DUROOD E MALWAAN

DUROOD E MALWAAN     ALLAHUMMA SALLI ALA SAYYIDINA MUHAMMADIM MAKHTALAFAL MALWAANI WA TA ‘AAQABAL ASRAANI WAKARRAL JADIDAANI WAS TAQALLAL FARQADAANI WABALIGH RUHAHU WA ARWAAHA AHLI BAYTIHI MINNAT TAHIYATA WAS SALAAMA WA BAARIK WA SALLIM ALAIHI KASEERAN. “O, Allah! Send blessings upon our leader Muhammad as long as there is the interchange of night and … Read more