Surah Qasas in Roman English

Surah Qasas in Roman English     Bismillaahir Rahmaanir Raheem Taa-Seeen-Meeem Tilka Aayaatul Kitaabil mubeen Natloo ‘alaika min naba-i Moosaa wa Fir’awna bilhaqqi liqawminy yu’miinoon Inna Fir’awna ‘alaa fil ardi wa ja’ala ahlahaa shiya’ai yastad’ifu taaa’ifatam minhum yuzabbihu abnaaa’ahum wa yastahyee nisaaa’ahum; innahoo kaana minal mufsideen Wa nureedu an namunna ‘alal lazeenas tud’ifoo fil ardi … Read more