Surah Mujadilah Lyrics

Surah Mujadilah Lyrics     Bismillaahir Rahmaanir Raheem Qad sami’al laahu qawlal latee tujaadiluka fee zawjihaa wa tashtakeee ilal laahi wallaahu yasma’u tahaawurakumaa; innal laaha samee’um baseer Allazeena yuzaahiroona minkum min nisaaa’ihim maa hunnaa ummahaatihim in ummahaatuhum illal laaa’ee waladnahum; wa innaahum la yaqooloona munkaram minal qawli wa zooraa; wa innal laaha la’afuwwun ghafoor Wallazeena …

Surah Mujadilah Lyrics Read More »