Surah Fussilat in Roman English

Surah Fussilat in Roman English     Bismillaahir Rahmaanir Raheem Haa Meeem Tanzeelum Minar-Rahmaanir-Raheem Kitaabun fussilat Aayaatuhoo Qur-aanan ‘Arabiyyal liqawminy ya’lamoon Basheeranw wa nazeeran fa-a’rada aksaruhum fahum laa yasma’oon Wa qaaloo quloobunaa feee akinnatim mimmaa tad’oonaaa ilaihi wa feee aazaaninaa waqrunw wa mim baininaa wa bainika hijaabun fa’mal innanaa ‘aamiloon Qul innamaaa ana basharum mislukum … Read more