल मम्-बि-यदिही म-लकूतु कुल्लि शैइंव्-व हु-व युजीरू व ला युजारू अ़लैहि इन् कुन्तुम् तअ्लमून(88) स-यकूलू-न लिल्लाहि, कुल फ़-अन्ना तुस्हरून(89) बल् अतैनाहम् बिल्हक्कि व इन्नहुम् लकाज़िबून(90) मत्त-ख़ज़ल्लाहु मिंव्व-लदिंव्-व मा का-न म-अ़हू मिन् इलाहिन् इज़ल् ल-ज़-ह-ब कुल्लु इलाहिम्-बिमा ख़-ल-क़ व ल-अ़ला बअ्जुहुम् अ़ला बअ्जिन, सुब्हानल्लाहि अ़म्मा यसिफून(91) आ़लिमिल्-गै़बि वश्शहा-दति फ़-तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून(92)*

कुर्रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा यूअ़दून(93) रब्बि फ़ला तज्अ़ल्नी फ़िल्-कौ़मिज़्ज़ालिमीन(94) व इन्ना अ़ला अन् नुरि-य-क मा नअिदुहुम् लकादिरून(95) इद् फ़अ् बिल्लती हि-य अह्सनुस्सय्यि-अ-त, नह्नु अअ्लमु बिमा यसिफून(96) व कुर्रब्बि अअूजु बि-क मिन् ह-मज़ातिश्-शयातीन(97) व अअूजु बि-क रब्बि अंय्यह्जुरून(98) हत्ता इज़ा जा-अ अ-ह-दहुमुल्-मौतु का-ल रब्बिरजिअून(99) लअ़ल्ली अअ्मलु सालिहन् फ़ीमा तरक्तु कल्ला, इन्नहा कलि-मतुन् हु-व का़इलुहा, व मिंव्वरा-इहिम् बर्-ज़खुन् इला यौमि युब्अ़सून(100) फ़-इज़ा नुफ़ि-ख़ फ़िस्सूरि फ़ला अन्सा-ब बैनहुन् यौमइजिंव्-व ला य-तसा-अलून(101) फ़-मन् सकुलत् मवाजीनुहू फ़-उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिहून(102) व मन् ख़फ़्फ़त् मवाज़ीनुहू फ़-उलाइ-कल्लज़ी-न ख़सिरू अन्फु-सहुम् फ़ी जहन्न-म ख़ालिदून(103) तल्फ़हु वुजू-हहुमुन्नारु व हुम् फीहा कालिहून(104) अलम् तकुन् आयाती तुत्ला अ़लैकुम् फ़कुन्तुम् बिहा तुकज्ज़िबून(105) कालू रब्बना ग-लबत् अ़लैना शिक्वतुना व कुन्ना कौ़मन् ज़ाल्लीन(106) रब्बना अख़रिज्ना मिन्हा फ़-इन् अु़द्ना फ़-इन्ना ज़ालिमून(107) का़लख़्सऊ फ़ीहा व ला तुकल्लिमून(108) इन्नहू का-न फ़रीकुम् मिन् अिबादी यकूलू-न रब्बना आमन्ना फ़ग़्फिर् लना वरहम्ना व अन्-त खैरूर्-राहिमीन(109) फ़त्त-ख़ज़्तुमूहुम् सिख़रिय्यन् हत्ता अन्सौकुम् ज़िक्री व कुन्तुम् मिन्हुम् तज़्हकून(110) इन्नी जजै़तुहुमुल-यौ-म बिमा स-बरू अन्नहुम् हुमुल्-फ़ाइजून(111) का-ल कम् लबिस्तुम् फ़िल्अर्ज़ि अ-द-द सिनीन(112) का़लू लबिस्ना यौमन् औ बअू-ज़ यौमिन् फ़स्अलिल्-आ़द्दीन(113) का़-ल इल्लबिस्तुम् इल्ला कलीलल्-लौ अन्नकुम् कुन्तुम् तअ्लमून(114) अ-फ़-हसिब्तुम् अन्नमा ख़लक़्नाकुम्-अ़-बसंव्-व अन्नकुम् इलैना ला तुर्जअून(115) फ़-तआ़लल्लाहुल्-मलिकुल-हक़्कु ला इला-ह इल्ला हु-व रब्बुल अ़र्शिल्-करीम(116) व मंय्यद्अु़ मअ़ल्लाहि इलाहन् आख़-र ला बुरहा-न लहू बिही फ़-इन्नमा हिसाबुहू अिन्-द रब्बिही, इन्नहू ला युफ्लिहुल्-काफ़िरून(117) व कुर्रब्बिग्फिर वरहम् व अन्-त खै़रुर्-राहिमीन(118)*

 

