Quran Transliteration

Quran Transliteration

 

 

Table of Contents

Surah Al-Fatiha

 

 

 

 1. Bismillaahir Rahmaanir Raheem
 2. Alhamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen
 3. Ar-Rahmaanir-Raheem
 4. Maaliki Yawmid-Deen
 5. Iyyaaka na’budu wa lyyaaka nasta’een
 6. Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem
 7. Siraatal-lazeena an’amta ‘alaihim ghayril-maghdoobi ‘alaihim wa lad-daaalleen

 

 

 

Surah Al-Baqarah

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Meeem
 2. Zaalikal Kitaabu laa raiba feeh; hudal lilmuttaqeen
 3. Allazeena yu’minoona bilghaibi wa yuqeemoonas salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqoon
 4. Wallazeena yu’minoona bimaa unzila ilaika wa maaa unzila min qablika wa bil Aakhirati hum yooqinoon
 5. Ulaaa’ika ‘alaa hudam mir rabbihim wa ulaaa’ika humul muflihoon
 6. Innal lazeena kafaroo sawaaa’un ‘alaihim ‘a-anzar tahum am lam tunzirhum laa yu’minoon
 7. Khatamal laahu ‘alaa quloobihim wa ‘alaa sam’i-him wa ‘alaaa absaarihim ghishaa watunw wa lahum ‘azaabun ‘azeem (section 1)
 8. Wa minan naasi mainy yaqoolu aamannaa billaahi wa bil yawmil aakhiri wa maa hum bimu’mineen
 9. Yukhaadi’oonal laaha wallazeena aamanoo wa maa yakhda’oona illaaa anfusahum wa maa yash’uroon
 10. Fee quloobihim mara dun fazaadahumul laahu maradah; wa lahum ‘azaabun aleemum bimaa kaanoo yakziboon
 11. Wa izaa qeela lahum laa tufsidoo fil ardi qaalooo innamaa nahnu muslihoon
 12. Alaaa innahum humul mufsidoona wa laakil laa yash’uroon
 13. Wa izaa qeela lahum aaminoo kamaaa aamanan naasu qaalooo anu’minu kamaaa aamanas sufahaaa’; alaaa innahum humus sufahaaa’u wa laakil laa ya’lamoon
 14. Wa izaa laqul lazeena aamanoo qaalooo aamannaa wa izaa khalaw ilaa shayaateenihim qaalooo innaa ma’akum innamaa nahnu mustahzi’oon
 15. Allahu yastahzi’u bihim wa yamudduhum fee tughyaanihim ya’mahoon
 16. Ulaaa’ikal lazeenash tara wud dalaalata bilhudaa famaa rabihat tijaaratuhum wa maa kaanoo muhtadeen
 17. Masaluhum kamasalillazis tawqada naaran falammaaa adaaa’at maa hawlahoo zahabal laahu binoorihim wa tarakahum fee zulumaatil laa yubsiroon
 18. Summum bukmun ‘umyun fahum laa yarji’oon
 19. Aw kasaiyibim minas samaaa’i feehi zulumaatunw wa ra’dunw wa barq, yaj’aloona asaabi’ahum feee aazaanihim minas sawaa’iqi hazaral mawt’ wallaahu muheetum bilkaafireen
 20. Yakaadul barqu yakhtafu absaarahum kullamaaa adaaa’a lahum mashaw feehi wa izaaa azlama ‘alaihim qaamoo; wa law shaaa’al laahu lazahaba bisam’ihim wa absaarihim; innal laaha ‘alaa kulli shai’in Qadeer (section 2)
 21. Yaaa aiyuhan naasu’budoo Rabbakumul lazee khalaqakum wallazeena min qablikum la’allakum tattaqoon
 22. Allazee ja’ala lakumul arda firaashanw wassamaaa’a binaaa ‘anw wa anzala minassamaaa’i maaa’an fa akhraja bihee minas samaraati rizqal lakum falaa taj’aloo lillaahi andaadanw wa antum ta’lamoon
 23. Wa in kuntum fee raibim mimmaa nazzalnaa ‘alaa ‘abdinaa fatoo bi Sooratim mim mislihee wad’oo shuhadaaa’akum min doonil laahi in kuntum saadiqeen
 24. Fail lam taf’aloo wa lan taf’aloo fattaqun Naaral latee waqooduhan naasu walhijaaratu u’iddat lilkaafireen
 25. Wa bashshiril lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati anna lahum jannaatin tajree min tahtihal anhaaru kullamaa ruziqoo minhaa min samaratir rizqan qaaloo haazal lazee ruziqnaa min qablu wa utoo bihee mutashaabihaa, wa lahum feehaaa azwaajum mutahhara tunw wa hum feehaa khaalidoon
 26. Innal laaha laa yastahyeee ai yadriba masalam maa ba’oodatan famaa fawqahaa; faammal lazeena aamanoo faya’lamoona annahul haqqu mir rabbihim wa ammal lazeena kafaroo fayaqooloona maazaaa araadal laahu bihaazaa masalaa; yudillu bihee kaseeranw wa yahdee bihee kaseeraa; wa maa yudillu biheee illal faasiqeen
 27. Allazeena yanqudoona ‘ahdal laahi mim ba’di meesaaqihee wa yaqta’oona maaa amaral laahu biheee ai yoosala wa yufsidoona fil ard; ulaaa’ika humul khaasiroon
 28. Kaifa takfuroona billaahi wa kuntum amwaatan fa ahyaakum summa yumeetukum summa yuhyeekum summaa ilaihi turja’oon
 29. Huwal lazee khalaqa lakum maa fil ardi jamee’an summas tawaaa ilas samaaa’i fasaw waahunna sab’a samaa waat; wa Huwa bikulli shai’in Aleem (section 3)
 30. Wa iz qaala rabbuka lil malaaa’ikati innee jaa’ilun fil ardi khaleefatan qaalooo ataj’alu feehaa mai yufsidu feehaa wa yasfikud dimaaa’a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qaala inneee a’lamu maa laa ta’lamoon
 31. Wa ‘allama Aadamal asmaaa’a kullahaa summa ‘aradahum ‘alal malaaa’ikati faqaala ambi’oonee bias maaa’i haaa’ulaaa’i in kuntum saadiqeen
 32. Qaaloo subhaanaka laa ‘ilma lanaaa illaa maa ‘allamtanaaa innaka antal’aleemul hakeem
 33. Qaala yaaa Aadamu ambi’ hum biasmaaa’ihim falammaa amba ahum bi asmaaa’ihim qaala alam aqul lakum inneee a’lamu ghaibas samaawaati wal ardi wa a’lamu maa tubdoona wa maa kuntum taktumoon
 34. Wa iz qulnaa lilmalaaa’i katis judoo liAadama fasajadooo illaaa Ibleesa abaa wastakbara wa kaana minal kaafireen
 35. Wa qulnaa yaaa Aadamus kun anta wa zawjukal jannata wa kulaa minhaa raghadan haisu shi’tumaa wa laa taqrabaa haazihish shajarata fatakoonaa minaz zaalimeen
 36. Fa azallahumash Shaitaanu ‘anhaa fa akhrajahumaa mimmaa kaanaa fee wa qulnah bitoo ba’dukum liba’din ‘aduwwunw wa lakum fil ardi mustaqarrunw wa mataa’un ilaa heen
 37. Fatalaqqaaa Aadamu mir Rabbihee Kalimaatin fataaba ‘alaihi; innahoo Huwat Tawwaabur Raheem
 38. Qulnah bitoo minhaa jamee ‘an fa immaa ya’tiyannakum minnee hudan faman tabi’a hudaaya falaa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahza noon
 39. Wallazeena kafaroo wa kaz zabooo bi aayaatinaa ulaaa’ika Ashaabun Naari hum feehaa khaalidoon (section 4)
 40. Yaa Baneee Israaa’eelaz kuroo ni’matiyal lateee an’amtu ‘alaikum wa awfoo bi’Ahdeee oofi bi ahdikum wa iyyaaya farhaboon
 41. Wa aaminoo bimaaa anzaltu musaddiqal limaa ma’akum wa laa takoonooo awwala kaafirim bihee wa laa tashtaroo bi Aayaatee samanan qaleelanw wa iyyaaya fattaqoon
 42. Wa laa talbisul haqqa bilbaatili wa taktumul haqqa wa antum ta’lamoon
 43. Wa aqeemus salaata wa aatuz zakaata warka’oo ma’ar raaki’een
 44. Ataamuroonan naasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatloonal Kitaab; afalaa ta’qiloon
 45. Wasta’eenoo bissabri was Salaah; wa innahaa lakabee ratun illaa alal khaashi’een
 46. Allazeena yazunnoona annahum mulaaqoo Rabbihim wa annahum ilaihi raaji’oon (section 5)
 47. Yaa Baneee Israaa’eelaz kuroo ni’matiyal lateee an’amtu ‘alaikum wa annee faddaltukum ‘alal ‘aalameen
 48. Wattaqoo Yawmal laa tajzee nafsun ‘an nafsin shai’anw wa laa yuqbalu minhaa shafaa’atunw wa laa yu’khazu minhaa ‘adlunw wa laa hum yunsaroon
 49. Wa iz najjainaakum min Aali Fir’awna yasoomoonakum sooo’al azaabi yuzabbihoona abnaaa’akum wa yastahyoona nisaaa’akum; wa fee zaalikum balaaa’um mir Rabbikum ‘azeem
 50. Wa iz faraqnaa bikumul bahra fa anjainaakum wa agh-raqnaaa Aala Fir’awna wa antum tanzuroon
 51. Wa iz waa’adnaa Moosaaa arba’eena lailatan summattakhaztumul ‘ijla mim ba’dihee wa antum zaalimoon
 52. Summa ‘afawnaa ‘ankum mim ba’di zaalika la’allakum tashkuroon
 53. Wa iz aatainaa Moosal kitaaba wal Furqaana la’allakum tahtadoon
 54. Wa iz qaala Moosaa liqawmihee yaa qawmi innakum zalamtum anfusakum bittikhaa zikumul ‘ijla fatoobooo ilaa Baari’ikum faqtulooo anfusakum zaalikum khairul lakum ‘inda Baari’ikum fataaba ‘alaikum; innahoo Huwat Tawwaabur Raheem
 55. Wa iz qultum yaa Moosaa lan nu’mina laka hattaa naral laaha jahratan fa akhazat kumus saa’iqatu wa antum tanzuroon
 56. Summa ba’asnaakum mim ba’di mawtikum la’allakum tashkuroon
 57. Wa zallalnaa ‘alaikumul ghamaama wa anzalnaa ‘alaikumul Manna was Salwaa kuloo min taiyibaati maa razaqnaakum wa maa zalamoonaa wa laakin kaanooo anfusahum yazlimoon
 58. Wa iz qulnad khuloo haazihil qaryata fakuloo minhaa haisu shi’tum raghadanw wadkhulul baaba sujjadanw wa qooloo hittatun naghfir lakum khataayaakum; wa sanazeedul muhsineen
 59. Fabaddalal lazeena zalamoo qawlan ghairal lazee qeela lahum fa anzalnaa ‘alal lazeena zalamoo rijzam minas samaaa’i bimaa kaanoo yafsuqoon (section 6)
 60. Wa izis tasqaa Moosaa liqawmihee faqulnad rib bi’asaakal hajara fanfajarat minhusnataaa ‘ashrata ‘aynan qad ‘alima kullu unaasim mash rabahum kuloo washraboo mir rizqil laahi wa laa ta’saw fil ardi mufsideen
 61. Wa iz qultum yaa Moosaa lan nasbira ‘alaa ta’aaminw waahidin fad’u lanaa rabbaka yukhrij lanaa mimmaa tumbitul ardu mimbaqlihaa wa qis saaa’ihaa wa foomihaa wa ‘adasihaa wa basalihaa qaala atastabdiloonal lazee huwa adnaa billazee huwa khayr; ihbitoo misran fa inna lakum maa sa altum; wa duribat ‘alaihimuz zillatu walmaskanatu wa baaa’oo bighadabim minal laah; zaalika bi annahum kaano yakfuroona bi aayaatil laahi wa yaqtuloonan Nabiyyeena bighairil haqq; zaalika bimaa ‘asaw wa kaanoo ya’tadoon (section 7)
 62. Innal lazeena aamanoo wallazeena haadoo wan nasaaraa was Saabi’eena man aamana billaahi wal yawmil aakhiri wa ‘amila saalihan falahum ajruhum ‘inda Rabbihim wa laa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahzanoon
 63. Wa iz akhaznaa meesaaqakum wa rafa’naa fawqakumut Toora khuzoo maaa aatainaakum biquwwatinw wazkuroo maa feehi la’allakum tattaqoon
 64. Summa tawallaitum mim ba’di zaalika falawlaa fadlul laahi ‘alaikum wa rahmatuhoo lakuntum minal khaasireen
 65. Wa laqad ‘alimtumul lazeena’-tadaw minkum fis Sabti faqulnaa lahum koonoo qiradatan khaasi’een
 66. Faja’alnaahaa nakaalal limaa baina yadaihaa wa maa khalfahaa wa maw’izatal lilmuttaqeen
 67. Wa iz qaala Moosaa liqawmiheee innal laaha yaamurukum an tazbahoo baqaratan qaalooo atattakhizunna huzuwan qaala a’oozu billaahi an akoona minal jaahileen
 68. Qaalud-‘u lanaa rabbaka yubaiyil lanaa maa hee; qaala innahoo yaqoolu innahaa baqaratul laa faaridunw wa laa bikrun ‘awaanum baina zaalika faf’aloo maa tu’maroon
 69. Qaalud-‘u lanaa Rabbaka yubaiyil lanaa maa lawnuhaa; qaala innahoo yaqoolu innahaa baqaratun safraaa’u faaqi’ul lawnuhaa tasurrunnaazireen
 70. Qaalud-‘u lanaa Rabbaka yubaiyil lanaa maa hiya innal baqara tashaabaha ‘alainaa wa innaaa in shaaa’al laahu lamuhtadoon
 71. Qaala innahoo yaqoolu innahaa baqaratul laa zaloolun tuseerul arda wa laa tasqil harsa musallamatullaa shiyata feehaa; qaalul ‘aana jita bilhaqq; fazabahoohaa wa maa kaado yaf’aloon (section 8)
 72. Wa iz qataltum nafsan faddaara’tum feehaa wallaahu mukhrijum maa kuntum taktumoon
 73. Faqulnad riboohu biba’dihaa; kazaalika yuhyil laa hul mawtaa wa yureekum aayaatihee la’allakum ta’qiloon
 74. Summa qasat quloobukum mim ba’di zaalika fahiya kalhijaarati aw-ashaadu qaswah; wa inna minal hijaarati lamaa yatafajjaru minhul anhaar; wa inna minhaa lamaa yash shaqqaqu fayakhruju minhul maaa’; wa inna minhaa lamaa yahbitu min khashyatil laa; wa mal laahu bighaafilin ‘ammaa ta’maloon
 75. Afatatma’oona ai yu’minoo lakum wa qad kaana fareequm minhum yasma’oona Kalaamal laahi summa yuharri foonahoo mim ba’di maa’aqaloohu wa hum ya’lamoon
 76. Wa izaa laqul lazeena aamanoo qaalooo aamannaa wa izaakhalaa ba’duhum ilaa ba’din qaalooo atuhaddisoonahum bimaa fatahal laahu ‘alaikum liyuhaajjookum bihee ‘inda rabbikum; afalaa ta’qiloon
 77. Awalaa ya’lamoona annal laaha ya’lamu maa yusirroona wa maa yu’linoon
 78. Wa minhum ummiyyoona laa ya’lamoonal kitaaba illaaa amaaniyya wa in hum illaa yazunnoon
 79. Fawailul lillazeena yaktuboonal kitaaba bi aidihim summa yaqooloona haazaa min ‘indil laahi liyashtaroo bihee samanan qaleelan fawailul lahum mimmaa katabat aydeehim wa wailul lahum mimmaa yaksiboon
 80. Wa qaaloo lan tamassanan Naaru illaaa ayyaamam ma’doo dah; qul attakhaztum ‘indal laahi ‘ahdan falai yukhlifal laahu ‘ahdahooo am taqooloona ‘alal laahi maa laa ta’lamoon
 81. Balaa man kasaba sayyi’atanw wa ahaatat bihee khateee’atuhoo fa-ulaaa’ika Ashaabun Naari hum feehaa khaalidoon
 82. Wallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati ulaaa’ika Ashaabul Jannati hum feeha khaalidoon (section 9)
 83. Wa iz akhaznaa meesaaqa Baneee Israaa’eela laa ta’budoona illal laaha wa bil waalidaini ihsaananw wa zil qurbaa walyataamaa walmasaakeeni wa qooloo linnaasi husnanw wa aqeemus salaata wa aatuzZakaata summa tawallaitum illaa qaleelam minkum wa antum mu’ridoon
 84. Wa iz akhaznaa meesaa qakum laa tasfikoona dimaaa’akum wa laa tukhrijoona anfusakum min diyaarikum summa aqrartum wa antum tashhadoon
 85. Summa antum haaa’ulaaa’i taqtuloona anfusakum wa tukhrijoona fareeqam minkum min diyaarihim tazaaharoona ‘alaihim bil ismi wal’udwaani wa iny yaatookum usaaraa tufaadoohum wahuwa muharramun ‘alaikum ikhraajuhum; afatu’ mi-noona biba’dil Kitaabi wa takfuroona biba’d; famaa jazaaa’u mai yaf’alu zaalika minkum illaa khizyun fil hayaatid-dunyaa wa yawmal qiyaamati yuraddoona ilaaa ashaddil ‘azaab; wa mal laahu bighaafilin ‘ammaa ta’maloon
 86. Ulaaa’ikal lazeenash tarawul hayaatad dunyaa bil aakhirati falaa yukhaffafu ‘anhumul ‘azaabu wa laa hum yunsaroon (section 10)
 87. Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba wa qaffainaa mim ba’dihee bir Rusuli wa aatainaa ‘Eesab-na-Maryamal baiyinaati wa ayyadnaahu bi Roohil Qudus; afakullamaa jaaa’akum Rasoolum bimaa laa tahwaaa anfusukumus takbartum fafareeqan kazzabtum wa fareeqan taqtuloon
 88. Wa qaaloo quloobunaa ghulf; bal la’anahumul laahu bikufrihim faqaleelam maa yu’minoon
 89. Wa lammaa jaaa’ahum Kitaabum min ‘indil laahi musaddiqul limaa ma’ahum wa kaanoo min qablu yastaftihoona ‘alal lazeena kafaroo falammaa jaaa’ahum maa ‘arafoo kafaroo bih; fala ‘natul laahi ‘alal kaafireen
 90. Bi’samash taraw biheee anfusahum ai yakfuroo bimaaa anzalal laahu baghyan ai yunazzilal laahu min fadlihee ‘alaa mai yashaaa’u min ibaadihee fabaaa’oo bighadabin ‘alaa ghadab; wa lilkaafireena ‘azaabum muheen
 91. Wa izaa qeela lahum aaminoo bimaaa anzalal laahu qaaloo nu’minu bimaaa unzila ‘alainaa wa yakfuroona bimaa waraaa’ahoo wa huwal haqqu musaddiqal limaa ma’ahum; qul falima taqtuloona Ambiyaaa’al laahi min qablu in kuntum mu’mineen
 92. Wa laqad jaaa’akum Moosa bilbaiyinaati summat takhaztumul ‘ijla mim ba’dihee wa antum zaalimoon
 93. Wa iz akhaznaa meesaaqakum wa rafa’naa fawqa kumut Toora khuzoo maaa aatainaakum biquwwatinw wasma’oo qaaloo sami’naa wa ‘asainaa wa ushriboo fee quloobihimul ‘ijla bikufrihim; qul bi’samaa yaamurukum biheee eemaanukum in kuntum mu’mineen
 94. Qul in kaanat lakumud Daarul Aakhiratu ‘indal laahi khaalisatam min doonin naasi fatamannawul mawta in kuntum saadiqeen
 95. Wa lai yatamannawhu abadam bimaa qaddamat aydeehim; wallaahu ‘aleemum bizzaalimeen
 96. Wa latajidannahum ahrasannaasi ‘alaa hayaatinw wa minal lazeena ashrakoo; yawaddu ahaduhum law yu’ammaru alfa sanatinw wa maa huwa bi muzahzihihee minal ‘azaabi ai yu’ammar; wallaahu baseerum bimaa ya’maloon (section 11)
 97. Qul man kaana ‘aduwwal li Jibreela fainnahoo nazzalahoo ‘alaa qalbika bi iznil laahi musaddiqal limaa baina yadaihi wa hudanw wa bushraa lilmu’mineen
 98. Man kaana ‘aduwwal lillaahi wa malaaa’ikatihee wa Rusulihee wa Jibreela wa Meekaala fa innal laaha ‘aduwwul lilkaafireen
 99. Wa laqad anzalnaaa ilaika Aayaatim baiyinaatinw wa maa yakfuru bihaaa illal faasiqoon
 100. Awa kullamaa ‘aahadoo ahdan nabazahoo fareequm minhum; bal aksaruhum laa yu’minoon
 101. Wa lammaa jaaa’ahum Rasoolum min ‘indil laahi musaddiqul limaa ma’ahum nabaza fareequm minal lazeena ootul Kitaaba Kitaabal laahi waraaa’a zuhoorihim ka annahum laa ya’lamoon
 102. Wattaba’oo maa tatlush Shayaateenu ‘alaa mulki Sulaimaana wa maa kafara Sulaimaanu wa laakinnash Shayatteena kafaroo yu’al limoonan naasas sihra wa maaa unzila ‘alal malakaini bi Baabila Haaroota wa Maaroot; wa maa yu’allimaani min ahadin hattaa yaqoolaaa innamaa nahnu fitnatun falaa takfur fayata’al lamoona minhumaa maa yufarriqoona bihee bainal mar’i wa zawjih; wa maa hum bidaaarreena bihee min ahadin illaa bi-iznillah; wa yata’allamoona maa yadurruhum wa laa yanfa’uhum; wa laqad ‘alimoo lamanish taraahu maa lahoo fil Aakhirati min khalaaq; wa labi’sa maa sharaw biheee anfusahum; law kaanoo ya’lamoon
 103. Wa law annahum aamanoo wattaqaw lamasoobatum min ‘indillaahi khairun law kaanoo ya’lamoon (section 12)
 104. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo laa taqooloo raa’inaa wa qoolun zurnaa wasma’oo; wa lilkaafireena ‘azaabun aleem
 105. Maa yawaddul lazeena kafaroo min ahlil kitaabi wa lal mushrikeena ai-yunazzala ‘alaikum min khairim mir Rabbikum; wallaahu yakhtassu birahmatihee mai-yashaaa; wallaahu zul fadlil’azeem
 106. Maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na-ti bikhairim minhaaa aw mislihaaa; alam ta’lam annal laaha ‘alaa kulli shai’in qadeer
 107. Alam ta’lam annallaaha lahoo mulkus samaawaati wal ard; wa maa lakum min doonil laahi minw waliyyinw wa laa naseer
 108. Am tureedoona an tas’aloo Rasoolakum kamaa su’ila Moosa min qabl; wa mai yatabaddalil kufra bil eemaani faqad dalla sawaaa’as sabeel
 109. Wadda kaseerum min ahlil kitaabi law yaruddoo nakum mim ba’di eemaanikum kuffaaran hasadam min ‘indi anfusihim mim ba’di maa tabaiyana lahumul haqqu fa’foo wasfahoo hattaa yaa tiyallaahu bi amrih; innal laaha ‘alaa kulli shai’in qadeer
 110. Wa aqeemus salaata wa aatuz zakaah; wa maa tuqaddimoo li anfusikum min khairin tajidoohu ‘indal laah; innal laaha bimaa ta’maloona baseer
 111. Wa qaaloo lai yadkhulal jannata illaa man kaana Hoodan aw Nasaaraa; tilka amaaniyyuhum; qul haatoo burhaa nakum in kuntum saadiqeen
 112. Balaa man aslama wajhahoo lillaahi wa huwa muhsinun falahooo ajruhoo ‘inda rabbihee wa laa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahzanoon (section 13)
 113. Wa qaalatil Yahoodu laisatin Nasaaraa ‘alaa shai’inw-wa qaalatin Nasaaraaa laisatil Yahoodu ‘alaa shai’inw’wa hum yatloonal Kitaab; kazaalika qaalal lazeena la ya’lamoona misla qawlihim; fallaahu yahkumu bainahum Yawmal Qiyaamati feemaa kaanoo feehi yakhtalifoon
 114. Wa man azlamu mimmam-mana’a masaajidal laahi ai-yuzkara feehas muhoo wa sa’aa fee kharaabihaaa; ulaaa’ika maa kaana lahum ai yadkhuloohaaa illaa khaaa’ifeen; lahum fiddunyaa khizyunw wa lahum fil aakhirati ‘azaabun ‘azeem
 115. Wa lillaahil mashriqu walmaghrib; fa aynamaa tuwalloo fasamma wajhullaah; innal laaha waasi’un Aleem
 116. Wa qaalut takhazal laahu waladan subhaanahoo bal lahoo maa fis samaawaati wal ardi kullul lahoo qaanitoon
 117. Badeee’us samaawaati wal ardi wa izaa qadaaa amran fa innamaa yaqoolu lahoo kun fayakoon
 118. Wa qaalal lazeena laa ya’lamoona law laa yukallimunal laahu aw taateenaaa aayah; kazaalika qaalal lazeena min qablihim misla qawlihim; tashaabahat quloobuhum; qad baiyannal aayaati liqawminy yooqinoon
 119. Innaaa arsalnaaka bilhaqqi basheeranw wa nazeeranw wa laa tus’alu ‘an Ashaabil Jaheem
 120. Wa lan tardaa ‘ankal Yahoodu wa lan Nasaaraa hattaa tattabi’a millatahum; qul inna hudal laahi huwalhudaa; wa la’init taba’ta ahwaaa’ahum ba’dal lazee jaaa’aka minal ‘ilmimaa laka minal laahi minw waliyyinw wa laa naseer
 121. Allazeena aatainaahumul Kitaaba yatloonahoo haqqa tilaawatiheee ulaaa’ika yu’minoona bih; wa mai yakfur bihee fa ulaaa’ika humul khaasiroon (section 14)
 122. Yaa Baneee Israaa’eelaz-kuroo ni’matiyal lateee an’amtu ‘alaikum wa annee faddaltukum ‘alal ‘aalameen
 123. Wattaqoo yawmal laa tajzee nafsun ‘an nafsin shai ‘anw wa laa yuqbalu minhaa ‘adlunw wa laa tanfa’uhaa shafaa ‘atunw wa laa hum yunsaroon
 124. Wa izib talaaa Ibraaheema Rabbuhoo bi Kalimaatin fa atammahunna qaala Innee jaa’iluka linnaasi Imaaman qaala wa min zurriyyatee qaala laa yanaalu ‘ahdiz zaalimeen
 125. Wa iz ja’alnal Baita masaabatal linnaasi wa amnanw wattakhizoo mim Maqaami Ibraaheema musallaaa; wa ‘ahidnaaa ilaaa Ibraaheema wa Ismaa’eela an tahhiraa Baitiya littaaa’ifeena wal’aakifeena warrukka’is sujood
 126. Wa iz qaala Ibraaheemu Rabbij ‘al haazaa baladan aaminanw warzuq ahlahoo minas samaraati man aamana minhum billaahi wal yawmil aakhiri qaala wa man kafara faumatti’uhoo qaleelan summa adtarruhooo ilaa ‘azaabin Naari wa bi’salmaseer
 127. Wa iz yarfa’u Ibraaheemul qawaa’ida minal Baitiwa Ismaa’eelu Rabbanaa taqabbal minnaa innaka Antas Samee’ul Aleem
 128. Rabbanaa waj’alnaa muslimaini laka wa min zurriyyatinaaa ummatam muslimatal laka wa arinaa manaasikanaa wa tub ‘alainaa innaka antat Tawwaabur Raheem
 129. Rabbanaa wab’as feehim Rasoolam minhum yatloo ‘alaihim aayaatika wa yu’allimuhumul Kitaaba wal Hikmata wa yuzakkeehim; innaka Antal ‘Azeezul Hakeem (section 15)
 130. Wa mai yarghabu ‘am-Millati Ibraaheema illaa man safiha nafsah; wa laqadis tafainaahu fid-dunyaa wa innahoo fil aakhirati laminas saaliheen
 131. Iz qaala lahoo Rabbuhooo aslim qaala aslamtu li Rabbil ‘aalameen
 132. Wa wassaa bihaaa Ibraaheemu baneehi wa Ya’qoob, yaa baniyya innal laahas tafaa lakumud deena falaa tamootunna illaa wa antum muslimoon
 133. Am kuntum shuhadaaa’a iz hadara Ya’qoobal mawtu iz qaala libaneehi maa ta’budoona mim ba’dee qaaloo na’budu ilaahaka wa ilaaha aabaaa’ika Ibraaheema wa Ismaa’eela wa Ishaaqa Ilaahanw waahidanw wa nahnu lahoo muslimoon
 134. Tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat wa lakum maa kasabtum wa laa tus’aloona ‘ammaa kaanoo ya’maloon
 135. Wa qaaloo koonoo Hoodan aw Nasaaraa tahtadoo; qul bal Millata Ibraaheema Haneefanw wa maa kaana minal mushrikeen
 136. Qoolooo aamannaa billaahi wa maaa unzila ilainaa wa maaa unzila ilaaa Ibraaheema wa Ismaa’eela wa Ishaaqa wa Ya’qooba wal Asbaati wa maaootiya Moosa wa ‘Eesaa wa maaa ootiyan Nabiyyoona mir Rabbihim laa nufarriqoo baina ahadim minhum wa nahnu lahoo muslimoon
 137. Fa in aamanoo bimisli maaa aamantum bihee faqadih tadaw wa in tawallaw fa innamaa hum fee shiqaaq; fasayakfeekahumul laah; wa Huwas Samee’ul Aleem
 138. Sibghatal laahi wa man ahsanu minal laahi sibghatanw wa nahnu lahoo ‘aabidoon
 139. Qul atuhaaajjoonanaa fil laahi wa Huwa Rabbunaa wa Rabbukum wa lanaa a’maalunaa wa lakum a’maalukum wa nahnu lahoo mukhlisoon
 140. Am taqooloona inna Ibraaheema wa Ismaa’eela wa Ishaaqa wa Ya’qooba wal asbaata kaanoo Hoodan aw Nasaaraa; qul ‘a-antum a’lamu amil laah; wa man azlamu mimman katama shahaadatan ‘indahoo minallaah; wa mallaahu bighaafilin ‘ammaa ta’maloon
 141. Tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat wa lakum maa kasabtum wa laa tus’aloona ‘ammaa kaano ya’maloon (section 16, End Juz 1)
 142. Sayaqoolus sufahaaa’u minan naasi maa wallaahum ‘an Qiblatihimul latee kaanoo ‘alaihaa; qul lillaahil mashriqu walmaghrib; yahdee mai yashaaa’u ilaa Siraatim Mustaqeem
 143. Wa kazaalika ja’alnaakum ummatanw wasatal litakoonoo shuhadaaa’a ‘alan naasi wa yakoonar Rasoolu ‘alaikum  shaheedaa; wa maa ja’alnal qiblatal latee kunta ‘alaihaaa illaa lina’lama mai yattabi’ur Rasoola mimmai yanqalibu ‘alaa ‘aqibayh; wa in kaanat lakabeeratan illaa ‘alal lazeena hadal laah; wa maa kaanal laahu liyudee’a eemaanakum; innal laaha binnaasi la Ra’oofur Raheem
 144. Qad naraa taqalluba wajhika fis samaaa’i fala nuwalliyannaka qiblatan tardaahaa; fawalli wajhaka shatral Masjidil haaraam; wa haisu maa kuntum fawalloo wujoohakum shatrah; wa innal lazeena ootul Kitaaba laya’lamoona annahul haqqu mir Rabbihim; wa mal laahu bighaafilin ‘ammaa ya’maloon
 145. Wa la’in ataital lazeena ootul kitaaba bikulli aayatim maa tabi’oo Qiblatak; wa maaa anta bitaabi’in Qiblatahum; wa maa ba’duhum bitaabi”in Qiblata ba’d; wa la’init taba’ta ahwaaa’ahum mim ba’di maa jaaa’aka minal ‘ilmi innaka izal laminaz zaalimeen
 146. Allazeena aatainaahumul kitaaba ya’rifoonahoo kamaa ya’rifoona abnaaa’ahum wa inna fareeqam minhum layaktumoonal haqqa wa hum ya’lamoon
 147. Alhaqqu mir Rabbika falaa takoonana minal mumtareen (section 17)
 148. Wa likullinw wijhatun huwa muwalleehaa fastabiqul khairaat; ayna maa takoonoo yaati bikumullaahu jamee’aa; innal laaha ‘alaa kulli shai’in qadeer
 149. Wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatral Masjidil Haraam; wa innahoo lalhaqqu mir Rabbik; wa mallaahu bighaafilin ‘ammaa ta’maloon
 150. Wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatral Masjidil Haraam; wa haisu maa kuntum fawalloo wujoohakum shatrahoo li’allaa yakoona linnaasi ‘alaikum hujjatun illal lazeena zalamoo minhum falaa takhshawhum wakhshawnee wa liutimma ni’matee ‘alaikum wa la’allakum tahtadoon
 151. kamaaa arsalnaa feekum Rasoolam minkum yatloo ‘alaikum aayaatina wa yuzakkeekum wa yu’alli mukumul kitaaba wal hikmata wa yu’allimukum maa lam takoonoo ta’lamoon
 152. Fazkurooneee azkurkum washkuroo lee wa laa takfuroon (section 18)
 153. Yaaa ayyuhal laazeena aamanus ta’eenoo bissabri was Salaah; innal laaha ma’as-saabireen
 154. Wa laa taqooloo limai yuqtalu fee sabeelil laahi amwaat; bal ahyaaa’unw wa laakil laa tash’uroon
 155. Wa lanablu wannakum bishai’im minal khawfi waljoo’i wa naqsim minal amwaali wal anfusi was samaraat; wa bashshiris saabireen
 156. Allazeena izaaa asaabathum museebatun qaalooo innaa lillaahi wa innaaa ilaihi raaji’oon
 157. Ulaaa’ika ‘alaihim salawaatun mir Rabbihim wa rahma; wa ulaaa’ika humul muhtadoon
 158. Innas Safaa wal-Marwata min sha’aaa’iril laahi faman hajjal Baita awi’tamara falaa junaaha ‘alaihi ai yattawwafa bihimaa; wa man tatawwa’a khairan fa innal laaha Shaakirun’Aleem
 159. Innal lazeena yaktumoona maaa anzalnaa minal baiyinaati walhudaa mim ba’di maa baiyannaahu linnaasi fil kitaabi ulaaa’ika yal’anuhumul laahu wa yal’anuhumul laa ‘inoon
 160. Illal lazeena taaboo wa aslahoo wa baiyanoo fa ulaaa’ika atoobu ‘alaihim; wa Anat Tawwaabur Raheem
 161. Innal lazeena kafaroo wamaa too wa hum kuffaarun ulaaa’ika ‘alaihim la ‘natul laahi walmalaa’ikati wannaasi ajma’een
 162. khaalideena feeha laa yukhaffafu ‘anhumul ‘azaabu wa laa hum yunzaroon
 163. Wa ilaahukum illaahunw waahid, laaa ilaaha illaa Huwar Rahmaanur Raheem (section 19)
 164. Inna fee khalqis samaawaati wal ardi wakhtilaafil laili wannahaari walfulkil latee tajree fil bahri bimaa yanfa’unnaasa wa maaa anzalal laahu minas samaaa’i mim maaa’in fa ahyaa bihil arda ba’da mawtihaa wa bas sa feehaa min kulli daaabbatinw wa tasreefir riyaahi wassahaabil musakhkhari bainas samaaa’i wal ardi la aayaatil liqawminy ya’qiloon
 165. Wa minan naasi mai yattakhizu min doonil laahi andaadai yuhibboonahum kahubbil laahi wallazeena aamanooo ashaddu hubbal lillah; wa law yaral lazeena zalamoo iz yarawnal ‘azaaba annal quwwata lillaahi jamee’anw wa annallaaha shadeedul ‘azaab
 166. Iz tabarra al lazeenat tubi’oo minal lazeenattaba’oo wa ra awul ‘azaaba wa taqatta’at bihimul asbaab
 167. Wa qaalal lazeenat taba’oo law anna lanaa karratan fanatabarra a minhum kamaa tabarra’oo minnaa; kazaalika yureehimullaahu a’maalahum hasaraatin ‘alaihim wa maa hum bikhaarijeena minan Naar (section 20)
 168. Yaaa ayyuhan naasu kuloo mimmaa fil ardi halaalan taiyibanw wa laa tattabi’oo khutu waatish Shaitaan; innahoo lakum ‘aduwwum mubeen
