Six Kalimas in English Tajweed

Six Kalimas in English Tajweed     1) Kalma Tayyab: Laa ilaaha illal Lahoo Mohammadur Rasool Ullah 2) Kalma Shaadat: Ashahado An Laa ilaaha illal Laho Wahdahoo Laa Shareeka Lahoo Wa Ash Hado Anna Mohammadan Abdo Hoo Wa Rasoolohoo. 3) Kalma Tamjeed: Subhanallahe Wal Hamdulillahe Wa Laa ilaha illal Laho Wallahooakbar. Wala Haola Wala Quwwata … Read more