सूरह न० 24
(सूरह अन-नूर(मदनी))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूरतुन् अन्ज़ल्नाहा व फ़रज़्नाहा व अन्ज़ल्ना फ़ीहा आयातिम् बय्यिनातिल् लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(1) अज़्ज़ानि-यतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल-ल् वाहिदिम्-मिन्हुमा मि-अ-त जल्दतिंव्-व ला तअ्खुज्कुम् बिहिमा रअ्-फ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन् कुन्तुम् तुअ्मिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-आखिरि वल्यश्-हद् अ़ज़ाबहुमा ताइ-फ़तुम् मिनल्-मुअ्मिनीन(2) अज़्जा़नी ला यन्किहु इल्ला जा़नि-यतन् औ मुशिर-कतंव्-वज़्जा़नि-यतु ला यन्किहुहा इल्ला जा़निन् औ मुश्रिकुन् व हुर्रि-म ज़ालि-क अ़लल्-मुअ्मिनीन(3) वल्लज़ी-न यरमूनल् मुह्सनाति सुम्-म लम् यअतू बि-अर्-ब-अ़ति शु-हदा-अ फ़ज्लिदूहुम् समानी-न जल्दतंव्-व ला तक़्बलू लहुम् शहा-दतन् अ-बदन् व उलाइ-क हुमुल्-फ़ासिकून(4) इल्लल्लज़ी-न ताबू मिम्-बअ्दि जा़लि-क व अस्लहू फ़-इन्नल्ला-ह ग़फूरूर्रहीम(5) वल्लज़ी-न यरम्-न अज़्वाजहुम् व लम् यकुल्लहुम् शु-हदा-उ इल्ला अन्फुसुहुम् फ़-शहा-दतु अ-हदिहिम् अर-बअु शहादातिम्-बिल्लाहि इन्नहू लमिनस्-सादिक़ीन(6) वल्ख़ामि-सतु अन्-न लअ्-नतल्लाहि अ़लैहि इन् का-न मिनल्-काज़िबीन(7) व यद्रउ अ़न्हल्-अ़ज़ा-ब अन् तश्ह-द अर्ब-अ़ शहादातिम्-बिल्लाहि इन्नहू लमिनल्-काज़िबीन(8) वल्ख़ामि-स-त अन्-न ग-ज़बल्लाहि अ़लैहा इन का-न मिनस्-सादिक़ीन(9) व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह्मतुहू व अन्नल्ला-ह तव्वाबुन् हकीम(10)*