 169. Innamaa yaamurukum bissooo’i walfahshaaa’i wa an taqooloo alal laahi maa laa ta’lamoon
 170. Wa izaa qeela lahumuttabi’oo maaa anzalal laahu qaaloo bal nattabi’u maaa alfainaa ‘alaihi aabaaa’anaaa; awalaw kaana aabaaa’uhum laa ya’qiloona shai’anw wa laa yahtadoon
 171. Wa masalul lazeena kafaroo kamasalil lazee yan’iqu bimaa laa yasma’u illaa du’aaa’anw wa nidaaa’aa; summum bukmun ‘umyun fahum laa ya’qiloon
 172. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo kuloo min taiyibaati maa razaqnaakum washkuroo lillaahi in kuntum iyyaahu ta’budoon
 173. Innamaa harrama ‘alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzeeri wa maaa uhilla bihee lighairil laahi famanid turra ghaira baaghinw wa laa ‘aadin falaaa isma ‘alaih; innal laaha Ghafoorur Raheem
 174. Innal lazeena yaktumoona maaa anzalal laahu minal kitaabi wa yashtaroona bihee samanan qaleelan ulaaa’ika maa yaakuloona fee butoonihim illan Naara wa laa yukallimu humul laahu Yawmal Qiyaamati wa laa yuzakkeehim wa lahum ‘azaabun aleem
 175. Ulaaa’ikal lazeenash tarawud dalaalata bilhudaa wal’azaaba bilmaghfirah; famaaa asbarahum ‘alan Naar
 176. Zaalika bi annal laaha nazzalal kitaaba bilhaqq; wa innal lazeenakh talafoo fil kitaabi lafee shiqaaqim ba’eed (section 21)
 177. Laisal birra an tuwalloo wujoohakum qibalal mashriqi walmaghribi wa laakinnal birra man aamana billaahi wal yawmil aakhiri wal malaaa ‘ikati wal kitaabi wan nabiyyeena wa aatalmaala ‘alaa hubbihee zawilqurbaa walyataa maa walmasaakeena wabnas sabeeli wassaaa’ileena wa firriqaabi wa aqaamas salaata wa aataz zakaata walmoofoona bi ahdihim izaa ‘aahadoo wasaabireena fil baasaaa’i waddarraaa’i wa heenal baas; ulaaa’ikal lazeena sadaqoo wa ulaaa ‘ika humul muttaqoon
 178. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo kutiba alaikumul qisaasu fil qatlaa alhurru bilhurri wal’abdu bil’abdi wal unsaa bil unsaa; faman ‘ufiya lahoo min akheehi shai’un fattibaa’um bilma’roofi wa adaaa’un ilaihi bi ihsaan; zaalika takhfeefum mir rabikum wa rahmah; famani’ tadaa ba’da zaalika falahoo ‘azaabun aleem
 179. Wa lakum fil qisaasi hayaatuny yaaa ulil albaabi la ‘allakum tattaqoon
 180. Kutiba ‘alaikum izaa hadara ahadakumul mawtu in taraka khairanil wasiyyatu lilwaalidaini wal aqrabeena bilma’roofi haqqan ‘alalmut taqeen
 181. Famam baddalahoo ba’da maa sami’ahoo fa innamaaa ismuhoo ‘alallazeena yubaddi loonah; innallaha Samee’un ‘Aleem
 182. Faman khaafa mim moosin janafan aw isman fa aslaha bainahum falaaa ismaa ‘alayh; innal laaha Ghafoorur Raheem (section 22)
 183. Yaa ayyuhal lazeena aamanoo kutiba ‘alaikumus Siyaamu kamaa kutiba ‘alal lazeena min qablikum la’allakum tattaqoon
 184. Ayyaamam ma’doodaat; faman kaana minkum mareedan aw’alaa safarin fa’iddatum min ayyaamin ukhar; wa ‘alal lazeena yuteeqoonahoo fidyatun ta’aamu miskeenin faman tatawwa’a khairan fahuwa khairul lahoo wa an tasoomoo khairul lakum in kuntum ta’lamoon
 185. Shahru Ramadaanallazeee unzila feehil Qur’aanu hudal linnaasi wa baiyinaatim minal hudaa wal furqaan; faman shahida minkumush shahra falyasumhu wa man kaana mareedan aw ‘alaa safarin fa’iddatum min ayyaamin ukhar; yureedul laahu bikumul yusra wa laa yureedu bikumul ‘usra wa litukmilul ‘iddata wa litukabbirul laaha ‘alaa maa hadaakum wa la’allakum tashkuroon
 186. Wa izaa sa alaka ‘ibaadee ‘annnee fa innee qareebun ujeebu da’wataddaa’i izaa da’aani falyastajeeboo lee wal yu’minoo bee la’allahum yarshudoon
 187. Uhilla lakum laylatas Siyaamir rafasu ilaa nisaaa’ikum; hunna libaasullakum wa antum libaasullahunn; ‘alimal laahu annakum kuntum takhtaanoona anfusakum fataaba ‘alaikum wa ‘afaa ‘ankum fal’aana baashiroo hunna wabtaghoo maa katabal laahoo lakum; wa kuloo washraboo hattaa yatabaiyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri summa atimmus Siyaama ilal layl; wa laa tubaashiroo hunna wa antum ‘aakifoona fil masaajid; tilka hudoodul laahi falaa taqraboohaa; kazaalika yubaiyinul laahu aayaatihee linnaasi la’allahum yattaqoon
 188. Wa laa taakuloo amwaalakum bainakum bilbaatili wa tudloo bihaaa ilal hukkaami litaakuloo fareeqam min amwaalin naasi bil ismi wa antum ta’lamoon (section 23)
 189. Yas’aloonaka ‘anil ahillati qul hiya mawaaqeetu linnaasi wal Hajj; wa laisal birru bi an ta’tul buyoota min zuhoorihaa wa laakinnal birra manit taqaa; wa’tul buyoota min abwaa bihaa; wattaqullaaha la’allakum tuflihoon
 190. Wa qaatiloo fee sabeelillaahil lazeena yuqaatiloonakum wa laa ta’tadooo; innal laaha laa yuhibbul mu’tadeen
 191. Waqtuloohum haisu saqif tumoohum wa akhrijoohum min haisu akhrajookum; walfitnatu ashaddu minal qatl; wa laa tuqaatiloohum ‘indal Masjidil Haraami hattaa yaqaatilookum feehi fa in qaatalookum faqtuloohum; kazaalika jazaaa’ul kaafireen
 192. Fa ininn-tahaw fa innal laaha Ghafoorur Raheem
 193. Wa qaatiloohum hatta laa takoona fitnatunw wa yakoonad deenu lillaahi fa-inin tahaw falaa ‘udwaana illaa ‘alaz zaalimeen
 194. Ash Shahrul Haraamu bish Shahril Haraami wal hurumaatu qisaas; famani’tadaa ‘alaikum fa’tadoo ‘alaihi bimisli ma’tadaa ‘alaikum; wattaqul laaha wa’lamooo annal laaha ma’al muttaqeen
 195. Wa anfiqoo fee sabeelil laahi wa laa tulqoo bi aydeekum ilat tahlukati wa ahsinoo; innal laaha yuhibbul muhsineen
 196. Wa atimmul Hajja wal Umarata lillaah; fain uhsirtum famas taisara minal hadyi walaa tahliqoo ru’oosakum hatta yablughal hadyu mahillah; faman kaana minkum mareedan aw biheee azam mir ra’sihee fafidyatum min Siyaamin aw sadaqatin aw nusuk; fa izaaa amintum faman tamatta’a bil ‘Umrati ilal Hajji famastaisara minal hadyi; famal lam yajid fa Siyaamu salaasati ayyaamin fil Hajji wa sab’atin izaa raja’tum; tilka ‘asharatun kaamilah; zaalika limal lam yakun ahluhoo haadiril Masjidil Haraam; wattaqul laaha wa’lamoo annal laaha shadeedul’iqaab (section 24)
 197. Al-Hajju ashhurum ma’-loomaat; faman farada feehinnal hajja falaa rafasa wa laa fusooqa wa laa jidaala fil Hajj; wa maa taf’aloo min khairiny ya’lamhul laah; wa tazawwadoo fa inna khairaz zaadit taqwaa; wattaqooni yaaa ulil albaab
 198. Laisa ‘alaikum junaahun an tabtaghoo fad lam mir rabbikum; fa izaaa afadtum min ‘Arafaatin fazkurul laaha ‘indal-Mash’aril Haraami waz kuroohu kamaa hadaakum wa in kuntum min qablihee laminad daaalleen
 199. Summa afeedoo min haisu afaadan naasu wastagh firullaah; innal laaha Ghafoor ur-Raheem
 200. Fa-iza qadaitum manaa sikakum fazkurul laaha kazikrikum aabaaa’akum aw ashadda zikraa; faminannaasi mai yaqoolu Rabbanaaa aatinaa fiddunyaa wa maa lahoo fil Aakhirati min khalaaq
 201. Wa minhum mai yaqoolu rabbanaaa aatina fid dunyaa hasanatanw wa fil aakhirati hasanatanw wa qinaa azaaban Naar
 202. Ulaaa’ika lahum naseebum mimmaa kasaboo; wal laahu saree’ul hisaab
 203. Wazkurul laaha feee ayyaamin ma’doodaatin; faman ta’ajjala fee yawmaini falaaa ismaa ‘alaihi wa man ta akhara falaaa isma ‘alayhi; limanit-taqaa; wattaqul laaha wa’lamooo annakum ilaihi tuhsharoon
 204. Wa minan naasi mai yu’jibuka qawluhoo fil hayaatid dunyaa wa yushhidul laaha ‘alaa maa fee qalbihee wa huwa aladdulkhisaam
 205. Wa izaa tawallaa sa’aa fil ardi liyufsida feeha wa yuhlikal harsa wannasl; wallaahu laa yuhibbul fasaad
 206. Wa izaa qeela lahuttaqil laaha akhazathul izzatu bil-ism; fahasbuhoo jahannam; wa labi’sal mihaad
 207. Wa minan naasi mai yashree nafsahub tighaaa’a mardaatil laah; wallaahu ra’oofum bil’ibaad
 208. Yaaa ayyuhal lazeena aamanud khuloo fis silmi kaaaffatanw wa laa tattabi’oo khutuwaatish Shaitaan; innahoo lakum ‘aduwwum mubeen
 209. Fa in zalaltum minba’di maa jaaa’atkumul baiyinaatu fa’lamoo annallaaha ‘Azeezun hakeem
 210. Hal yanzuroona illaaa ai ya’tiya humul laahu fee zulalim minal ghamaami walmalaaa’ikatu wa qudiyal amr; wa ilal laahi turja’ul umoor (section 25)
 211. Sal Banee Israaa’eela kam aatainaahum min aayatim baiyinah; wa mai yubaddil ni’matal laahi mim ba’di maa jaaa’athu fa innallaaha shadeedul’iqaab
 212. Zuyyina lillazeena kafarul hayaatud dunyaa wa yaskharoona minal lazeena aamanoo; wallazeenat taqaw fawqahum yawmal Qiyaamah; wallaahu yarzuqu mai yashaaa’u bighairi hisaab;
 213. Kaanan naasu ummatanw waahidatan fab’asal laahun Nabiyyeena mubashshireena wa munzireena wa anzala ma’ahumul kitaaba bilhaqqi liyahkuma bainan naasi feemakh talafoo feeh; wa makh talafa feehi ‘illallazeena ootoohu mim ba’di maa jaaa’athumul baiyinaatu baghyam bainahum fahadal laahul lazeena aamanoo limakh talafoo feehi minal haqqi bi iznih; wallaahu yahdee mai yashaaa’u ilaa Siraatim Mustaqeem
 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lammaa yaa-tikum masalul lazeena khalaw min qablikum massathumul baasaaa’u waddarraaaa’u wa zulziloo hattaa yaqoolar Rasoolu wallazeena aamanoo ma’ahoo mataa nasrul laah; alaaa inna nasral laahi qareeb
 215. Yas’aloonaka maazaa yunfiqoona qul maaa anfaqtum min khairin falil waalidaini wal aqrabeena walyataamaa wal masaakeeni wabnis sabeel; wa maa taf’aloo min khairin fa innal laaha bihee ‘Aleem
 216. Kutiba alaikumulqitaalu wa huwa kurhullakum wa ‘asaaa an takrahoo shai’anw wa huwa khairullakum wa ‘asaaa an tuhibbo shai’anw wa huwa sharrullakum; wallaahu ya’lamu wa antum laa ta’lamoon (section 26)
 217. Yas’aloonaka ‘anish Shahril Haraami qitaalin feehi qul qitaalun feehi kabeerunw wa saddun ‘an sabeelil laahi wa kufrum bihee wal Masjidil Haraami wa ikhraaju ahlihee minhu akbaru ‘indal laah; walfitnatu akbaru minal qatl; wa laa yazaaloona yuqaatiloonakum hatta yaruddookum ‘an deenikum inis tataa’oo; wa mai yartadid minkum ‘an deenihee fayamut wahuwa kaafirun fa ulaaa’ika habitat a’maaluhum fid dunyaa wal aakhirati wa ulaaa’ika ashaabun Naari hum feehaa khaalidoon
 218. Innal lazeena aamanoo wallazeena haajaroo wa jaahadoo fee sabeelil laahi ulaaa’ika yarjoona rahmatal laah; wallaahu Ghafoorur Raheem
 219. Yas’aloonaka ‘anilkhamri walmaisiri qul feehimaaa ismun kabeerunw wa manaafi’u linnaasi wa ismuhumaa akbaru min naf’ihimaa; wa yas’aloonaka maaza yunfiqoona qulil-‘afwa; kazaalika yubaiyinul laahu lakumul-aayaati la’allakum tatafakkaroon
 220. Fid dunyaa wal aakhirah; wa yas’aloonaka ‘anil yataamaa qul islaahullahum khayr, wa in tukhaalitoohum fa ikhwaanukum; wallaahu ya’lamul mufsida minalmuslih; wa law shaaa’al laahu la-a’natakum; innal laaha ‘Azeezun Hakeem
 221. Wa laatankihul mushrikaati hattaa yu’minn; wa la amatum mu’minatun khairum mim mushrikatinw wa law a’jabatkum; wa laa tunkihul mushrikeena hattaa yu’minoo; wa la’abdummu’minun khairum mimmushrikinw wa law ‘ajabakum; ulaaa’ika yad’oona ilan Naari wallaahu yad’ooo ilal Jannati walmaghfirati biiznihee wa yubaiyinu Aayaatihee linnaasi la’allahum yatazakkaroon (section 27)
 222. Wa yas’aloonaka ‘anil maheedi qul huwa azan fa’tazilun nisaaa’a fil maheedi wa laa taqraboo hunna hattaa yathurna fa-izaa tatah-harrna faatoohunna min haisu amarakumul laah; innallaaha yuhibbut Tawwaabeena wa yuhibbul mutatahhireen
 223. Nisaaa’ukum harsullakum faatoo harsakum annaa shi’tum wa qaddimoo li anfusikum; wattaqul laaha wa’lamooo annakum mulaaqooh; wa bash shirilmu ‘mineen
 224. Wa laa taj’alul laaha ‘urdatal li aymaanikum an tabarroo wa tattaqoo wa tuslihoo bainan naas; wallaahu Samee’un ‘Aleem
 225. Laa yu’aakhi zukumul laahu billaghwi feee aymaa nikum wa laakiny yu’aakhi zukum bimaa kasabat quloo bukum; wallaahu Ghafoorun Haleem
 226. Lillazeena yu’loona min nisaaa’ihim tarabbusu arba’ati ashhurin fain faaa’oo fa innal laaha Ghafoorur Raheem
 227. Wa in ‘azamut talaaqa fa innal laaha Samee’un ‘Aleem
 228. Walmutallaqaatu yatarab basna bi anfusihinna salaasata qurooo’; wa laa yahillu lahunna ai yaktumna maa khalaqal laahu feee arhaaminhinna in kunna yu’minna billaahi wal yawmil aakhir; wa bu’oola tuhunna ahaqqu biraddihinna fee zaalika in araadooo islaahaa; wa lahunna mislul lazee alaihinna bilma’roof; wa lirrijjaali ‘alaihinna daraja; wallaahu ‘Azeezun Hakeem (section 28)
 229. Attalaaqu marrataani fa imsaakum bima’roofin aw tasreehum bi ihsaan; wa laa yahillu lakum an taakhuzoo mimmaaa aataitumoohunna shai’an illaaa ai yakhaafaaa alla yuqeemaa hudoodallahi fa in khiftum allaa yuqeemaa hudoodal laahi falaa junaaha ‘Alaihimaa feemaf tadat bihee tilka hudoodul laahi falaa ta’tadoohaa; wa mai yata’adda hudoodal laahi fa ulaaa’ika humuzzaa limoon
 230. Fa in tallaqahaa falaa tahillu lahoo mim ba’du hattaa tankiha zawjan ghairah; fa in tallaqahaa falaa junaaha ‘alaihimaaa ai yataraaja’aaa in zannaaa ai yuqeemaa hudoodal laa; wa tilka hudoodul laahi yubaiyinuhaa liqawminy ya’lamoon
 231. Wa izaa tallaqtumun nisaaa’a fabalaghna ajala hunna fa amsikoohunna bima’roofin law sarrihoo hunna bima’roof; wa laa tumsikoo hunna diraa rallita’tadoo; wa mai yaf’al zaalika faqad zalama nafsah; wa laa tattakhizooo aayaatillaahi huzuwaa; wazkuroo ni’matal laahi ‘alaikum wa maaa anzala ‘alaikum minal kitaabi wal hikmati ya’izukum bih; wattaqul laaha wa’lamooo annal laaha bikulli shai’in ‘Aleem (section 29)
 232. Wa izaa tallaqtumun nisaaa’a fabalaghna ajalahunna falaa ta’duloo hunna ai yankihna azwaaja hunna izaa taraadaw bainahum bilma’ roof; zaalika yoo’azu bihee man kaana minkum yu’minu billaahi wal yawmil aakhir; zaalikum azkaa lakum wa at-har; wallaahu ya’lamu wa antum laa ta’lamoon
 233. Walwaa lidaatu yurdi’na awlaada hunna hawlaini kaamilaini liman araada ai yutimmar radaa’ah; wa ‘alalmawloodi lahoo rizqu hunna wa kiswatuhunna bilma’roof; laatukallafu nafsun illaa wus’ahaa; laa tudaaarra waalidatum biwaladihaa wa laa mawloodul lahoo biwaladih; wa ‘alal waarisi mislu zaalik; fa in araadaa Fisaalan ‘an taraadim minhumaa wa tashaawurin falaa junaaha ‘alaihimaa; wa in arattum an tastardi’ooo awlaadakum falaa junaaha ‘alaikum izaa sallamtum maaa aataitum bilma’roof; wattaqul laaha wa’lamooo annal laaha bimaa ta’maloona baseer
 234. Wallazeena yutawaffawna minkum wa yazaroona azwaajai yatarabbasna bi anfusihinna arba’ata ashhurinw wa ‘ashran fa izaa balaghna ajalahunna falaa junaaha ‘alaikum feemaa fa’alna feee anfusihinna bilma’roof; wallaahu bimaa ta’maloona Khabeer
 235. Wa laa junaaha ‘alaikum feema ‘arradtum bihee min khitbatin nisaaa’i aw aknantum feee anfusikum; ‘alimal laahu annakum satazkuroonahunna wa laakil laa tuwaa’idoohunna sirran illaaa an taqooloo qawlamma’roofaa; wa laa ta’zimoo ‘uqdatan nikaahi hattaa yablughal kitaabu ajalah; wa’lamooo annal laaha ya’lamumaa feee anfusikum fahzarooh; wa’lamooo annallaaha Ghafoorun Haleem (section 30)
 236. Laa junaaha ‘alaikum in tallaqtumun nisaaa’a maa lam tamassoohunna aw tafridoo lahunna fareedah; wa matti’hoohunna ‘alal moosi’i qadaruhoo wa ‘alal muqtiri qadaruhoo matta’am bilma’roofi haqqan ‘alalmuhsineen
 237. Wa in tallaqtumoohunna min qabli an tamassoohunna wa qad farad tum lahunna fareedatan fanisfu maa faradtum illaaa ai ya’foona aw ya’fuwallazee biyadihee ‘uqdatunnikaah; wa an ta’fooo aqrabu littaqwaa; wa laa tansawulfadla bainakum; innal laaha bimaa ta’maloona Baseer
 238. Haafizoo ‘alas salawaati was Salaatil Wustaa wa qoomoo lillaahi qaaniteen
 239. Fa in khiftum farijaalan aw rukbaanan fa izaaa amintum fazkurul laaha kamaa ‘allamakum maa lam takoonoo ta’lamoon
 240. Wallazeena yutawaf fawna minkum wa yazaroona azwaajanw wasiyyatal li azwaajihim mataa’an ilal hawlighaira ikhraaj; fa in kharajna falaa junaaha ‘alaikum fee maa fa’alna feee anfusihinna min ma’roof; wallaahu Azeezun Hakeem
 241. Wa lilmutallaqaati mataa’um bilma’roofi haqqan ‘alal muttaqeen
 242. Kazaalika yubaiyinul laahu lakum aayaatihee la’allakum ta’qiloon (section 31)
 243. Alam tara ilal lazeena kharajoo min diyaarihim wa hum uloofun hazaral mawti faqaaala lahumul laahu mootoo summa ahyaahum; innal laaha lazoo fadlin ‘alannaasi wa laakinna aksarannaasi laa yashkuroon
 244. Wa qaatiloo fee sabeelil laahi wa’lamooo annal laaha Samee’un ‘Aleem
 245. Man zal lazee yuqridul laaha qardan hasanan fayudaa ‘ifahoo lahoo ad’aafan kaseerah; wallaahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja’oon
 246. Alam tara ilal malai mim Baneee Israaa’eela mim ba’di Moosaaa iz qaaloo li Nabiyyil lahumub ‘as lanaa malikan nuqaatil fee sabeelillaahi qaala hal ‘asaitum in kutiba ‘alaikumul qitaalu allaa tuqaatiloo qaaloo wa maa lanaaa allaa nuqaatila fee sabeelil laahi wa qad ukhrijnaa min diyaarinaa wa abnaaa’inaa falammaa kutiba ‘alaihimul qitaalu tawallaw illaa qaleelam minhum; wallaahu ‘aleemum bizzaalimeen
 247. Wa qaala lahum Nabiy yuhum innal laaha qad ba’asa lakum Taaloota malikaa; qaalooo annaa yakoonu lahul mulku ‘alainaa wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu wa lam yu’ta sa’atamminal maal; qaala innallaahas tafaahu ‘alaikum wa zaadahoo bastatan fil’ilmi waljismi wallaahu yu’tee mulkahoo mai yashaaa’; wallaahu Waasi’un ‘Aleem
 248. Wa qaala lahum Nabiyyuhum inna Aayata mulkiheee ai yaatiyakumut Taabootu feehi sakeenatummir Rabbikum wa baqiyyatummimmaa taraka Aalu Moosa wa Aalu Haaroona tahmiluhul malaaa’ikah; inna fee zaalika la Aayatal lakum in kuntum mu’mineen (section 32)
 249. Falammaa fasala Taalootu biljunoodi qaala innal laaha mubtaleekum binaharin faman shariba minhu falaisa minnee wa mallam yat’amhu fa innahoo minneee illaa manigh tarafa ghurfatam biyadih; fashariboo minhu illaa qaleelamminhum; falammaa jaawazahoo huwa wallazeena aamanoo ma’ahoo qaaloo laa taaqata lanal yawma bi Jaaloota wa junoodih; qaalallazeena yazunnoona annahum mulaaqul laahi kam min fi’atin qaleelatin ghalabat fi’atan kaseeratam bi iznil laah; wallaahuma’as saabireen
 250. Wa lammaa barazoo liJaaloota wa junoodihee qaaloo Rabbanaaa afrigh ‘alainaa sabranw wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa ‘alal qawmil kaafireen
 251. Fahazamoohum bi iznillaahi wa qatala Daawoodu jaaloota wa aataahul laahulmulka Wal Hikmata wa ‘allamahoo mimmaa yashaaa’; wa law laa daf’ullaahin naasa ba’dahum biba’dil lafasadatil ardu wa laakinnal laaha zoo fadlin ‘alal’aalameen
 252. Tilka Aayaatul laahi natloohaa ‘alaika bilhaqq; wa innaka laminal mursaleen (End Juz 2)
 253. Tilkar Rusulu faddalnaa ba’dahum ‘alaa ba’d; minhum man kallamal laahu wa rafa’a ba’dahum darajaat; wa aatainaa ‘Eesab na Maryamal baiyinaati wa ayyadnaahu bi Roohil Qudus; wa law shaaa’al laahu maqtatalal lazeena mimba’dihim mim ba’di maa jaaa’athumul baiyinaatu wa laakinikh talafoo faminhum man aamana wa minhum man kafar; wa law shaaa’al laahu maq tataloo wa laakinnallaaha yaf’alu maa yureed (section 33)
 254. Yaa ayyuhal lazeena aamanoo anfiqoo mimmaa razaqnaakum min qabli ai yaatiya yawmul laa bai’un feehee wa la khullatunw wa laa shafaa’ah; walkaa firoona humuz zaalimoon
 255. Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazee yashfa’u indahooo illaa bi-iznih; ya’lamu maa baina aydeehim wa maa khalfahum wa laa yuheetoona bishai’im min ‘ilmihee illaa bimaa shaaa’; wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa Ya’ooduhoo hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul ‘Azeem
 256. Laaa ikraaha fid deeni qat tabaiyanar rushdu minal ghayy; famai yakfur bit Taaghooti wa yu’mim billaahi faqadis tamsaka bil’urwatil wusqaa lan fisaama lahaa; wallaahu Samee’un ‘Aleem
 257. Allaahu waliyyul lazeena aamanoo yukhrijuhum minaz zulumaati ilan noori wallazeena kafarooo awliyaaa’uhumut Taaghootu yukhrijoonahum minan noori ilaz zulumaat; ulaaa’ika Ashaabun Naari hum feehaa khaalidoon (section 34)
 258. Alam tara ilal lazee Haaajja Ibraaheema fee Rabbiheee an aataahullaahul mulka iz qaala Ibraaheemu Rabbiyal lazee yuhyee wa yumeetu qaala ana uhyee wa umeetu qaala Ibraaheemu fa innal laaha yaatee bishshamsi minal mashriqi faati bihaa minal maghribi fabuhital lazee kafar; wallaahu laa yahdil qawmaz zaalimeen
 259. Aw kallazee marra ‘alaa qaryatinw wa hiya khaawiyatun ‘alaa ‘urooshihaa qaala annaa yuhyee haazihil laahu ba’da mawtihaa fa amaatahul laahu mi’ata ‘aamin summa ba’asahoo qaala kam labista qaala labistu yawman aw ba’da yawmin qaala bal labista mi’ata ‘aamin fanzur ilaa ta’aamika wa sharaabika lam yatasannah wanzur ilaa himaarika wa linaj’alaka Aayatal linnaasi wanzur ilal’izaami kaifa nunshizuhaa summa naksoohaa lahmaa; falammaa tabayyana lahoo qaala a’lamu annal laaha ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 260. Wa iz qaala Ibraaheemu Rabbi arinee kaifa tuhyil mawtaa qaala awa lam tu’min qaala balaa wa laakin liyatma’inna qalbee qaala fakhuz arba’atan minat tairi fasurhunna ilaika summaj ‘al ‘alaa kulli jabalin minhunna juz’an summad’uu hunna ya’teenaka sa’yaa; wa’lam annal laaha ‘Azeezun Hakeem (section 35)
 261. Masalul lazeena yunfiqoona amwaalahum fee sabeelil laahi kamasali habbatin ambatat sab’a sanaabila fee kulli sumbulatim mi’atu habbah; wallaahu yudaa’ifu limai yashaaa; wallaahu Waasi’un ‘Aleem
 262. Allazeena yunfiqoona amwaalahum fee sabeelillaahi summa laa yutbi’oona maaa anfaqoo mannanw wa laaa azal lahum ajruhum ‘inda Rabbihim; wa laa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahzanoon
 263. Qawlum ma’roofunw wa maghfiratun khairum min sadaqatiny yatba’uhaaa azaa; wallaahu Ghaniyyun Haleem
 264. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo laa tubtiloo sadaqaatikum bilmanni wal azaa kallazee yunfiqu maalahoo ri’aaa’an naasi wa laa yu’minu billaahi wal yawmil aakhiri famasaluhoo kamasali safwaanin ‘alaihi turaabun fa asaabahoo waabilun fatara kahoo saldaa; laa yaqdiroona ‘alaa shai’im mimmaa kasaboo; wallaahu laa yahdil qawmal kaafireen
 265. Wa masalul lazeena yunfiqoona amwaalahu mubtighaaa’a mardaatil laahi wa tasbeetam min anfusihim kamasali jannatim birabwatin asaabahaa waabilun fa aatat ukulahaa di’faini fa il lam yusibhaa waabilun fatall; wallaahu bimaa ta’maloona Baseer
 266. Ayawaddu ahadukum an takoona lahoo jannatum min nakheelinw wa a’naabin tajree min tahtihal anhaaru lahoo feehaa min kullis samaraati wa asaabahul kibaru wa lahoo zurriyyatun du’afaaa’u fa asaabahaaa i’saarun feehi naarun fahtaraqat; kazaalika yubaiyinul laahu lakumul aayaati la’allakum tatafakkaroon (section 36)
 267. Yaaa ‘ayyuhal lazeena aamanooo anfiqoo min taiyibaati maa kasabtum wa mimmaaa akhrajna lakum minal ardi wa laa tayammamul khabeesa minhu tunfiqoona wa lastum bi aakhizeehi illaaa an tughmidoo feeh; wa’lamooo annal laaha Ghaniyyun Hameed
 268. Ash Shaitaanu ya’idukumul faqra wa ya’murukum bilfahshaaa’i wallaahu ya’idukum maghfiratam minhu wa fadlaa; wallaahu Waasi’un ‘Aleem
 269. Yu’til Hikmata mai yashaaa’; wa mai yu’tal Hikmata faqad ootiya khairan kaseeraa; wa maa yazzakkaru illaaa ulul albaab
 270. Wa maaa anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innal laaha ya’lamuh; wa maa lizzaalimeena min ansaar
 271. In tubdus sadaqaati fani’immaa hiya wa in tukhfoohaa wa tu’toohal fuqaraaa’a fahuwa khayrul lakum; wa yukaffiru ‘ankum min saiyi aatikum; wallaahu bimaa ta’maloona Khabeer
 272. Laisa ‘alaika hudaahum wa laakinnal laaha yahdee mai yashaaa’; wa maa tunfiqoo min khairin fali anfusikum; wa maa tunfiqoona illab tighaaa’a wajhil laah; wa maa tunfiqoo min khairiny yuwaffa ilaikum wa antum laa tuzlamoon
 273. Lilfuqaraaa’il lazeena uhsiroo fee sabeelil laahi laa yastatee’oona darban fil ardi yah sabuhumul jaahilu aghniyaaa’a minat ta’affufi ta’rifuhum biseemaahum laa yas’aloonan naasa ilhaafaa; wa maa tunfiqoo min khairin fa innal laaha bihee ‘Aleem (section 37)
 274. Allazeena yunfiqoona amwaalahum billaili wan nahaari sirranw wa ‘alaaniyatan falahum ajruhum ‘inda Rabbihim wa laa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahzanoon
 275. Allazeena yaakuloonar ribaa laa yaqoomoona illaa kamaa yaqoomul lazee yatakhabbatuhush shaitaanu minal mass; zaalika bi annahum qaalooo innamal bai’u mislur ribaa; wa ahallal laahul bai’a wa harramar ribaa; faman jaaa’ahoo maw’izatum mir rabbihee fantahaa falahoo maa salafa wa amruhooo ilal laahi wa man ‘aada fa ulaaa ‘ika Ashaabun naari hum feehaa khaalidoon
 276. Yamhaqul laahur ribaa wa yurbis sadaqaat; wallaahu laa yuhibbu kulla kaffaarin aseem
 277. Innal lazeena aamanoo wa amilus saalihaati wa aqaamus salaata wa aatawuz zakaata lahum ajruhum ‘inda rabbihim wa laa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahzanoon
 278. Yaaa ayyuhal lazeena aamanut taqul laaha wa zaroo maa baqiya minar ribaaa in kuntum mu’mineen
 279. Fail lam taf’aloo faazanoo biharbim minal laahi wa Rasoolihee wa in tubtum falakum ru’oosu amwaalikum laa tazlimoona wa laa tuzlamoon
 280. Wa in kaana zoo ‘usratin fanaziratun ilaa maisarah; wa an tasaddaqoo khairul lakum in kuntum ta’lamoon
 281. Wattaqoo yawman turja’oona feehi ilal laahi summa tuwaffaa kullu nafsim maa kasabat wa hum laa yuzlamoon (section 38)
 282. Yaa ayyuhal lazeena aamanoo izaa tadaayantum bidaiynin ilaa ajalimmusamman faktubooh; walyaktub bainakum kaatibum bil’adl; wa laa yaaba kaatibun ai yaktuba kamaa ‘allamahul laah; falyaktub walyumlilil lazee ‘alaihil haqqu walyattaqil laaha rabbahoo wa laa yabkhas minhu shai’aa; fa in kaanal lazee ‘alaihil haqqu safeehan aw da’eefan aw laa yastatee’u ai yumilla huwa falyumlil waliyyuhoo bil’adl; wastash hidoo shaheedaini mir rijaalikum fa il lam yakoonaa rajulaini farajulunw wamra ataani mimman tardawna minash shuhadaaa’i an tadilla ihdaahumaa fatuzakkira ihdaahumal ukhraa; wa laa yaabash shuhadaaa’u izaa maadu’oo; wa laa tas’amooo an taktuboohu sagheeran awkabeeran ilaaa ajalih; zaalikum aqsatu ‘indal laahi wa aqwamu lishshahaadati wa adnaaa allaa tartaabooo illaaa an takoona tijaaratan haadiratan tudeeroonahaa bainakum falaisa ‘alaikum junaahun allaa taktuboohan; wa ashidooo izaa tabaaya’tum; wa laa yudaaarra kaatibunw wa laa shaheed; wa in taf’aloo fa innahoo fusooqum bikum; wattaqul laaha wa yu’allimu kumul laah; wallaahu bikulli shai’in ‘Aleem
 283. Wa in kuntum ‘alaa safarinw wa lam tajidoo kaatiban farihaanum maqboodatun fa in amina ba’dukum ba’dan falyu’addil lazi tumina amaa natahoo walyattaqil laaha Rabbah; wa laa taktumush shahaadah; wa mai yaktumhaa fa innahooo aasimun qalbuh; wallaahu bimaa ta’maloona ‘Aleem (section 39)
 284. Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ard; wa in tubdoo maa feee anfusikum aw tukhfoohu yuhaasibkum bihil laa; fayaghfiru li mai yashaaa’u wa yu’azzibu mai yashaaa’u;wallaahu ‘alaa kulli shai in qadeer
 285. Aamanar-Rasoolu bimaaa unzila ilaihi mir-Rabbihee walmu’minoon; kullun aamana billaahi wa Malaaa’ikathihee wa Kutubhihee wa Rusulihee laa nufarriqu baina ahadim-mir-Rusulih wa qaaloo sami’naa wa ata’naa ghufraanaka Rabbanaa wa ilaikal-maseer
 286. Laa yukalliful-laahu nafsan illaa wus’ahaa; lahaa maa kasabat wa ‘alaihaa maktasabat; Rabbanaa laa tu’aakhiznaaa in naseenaaa aw akhtaanaa; Rabbanaa wa laa tahmil-‘alainaaa isran kamaa hamaltahoo ‘alal-lazeena min qablinaa; Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bih; wa’fu ‘annaa waghfir lanaa warhamnaa; Anta mawlaanaa fansurnaa ‘alal qawmil kaafireen (section 40)

