Surah TaHa in Roman English

Surah TaHa in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Taa-Haa Maaa anzalnaa ‘alaikal Qur-aana litashqaaa Illaa tazkiratal limany yakhshaa Tanzeelam mimman khalaqal arda was samaawaatil ‘ulaa Ar-Rahmaanu ‘alal ‘Arshis tawaa Lahoo maa fis samaawaati wa maa fil ardi wa maa bainahumaa wa maa tahtassaraa Wa in tajhar bilqawli fainnahoo ya’lamus sirra wa akhfaa Allaahu laaa … Read more