karbala-ke-72-shahid

karbala-ke-72-shahid

 

कर्बला के 72 शहीदों के नाम

KARBALA KE 72 SHAHEED NAME IN HINDI: कर्बला के 72 शहीदों के नाम KARBALA KE 72 SHAHEEDON KE NAAM निम्नवत है –

 

 • इमाम हुसैन रज़ि अल्लाहु अनहु
 • अब्बास बिन अली
 • अली अकर बिन हुसैन
 • हज़रत अली असगर बिन हुसैन
 • अब्दुल्ला बिन अली
 • जफर बिन अली
 • उस्मान बिन अली
 • अबू बकर बिन अली
 • अबू बकर बिन हसन बिन अली
 • हज़रत कसीम बिन हसन बिन अली
 • अब्दुल्लाह बिन हसन
 • ऐन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर
 • मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर
 • अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील
 • मोहम्मद बिन मुस्लिम
 • मोहम्मद बिन सईद बिन अकील
 • अब्दुल रहमान बिन अकील
 • जफर बिन अकील
 • यूएन बिन हर्स असदी
 • हबीब बिन मज़हिर असदी
 • मुस्लिम बिन आजाजा आदी
 • कयेस बिन मस्सर असदी
 • अबू सममा उमर बिन अब्दुल्ला
 • बोरर हमदानी
 • हनाला बिन असद
 • अबीस शकरी
 • अब्दुल रहमान रहबी
 • सैफ बिन हरस
 • आमेर बिन अब्दुल्लाह हमानी
 • जुनादा बिन हर्स
 • मजमा बिन अब्दुल्ला
 • नाफी बिन हलाल
 • हज़ाज बिन मासरुक़ (काफिला-ए-कर्बला के मुअज्ज़िन)
 • उमर बिन क़रज़ा
 • अब्दुल रहमान बिन अब्द-ए-रुब
 • जुनदा बिन कब
 • अमान बिन जानदा
 • नामीम बिन अजलन
 • साद बिन हरस
 • ज़ुहिर बिन काइन
 • सलमान बिन मज़ीरब
 • सईद बिन उमेर
 • अब्दुल्ला बिन बसीर
 • यजीद बिन ज़ेड कंडी
 • हार्ब बिन उमर-उल-कैसा
 • जहीर बिन अमीर
 • बशीर बिन अमीर
 • अब्दुल्ला अरवा गहफ़ारी
 • झोन गुलाम अबू ज़ार गफरी
 • अब्दुल्ला बिन अमीर
 • अब्दुल अला बिन यज़ीद
 • सलीम बिन अमीर
 • कसीम बिन हबीब
 • ज़ेड बिन सलीम
 • नोमन बिन उमेर
 • यजीद बिन सबीट
 • अमीर बिन मुस्लिम
 • सैफ बिन मलिक
 • जबीर बिन हज्जाजी
 • मसूद बिन हज्जाजी
 • अब्दुल रहमान बिन मसूद
 • बकर बिन हई
 • अमार बिन हसन ताई
 • जरुगामा बिन मलिक
 • काना बिन अटेक
 • एकबा बिन सुल्तान
 • हुर बिन यज़ीद तामीमी (यज़ीद की फौज के एक सेनापति जिन्होने सच्चाई की खातिर बीच लड़ाई में यज़ीद की फौज छोड़ हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया)
 • एकबा बिन सुल्तान
 • हबला बिन अली शिबानी
 • कानाब बिन उमर
 • अब्दुल्ला बिन याक़टर
 • इमाम-ए-सज्जाद
Sharing Is Caring:

Leave a Comment