 

 

 

Surah Al-Imran

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laam-Meeem
 2. Allaahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom
 3. Nazzala ‘alaikal Kitaaba bilhaqqi musaddiqal limaa baina yadaihi wa anzalat Tawraata wal Injeel
 4. Min qablu hudal linnaasi wa anzalal Furqaan; innallazeena kafaroo bi Aayaatil laahi lahum ‘azaabun shadeed; wallaahu ‘azeezun zun tiqaam
 5. Innal laaha laa yakhfaa ‘alaihi shai’un fil ardi wa laa fis samaaa’
 6. Huwal lazee yusawwirukum fil arhaami kaifa yashaaa’; laa ilaaha illaa Huwal ‘Azeezul Hakeem
 7. Huwal lazeee anzala ‘alaikal Kitaaba minhu Aayaatum Muh kamaatun hunna Ummul Kitaabi wa ukharu Mutashaabihaatun fa’ammal lazeena fee quloobihim zaiyghun fa yattabi’oona ma tashaabaha minhubtighaaa ‘alfitnati wabtighaaa’a taaweelih; wa maa ya’lamu taaweelahooo illal laah; warraasikhoona fil ‘ilmi yaqooloona aamannaa bihee kullum min ‘indi Rabbinaa; wa maa yazzakkaru illaaa ulul albaab
 8. Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba’da iz hadaitanaa wa hab lanaa mil ladunka rahmah; innaka antal Wahhaab
 9. Rabbanaaa innaka jaami ‘un-naasi li Yawmin laa raiba feeh; innal laaha laa yukhliful mee’aad (section 1)
 10. Innal lazeena kafaroo lan tughniya ‘anhum amwaaluhum wa laaa awlaaduhum minal laahi shai’anw wa ulaaa’ika hum waqoodun Naar
 11. Kadaabi Aali Fir’awna wallazeena min qablihim; kazzaboo bi Aayaatinaa fa akhazahumul laahu bizunoo bihim; wallaahu shadeedul ‘iqaab
 12. Qul lillazeena kafaroosatughlaboona wa tuhsharoona ilaa jahannam; wa bi’sal mihaad
 13. Qad kaana lakum Aayatun fee fi’atainil taqataa fi’atun tuqaatilu fee sabeelil laahi wa ukhraa kaafiratuny yarawnahum mislaihim ra’ yal ‘ayn; wallaahu yu’ayyidu bi nasrihee mai yashaaa’; innaa fee zaalika la ‘ibratal li ulil absaar
 14. Zuyyina linnaasi hubbush shahawaati minannisaaa’i wal baneena walqanaateeril muqantarati minaz zahabi walfiddati walkhailil musawwamati wal an’aami walhars; zaalika mataa’ul hayaatid dunyaa wallaahu ‘indahoo husnul ma-aab
 15. Qul a’unabbi ‘ukum bikhairim min zaalikum; lillazeenat taqaw ‘inda Rabbihim jannaatun tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa wa azwaajum mutahharatunw wa ridwaanum minal laah; wallaahu baseerum bil’ibaad
 16. Allazeena yaqooloona Rabbanaaa innanaaa aamannaa faghfir lanaa zunoobanaa wa qinaa ‘azaaban Naar
 17. Assaabireena wassaa diqeena walqaaniteena walmunfiqeena walmus taghfireena bil as-har
 18. Shahidal laahu annahoo laa ilaaha illaa Huwa walmalaaa’ikatu wa ulul ‘ilmi qaaa’imam bilqist; laaa ilaaha illaa Huwal ‘Azeezul Hakeem
 19. Innad deena ‘indal laahil Islaam; wa makhtalafal lazeena ootul Kitaaba illaa mim ba’di maa jaaa’ahumul ‘ilmu baghyam bainahum; wa mai yakfur bi Aayaatil laahi fa innal laaha saree’ul hisaab
 20. Fa in haaajjooka faqul aslamtu wajhiya lillaahi wa manit taba’an; wa qul lillazeena ootul Kitaaba wal ummiyyeena ‘a-aslamtum; fa in aslamoo faqadih tadaw wa in tawallaw fa innamaa ‘alaikal balaagh; wallaahu baseerum bil ‘ibaad (section 2)
 21. Innal lazeena yakfuroona  bi Aayaatil laahi wa yaqtuloonan Nabiyyeena bighairi haqqinw wa yaqtuloonal lazeena ya’muroona bilqisti minannaasi fabashirhum bi’azaabin aleem
 22. Ulaaa’ikal lazeena habitat a’maaluhum fid dunyaa wal Aaakhirati wa maa lahum min naasireen
 23. Alam tara ilal lazeena ootoo naseebam minal Kitaabi yud’awna ilaa Kitaabil laahi liyahkuma bainahum summa yatawallaa fareequm minhum wa hum mu’ridoon
 24. Zaalika bi annahum qaaloo lan tamassanan naaru illaaa ayyaamam ma’doodaatinw wa gharrahum fee deenihim maa kaanoo yaftaroon
 25. Fakaifa izaa jama’naahum li Yawmil laa raiba fee wa wuffiyat kullu nafsim maa kasabat wa hum laa yuzlamoon
 26. Qulil laahumma Maalikal Mulki tu’til mulka man tashaaa’u wa tanzi’ul mulka mimman tashhaaa’u wa tu’izzu man tashaaa’u wa tuzillu man tashaaa’u biyadikal khairu innaka ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 27. Toolijul laila fin nahaari wa toolijun nahaara fil  laili wa tukhrijul haiya minalmaiyiti wa tukhrijul maiyita minal haiyi wa tarzuqu man tashaaa’u bighari hisaab
 28. Laa yattakhizil mu’minoonal kaafireena awliyaaa’a min doonil mu’mineena wa mai yaf’al zaalika falaisa minal laahi fee shai’in illaaa an tattaqoo minhum tuqaah; wa yuhazzirukumul laahu nafsah; wa ilal laahil maseer
 29. Qul in tukhfoo maa fee sudoorikum aw tubdoohu ya’lamhul laah; wa ya’lamu maa fis samaawaati wa maa fil ard; wallaahu ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 30. Yawma tajidu kullu nafsim maa’amilat min khairim muhdaranw wa maa ‘amilat min sooo’in tawaddu law anna bainahaa wa bainahooo amadam ba’eedaa; wa yuhazzirukumul laahu nafsah; wallaahu ra’oofum bil’ibaad (section 3)
 31. Qul in kuntum tuhibboonal laaha fattabi’ oonee yuhbibkumul laahu wa yaghfir lakum zunoobakum; wallaahu Ghafoorur Raheem
 32. Qul atee’ul laaha war Rasoola fa in tawallaw fa innal laaha laa yuhibbul kaafireen
 33. Innal laahas tafaaa Aadama wa Noohanw wa Aala Ibraaheema wa Aala Imraana ‘alal ‘aalameen
 34. Zurriyyatam ba’duhaa mim ba’d; wallaahu Samee’un ‘Aleem
 35. Iz qaalatim ra atu ‘Imraana Rabbi innee nazartu laka maa fee batnee muharraran fataqabbal minnee innaka Antas Samee’ul ‘Aleem
 36. Falammaa wada’at haa qaalat Rabbi innee wada’tuhaaa unsaa wallaahu a’lamu bimaa wada’at wa laisaz zakaru kalunsaa wa innee sammaituhaa Maryama wa innee u’eezuhaa bika wa zurriyyatahaa minash Shaitaanir Rajeem
 37. Fataqabba lahaa Rabbuhaa biqaboolin hasaninw wa ambatahaa nabaatan hasananw wa kaffalahaa Zakariyyaa kullamaa dakhala ‘alaihaa Zakariyyal Mihraaba wajada ‘indahaa rizqan qaala yaa Maryamu annaa laki haazaa qaalat huwa min ‘indil laahi innal laaha yarzuqu mai yashaaa’u bighairi hisaab
 38. Hunaaalika da’aa Zakariyyaa Rabbahoo qaala Rabbi hab lee mil ladunka zurriyyatan taiyibatan innaka samee’ud du’aaa’
 39. Fanaadat hul malaaa’ikatu wa huwa qaaa’imuny yusallee fil Mihraabi annal laaha yubashshiruka bi Yahyaa musaddiqam bi Kalimatim minal laahi wa saiyidanw wa hasooranw wa Nabiyyam minas saaliheen
 40. Qaala Rabbi annaa yakoonu lee ghulaamunw wa qad balaghaniyal kibaru wamraatee ‘aaqirun qaala kazaalikal laahu yaf’alu maa yashaaa’
 41. Qaala Rabbij ‘al leee Aayatan qaala Aaayatuka allaa tukalliman naasa salaasata ayyaamin illa ramzaa; wazkur Rabbaka kaseeranw wa sabbih bil’ashiyyi wal ibkaar (section 4)
 42. Wa iz qaalatil malaaa’ikatu yaa Maryamu innal laahas tafaaki wa tahharaki wastafaaki ‘alaa nisaaa’il ‘aalameen
 43. Yaa Maryamu uqnutee li Rabbiki wasjudee warka’ee ma’ar raaki’een
 44. Zaalika min ambaaa’il ghaibi nooheehi ilaik; wa maa kunta ladaihim iz yulqoona aqlaamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa maa kunta ladaihim iz yakhtasimoon
 45. Iz qaalatil  malaaa’ikatu yaa Maryamu innal laaha yubashshiruki bi Kalimatim minhus muhul Maseehu ‘Eesab nu Maryama wajeehan fid dunyaa wal Aakhirati wa minal muqarrabeen
 46. Wa yukallimun naasa filmahdi wa kahlanw wa minassaaliheen
 47. Qaalat Rabbi annaa yakoonu lee waladunw wa lam yamsasnee basharun qaala kazaalikil laahu yakhluqu maa yashaaa’; izaa qadaaa amran fa innamaa yaqoolu lahoo kun fayakoon
 48. Wa yu’allimuhul Kitaaba wal Hikmata wat Tawraata wal Injeel
 49. Wa Rasoolan ilaa Baneee Israaa’eela annee qad ji’tukum bi Aayatim mir Rabbikum annee akhluqu lakum minatteeni kahai ‘atittairi fa anfukhu feehi fayakoonu tairam bi iznil laahi wa ubri’ul akmaha wal abrasa wa uhyil mawtaa bi iznil laahi wa unabbi’ukum bimaa taakuloona wa maa taddakhiroona fee buyootikum; inna fee zaalika la Aayatal lakum in kuntum mu’mineen
 50. Wa musaddiqal limaa baina yadaiya minat Tawraati wa liuhilla lakum ba’dal lazee hurrima ‘alaikum; wa ji’tukum bi Aayatim mir Rabbikum fattaqul laaha wa atee’oon
 51. Innal laaha Rabbee wa Rabbukum fa’budooh; haazaa Siraatum Mustaqeem
 52. Falammaaa ahassa ‘Eesaa minhumul kufra qaala man ansaaree ilal laahi qaalal Hawaariyyoona nahnu ansaarul laahi aamannaa billaahi washhad bi annaa muslimoon
 53. Rabbanaaa aamannaa bimaaa anzalta wattaba’nar Rasoola faktubnaa ma’ash shaahideen
 54. Wa makaroo wa makaral laahu wallaahu khairul maakireen (section 5)
 55. Iz qaalal laahu yaa ‘Eesaaa innee mutawaffeeka wa raafi’uka ilaiya wa mutah hiruka minal lazeena kafaroo wa jaa’ilul lazeenattaba ooka fawqal lazeena kafarooo ilaa Yawmil Qiyaamati summa ilaiya marji’ukum fa ahkumu bainakum feemaa kuntum feehi takhtaliifoon
 56. Fa ammal lazeena kafaroo fa u’az zibuhum ‘azaaban shadeedan fiddunyaa wal Aakhirati wa maa lahum min naasireen
 57. Wa ammal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati fa yuwaffeehim ujoorahum; wallaahu laa yuhibbuz zaalimeen
 58. Zaalika natloohu ‘alaika minal Aayaati wa Zikril Hakeem
 59. Inna masala ‘Eesaa ‘indal laahi kamasali Aadama khalaqahoo min turaabin summa qaala lahoo kun fayakoon
 60. Alhaqqu mir Rabbika falaa takum minal mumtareen
 61. Faman haaajjaka feehi mim ba’di maa jaaa’aka minal ‘ilmi faqul ta’aalaw nad’u abnaaa’anaa wa abnaaa’akum wa nisaaa’anaa wa nisaaa’akum wa anfusanaa wa anfusakum summa nabtahil fanaj’al la’natal laahi ‘alal kaazibeen
 62. Innaa haazaa lahuwal qasasul haqq; wa maa min ilaahin illal laah; wa innal laahaa la Huwal ‘Azeezul Hakeem
 63. Fa in tawallaw fa innal laaha’aleemun bil mufsideen (section 6)
 64. Qul yaa Ahlal Kitaabi ta’aalaw ilaa Kalimatin sawaaa’im bainanaa wa bainakum allaa na’buda illal laaha wa laa nushrika bihee shai’anw wa laa yattakhiza ba’dunaa ba’dan arbaabam min doonil laah; fa in tawallaw faqoolush hadoo bi annaa muslimoon
 65. Yaaa Ahlal Kitaabi limaa tuhaaajjoona feee Ibraaheema wa maaa unzilatit Tawraatu wal Injeelu illaa mim ba’dih; afala ta’qiloon
 66. Haaa antum haaa’ulaaa’i haajajtum feemaa lakum bihee ‘ilmun falima tuhaaajjoonaa feemaa laisa lakum bihee ‘ilm; wallaahu ya’lamu wa antum laa ta’lamoon
 67. Maa kaana Ibraaheemu Yahoodiyyanw wa laa Nasraa niyyanw wa laakin kaana Haneefam Muslimanw wa maa kaana minal mushrikeen
 68. Innaa awlan naasi bi Ibraaheema lallazeenat taba ‘oohu wa haazan nabiyyu wallazeena aamanoo; wallaahu waliyyul mu’mineen
 69. Waddat taaa’ifatum min Ahlil Kitaabi law yudil loonakum wa maa yudilloona illaaa anfusahum wa maa yash’uroon
 70. Yaaa Ahlal Kitaabi lima takfuroona bi Aayaatil laahi wa antum tash hadoon
 71. Yaaa Ahalal Kitaabi lima talbisoonal haqqa bilbaatili wa taktumoonal haqqa wa antum ta’lamoon (section 7)
 72. Wa qaalat taaa’ifatum min Ahlil Kitaabi aaminoo billazeee unzila ‘alal lazeena aamanoo wajhan nahaari wakfurooo aakhirahoo la’alla hum yarji’oon
 73. Wa laa tu’minooo illaa liman tabi’a deenakum qul innal hudaa hudal laahi ai yu’taaa ahadum misla maaa ooteetum aw yuhaaajjookum ‘inda Rabbikum, qul innal fadla biyadil laah; yu’teehi mai yashaaa’; wallaahu Waasi’un ‘Aleem
 74. Yakhtassu birahmatihee mai yashaaa’; wallaahu zulfadlil ‘azeem
 75. Wa min Ahlil Kitaabi man in ta’manhu biqintaariny yu’addihee ilaika wa minhum man in ta’manhu bi deenaarin laa yu’addiheee ilaika illaa maa dumta ‘alaihi qaaa’ imaa; zaalika biannahum qaaloo laisa ‘alainaa fil ummiyyeena sabeelunw wa yaqooloona ‘alal laahil kaziba wa hum ya’lamoon
 76. Balaa man awfaa bi’ahdihee wattaqaa fainnal laaha yuhibbul muttaqeen
 77. Innal lazeena yashtaroona bi’ahdil laahi wa aymaanihim samanan qaleelan ulaaa’ika laa khalaaqa lahum fil Aakhirati wa laa yukallimuhumul laahu wa laa yanzuru ilaihim Yawmal Qiyaamati wa laa yuzakkeehim wa lahum ‘azabun ‘aleem
 78. Wa inna minhum lafaree qany yalwoona alsinatahum bil Kitaabi litahsaboohu minal Kitaab, wa maa huwa minal Kitaabi wa yaqooloona huwa min ‘indillaahi wa maa huwa min ‘indillaahi wa yaqooloona ‘alal laahil kaziba wa hum ya’lamoon
 79. Maa kaana libasharin ai yu’tiyahul laahul Kitaaba walhukma wan Nubuwwata summa yaqoola linnaasi koonoo ‘ibaadal lee min doonil laahi wa laakin koonoo rabbaaniy yeena bimaa kuntum tu’allimoonal Kitaaba wa bimaa kuntum tadrusoon
 80. Wa laa yaamurakum an tattakhizul malaaa ‘ikata wan Nabiyyeena arbaabaa; a yaamurukum bilkufri ba’da iz antum muslimoon (section 8)
 81. Wa iz akhazal laahu meesaaqan Nabiyyeena lamaaa aataitukum min Kitaabinw wa Hikmatin summa jaaa’akum Rasoolum musaddiqul limaa ma’akum latu’minunna bihee wa latansurunnah; qaala a’aqrartum wa akhaztum alaa zaalikum isree qaalooo aqrarnaa; qaala fashhadoo wa ana ma’akum minash shaahideen
 82. Faman tawallaa ba’da zaalika fa ulaaa’ika humul faasiqoon
 83. Afaghaira deenil laahi yabghoona wa lahooo aslama man fis samaawaati wal ardi taw’anw wa karhanw wa ilaihi yurja’oon
 84. Qul aamannaa billaahi wa maaa unzila ‘alainaa wa maaa unzila ‘alaaa Ibraaheema wa Ismaa’eela wa Ishaaqa wa Ya’qooba wal Asbaati wa maaa ootiya Moosaa wa ‘Eesaa wan Nabiyyoona mir Rabbihim laa nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahoo muslimoon
 85. Wa mai yabtaghi ghairal Islaami deenan falany yuqbala minhu wa huwa fil Aakhirati minal khaasireen
 86. Kaifa yahdil laahu qawman kafaroo ba’da eemaanihim wa shahidooo annar Rasoola haqqunw wa jaaa’ahumul baiyinaat; wallaahu laa yahdil qawmaz zaalimeen
 87. Ulaaa’ika jazaaa’uhum anna ‘alaihim la’natal laahi walmalaaa’ikati wannaasi ajma’een
 88. Khaalideena feehaa laa yukhaffafu ‘anhumul ‘azaabu wa laa hum yunzaroon
 89. Illal lazeena taaboo mim ba’di zaalika wa aslahoo fa innal laaha Ghafoorur Raheem
 90. Innal lazeena kafaroo ba’da eemaanihim summaz daadoo kufral lan tuqbala tawbatuhum wa ulaaa’ika humud daaalloon
 91. Innal lazeena kafaroo wa maatoo wa hum kuffaarun falany yuqbala min ahadihim mil’ul ardi zahabanw wa lawiftadaa bih; ulaaa ‘ika lahum ‘azaabun aleemunw wa maa lahum min naasireen (section 9) (End Juz 3)
 92. Lan tanaalul birra hattaa tunfiqoo mimmaa tuhibboon; wa maa tunfiqoo min shai’in fa innal laaha bihee ‘Aleem
 93. Kullut ta’aami kaana hillal li Baneee Israaa’eela illaa maa harrama Israaa’eelu ‘alaa nafsihee min qabli an tunazzalat Tawraah; qul faatoo bit Tawraati fatloohaaa in kuntum saadiqeen
 94. Famanif taraa ‘alal laahilkaziba mim ba’di zaalika fa ulaaa’ika humuz zaalimoon
 95. Qul sadaqal laah; fattabi’oo Millata Ibraaheema Haneefanw wa maa kaana minal mush rikeen
 96. Inna awwala Baitinw wudi’a linnaasi lallazee bi Bakkata mubaarakanw wa hudal lil ‘aalameen
 97. Feehi Aayaatum baiyinaatum Maqaamu Ibraaheema wa man dakhalahoo kaana aaminaa; wa lillaahi ‘alan naasi Hijjul Baiti manis tataa’a ilaihi sabeelaa; wa man kafara fa innal laaha ghaniyyun ‘anil ‘aalameen
 98. Qul yaaa Ahlal Kitaabi lima takfuroona bi Aayaatillaahi wallaahu shaheedun ‘alaa maa ta’maloon
 99. Qul yaaa Ahlal Kitaabi lima tusuddoona ‘an sabeelil laahi man aamana tabghoonahaa ‘iwajanw wa antum shuhadaaa’; wa mallaahu bighaafilin ‘ammaa ta’maloon
 100. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo in tutee’oo fareeqam minal lazeena ootul Kitaaba yaruddookum ba’da eemaanikum kaafireen
 101. Wa kaifa takfuroona wa antum tutlaa ‘alaikum Aayaatul laahi wa feekum Rasooluh; wa mai ya’tasim billaahi faqad hudiya ilaa Siraatim Mustaqeem (section 10)
 102. Yaaa ayyuhal lazeena aamanut taqul laaha haqqa tuqaatihee wa laa tamootunna illaa wa antum muslimoon
 103. Wa’tasimoo bi Hablil laahi jamee’anw wa laa tafarraqoo; wazkuroo ni’matal laahi alaikum iz kuntum a’daaa’an fa allafa baina quloobikum fa asbah tum bini’matiheee ikhwaananw wa kuntum ‘alaa shafaa hufratim minan Naari fa anqazakum minhaa; kazaalika yubaiyinul laahu lakum aayaatihee la’allakum tahtadoon
 104. Waltakum minkum ummatuny yad’oona ilal khairi wa ya’muroona bil ma’roofi wa yanhawna ‘anil munkar; wa ulaaa’ika humul muflihoon
 105. Wa laa takoonoo kallazeena tafarraqoo wakhtalafoo mim ba’di maa jaaa’ahumul baiyinaat; wa ulaaa’ika lahum ‘azaabun ‘azeem
 106. Yawma tabi yaddu wujoohunw wa taswaddu wujooh; fa-ammal lazeenas waddat wujoo hum akafartum ba’da eemaanikum fazooqul ‘azaaba bimaa kuntum takfuroon
 107. Wa ammal lazeena bi yaddat wujoohuhum fafee rahmatil laahi hum feehaa khaalidoon
 108. Tilka Aayaatul laahi natloohaa ‘alaika bilhaqq; wa mal laahu yureedu zulmallil ‘aalameen
 109. Wa lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ard; wa ilal laahi turja’ul umoor (section 11)
 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnaasi ta’muroona bilma’roofi wa tanhawna ‘anil munkari wa tu’minoona billaah; wa law aamana Ahlul Kitaabi lakaana khairal lahum minhumul mu’minoona wa aksaruhumul faasiqoon
 111. Lai yadurrookum ‘illaaa azanw wa ai yuqaatilookum yuwallookumul adbaara summa laa yunsaroon
 112. Duribat ‘alaihimuz zillatu aina maa suqifooo illaa bihablim minal laahi wa hablim minan naasi wa baaa’oo bighadabim minallaahi wa duribat ‘alaihimul maskanah; zaalika bi-annahum kaanoo yakfuroona bi Aayaatil laahi wa yaqtuloonal Ambiyaaa’a bighairi haqq; zaalika bimaa ‘asaw wa kaanoo ya’tadoon
 113. Laisoo sawaaa’a; min Ahlil Kitaabi ummatun qaaa’imatuny yatloona Aayaatil laahi aanaaa’al laili wa hum yasjudoon
 114. Yu’minoona billaahi wal Yawmil Aakhiri wa ya’muroona bilma’roofi wa yanhawna ‘anil munkari wa yusaari’oona fil khairaati wa ulaaa’ika minas saaliheen
 115. Wa maa yaf’aloo min khairin falai yukfarooh; wallaahu ‘aleemun bilmuttaqeen
 116. Innal lazeena kafaroo lan tughniya ‘anhum amwaaluhum wa laaa awlaaduhum minal laahi shai’anw wa ulaaa’ika Ashaabun Naar; hum feehaa khaalidoon
 117. Masalu maa yunfiqoona fee haazihil hayaatid dunyaa kamasali reehin feehaa sirrun asaabat harsa qawmin zalamooo anfusahum fa ahlakath; wa maa zalamahumul laahu wa laakin anfusahum yazlimoon
 118. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo laa tattakhizoo bitaanatam min doonikum laa ya’loonakum khabaalanw waddoo maa ‘anittum qad badatil baghdaaa’u min afwaahihim; wa maa tukhfee sudooruhum akbar; qad baiyannaa lakumul Aayaati in kuntum ta’qiloon
 119. Haaa antum ulaaa’i tuhibboonahum wa laa yuhibboonakum wa tu’minoona bil kitaabi kullihee wa izaa laqookum qaalooo aamannaa wa izaa khalaw ‘addoo ‘alaikumul anaamila minal ghaiz; qul mootoo bighai zikum; innal laaha ‘aleemum bizaatis sudoor
 120. In tamsaskum hasanatun tasu’hum wa in tusibkum saiyi’atuny yafrahoo bihaa wa in tasbiroo wa tattaqoo laa yad urrukum kaiduhum shai’aa; innal laaha bimaa ya’maloona muheet (section 12)
 121. Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi’ul mu’mineena maqaa’ida lilqitaal; wallaahu samee’un ‘aleem
 122. Iz hammat taaa’ifataani minkum an tafshalaa wallaahu waliyyuhumaa; wa ‘alal laahi falyatawakkalil mu’minoon
 123. Wa laqad nasarakumul laahu bi-Badrinw wa antum azillatun fattaqul laaha la’allakum tashkuroon
 124. Iz taqoolu lilmu’mineena alai yakfiyakum ai-yumiddakum Rabbukum bisalaasati aalaafim minal malaaa’ikati munzaleen
 125. Balaaa; in tasbiroo wa tattaqoo wa ya’tookum min fawrihim haazaa yumdidkum Rabbukum bikhamsati aalaafim minal malaaa’ikati musawwimeen
 126. Wa maa ja’alahul laahu illaa bushraa lakum wa litatma’inna quloobukum bih’ wa man-nasru illaa min ‘indilllaahil ‘Azeezil Hakeem
 127. Laiyaqta’a tarafam minal lazeena kafarooo aw yakbitahum fayanqaliboo khaaa’ibeen
 128. Laisa laka minal amrishai’un aw yatooba ‘alaihim aw yu’az zi bahum fa innahum zaalimoon
 129. Wa lillahi maa fissamaawaati wa maa fil-ard; yaghfiru limai-yashaaa’u wa yu’azzibu mai-yashaaa’; wallaahu Ghafoorur Raheem (section 13)
 130. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo la takulu ribaaa ad’aafam mudaa’afatanw wattaqul laaha la’allakum tuflihoon
 131. Wattaqun Naaral lateee u’iddat lilkaafireen
 132. Wa atee’ul laaha war Rasoola la’allakum turhamoon
 133. Wa saari’ooo ilaa maghfiratim mir Rabbikum wa Jannatin arduhassamaawaatu wal ardu u’iddat lilmuttaqeen
 134. Allazeena yunfiqoona fissarraaa’i waddarraaa’i wal kaazimeenal ghaiza wal aafeena ‘anin-naas; wallaahu yuhibbul muhsineen
 135. Wallazeena izaa fa’aloo faahishatan aw zalamooo anfusahum zakarul laaha fastaghfaroo lizunoobihim; wa mai yaghfiruz zunooba illal laahu wa lam yusirroo ‘alaa maa fa’aloo wa hum ya’lamoon
 136. Ulaaa’ika jazaaa’uhum maghfiratum mir Rabbihim wa Jannaatun tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feeha; wa ni’ma ajrul ‘aamileen
 137. Qad khalat min qablikum sunanum faseeroo fil ardi fanzuroo kaifa kaana ‘aaqiba tul mukazzibeen
 138. Haazaa bayaanul linnaasi wa hudanw wa maw’izatul lilmuttaqeen
 139. Wa laa tahinoo wa laa tahzanoo wa antumul a’lawna in kuntum mu’mineen
 140. Iny-yamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum misluh; wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bainan naasi wa liya’lamal laahul lazeena aamanoo wa yattakhiza minkum shuhadaaa’; wallaahu laa yuh ibbuz zaalimeen
 141. Wa liyumahhisal laahul lazeena aamanoo wa yamhaqal kaafireen
 142. Am hasibtum an tadkhulul Jannnata wa lammaa ya’lamil laahul lazeena jaahadoo minkum wa ya’lamas saabireen
 143. Wa laqad kuntum tamannnawnal mawta min qabli an talqawhu faqad ra aitumoohu wa antum tanzuroon (section 14)
 144. Wa maa Muhammadun illaa Rasoolun qad khalat min qablihir Rusul; afa’im maata aw qutilan qalabtum ‘alaaa a’qaabikum; wa mai yanqalib ‘alaa aqibaihi falai yadurral laaha shai’aa; wa sayajzil laahush shaakireen
 145. Wa maa kaana linafsin an tamoota illaa bi iznillaahi kitaabam mu’ajjalaa; wa mai yurid sawaabad dunyaa nu’tihee minhaa wa mai yurid sawaabal Aakhirati nu’tihee minhaa; wa sanajzish shaakireen
 146. Wa ka aiyim min Nabiyyin qaatala ma’ahoo ribbiyyoona kaseerun famaa wahanoo limaaa Asaabahum fee sabeelil laahi wa maa da’ufoo wa mas takaanoo; wallaahu yuhibbus saabireen
 147. Wa maa kaana qawlahum illaa an qaaloo Rabbanagh fir lanaa zunoobanaa wa israafanaa feee amrinaa wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa ‘alal qawmil kaafireen
 148. Fa aataahumul laahu sawaabad dunyaa wa husna sawaabil Aakhirah; wallaahu yuhibbul muhsineen (section 15)
 149. Yaaa ‘aiyuhal lazeena aamanoo in tutee’ullazeena kafaroo yaruddookum ‘alaaa a’qaabikum fatanqaliboo khaasireen
 150. Balil laahu mawlaakum wa Huwa khairun naasireen
 151. Sanulqee fee quloobil lazeena kafarur ru’ba bimaaa ashrakoo billaahi maa lam yunazzil bihee sultaana wa ma’wahumun Naar; wa bi’sa maswaz zaalimeen
 152. Wa laqad sadaqakumul laahu wa’dahooo iz tahussoo nahum bi iznihee hattaaa izaa fashiltum wa tanaaza’tum fil amri wa ‘asaitum mim ba’di maaa araakum maa tuhibboon; minkum mai yureedud dunyaa wa minkum mai yureedul Aakhirah; summa sarafakum ‘anhum  liyabtaliyakum wa laqad ‘afaa ‘ankum; wallaahu zoo fadlin ‘alal mu’mineen
 153. Iz tus’idoona wa laa talwoona ‘alaaa ahadinw war Rasoolu yad’ookum feee ukhraakum fa asaabakum ghammam bighammil likailaa tahzanoo ‘alaa maa faatakum wa laa maaa asaabakum; wallaahu khabeerum bimaa ta’maloon
 154. Summa anzala ‘alaikum mim ba’dil ghammi amanatan nu’aasai yaghshaa taaa’ ifatam minkum wa taaa’ifatun qad ahammat-hum anfusuhum yazunnoona billaahi ghairal haqqi zannal jaahiliyyati yaqooloona hal lanaa minal amri min shai’; qul innal amra kullahoo lillaah; yukhfoona fee anfusihim maa laa yubdoona laka yaqooloona law kaana lanaa minal amri shai’ummaa qutilnaa haahunaa; qul law kuntum fee buyootikum labarazal lazeena kutiba ‘alaihimul qatlu ilaa madaaji’ihim wa liyabtaliyal laahu maa fee sudoorikum wa liyumah hisa maa fee quloobikum; wallaahu ‘aleemum bizaatis sudoor
 155. Innal lazeena tawallaw minkum yawmal taqal jam’aani innamas tazallahumush Shaitaanu biba’di maa kasaboo wa laqad ‘afal laahu ‘anhum; innnal laaha Ghafoorun Haleem (section 16)
 156. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo laa takoonoo kallazeena kafaroo wa qaaloo li ikhwaanihim izaa daraboo fil ardi aw kaanoo ghuzzal law kaanoo ‘indanaa maa maatoo wa maa qutiloo liyaj’alal laahu zaalika hasratan fee quloobihim; wallaahu yuhyee wa yumeet; wallaahu bimaa ta’maloona Baseer
 157. Wa la’in qutiltum fee sabeelil laahi aw muttum lamaghfiratum minal laahi wa rahmatun khairum mimmaa yajma’oon
 158. Wa la’im muttum ‘aw qutiltum la il allahi tuhsharoon
 159. Fabimaa rahmatim minal laahi linta lahum wa law kunta fazzan ghaleezal qalbi lanfaddoo min hawlika fa’afu ‘anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fil amri fa izaa ‘azamta fatawakkal ‘alal laah; innallaaha yuhibbul mutawak kileen
 160. Iny-yansurkumul laahu falaa ghaaliba lakum wa iny-yakhzulkum faman zal lazee yansurukum min ba’dih; wa ‘alal laahi falyatawakkalil mu’minoon
 161. Wa maa kaana li Nabiyyin ai yaghull; wa mai yaghlul ya’tibimaa ghalla Yawmal Qiyaamah; summa tuwaffaa kullu nafsim maa kasabat wa hum laa yuzlamoon
 162. Afamanit taba’a Ridwaanal laahi kamam baaa’a bisakhatim minal laahi wa ma’waahu Jahannam; wa bi’sal maseer
 163. Hum darajaatun ‘indal laah; wallaahu baseerum bimaa ya’maloon
 164. Laqad mannal laahu ‘alal mu’mineena iz ba’asa feehim Rasoolam min anfusihim yatloo ‘alaihim Aayaatihee wa yuzakkeehim wa yu’allimu humul Kitaaba wal Hikmata wa in kaanoo min qablu lafee dalaalim mubeen
 165. Awa lammaaa asaabatkum museebatun qad asabtum mislaihaa qultum annaa haazaa qul huwa min ‘indi anfusikum; innal laaha ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 166. Wa maa asaabakum yawmal taqal jam’aani fabi iznil laahi wa liya’lamal mu’mineen
 167. Wa liya’lamal lazeena naafaqoo; wa qeela lahum ta’aalaw qaatiloo fee sabeelil laahi awid fa’oo qaaloo law na’lamu qitaalallat taba’naakum; hum lilkufri yawma’izin aqrabu minhum lil eemaan; yaqooloona bi afwaahihim maa laisa fee quloobihim; wallaahu a’lamu bimaa yaktumoon
 168. Allazeena qaaloo li ikhwaanihim wa qa’adoo law ataa’oonaa maa qutiloo; qul fadra’oo’an anfusikumul mawta in kuntum saadiqeen
 169. Wa laa tahsabannal lazeena qutiloo fee sabeelillaahi amwaata; bal ahyaaa’un ‘inda Rabbihim yurzaqoon
 170. Fariheena bimaaa aataa humul laahu min fadlihee wa yastabshiroona billazeena lam yalhaqoo bihim min khalfihim allaa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahzanoon
 171. Yastabshiroona bini’matim minal laahi wa fad linw wa annal laaha laa yudee’u ajral mu’mineen (section 17)
 172. Allazeenas tajaaboo lil laahi war Rasooli mim ba’di maaa asaabahumulqarh; lillazeena ahsanoo minhum wattaqaw ajrun ‘azeem
 173. Allazeena qaala lahumun naasu innan naasa qad jama’oo lakum fakhshawhum fazaadahum emaananw wa qaaloo hasbunal laahu wa ni’malwakeel
 174. Fanqalaboo bini’matim minal laahi wa fadlil lam yamsashum sooo’unw wattaba’oo ridwaanal laah; wallaahu zoo fadlin ‘azeem
 175. Innamaa zaalikumush Shaitaanu yukhawwifu awliyaaa’ahoo falaa takhaafoohum wa khaafooni in kuntum mu’mineen
 176. Wa laa yahzunkal lazeena yusaari’oona fil Kufr; innahum lai yadurrul laaha shai’aa; yureedul laahu allaa yaj’ala lahum hazzan fil Aakhirati wa lahum ‘azaabun ‘azeem
 177. Innal lazeenash tarawul kufra bil eemaani lai yadurrul laaha shai’anw wa lahum ‘azaabun aleem
 178. Wa laa yahsabannal lazeena kafarooo annamaa numlee lahum khairulli anfusihim; innamaa numlee lahum liyazdaadooo ismaa wa lahum ‘azaabum muheen
 179. Maa kaanal laahu liyazaral mu’mineena ‘alaa maaa antum ‘alaihi hattaa yameezal khabeesa minat taiyib; wa maa kaanal laahu liyutli’akum ‘alal ghaibi wa laakinnal laaha yajtabee mir rusulihee mai yashaaa’; fa aaminoo billaahi wa Rusulih; wa in tu ‘minoo wa tattaqoo falakum ajrun ‘azeem
 180. Wa laa yahsabannal lazeena yabkhaloona bimaa aataahumul laahu min fadilhee huwa khairal lahum bal huwa sharrul lahum sayutaw waqoona maa bakhiloo bihee Yawmal Qiyaamah; wa lillaahi meeraasus samaawaati wal ard; wallaahu bimaa ta’maloona Khabeer (section 18)
 181. Laqad sami’al laahu qawlal lazeena qaalooo innal laaha faqeerunw wa nahnu aghniyaaa’; sanaktubu maa qaaloo wa qatlahumul Ambiyaa’a bighairi haqqinw wa naqoolu zooqoo ‘azaabal Hareeq
 182. Zaalika bimaa qaddamat aideekum wa annal laaha laisa bizallaamil lil’abeed
 183. Allazeena qaalooo innal laaha ‘ahida ilainaaa allaa nu’mina liRasoolin hatta ya’tiyanaa biqurbaanin ta kuluhun naar; qul qad jaaa’akum Rusulum min qablee bilbaiyinaati wa billazee qultum falima qataltumoohum in kuntum saadiqeen
 184. Fa in kaz zabooka faqad kuz ziba Rusulum min qablika jaaa’oo bilbaiyinaati waz Zuburi wal Kitaabil Muneer
 185. Kullu nafsin zaaa’iqatul mawt; wa innamaa tuwaffawna ujoorakum Yawmal Qiyaamati faman zuhziha ‘anin Naari wa udkhilal Jannata faqad faaz; wa mal hayaatud dunyaaa illaa mataa’ul ghuroor
 186. Latublawunna feee amwaalikum wa anfusikum wa latasma’unna minal lazeena ootul Kitaaba min qablikum wa minal lazeena ashrakooo azan kaseeraa; wa in tasbiroo wa tattaqoo fa inna zaalika min ‘azmil umoor
 187. Wa iz akhazal laahu meesaaqal lazeena ootul Kitaaba latubaiyinunnahoo linnaasi wa laa taktumoona hoo fanabazoohu waraaa’a zuhoorihim washtaraw bihee samanan qaleelan fabi’sa maa yashtaroon
 188. Laa tahsabannal lazeena yafrahoona bimaaa ataw wa yuhibbona ai yuhmadoo bimaa lam yaf’aloo falaa tahsabannahum bimafaazatim minal ‘azaabi wa lahum ‘azaabun aleem
 189. Wa lillaahi mulkus samaawaati wal ard; wallaahu ‘alaa kulli shai’in Qadeer (section 19)
 190. Inna fee khalqis samaawaati wal ardi wakhtilaafil laili wannahaari la Aayaatil liulil albaab
 191. Allazeena yazkuroonal laaha qiyaamanw-wa qu’oodanw-wa ‘alaa juno obihim wa yatafakkaroona fee khalqis samaawaati wal ardi Rabbanaa maa khalaqta haaza baatilan Subhaanaka faqinaa ‘azaaban Naar
 192. Rabbanaaa innaka man tudkhilin Naara faqad akhzai tahoo wa maa lizzaalimeena min ansaar
 193. Rabbanaaa innanaa sami’naa munaadiyai yunaadee lil eemaani an aaminoo bi Rabbikum fa aamannaa; Rabbanaa faghfir lanaa zunoobanaa wa kaffir ‘annaa saiyi aatina wa tawaffanaa ma’al abraar
 194. Rabbanaa wa aatinaa maa wa’attanaa ‘alaa Rusulika wa laa tukhzinaa Yawmal Qiyaamah; innaka laa tukhliful mee’aad
 195. Fastajaaba lahum Rabbuhum annee laaa Udee’u ‘amala ‘aamilim minkum min zakarin aw unsaa ba’dukum min ba’din fal lazeena haajaroo wa ukhrijoo min diyaarihim wa oozoo fee sabeelee wa qaataloo wa qutiloo la ukaffiranna ‘anhum saiyi aatihim wa la udkhilanna hum Jannnatin tajree min tahtihal anhaaru sawaabam min ‘indil laah; wallaahu ‘indahoo husnus sawaab
 196. Laa yaghurrannaka taqal lubul lazeena kafaroo fil bilaad
 197. Mataa’un qaleelun summa ma’waahum Jahannam; wa bi’sal mihaad
 198. Laakinil lazeenat taqaw Rabbahum lahum Jannnaatun tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa nuzulammin ‘indil laah; wa maa ‘indal laahi khairul lil abraar
 199. Wa inna min Ahlil Kitaabi lamai yu’minu billaahi wa maaa unzila ilaikum wa maaa unzila ilaihim khaashi ‘eena lillaahi laa yashtaroona bi Aayaatil laahi samanan qaleelaa; ulaaa’ika lahum ajruhum ‘inda Rabbihim; innal laaha saree’ul hisaab
 200. Yaaa aiyuhal lazeena aamanus biroo wa saabiroo wa raabitoo wattaqul laaha la’allakum tuflihoon (section 20)

 