इन्नल्लज़ी-न जाऊ बिल्-इफ़्कि अुस्बतुम्-मिन्कुम्, ला तह्सबूहु शर्रल्-लकुम, बल् हु-व खै़रुल्-लकुम, लिकुल्लिम्-रिइम्-मिन्हुम् मक्त-स-ब मिनल्-इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहू मिन्हुम् लहू अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम(11) लौ ला इज् समिअ्तुमूहु ज़न्नल्-मुअ्मिनू-न वल्-मुअ्मिनातु बिअन्फुसिहिम् खैरंव्-व कालू हाज़ा इफ़्कुम्-मुबीन(12) लौ ला जाऊ अ़लैहि बि-अर्-ब-अ़ति शु-हदा-अ फ़-इज् लम् यअ्तू बिश्शु-हदा-इ फ़-उलाइ-क अिन्दल्लाहि हुमुल-काज़िबून(13) व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह्मतुहू फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति ल-मस्सकुम् फ़ीमा अफज़्तुम् फ़ीहि-अ़ज़ाबुन् अज़ीम(14) इज् तलक़्कौ़नहू बिअल्सि-नतिकुम् व तकूलू-न बिअफ़्वाहिकुम् मा लै-स लकुम् बिही अ़िल्मुंव्-व तहसबूनहू हय्यिनंव्-व हु-व अ़िन्दल्लाहि अ़ज़ीम(15) व लौ ला इज् समिअ्तुमूहु कुल्तुम् मा यकूनु लना अन् न-तकल्ल-म बिहाज़ा सुब्हान-क हाज़ा बुह्तानुन् अ़ज़ीम(16) यअिजुकुमुल्लाहु अन् तअूदू लिमिस्लिही अ-बदन् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(17) व युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(18) इन्नल्लज़ी-न युहिब्बू-न अन् तशीअ़ल्-फ़ाहि-शतु फ़िल्लज़ी-न आमनू लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीमुन् फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति, वल्लाहु यअ्लमु व अन्तुम् ला तअ्लमून(19) व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह्मतुहू व अन्नल्ला-ह रऊफुर-रहीम •(20)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तबिअू खु़तुवातिश्शैतानि, व मंय्यत्तबिअ् खुतुवातिश्शैतानि फ़-इन्नहू यअ्मुरु बिल्फ़हशा-इ वल्मुन्करि, व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह़्मतुहू मा ज़का मिन्कुम् मिन् अ-हदिन् अ-बदंव्-व लाकिन्नल्ला-ह युज़क्की मंय्यशा-उ, वल्लाहु समीअुन् अ़लीम(21) व ला यअ्तलि उलुल्-फ़ज्लि मिन्कुम् वस्स-अ़ति अंय्युअतू उलिल्-कुरबा वल्मसाकी-न वल्मुहाजिरी-न फ़ी सबीलिल्लाहि वल्-यअ्फू वल्-यस्फ़हू, अला तुहिब्बू-न अंय्यग़्फिरल्लाहु लकुम्, वल्लाहु ग़फूरूर्रहीम(22) इन्नल्लज़ी-न यरमूनल-मुह्सनातिल् ग़ाफ़िलातिल्-मुअ्मिनाति लुअिनू फिद्दुन्या वल-आख़िरति व लहुम् अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम(23) यौ-म तश्-हदु अ़लैहिम् अल्सि-नतुहुम् व ऐदीहिम् व अरजुलूहुम् बिमा कानू यअ्मलून(24) यौ मइज़िंय्-युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल्-हक्-क़ व यअ्लमू-न अन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्कुल-मुबीन(25) अल्ख़बीसातु लिल्ख़बीसी-न वल्ख़बीसू-न लिल्ख़बीसाति वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबी-न वत्तय्यिबू-न लित्तय्यिबाति उलाइ-क मुबर्रऊ-न मिम्मा यकूलू-न, लहुम् मग्फि-रतुंव्-व रिज़्कुन् करीम(26)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तद्खुलू बुयूतन् गै़-र बुयूतिकुम् हत्ता तस्तअ्निसू व तुसल्लिमू अ़ला अह़्लिहा, ज़ालिकुम् खै़रुल्-लकुम् लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(27) फ़-इल्लम् तजिदू फ़ीहा अ-हदन् फ़ला तद्ख़ुलूहा हत्ता युअ्-ज़-न लकुम् व इन् की-ल लकुमुर्जिअू फ़रजिअू हु-व अज़्का लकुम्, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न अलीम(28) लै-स अ़लैकुम् जुनाहुन् अन् तद्खुलू बुयूतन् गै़-र मस्कूनतिन् फ़ीहा मताअुल्-लकुम्, वल्लाहु यअ्लमु मा तुब्दू-न व मा तक्तुमून(29) कुल लिल्-मुअ्मिनी-न यगुज़्जू मिन् अब्सारिहिम् व यह्फ़जू फुरू-जहुम्, ज़ालि-क अज़्का लहुम्, इन्नल्ला-ह ख़बीरूम्-बिमा यस्नअून(30) व कुल लिल्-मुअ्मिनाति यग्जुज्-न मिन् अब्सारिहिन्-न व यह्फ़ज्-न फुरू-जहुन्-न व ला युब्दी-न ज़ीन-तहुन्-न इल्ला मा ज़-ह-र मिन्हा वल्यज्रिब्-न बिखुमुरिहिन्-न अ़ला जुयूबिहिन्-न व ला युब्दी-न जीन-तहुन्-न इल्ला लिबुअ़ू-लतिहिन्-न औ आबाइ-हिन्-न औ आबाइ-बुअू-लतिहिन्-न औ अब्नाइ-हिन्-न औ अब्ना-इ बुअू-लतिहिन्-न औ इख़्वानिहिन्-न औ बनी इख़्वानिहिन्-न औ बनी अ-ख़वातिहिन्-न औ निसाइ-हिन्-न औ मा म-लकत् ऐमानुहुन्-न अवित्ताबिअ़ी-न गै़रि उलिल्-इरबति मिनर्-रिजालि अवित्-तिफ़्लिल्लज़ी-न लम् यज़्हरू अ़ला औरातिन्निसा-इ व ला यज्रिब्-न बि-अर्जुलिहिन्-न लियुअ्-ल-म मा युख्फी-न मिन् ज़ीनतिहिन्-न, व तूबू इलल्लाहि जमीअ़न् अय्युहल-मुअ्मिनू-न लअ़ल्लकुम् तुफ्लिहून(31) व अन्किहुल-अयामा मिन्कुम् वस्सालिही-न मिन् अिबादिकुम व इमा-इकुम्, इंय्यकूनू फु-करा-अ युग्निहिमुल्लाहु मिन् फ़ज्लिही, वल्लाहु वासिअुन् अ़लीम(32) वल्-यस्तअ्फिफ़िल्लज़ी-न ला यजिदू-न निकाहन हत्ता युग्नि-यहुमुल्लाहु मिन् फ़ज़्लिही, वल्लज़ी-न यब्तगूनल-किता-ब मिम्मा म-लकत् ऐमानुकुम् फ़कातिबूहुम् इन् अ़लिम्तुम् फ़ीहिम् खैरंव्-व आतूहुम् मिम्-मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, व ला तुकरिहू फ़-तयातिकुम अलल्बिगा-इ इन् अरद्-न त-हस्सुनल्-लितब्तगू अ़-रज़ल-हयातिद्दुन्या, व मंय्युकरिह्हुन्-न फ़-इन्नल्ला-ह मिम्-बअ्दि इक्राहिहिन्-न गफूरूर्-रहीम(33) व ल-कद् अन्ज़ल्ना इलैकुम् आयातिम्-मुबय्यिनातिंव्-व म-सलम्-मिनल्लज़ी-न ख़लौ मिन् क़ब्लिकुम् व मौअि-ज़तल्-लिल्मुत्तक़ीन(34)*

