Surah Al-Imran Roman English

Surah Al-Imran Roman English     The Family Of Imran Bismillaahir Rahmaanir Raheem Alif-Laam-Meeem Allaahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom Nazzala ‘alaikal Kitaaba bilhaqqi musaddiqal limaa baina yadaihi wa anzalat Tawraata wal Injeel Min qablu hudal linnaasi wa anzalal Furqaan; innallazeena kafaroo bi Aayaatil laahi lahum ‘azaabun shadeed; wallaahu ‘azeezun zun tiqaam Innal laaha …

Surah Al-Imran Roman English Read More »