Surah Room in Roman English

Surah Room in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Alif-Laaam-Meeem Ghulibatir Room Feee adnal ardi wa hummim ba’di ghalabihim sa-yaghliboon Fee bid’i sineen; lillaahil amru min qablu wa mim ba’d; wa yawma’iziny yafrahul mu’minoon Binasril laa; yansuru mai yashaaa’u wa Huwal ‘Azeezur Raheem Wa’dal laahi laa yukhliful laahu wa’dahoo wa laakin na aksaran naasi laa … Read more