अल्लाहु नूरूस्समावाति वल्अर्जि, म-सलु नूरिही कमिश्कातिन् फीहा मिस्बाहुन्, अल-मिस्बाहु फ़ी जुजाजतिन्, अज़्जु़जा-जतु क-अन्नहा कौकबुन् दुर्रिय्-युंय्यू-कदु मिन् श-ज-रतिम् मुबार-कतिन् जै़तूनतिल्-ला शर्किय्यतिंव् व ला ग़रबिय्यतिंय्-यकादु जै़तुहा युज़ी-उ व लौ लम् तम्सरहु नारुन्, नूरुन् अला नूरिन्, यह्दिल्लाहु लिनूरिही मंय्यशा-उ, व यज़्रिबुल्लाहुल्-अम्सा-ल लिन्नासि, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अ़लीम(35) फ़ी बुयूतिन् अज़िनल्लाहु अन् तुर्-फ़-अ़ व युज़्क-र फ़ीहस्मुहू युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल्-गुदुव्वि वल्-आसाल(36) रिजालुल् ला तुल्हीहिम् तिजा-रतुंव्-व ला बैअुन् अ़न् जिक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाति व ईताइज़्ज़काति यखा़फू-न यौमन् त-तक़ल्लबु फीहिल्-कुलूबु वल्-अब्सार(37) लियज्ज़ि-यहुमुल्लाहु अह्स-न मा अ़मिलू व यज़ी-दहुम् मिन् फ़ज्लिही, वल्लाहु यर्जुकु मंय्यशा-उ बिगै़रि हिसाब(38) वल्लज़ी-न क-फरू अअ्मालुहुम् क-सराबिम् बिकी-अतिंय् यह्सबुहुजू-ज़म्आनु मा-अन्-हत्ता, इजा़ जा-अहू लम् यजिद्हू शैअंव्-व व-जदल्ला-ह अिन्दहू फ़-वफ़्फा़हु हिसा-बहू, वल्लाहु सरीअुल-हिसाब(39) औ क-जुलुमातिन् फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिंय्-यग्शाहु मौजुम्-मिन् फौकिही मौजुम्-मिन् फौकिही सहाबुन, जुलुमातुम्-बअजुहा फ़ौ-क बअ्ज़िन्, इज़ा अख़र-ज य-दहू लम् य-कद् यराहा, व मल्लम् यज्अ़लिल्लाहु लहू नूरन् फ़मा लहू मिन्-नूर(40)*

अलम् त-र अन्नल्ला-ह युसब्बिहु लहू मन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि वत्तैरु साफ्फातिन्, कुल्लुन् क़द् अ़लि-म सला-तहू व तस्बी-हहू, वल्लाहु अ़लीमुम् बिमा यफ्अ़लून(41) व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व इलल्लाहिल्-मसीर(42) अलम् त-र अन्नल्ला-ह युज्जी सहाबन् सुम्-म युअल्लिफु बैनहू सुम्-म यज्-अ़लुहू रूकामन्-फ़-तरल्-वद्-क़ यख़्रूजु मिन् ख़िलालिही व युनज्जिलु मिनस्समा-इ मिन् जिबालिन् फीहा मिम्-ब रदिन् फयुसीबु बिही मंय्यशा-उ व यसरिफुहू अम्-मंय्यशा-उ, यकादु सना बरकिही यज़्हबु बिल्अब्सार(43) युक़ल्लिबुल्लाहुल्लै-ल वन्नहा-र, इन्-न फी ज़ालि-क लअिब्- रतल्-लिउलिल्-अब्सार(44) वल्लाहु ख़-ल-क कुल्-ल दाब्बतिम् मिम्-माइन् फ़-मिन्हुम् मंय्यम्शी अ़ला बत्निही व मिन्हुम् मंय्यम्शी अ़ला रिज्लैनि व मिन्हुम् मंय्यम्शी अ़ला अर्-बअिन्, यख़्लुकुल्लाहु मा यशा-उ, इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् क़दीर(45) ल-क़द् अन्ज़ल्ना आयातिम्-मुबय्यिनातिन्, वल्लाहु यह्दी मंय्यशा-उ इला सिरातिम्-मुस्तकीम(46) व यकूलू-न आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अ-तअ्ना सुम्-म य-तवल्ला फ़रीकुम्-मिन्हुम् मिम्-बअ्दि ज़ालि-क, व मा उलाइ-क बिल्-मुअ्मिनीन(47) व इज़ा दुअू इलल्लाहि व रसूलिही लि-यह्कु-म बैनहुम् इज़ा फ़रीकुम्-मिन्हुम् मुअ्रिजून(48) व इंय्यकुल्-लहुमुल्-हक़्कु यअ्तू इलैहि मुज्अ़िनीन(49) अ-फी कुलूबिहिम् म-रजुन अमिरताबू अम् यखा़फू-न अंय्यहीफ़ल्लाहु अ़लैहिम् व रसूलुहू, बल् उलाइ-क हुमुज्ज़ालिमून •(50)*

