Surah Tur Lyrics

Surah Tur Lyrics   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Wat-Toor Wa kitaabim mastoor Fee raqqim manshoor Wal baitil ma’moor Wassaqfil marfoo’ Wal bahril masjoor Inna ‘azaaba Rabbika lawaaqi’ Maa lahoo min daafi’ Yawma tamoorus samaaa’u mawraa Wa taseerul jibaalu sairaa Fawailuny yawma ‘izil lil mukaazzibeen Allazeena hum fee khawdiny yal’aboon Yawma yuda’-‘oona ilaa naari jahannama da’-‘aa Haazihin …

Surah Tur Lyrics Read More »