Surah Nahl in Roman English

Surah Nahl in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Ataaa amrullaahi falaa tasta’jilooh; Subhaanahoo wa Ta’aalaa ‘ammaa yushrikoon Yunazzilul malaaa ‘ikata birroohi min amrihee ‘alaa mai yashaaa’u min ‘ibaadiheee an anzirooo annahoo laaa ilaaha illaaa ana fattaqoon Khalaqas samaawaati wal arda bilhaqq; Ta’aalaa ‘ammaa yushrikoon Khalaqal insaana min nutfatin fa izaa huwa khaseemum mubeen Wal … Read more