Hajj aur Umrah ke Masail

Hajj aur Umrah ke Masail 1-Haj ke maani: Haj ke lafzi maani hai iraada karna Haj ke istelaahi maani hai makhsoos afaal ki adyegi ke liye masjid haram ki taraf (safar) ka irada karna Haj keh lata hai. 2-Umrah ke maani: Umrah ke lafzi maani hai irada karna ya ziyarath karna Umrah ke istelaahi maani …

Hajj aur Umrah ke Masail Read More »