इन्नमा का-न कौ़लल-मुअ्मिनी-न इज़ा दुअू इलल्लाहि व रसूलिही लि-यह्कु-म बैनहुम् अंय्यकूलू समिअ्ना व अतअ्ना, व उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिहून(51) व मंय्युतिअिल्ला-ह व रसूलहू व यख़्शल्ला-ह व यत्तक्हि फ़-उलाइ-क हुमुल्-फ़ाइजून(52) व अक़्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् ल-इन् अमर्-तहुम् ल-यख़्रूजुन्-न, कुल्-ल तुक्सिमू ता-अ़तुम् मअ़्रू-फतुन्, इन्नल्ला-ह ख़बीरुम्-बिमा तअ्मलून(53) कुल अतीअुल्ला-ह व अतीअुसुर्रसू-ल फ-इन् तवल्लौ फ़-इन्नमा अ़लैहि मा हुम्मि-ल व अ़लैकुम् मा हुम्मिल्तुम्, व इन् तुतीअूहु तह्तदू, व मा-अ़लर्रसूलि इल्लल्-बलागुल्-मुबीन(54) व-अ़दल्लाहुल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम् व अमिलुस्सालिहाति ल-यस्तख़्लिफ़न्नहुम् फ़िल्अर्जि क-मस्तख़्ल-फ़ल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् व ल-युमक्किनन्-न लहुम् दीनहुमुल्लज़िर्-तज़ा लहुम् व लयुबद्दिलन्नहुम् मिम्-बअ्दि ख़ौफ़िहिम् अम्नन्, यअ्बुदू-ननी ला युश्रिकू़-न बी शैअन्, व मन् क-फ-र बअ्-द ज़ालि-क फ-उलाइ-क हुमुल्-फ़ासिकून(55) व अक़ीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त व अतीअुर्रसू-ल लअ़ल्लकुम् तुर्-हमून(56) ला तह्स-बन्नल्लज़ी-न क-फरू मुअ्जिज़ी-न फिलअर्जि व मअ् वाहुमुन्नारू, व ल-बिअ्सल्-मसीर(57)*

या अय्यु हल्लज़ी-न आमनू लि-यस्तअ्जिनकुमुल्लज़ी-न म-लकत् ऐमानुकुम् वल्लज़ी-न लम् यब्लुगुल-हुलु-म मिन्कुम् सला-स मर्रातिन् मिन् कब्लि सलातिल्-फ़ज्रि व ही-न त-ज़अ़ू-न सिया-बकुम् मिनज़्ज़ही-रति व मिम्-बअ्दि सलातिल्-अिशा-इ, सलासु औ़रातिल्-लकुम्, लै-स अ़लैकुम् व ला अ़लैहिम् जुनाहुम् बअ्-दहुन्-न, तव्वाफू-न अ़लैकुम् बअ्जुकुम् अ़ला बअ्ज़िन्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(58) व इज़ा ब-लगल्-अत् फालु मिन्कुमुल्-हुलु-म फ़ल्यस्तअ्ज़िनू कमस्तअ्-ज़नल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुम् आयातिही, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(59) वल्क़वाअिदु मिनन्निसाइल्लाती ला यरजू-न निकाहन् फलै-स अ़लैहिन्-न जुनाहुन् अंय्य-ज़अ्-न सिया-बहुन्-न गै-र मु-तबर्रिजातिम्-बिज़ी-नतिन्, व अंय्यस्तअ्फ़िफ्-न खै़रुल लहुन्-न, वल्लाहु समीअुन् अलीम(60) लै-स अ़लल्-अअ्मा ह-रजुंव्-व ला अ़लल्-अअ्रजि ह-रजुंव्-व ला अ़लल्-मरीज़ि ह-रजुंव्-व ला अ़ला अन्फुसिकुम् अन् तअ्कुलू मिम्-बुयूतिकुम् औ बुयूति आबाइकुम् औ बुयूति उम्महातिकुम् औ बुयूति इख़्वानिकुम् औ बुयूति अ-ख़वातिकुम् औ बुयूति अअ्मामिकुम् औ बुयूति अ़म्मातिकुम् औ बुयूति अख़्वालिकुम् औ बुयूति ख़ालातिकुम औ मा मलक्तुम् मफ़ाति-हहू औ सदीक़िकुम्, लै-स अ़लैकुम् जुनाहुन् अन् तअ्कुलू जमीअ़न् औ अश्तातन्, फ़-इज़ा दख़ल्तुम् बुयूतन् फ़-सल्लिमू अला अन्फुसिकुम् तहिय्य-तम् मिन् अिन्दिल्लाहि मुबार-कतन् तय्यि-बतन्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्आयाति लअ़ल्लकुम तअ्किलून(61)*

