Surah A’raf in Roman English

Surah A’raf in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Alif-Laaam-Meeem-Saaad Kitaabun unzila ilaika falaa yakun fee sadrika harajum minhu litunzira bihee wa zikraa lilmu’mineen Ittabi’oo maaa unzila ‘ilaikum mir Rabbikum wa laa tattabi’oo min dooniheee awliyaaa’a; qaleelam maa tazakkaroon Wa kam min qaryatin ahlaknaahaa fajaaa’ahaa ba’sunaa bayaatan aw hum qaaa’iloon Famaa kaana da’waahum iz jaaa’ahum … Read more