Surah Ahzab in Roman English

Surah Ahzab in Roman English     Bismillaahir Rahmaanir Raheem Yaa aiyuhan Nabiyyut taqil laaha wa laa tuti’il kaafireena wal munaafiqeen; innal laaha kaana ‘aleeman Hakeemaa Wattabi’ maa yoohaaa ilaika mir Rabbik; innal laaha kaana bimaa ta’maloona Khabeera Wa tawakkal ‘alal laah; wa kafaa billaahi Wakeelaa Maa ja’alal laahu lirajulim min qalbaini fee jawfih; wa … Read more