Surah An-Nisa

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yaaa aiyuhan naasut taqoo Rabbakumul lazee khalaqakum min nafsinw waahidatinw wa khalaqa minhaa zawjahaa wa bas sa minhumaa rijaalan kaseeranw wa nisaaa’aa; wattaqul laahallazee tasaaa ‘aloona bihee wal arhaam; innal laaha kaana ‘alaikum Raqeeba
 2. Wa aatul yataamaaa amwaalahum wa laa tatabad dalul khabeesa bittaiyibi wa laa ta’kulooo amwaalahum ilaaa amwaalikum; innahoo kaana hooban kabeeraa
 3. Wa in khiftum allaa tuqsitoo fil yataamaa fankihoo maa taaba lakum minan nisaaa’i masnaa wa sulaasa wa rubaa’a fa’in khiftum allaa ta’diloo fawaahidatan aw maa malakat aimaanukum; zaalika adnaaa allaa ta’ooloo
 4. Wa aatun nisaaa’a sadu qaatihinna nihlah; fa in tibna lakum ‘an shai’im minhu nafsan fakuloohu hanee’am mareee’aa
 5. Wa laa tu’tus sufahaaa’a amwaalakumul latee ja’alal laahu lakum qiyaamanw-warzuqoohum feehaa waksoohum wa qooloo lahum qawlam ma’roofaa
 6. Wabtalul yataamaa hattaaa izaa balaghun nikaaha fa in aanastum minhum rushdan fad fa’ooo ilaihim amwaalahum wa laa ta’ kuloohaaa israafanw wa bidaaran ai yakbaroo; wa man kaana ghaniyyan falyasta’ fif wa man kaana faqeeran fal ya’ kul bilma’roof; fa izaa dafa’tum ilaihim amwaalahum fa ash-hidoo ‘alaihim; wa kafaa billaahi Haseeba
 7. Lirrijaali naseebum mimmaa tarakal waalidaani wal aqraboona wa lin nisaaa’i naseebum mimmaa tarakal waalidaani wal aqraboona mimmaa qalla minhu aw kasur; naseebam mafroodaa
 8. Wa izaa hadaral qismata ulul qurbaa walyataamaa walmasaakeenu farzuqoohum minhu wa qooloo lahum qawlam ma’roofaa
 9. Walyakhshal lazeena law tarakoo min khalfihim zurriyyatan di’aafan khaafoo ‘alaihim falyattaqul laaha walyaqooloo qawlan sadeedaa
 10. Innal lazeena ya’kuloona amwaalal yataamaa zulman innamaa ya’kuloona fee butoonihim Naaranw-wa sayaslawna sa’eeraa (section 1)
 11. Yooseekumul laahu feee awlaadikum liz zakari mislu hazzil unsayayn; fa in kunna nisaaa’an fawqas nataini falahunna sulusaa maa taraka wa in kaanat waahidatan falahan nisf; wa li abawaihi likulli waahidim minhumas sudusu mimmma taraka in kaana lahoo walad; fa il lam yakul lahoo waladunw wa warisahooo abawaahu fali ummihis sulus; fa in kaana lahoo ikhwatun fali ummihis sudus; mim ba’di wasiyyatiny yoosee bihaaa aw dayn; aabaaa’ukum wa abnaaa’ukum laa tadroona aiyuhum aqrabu lakum naf’aa; fareedatam minallaah; innal laaha kaana ‘Aleeman Hakeemaa
 12. Wa lakum nisfu maa taraka azwaajukum il lam yakul lahunna walad; fa in kaana lahunna waladun falakumur rub’u mimmaa tarakna mim ba’di wasiyyatiny yooseena bihaaa aw dayn; wa lahunnar rubu’u mimmaa taraktum il lam yakul lakum walad; fa in kaana lakum waladun falahunnas sumunu mimmaa taraktum; mim ba’di wasiyyatin toosoona bihaaa aw dayn; wa in kaana rajuluny yoorasu kalaalatan awim ra atunw wa lahooo akhun aw ukhtun falikulli waahidim minhumas sudus; fa in kaanooo aksara min zaalika fahum shurakaaa’u fissulus; mim ba’di wasiyyatiny yoosaa bihaaa aw dainin ghaira mudaaarr; wasiyyatam minal laah; wallaahu ‘Aleemun Haleem
 13. Tilka hudoodul laah; wa mai yuti’il laaha wa Rasoolahoo yudkhilhu Jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa; wa zaalikal fawzul ‘azeem
 14. Wa mai ya’sil laaha wa Rasoolahoo wa yata’adda hudoodahoo yudkhilhu Naaran khaalidan feehaa wa lahoo ‘azaabum muheen (section 2)
 15. Wallaatee ya’teenal faahishata min nisaaa’ikum fastash-hidoo ‘alaihinna arba’atam minkum fa in shahidoo fa amsikoohunna fil buyooti hatta yatawaffaa hunnal mawtu aw yaj’alal laahu lahunna sabeelaa
 16. Wallazaani ya’tiyaanihaa minkum fa aazoohumaa fa in taabaa wa aslahaa fa a’ridoo ‘anhumaaa; innal laaha kaana Tawwaabar Raheema
 17. Innamat tawbatu ‘alallaahi lillazeena ya’maloonas sooo’a bijahaalatin summa yatooboona min qareebin fa ulaa’ika yatoobul laahu ‘alaihim; wa kaanal laahu ‘Aleeman Hakeemaa
 18. Wa laisatit tawbatu lillazeena ya’maloonas saiyiaati hattaaa izaa hadara ahadahumul mawtu qaala innee tubtul ‘aana wa lallazeena yamootoona wa hum kuffaar; ulaaa’ika a’tadnaa lahum ‘azaaban aleemaa
 19. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa yahillu lakum an tarisun nisaaa’a karhan wa laa ta’duloohunna litazhaboo biba’di maaa aataitumoohunna illaaa ai ya’teena bifaahishatim mubaiyinah; wa ‘aashiroo hunna bilma’roof; fa in karihtumoohunna fa’asaaa an takrahoo shai’anw wa yaj’alal laahu feehi khairan kaseeraa
 20. Wa in arattumustib daala zawjim makaana zawjin wa aataitum ihdaahunna qintaaran falaa ta’khuzoo minhu shai’aa; ata’khuzoonahoo buhtaannanw wa ismam mubeenaa
 21. Wa kaifa ta’khuzoonahoo wa qad afdaa ba’dukum ilaa ba’dinw wa akhazna minkum meesaaqan ghaleezaa
 22. Wa laa tankihoo maa nakaha aabaaa’ukum minan nisaaa’i illaa maa qad salaf; innahoo kaana faahishatanw wa maqtanw wa saaa’a sabeelaa (section 3)
 23. Hurrimat ‘alaikum umma haatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa ‘ammaatukum wa khaalaatukum wa banaatul akhi wa banaatul ukhti wa ummahaatu kumul laateee arda’ nakum wa akhawaatukum minarradaa’ati wa ummahaatu nisaaa’ikum wa rabaaa’i bukumul laatee fee hujoorikum min nisaaa’ikumul laatee dakhaltum bihinna Fa il lam takoonoo dakhaltum bihinna falaa junaaha ‘alaikum wa halaaa’ilu abnaaa’ikumul lazeena min aslaabikum wa an tajma’oo bainal ukhtaini illaa maa qad salaf; innallaaha kaana Ghafoorar Raheema (End Juz 4)
 24. Walmuhsanaatu minan nisaaa’i illaa maa malakat aimaanukum kitaabal laahi ‘alaikum; wa uhilla lakum maa waraaa’a zaalikum an tabtaghoo bi’amwaalikum muhsineena ghaira musaa fiheen; famastamta’tum bihee minhunna fa aatoohunna ujoorahunna fareedah; wa laa junaaha ‘alaikum feemaa taraadaitum bihee mim ba’dil fareedah; innal laaha kaana ‘Aleeman Hakeemaa
 25. Wa mal lam yastati’ minkum tawlan ai yankihal muhsanaatil mu’minaati famimmaa malakat aimaanukum min fatayaatikumul mu’minaat; wallaahu a’lamu bi eemaanikum; ba’dukum mim ba’d; fankihoohunna bi izni ahlihinna wa aatoohunna ujoorahunna bilma’roofi muhsanaatin ghaira musaa fihaatinw wa laa muttakhizaati akhdaan; fa izaaa uhsinna fa in ataina bifaahi shatin fa’alaihinnna nisfu maa ‘alal muhsanaati minal ‘azaab; zaalika liman khashiyal ‘anata minkum; wa an tasbiroo khairul lakum; wallaahu Ghafoorur Raheem (section 4)
 26. Yureedul laahu liyubai yina lakum wa yahdiyakum sunanal lazeena min qablikum wa yatooba ‘alaikum; wallaahu ‘Aleemun Hakeem
 27. Wallaahu yureedu ai yatooba ‘alaikum wa yureedul lazeena yattabi ‘oonash shahawaati an tameeloo mailan ‘azeemaa
 28. Yureedul laahu ai yukhaffifa ‘ankum; wa khuliqal insaanu da’eefaa
 29. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa ta’kulooo amwaalakum bainakum bilbaatili ‘illaaa an takoona tijaaratan ‘an taraadim minkum; wa laa taqtulooo anfusakum; innal laaha kaana bikum Raheemaa
 30. Wa mai yaf’al zaalika ‘udwaananw wa zulman fasawfa nusleehi Naaraa; wa kaana zaalika ‘alal laahi yaseeraa
 31. In tajtaniboo kabaaa’ira maa tunhawna ‘anhu nukaffir ‘ankum saiyiaatikum wa nudkhilkum mudkhalan kareemaa
 32. Wa laa tatamannaw maa faddalal laahu bihee ba’dakum ‘alaa ba’d; lirrijaali naseebum mimmak tasaboo wa linnisaaa’i naseebum mimmak tasabn; was’alullaaha min fadlih; innal laaha kaana bikulli shai’in ‘Aleemaa
 33. Wa likullin ja’alnaa ma waaliya mimmaa tarakal waalidaani wal aqraboon; wallazeena ‘aqadat aimaanukum fa aatoohum naseebahum; innal laaha kaana ‘alaa kulli shai’in Shaheedaa (section 5)
 34. Arrijaalu qawwaamoona ‘alan nisaaa’i bimaa fad dalallaahu ba’dahum ‘alaa ba’dinw wa bimaaa anfaqoo min amwaalihim; fassaalihaatu qaanitaatun haafizaatul lil ghaibi bimaa hafizal laah; wallaatee takhaafoona nushoo zahunna fa ‘izoohunna wahjuroohunna fil madaaji’i wadriboohunna fa in ata’nakum falaa tabghoo ‘alaihinna sabeelaa; innallaaha kaana ‘Aliyyan Kabeeraa
 35. Wa in khiftum shiqaaqa baini himaa fab’asoo haka mam min ahlihee wa hakamam min ahlihaa; iny-yureedaaa islaah ai-yuwaffiqil laahu bainahumaa; innal laaha kaana ‘Aleeman Khabeeraa
 36. Wa’budul laaha wa laa tushrikoo bihee shai’anw wa bilwaalidaini ihsaananw wa bizil qurbaa walyataamaa walmasaakeeni waljaari zilqurbaa waljaaril junubi wassaahibi biljambi wabnis sabeeli wa maa malakat aimaanukum; innal laaha laa yuhibbu man kaana mukhtaalan fakhooraa
 37. Allazeena yabkhaloona wa ya’muroonan naasa bilbukhli wa yaktumoona maaa aataahu mullaahu min fadlih; wa a’tadnaa lilkaafireena ‘azaabam muheenaa
 38. Wallazeena yunfiqoona amwaalahum ri’aaa’an naasi wa laa yu’minoona billaahi wa laa bil Yawmil Aakhir; wa mai yakunish shaitaanu lahoo qareenan fasaaa’a qareenaa
 39. Wa maazaa ‘alaihim law aamanoo billaahi wal Yawmil Aakhiri wa anfaqoo mimmaa razaqahumul laah; wa kaanallaahu bihim ‘aleemaa
 40. Innal laaha laa yazlimu misqaala zarratinw wa in taku hasanatany yudaa’ifhaa wa yu’ti mil ladunhu ajran ‘azeemaa
 41. Fakaifa izaa ji’naa min kulli ummatim bishaheedinw wa ji’naabika ‘alaa haaa’ulaaa ‘i Shaheeda
 42. Yawma’iziny yawad dullazeena kafaroo wa’asawur Rasoola law tusawwaa bihimul ardu wa laa yaktumoonal laaha hadeesaa (section 6)
 43. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa taqrabus Salaata wa antum sukaaraa hatta ta’lamoo ma taqooloona wa laa junuban illaa ‘aabiree sabeelin hatta taghtasiloo; wa in kuntum mardaaa aw ‘alaa safarin aw jaaa’a ahadum minkum minal ghaaa’iti aw laamastumun nisaaa’a falam tajidoo maaa’an fatayam mamoo sa’eedan taiyiban famsahoo biwujoohikum wa aideekum; innal laaha kaana ‘Afuwwan Ghafooraa
 44. Alam tara ilal lazeena ootoo naseebam minal Kitaabi yashtaroonad dalaalata wa yureedoona an tadillus sabeel
 45. Wallaahu a’lamu bi a’daaa’i-kum; wa kafaa billaahi waliyyanw wa kafaa billaahi naseera
 46. Minal lazeena haadoo yuharrifoonal Kalima ‘am mawaadi’ihee wa yaqooloona sami’naa wa ‘asainaa wasma’ ghaira musma’inw wa raa’inaa laiyam bi alsinatihim wa ta’nan fiddeen; wa law annahum qaaloo sami’naa wa ata’naa wasma’ wanzurnaa lakaana khairal lahum wa aqwama wa laakil la’ a’nahumul laahu bikufrihim falaa yu’minoona illaa qaleela
 47. Yaaa aiyuha lazeena ootul Kitaaba aaminoo bimaa nazzalnaa musadiqallimaa ma’akum min qabli an natmisa wujoohan fanaruddahaa ‘alaaa adbaarihaaa aw nal’anahum kamaa la’annaaa Ashaabas Sabt; wa kaana amrul laahi maf’oolaa
 48. Innal laaha laa yaghfiru ai yushraka bihee wa yaghfiru maa doona zaalika limai yashaaa’; wa mai yushrik billaahi faqadif taraaa isman ‘azeemaa
 49. Alam tara ilal lazeena yuzakkoona anfusahum; balil laahu yuzakkee mai yashaaa’u wa laa yuzlamoona fateelaa
 50. Unzur kaifa yaftaroona ‘alal laahil kazib, wakafaa biheee ismamm mubeenaa (section 7)
 51. Alam tara ilal lazeena ‘ootoo naseebam minal kitaabi yu’minoona bil Jibti wat Taaghooti wa yaqooloona lillazeena kafaroo haaa ulaaa’i ahdaa minal lazeena aamanoo sabeelaa
 52. Ulaaa’ikal lazeena la’ana humul laahu wa mai yal’anil laahu falan tajida lahoo naseeraa
 53. Am lahum naseebum minal mulki fa izal laa yu’toonan naasa naqeeraa
 54. Am yahsudoonan naasa ‘alaa maaa aataahumul laahu min fadlihee faqad aatainaaa Aala Ibraaheemal Kitaaba wal Hikmata wa aatainaahum mulkan ‘azeemaa
 55. Faminhum man aamana bihee wa minhum man sadda ‘anh; wa kafaa bi Jahannama sa’eeraa
 56. Innal lazeena kafaroo bi Aayaatinaa sawfa nusleehim Naaran kullamaa nadijat julooduhum baddalnaahum juloodan ghairahaa liyazooqul ‘azaab; innallaaha kaana ‘Azeezan Hakeemaa
 57. Wallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati sanud khiluhum jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaaa abadaa, lahum feehaaa azwaajum mutahharatun wa nudkhiluhum zillan zaleelaa
 58. Innal laaha ya’murukum an tu’addul amaanaati ilaaa ahlihaa wa izaa hakamtum bainan naasi an tahkumoo bil’adl; innal laaha ni’immaa ya’izukum bih; innal laaha kaana Samee’am Baseeraa
 59. Yaaa aiyuhal lazeena aamanooo atee’ul laaha wa atee’ur Rasoola wa ulil amri minkum fa in tanaaza’tum fee shai’in faruddoohu ilal laahi war Rasooli in kuntum tu’minoona billaahi wal yawmil Aakhir; zaalika khairunw wa ahsanu ta’weelaa (section 8)
 60. Alam tara ilal lazeena yaz’umoona annahum amanoo bimaa unzilaa ilaika wa maaa unzila min qablika yureedoona ai yatahaakamooo ilat Taaghooti wa qad umirooo ai yakfuroo bihi, wa yureedush Shaitaanu ai yudillahum dalaalam ba’eedaa
 61. Wa izaa qeela lahum ta’aalaw ilaa maaa anzalallaahu wa ilar Rasooli ra aital munaafiqeena yasuddoona ‘anka sudoodaa
 62. Fakaifa izaaa asaabathum museebatum bimaa qaddamat aideehim summa jaaa’ooka yahlifoona billaahi in aradnaaa illaaa ihsaananw wa tawfeeqaa
 63. Ulaaa’ikal lazeena ya’la mullaahu maa fee quloobihim fa a’rid ‘anhum wa ‘izhum wa qul lahum feee anfusihim qawlam baleeghaa
 64. Wa maa arsalnaa mir Rasoolin illaa liyutaa’a bi iznil laah; wa law annahum ‘iz zalamooo anfusahum jaaa’ooka fastaghfarul laaha wastaghfara lahumur Rasoolu la wajadul laaha Tawwaabar Raheemaa
 65. Falaa wa Rabbika laa yu’minoona hattaa yuhakkimooka fee maa shajara bainahum summa laa yajidoo feee anfusihim harajam mimmaa qadaita wa yusal limoo tasleemaa
 66. Wa law annaa katabnaa ‘alaihim aniqtulooo anfusakum aw ikhrujoo min diyaarikum maa fa’aloohu illaa qaleelum minhum wa law annahum fa’aloo maa yoo’azoona bihee lakaana khairal lahum wa ashadda tasbeetaa
 67. Wa izal la aatainaahum mil ladunnaaa ajran ‘azeemaa
 68. Wa la Hadainaahum Siraatam mustaqeemaa
 69. Wa many-yuti’il laaha war Rasoola fa ulaaa’ika ma’al lazeena an’amal laahu ‘alaihim minan nabiyyeena wassiddeeqeena washshuhadaaa’i wassaaliheen; wa hasuna ulaaa’ika rafeeqaa
 70. Zaalikal fadlu minal laah; wa kafaa billaahi ‘Aleemaa (section 9)
 71. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo khuzoo hizrakum fanfiroo subaatin awin firoo jamee’aa
 72. Wa inna minkum lamal la yubatti’anna fa in asaabatkum museebatun qaala qad an’amal laahu ‘alaiya iz lam akum ma’ahum shaheeda
 73. Wa la’in asaabakum fadlum minal laahi la yaqoolanna ka al lam takum bainakum wa bainahoo mawaddatuny yaa laitanee kuntu ma’ahum fa afooza fawzan ‘azeemaa
 74. Falyuqaatil fee sabeelil laahil lazeena yashroonal hayaatad dunyaa bil Aakhirah; wa may-yuqaatil fee sabeelil laahi fa yuqtal aw yaghlib fasawfa nu’teehi ajran ‘azeemaa
 75. Wa maa lakum laa tuqaatiloona fee sabeelil laahi walmustad’afeena minar rijaali wannisaaa’i walwildaanil lazeena yaqooloona Rabbanaaa akhrijnaa min haazihil qaryatiz zaalimi ahluhaa waj’al lanaa mil ladunka waliyanw waj’al lanaa mil ladunka naseeraa
 76. Allazeena aamanoo yuqaatiloona fee sabeelil laahi wallazeena kafaroo yuqaatiloona fee sabeelit Taaghoot faqaatiloo awliyaaa’ash Shaitaan; inna kaidash Shaitaani kaana da’eefa (section 10)
 77. Alam tara ilal lazeena qeela lahum kuffooo aidiyakum wa aqeemus Salaata wa aaatuz Zakaata falammaa kutiba ‘alaihimul qitaalu izaa fareequm minhum yakhshaw nan naasa kakhashyatil laahi aw ashadda khashyah; wa qaaloo Rabbanaa lima katabta ‘alainal qitaala law laaa akhkhartanaa ilaaa ajalin qareeb; qul mataa’ud dunyaa qaleelunw wal Aakhiratu khairul limanit taqaa wa laa tuzlamoona fateelaa
 78. Ayna maa takoonoo yudrikkumul mawtu wa law kuntum fee buroojim mushai yadah; wa in tusibhum hasanatuny yaqooloo haazihee min indil laahi wa in tusibhum saiyi’atuny yaqooloo haazihee min ‘indik; qul kullum min ‘indillaahi famaa lihaaa ‘ulaaa’il qawmi laa yakaadoona yafqahoona hadeesaa
 79. Maaa asaabaka min hasanatin faminal laahi wa maaa asaaabaka min saiyi’atin famin nafsik; wa arsalnaaka linnaasi Rasoolaa; wa kafaa billaahi Shaheedaa
 80. Many yuti’ir Rasoola faqad ataa’al laaha wa man tawallaa famaaa arsalnaaka ‘alaihim hafeezaa
 81. Wa yaqooloona taa’antun fa izaa barazoo min ‘indika baiyata taaa’ifatum minhum ghairal lazee taqoolu wallaahu yaktubu maa yubaiyitoona fa a’rid ‘anhum wa tawakkal ‘alal laah; wa kafaa billaahi Wakeelaa
 82. Afalaa yatadabbaroonal Qur’aan; wa law kaana min ‘indi ghairil laahi la wajadoo fee ikhtilaafan kaseeraa
 83. Wa izaa jaaa’ahum amrum  minal amni awil khawfi azaa’oo bihee wa law raddoohu ilar Rasooli wa ilaaa ulil amri minhum la’alimahul lazeena yastambitoonahoo minhum; wa law laa fadlul laahi ‘alaikum wa rahmatuhoo lattaba’tumush Shaitaana illaa qaleelaa
 84. Faqaatil fee sabeelil laahi laa tukallafu illa nafsaka wa harridil mu’mineen; ‘asallaahu ai yakuffa ba’sallazeena kafaroo; wallaahu ashaddu ba’sanw wa ashaaddu tankeelaa
 85. Mai yashfa’ shafaa’atan hasanatay yakul lahoo naseebum minhaa wa mai yashfa’ shafaa’atan saiyi’atany-yakul lahoo kiflum minhaa; wa kaanal laahu ‘alaa kulli shai’im Muqeetaa
 86. Wa izaa huyyeetum bitahaiyyatin fahaiyoo bi ahsana minhaaa aw ruddoohaa; innal laaha kaana ‘alaa kulli shai’in Haseeba
 87. Allaahu laaa ilaaha illaa huwa la yajma’annakum ilaa Yawmil Qiyaamati laa raiba feeh; wa man asdaqu min allaahi hadeesaa (section 11)
 88. Famaa lakum fil munaafiqeena fi’ataini wallaahu arkasahum bimaa kasaboo; A’ tureedoona an tahdoo man adallal laahu wa many yudli lillaahu falan tajida lahoo sabeelaa
 89. Waddoo law takfuroona kamaa kafaroo fatakoonoona sawaaa’an falaa tattakhizoo minhum awliyaaa’a hattaa yuhaajiroo fee sabeelil laah; fa in tawallaw fa khuzoohum waqtuloohum haisu wajat tumoohum wa laa tattakhizoo minhum waliyyanw wa laa naseeraa
 90. Illal lazeena yasiloona ilaa qawmim bainakum wa bainahum meesaaqun aw jaaa’ookum hasirat sudooruhum ai yuqaatilookum aw yuqaatiloo qawmahum, wa law shaaa’al laahu lasallatahum ‘alaikum falaqaatalookum; fa ini’ tazalookum falam yuqaatilookum wa alqaw ilaikumus salama famaa ja’alal laahu lakum ‘alaihim sabeelaa
 91. Satajidoona aakhareena yureedoona ai ya’manookum wa ya’manoo qawmahum kullamaa ruddooo ilal fitnati urkisoo feehaa; fa il lam ya’tazilookum wa yulqooo ilai kumus salama wa yakuffooo aidiyahum fakhuzoohum waqtuloohum haisu saqif tumoohum; wa ulaaa’ikum ja’alnaa lakum ‘alaihim sultaanam mubeenaa (section 12)
 92. Wa maa kaana limu’minin ai yaqtula mu’minan illaa khata’aa; waman qatala mu’minan khata’an fa tahreeru raqabatim mu’minatinw wa diyatum musallamatun ilaaa ahliheee illaaa ai yassaddaqoo; fa in kaana min qawmin ‘aduwwil lakum wa huwa mu’minun fa tahreeru raqabatim mu’minah; wa in kaana min qawmim bainakum wa bainahum meesaaqun fadiyatum musallamatun ilaaa ahlihee wa tahreeru raqabatim mu’minah; famal lam yajid fa Siyaamu shahraini mutataabi’aini tawbatan minal laah; wa kaanal laahu ‘Aleeman hakeemaa
 93. Wa mai yaqtul mu’minam muta’ammidan fajazaaa’uhoo Jahannamu khaalidan feehaa wa ghadibal laahu’ alaihi wa la’anahoo wa a’adda lahoo ‘azaaban ‘azeemaa
 94. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo izaa darabtum fee sabeelil laahi fatabaiyanoo wa laa taqooloo liman alqaaa ilaikumus salaama lasta mu’minan tabtaghoona ‘aradal hayaatid dunyaa fa’indal laahi maghaanimu kaseerah; kazaalika kuntum min qablu famannnal laahu ‘alaikum fatabaiyanoo; innallaaha kaana bimaa ta’maloona Khabeeraa
 95. Laa yastawil qaa’idoona Minal mu’mineena ghairu uliddarari walmujaahidoona fee sabeelil laahi bi amwaalihim wa anfusihim; faddalal laahul mujaahideena bi amwaalihim wa anfusihim ‘alalqaa’ideena darajah; wa kullanw wa’adal laahul husnaa; wa faddalal laahul mujaahideena ‘alal qaa’ideena ajran ‘azeemaa
 96. Darajaatim minhu wa maghfiratanw wa rahmah; wa kaanal laahu Ghafoorar Raheema (section 13)
 97. Innal lazeena tawaffaa humul malaaa’ikatu zaalimeee anfusihim qaaloo feema kuntum qaaloo kunnaa mustad’afeena fil-ard; qaalooo alam takun ardul laahi waasi’atan fatuhaajiroo feehaa; fa ulaaa’ika ma’waahum Jahannamu wa saaa’at maseeraa
 98. Illal mustad ‘afeena minar rijaali wannisaaa’i walwildaani laa yastatee’oona heelatanw wa laa yahtadoona sabeela
 99. Fa ulaaa’ika ‘asal laahu ai ya’fuwa ‘anhum; wa kaanal laahu ‘Afuwwan Ghafooraa
 100. Wa mai yuhaajir fee sabeelil laahi yajid fil ardi muraaghaman kaseeranw wa sa’at; wa mai yakhruj mim baitihee muhaajiran ilal laahi wa Rasoolihee summa yudrik-hul mawtu faqad waqa’a ajruhoo ‘alal laah; wa kaanal laahu Ghafoorar Raheemaa (section 14)
 101. Wa izaa darabtum fil ardi falaisa ‘alaikum junaahun an taqsuroo minas Salaati in khiftum ai yaftinakumul lazeena kafarooo; innal kaafireena kaanoo lakum aduwwam mubeenaa
 102. Wa izaa kunta feehim fa aqamta lahumus Salaata faltaqum taaa’ifatum minhum ma’aka wal ya’khuzoo aslihatahum fa izaa sajadoo fal yakoonoo minw waraaa’ikum wal ta’ti taaa’ifatun ukhraa lam yusalloo falyusallo ma’aka wal ya’khuzoo hizrahum wa aslihatahum; waddal lazeena kafaroo law taghfuloona ‘anaslihatikum wa amti’atikum fa yameeloona ‘alaikum mailatanw waahidah; wa laa junaaha ‘alaikum in kaana bikum azam mimmatarin aw kuntum mardaaa an tada’ooo aslihatakum wa khuzoo hizrakum; innal laaha a’adda lilkaafireena ‘azaabam muheenaa
 103. Fa izaa qadaitumus Salaata fazkurul laaha qiyaamanw wa qu’oodanw wa ‘alaa junoobikum; fa izatma’nantum fa aqeemus Salaah; innas Salaata kaanat ‘alal mu’mineena kitaabam mawqootaa
 104. Wa laa tahinoo fibtighaaa’il qawmi in takoonoo ta’lamoona fa innahum ya’lamoona kamaa ta’lamoona wa tarjoona minal laahi maa laa yarjoon; wa kaanal laahu ‘Aleeman Hakeemaa (section 15)
 105. Innaaa anzalnaaa ilaikal Kitaaba bilhaqqi litahkuma bainan naasi bimaaa araakal laah; wa laa takul lilkhaaa’ineena khaseemaa
 106. Wastaghfiril laaha innal laaha kaana Ghafoorar Raheema
 107. Wa laa tujaadil ‘anil lazeena yakhtaanoona anfusahum; innal laaha laa yuhibbuman kaana khawwaanan aseemaa
 108. Yastakhfoona minannaasi wa laa yastakh foona minal laahi wa huwa ma’ahum iz yubaiyitoona maa laa yardaa minal qawl; wa kaanal laahu bimaa ya’maloona muheetaa
 109. Haaa antum haaa’ulaaa’i jaadaltum ‘anhum fil hayaatid dunyaa famai yujaadilul laaha ‘anhum Yawmal Qiyaamati am mai yakoonu ‘alaihim wakeelaa
 110. Wa mai ya’mal sooo’an aw yazlim nafsahoo summa yastaghfiril laaha yajidil laaha Ghafoorar Raheemaa
 111. Wa mai yaksib isman fa innamaa yaksibuhoo ‘alaa nafsih; wa kaanal laahu ‘Aleeman hakeemaa
 112. Wa mai yaksib khateee’atan aw isman summa yarmi bihee bareee’an faqadih tamala buhtaananw wa ismam mubeenaa (section 16)
 113. Wa law laa fadlul laahi ‘alaika wa rahmatuhoo lahammat taaa’ifatum minhum ai yudillooka wa maa yudilloona illaaa anfusahum wa maa yadurroonaka min shai’; wa anzalal laahu ‘alaikal Kitaaba wal Hikmata wa ‘allamaka maa lam takun ta’lam; wa kaana fadlul laahi ‘alaika ‘azeemaa
 114. Laa khaira fee kaseerim min najwaahum illaa man amara bisadaqatin aw ma’roofin aw islaahim bainan naas; wa mai yaf’al zaalikab tighaaa’a mardaatil laahi fa sawfa nu’teehi ajran ‘azeemaa
 115. Wa mai yushaaqiqir Rasoola mim ba’di maa tabaiyana lahul hudaa wa yattabi’ ghaira sabeelil mu’mineena nuwallihee ma tawallaa wa nuslihee Jahannama wa saaa’at maseeraa (section 17)
 116. Innal laaha laa yaghfiru ai yushraka bihee wayaghfiru maa doona zaalika limai yashaaa’; wa mai yushrik billaahi faqad dalla dalaalam ba’eedaa
 117. Iny yad’oona min dooniheee illaaa inaasanw wa iny yad’oona illaa Shaitaanam mareedaa
 118. La’anahul laah; wa qaala la attakhizanna min ‘ibaadika naseebam mafroodaa
 119. Wa la udillannahum wa la umanni yannnahum wa la aamurannahum fala yubat tikunna aazaanal an’aami wa la aamurannahum fala yughai yirunna khalqal laah; wa mai yattakhizish Shaitaana waliyyam min doonil laahi faqad khasira khusraanam mubeena
 120. Ya’iduhum wa yuman neehim wa maa ya’iduhumush Shaitaanu illaa ghurooraa
 121. Ulaaa’ika ma’waahum Jahannamu wa laa yajidoona ‘anhaa maheesaa
 122. Wallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati sanud khiluhum Jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaaa abadaa; wa’dal laahi haqqaa; wa man asdaqu minal laahi qeelaa
 123. Laisa bi amaaniyyikum wa laaa amaaniyyi Ahlil Kitaab; mai ya’mal sooo’ai yujza bihee wa laa yajid lahoo min doonil laahi waliyanw wa laa naseeraa
 124. Wa mai ya’mal minas saalihaati min zakarin aw unsaa wa huwa mu’minun fa ulaaa’ika yadkhuloonal Jannata wa laa yuzlamoona naqeeraa
 125. Wa man ahsanu deenam mimmman aslama wajhahoo lillaahi wa huwa muhsinunw wattaba’a Millata Ibraaheema haneefaa; wattakhazal laahu Ibraaheema khaleelaa
 126. Wa lillaahi maa fis samaawaati wa maa fil ard; wa kaanal laahu bikulli shai’im muheetaa (section 18)
 127. Wa yastaftoonaka finnisaaa’i qulil laahu yufteekum feehinna wa maa yutlaa ‘alaikum fil Kitaabi fee yataaman nisaaa’il laatee laa tu’toonahunna maa kutiba lahunnna wa targhaboona an tankihoohunna wal mustad’a feena minal wildaani wa an taqoomoo lilyataamaa bilqist; wa maa taf’aloo min khairin fa innal laaha kaana bihee ‘Aleemaa
 128. Wa inimra atun khaafat mim ba’lihaa nushoozan aw i’raadan falaa junaaha ‘alaihi maaa ai yuslihaa bainahumaa sulhaa; wassulhu khair; wa uhdiratil anfusush shuhh; wa in tuhsinoo wa tattaqoo fa innal laaha kaana bimaa ta’maloona Khabeeraa
 129. Wa lan tastatee’ooo an ta’diloo bainan nisaaa’i wa law harastum falaa tameeloo kullal maili fatazaroohaa kalmu’al laqah; wa in tuslihoo wa tattaqoo fa innal laaha kaana Ghafoorar Raheema
 130. Wa iny-yatafarraqaa yughnil laahu kullam min sa’atih; wa kaanal laahu Waasi’an Hakeemaa
 131. Wa lillaahi maafis samaawaati wa maa fil ard; wa laqad wassainal lazeena ootul Kitaaba min qablikum wa iyyaakum anit taqul laah; wa intakfuroo fa inna lillaahi maa fis samaawaati wa maa fil ard; wa kaanal laahu Ghaniyyan hameedaa
 132. Wa lillaahi maa fis samaawaati wa maa fil ard; wa kafaa billaahi Wakeelaa
 133. Iny-yasha’ yuzhibkum aiyuhan naasu wa ya’ti bi aakhareen; wa kaanal laahu ‘alaa zaalika Qadeeraa
 134. man kaana yureedu sawaabad dunyaa fa’indallaahi sawaabud dunyaa wal Aakhirah; wa kaanal laahu Samee’am Baseeraa (section 19)
 135. Yaa aiyuhal lazeena aamanoo koonoo qawwa ameena bilqisti shuhadaaa’a lillaahi wa law ‘alaa anfusikum awil waalidaini wal aqrabeen iny yakun ghaniyyan aw faqeeran fallaahu awlaa bihimaa falaaa tattabi’ul hawaaa an ta’diloo; wa in talwooo aw tu’ridoo fa innal laaha kaana bimaa ta’maloona Khabeera
 136. Yaaa aiyuhal lazeena aamanooo aaminoo billaahi wa Rasoolihee wal Kitaabil lazee nazzala ‘alaa Rasoolihee wal Kitaabil lazeee anzala min qabl; wa mai yakfur billaahi wa Malaaa’ikatihee wa Kutubihee wa Rusulihee wal Yawmil Aakhiri faqad dalla dalaalam ba’eedaa
 137. Innal lazeena aamanoo summa kafaroo summa aamanoo summa kafaroo summaz daado kufral lam yakunil laahu liyaghfira lahum wa laa liyahdiyahum sabeelaa
 138. Bashshiril munaafiqeena bi anna lahum ‘azaaban aleemaa
 139. Allazeena yattakhizoo nal kaafireena awliyaaa’a min doonil mu’mineen; a-yabta ghoona ‘indahumul ‘izzata fainnnal ‘izzata lillaahi jamee’aa
 140. Wa qad nazzala ‘alaikum fil Kitaabi an izaa sami’tum Aayaatil laahi yukfaru bihaa wa yustahza u bihaa falaa taq’udoo ma’ahum hattaa yakhoodoo fee hadeesin ghairih; innakum izam misluhum; innal laaha jaami’ul munaafiqeena wal kaafireena fee jahannama jamee’aa
 141. Allazeena yatarab basoona bikum fa in kaana lakum fathum minal laahi qaalooo alam nakum ma’akum wa in kaana lilkaafireena naseebun qaalooo alam nastah wiz ‘alaikum wa nammna’kum minal mu’mineen; fallaahu yahkumu bainakum Yawmal Qiyaamah; wa lai yaj’alal laahu lilkaafireena ‘alal mu’mineena sabeelaa (section 20)
 142. Innal munaafiqeena yukhaadi’oonal laaha wa huwa khaadi’uhum wa izaa qaamooo ilas Salaati qaamoo kusaalaa yuraaa’oonan naasa wa laa yazkuroonal laaha illaa qaleelaa
 143. Muzabzabeena baina zaalika laaa ilaa haaa’ ulaaa’i wa laaa ilaa haaa’ulaaa’; wa mai yudli lillaahu falan tajida lahoo sabeela
 144. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tattakhizul kaafireena awliyaaa’a min doonil mu’mineen; aturee doona an taj’aloo lillaahi ‘alaikum sultaanam mubeenaa
 145. Innal munaafiqeena fiddarkil asfali minan Naari wa lan tajida lahum naseeraa
 146. Illal lazeena taaboo wa aslahoo wa’tasamoo billaahi wa akhlasoo deenahum lillaahi faulaaa’ika ma’al mu’mineena wa sawfa yu’til laahul mu’mineena ajran ‘azeemaa
 147. Maa yaf’alul laahu bi ‘azaabikum in shakartum wa aamantum; wa kaanal laahu Shaakiran ‘Aleema (End Juz 5)
 148. Laa yuhibbullaahul jahra bis sooo’i minal qawli illaa man zulim; wa kaanallaahu Samee’an ‘Aleemaa
 149. in tubdoo khairann aw tukhfoohu aw ta’foo ‘an sooo’in fa innal laaha kaana ‘afuwwan Qadeeraa
 150. Innal lazeena yakkfuroona billaahi wa Rusulihee wa yureedoona ai yufarriqoo bainal laahi wa Rusulihee wa yaqooloona nu’minu biba’dinw wa nakfuru biba’ dinw wa yureedoona ai yattakhizoo baina zaalika sabeelaa
 151. Ulaaa’ika humul kaafiroona haqqaaw; wa a’tadnaa lilkaafireena ‘azaabam muheenaa
 152. Wallazeena aamanoo billaahi wa Rusulihee wa lam yufarriqoo baina ahadim minhum ulaaa’ika sawfa yu’teehim ujoorahum; wa kaanal laahu Ghafoorar Raheema (section 21)
 153. yas’aluka Ahlul Kitaabi an tunazzila ‘alaihim Kitaabam minas samaaa’i faqad sa aloo Moosaa akbara min zaalika faqaaloo arinal laaha jahratan fa akhazat humus saa’iqatu bizulmihim; summat takhazul ‘ijla mim ba’di maa jaa’at humul baiyinaatu fa’afawnaa  ‘ann zaalik; wa aatainaa Moosaa sultaanam mubeenaa
 154. Wa rafa’naa fawqahumut Toora bimeesaaqihim wa qulnaa lahumud khulul baaba sujjadanw wa qulnaa lahum laa ta’doo fis Sabti wa akhaznaa minhum meesaaqan ghaleezaa
 155. Fabimaa naqdihim meesaaqahum wa kufrihim bi Aayaatil laahi wa qatlihimul Ambiyaaa’a bighairi haqqinw wa qawlihim quloobunaa ghulf; bal taba’al laahu ‘alaihaa bikufrihim falaa yu’minoona illaa qaleelaa
 156. Wa bikufrihim wa qawlihim ‘alaa Maryama buh taanan ‘azeema
 157. Wa qawlihim innaa qatal nal maseeha ‘Eesab-na-Maryama Rasoolal laahi wa maa qataloohu wa maa salaboohu wa laakin shubbiha lahum; wa innal lazeenakh talafoo feehee lafee shakkim minh; maa lahum bihee min ‘ilmin illat tibaa’az zann; wa maa qataloohu yaqeenaa
 158. Bar rafa’ahul laahu ilayh; wa kaanal laahu ‘Azeezan Hakeemaa
 159. Wa im min Ahlil Kitaabi illaa layu’minanna bihee qabla mawtihee wa Yawmal Qiyaamati yakoonu ‘alaihim shaheedaa
 160. Fabizulmin minal lazeena haadoo harramnaa ‘alaihim taiyibaatin uhillat lahum wa bisadihim ‘an sabeelil laahi kaseeraa
 161. Wa akhzihimur ribaa wa qad nuhoo ‘anhu wa aklihim amwaalan naasi bilbaatil; wa a’tadnaa lilkaafireena minhum ‘azaaban aleema
 162. Laakinir raasikhoona fil’ilmi minhum walmu’minoona yu’minoona bimaaa unzila ilaika wa maaa unzila min qablika walmuqeemeenas Salaata walmu’toonaz Zakaata walmu ‘minoona billaahi wal yawmil Aakhir; ulaaa’ika sanu’teehim ajran ‘azeemaa (section 22)
 163. innaaa awhainaaa ilaika kamaaa awhainaaa ilaa Noohinw wan nabiyyeena mim ba’dih; wa awhainaaa ilaaa ibraaheema wa Ismaaa’eela wa Ishaaqa wa Ya’qooba wal Asbaati wa ‘Eesaa wa Ayyooba wa Yoonusa wa haaroona wa Sulaimaan; wa aatainaa Daawooda Zabooraa
 164. Wa Rusulan qad qasas naahum ‘alaika min qablu wa Rusulal lam naqsushum ‘alaik; wa kallamallaahu Moosaa takleemaa
 165. Rusulam mubashshireena wa munzireena li’allaa yakoona linnaasi ‘alal laahi hujjatum ba’dar Rusul; wa kaanallaahu ‘Azeezan Hakeema
 166. Laakinil laahu yashhadu bimaaa anzala ilaika anzalahoo bi’ilmihee wal malaaa’ikatu yashhadoon; wa kafaa billaahi Shaheeda
 167. Innal lazeena kafaroo wa saddoo ‘an sabeelil laahi qad dalloo dalaalam ba’eedaa
 168. Innal lazeenakafaroo wa zalamoo lam yakunillaahu liyaghfira lahum wa laa liyahdiyahum tareeqaa
 169. Illaa tareeqa jahannamma khaalideena feehaa abadaa; wa kaana zaalika ‘alal laahi yaseeraa
 170. Yaaa aiyuhan naasu qad jaaa’akumur Rasoolu bilhaqqi mir Rabbikum fa ammminoo khairal lakum; wa in takfuroo fainnna lillaahi maa fis samaawaati wal ard; wa kaanal laahu ‘Aleemann hakeemaa
 171. Yaaa Ahlal Kitaabi laa taghloo fee deenikum wa laa taqooloo ‘alal laahi illalhaqq; innamal Maseehu ‘Eesab-nu-Maryama Rasoolul laahi wa Kalimatuhooo alqaahaaa ilaa Maryama wa roohum minhum fa aaminoo billaahi wa Rusulihee wa laa taqooloo salaasah; intahoo khairallakum; innamal laahu Ilaahunw Waahid, Subhaanahooo any yakoona lahoo walad; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; wa kafaa billaahi Wakeelaa (section 23)
 172. Lay yastankifal Maseehu ai yakoona ‘abdal lillaahi wa lal malaaa’ikatul muqarraboon; wa mai yastankif ‘an ibaadatihee wa yastakbir fasa yahshuruhum ilaihi jamee’aa
 173. Fa ammal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati fa yuwaffeehim ujoorahum wa yazeeduhum min fadlihee wa ammal lazeenas tankafoo wastakbaroo fa yu’azzibuhum ‘azaaban aleema wa laa yajidoona lahum min doonil laahi waliyyanw wa laa naseeraa
 174. Yaa aiyuhan naasu qad jaaa’akum burhaanum mir Rabbikum wa anzalnaaa ilaikum Nooram Mubeena
 175. Fa ammal lazeena aamanoo billaahi wa’tasamoo bihee fasa yudkhiluhum fee rahmatim minhu wa fadlinw wa yahdeehim ilaihi Siraatam Mustaqeema
 176. Yastaftoonaka qulillaahu yafteekum fil kalaalah; inimru’un halaka laisa lahoo waladunw wa lahoo ukhtun falahaa nisfu maa tarak; wa huwa yarisuhaaa il lam yakkul lahaa walad; fa in kaanatas nataini falahumas sulusaani mimmmaa tarak; wa in kaanooo ikhwatar rijaalanw wa nisaaa’an faliz zakari mislu hazzil unsayayn; yubaiyinullaahu lakum an tadilloo; wallaahu bikulli shai’in Aleem (section 24)

