Yasin Sharif lyrics in Hindi

Yasin Sharif lyrics in Hindi   1 – यासीन. 2 – वल कुर आनिल हकीम. 3 – इन्नका लमिनल मुरसलीन. 4 – अला सिरातिम मुस्तकीम. 5 – तनजीलल अजीज़िर रहीम. 6 – लितुन ज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून. 7 – लकद हक कल कौलु अला अकसरिहिम फहुम ला युअ’मिनून. 8 – इन्ना जअल्ना …

Yasin Sharif lyrics in Hindi Read More »