Surah Naziat in Roman English

Surah Naziat in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Wan naazi ‘aati gharqa Wan naa shi taati nashta Wass saabi-haati sabha Fass saabi qaati sabqa Fal mu dab-bi raati amra Yawma tarjufur raajifa Tatba’u har raadifa Quloobuny-yau maaiziw-waaji-fa Absaa ruhaa khashi’ah Ya qoo loona a-inna lamar doo doona fil haafirah Aizaa kunna ‘izaa man-nakhirah Qaalu … Read more