 

Surah Al-Maidah

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo awfoo bil’uqood; uhillat lakum baheematul an’aami illaa maa yutlaa ‘alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum; innal laaha yahkumu maa yureed
 2. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tuhilloo sha’aaa ‘iral laahi wa lash Shahral Haraama wa lal hadya wa lal qalaaa’ida wa laa aaammeenal Baital Haraama yabtaghoona fadlam mir Rabbihim wa ridwaanaa; wa izaa halaltum fastaadoo; wa laa yajrimannakum shana aanu qawmin an saddookum ‘anil Masjidil-Haraami an ta’tadoo; wa ta’aawanoo ‘alalbirri wattaqwaa; wa laa ta’aawanoo ‘alal ismi wal’udwaan; wattaqul laah; innal laaha shadeedul ‘iqaab
 3. Hurrimat ‘alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzeeri wa maaa uhilla lighiril laahi bihee walmun khani qatu wal mawqoozatu wal mutarad diyatu wanna teehatu wa maaa akalas sabu’u illaa maa zakkaitum wa maa zubiha ‘alan nusubi wa an tastaqsimoo bil azlaam; zaalikum fisq; alyawma ya’isal lazeena kafaroo min deenikum falaa takhshawhum wakh shawn; alyawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu ‘alaikum ni’matee wa radeetu lakumul Islaama deenaa; famanidturra fee makhmasatin ghaira mutajaanifil li ismin fa innallaaha Ghafoorur Raheem
 4. Yas’aloonaka maazaaa uhilla lahum; qul uhilla lakumuttaiyibaatu wa maa’allamtum minal jawaarihi mukallibeena tu’allimoonahunnamimmaa ‘allamakumul laahu fakuloo mimmaaa amsakna ‘alaikum wazkurus mal laahi ‘alaih; wattaqul laah; innal laaha saree’ul hisaab
 5. Alyawma uhilla lakumut taiyibaatu wa ta’aamul lazeena ootul Kitaaba hillul lakum wa ta’aamukum hillul lahum wal muhsanaatu minal mu’minaati walmuhsanaatu minal lazeena ootul Kitaaba min qablikum izaaa aataitumoohunna ujoorahunna muhsineena ghaira musaafiheena wa laa muttakhizeee akhdaan; wa mai yakfur bil eemaani faqad habita ‘amaluhoo wa huwa fil Aaakhirati minal khaasireen (section 1)
 6. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo izaa qumtum ilas Salaati faghsiloo wujoohakum wa Aidiyakum ilal maraafiqi wamsahoo biru’oosikum wa arjulakum ilal ka’bayn; wa in kuntum junuban fattahharoo; wain kuntum mardaaa aw’alaa safarin aw jaaa’a ahadum minkum minal ghaaa’iti aw laamastumunnisaaa’a falam tajidoo maaa’an fatayammamoo sa’eedan taiyiban famsahoo biwujoohikum wa aideekum minh; ma yureedul laahu liyaj’ala ‘alaikum min harajinw walaakiny yureedu liyutahhirakum wa liyutimma ni’matahoo ‘alaikum la’allakum tashkuroon
 7. Wazkuroo ni’matal laahi ‘alaikum wa meesaaqahul lazee waasaqakum biheee iz qultum sami’naa wa ata’naa wattaqul laah; innal laaha ‘aleemum bizaatis sudoor
 8. Yaaa aiyuhal lazeena aamaanoo koonoo qawwaa meena lillaahi shuhadaaa’a bilqist, wa laa yajrimannakum shana aanu qawmin ‘alaaa allaa ta’diloo; i’diloo; huwa aqrabu littaqwaa wattaqul laah; innal laaha khabeerum bimaa ta’maloon
 9. Wa’adal laahul lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati lahum maghfiratunw wa ajrun ‘azeem
 10. Wallazeena kafaroo wa kazzaboo bi Aayaatinaaa ulaaa’ika Ashaabul Jaheem
 11. Yaa aiyuhal lazeena aamanuz kuroo ni’matallaahi ‘alaikum iz hamma qawmun ai yabsutooo ilaikum aidiyahum fakaffa aidiyahum ‘ankum wattaqullaah; wa’alal laahi fal yatawakalil mu’minoon (section 2)
 12. Wa laqad akhazal laahu meesaaqa Banee Israaa’eela wa ba’asnaa minhumus nai ‘ashara naqeebanw wa qaalal laahu innee ma’akum la’in aqamtumus Salaata wa aataitumuz Zakaata wa aamantum bi Rusulee wa’azzartumoohum wa aqradtumul laaha qardan hasanal la ukaffiranna ‘ankum saiyiaatikum wa la udkhilan nakum Jannaatin tajree min tahtihal anhaar; faman kafara ba’da zaalika minkum faqad dalla sawaaa’as Sabeel
 13. Fabimaa naqdihim meesaa qahum la’annaahum wa ja’alnaa quloobahum qaasiyatai yuharrifoonal kalima ‘ammawaadi’ihee wa nasoo hazzam mimmaa zukkiroo bih; wa laa tazaalu tattali’u ‘alaa khaaa’inatim minhum illaa qaleelam minhum fa’fu ‘anhum wasfah; innal laaha yuhibbul muhsineen
 14. Wa minal lazeena qaalooo innaa nasaaraaa akhaznaa meesaaqahum fanasoo hazzam mimmaa zukkiroo bihee fa aghrainaa bainahumul ‘adaawata walbaghdaaa’a ilaa yawmil Qiyaamah; wa sawfa yunabbi’uhumul laahu bimaa kaanoo yasna’oon
 15. yaaa Ahlal kitaabi qad jaaa’akum Rasoolunaa yubaiyinu lakum kaseeram mimmmaa kuntum tukhfoona minal Kitaabi wa ya’foo ‘an kaseer; qad jaaa’akum minal laahi noorunw wa Kitaabum Mubeen
 16. Yahdee bihil laahu manit taba’a ridwaanahoo subulas salaami wa yukhrijuhum minaz zulumaati ilan noori bi iznihee wa yahdeehim ilaa Siraatim Mustaqeem
 17. Laqad kafaral lazeena qaalooo innal laaha huwal maseehub nu Maryam; qul famany-yamliku minal laahi shai’an in araada ai yuhlikal Maseehab na Maryama wa ummahoo wa man fil ardi jamee’aa, wa lillaahi mulkus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa; yakhluqu maa Yashaaa’; wallaahu ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 18. Wa qaalatil Yahoodu wan Nasaaraa nahnu abnaaa’ul laahi wa ahibbaaa’uh; qul falima yu’azzibukum bizunoobikum bal antum basharum mimman khalaq; yaghfiru limai yashaaa’u wa yu’azzibu mai yashaaa’; wa lillaahi mulkus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa wa ilaihil maseer
 19. Yaaa Ahlal Kitaabi qad jaaa’akum Rasoolunaa yubaiyinu lakum ‘alaa fatratim minar Rusuli an taqooloo maa jaaa’anaa mim basheerinw wa laa nazeerin faqad jaaa’akum basheerunw wa nazeer; wallaahu ‘alaa kulli shai’in Qadeer (section 3)
 20. Wa iz qaala Moosaa liqawmihee yaa qawmiz kuroo ni’matal laahi ‘alaikum iz ja’ala feekum ambiyaaa’a wa ja’alakum mulookanw wa aataakum maa lam yu’ti ahadam minal ‘aalameen
 21. Yaa qawmid khulul Ardal Muqaddasatal latee katabal laahu lakum wa laa tartaddoo ‘alaaa adbaarikum fatanqaliboo khaasireenn
 22. Qaaloo yaa Moosaaa innaa feehaa qawman jabbaareena wa innaa lan nadkhulahaa hattaa yakhrujoo minhaa fa-iny yakhrujoo minhaa fa innaa daakhiloon
 23. Qaala rajulaani minal lazeena yakhaafoona an’amal laahu ‘alaihimad khuloo ‘alaihimul baab, fa izaa dakhaltumoohu fa innakum ghaaliboon; wa ‘alal laahi fatawakkalooo in kuntum mu’mineen
 24. Qaaloo yaa Moosaaa innaa lan nadkhulahaa abadam maa daamoo feehaa fazhab anta wa Rabbuka faqaatilaaa innaa haahunaa qaa’idoon
 25. Qaala Rabbi innee laaa amliku illaa nafsee wa akhee fafruq bainanaa wa bainal qawmil faasiqeen
 26. Qaala fa innahaa muhar ramatun ‘alaihim arba’eena sanah; yateehoona fil ard; falaa taasa ‘alal qawmil faasiqeen (section 4)
 27. Watlu ‘alaihim naba abnai Aadama bilhaqq; iz qarrabaa qurbaanan fatuqubbila min ahadihimaa wa lam yutaqabbal minal aakhari qaala la aqtulannnaka qaala innamaa yataqabbalul laahu minal muttaqeen
 28. La’im basatta ilaiya yadaka litaqtulanee maaa ana bibaasitiny yadiya ilaika li aqtulaka inneee akhaaful laaha Rabbal ‘aalameen
 29. Inee ureedu an tabooo’a bi ismee wa ismika fatakoona min As-haabin Naar; wa zaalika jazaaa’uz zaalimeen
 30. Fatawwa’at lahoo nafsu hoo qatla akheehi faqatalahoo fa asbaha minal khaasireen
 31. Faba’asal laahu ghuraabai yabhasu fil ardi liyuriyahoo kaifa yuwaaree saw’ata akheeh; qaala yaa wailataaa a’ajaztu an akoona misla haazal ghuraabi fa uwaariya saw ata akhee fa asbaha minan naadimeen
 32. Min ajli zaalika katabnaa ‘alaa Banee Israaa’eela annahoo man qatala nafsam bighairi nafsin aw fasaadin fil ardi faka annammaa qatalan naasa jamee’anw wa man ahyaahaa faka annamaaa ahyan naasa jamee’aa; wa laqad jaaa’at hum Rusulunaa bilbaiyinaati summa inna kaseeram minhum ba’da zaalika fil ardi lamusrifoon
 33. Innamaa jazaaa’ul lazeena yuhaariboonal laaha wa Rasoolahoo wa yas’awna fil ardi fasaadan ai yuqattalooo aw yusallabooo aw tuqatta’a aideehim wa arjuluhum min khilaafin aw yunfaw minalard; zaalika lahum khizyun fid dunyaa wa lahum fil Aakhirati ‘azaabun ‘azeem
 34. Illal lazeena taaboo min qabli an taqdiroo ‘alaihim fa’lamooo annnal laaha Ghafoorur Raheem (section 5)
 35. yaaa aiyuhal lazeena aamanut taqul laaha wabtaghooo ilaihil waseelata wa jaahidoo fee sabeelihee la’allakum tuflihoon
 36. Innal lazeena kafaroo law anna lahum maa fil ardi jamee’anw wa mislahoo ma’ahoo liyaftadoo bihee min ‘azaabi Yawmil Qiyaamati maa tuqubbila minhum wa lahum azaabun aleem
 37. Yureedoona ai yakhrujoo minan Naari wa maa hum bikhaari jeena minhaa wa lahum ‘azaabum muqeem
 38. Wassaariqu wassaariqatu faqta’oo aidiyahumaa jazaaa’am bimaa kasabaa nakaalam minal laah; wallaahu ‘Azeezun hakeem
 39. Faman taaba mim ba’di zulmihee wa aslaha fa innal laaha yatoobu ‘alaih; innal laaha Ghafoorur Raheem
 40. Alam ta’lam annal laaha lahoo mulkus samaawaati wal ardi yu’az zibu many-yashaa’u wa yaghfiru limany-yashaaa’; wallaahu ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 41. Yaaa ayyuhar Rasoolu laa yahzunkal lazeena yusaa ri’oona fil kufri minal lazeena qaaloo aamannaa bi afwaahihim wa lam tu’min quloobuhum; wa minal lazeena haadoo sammaa’oona lilkazibi sammaa’oona liqawmin aakhareena lam ya’tooka yuharrifoonal kalima mim ba’di mawaadi’ihee yaqooloona in ooteetum haazaa fakhuzoohu wa il lam tu’tawhu fahzaroo; wa many-yuridil laahu fitnatahoo falan tamlika lahoo minal laahi shai’aa; ulaaa ‘ikal lazeena lam yuridil laahu any-yutahhira quloobahum; lahum fid dunyaa khizyunw wa lahum fil Aakhirati’azaabun ‘azeem
 42. Sammaa’oona lilkazibi akkaaloona lissuht; fa in jaaa’ooka fahkum bainahum aw a’rid anhum wa in tu’rid ‘anhum falany-yadurrooka shai’anw wa in hakamta fahkum bainahum bilqist; innal laaha yuhibbul muqsiteen
 43. Wa kaifa yuhakkimoonaka wa ‘indahumut Tawraatu feehaa hukmul laahi summa yatawallawna mim ba’di zaalik; wa maaa ulaaa’ika bilmu’mineen (section 6)
 44. Innaaa anzalnat Tawraata feehaa hudanw wa noor; yahkumu bihan Nabiyyoonal lazeena aslamoo lillazeena haadoo war rabbaaniyyoona wal ahbaaru bimas tuhfizoo min Kitaabil laahi wa kaanoo ‘alaihi shuhadaaa’; falaa takhshawun naasa wakhshawni wa laa tashtaroo bi aayaatee samanan qaleelaa; wa mal lam yahkum bimaaa anzalal laahu fa ulaaa’ika humul kaafiroon
 45. Wa katabnaa ‘alaihim feehaaa annan nafsa binnafsi wal’aina bil’aini wal anfa bilanfi wal uzuna bil uzuni wassinna bissinni waljurooha qisaas; faman tasaddaqa bihee fahuwa kaffaaratul lah; wa mal lam yahkum bimaaa anzalal laahu fa ulaaa’ika humuz zalimoon
 46. Wa qaffainaa ‘alaaa aasaaarihim bi ‘Eesab ni Maryama musaddiqal limaa baina yadaihi minat Tawraati wa aatainaahul Injeela feehi hudanw wa noorunw wa musaddiqal limaa baina yadaihi minat Tawraati wa hudanw wa maw’izatal lilmuttaqeen
 47. Walyahkum Ahlul Injeeli bimaaa anzalal laahu feeh; wa mal lam yahkum bimaaa anzalal laahu fa ulaaa’ika humul faasiqoon
 48. Wa anzalnaa ilaikal Kitaaba bilhaqqi musaddiqallimaa baina yadaihi minal Kitaabi wa muhaiminan ‘alaihi fahkum bainahum bimaa anzalal laahu wa laa tattabi’ ahwaaa’ahum ‘ammaa jaaa’aka minal haqq; likullin ja’alnaa minkum shir’atanw wa minhaajaa; wa law shaaa’al laahu laja’alakum ummatanw waahidatanw wa laakil liyabluwakum fee maa aataakum fastabiqul khairaat; ilal laahi marji’ukum jamee’an fayunab bi’ukum bimaa kuntum feehi takhtalifoon
 49. Wa anih kum bainahum bimaaa anzalal laahu wa laa tattabi’ ahwaaa’ahum wahzarhum ai yaftinooka ‘am ba’di maaa anzalal laahu ilaika fa in tawallaw fa’lam annamaa yureedul laahu ai yuseebahum biba’di zunoobihim; wa inna kaseeram minan naasi lafaasiqoon
 50. Afahukmal jaahiliyyati yabghoon; wa man ahsanu minal laahi hukmal liqawminy yooqinoon (section 7)
 51. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tattakhizul Yahooda wan nasaaraaa awliyaaa’; ba’duhum awliyaaa’u ba’d; wa mai yatawallahum minkum fa innahoo minhum; innal laaha laa yahdil qawmaz zaalimeen
 52. Fataral lazeena fee quloobihim maraduny yusaari’oona feehim yaqooloona nakhshaaa an tuseebanaa daaa’irah; fa’asallaahu ai yaatiya bilfathi aw amrim min ‘indihee fa yusbihoo ‘alaa maaa asarroo feee anfusihim naadimeen
 53. Wa yaqoolul lazeena aamanooo ahaaa’ulaaa’il lazeena aqsamoo billaahi jahda aimaanihim innahum lama’akum; habitat a’maaluhum fa asbahoo khaasireen
 54. Yaa aiyuhal lazeena aamanoo mai yartadda minkum ‘an deenihee fasawfa ya’tillaahu biqawminy yuhibbuhum wa yuhibboonahoo azillatin ‘alal mu’mineena a’izzatin ‘alal kaafireena yujaahidoona fee sabeelil laahi wa laa yakhaafoona lawmata laaa’im; zaalika fadlul laahi yu’teehi mai yashaaa’; wallaahu Waasi’un ‘Aleem
 55. Innamaa waliyyukumul laahu wa Rasooluhoo wal lazeena aamanul lazeena yuqeemoonas Salaata wa yu’toonaz Zakaata wa hum raaki’oon
 56. Wa mai yatawallal laaha wa Rasoolahoo wallazeena aamanoo fa inna hizbal laahi humul ghaaliboon (section 8)
 57. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tattakhizul lazeenat takhazoo deenakum huzuwanw wa la’ibam minal lazeena ootul Kitaaba min qablikum walkuffaara awliyaaa’; wattaqul laaha in kuntum muu’mineen
 58. Wa izaa naadaitum ilas Salaatit takhazoohaa huzu wan’w wa la’ibaa; zaalika biannnahum qawmul laa ya’qiloon
 59. Qul yaaa Ahlal Kitaabi hal tanqimoona minnaaa illaaa an aamannaa billaahi wa maaa unzila ilainaa wa maa unzila min qablu wa annna aksarakum faasiqoon
 60. Qul hal unabbi’ukum bisharrim min zaalika masoobatan ‘indal laah; malla’ana hul laahu wa ghadiba ‘alaihi wa ja’ala minhumul qiradata wal khanaazeera wa ‘abadat Taaghoot; ulaaa’ika sharrum makaananw wa adallu ‘an Sawaaa’is Sabeel
 61. Wa izaa jaaa’ookum qaalooo aamannaa wa qad dakhaloo bilkufri wa hum qad kharajoo bih; wallaahu a’lamu bimaa kaanoo yaktumoon
 62. Wa taraa kaseeram minhum yusaari’oona fil ismi wal’udwaani wa aklihimus suht; labi’sa maa kaanoo ya’maloon
 63. Law laa yanhaahumur rabbaaniyyoona wal ahbaaru ‘an qawlihimul ismaa wa aklihimus suht; labi’sa maa kaanoo yasna’oon
 64. Wa qaalatil Yahoodu Yadullaahi maghloolah; ghullat aideehim wa lu’inoo bimaa qaaloo; bal yadaahu mabsoo tataani yunfiqu kaifa yashaaa’; wa la yazeedanna kaseeramm minhum maaa unzila ilaika mir Rabbika tughyaananw wa kufraa; wa alqainaa bainahumul ‘adaawata wal baghdaaa a’ ilaa Yawmil Qiyaamah; kullamaaa awqadoo naaral lilharbi at fa-ahal laah; wa yas’awna fil ardi fasaadaa; wal laahu laa yuhibbul mufsideen
 65. Wa law anna Ahlal Kitaabi aamanoo wattaqaw lakaffarnaa ‘anhum saiyiaatihim wa la adkhalnaahu Jannaatin Na’eem
 66. Wa law annahum aqaamut Tawraata wal Injeela wa maaa unzila ilaihim mir Rabbihim la akaloo min fawqihim wa min tahti arjulihim; minhum ummatum muqta sidatunw wa kaseerum minhum saaa’a maa ya’maloon (section 9)
 67. Yaaa aiyuhar Rasoolu balligh maaa unzila ilaika mir Rabbika wa il lam taf’al famaaa ballaghta Risaalatah; wallaahu ya’simuka minan naas; innal laaha laa yahdil qawmal kaafireen
 68. Qul yaaa Ahlal Kitaabi lastum ‘alaa shai’in hattaa tuqeemut Tawraata wal Injeela wa maaa unzila ilaikum mir Rabbikum; wa layazeedanna kaseeram minhum maa unzila ilaika mir Rabbika tugh yaananw wa kufran falaa taasa ‘alal qawmil kaafireen
 69. Innal lazeena aamanoo wallazeena haadoo was saabi’oona wan Nasaaraa man aamana billaahi wal yawmil Aakhiri wa ‘amila saalihan falaa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahzanoon
 70. Laqad akhaznaa meesaaqa Banee Israaa’eela wa arsalnaaa ilaihim Rusulan kullamaa jaaa’ahum Rasoolum bimaa laa tahwaaa anfusuhum fareeqan kazzaboo wa fareeqany yaqtuloon
 71. Wa hasibooo allaa takoona fitnatun fa’amoo wa sammoo summa taabal laahu ‘alaihim summa ‘amoo wa sammoo kaseerum minhum; wallaahu baseerum bimaa ya’maloon
 72. Laqad kafaral lazeena qaalooo innal laaha Huwal maseehub nu Maryama wa qaalal Maseehu yaa Baneee Israaa’eela u’budul laaha Rabbee wa Rabbakum innnahoo many-yushrik billaahi faqad harramal laahu ‘alaihil jannata wa maa waahun Naaru wa maa lizzaalimeena min ansaar
 73. laqad kafaral lazeena qaalooo innal laaha saalisu salaasah; wa maa min ilaahin illaaa Ilaahunw Waahid; wa illam yantahoo ‘ammaa yaqooloona layamas sannal lazeena kafaroo minhum ‘azaabun aleem
 74. Afalaa yatooboona ilal laahi wa yastaghfiroonah; wallaahu Ghafoorur Raheem
 75. Mal Maseehub nu Maryama illaa Rasoolun qad khalat min qablihir Rusulu wa ummuhoo siddeeqatun kaanaa yaa kulaanit ta’aam; unzur kaifa nubaiyinu lahumul Aayaati summan zur annaa yu’fakoon
 76. Qul ata’budoona min doonil laahi maa laa yamliku lakum darranw wa laa naf’aa; wallaahu Huwas Samee’ul ‘Aleem
 77. Qul yaaa Ahlal Kitaabi laa taghloo fee deenikum ghairal haqqi wa laa tattabi’ooo ahwaaa’a qawmin qad dalloo min qablu wa adalloo kaseeranw wa dalloo ‘an Sawaaa’is Sabeel (section 10)
 78. Lu’inal lazeena kafaroo mim Baneee israaa’eela ‘alaa lisaani Daawooda wa ‘Eesab ni Maryam; zaalika bimaa ‘asaw wa kaanoo ya’tadoon
 79. Kaanoo laa yatanaahawna ‘am munkarin fa’alooh; labi’sa maa kaanoo yafa’loon
 80. Taraa kaseeram minhum yatawallawnal lazeena kafaroo; labi’sa maa qaddamat lahum anfusuhum an sakhital laahu ‘alaihim wa fil ‘azaabi hum khaalidoon
 81. Wa law kaanoo yu’minoona billaahi wan nabiyyi wa maaa unzila ilaihi mattakhazoohum awliyaaa’a wa laakinna kaseeram minhum faasiqoon (End Juz 6)
 82. Latajidanna ashad dan naasi ‘adaawatal lillazeena aamanul Yahooda wallazeena ashrakoo wa latajidanna aqrabahum mawaddatal lil lazeena aamanul lazeena qaalooo innaa Nasaaraa; zaalika bi anna minhum qiseeseena wa ruhbaananw wa annahum laa yastakbiroon
 83. Wa izaa sami’oo maaa unzila ilar Rasooli taraaa a’yunahum tafeedu minad dam’i mimmmaa ‘arafoo minalhaqq; yaqooloona Rabbanaaa aamannaa faktubnaa ma’ash shaahideen
 84. Wa maa lanaa laa nu’minu billaahi wa maa jaaa’anaa minal haqqi wa natma’u ai yudkhilanaa Rabbunaa ma’al qawmis saaliheen
 85. Fa asaabahumul laahu bimaa qaaloo Jannnaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa; wa zaalika jazaaa’ul muhsineen
 86. Wallazeena kafaroo wa kazzaboo bi Aayaatinaaa ulaaa’ika Ashaabul Jaheem (section 11)
 87. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tuharrimoo taiyibaati maaa ahallal laahu lakum wa laa ta’tadooo; innal laaha laa yuhibbul mu’tadeen
 88. Wa kuloo mimmaa razaqakumul laahu halaalan taiyibaa; wattaqul laahallazeee antum bihee mu’minoon
 89. Laa yu’aakhizukumul laahu billaghwi feee aimaanikum wa laakiny yu’aakhizukumul bimaa ‘aqqattumul aimaana a kaffaara tuhooo it’aamu ‘asharati masaakeena min awsati maa tut’imoona ahleekum aw kiswatuhum aw tahreeru raqabatin famallam yajid fa Siyaamu salaasati aiyaam; zaalika kaffaaratu aimaanikum izaa halaftum; wahfazooo aimaanakum; kazaalika yubaiyinul laahu lakum Aayaatihee la’allakum tashkuroon
 90. Yaaa aiyuhal lazeena aamanooo innamal khamru walmaisiru wal ansaabu wal azlaamu rijsum min ‘amalish shaitaani fajtaniboohu la’al lakum tuflihoon
 91. Innamaa yureedush Shaitaanu ai yooqi’a bainakumul ‘adaawata wal baghdaaa’a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum ‘an zikril laahi wa ‘anis Salaati fahal antum muntahoon
 92. Wa atee’ul laaha wa atee’ur Rasoola wahzaroo; fa in tawal laitum fa’lamooo annamaa ‘alaa Rasoolinal balaaghul mubeen
 93. Laisa ‘alal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati junaahun feemaa ta’imooo izaa mat taqaw wa aamanoo wa ‘amilus saalihaati summat taqaw wa aamanoo summat taqaw wa ahsanoo; wallaahu yuhibbul muhsineen
 94. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo la yabluwannnakumul laahu bishai’im minas saidi tanaaluhooo aideekum wa rimaahukum liya’lamal laahu mai yakhaafuhoo bilghaib; famani’ tadaa ba’da zaalika falahoo ‘azaabun aleem (section 12)
 95. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa taqtulus saida wa antum hurum; wa man qatalahoo minkum mut’am midan fajazaaa’um mislu maa qatala minanna’ami yahkumu bihee zawaa ‘adlim minkum hadyam baalighal Ka’bati aw kaffaaratun ta’aamu masaakeena aw ‘adlu zaalika Siyaamal liyazooqa wabaala amrih; ‘afal laahu ‘ammaa salaf; wa man ‘aada fayanta qimul laahu minh; wallaahu ‘azeezun zuntiqaam
 96. Uhilla lakum saidul bahri wa ta’aamuhoo mataa’al lakum wa lissaiyaarati wa hurrima ‘alaikum saidul barri maa dumtum hurumaa; wattaqul laahal lazeee ilaihi tuhsharoon
 97. Ja’alal laahul Ka’batal Baital Haraama qiyaamal linnaasi wash Shahral Haraama walhadya walqalaaa’id; zaalika lita’lamooo annal laaha ya’lamu maa fis samaawaati wa maa fil ardi wa annal laaha bikulli shai’in ‘Aleem
 98. I’lamooo annal laaha shadeedul ‘iqaabi wa annal laaha Ghafoorur Raheem
 99. Maa ‘alar Rasooli illal balaagh; wallaahu ya’lamu maa tubdoona wa maa taktumoon
 100. Qul laa yastawil khabeesu wattaiyibu wa law a’jabaka kasratul khabees; fattaqul laaha yaaa ulil albaabi la’allakum tuflihoon (section 13)
 101. yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tas’aloo ‘an ashyaaa’a in tubda lakum tasu’kum wa in tas’aloo ‘anhaa heena yunazzalul Qur’aanu tubda lakum; ‘afallaahu ‘anhaa; wallaahu Ghafoorun Haleem
 102. Qad sa alahaa qawmum min qablikum summa asbahoo bihaa kaafireen
 103. Maa ja’alal laahu mim baheeratinw wa laa saaa’ibatinw wa laa waseelatinw wa laa haaminw wa laakinnal lazeena kafaroo yaftaroona ‘alallaahil kazib; wa aksaruhum laa ya’qiloon
 104. Wa izaa qeela lahum ta’aalaw ilaa maaa anzalallaahu wa ilar Rasooli qaaloo hasbunaa maa wajadnaa ‘alaihi aabaaa’anaa; awa law kaana aabaaa’uhum laa ya’lamoona shai’anw wa laa yahtadoon
 105. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo ‘alaikum anfusakum laa yadurrukum man dalla izah tadaitum; ilal laahi marji’ukum jamee’an fayunabbi’ukum bimaa kuntum ta’maloon
 106. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo shahaadatu bainikum izaa hadara ahadakumul mawtu heenal wasiyyatis naani zawaa ‘adlim minkum aw aakharaani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asaabatkum museebatul mawt; tahbi soonahumaa mim ba’dis Salaati fa yuqsimaani billaahi inirtabtum laa nashtaree bihee samananw wa law kaana zaa qurbaa wa laa naktumu shahaadatal laahi innaaa izal laminal aasimeen
 107. Fa in ‘usira ‘alaaa annahumas tahaqqaaa isman fa aakharaani yaqoomaani maqaamahumaa minal lazeenas tahaqqa ‘alaihimul awlayaani fa yuqsimaani billaahi lashahaadatunaaa ahaqqu min shahaadatihimaaa wa ma’tadainaaa innaaa izal laminaz zaalimeen
 108. Zaalika adnaaa ai ya’too bishshahaadati ‘alaa wajhihaaa aw yakhaafooo an turadda aimaanum ba’da aimaanihim; wattaqul laaha wasma’oo; wallaahu laa yahdil qawmal faasiqeen (section 14)
 109. yawma yajma’ul laahur Rusula fa yaqoolu maazaaa ujibtum qaaloo laa ‘ilma lanaa innaka Anta ‘Allaamul Ghuyoob
 110. Iz qaalal laahu yaa ‘Eesab-na-Maryamaz kur ni’matee ‘alaika wa ‘alaa waalidatika; iz aiyattuka bi Roohil Qudusi tukallimun naasa fil mahdi wa kahlanw wa iz ‘allamtukal kitaaba wal Hikmata wa Tawraata wal Injeela wa iz Takhluqu minat teeni kahai ‘atit tairi bi iznee fatanfukhu feeha fatakoonu tairam bi iznee wa tubri’ul akmaha wal abrasa bi iznee wa iz tukhrijul mawtaa bi iznee wa iz kafaftu Baneee Israaa’eela ‘anka iz ji’tahum bil baiyinaati fa qaalal lazeena kafaroo minhum in haazaaa illaa sihrum mubeen
 111. Wa iz awhaitu ilal hawaariyyeena an aaminoo bee wa bi Rasoolee qaalooo aamannaa washhad bi annanaa muslimoon
 112. Iz qaalal hawaariyyoona yaa ‘Eesab na Maryama hal yastatee’u Rabbuka ai yunaz zila alainna maaa’idatam minas samaaa’i qaalat taqul laaha in kuntum mu’mineen
 113. Qaaloo nureedu an naakula minhaa wa tatama ‘inna quloo bunaa wa na’lama an qad sadaqtana wa nakoona ‘alaihaa minash shaahideen
 114. Qaala ‘Eesab nu Maryamal laahumma Rabbanaaa anzil ‘alainaa maaa’idatam minas samaaa’i takoonu lanaa ‘eedal li awwalinaa wa aakhirinaa wa Aayatam minka warzuqnaa wa Anta khairur raaziqeen
 115. Qaalal laahu innee munaz ziluhaa ‘alaikum famai yakfur ba’du minkum fa inneee u’azzibuhoo ‘azaabal laaa u’azzibuhooo ahadam minal ‘aalameen (section 15)
 116. Wa iz qaalal laahu yaa ‘Eesab na Maryama ‘a-anta qulta linnaasit takhizoonee wa ummiya ilaahaini min doonil laahi qaala Subhaanaka  maa yakoonu leee an aqoola maa laisa lee bihaqq; in kuntu qultuhoo faqad ‘alimtah; ta’lamu maa fee nafsee wa laaa a’alamu maa fee nafsik; innaka Anta ‘Allaamul Ghuyoob
 117. Maa qultu lahum illaa maaa amartanee bihee ani’budul laaha Rabbeee wa Rabbakum; wa kuntu ‘alaihim shaheedam maa dumtu feehim falammaa tawaffaitanee kunta Antar Raqeeba ‘alaihim; wa Anta ‘alaa kulli shai’in Shaheed
 118. In tu’azzibhum fa innahum ibaaduka wa in taghfir lahum fa innaka Antal ‘Azzezul Hakeem
 119. Qaalal laahu haaza yawmu yanfa’us saadiqeena sidquhum; lahum janaatunn tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaaa abadaa; radiyal laahu ‘anhum wa radoo ‘anh; zaalikal fawzul ‘azeem
 120. Lillaahi mulkus samaawaati wal ardi wa maa feehinn; wa Huwa ‘alaa kulli shai’inn Qadeer (section 16)

