या नबी सलाम अलैका

या नबी सलाम अलैका   या नबी सलाम अलैक ! या रसूल सलाम अलैक ! या ह़बीब सलाम अलैक ! स़लवातुल्लाह अलैक ! दिल को रास भी तुम्ही हो, ग़म-शनास भी तुम्ही हो दिल की आस भी तुम्ही हो, दिल के पास भी तुम्ही हो या नबी सलाम अलैक ! या रसूल सलाम अलैक ! … Read more