इन्नमल्-मुअ्मिनूनल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू म-अ़हू अ़ला अम्रिन् जामिअ़िल् लम् यज़्हबू हत्ता यस्तअ्ज़िनूहु, इन्नल्लज़ी-न यस्तअ्ज़िनू-न-क उलाइ-कल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बिल्लाहि व रसूलिही फ़-इज़स्तअ्-ज़नू-क लिबअ्ज़ि शअ्निहिम् फ़अज़ल-लिमन् शिअ्-त मिन्हुम् वस्तग्फिर लहुमुल्ला-ह इन्नल्ला-ह ग़फूरुर्-रहीम(62) ला तज्अलू दुआ़अर्रसूलि बैनकुम् क-दुआ़-इ बअ्ज़िकुम् बअ्जन्, कद् यअ्लमुल्लाहुल्लज़ी-न य-तसल्ललू-न मिन्कुम् लिवाज़न् फ़ल्यह्ज़रिल्लज़ी-न युखालिफू-न अन् अम्रिही अन् तुसी-बहुम् फित्-नतुन् औ युसी-बहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम(63) अला इन्-न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल्अर्जि, कद् यअ्लमु मा अन्तुम् अ़लैहि, व यौ-म युर्जअू-न इलैहि फ़युनब्बिउहुम् बिमा अ़मिलू, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीम(64)*

 

 

सूरह न० 25
(सूरह अल-फुरक़ान(मक्की))

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

त बा-र कल्लजी नज़्ज़-लल्-फुरक़ा-न अला अब्दिही लि-यकू-न लिल्आ़लमी-न नज़ीरा(1) अल्लजी लहू मुल्कुस्-समावाति वलअर्जि व लम् यत्तखिज् व-लदंव्-व लम् यकुल्लहू शरीकुन् फिल्-मुल्कि व ख़-ल-क कुल-ल शेइन् फ़-क़द्द-रहू तक़्दीरा(2) वत्त-ख़जू मिन् दूनिही आलि-हतल्-ला यख़्लुकू-न शैअंव् व हुम् युख़्लकू-न व ला यम्लिकू-न लिअन्फुसिहिम् ज़र्रंव्-व ला नफ्अ़ंव्-व ला यम्लिकू-न मौतंव्-व ला हयातंव्-व ला नुशूरा(3) व का़लल्लज़ी-न क-फ़रू इन् हाज़ा इल्ला इफ़्कु-निफ़्तराहु व अ-आनहू अ़लैहि कौमुन् आ-खरू-न फ़-कद् जाऊ जुल्मंव्-वजूरा(4) व कालू असातील् अव्वलीनक्त-त-बहा फ़हि-य तुम्ला अ़लैहि बुक्र-तंव्-व असीला(5) कुल् अन्ज़-लहुल्लजी यअ्लमुस्सिर्-र फ़िस्समावाति वल्अर्जि, इन्नहू का-न ग़फूरर्रहीमा(6) व का़लू मालि-हाज़र्रसूलि यअ्कुलुत्तआ़-म व यम्शी फिल् अस्वाकि लौ ला उन्ज़ि ल इलैहि म लकुन फ़-यकून म-अ़हू नज़ीरा(7) औ युल्का इलैहि कन्जुन् औ तकूनु लहू जन्नतुंय्-यअ्कुलु मिन्हा, व कालज़्ज़ालिमू-न इन् तत्तबिअू-न इल्ला रजुलम्-मस्हूरा(8) उन्जुर कै-फ़ ज़-रबू ल-कल्-अम्सा-ल फ़-ज़ल्लू फ़ला यस्ततीअू-न सबीला(9)*

तबा-रकल्लज़ी इन् शा-अ ज-अ़-ल ल-क खै़रम्-मिन् ज़ालि-क जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारू व यज्अल् ल-क कुसूरा(10) बल् कज़्ज़बू बिस्सा-अ़ति व अअ्तद्ना लिमन् कज़्ज़-ब बिस्सा-अ़ति सअ़ीरा(11) इज़ा र-अत्हुम् मिम्-मकानिम्-बअ़ीदिन समिअू लहा त-ग़य्युजंव्-व ज़फ़ीरा(12) व इज़ा उल्कू मिन्हा मकानन् ज़य्यिकम्-मुक़र्रनी-न दऔ़ हुनालि-क सुबूरा(13) ला तद्अुल्यौ-म सुबूरंव्-वाहिदंव्-वद्अू सुबूरन् कसीरा(14) कुल् अ-ज़ालि-क खै़रुन् अम् जन्नतुल्-खुल्दिल्लती वुअिदल् मुत्तकू-न, कानत् लहुम् जज़ा-अंव्-व मसीरा(15) लहुम फ़ीहा मा यशाऊ-न ख़ालिदी-न, का-न अ़ला रब्बि-क वअ्दम् मस्ऊला(16) व यौ-म यह्शुरुहुम् व मा यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि फ़-यकूलु अ-अन्तुम् अज़्लल्तुम् अिबादी हाउला-इ अम् हुम् ज़ल्लुस्सबील(17) कालू सुब्हान-क मा का-न यम्बगी़ लना अन-नत्तख़ि-ज़ मिन् दुनि-क मिन् औ लिया-अ व लाकिम्-मत्तअ्-तहुम् व आबा-अहुम् हत्ता नसुज़्ज़िक्-र व कानू कौ़मम्-बूरा(18) फ़-क़द् कज़्ज़बूकुम् बिमा तकूलू-न फ़मा तस्ततीअू-न सरफंव्-व ला नसरन व मंय्यज्लिम् मिन्कुम् नुज़िक़्हु अ़ज़ाबन् कबीरा(19) व मा अरसल्ना क़ब्ल-क मिनल्-मुरसली-न इल्ला इन्नहुम् ल-यअ्कुलूनत्तआ़-म व यमशू-न फ़िल्-अस्वाकि, व जअ़ल्ना बअ्-ज़कुम् लिबअ्ज़िन फ़ित-नतन् अ-तस्बिरू-न व का-न रब्बु-क बसीरा(20)*