 

Surah Al-An’am

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alhamdu lillaahil lazee khalaqas samaawaati wal arda wa ja’alaz zulumaati wannoor; summal lazeena kafaroo bi Rabbihim ya’diloon
 2. Huwal lazee khalaqakum min teenin summa qadaaa ajalanw wa ajalum musamman ‘indahoo summa antum tamtaroon
 3. Wa Huwal laahu fissamaawaati wa fil ardi ya’lamu sirrakum wa jahrakum wa ya’lamu maa taksiboon
 4. Wa maa ta’teehim min Aayatim min Aayaati Rabbihim illaa kaanoo ‘anhaa mu’rideen
 5. Faqad kazzaboo bilhaqqi lammaa jaaa’ahum fasawfa ya’teehim ambaaa’u maa kaanoo bihee yastahzi’oon
 6. Alam yaraw kam ahlaknaa min qablihim min qarnim makkannaahum fil ardi maa lam numakkil lakum wa arsalnas samaaa’a ‘alaihim midraaranw wa ja’alnal anhaara tajree min tahtihim fa ahlak naahum bizunoobihim wa ansha’naa mim ba’dihim qarnan aakhareen
 7. Wa law nazzalnaa ‘alaika Kitaaban fee qirtaasin falamasoohu bi aideehim laqaalal lazeena kafarooo in haazaaa illaa sihrum mubeen
 8. Wa qaaloo law laaa unzila alaihi malakunw wa law anzalna malakal laqudiyal amru summa laa yunzaroon
 9. Wa law ja’alnaahu malakal laja’alnaahu rajulanw wa lalabasnaa ‘alaihim maa yalbisoon
 10. Wa laqadis tuhzi’a bi-Rusulim min qablika fahaaqa billazeena sakhiroo minhum maa kaanoo bihee yastahzi’oon (section 1)
 11. Qul seeroo fil ardi summan zuroo kaifa kaana ‘aaqibatul mukazzibeen
 12. Qul limam maa fis samaawaati wal ardi qul lillaah; kataba ‘alaa nafsihir rahmah; la yajma ‘annakum ilaa Yawmil Qiyaamati laa raiba feeh; allazeena khasirooo anfusahum fahum laa yu’minoon
 13. Wa lahoo maa sakana fillaili wannahaar; wa Huwas Samee’ul Aleem
 14. Qul aghairal laahi attakhizu waliyyan faatiris samaawaati wal ardi wa Huwa yut’imu wa laa yut’am; qul inneee umirtu an akoona awwala man aslama wa laa takoonanna minal mushrikeen
 15. Qul inneee akhaafu in ‘asaitu Rabbee ‘azaaba Yawmin ‘Azeem
 16. Mai yusraf ‘anhu Yawma’izin faqad rahimah; wa zaalikal fawzul mubeen
 17. Wa iny-yamsaskal laahu bidurrin falaaa kaashifa lahoo illaa Huwa wa iny-yamsaska bikhairin fa Huwa ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 18. Wa Huwal qaahiru fawqa ‘ibaadih; wa Huwal Hakeemul Khabeer
 19. Qul ayyu shai’in akbaru shahaadatan qulil laahu shaheedum bainee wa bainakum; wa oohiya ilaiya haazal Qur’aanu li unzirakum bihee wa mam balagh; a’innakum latashhadoona anna ma’al laahi aalihatan ukhraa; qul laaa ashhad; qul innamaa Huwa Ilaahunw Waahidunw wa innanee baree’um mimmaa tushrikoon
 20. Allazeena aatainaa humul Kitaaba ya’rifoonahoo kamaa ya’rifoona abnaaa’ahum; allazeena khasirooo anfusahum fahum laa yu’minoon (section 2)
 21. Wa man azlamu mim manif tara ‘alal laahi kaziban aw kazzaba bi Aayaatih; innahoo laa yuflihuz zaalimoon
 22. Wa yawma nahshuruhum jamee’an summa naqoolu lillazeena ashrakooo ayna shurakaaa’ ukumul lazeena kuntum taz’umoon
 23. Summa lam takun fitnatuhum illaaa an qaaloo wallaahi Rabbinaa maa kunnaa mushrikeen
 24. Unzur kaifa kazaboo ‘alaaa anfusihim, wa dalla ‘anhum maa kaanoo yaftaroon
 25. Wa minhum mai yastami’u ilaika wa ja’alnaa ‘alaa quloobihim akinnatan ai yafqahoohu wa feee aazaanihim waqraa; wa ai yaraw kulla Aayatil laa yu’minoo bihaa; hattaaa izaa jaaa’ooka  yujaadiloonaka yaqoolul lazeena kafaroo in haazaa illaaa asaateerul awwaleen
 26. Wa hum yanhawna ‘anhu wa yan’awna ‘anhu wa iny yuhlikoona illaa anfusahum wa maa yash’uroon
 27. Wa law taraaa iz wuqifoo ‘alan Naari faqaaloo yaa laitanaa nuraddu wa laa nukaz ziba bi Aayaati Rabbinaa wa nakoona minal mu’mineen
 28. Bal  badaa lahum maa kaanoo yukhfoona min qablu wa law ruddoo la’aadoo limaa nuhoo ‘anhu wa innahum lakaaziboon
 29. Wa qaalooo in hiya illaa hayaatunad dunyaa wa maa nahnu bimab’ooseen
 30. Wa law taraa iz wuqifoo ‘alaa Rabbihim; qaala alaisa haazaa bilhaqq; qaaloo balaa wa Rabbinaa; qaala fazooqul ‘azaaba bimaa kuntum takfuroon (section 3)
 31. Qad khasiral lazeena kazzaboo biliqaaa’il laahi hattaaa izaa jaaa’at humus Saa’atu baghtatan qaaloo yaa hasratanaa ‘alaa maa farratnaa feehaa wa hum yahmiloona awzaarahum ‘alaa zuhoorihim; alaa saaa’a ma yaziroon
 32. Wa mal hayaatud dunyaaa illaa la’ibunw wa lahwunw wa lad Daarul Aakhiratu khaiyrul lillazeena yattaqoon; afalaa ta’qiloon
 33. Qad na’lamu innahoo layahzunukal lazee yaqooloona fa innahum laa yukazziboonaka wa laakinnaz zaalimeena bi Aayaatil laahi yajhadoon
 34. Wa laqad kuzzibat Rusulum min qablika fasabaroo ‘alaa maa kuzziboo wa oozoo hattaaa ataahum nasrunaa; wa laa mubaddila li Kalimaatil laah; wa laqad jaaa’aka min naba’il mursaleen
 35. Wa in kaana kabura ‘alaika i’raaduhum fa inistata’ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis samaaa’i fata’ tiyahum bi Aayah; wa law shaaa’al laahu lajama’ahum ‘alal hudaa; falaa takoonanna minal jaahileen
 36. Innamaa yastajeebul lazeena yasma’oon; walmawtaa yab’asuhumul laahu summa ilaihi yurja’oon
 37. Wa qaaloo law laa nuzzila ‘alaihi Aayatum mir Rabbih; qul innal laaha qaadirun ‘alaaa ai yunazzila Aayatanw wa laakinna aksarahum laa ya’lamoon
 38. Wa maa min daaabbatin fil ardi wa laa taaa’iriny yateeru bijanaahaihi illaaa umamun amsaalukum; maa farratnaa fil Kitaabi min shaiyy’ summa ilaa Rabbihim yuhsharoon
 39. Wallazeena kazzaboo bi Aayaatinaa summunw wa bukmun fiz zulumaat; mai yasha il laahu yudlillhu; wa mai yashaa yaj’alhu ‘alaa Siraatim Mustaqeem
 40. Qul ara’aytakum in ataakum ‘azaabul laahi aw atatkumus Saa’atu a-ghairal laahi tad’oona in kuntum saadiqeen
 41. Bal iyyaahu tad’oona fa yakshifu maa tad’oona ilaihi in shaaa’a wa tansawna maa tushrikoon (section 4)
 42. Wa laqad arsalnaaa ilaaa umamim min qablika fa akhaznaahum bil ba’saaa’i waddarraaa’i la’allahum yata darra’oon
 43. Falaw laaa iz jaaa’ahum ba’sunaa tadarra’oo wa laakin qasat quloobuhum wa zaiyana lahumush Shaitaanu maa kaanoo ya’maloon
 44. Falammaa nasoo maa zukkiroo bihee fatahnaa ‘alaihim abwaaba kulli shai’in hattaaa izaa farihoo bimaaa ootooo akhaznaahum baghtatan fa izaa hum mublisoon
 45. Faquti’a daabirul qawmil lazeena zalamoo; walhamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen
 46. Qul ara’aitum in akhazal laahu sam’akum wa absaarakum wa khatama ‘alaa quloobikum man ilaahun ghairul laahi ya’teekum bih; unzur kaifa nusarriful Aayaati summa hum yasdifoon
 47. Qul ara’aitakum in ataakum ‘azaabul laahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qawmuz zaalimoon
 48. Wa maa nursilul mursaleena illaa mubashshireena wa munzireena faman aamana wa aslaha falaa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahzanoon
 49. Wallazeena kazzaboo bi Aayaatinaa yamassuhumul ‘azaabu bimaa kaanoo yafsuqoon
 50. Qul laaa aqoolu lakum ‘indee khazaaa’inul laahi wa laaa a’lamul ghaiba wa laaa aqoolu lakum innee malakun in attabi’u illaa maa yoohaaa ilaiy; qul hal yastawil a’maa walbaseer; afalaa tatafakkaroon (section 5)
 51. Wa anzir bihil lazeena yakhaafoona ai yuhsharooo ilaa Rabbihim laisa lahum min doonihee waliyyunw wa laa shafee’ul la’allahum yattaqoon
 52. Wa laa tatrudil lazeena yad’oona Rabbahum bilghadaati wal ‘ashiyyi yureedoona Wajhahoo ma ‘alaika min hisaabihim min shai’inw wa maa min hisaabika ‘alaihim min shai’in fatatrudahum fatakoona minaz zaalimeen
 53. Wa kazaalika fatannaa ba’dahum biba’dil liyaqoolooo ahaaa’ulaaa’i mannal laahu ‘alaihim mim baininaa; alaisal laahu bi-a’lama bish shaakireen
 54. Wa izaa jaaa’akal lazeena yu’minoona bi Aayaatinaa faqul salaamun ‘alaikum kataba Rabbukum ‘alaa nafsihir rahmata annahoo man ‘amila minkum sooo’am bijahaalatin summa taaba mim ba’dihee wa aslaha fa annahoo Ghafoorur Raheem
 55. Wa kazaalika nufassilul Aayaati wa litastabeena sabeelul mujrimeen (section 6)
 56. Qul innee nuheetu an a’budal lazeena tad’oona min doonil laah; qul laaa attabi’u ahwaaa’akum qad dalaltu izanw wa maaa ana minal muhtadeen
 57. Qul innee ‘alaa baiyinatim mir Rabbee wa kazzabtum bih; maa ‘indee maa tasta’jiloona bih; inil hukmu illaa lillaahi yaqussul haqqa wa Huwa khairul faasileen
 58. Qul law anna ‘indee maa tasta’jiloona bihee laqudiyal amru bainee wa bainakum; wallaahu a’lamu bizzaalimeen
 59. Wa ‘indahoo mafaatihul ghaibi laa ya’lamuhaaa illaa Hoo; wa ya’lamu maa fil barri walbahr; wa maa tasqutu minw waraqatin illaa ya’lamuhaa wa laa habbatin fee zulumaatil ardi wa laa ratbinw wa laa yaabisin illaa fee Kitaabim Mubeen
 60. Wa Huwal lazee yatawaf faakum billaili wa ya’lamu maa jarahtum binnahaari summa yab’asukum feehee liyuqdaaa ajalum musamman summa ilaihi marji’ukum summa yunabbi ‘ukum bimaa kuntum ta’maloon (section 7)
 61. Wa huwal qaahiru fawqa ‘ibaadihee wa yursilu ‘alaikum hafazatan hattaaa izaa jaaa’a ahadakumul mawtu tawaffathu rusulunaa wa hum laa yufarritoon
 62. Summa ruddooo ilallaahi mawlaahumul haqq; alaa lahul hukmu wa Huwa asra’ul haasibeen
 63. Qul mai yunajjeekum min zulumaatil barri walbahri tad’oonahoo tadarru’anw wa khufyatal la’in anjaanaa min haazihee lanakoonanna minash shaakireen
 64. Qulil laahu yunajjjeekum minhaa wa min kulli karbin summa antum tushrikoon
 65. Qul huwal Qaadiru ‘alaaa ai yab’asa ‘alaikum ‘azaabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shiya’anw wa yuzeeqa ba’dakum ba’sa ba’d; unzur kaifa nusarriful Aayaati la’allahum yafqahoon
 66. Wa kaz zaba bihee qawmuka wa huwal haqq; qul lastu’alaikum biwakeel
 67. Likulli naba im mustaqar runw wa sawfa ta’lamoon
 68. Wa izaa ra aital lazeena yakhoodoona feee Aayaatinaa fa a’rid ‘anhum hattaa yakkhoodoo fee hadeesin ghairih; wa immaa yunsiyannakash Shaitaanu falaa taq’ud ba’dazzikraa ma’al qawmiz zaalimeen
 69. Wa maa ‘alal lazeena yattaqoona min hisaabihim min shai’inw wa laakin zikraa la’allahum yattaqoon
 70. Wa zaril lazeenat takhazoo deenahum la’ibanwwa lahwanw wa gharrat humul ha yaatud dunyaa; wa zakkir biheee an tubsala nafsum bimaa kasabat laisa lahaa min doonil laahi waliyyunw wa laa shafee’unw wa in ta’dil kulla ‘adlil laa yu’khaz minhaa; ulaaa ‘ikal lazeena ubsiloo bimaa kasaboo lahum sharaabum min hameeminw wa ‘azaabun aleemum bimaa kaanoo yakkfuroon (section 8)
 71. Qul anad’oo min doonil laahi maa laa yanfa’unaa wa laa yadurrunaa wa nuraddu ‘alaaa a’qaabina ba’da iz hadaanal laahu kallazis tahwat hush Shayaateenu fil ardi hairaana lahooo ashaabuny yad’oo nahooo ilal huda’ tinaa; qul inna hudal laahi huwal hudaa wa umirnaa linuslima li Rabbil ‘aalameen
 72. Wa an aqeemus Salaata wattaqooh; wa Huwal lazeee ilaihi tuhsharoon
 73. Wa Huwal lazee khalaqas samaawaati wal arda bilhaqq; wa Yawma yaqoolu kun fa yakoon; Qawluhul haqq; wa lahul mulku Yawma yunfakhu fis Soor; ‘Aalimul Ghaibi wash shahaadah; wa Huwal Hakeemul Khabeer
 74. Wa iz qaala Ibraaheemu li abeehi Aazara a-tattakhizu asnaaman aalihatan inneee araaka wa qawmaka fee dalaalim mubeen
 75. Wa kazaalika nureee Ibraaheema malakootas samaawaati wal ardi wa liyakoona minal mooqineen
 76. Falammaa janna ‘alaihil lailu ra aa kawkabaan qaala haaza Rabbee falammaaa afala qaala laaa uhibbul aafileen
 77. Falammmaa ra al qamara baazighan qaala haazaa Rabbee falammaaa afala qaala la’il lam yahdinee Rabbee la akoonanna minal qawmid daaalleen
 78. Falammaa ra ashshamsa baazighatan qaala haazaa Rabbee haazaaa akbaru falammaaa afalat qaala yaa qawmi innee bareee’um mimmaa tushrikoon
 79. Innnee wajjahtu wajhiya lillazee fataras samaawaati wal arda haneefanw wa maaa ana minal mushrikeen
 80. Wa haaajjahoo qawmuh; qaala a-tuh’haaajjooonnee fillaahi wa qad hadaan; wa laaa akhaafu maa tushrikoona bihee illaaa ai yashaaa’a Rabbee shai’anw wasi’a Rabbee kulla shai’in ‘ilman afalaa tatazakkaroon
 81. Wa kaifa akhaafu maaa ashraktum wa laa takhaafoona annakum ashraktum billaahi maa lam yunazzil bihee ‘alaikum sultaanaa; fa aiyul fareeqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta’lamoon
 82. Allazeena aamanoo wa lam yalbisooo eemaanahum bizulmin ulaaa’ika lahumul amnu wa hum muhtadoon (section 9)
 83. Wa tilka hujjatunaaa aatainaahaaa Ibraaheema ‘alaa qawmih; narfa’u darajaatim man nashaaa’; inna Rabbaka Hakeemun ‘Aleem
 84. Wa wahabnaa lahoo ishaaqa wa ya’qoob; kullan hadainaa; wa Noohan hadainaa min qablu wa min zurriyyatihee Daawooda wa Sulaimaana wa Ayyooba wa Yoosufa wa Moosaa wa Haaroon; wa kazaalika najzil muhsineen
 85. Wa Zakariyyaa wa Yahyaa wa ‘Eesaa wa Illyaasa kullum minas saaliheen
 86. Wa Ismaa’eela wal Yasa’a wa Yoonusa wa Lootaa; wa kullan faddalnaa ‘alal ‘aalameen
 87. Wa min aabaaa’ihim wa zurriyyaatihim wa ikhwaanihim wajtabainaahum wa hadainaahum ilaa Siraatim Mustaqeem
 88. Zaalika hudal laahi yahdee bihee mai yashaaa’u min ‘ibaadih; wa law ashrakoo lahabita ‘anhum maa kaanoo ya’maloon
 89. Ulaaa’ikal lazeena aatainaahumul Kitaaba wal hukma wan Nubuwwah; fa iny yakfur bihaa haaa’ulaaa’i faqad wakkalnaa bihaa qawmal laisoo bihaa bikaafireen
 90. Ulaaa’ikal lazeena hadal laahu fabihudaahumuq tadih; qul laaa as’alukum ‘alaihi ajran in huwa illaa zikraa lil ‘aalameen (section 10)
 91. Wa maa qadarul laaha haqqa qadriheee iz qaaloo maaa anzalal laahu ‘alaa basharim min shai’; qul man anzalal Kitaabal lazee jaaa’a bihee Moosaa nooranw wa hudal linnaasi taj’aloonahoo qaraateesa tubdoonahaa wa tukhfoona kaseeranw wa ‘ullimtum maa lam ta’lamooo antum wa laaa aabaaa’ukum qulil laahu summa zarhum fee khawdihim yal’aboon
 92. Wa haazaa Kitaabun anzalnaahu Mubaarakum musaddiqul lazee bainaa yadaihi wa litunzira ummal Quraa wa man hawlahaa; wallazeena yu’minoona bil Aakhirati yu’minoona bihee wa hum’alaa Salaatihim yuhaafizoon
 93. Wa man azlamu mimmanif taraa ‘alal laahi kaziban aw qaala oohiya ilaiya wa lam yooha ilaihi shai’un wa man qaala sa unzilu misla maaa anzalal laah; wa law taraaa iziz zaalimoona fee ghamaraatil mawti walmalaaa’ikatu baasitooo aideehim akhrijooo anfusakum; al yawma tujzawna ‘azaabal hooni bimaa kuntum taqooloona ‘alal laahi ghairal haqqi wa kuntum ‘an aayaatihee tastakbiroon
 94. Wa laqad ji’tumoonaa furaadaa kamaa khalaqnaakum awwala marratinw wa taraktum maa khawwalnaakum waraaa’a zuhoorikum wa maa naraa ma’akum shufa’aaa’ akumul lazeena za’amtum annahum feekum shurakaaa’; laqat taqatta’a bainakum wa dalla ‘annkum maa kuntum taz’umoon (section 11)
 95. Innal laaha faaliqul habbi wannawaa yukhrijul haiya minal maiyiti wa mukhrijul maiyiti minal haiy; zaalikumul laahu fa annaa tu’fakoon
 96. Faaliqul isbaahi wa ja’alal laila sakananw wash shamsa walqamara husbaanaa; zaalika taqdeerul ‘Azeezil ‘Aleem
 97. Wa Huwal lazee ja’ala lakumun nujooma litahtadoo bihaa fee zulumaatil barri walbahr; qad fassalnal Aayaati liqawminy ya’lamoon
 98. Wa huwal lazeee ansha akum min nafsinw waahidatin famustaqarrunw wa mustawda’; qad fassalnal Aayaati liqaw miny-yafqahoon
 99. Wa Huwal lazeee anzala minas samaaa’i maaa’an fa akhrajnaa bihee nabaata kulli shai’in fa akhrajnaa minhu khadiran nukhriju minhu habbam mutaraakibanw wa minan nakhli min tal’ihaa qinwaanun daaniyatunw wa jannaatim min a’naabinw wazzaitoona warrummaana mushtabihanw wa ghaira mutashaabih; unzurooo ilaa samariheee izaaa asmara wa yan’ih; inna fee zaalikum la Aayaatil liqawminy yu’minoon
 100. Wa ja’aloo lillaahi shurakaaa’al jinna wa khalaqa hum wa kharaqoo lahoo baneena wa banaatim bighairi ‘ilm Subhaanahoo wa Ta’aalaa ‘amma yasifoon (section 12)
 101. Badee’us samaawaati wal ardi annnaa yakoonu lahoo waladunw wa lam takul lahoo saahibatunw wa khalaqa kulla shain’inw wa Huwa bikulli shai’in ‘Aleem
 102. Zaalikumul laahu Rabbukum laaa ilaaha illaa huwa khaaliqu kulli shai’in fa’budooh; wa huwa ‘alaa kulli shai’inw Wakeel
 103. Laa tudrikuhul absaaru wa Huwa yudrikul absaara wa huwal Lateeful Khabeer
 104. Qad jaaa’akum basaaa’iru mir Rabbikum faman absara falinafsihee wa man ‘amiya fa’alaihaa; wa maaa ana ‘alaikum bihafeez
 105. Wa kazaalika nusarriful Aayaati wa liyaqooloo darasta wa linubaiyinahoo liqawminy ya’lamoon
 106. ittabi’ maaa oohiya ilaika mir Rabbika laaa ilaaha illaa Huwa wa a’rid ‘anil mushrikeen
 107. Wa law shaaa’al laahu maaa ashrakoo; wa maa ja’alnaaka ‘alaihim hafeezanw wa maaa anta ‘alaihim biwakeel
 108. Wa laa tasubbul lazeena yad’oona min doonil laahi fa yasubbul laaha ‘adwam bighairi ‘ilm; kazaalika zaiyannaa likulli ummatin ‘amalahum summa ilaa Rabbihim marji’uhum fa yunabbi’uhum bimaa kaanoo ya’maloon
 109. Wa aqsamoo billaahi jahda aimaanihim la’in jaaa’at hum Aayatul la yu’minunna bihaa; qul innamal Aayaatu ‘indal laahi wa maa yush’irukum annahaaa izaa jaaa’at laa yu’minoon
 110. Wa nuqallibu af’idatahum wa absaarahum kamaa lam yu’minoo biheee awwala marratinw wa nazaruhum fee tughyaanihim ya’mahoon (section 13, End Juz 7)
 111. Wa law annanaa nazzal naaa ilaihimul malaaa’ikata wa kallamahumul mawtaa wa hasharnaa ‘alaihim kulla shai’in qubulam maa kaanoo liyu’minooo illaaa ai yashaaa’al laahu wa laakinna aksarahum yajhaloon
 112. Wa kazaalika ja’alnaa likulli nabiyyin ‘aduwwan Shayaateenal insi waljinni yoohee ba’duhum ilaa ba’din zukhrufal qawli ghurooraa; wa law shaaa’a Rabbuka maa fa’aloohu fazarhum wa maa yaftaroon
 113. Wa litasghaaa ilaihi af’idatul lazeena laa yu’minoona bil Aakhirati wa liyardawhu wa liyaqtarifoo maa hum muqtarifoon
 114. Afaghairal laahi abtaghee hakamanw wa Huwal lazee anzala ilaikumul Kitaaba mufassalaa; wallazeena atai naahumul Kitaaba ya’lamoona annahoo munazzalum mir Rabbika bilhaqqi falaa takoonanna minal mumtareen
 115. Wa tammat Kalimatu Rabbika sidqanw wa ‘adlaa; laa mubaddila li Kalimaatih; wa Huwas Samee’ul ‘Aleem
 116. Wa in tuti’ aksara man fil ardi yudillooka ‘an sabeelil laah; iny yattabi’oona illaz zanna wa in hum illaa yakhrusoon
 117. Inna rabbaka Huwa a’lamu mai yadillu ‘an sabeelihee wa Huwa a’lamu bilmuhtadeen
 118. Fakuloo mimmmaa zukirasmul laahi ‘alaihi in kuntum bi Aayaatihee mu’mineen
 119. Wa maa lakum allaa ta’kuloo mimmaa zukirasmul laahi ‘alaihi wa qad fassala lakum maa harrama ‘alaikum illaa mad turirtum ilaih; wa inna kaseeral la yudilloona bi ahwaaa’ihim bighairi ‘ilm; inna Rabbaka Huwa a’lamu bilmu’tadeen
 120. Wa zaroo zaahiral ismi wa baatinah; innal lazeena yaksiboonal ismaa sa yujzawna bimaa kaanoo yaqtarifoon
 121. Wa laa ta’kuloo mimmaa lam yuzkaris mullaahi ‘alaihi wa innahoo lafisq; wa innash Shayaateena la yoohoona ilaaa awliyaaa’ihim liyujaadilookum wa in ata’tumoohum innakum lamushrikoon (section 14)
 122. Awa man kaana maitan fa ahyainaahu wa ja’alnaa lahoo noorany yamshee bihee fin naasi kamamm masaluhoo fiz zulumaati laisa bikhaarijim minhaa; kazaalika zuyyina lilkaafireena maa kaanoo ya’maloon
 123. Wa kazaalika ja’alnaa fee kulli qaryatin akaabira mujrimeehaa liyamkuroo feehaa wa maa yamkuroona illaa bi anfusihim wa maa yash’uroon
 124. Wa izaa jaaa’athum Aayatun qaaloo lan nu’mina hatta nu’taa misla maaa ootiya Rusulul laah; Allahu a’alamu haisu yaj’alu Risaalatah; sa yuseebul lazeena ajramoo saghaarun ‘indal laahi wa ‘azaabun shadeedum bimaa kaanoo yamkuroon
 125. Famai yuridil laahu ai yahdiyahoo yashrah sadrahoo lil islaami wa mai yurid ai yudillahoo yaj’al sadrahoo daiyiqan harajan ka annamaa yassa’ ‘adu fis samaaa’; kazaalika yaj’alul laahur rijsa ‘alal lazeena laa yu’minoon
 126. Wa haazaa siraatu Rabbika Mustaqeemaa; qad fassalnal Aayaati liqawminy yazzakkaroon
 127. Lahum daarus salaami ‘inda Rabbihim wa huwa waliyyuhum bimaa kaanoo ya’maloon
 128. Wa yawma yahshuruhum jamee’ai yaa ma’sharal jinni qadistaksartum minal insi wa qaala awliyaa’uhum minal insi Rabbanas tamta’a ba’dunaa biba’dinw wa balaghnaaa ajalannal lazeee ajjalta lanaa; qaalan Naaru maswaakum khaalideena feehaaa illaa maa shaaa’allaah; inna Rabbaka Hakeemun ‘Aleem
 129. Wa kazaalika nuwallee ba’daz zaalimeena ba’dam bimaa kaanoo yaksiboon (section 15)
 130. Yaa ma’sharal jinni wal insi alam ya’tikum Rusulum minkum yaqussoona ‘alaikum Aayaatee wa yunziroonakum liqaaa’a Yawmikum haazaa; qaaloo shahidnaa ‘alaaa anfusinaa wa gharrat humul hayaatud dunyaa wa shahidooo ‘alaa anfusihim annahum kaanoo kaafireen
 131. Zaalika al lam yakkur Rabbuka muhlikal  quraa bizulminw wa ahluhaa ghaafiloon
 132. Wa likullin darajaatum mimmaa ‘amiloo; wa maa Rabbuka bighaafilin ‘ammaa ya’maloon
 133. Wa Rabbukal ghaniyyu zur rahmah; iny yasha’ yuz hibkum wa yastakhlif mim ba’dikum maa yashaaa’u kamaaa ansha akum min zurriyyati qawmin aakhareen
 134. Inna maa too’adoona la aatinw wa maaa antum bimu’jizeen
 135. Qul yaa qawmi’ maloo ‘alaa makaanatikum innee ‘aamilun fasawfa ta’lamoona man takoonu lahoo ‘aaqibatud daar; innahoo laa yuflihuz zaalimoon
 136. Wa ja’aloo lillaahi mimmaa zara-a minal harsi walan’aami naseeban faqaaloo haazaa lillaahi biza’mihim wa haaza lishurakaa’inaa famaa kaana lishurakaaa’ihim falaa yasilu ilal laahi wa maa kaana lillaahi fahuwa yasilu ilaa shurakaaa’ihim; saaa’a maa yahkumoon
 137. Wa kazaalika zaiyana likaseerim minal mushrikeena qatla awlaadihim shurakaaa’uhum liyurdoohum wa liyalbisoo ‘alaihim deenahum wa law shaaa’al laahu maa fa’aloohu fazarhum wa maa yaftaroon
 138. Wa qaaloo haaziheee an’aamunw wa harsun hijrun laa yat’amuhaaa illaa man nashaaa’u biza’mihim wa an’aamun hurrimat zuhooruhaa wa an’aamul laa yazkuroonas mal laahi ‘alaihaf tiraaa’an ‘alaiyyh; sa yajzeehim bimaa kaanoo yaftaroon
 139. Wa qaaloo maa fee butooni haazihil an’aami khaalisatul lizukoorinaa wa muharramun ‘alaaa azwaajinaa wa iny yakum maitatan fahum feehi shurakaaa’; sa yajzeehim wasfahum; innahoo Hakeemun  ‘Aleem
 140. Qad khasiral lazeena qatalooo awlaadahum safaham bighairi ‘ilminw wa harramoo maa razaqahumul laahuf tiraaa’an ‘alal laah; qad dalloo wa maa kaanoo muhtadeen (section 16)
 141. Wa Huwal lazee ansha-a jannaatim ma’rooshaatinw wa ghaira ma’rooshaatinw wan nakhla wazzar’a mukhtalifan ukuluhoo wazzaitoona warrum maana mutashaabihanw wa ghaira mutashaabih; kuloo min samariheee izaaa asmara wa aatoo haqqahoo yawma hasaadihee wa laa tusrifoo; innahoo laa yuhibbul musrifeen
 142. Wa minal an’aami hamoolatanw wa farshaa; kuloo mimmaa razaqakumul laahu wa laa tattabi’oo khutuwaatish Shaitaan; innahoo lakum ‘aduwwum mubeen
 143. Samaaniyata azwaajim minad da’nisnaini wa minal ma’zis nain; qul ‘aaazzaka raini harrama amil unsaiyayni ammash tamalat ‘alaihi arhaamul unsayayni nabbi ‘oonee bi’ilmin in kuntum saadiqeen
 144. Wa minal ibilis naini wa minal baqaris nain; qul ‘aaazzakaraini harrama amil unsayaini ammash tamalat ‘alaihi arhaamul unsayaini am kuntum shuhadaaa’a iz wassaakumul laahu bihaazaa; faman azlamu mimmanif taraa ‘alal laahi kazibal liyuddillan naasa bighairi ‘ilm; innal laaha laa yahdil qawmaz zaalimeen (section 17)
 145. Qul laaa ajidu fee maaa oohiya ilaiya muharraman ‘alaa taa’iminy yat’amuhooo illaaa ai yakoona maitatan aw damam masfoohan aw lahma khinzeerin fa innahoo rijsun aw fisqan uhilla lighairil laahi bih; famanid turra ghaira baa ghinw wa laa ‘aadin fa inna Rabbaka Ghafoorur Raheem
 146. Wa ‘alal lazeena haadoo harramnaa kulla zee zufurinw wa minal baqari walghanami harramnaa ‘alaihim shuhoo mahumaaa illaa maa hamalat zuhooruhumaaa awil hawaayaaa aw makhtalata bi’azm; zaalika jazainaahum bibaghyihim wa innaa la saadiqoon
 147. Fa in kazzabooka faqur Rabbukum zoo rahmatinw waasi’atinw wa laa yuraddu ba’suhoo ‘anil qawmil mujrimeen
 148. Sayaqoolul lazeena ashrakoo law shaaa’al laahu maaa ashraknaa wa laaa aabaaa’unaa wa laa harramnaa min shai’; kazaalika kazzabal lazeena min qablihim hattaa zaaqoo ba’sanaa; qul hal ‘indakum min ‘ilmin fatukh rijoohu lanaa in tattabi’oona illaz zanna wa in antum illaa takhhrusoon
 149. Qul falillaahil hujjatul baalighatu falaw shaaa’a lahadaakum ajma’een
 150. Qul halumma shuhadaaa’akumul lazeena yash hadoona annal laaha harrama haazaa fa in shahidoo falaa tashhad ma’ahum; wa laa tattabi’ ahwaaa’al lazeena kazzaboo bi Aayaatinaa wallazeena laa yu’minoona bil Aakhirati wa hum bi Rabbihim ya’diloon (section 18)
 151. Qul ta’aalaw atlu maa harrama Rabbukum ‘alaikum allaa tushrikoo bihee shai’anw wa bilwaalidaini ihsaananw wa laa taqtulooo awlaadakum min imlaaq; nahnu narzuqukum wa iyyaahum wa laa taqrabul fawaahisha maa zahara minhaa wa maa batana wa laa taqtulun nafsal latee harramal laahu illaa bilhaqq; zaalikum wassaakum bihee la’allakum ta’qiloon
 152. Wa laa taqraboo maalal yateemi illaa billatee hiyaa ahsanu hattaa yablugha ashuddahoo wa awful kaila walmeezaana bilqisti laa nukallifu nafsan illaa wus’ahaa wa izaa qultum fa’diloo wa law kaana zaa qurbaa wa bi ‘ahdil laahi awfoo; zaalikum wassaakum bihee la’allakum tazakkaroon
 153. Wa annna haazaa Siraatee mustaqeeman fattabi’oohu wa laa tattabi’us subula fatafarraqa bikum ‘an sabeelih; zaalikum wassaakum bihee la’allakum tattaqoon
 154. Summa aatainaa Moosal Kitaaba tammaaman ‘alal lazeee ahsana wa tafseelal likulli shai’inw wa hudanw wa rahmatal la’allahum biliqaaa’i Rabbihim yu’minoon (section 19)
 155. Wa haazaa Kitaabun anzalnaahu Mubaarakun fattabi’oohu wattaqoo la’al lakum turhamoon
 156. An taqooloo inna maaa unzilal Kitaabu ‘alaa taaa’ifataini min qablinaa wa in kunnaa ‘an diraasatihim laghaafileen
 157. Aw taqooloo law annaaa unzila ‘alainal kitaabu lakunnaaa ahdaa minhum; faqad jaaa’akum baiyinatum mir Rabbikum wa hudanw wa rahmah; faman azlamu mimman kazzaba bi Aayaatil laahi wa sadafa ‘anhaa; sanajzil lazeena yasdifoona ‘an Aayaatinaa sooo’al ‘azaabi bimaa kaanoo yasdifoon
 158. Hal yanzuroona illaaa an ta’tiyahumul malaaa’ikatu aw ya’tiya Rabbuka aw ya’tiya ba’du Aayaati Rabbik; yawma ya’tee ba’du Aayaati Rabbika laa yanfa’u nafsan eemaanuhaa lam takun aamanat min qablu aw kasabat feee eemaanihaa khairaa; qulin tazirooo innaa muntaziroon
 159. Innal lazeena farraqoo deenahum wa kaanoo shiya’allasta minhum fee shaiyy’; innamaaa amruhum ilallaahi summa yunabbi’uhum bimaa kaanoo yaf’aloon
 160. Man jaaa’a bilhasanati falahoo ‘ashru amsaalihaa wa man jaaa’a bissaiyi’ati falaa yujzaaa illaa mislahaa wa hum laa yuzlamoon
 161. Qul innanee hadaanee Rabbeee ilaa Siraatim Mustaqeemin deenan qiyamam Millata Ibraaheema haneefaa; wa maa kaana minal mushrikeen
 162. Qul inna Salaatee wa nusukee wa mahyaaya wa mamaatee lillaahi Rabbil ‘aalameen
 163. Laa shareeka lahoo wa bizaalika umirtu wa ana awwalul muslimeen
 164. Qul aghairal laahi abghee Rabbanw wa Huwa Rabbu kulli shaiyy’; wa laa taksibu kullu nafsin illaa ‘alaihaa; wa laa taziru waaziratunw wizra ukhraa; summa ilaa Rabbikum marji’ukum fa yunabbi’ukum bimaa kuntum feehi takhtalifoon
 165. Wa Huwal lazee ja’alakum khalaaa’ifal ardi wa rafa’a ba’dakum fawqa ba’din darajaatil liyabluwakum fee maaa aataakum; inna Rabbaka saree’ul ‘iqaabi wa innahoo la Ghafoorur Raheem (section 20)

 

Surah Al-A’raf

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Meeem-Saaad
 2. Kitaabun unzila ilaika falaa yakun fee sadrika harajum minhu litunzira bihee wa zikraa lilmu’mineen
 3. Ittabi’oo maaa unzila ‘ilaikum mir Rabbikum wa laa tattabi’oo min dooniheee awliyaaa’a; qaleelam maa tazakkaroon
 4. Wa kam min qaryatin ahlaknaahaa fajaaa’ahaa ba’sunaa bayaatan aw hum qaaa’iloon
 5. Famaa kaana da’waahum iz jaaa’ahum ba’sunaa illaaa an qaalooo innaa kunnaa zaalimeen
 6. Falanas ‘alannal lazeena ursila ilaihim wa lanas ‘alannal mursaleen
 7. Falanaqussanna ‘alaihim bi’ilminw wa maa kunnaa ghaaa’ibeen
 8. Walwaznu Yawma’izinil haqq; faman saqulat mawaa zeenuhoo fa-ulaaa’ika humul muflihoon
 9. Wa man khaffat mawaazeenuhoo fa ulaaa’ikal lazeena khasirooo anfusahum bimaa kaanoo bi Aayaatinaa yazlimoon
 10. Wa laqad makkannaakum fil ardi wa ja’alnaa lakum feehaa ma’aayish; qaleelam maa tashkuroon (section 1)
 11. Wa laqad khalaqnaakum summa sawwarnaakum summa qulnaa lilmalaaa’ikatis judoo li Aadama fa-sajadooo illaaa Ibleesa lam yakum minas saajideen
 12. Qaala maa mana’aka allaa tasjuda iz amartuka qaala ana khairum minhu khalaqtanee min naarinw wa khalaqtahoo min teen
 13. Qaala fahbit minhaa famaa yakoonu laka an tatakabbara feehaa fakhruj innaka minas saaghireen
 14. Qaala anzirneee ilaa Yawmi yub’asoon
 15. Qaala innaka minal munzareen
 16. Qaala fabimaaa aghway tanee la aq’udanna lahum Siraatakal Mustaqeem
 17. Summa la aatiyannahum mim baini aideehim wa min khalfihim wa ‘an aimaanihim wa ‘an shamaaa’ilihim wa laa tajidu aksarahum shaakireen
 18. Qaalakhruj minhaa maz’oomam madhooraa; laman tabi’aka minhum la amla’anna Jahannama minkum ajma’een
 19. Wa yaaa Aadamus kun anta wa zawjukal Jannata fakulaa min haisu shi’tumaa wa laa taqrabaa haazihish shajarata fatakoonaa minaz zaalimeen
 20. Fawaswasa lahumash Shaitaanu liyubdiya lahumaa maa wooriya ‘anhumaa min saw aatihimaa wa qaala maa nahaakumaa Rabbukumaa ‘an haazihish shajarati illaaa an takoonaa malakaini aw takoonaa minal khaalideen
 21. Wa qaasamahumaaa innee lakumaa laminan naasiheen
 22. Fadallaahumaa bighuroor; falammaa zaaqash shajarata badat lahumaa saw aatuhumaa wa tafiqaa yakhsifaani ‘alaihimaa minw waraqil jannati wa naadaahumaa Rabbuhumaaa alam anhakumaa ‘an tilkumash shajarati wa aqul lakumaaa innash Shaitaana lakumaa ‘aduwwum mubeen
 23. Qaalaa Rabbanaa zalamnaaa anfusanaa wa illam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakoonanna minal khaasireen
 24. Qaalah bitoo ba’dukum liba’din aduwwunw wa lakum fil ardi mustaqarrunw wa mataa’un ilaaheen
 25. Qaala feehaa tahyawna wa feehaa tamootoona wa minhaa tukhrajoon (section 2)
 26. Yaa Baneee Aadama qad anzalnaa ‘alaikum libaasany yuwaaree saw aatikum wa reeshanw wa libaasut taqwaa zaalika khair; zaalika min Aayaatil laahi la’allahum yaz zakkaroon
 27. Yaa Banee Aadama laa yaftinannnakumush Shaitaanu kamaaa akhraja abawaikum minal Jannati yanzi’u ‘anhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw aatihimaaa; innahoo yaraakum huwa wa qabeeluhoo min haisu laa tarawnahum; innaa ja’alnash Shayaateena awliyaaa’a lillazeena laa yu’minoon
 28. Wa izaa fa’aloo faahishatan qaaloo wajadnaa ‘alaihaaa aabaaa’ana wallaahu amaranaa bihaa; qul innal laaha laa ya’muru bilfahshaaa’i a-taqooloona ‘alal laahi maa laa ta’lamoon
 29. Qul amara Rabbee bilqisti wa aqeemoo wujoohakum ‘inda kulli masjidin wad’oohu mukhliseena lahud deen; kamaa bada akum ta’oodoon
 30. Fareeqan hadaa wa fareeqan haqqa ‘alaihimud dalaalah; innahumut takhazush Shayaateena awliyaaa’a min doonil laahi wa yahsaboona annahum muhtadoon
 31. Yaa Banneee Adama khuzoo zeenatakum ‘inda kulli masjidinw wa kuloo washraboo wa laa tusrifoo; innahoo laa yuhibbul musrifeen (section 3)
 32. Qul man harrama zeenat Allahil lateee akhraja li’ibaadihee wattaiyibaati minar rizq; qul hiya lillazeena aamanoo fil hayaatid dunyaa khaalisatany Yawmal Qiyaamah; kazaalika nufassilul Aayaati li qawminy ya’lamoon
 33. Qul innamaa harrama Rabbiyal fawaahisha maa zahara minhaa wa maa batana wal isma walbaghya bighairil haqqi wa an tushrikoo billaahi maa lam yunazzil bihee sultaananw wa an taqooloo ‘alal laahi maa laa ta’lamoon
 34. Wa likulli ummatin ajalun fa izaa jaaa’a ajaluhum laa yasta’ khiroona saa’atanw wa laa yastaqdimoon
 35. Yaa Banee Aadama immaa ya’tiyannakum Rusulum minkum yaqussoona ‘alaikum Aayaatee famanit taqaa wa aslaha falaa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahzanoon
 36. Wallazeena kazzaboo bi Aayaatinaa wastakbaroo ‘an haaa ulaaa’ika Ashaabun naari hum feehaa khaalidoon
 37. Faman azlamu mimmanif taraa ‘alal laahi kaziban aw kazzaba bi Aayaatih; ulaaa’ika yanaaluhum naseebuhum minal Kitaab; hatta izaa jaaa’at hum rusulunaa yatawaf fawnahum qaalooo aina maa kuntum tad’oonaa min doonil laahi qaaloo dalloo ‘annaa wa shahidoo ‘alaaa anfusihim annahum kaanoo kaafireen
 38. Qaalad khuloo feee umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin naari kullamaa dakhalat ummatul la’anat ukhtahaa hattaaa izad daarakoo feehaa jamee’an qaalat ukhraahum li oolaahum Rabbannaa haaa u’laaa’i adalloonaa fa aatihim ‘azaaban di’fam minan naari qaala likullin di’funw wa laakil laa ta’lamoon
 39. Wa qaalat oolaahum li ukhraahum famaa kaana lakum ‘alainaa min fadlin fazooqul azaaba bimaa kuntum taksiboon (section 4)
 40. Innal lazeena kazzaboo bi Aayaatinaa wastakbaroo ‘anhaa laa tufattahu lahum abwaabus samaaa’i wa laa yadkhuloonal jannata hattaa yalijal jamalu fee sammil khiyaat; wa kazaalika najzil mujrimeen
 41. Lahum min jahannama mihaadunw wa min fawqihim ghawaash; wa kazaalika najziz zaalimeen
 42. Wallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati laa nukallifu nafsan illaa wus’ahaaa ulaaa’ika Ashaabul jannati hum feehaa khaalidoon
 43. Wa naza’naa maa fee sudoorihim min ghillin tajree min tahtihimul anhaaru wa qaalul hamdu lillaahil lazee hadaanaa lihaaza wa maa kunna linahtadiya law laaa ann hadaanal laahu laqad jaaa’at Rusulu Rabbinaa bilhaqq; wa noodoo an tilkumul jannnatu ooristumoohaa bimaa kuntum ta’maloon
 44. Wa naadaa Ashaabul jannati ashaaban Naari an qad wajadnaa maa wa’adannaa Rabbunaa haqqan fahal wajattum maa wa’ada Rabbukum haqqan qaaloo na’am; fa azzana mu’azzinum bainahum al la’natul laahi ‘alaz zaalimeen
 45. Allazeena yasuddoona ‘an sabeelil laahi wa yabghoo nahaa ‘iwajanw wa hum bil Aakhirati kaafiroon
 46. Wa bainahumaa hijaab; wa ‘alal A’raafi rijaaluny ya’rifoona kullam biseemaahum; wa naadaw Ashaabal jannati an salaamun ‘alaikum; lam yadkhuloohaa wa hum yatma’oon
 47. Wa izaa surifat absaaruhum tilqaaa’a Ashaabin Naari qaaloo Rabbanaa laa taj’alnaa ma’al qawmiz zaalimeen (section 5)
 48. Wa naadaaa Ashaabul a’raafi rijaalany ya’rifoonahum biseemaahum qaaloo maaa aghnaa ‘ankum jam’ukum wa maa kuntum tastakbiroon
 49. A haaa’ulaaa’il lazeena aqsamtum laa yanaaluhumul laahu bi rahmah; udkhulul Jannata laa khawfun ‘alaikum wa laaa antum tahzanoon
 50. Wa naadaaa Ashaabun Naari Ashaabal jannati an afeedoo ‘alainaa minal maaa’i aw mimma razaqakumul laah; qaaloo innal laaha harrama humaa ‘alal kaafireen
 51. Allazeenat takhazoo deenahum lahwanw wa la’i-banw wa gharrat humul hayaatud dunyaa; fal Yawma nannsaahum kamaa nasoo liqaaa’a Yawmihim haazaa wa maa kaanoo bi aayaatinaa yajhadoon
 52. Wa laqad ji’naahum bi Kitaabin fassalnaahu ‘alaa ‘ilmin hudanw wa rahmatal liqawminy-yu’minoon
 53. Hal yanzuroona illaa ta’weelah; yawma ya’tee ta’weeluhoo yaqoolul lazeena nasoohu min qablu qad jaaa’at Rusulu Rabbinaa bilhaqq; fahal lanaa min shufa’aaa’a fa yashfa’oo lanaaa aw nuraddu fana’mala ghairal lazee kunnaa na’mal; qad khasirooo anfusahum wa dalla ‘anhum maa kaanoo yaftaroon (section 6)
 54. Inna Rabbakumul laahul lazee khalaqas samaawaati wal arda fee sittati ayyaamin summas tawaa ‘alal ‘arshi yughshil lailan nahaara yatlu buhoo haseesanw washshamsa walqamara wannujooma musakharaatim bi amrih; alaa lahul khalqu wal-amr; tabaarakal laahu Rabbul ‘aalameen
 55. Ud’oo Rabbakum tadarru’anw wa khufyah; innahoo laa yuhibbul mu’tadeen
 56. Wa laa tufsidoo fil ardi ba’da islaahihaa wad’oohu khawfanw wa tama’aa; inna rahmatal laahi qareebum minal muhsineen
 57. Wa Huwal lazee yursilur riyaaha bushram baina yadai rahmatihee hattaaa izaaa aqallat sahaaban siqaalan suqnaahu libaladim maiyitin fa annzalnaa bihil maaa’a fa akhrajnaa bihee minn kullis samaraat; kazaalika nukhrijul mawtaa la’allakum tazakkaroon
 58. Walbaladut taiyibu yakhruju nabaatuhoo bi-izni Rabbihee wallazee khabusa laa yakhruju illaa nakidaa; kazaalika nusarriful Aayaati liqawminy yashkuroon (section 7)
 59. Laqad arsalnaa noohan ilaa qawmihee faqaala yaa qawmi’ budul laaha maa lakum min ilaahin ghairuhoo inneee akhaafu ‘alaikum ‘azaaba Yawmin ‘Azeem
 60. Qaalal mala-u min qaw miheee innaa lanaraaka fee dalaalim mubeen
 61. Qaala yaa qawmi laisa bee dalaalatunw wa laakinnee Rasoolum mir Rabbil ‘aalameen
 62. Uballighukum Risaalaati Rabbee wa ansahu lakum wa a’lamu minal laahi maa laa ta’lamoon
 63. Awa ‘ajibtum an jaaa’akum zikrum mir Rabbikum ‘alaa rajulim minkum liyunzirakum wa litattaqoo wa la’allakum turhamoon
 64. Fakazzaboohu fa anjai naahu wallazeena ma’ahoo fil fulki wa aghraqnal lazeena kazzaboo bi Aayaatinaa; innahum kaanoo qawman ‘ameen (section 8)
 65. Wa ilaa ‘aadin akhaahum Hoodaa; qaala yaa qawmi’ budul laaha maa lakum min ilaahin ghairuh; afalaa tattaqoon
 66. Qaalal mala ul lazeena kafaroo min qawmiheee innaa lanaraaka fee safaahatinw wa innaa la nazunnuka minal kaazibeen
 67. Qaala yaa qawmi laisa bee safaahatunw wa laakinnee Rasoolum mir Rabbil ‘aalameen
 68. Uballighukum Risaalaati Rabbee wa ana lakum naasihun ameen
 69. Awa ‘ajibtum an jaaa’akum zikrum mir Rabbikum ‘alaa rajulim minkum liyunzirakum; wazkurooo iz ja’alakum khulafaaa’a mim ba’di qawmi noohinw wa zaadakum filkhalqi bastatan fazkurooo aalaaa’al laahi la’allakum tuflihoon
 70. Qaalooo aji’tanaa lina’budal laaha wahdahoo wa nazara maa kaana ya’budu aabaaa’unaa fa’tinaa bimaa ta’idunaaa in kunta minas saadiqeen
 71. Qaala qad waqa’a alaikum mir Rabbikum rijsunw wa ghadab, atujaadiloonanee feee asmaaa’in sammaitumoohaaa antum wa aabaaa’ukum maa nazzalal laahu bihaa min sultaan; fantazirooo innee ma’akum minal muntazireen
 72. Fa anjainaahu wallazeena ma’ahoo birahmatim minnaa wa qata’naa daabiral lazeena kazzaboo bi Aayaatinaa wa maa kaanoo mu’mineen (section 9)
 73. Wa ilaa Samooda akhaahum Saalihaa; qaala yaa qawmi’ budul laaha maa lakum min ilaahin ghairuhoo qad jaaa’atkum baiyinatum mir Rabbikum haazihee naaqatul laahi lakum Aayatan fazaroohaa ta’kul feee ardil laahi wa laa tamassoohaa bisooo’in fa ya’khuzakum ‘azaabun aleem
 74. Wazkuroo iz ja’alakum khulafaaa’a mim ba’di ‘Aadinw wa bawwa akum fil ardi tattakhizoona min suhoolihaa qusooranw wa tanhitoonal jibaala buyootan fazkurooo aalaaa’al laahi wa laa ta’saw fil ardi mufsideen
 75. Qaalal mala ul lazeenas takbaroo min qawmihee lillazeenas tud’ifoo liman aamana minhum ata’lamoona anna Saaliham mursalum mir Rabbih; qaalooo innaa bimaaa ursila bihee mu’minoon
 76. Qaalal lazeenas takbarooo innaa billazeee aamanntum bihee kaafiroon
 77. Fa’aqarun naaqata wa’ataw ‘an amri Rabbihim wa qaaloo yaa Saalihu’ tinaa bimaa ta’idunaaa in kunta minal mursaleen
 78. Fa akhazat humur rajfatu fa asbahoo fee daarihim jaasimeen
 79. Fa tawalla ‘anhum wa qaala yaa qawmi laqad ablaghtukum Risaalata Rabbee wa nasahtu lakum wa laakil laa tuhibboonan naasiheen
 80. Wa Lootan iz qaala liqawmiheee ata’toonal faahishata maa sabaqakum bihaa min ahadim minal ‘aalameen
 81. Innakum lata’toonar rijaala shahwatam min doonin nisaaa’; bal antumqawmum musrifoon
 82. Wa maa kaana jawaaba qawmihee illaa an qaalooo akhrijoohum min qaryatikum innahum unaasuny yatatahharoon
 83. Fa anjainaahu wa ahlahooo illam ra atahoo kaanat minal ghaabireen
 84. Wa ‘amtarnaa ‘alaihim mataran fanzur kaifa kaana aaqibatul mujrimeen (section 10)
 85. Wa ilaa Madyana akhaahum Shu’aybaa; qaala yaa qawmi’ budul laaha maa lakum min ilaahin ghairuhoo qad jaaa’atkum baiyinatum mir Rabbikum fa awful kaila walmeezaana wa laa tabkhasun naasa ashyaa’ahum wa laa tufsidoo fil ardi ba’da islaahihaa; zaalikum khairul lakum in kuntum mu’mineen
 86. Wa laa taq’udoo bikulli siraatin too’idoona wa tasuddoona ‘an sabeelil laahi man aamana bihee wa tabghoonahaa ‘iwajaa; waz kurooo iz kuntum qaleelan fakassarakum wanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul mufsideen
 87. Wa In kaana taaa’ifatum minkum aamanoo billazeee ursiltu bihee wa taaa’ifatul lam yu’minoo fasbiroo hattaa yahkumal laahu bainanaa; wa Huwa khairul haakimeen (End Juz 8)
 88. Qaalal mala ul lazeenas takbaroo min qawmihee lanukhrijannaka yaa Shu’aibu wallazeena aamanoo ma’aka min qaryatinaaa aw lata’oo dunna fee millatinaa; qaala awa law kunnaa kaariheen
 89. Qadif tarainaa ‘alal laahi kaziban in ‘udnaa fee millatikum ba’da iz najjaanal laahu minhaa; wa maa yakoonu lanaaa an na’ooda feehaaa illaaa ai yashaaa’al laahu Rabbunaa; wasi’a Rabbunaa kulla shai’in ‘ilmaa; ‘alal laahi tawakkalnaa; Rabbanaf tah bainanaa wa baina qawminaa bilhaqqi wa Anta khairul faatiheen
 90. Wa qaalal mala ul lazeena kafaroo min qawmihee la’init taba’tum Shu’aiban innakum izal lakhaasiroon
 91. Fa akhazat humur rajfatu fa asbahoo fee daarihim jaasimeen
 92. Allazeena kazzaboo Shu’aiban ka al lam yaghnaw feehaa; allazeena kazzaboo Shu’aiban kaanoo humul khaasireen
 93. Fatawalla ‘anhum wa qaala yaa qawmi laqad ablaghtukum Risaalaati Rabbee wa nasahtu lakum fakaifa aasaa’alaa qawmin kaafireen (section 11)
 94. Wa maaa arsalnaa fee qaryatim min Nabiyyin illaaa akhaznaaa ahlahaa bil ba’saaa’i waddarraaa’i la’allahum yaddarra’oon
 95. Summa baddalnaa makaa nas saiyi’atil hasanata hattaa ‘afaw wa qaaloo qad massa aabaa’anad darraaa’u wassarraaa’u fa akhaznaahum baghtatanw wa hum laa yash’uroon
 96. Wa law anna ahlal quraaa aamanoo wattaqaw lafatahnaa ‘alaihim barakaatim minas samaaa’i wal ardi wa laakin kazzaboo fa akhaznaahum bimaa kaanoo yaksiboon
 97. Afa amina ahlul quraaa ai ya’tiyahum ba’sunaa bayaatanw wa hum naaa’imoon
 98. Awa amina ahlul quraaa ai ya’tiyahum ba’sunaa duhanw wa hum yal’aboon
 99. Afa aminoo makral laah; falaa ya’manu makral laahi illal qawmul khaasiroon (section 12)
 100. Awa lam yahdi lillazeena yarisoonal arda mim ba’di ahlihaaa al law nashaaa’u asabnaahum bizunoobihim; wa natba’u ‘alaa quloobihim fahum laa yasma’oon
 101. Tilkal quraa naqussu ‘alaika min ambaaa’ihaa; wa laqad jaaa’at hum Rusuluhum bilbaiyinaati famaa kaanoo liyu’minoo bimaa kazzaboo min qabl; kazaalika yatba’ul laahu ‘alaa quloobil kaafireen
 102. Wa maa wajadnaa li aksarihim min ‘ahd; wa inw wajadnaaa aksarahum lafaasiqeen
 103. Summa ba’asnaa mim ba’dihim Moosaa bi Aayaatinaaa ilaa Fir’awana wa mala’ihee fazalamoo bihaa fanzur kaifa kaana ‘aaqibatul mufsideen
 104. Wa qaala Moosaa yaa Fir’awnu inneee Rasoolum mir Rabbil ‘aalameen
 105. Haqeequn ‘alaaa al laaa aqoola ‘alal laahi illal haqq; qad ji’tukum bibaiyinatim mir Rabbikum fa arsil ma’iya Baneee Israaa’eel
 106. Qaala in kunnta ji’ta bi Aayatin fa’tibihaa in kunnta minas saadiqeen
 107. Fa alqaa ‘asaahu fa izaa hiya su’baanum mubeen
 108. Wa naza’a yadahoo fa izaa hiya baidaaa’u linnaazireen (section 13)
 109. Qaalal mala-u min qawmi Fir’awna inna haazaa lasaahirun ‘aleem
 110. Yureedu ai yukhrijakum min ardikum famaazaa ta’muroon
 111. Qaalooo arjih wa akhaahu wa arsil filmadaaa’ini haashireen
 112. Ya’tooka bikulli saahirin ‘aleem
 113. Wa jaaa’as saharatu Fir’awna qaaloo inna lanaa la ajjran in kunnaa nahnul ghaalibeen
 114. Qaala na’am wa innakum laminal muqarrabeen
 115. Qaaloo yaa Moosaaa immaaa an tulqiya wa immaaa an nakoona nahnul mulqeen
 116. Qaala alqoo falam maaa alqaw saharooo a’yunannaasi wastarhaboohum wa jaaa’oo bisihrin ‘azeem
 117. Wa awhainaaa ilaa Moosaaa an alqi ‘asaaka fa izaa hiya talqafu maa ya’fikoon
 118. Fawaqa’al haqqu wa batala maa kaanoo ya’maloon
 119. Faghuliboo hunaalika wanqalaboo saaghireen
 120. Wa ulqiyas saharatu saajideen
 121. Qaaloo aamannaa bi Rabbil ‘aalameen
 122. Rabbi Moosaa wa Haaroon
 123. Qaala Fir’awnu aamantum bihee qabla an aazana lakum; inna haaza lamakrum makartumoohu filmadeenati litukhrijoo minhaaa ahlahaa fasawfa ta’lamoon
 124. La uqatti’anna aidiyakum wa arjulakum min khilaafin summa la usallibannakum ajma’een
 125. Qaaloo innaaa ilaa Rabbinaa munqaliboon
 126. Wa maa tanqimu minnaaa illaaa an aamannaa bi Aayaati Rabbinaa lammaa jaaa’atnaa; Rabbanaaa afrigh ‘alainaa sabranw wa tawaffanaa muslimeen (section 14)
 127. Wa qaalal mala-u min qawmi Fir’awna atazaru Moosaa wa qawmahoo liyufsidoo fil ardi wa yazaraka wa aalihatak; qaala sanuqattilu abnaaa ‘ahum wa nastahyee nisaaa’ahum wa innaa fawqahum qaahiroon
 128. Qaala Moosaa liqawmihis ta’eenoo billaahi wasbiroo innal arda lillaahi yoorisuhaa mai yashaaa’u min ‘ibaadihee wal ‘aaqibatu lilmuttaqeen
 129. Qaaloo oozeenaa min qabli an ta’tiyanaa wa mim ba’di maa ji’tanaa; qaala ‘asaa Rabbukum ai yuhlika ‘aduwwakum wa yastakhli fakum fil ardi fayanzura kaifa ta’maloon (section 15)
 130. Wa laqad akhaznaaa Aala Fir’awna bis sineena wa naqsim minas samaraati la’allahum yazzakkaroon
 131. Fa izaa jaaa’at humul hasanatu qaaloo lanaa haazihee wa in tusibhum saiyi’atuny yattaiyaroo bi Moosaa wa mam ma’ah; alaaa innamaa taaa’iruhum ‘indal laahi wa laakinna aksarahum laa ya’lamoon
 132. Wa qaaloo mahmaa taatinaa bihee min Aayatil litas’haranaa bihaa famaa nahnu  laka bimu’mineen
 133. Fa arsalnaa ‘alaihimut toofaana waljaraada walqum mala waddafaadi’a waddama Aayaatim mufassalaatin fastakbaroo wa kaanoo qawmam mujrimeen
 134. Wa lammaa waqa’a ‘alaihimur rijzu qaaloo ya Moosad-u lanaa rabbaka bimaa ‘ahida ‘indaka la’in kashafta ‘annar rijza lanu ‘minanna laka wa lanursilanna ma’aka Banee Israaa’eel
 135. Falammaa kashafnaa ‘anhumur rijza ilaaa ajalin hum baalighoohu izaa hum yankusoon
 136. Fantaqamnaa minhum fa’aghraqnaahum Fil’yammi Bi Annahum kazzaboo bi Aayaatinaa wa kaanoo ‘anhaa ghaafileen
 137. Wa awrasnal qawmal lazeena kaanoo yustad’afoona mashaariqal ardi wa maghaari bahal latee baaraknaa feehaa wa tammat kalimatu Rabbikal husnaa ‘alaa Baneee Israaa’eela bimaa sabaroo wa dammarnaa maa kaana yasna’u Fir’awnu wa qawmuhoo wa maa kaanoo ya’rishoon
 138. Wa jaawaznaa bi Banneee Israaa’eelal bahra fa ataw ‘alaa qawminy ya’kufoona ‘alaaa asnaamil lahum; qaaloo yaa Moosaj’al lanaa ilaahan kamaa lahum aalihah; qaala innakum qawmun tajhaloon
 139. Innaa haaa’ulaaa’i mutabbarum maa hum feehi wa baatilum maa kaanoo ya’maloon
 140. Qaala a-ghairal laahi abgheekum ilaahanw wa Huwa faddalakum ‘alal ‘aalameen
 141. Wa iz anjainaakum min Aali Fir’awna yasoomoo nakum sooo’al ‘azaab, yuqattiloona abnaaa’akum wa yastahyoona nisaaa’akum; wa fee zaalikum balaaa’um mir Rabbikum ‘azeem (section 16)
 142. Wa waa’adnaa Moosaa salaaseena lailatanw wa at mamnaahaa bi’ashrim fatamma meeqaatu Rabbihee arba’eena lailah; wa qaala Moosaa liakheehi Haaroonakh lufnee fee qawmee wa aslih wa laa tattabi’ sabeelal mufsideen
 143. Wa lammaa jaaa’a Moosa limeeqaatinaa wa kallamahoo Rabbuhoo qaala Rabbi arineee anzur ilaik; qaala lan taraanee wa laakininzur ilal jabali fa inistaqarra makaanahoo fasawfa taraanee; falammaa tajallaa Rabbuhoo liljabali ja’alahoo dakkanw wa kharra Moosaa sa’iqaa; falammaaa afaaqa qaala Subhaanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu’mineen
 144. Qaala yaa Moosaaa innis tafaituka ‘alan naasi bi Risaalaatee wa bi kalaamee fakhuz maaa aataituka wa kum minash shaakireen
 145. Wa katabnaa lahoo fil alwaahi minkulli shai’im maw’izaanw wa tafseelal likulli shai’in fakhuzhaa biquwwatinw wa’mur qawmaka ya’khuzoo bi ahsanihaa; sa’ooreekum daaral faasiqeen
 146. Sa asrifu ‘an Aayaatiyal lazeena yatakabbaroona fil ardi bighairil haqq; wa iny-yaraw kulla Aayatil laa yu’minoo bihaa wa iny-yaraw sabeelar rushdi laa yattakhizoohu sabeelanw wa iny-yaraw sabeelal ghaiyi yattakhizoohu sabeelaa; zaalika bi annahum kazzaboo bi Aayaatinaa wa kaanoo ‘anhaa ghaafileen
 147. Wallazeena kazzaboo bi Aayaatinaa wa liqaaa’il Aakhirati habitat ‘amaaluhum; hal yujzawna illaa maa kaanoo ya’maloon (section 17)
 148. Wattakhaza qawmu Moosaa mim ba’dihee min huliyyihim ‘ijlan jasadal lahoo khuwaar; alam yaraw annahoo laa yukallimuhum wa laa yahdeehim sabeelaa; ittakhazoohu wa kaanoo zaalimeen
 149. Wa lammaa suqita feee aideehim wa ra aw annahum qad dalloo qaaloo la’il lam yarhamnaa Rabbunaa wa yaghfir lanaa lanakoonanna minal khaasireen
 150. Wa lammaa raja’a Moosaaa ilaa qawmihee ghadbaana asifan qaala bi’samaa khalaftumoonee min ba’dee ‘a-‘ajiltum amra Rabbikum wa alqal alwaaha wa akhaza bira’si akheehi yajurruhoo ilaiyh; qaalab na umma innal qawmas tad’afoonee wa kadoo yaqtu loonanee; falaa tushmit biyal a’daaa’a wa laa taj’alnee ma’al qawmiz zaalimeen
 151. Qaala Rabbighfirlee wa li akhee wa adkhilnaa fee rahmatika wa Anta arhamur raahimeen (section 18)
 152. Innal lazeenat takhazul ‘ijla-sa yanaaluhum ghadabum mir Rabbihim wa zillatun fil hayaatid dunyaa; wa kazaalika najzil muftareen
 153. Wallazeena ‘amilus saiyiaati summa taaboo min ba’dihaa wa aamanooo inna Rabbaka min ba’dihaa la Ghafoorur Raheem
 154. Wa lammaa sakata ‘an Moosal ghadabu akhazal alwaaha wa fee nuskhatihaa hudanw wa rahmatul lil lazeena hum li Rabbihim yarhaboon
 155. Wakhtaara Moosaa qawmahoo sab’eena rajulal li meeqaatinaa falammaa akhazat humur rajfatu qaala Rabbi law shi’ta ahlaktahum min qablu wa iyyaay; ‘a tuhlikuna bimaa fa’alas sufahaaa’u minaa in hiya illaa fitnatuka tudillu bihaa man tashaaa’u wa tahdee man tashaaa; Anta waliyyunaa faghfir lanaa warhamnaa wa Anta khairul ghaafireen
 156. Waktub lanaa fee haazi hid dunyaa hasanatanw wa fil Aakhirati innaa hudnaaa ilaik; qaala ‘azaabee useebu bihee man ashaaa’u wa rahmatee wasi’at kulla shai’; fasa aktubuhaa lil lazeena yattaqoona wa yu’toonaz Zakaata wal lazeena hum bi Aayaatinaa yu’minoon
 157. Allazeena yattabi’oonar Rasoolan Nabiyyal ummiyyal lazee yajidoonahoo maktooban ‘indahum fit Tawraati wal Injeeli ya’ muruhum bilma’roofi wa yanhaahum ‘anil munkari wa yuhillu lahumul taiyibaati wa yuharrimu ‘alaihimul khabaaa’isa wa yada’u ‘anhum israhum wal aghlaalal latee kaanat ‘alaihim; fallazeena aamanoo bihee wa ‘azzaroohu wa nasaroohu wattaba’un nooral lazeee unzila ma’ahooo ulaaa’ika humul muflihoon (section 19)
 158. Qul yaaa aiyuhan naasu innee Rasoolul laahi ilaikum jamee’anil lazee lahoo mulkus samaawaati wal ardi laaa ilaaha illaa Huwa yuhyee wa yumeetu fa aaminoo billaahi wa Rasoolihin Nabiyyil ummiy yil lazee yu’minu billaahi wa Kalimaatihee wattabi’oohu la’allakum tahtadoon
 159. Wa min qawmi Moosaaa ummatuny yahdoona bilhaqqi wa bihee ya’diloon
 160. Wa qatta’ naahumus natai ‘ashrata asbaatan umamaa; wa awhainaa ilaa Moosaaa izis tasqaahu qawmuhooo anid rib bi’asaakal hajara fambajasat minhus nata ‘ashrata ‘ainan qad ‘alima kullu unaasim mashrabahum; wa zallalnaa ‘alaihimul ghamaama wa anzalnaa ‘alaihimul manna was Salwaa kuloo min taiyibaati maa razaqnaakum; wa maa zalamoonaa wa laakin kaanooo anfusahum yazlimoon
 161. Wa iz qeela lahumuskunoo haazihil qaryata wa kuloo minhaa haisu shi’tum wa qooloo hittatunw wadkhulul baaba sujjadan naghfir lakum khateee’aatikum; sanazeedul muhsineen
 162. Fabaddalal lazeena zalamoo minhum qawlan ghairal lazee qeela lahum fa arsalnaa ‘alaihim rijzan minas samaaa’i bimaa kaanoo yazlimoon (section 20)
 163. Was’alhum ‘anil qaryatil latee kaanat haadiratal bahri iz ya’doona fis Sabti iz ta’teehim heetaanuhum yawma Sabtihim shurra’anw wa yawma laa yasbitoona laa ta’teehim; kazaalika nabloohum bimaa kaanoo yafsuqoon
 164. Wa iz qaalat ummatum minhum lima ta’izoona qaw manil laahu muhlikuhum aw mu’azzibuhum ‘azaaban shadeedan qaaloo ma’ziratan ilaa Rabbikum wa la’allahum yattaqoon
 165. Falammaa nasoo maa zukkiroo bihee anjainal lazeena yanhawna ‘anis sooo’i wa akhaznal lazeena zalamoo bi’azaabim ba’eesim bimaa kaanoo yafsuqoon
 166. Falammaa ‘ataw ‘ammaa nuhoo ‘anhu qulna lahum koonoo qiradatan khaasi’een
 167. Wa iz ta azzana Rabbuka la yab’asannna ‘alaihim ilaa Yawmil Qiyaamati mai yasoomuhum sooo’al ‘azaab; inna Rabbaka lasaree’ul ‘iqaabi  wa innahoo la Ghafoorur Raheem
 168. Wa qatta’naahum fil ardi umaman min humus saalihoona wa min hum doona zaalika wa balawnaahum bil hasanaati was saiyi’aati la’allahum yarji’oon
 169. Fakhalafa min ba’dihim khalfunw warisul Kitaaba ya’khuzoona ‘arada haazal adnaa wa yaqooloona sayughfaru lanaa wa iny ya’tihim ‘aradun misluhoo ya’khuzooh; alam yu’khaz ‘alaihim meesaaqul Kitaabi an laa yaqooloo ‘alal laahi illal haqqa wa darasoo maa feeh; wad Daarul Aakhirtu khairul lil lazeena yattaqoon; afalaa ta’qiloon
 170. Wallazeena yumas sikoona bil Kitaabi wa aqaamus Salaata innaa laa nudeeu’ajral musliheen
 171. Wa iz nataqnal jabala fawqahum ka annahoo zullatunw wa zannooo annahoo waaqi’un bihim khuzoo maaa aatainaakum biquwwatinw wazkuroo maa feehi la’allakum tattaqoon (section 21)
 172. Wa iz akhaza Rabbuka min Baneee Aadama min zuhoorihim zurriyyatahum wa ashhadahum ‘alaa anfusihim alastu bi Rabbikum qaaloo balaa shahidnaaa; an taqooloo Yawmal Qiyaamati innaa kunnaa ‘an haazaa ghaafileen
 173. Aw taqoolooo innamaaa ashraka aabaaa ‘unaa min qablu wa kunnaa zurriyyatan min ba’dihim ‘a fa tuhlikunaa bi maa fa’alal mubtiloon
 174. Wa kazaalika nufassilul Aayaati wa la’allahum yarji’oon
 175. Watlu ‘alaihim naba allazeee aatainaahu Aayaatinaa fansalakha minhaa fa atba’a hush Shaytaanoo fakaana minal ghaaween
 176. Wa law shi’naa larafa’naahu bihaa wa laakin nahooo akhlada ilal ardi wattaba’a hawaah; famasaluhoo kamasalil kalbi in tahmil ‘alaihi yalhas aw tatruk hu yalhas; zaalika masalul qawmil lazeena kazzaboo bi Aayaatinaa; faqsusil qasasa la’allahum yatafakkaroon
 177. Saaa’a masalanil qawmul lazeena kazzaboo bi Aayaatinaa wa anfusahum kaanoo yazlimoon
 178. Mai yahdil laahu fa huwal muhtadee wa mai yudlil fa ulaaa’ika humul khaasiroon
 179. Wa laqad zara’naa li jahannama kaseeran minal jinni wal insi lahum quloobul laa yafqahoona bihaa wa lahum a’yunul laa yubisiroona bihaa wa lahum aazaanul laa yasma’oona bihaa; ulaaa’ika kal an’aami bal hum adall; ulaaa’ika humul ghaafiloon
 180. Wa lillaahil Asmaaa ‘ul Husnaa fad’oohu bihaa wa zarul lazeena yulhidoona feee Asmaaa’ih; sa yujzawna maa kaanoo ya’maloon
 181. Wa mimman khalaqnaaa ummatuny yahdoona bilhaqqi wa bihee ya’diloon (section 22)
 182. Wallazeena kazzaboo bi Aayaatinaa sanastadrijuhum min haisu laa ya’lamoon
 183. Wa umlee lahum; inna kaidee mateen
 184. Awalam yatafakkaroo maa bisaahibihim min jinnah; in huwa illaa nazeerun mubeen
 185. Awalam yanzuroo fee malakootis samaawaati wal ardi wa maa khalaqal laahu min shai’inw wa an ‘asaaa ai yakoona qadiqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadeesin ba’dahoo yu’minoon
 186. Mai yudlil lillaahi falaa haadiya lah; wa yazaruhum fee tughyaanihim ya’mahoon
 187. Yas’aloonaka ‘anis Saa’ati aiyaana mursaahaa qul innamaa ‘ilmuhaa ‘inda Rabbee laa yujalleehaa liwaqtihaaa illaa Hoo; saqulat fis samaawaati wal ard; laa ta’teekum illaa baghtah; yas’aloonaka ka annaka hafiyyun ‘anhaa qul innamaa ‘ilmuhaa ‘indal laahi wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon
 188. Qul laaa amliku linafsee naf’anw wa laa darran illaa maa shaaa’al laah; wa law kuntu a’lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa maa massaniyas soo’; in ana illaa nazeerunw wa basheerul liqawminy yu’minoon (section 23)
 189. Huwal lazee khalaqakum min nafsinw waahidatinw wa ja’ala minhaa zawjahaa liyas kuna ilaihaa falammaa taghash shaahaa hamalat hamlan khafeefan famarrat bihee falammaaa asqalad da’a wallaaha Rabbahumaa la’in aataitana saalihal lanakoonanna minash shaakireen
 190. Falammaaa aataahumaa saalihan ja’alaa lahoo shurakaaa’a feemaaa aataahumaa; fata’aalal laahu ‘ammaa yushrikoon
 191. A yushrikoona maa laa yakhluqu shai’anw wa hum yukhlaqoon
 192. Wa laa yastatee’oona lahum nasranw wa laaa anfusahum yansuroon
 193. Wa in tad’oohum ilalhudaa laa yattabi’ookum; sawaaa’un ‘alaikum a-da’awtumoohum ‘am antum saamitoon
 194. Innal lazeena tad’oona min doonil laahi ‘ibaadun amsaalukum fad’oohum fal yastajeeboo lakum in kuntum saadiqeen
 195. ‘A lahum arjuluny yamshoona bihaa ‘am lahum ‘aidiny yabtishoona bihaaa ‘am lahum a’yunuy yubsiroona bihaaa ‘am lahum aazaanuny yasma’oona bihaa; qulid’oo shurakaaa’akum thumma keedooni falaa tunziroon
 196. Inna waliyyial laahul lazee nazzalal Kitaaba wa Huwa yatawallas saaliheen
 197. Wallazeena tad’oona min doonihee laa yastatee’oona nasrakum wa laaa anfusahum yansuroon
 198. Wa in tad’oohum ilal hudaa laa yasma’oo wa taraahum yanzuroona ilaika wa hum laa yubsiroon
 199. Khuzil ‘afwa wa mur bil’urfi wa A’rid ‘anil jaahileen
 200. Wa immaa yanzaghannaka minash Shaitaani nazghun fasta’iz billaah; innahoo Samee’un Aleem
 201. Innal lazeenat taqaw izaa massahum taaa’ifun minash Shaitaani tazakkaroo fa izaa hum mubsiroon
 202. Wa ikhwaanuhum yamuddoonahum fil ghayyi thumma laa yuqsiroon
 203. Wa izaa lam ta’tihim bi aayatin qaaloo law lajtabai tahaa; qul innamaaa attabi’u maa yoohaaa ilaiya mir Rabbee; haazaa basaaa’iru mir Rabbikum wa hudanw wa rahmatul liqawminy yu’minoon
 204. Wa izaa quri’al Quraanu fastami’oo lahoo wa ansitoo la ‘allakum turhamoon
 205. Wazkur Rabbaka fee nafsika tadarru’anw wa kheefatanw wa doonal jahri minal qawli bilghuduwwi wal aasali wa laa takum minal ghaafileen
 206. Innal lazeena ‘inda Rabbika laa yastakbiroona ‘an ‘ibaadatihee wa yusabbihoonahoo wa lahoo yasjudoon (section 24) (make sajda)

