Durood E Lakhi in Hindi

Durood E Lakhi in Hindi   बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसलीम अला सैय्यदना वा मौलाना मुहम्मदीन वा आला आली सैय्यदना मुहम्मदीनम बिदादी रहमतिल्लाही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैय्यदना वा मौलाना मुहम्मदीन वा आला आली सैय्यदना मुहम्मदीन सलीम अला सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मदीन वा अला आली सैय्यदना मुहम्मदीन बिदादी खलकिल्लाही, अल्लाहुम्मा सल्ली वसलीम अला सैय्यदीना वा … Read more