 

व का़लल्लज़ी-न ला यरजू-न लिका़-अना लौ ला उन्ज़ि-ल अ़लैनल-मलाइ-कतु औ नरा रब्बना, ल-क़दिस्तक्बरू फ़ी अन्फुसिहिम् व अ़तौ अुतुव्वन् कबीरा(21) यौ-म यरौनल्-मलाइ-क-त ला बुश्रा यौमइजिल-लिल्मुज्मिी-न व यकूलू-न हिज्रम्-मह्जूरा(22) व क़दिम्ना इला मा अ़मिलू मिन् अ़-मलिन् फ़-जअ़ल्नाहु हबा-अम् मन्सूरा(23) अस्हाबुल्-जन्नति यौमइज़िन खै़ रूम्-मुस्त-कर्रंव्-व अह्सनु मकी़ला(24) व यौ-म त-शक्क़कुस्समा-उ बिल्-ग़मामि व नुज्जिलल्-मलाइ-कतु तन्ज़ीला(25) अल्मुल्कु यौमइज़ि-निल्हक़्कु लिर्रह्मानि, व का-न यौमन् अ़लल्-काफ़िरी-न अ़सीरा(26) व यौ-म य-अ़ज़्जु़ज़्ज़ालिमु अ़ला यदैहि यकूलु यालै-तनित्तख़ज़्तु मअ़र्-रसूलि सबीला(27) या वैलता लै-तनी लम् अत्तखिज् फुलानन् ख़लीला(28) ल-क़द् अज़ल्लनी अ़निज़्ज़िकरि बअ्-द इज् जा-अनी, व कानश्शैतानु लिलइन्सानि ख़जूला(29) व कालर्रसूलु या रब्बि इन्-न कौमित्त-ख़जू हाज़ल्-कुरआ-न मह्जूरा(30) व कज़ालि-क जअ़ल्ना लिकुल्लि नबिय्यिन् अ़दुव्वम् मिनल्-मुज्रिमी-न, व कफा़ बिरब्बि-क हादियंव्-व नसीरा(31) व का़लल्लज़ी-न क-फ़रू लौ ला नुज़्ज़ि-ल अ़लैहिल-कुरआनु जुम्ल-तंव्वाहि-दतन् कज़ालि-क लिनुसब्बि-त बिही फुआद-क व रत्तल्नाहु तरतीला(32) व ला यअ्तून-क बि-म-सलिन् इल्ला जिअ्ना-क बिल्हक्कि व अह्स-न तफ़्सीरा(33) अल्लज़ी-न युह्शरू-नं अ़ला वुजूहिहिम् इला जहन्न-म उलाइ-क शर्रूम्-मकानंव्-व अज़ल्लु सबीला(34)*

व ल-कद् आतैना मूसल्-किता-ब व जअ़ल्ला म-अ़हू अख़ाहु हारू-न वज़ीरा(35) फ़-कुल्नज़्हबा इलल्-कौमिल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना, फ़-दम्मरनाहुम् तदमीरा(36) व कौ-म नूहिल्-लम्मा कज़्ज़बुर्रुसु-ल अग्ररक़्नाहुम व जअ़ल्नाहुम लिन्नासि आ-यतन्, व अअ्तह-ना लिज़्ज़ालिमी-न अ़ज़ाबन अलीमा(37) व आ़दंव्-व समू-द व अस्हाबर्रस्सि व कुरूनम्-बै-न ज़ालि-क कसीरा(38) व कुल्लन् ज़रब्ना लहुल्-अम्सा-ल व कुल्लन् तब्बरना तत्बीरा(39) व ल-क़द् अतौ अलल्-क़र्-यतिल्लती उम्ति-रत् म-तरस्सौ-इ, अ-फ़लम् यकूनू यरौनहा बल कानू ला यरजू-न नुशूरा(40) व इज़ा रऔ-क इंय्यत्तख़िजून-क इल्ला हुजुवा, अहाज़ल्लज़ी ब-अ़सल्लाहु रसूला(41) इन् का-द लयुज़िल्लुना अन् आलि-हतिना लौ ला अन् सबरना अ़लैहा, व सौ-फ़ यअ्लमू-न ही-न यरौनल्-अ़ज़ा-ब मन् अज़ल्लु सबीला(42) अ-रऐ-त मनित्त-ख़-ज़ इला-हहू हवाहु, अ-फ़अन्-त तकूनु अ़लैहि वकीला(43) अम् तह्सबु अन्-न अक्स-रहुम् यस्मअू-न औ यअ्किलू-न, इन् हुम् इल्ला कल्-अन्आमि बल् हुम् अज़ल्लु सबीला(44)*

