national anthem lyrics

national anthem lyrics     Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he Bharata-bhagya-vidhata Punjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha Dravida-Utkala-Banga Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga Uchchala-jaladhi-taranga Tava shubha name jage, tava shubha asisa …

Read more

%d bloggers like this: