Surah Isra in Roman English

Surah Isra in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Subhaanal lazeee asraa bi’abdihee lailam minal Masjidil Haraami ilal Masjidil Aqsal-lazee baaraknaa haw lahoo linuriyahoo min aayaatinaa;innahoo Huwas Samee’ul-Baseer Wa aatainaa Moosal-Kitaaba wa ja’alnaahu hudal-liBaneee Israaa’eel; allaa tat-takhizoo min doonee wakeelaa. Zurriyyata man hamalnaa ma’a Noohin innahoo kaana ‘abdan shakooraa Wa qadainaaa ilaa Baneee Israaa’eela fil … Read more