अलम्-त-र इला रब्बि-क कै-फ़ मद्दज्ज़िल्-ल व लौ शा-अ ल-ज-अ़-लहू साकिनन् सुम्-म जअ़ल्नश्शम्-स अ़लैहि दलीला(45) सुम्-म क़बज्नाहु इलैना क़ब्ज़ंय्यसीरा(46) व हुवल्लज़ी ज-अ़-ल लकुमुल्ले-ल लिबासंव्-वन्नौ-म सुबातंव्-व ज-अ़लन्नहा-र नुशूरा(47) व हुवल्लजी़-अर्-सलर्रिया-ह बुश्रम्-बै-न यदै रह्मतिही व अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ मा-अन् तहूरा(48) लिनुह़्यि-य बिही बल्द-तम् मैतंव्-व नुस्कि़-यहू मिम्मा ख़लक़्ना अन्आ़मंव्-व अनासिय्-य कसीरा(49) व ल-कद् सर्रफ़्नाहु बैनहुम् लियज़्ज़क्करू फ़-अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफूरा(50) व लौ शिअ्ना ल-बअ़स्ना फ़ी कुल्लि कर्-यतिन् नज़ीरा(51) फ़ला तुतिअिल्-काफ़िरी-न व जाहिद्हुम् बिही जिहादन् कबीरा(52) व हुवल्लज़ी म-रजल्-बहरैनि हाज़ा अ़जूबुन् फुरातुंव्-व हाज़ा मिल्हुन् उजाजुन् व ज-अ़-ल बैनहुमा बर्-ज़ख़ंव्-व हिज्रम्-मह्जूरा(53) व हुवल्लज़ी ख़-ल-क़ मिनल्-मा-इ ब-शरन् फ़-ज-अ़-लहू न-सबंव्-व सिहरन्, व का-न रब्बु-क क़दीरा(54) व यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़अुहुम् व ला यजुर्रुहुम्, व कानल्-काफ़िरु अ़ला रब्बिही ज़हीरा(55) व मा अर्सल्ना-क इल्ला मुबश्शिरंव्-व नज़ीरा(56) कुल् मा अस्अलुकुम् अ़लैहि मिन् अज्रिन् इल्ला मन् शा-अ अंय्यत्तखि-ज़ इला रब्बिही सबीला(57) व तवक्कल् अ़लल्-हय्यिल्लज़ी ला यमूतु व सब्बिह् बिहम्दिही, व कफ़ा बिही बिजुनूबि अिबादिही ख़बीरा(58) अल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वलअर्-ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अ़लल्-अ़र्शि, अर्रह़्मानु फ़स्अल् बिही ख़बीरा(59) व इज़ा की़-ल लहुमुस्जुदू लिर्रह्मानि कालू व मर्रह्मानु अ-नस्जुदु लिमा तअ्मुरुना व ज़ा-दहुम् नुफूरा •(60)*{{अल-सज़्दाः}}

तबा-रकल्लज़ी ज-अ़-ल फ़िस्समा-इ बुरूजंव्-व ज-अ़-ल फ़ीहा सिराजंव्-व क़-मरम् मुनीरा(61) व हुवल्लज़ी ज-अ़लल्लै-ल वन्नहा-र खिल्फ़-तल लिमन् अरा-द ‘ अंय्यज़्ज़क्क-र औ अरा-द शुकूरा(62) व अिबादुर्रह्मानिल्लज़ी-न यम्शू-न अ़लल्-अर्जि हौनंव्-व इज़ा खा-त-बहुमुल्-जाहिलू-न कालू सलामा(63) वल्लज़ी-न यबीतू-न लिरब्बिहिम् सुज्जदंव्-व कियामा(64) वल्लज़ी-न यकूलू-न रब्ब-नस्रिफ् अ़न्ना अ़ज़ा-ब जहन्न-म इन्-न अ़ज़ा-बहा का-न ग़रामा(65) इन्नहा साअत् मुस्त-क़र्रंव-व मुक़ामा(66) वल्लज़ी-न इज़ा अन्फ़कू लम् युस्रिफू व लम् यक्तुरू व का-न बै-न ज़ालि-क क़वामा(67) वल्लज़ी-न ला यद्अू-न मअ़ल्लाहि इलाहन् आख़-र व ला यक्तुलूनन्-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्-हक़्क़ि व ला यज्नू-न, व मंय्यफ़अ़ल् ज़ालि-क यल्-क असामा(68) युजाअ़फ् लहुल्-अ़ज़ाबु यौमल्-कियामति व यख़्लुद् फ़ीही मुहाना(69) इल्ला मन् ता-ब व आम-न व अ़मि-ल अ़-मलन् सालिहन् फ़-उलाइ-क युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम् ह-स