 

 

Surah Al-Anfal

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yas’aloonaka ‘anil anfaali qulil anfaalu lillaahi war Rasooli fattaqul laaha wa aslihoo zaata bainikum wa atee’ul laaha wa Rasoolahooo in kuntum mu’mineen
 2. Innamal mu’minoonal lazeena izaa zukiral laahu wajilat quloobuhum wa izaa tuliyat ‘alaihim Aayaatuhoo zaadat hum eemaananw wa ‘alaa Rabbihim yatawakkaloon
 3. Allazeena yuqeemoonas Salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqoon
 4. Ulaaa’ika humul mu’minoona haqqaa; lahum darajaatun ‘inda Rabbihim wa magh firatunw wa rizqun kareem
 5. Kaamaaa akhrajaka Rabbuka mim baitika bilhaqq; wa inna fareeqam minal mu’mineena lakaarihoon
 6. Yujaadiloonaka fil haqqi ba’da maa tabaiyana ka’annamaa yasaaqoona ilal mawti wa hum yanzuroon
 7. Wa iz ya’idukumul laahu ihdat taaa’ifataini annahaa lakum wa tawaddoona anna ghaira zaatish shawkati takoonu lakum wa yureedul laahu ai yuhiqqal haqqa bikalimaatihee wa yaqta’a daabiral kaafireen
 8. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal baatila wa law karihal mujrimoon
 9. Iz tastagheesoona Rabbakum fastajaaba lakum annee mumiddukum bi alfim minal malaaa’ikati murdifeen
 10. Wa maa ja’alahul laahu illaa bushraa wa litatma’inna bihee quloobukum; wa man nasru illaa min ‘indil laah; innal laaha Azeezun Hakeem (section 1)
 11. Iz yughashsheekumun nu’assa amanatam minhu wa yunazzilu ‘alaikum minas samaaa’i maaa’al liyutah hirakum bihee wa yuzhiba ‘ankum rijzash Shaitaani wa liyarbita ‘ala quloobikum wa yusabbita bihil aqdaam
 12. Iz yoohee Rabbuka ilal malaaa’ikati annee ma’akum fasabbitul lazeena aamanoo; sa ulqee fee quloobil lazeena kafarur ru’ba fadriboo fawqal a’naaqi wadriboo minhum kulla banaan
 13. Zaalika bi annahum shaaaqqul laaha wa Rasoolah; wa mai yushaqiqil laaha wa Rasoolahoo fa innal laaha shadeedul ‘iqaab
 14. Zaalikum fazooqoohu wa anna lilkaafireena ‘azaaban Naar
 15. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo izaa laqeetumul lazeena kafaroo zahfan falaa tuwalloohumul adbaar
 16. Wa mai yuwallihim yawma’izin duburahooo illaa mutaharrifal liqitaalin aw mutahaiyizan ilaa fi’atin faqad baaa’a bighadabim minal laahi wa ma’waahu Jahannamu wa bi’sal maseer
 17. Falam taqtuloohum wa laakinnal laaha qatalahum; wa maa ramaita iz ramaita wa laakinnal laaha ramaa; wa liyubliyal mu’mineena minhu balaaa’an hasanaa; innal laaha Samee’un Aleem
 18. Zaalikum wa annal laaha moohinu kaidil kaafireen
 19. In tastaftihoo faqad jaaa’akumul fathu wa in tantahoo fahuwa khairul lakum wa in ta’oodoo na’ud wa lan tughniya ‘ankum fi’atukum shai’anw wa law kasurat wa annal laaha ma’al mu’mineen (section 2)
 20. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo atee’ul laaha wa Rasoolahoo wa laa tawallaw ‘anhu wa antum tasma’oon
 21. Wa laa takoonoo kallazeena qaaloo sami’naa wa hum laa yasma’oon
 22. Inna sharrad dawaaabbi ‘indal laahis summul bukmul lazeena laa ya’qiloon
 23. Wa law ‘alimal laahu feehim khairal la asma’ahum; wa law asma’ahum latawallaw wa hum mu’ridoon
 24. Yaaa aiyuhal lazeena aamanus tajeeboo lillaahi wa lir Rasooli izaa da’aakum limaa yuhyeekum wa’lamooo annal laaha yahoolu bainal mar’i wa qalbihee wa anahooo ilaihi tuhsharoon
 25. Wattaqoo fitnatal laa tuseebannal lazeena zalamoo minkum khaaaassatanw wa’lamooo annal laaha shadeedul ‘iqaab
 26. Wazkurooo iz antum qaleelum mustad ‘afoona filardi takhaafoona ai yatakhat tafakumun naasu fa aawaakum wa aiyadakum binasrihee wa razaqakum minat taiyibaati la’allakum tashkuroon
 27. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa takhoonal laaha war Rasoola wa takhoonooo amaanaatikum wa antum ta’lamoon
 28. Wa’lamooo annamaaa amwaalukum wa awlaadukum fitnatunw wa annal laaha ‘indahooo ajrun azeem (section 3)
 29. Yaaa aiyuhal lazeena aamanooo in tattaqul laaha yaj’al lakum furqaananw wa yukaffir ‘ankum saiyi aatikum wa yaghfir lakum; wallaahu zul fadlil ‘azeem
 30. Wa iz yamkuru bikal lazeena kafaroo liyusbitooka aw yaqtulooka aw yukhrijook; wa yamkuroona wa yamkurul laahu wallaahu khairul maakireen
 31. Wa izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatunaa qaaloo qad sami’naa law nashaaa’u laqulnaa misla haazaaa in haazaaa illaaa asaateerul awwaleen
 32. Wa iz qaalul laahumma in kaana haazaa huwal haqqa min ‘indika fa amtir ‘alainaa hijaaratam minas samaaa’i awi’tinaa bi ‘azaabin aleem
 33. Wa maa kaanal laahu liyu’az zibahum wa anta feehim; wa maa kaanal laahu mu’az zibahum wa hum yastaghfiroon
 34. Wa maa lahum allaa yu’az zibahumul laahu wa hum yasuddoona ‘anil Masjidil-Haraami wa maa kaanooo awliyaaa’ah; in awliyaaa’ uhooo illal muttaqoona wa laakinna aksarahum laa ya’lamoon
 35. Wa maa kaana Salaatuhum ‘indal Baiti illa mukaaa anw-wa tasdiyah; fazooqul ‘azaaba bimaa kuntum takfuroon
 36. Innal lazeena kafaroo yunfiqoona amwaalahum liyasuddoo ‘an sabeelil laah; fasayunfiqoonahaa summa takoonu ‘alaihim hasratan summa yughlaboon; wal lazeena kafarooo ilaa Jahannnama yuhsharoona
 37. Liyameezal laahul khabeesa minat taiyibi wa yaj’alal khabeesa ba’dahoo ‘ala ba’din fayarkumahoo jamee’an fayaj’alahoo fee Jahannnam; ulaaa’ika humul khaasiroon (section 4)
 38. Qul lillazeena kafarooo iny yantahoo yughfar lahum maa qad salafa wa iny ya’oodoo faqad madat sunnatul awwaleen
 39. Wa qaatiloohum hattaa laa takoona fitnatunw wa yakoonaddeenu kulluhoo lillaah; fainin tahaw fa innallaaha bimaa ya’maloona Baseer
 40. Wa in tawallaw fa’lamooo annal laaha mawlaakum; ni’mal mawlaa wa ni’man naseer (End Juz 9)
 41. Wa’lamooo annamaa ghanimtum min sha’in fa anna lillaahi khumusahoo wa lir Rasooli wa lizil qurba walyataamaa walmasaakeeni wabnis sabeeli in kuntum aamantum billaahi wa maaa anzalnaa ‘ala ‘abdinaa yawmal Furqaani yawmaltaqal jam’aan; wal laahu ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 42. Iz antum bil’udwatid dunyaa wa hum bil’udwatil quswaa warrakbu asfala minkum; wa law tawaa’attum lakhtalaftum fil mee’aadi wa laakil liyaqdiyal laahu amran kaana maf’oolal liyahlika man halaka ‘am baiyinatinw wa yahyaa man haiya ‘am baiyinah; wa innal laaha la Samee’un ‘Aleem
 43. Iz yureekahumul laahu fee manaamika qaleela; wa law araakahum kaseeral lafashiltum wa latanaaza’tum fil amri wa laakinnal laaha sallam; innahoo ‘aleemum bizaatis sudoor
 44. Wa iz yureekumoohum izil taqaitum feee a’yunikum qaleelanw wa yuqallilukum feee a’yunihim liyaqdiyal laahu amran kaana maf’oolaa; wa ilal laahi turja’ul umoor (section 5)
 45. Yaaa aiyuhal lazeena aamanooo izaa laqeetum fi’atan fasbutoo wazkurul laaha kaseeral la’allakum tuflihoon
 46. Wa atee’ul laaha wa Rasoolahoo wa laa tanaaza’oo fatafshaloo wa tazhaba reehukum wasbiroo; innal laaha ma’as saabireen
 47. Wa laa takoonoo kallazeena kharajoo min diyaarihim bataranw wa ri’aaa’an naasi wa yasuddoona ‘an sabeelil laah; wallaahu bimaa ya’maloona muheet
 48. Wa iz zaiyana lahumush shaitaanu a’maalahum wa qaala laa ghaaliba lakumul yawma minan naasi wa innee jaarul lakum falammaa taraaa’atil fi’ataani nakasa ‘alaa aqibaihi wa qaala innee bareee’um minkum innee araa maa laa tarawna inneee akhaaful laah; wallaahu shadeedul ‘iqaab (section 6)
 49. Iz yaqoolul munaafiqoona wallazeena fee quloobihim maradun gharra haaa’ulaaa’i deenuhum; wa mai yatawakkal ‘alal laahi fa innal laaha ‘azee zun Hakeem
 50. Wa law taraaa iz yatawaf fal lazeena kafarul malaaa’ikatu yadriboona wujoohahum wa adbaarahum wa zooqoo ‘azaabal hareeq
 51. Zaalika bimaa qaddamat aideekum wa anal laaha laisa bizallaamil lil ‘abeed
 52. Kadaabi Aali Fir’awna wal lazeena min qablihim; kafaroo bi Aayaatil laahi fa akhazahu mul laahu bizunoobihim; innal laaha qawiyyun shadeedul ‘iqaab
 53. Zaalika bi annal laaha lam yakumu ghaiyiran ni’matan an’amahaa ‘alaa qawmin hattaa yughaiyiroo maa bianfusihim wa annallaaha samee’un ‘Aleem
 54. Kadaabi Aali Fir’awna wallazeena min qablihim; kazzaboo bi Aayaati Rabbihim faahlaknaahum bizunoobihim wa aghraqnaa Aala Fir’awn; wa kullun kaanoo zaalimeen
 55. Inna sharrad dawaaabbi ‘indal laahil lazeena kafaroo fahum laa yu’minoon
 56. Allazeena’aahatta min hum summa yanqudoona ‘ahdahum fee kulli marratinw wa hum laa yattaqoon
 57. Fa immaa tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la’allahum yazzakkaroon
 58. Wa immaa takhaafana min qawmin khiyaanatan fambiz ilaihim ‘alaa sawaaa’; innal laaha laayuhibbul khaaa’ineen (section 7)
 59. Wa laa yahsabannal lazeena kafaroo sabaqooo; innahum laa yu’jizoon
 60. Wa a’iddoo lahum mastata’tum min quwwatinw wa mirribaatil khaili turhiboona bihee ‘aduwwal laahi wa ‘aduwwakum wa aakhareena min doonihim laa ta’lamoo nahum Allaahu ya’lamuhum; wa maa tunfiqoo min shai’in fee sabeelil laahi yuwaffa ilaikum wa antum laa tuzlamoon
 61. Wa in janahoo lissalmi fajnah lahaa wa tawakkal ‘alal laah; innahoo Huwas Samee’ul ‘Aleem
 62. Wa  iny yureedooo any-yakhda’ooka fainna hasbakal laah; Huwal lazeee aiyadaka binasrihee wa bilmu’mineen
 63. Wa allafa baina quloobihim; law anfaqta maa fil ardi jamee’am maaa allafta baina quloobihim wa laakinnallaaha allafa bainahum; innaahoo ‘Azeezun Hakeem
 64. Yaaa aiyuhan Nabiyyu hasbukal laahu wa manittaba ‘aka minal mu’mineen (section 8)
 65. Yaaa aiyuhan Nabiyyu harridil mu’mineena ‘alal qitaal; iny-yakum minkum ‘ishroona saabiroona yaghliboo mi’atayn; wa iny-yakum minkum mi’atuny yaghlibooo alfam minal lazeena kafaroo bi anahum qawmul laa yafqahoon
 66. Al’aana khaffafal laahu ‘ankum wa ‘alima anna feekum da’faa; fa-iny yakum minkum mi’atun saabiratuny yaghliboo mi’atayn; wa iny-yakum minkum alfuny yaghlibooo alfaini bi iznil laah; wallaahu ma’as saabireen
 67. Maa kaana li Nabiyyin ai yakoona lahooo asraa hatta yuskhina fil ard; tureedoona aradad dunyaa wallaahu yureedul Aakhirah; wallaahu ‘Azeezun Hakeem
 68. Law laa Kitaabum minal laahi sabaqa lamassakum fee maaa akhaztum ‘azaabun ‘azeem
 69. Fakuloo mimmaa ghanimtum halaalan taiyibaa; watta qullaah; innal laaha Ghafoorur Raheem (section 9)
 70. Yaaa aiyuhan Nabiyyu qul liman feee aideekum minal asraaa iny-ya’lamillahu fee quloobikum khairany yu’tikum khayram mimmaaa ukhiza minkum wa yaghfir lakum; wallaahu Ghafoorur Raheem
 71. Wa iny-yureedoo khiyaa nataka faqad khaanullaaha min qablu fa amkana minhum; wallaahu ‘Aleemun Hakeem
 72. Innal lazeena aamanoo wa haajaroo wa jaahadoo bi amwaalihim wa anfusihim fee sabeelil laahi wallazeena aawaw wa nasarooo ulaaa’ika ba’duhum awliyaaa’u ba’d; wallazeena aamanoo wa lam yuhaajiroo maa lakum minw walaayatihim min shai’in hatta yuhaajiroo; wa inistan sarookum fid deeni fa’alaiku munnasru illaa ‘alaa qawmin bainakum wa bainahum meesaaq; wallaahu bimaa ta’maloona Baseer
 73. Wallazeena kafaroo ba’duhum awliyaaa’u ba’d; illaa taf’aloohu takun fitnatun fil ardi wa fasaadun kabeer
 74. Wallazeena aamanoo wa haajaroo wa jaahadoo fee sabeelil laahi wallazeena aawaw wa nasarooo ulaaa’ika humul mu’minoona haqqaa; lahum maghfiratunw wa rizqun kareem
 75. Wallazeena aamanoo min ba’du wa haajaroo wa jaahadoo ma’akum fa Ulaaa’ika minkum; wa ulul arhaami baduhum awlaa biba’din fee Kitaabil laah; innal laaha bikulli shai’in ‘Aleem (section 10)

 

Surah Al-Taubah

 

 

 1. Baraaa’atum minal laahi wa Rasooliheee ilal lazeena ‘aahattum minal mushrikeen
 2. Faseehoo fil ardi arba’ata ashhurinw wa’lamoooannakum ghairu mu’jizil laahi wa annal laaha mukhzil kaafireen
 3. Wa azaanum minal laahi wa Rasooliheee ilan naasi yawmal Hajjil Akbari annal laaha bareee’um minal mushrikeena wa Rasooluh; fa-in tubtum fahuwa khairullakum wa in tawallaitum fa’lamooo annakum ghairu mu’jizil laah; wa bashiril lazeena kafaroo biazaabin aleem
 4. Illal lazeena ‘aahattum minal mushrikeena summa lam yanqusookum shai’anw-wa lam yuzaahiroo ‘alaikum ahadan fa atimmooo ilaihim ‘ahdahum ilaa muddatihim; innal laaha yuhibbul muttaqeen
 5. Fa izansalakhal Ashhurul Hurumu faqtulul mushrikeena haisu wajattumoohum wa khuzoohum wahsuroohum waq’udoo lahum kulla marsad; fa-in taaboo wa aqaamus Salaata wa aatawuz Zakaata fakhalloo sabeelahum; innal laaha Ghafoorur Raheem
 6. Wa in ahadum minal mushrikeenas tajaaraka fa ajirhu hattaa yasma’a Kalaamal laahi summa ablighhu maa manah; zaalika bi annahum qawmul laa ya’lamoon (section 1)
 7. Kaifa yakoonu lilmush rikeena ‘ahdun ‘indallaahi wa ‘inda Rasoolihee illal lazeena ‘aahattum ‘indal Masjidil Haraami famas taqaamoo lakum fastaqeemoo lahum; innallaaha yuhibbul muttaqeen
 8. Kaifa wa iny-yazharoo ‘alaikum laa yarquboo feekum illanw wa laa zimmah; yurdoo nakum biafwaahihim wa ta’baa quloobuhum wa aksaruhum faasiqoon
 9. Ishtaraw bi  Aayaatil laahi samanan qaleelan fasaddoo ‘an sabeelih; innahum saaa’a maa kaanoo ya’maloon
 10. Laa yarquboona fee mu’minin illanw wa laa zimmah wa ulaaa ‘ika humulmu ‘tadoon
 11. Fa in taaboo wa aqaamus Salaata wa aatawuz Zakaata fa ikhwaanukum fid deen; wa nufassilul Aayaati liqawminy ya’lamoon
 12. Wa in nakasooo aimaanahum mim ba’di ‘ahdihim wa ta’anoo fee deenikum faqaatilooo a’immatal kufri innahum laaa aimaana lahum la’allahum yantahoon
 13. Alaa tuqaatiloona qawman nakasooo aimaanahum wa hammoo bi ikhraajir Rasooli wa hum bada’ookum awwala marrah; atakhshawnahum; fallaahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu’mineen
 14. Qaatiloohum yu’az zibhumul laahu bi aideekum wa yukhzihim wa yansurkum ‘alaihim wa yashfi sudoora qawmim mu ‘mineen
 15. Wa yuzhib ghaiza quloobihim; wa yatoobullaahu ‘alaa mai yashaaa’; wallaahu ‘Aleemun Hakeem
 16. Am hasibtum an tutrakoo wa lammaa ya’lamil laahul lazeena jaahadoo minkum wa lam yattakhizoo min doonil laahi wa laa Rasoolihee wa lalmu’mineena waleejah; wallaahu khabeerum bimaa ta’maloon (section 2)
 17. maa kaana lilmushrikeena ai ya’muroo masaajidal laahi shaahideena ‘alaaa anfusihim bilkufr; ulaaa’ika habitat a’maaluhum wa fin naari hum khaalidoon
 18. Innamaa ya’muru masaa jidal laahi man aamana billaahi wal Yawmil Aakhiri wa aqaamas Salaata wa aataz Zakaata wa lam yakhshaa illal laaha fa’asaaa ulaaa’ika ai yakoonoo minal muhtadeen
 19. Aja’altum siqaayatal haaajji wa ‘imaaratal masjidil haraami kamman aamana billaahi wal Yawmil Aakhiri wa jaahada fee sabeelil laah; laa yastawoona ‘indal laah; wallaahu laa yahdil qawmaz zaalimeen
 20. Allazeena aamanoo wa haajaroo wa jaahadoo fee sabeelil laahi bi amwaalihim wa anfusihim a’zamu darajatan ‘indal laah; wa ulaaa’ika humul faaa’izoon
 21. Yubashshiruhum Rabbuhum birahmatim minhu wa ridwaaninw wa Jannaatil lahum feehaa na’eemum muqeem
 22. Khaalideena feehaaa abadaa; innal laaha ‘indahooo ajrun ‘azeem
 23. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tattakhizooo aabaaa ‘akum wa ikhwaanakum awliyaaa’a inis tahabbul kufra ‘alal eemaan; wa mai yatawal lahum minkum fa ulaaa’ika humuz zaalimoon
 24. Qul in kaana aabaaa’ukum wa abnaaa’ukum wa ikhwaanukum wa azwaajukum wa ‘asheeratukum wa amwaaluniq taraftumoohaa wa tijaaratun takhshawna kasaadahaa wa masaakinu tardawnahaaa ahabba ilaikum minal laahi wa Rasoolihee wa Jihaadin fee Sabeelihee fatarabbasoo hattaa ya’tiyallahu bi amrih; wallaahu laa yahdil qawmal faasiqeen (section 3)
 25. Laqad nasarakumul laahu fee mawaatina kaseeratinw wa yawma Hunainin iz a’jabatkum kasratukum falam tughni ‘ankum shai’anw wa daaqat ‘alaikumul ardu bimaa rahubat summa wallaitum mudbireen
 26. Summa anzalal laahu sakeenatahoo ‘alaa Rasoolihee wa’alal mu’mineena wa anzala junoodal lam tarawhaa wa azzabal lazeena kafaroo; wa zaalika jazaaa’ul kaafireen
 27. Summa yatoobul laahu mim ba’di zaalika ‘alaa mai yashaaa’; wallaahu Ghafoorur Raheem
 28. Yaaa aiyuhal lazeena aamanooo innamal mushrikoona najasun falaa yaqrabul Masjidal Haraama ba’da ‘aamihim haaza; wa in khiftum ‘ailatan fasawfa yughnee kumul laahu min fadliheee in shaaa’; innallaaha ‘Aleemun hakeem
 29. Qaatilul lazeena laa yu’minoona billaahi wa laa bil yawmil Aakhiri wa laa yuharrimoona maa harramal laahu wa Rasooluhoo wa laa yadeenoona deenal haqqi minal lazeena ootul Kitaaba hattaa yu’tul jizyata ai yadinw wa hum saaghiroon (section 4)
 30. Wa qaalatil yahoodu ‘Uzairunib nul laahi wa qaalatin Nasaaral Maseehub nul laahi zaalika qawluhum bi afwaahihim yudaahi’oona qawlal lazeena kafaroo min qabl; qatalahumul laah; annaa yu’fakoon
 31. ittakhazooo ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaabammin doonil laahi wal Maseehab na Maryama wa maaa umirooo illaa liya’budooo Ilaahanw Waa hidan laaa ilaaha illaa Hoo; Subhaanahoo ‘ammaa yushrikoon
 32. Yureedoona ai yutfi’oo nooral laahi bi’afwaahihim wa ya’ballaahu illaaa ai yutimma noorahoo wa law karihal kaafiroon
 33. huwal lazeee ar sala Rasoolahoo bilhudaa wa deenil haqqi liyuzhirahoo ‘alad deeni kullihee wa law karihal mushrikoon
 34. Yaaa aiyuhal lazeena aamanooo inna kaseeramminal ahbaari warruhbaani la ya’kuloona amwaalan naasi bil baatili wa yasuddoona ‘an sabeelil laah; wallazeena yaknizoonaz zahaba wal fiddata wa laayunfiqoonahaa fee sabeelil laahi fabashshirhum bi’azaabin aleem
 35. Yawma yuhmaa ‘alaihaa fee naari jahannama fatukwaa bihaa jibaahuhum wa junoobuhum wa zuhooruhum haazaa maa kanaztum li anfusikum fazooqoo maa kuntum taknizoon
 36. Inna ‘iddatash shuhoori ‘indal laahis naa ‘ashara shahran fee Kitaabil laahi yawma khalaqas samaawaati wal arda minhaaa arba’atun hurum; zaalikad deenul qaiyim; falaa tazlimoo feehinna anfusakum; wa qaatilul mushrikeena kaaaffatan kamaa yuqaati loonakum kaaaffah; wa’lamooo annal laaha ma’al muttaqeen
 37. Inna man naseee’u ziyaadatun filkufri yudallu bihil lazeena kafaroo yuhil loonahoo ‘aamanw wa yuhar rimoonahoo ‘aamal liyuwaati’oo ‘iddata maa harramal laahu fayuhilloo maa harramal-laah; zuyyina lahum sooo’u a’maalihim; wallaahu laa yahdil qawmal kaafireen (section 5)
 38. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo maa lakum izaa qeela lakumun firoo fee sabeelil laahis saaqaltum ilal ard; aradeetum bilhayaatid dunyaa minal Aakhirah; famaamataa’ul hayaatiddunyaa fil Aakhirati illaa qaleel
 39. Illaa tanfiroo yu’az zibkum ‘azaaban aleemanw wa yastabdil qawman ghairakum wa laa tadurroohu shai’aa; wal laahu ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 40. Illaa tansuroohu faqad nasarahul laahu iz akhrajahul lazeena kafaroo saaniyasnaini iz humaa filghaari iz yaqoolu lisaahibihee laa tahzan innnal laaha ma’anaa; fa anzalallaahu sakeenatahoo ‘alaihi wa aiyadahoo bijunoodil lam tarawhaa wa ja’ala kalimatal lazeena kafarus suflaa; wa Kalimatul laahi hiyal ‘ulyaa; wallaahu ‘Azeezun Hakeem
 41. Infiroo khifaafanw wa siqaalanw wa jaahidoo bi amwaalikum wa anfusikum fee sabeelil laah; zaalikum khairul lakum in kuntum ta’lamoon
 42. Law kaana ‘aradan qareebanw wa safaran qaasidal lattaba’ooka wa laakim ba’udat ‘alaihimush shuqqah; wa sayahlifoona billaahi lawis tata’naa lakharajnaa ma’akum; yuhlikoona anfusahum wal laahu ya’lamu innahum lakaa ziboon (section 6)
 43. ‘Afal laahu ‘anka lima azinta lahum hattaa yatabai yana lakal lazeena sadaqoo wa ta’lamal kaazibeen
 44. Laa yastaazinukal lazeena yu’minoona billaahi wal Yawmil Aakhiri ai yujaa hidoo bi amwaalihim wa anfusihim; wallaahu ‘aleemum bilmut taqeen
 45. Innamaa yastaazinukal lazeena laa yu’minoona billaahi wal Yawmil Aakhiri wartaabat quloobuhum fahum fee raibihim yataraddadoon
 46. Wa law araadul khurooja la-‘addoo lahoo ‘uddatanw wa laakin karihal laahum bi’aasahum fasabbatahum wa qeelaq ‘udoo ma’al qaa’ideen
 47. Law kharajoo feekum maa zaadookum illaa Khabaalanw wa la awda’oo khilaalakum yabghoona kumul fitnata wa feekum sammaa’oona lahum; wallaahu ‘aleemum biz zaalimeen
 48. Laqadib taghawul fitnata min qablu wa qallaboo lakal umoora hattaa jaaa’al haqqu wa zahara amrul laahi wa hum kaarihoon
 49. Wa minhum mai yaqoolu’ zal lee wa laa taftinneee; alaa fil fitnati saqatoo; wa inna Jahannama lamuheetatum bil kaafireen
 50. in tusibka hasanatun tasu’hum; wa in tusibka museebatuny yaqooloo qad akhaznaaa amranaa min qablu wa yatawallaw wa hum farihoon
 51. Qul lany-yuseebanaaa illaa maa katabal laahu lanaa Huwa mawlaanaa; wa ‘alal laahi fal yatawakka lil mu’minoon
 52. Qul hal tarabbasoona binaaa illaaa ihdal husnayayni wa nahnu natrabbasu bikum ai yus eebakumul laahu bi’azaa bim min ‘indiheee aw biaidee naa fatarabbasooo innaa ma’akum mutarabbisoon
 53. Qul anfiqoo taw’an aw karhal lany yutaqabbala min kum innakum kuntum qawman faasiqeen
 54. Wa maa mana’ahum ‘an tuqbala minhum nafaqaatuhum illaaa annahum kafaroo billaahi wa bi Rasoolihee wa laa ya’toonas Salaata illaa wa hum kusaalaa wa laa yunfiqoona illaa wa hum kaarihoon
 55. Falaa tu’jibka amwaaluhum wa laaa awlaaduhum; innamaa yureedul laahu liyu’az zibahum bihaa fil hayaatid dunyaa wa tazhaqa anfusuhum wa hum kaafiroon
 56. Wa yahlifoona billaahi innnahum laminkum wa maa hum minkum wa laakinnahum qawmuny yafraqoon
 57. Law yajidoona malja’an aw maghaaraatin aw mudda khalal lawallaw ilaihi wa hum yajmahoon
 58. Wa minhum mai yalmizuka fis sadaqaati fa-in u’too minhaa radoo wa illam yu’taw minhaaa izaa hum yaskhatoon
 59. Wa law annahum radoo maaa aataahumul laahu wa Rasooluhoo wa qaaloo hasbunal laahu sayu’teenallaahu min fadlihee wa Rasooluhooo innaaa ilallaahi raaghiboon (section 7)
 60. Innamas sadaqaatu lilfuqaraaa’i walmasaakeeni wal ‘aamileena ‘alaihaa wal mu’al lafati quloobuhum wa fir riqaabi walghaarimeena wa fee sabeelil laahi wabnis sabeeli fareedatam minal laah; wal laahu ‘Aleemun Hakeem
 61. Wa minhumul lazeena yu’zoonan nabiyya wa yaqooloona huwa uzun; qul uzunu khairil lakum yu’minu billaahi wa yu’minu lil mu’mineena wa rahmatul lil lazeena aamanoo minkum; wallazeena yu’zoona Rasoolal laahi lahum ‘azaabun ‘aleem
 62. Yahlifoona billaahi lakum liyurdookum wallaahu wa Rasooluhoo ahaqqu ai yurdoohu in kaanoo mu’mineen
 63. Alam ya’lamooo annahoo mai yuhaadidillaaha wa Rasoolahoo fa’anna lahoo Naara jahannama khaalidan feehaa; zaalikal khizyul ‘Azeem
 64. Yahzarul munaafiqoona an tunaz zala ‘alaihim Sooratun tunabbi ‘uhum bimaa feequloobihim; qulistahzi’oo innal laaha mukhrijum maa tahzaroon
 65. Wala’in sa altahum layaqoolunna innamaa kunnaa nakhoodu wa nal’ab; qul abillaahi wa ‘Aayaatihee wa Rasoolihee kuntum tastahzi’oon
 66. Laa ta’taziroo qad kafartum ba’da eemaanikum; in na’fu ‘an taaa’ifatin minkum nu’az zib taaa’ifatan bi annahum kaanoo mujrimeen (section 8)
 67. Almunaafiqoona wal munaafiqaatu ba’duhum mim ba’d; yaamuroona bilmunkari wa yanhawna ‘anil ma’roofi wa yaqbidoona aidiyahum; nasul laaha fanasiyahum; innal munaafiqeena humul faasiqoon
 68. Wa’adal laahul munafiqeena wal munaafiqaati wal kuffaara naara jahannnamma khaalideena feehaa; hiya hasbuhum; wa la’annahumul laahu wa lahum ‘azaabum muqeem
 69. Kallazeena min qablikum kaanoo ashadda minkum quwwatanw wa aksara amwaalanw wa awlaadan fastamta’oo bikhalaaqihim fastamta’tum bikhalaaqikum kamas tamta’al lazeena min qablikum bikhalaa qihim wa khudtum kallazee khaadooo; ulaaa’ika habitat a’maaluhum fid dunyaa wal Aakhirati wa ulaaa’ika humul khaasiroon
 70. Alam ya’tihim naba ul lazeena min qablihim qawmi Noohinw wa ‘Aadinw wa Samooda wa qawmi Ibraaheema wa ashaabi Madyana wal mu’tafikaat; atathum Rusuluhum bilbaiyinaati famaa kaanal laahu liyazlimahum wa laakin kaanooo anfusahum yazlimoon
 71. Wal mu’minoona wal mu’minaatu ba’duhum awliyaaa’u ba’d; ya’muroona bilma’roofi wa yanhawna ‘anil munkari wa yuqeemoonas Salaata wa yu’toonaz Zakaata wa yutee’oonal laaha wa Rasoolah; ulaaa’ika sayarhamu humul laah; innallaaha ‘Azeezun Hakeem
 72. Wa’adal laahulmu’ mineena walmu’minaati Jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa wa masaakina taiyibatan fee Jannnaati ‘adn; wa ridwaanum minal laahi akbar; zaalika huwal fawzul ‘azeem (section 9)
 73. Yaaa aiyuhan Nabiyyu jaahidil kuffaara walmunaafiqeena waghluz ‘alaihim; wa maawaahum jahannnamu wa bi’sal maseer
 74. Yahlifoona billaahi ma qaaloo wa laqad qaaloo kalimatal kufri wa kafaroo ba’da Islaamihim wa hammoo bimaa lam yanaaloo; wa maa naqamooo illaaa an aghnaa humullaahu wa Rasooluhoo min fadlih; fainy yatooboo yaku khairal lahum wa iny yatawal law yu’az zibhumullaahu ‘azaaban aleeman fiddunyaa wal Aakhirah; wamaa lahum fil ardi minw waliyyinw wa laa naseer
 75. Wa minhum man ‘aaha dal laaha la’in aataanaa min fadlihee lanas saddaqanna wa lanakoonanna minassaaliheen
 76. Falammaaa aataahum min fadlihee bakhiloo bihee wa tawallaw wa hum mu’ridoon
 77. Fa a’qabahum nifaaqan fee quloobihim ilaa Yawmi yalqaw nahoo bimaaa akhlaful laaha maa wa’adoohu wa bimaa kaanoo yak ziboon
 78. Alam ya’lamooo annal laaha ya’lamu sirrahum wa najwaahum wa annal laaha ‘Allaamul Ghuyoob
 79. Allazeena yalmizoonal mut tawwi’eena minalmu’mineena fis sadaqaati wallazeena laa yajidoona illaa juhdahum fayaskharoona minhum sakhiral laahu minhum wa lahum azaabun aleem
 80. istaghfir lahum aw laa tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab’eena marratan falany yaghfiral laahu lahum; zaalika bi annahum kafaroo billaahi wa Rasoolih; wallaahu laa yahdil qawmal faasiqeen (section 10)
 81. Farihal mukhallafoona bimaq’adihim khilaafa Rasoolil laahi wa karihooo ai yujaahidoo bi amwaalihim wa anfusihim fee sabeelil laahi wa qaaloo laa tanfiroo fil harr; qul Naaru jahannama ashaddu harraa; law kaanoo yafqahoon
 82. Falyadhakoo qaleelanw walyabkoo kaseeran jazaaa’an bimaa kaanoo yaksiboon
 83. Fa ir raja’akal laahu ilaa taaa’ifatim minhum fastaaa zanooka lilkhurooji faqul lan takhrujoo ma’iya abadanw wa lan tuqaatiloo ma’iya ‘aduwwan innakum radeetum bilqu’oodi awwala marratin faq’udoo ma’al khaalifeen
 84. Wa laa tusalli ‘alaaa ahadim minhum maata abadanw wa laa taqum ‘alaa qabriheee innahum kafaroo billaahi wa Rasoolihee wa maatoo wa hum faasiqoon
 85. Wa laa tu’jibka amwaaluhum wa awlaaduhum; innamaa yureedul laahu any yu’azzibahum bihaa fid dunyaa wa tazhaqa anfusuhum wa hum kaafiroon
 86. Wa izaaa unzilat Sooratun an aaminoo billaahi wa jaahidoo ma’a Rasoolihis taazanaka uluttawli minhum wa qaaloo zarnaa nakum ma’alqaa ‘ideen
 87. Radoo bi ai yakoonoo ma’al khawaalifi wa tubi’a ‘alaa quloobihim fahum laa yafqahoon
 88. Laakinir Rasoolu wal lazeena aamanoo ma’ahoo jaahadoo bi amwaalihim wa anfusihim; wa ulaaa’ika lahumul khairaatu wa ulaaa’ika humul muflihoon
 89. A’addal laahu lahum Jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa; zaalikal fawzul ‘azeem (section 11)
 90. Wa jaaa’al mu’az ziroona minal A’raabi liyu’zana lahum wa qa’adal lazeena kazabul laaha wa Rasoolah; sayuseebul lazeena kafaroo minhum ‘azaabun aleem
 91. Laisa ‘alad du’aafaaa’i wa laa ‘alal mardaa wa laa ‘alal lazeena laa yajidoona maa yunfiqoona harajun izaa nasahoo lillaahi wa Rasoolih; maa ‘alal muhsineena min sabeel; wallaahu Ghafoorur Raheem
 92. Wa laa ‘alal lazeena izaa maaa atawka litahmilahum qulta laaa ajidu maaa ahmilukum ‘alaihi tawallaw wa a’yunuhum tafeedu minaddam’i hazanan allaa yajidoo maa yunfiqoon (End Juz 10)
 93. Innamas sabeelu ‘alal lazeena yasta’zinoonaka wa hum aghniyaaa’; radoo biany-yakoonoo ma’al khawaalifi wa taba’al laahu ‘alaa quloobihim fahum laa ya’lamoon
 94. Ya’taziroona ilaikum izaa raja’tum ilaihim; qul laa ta’taziroo lan nu’mina lakum qad nabba annal laahu min akhbaarikum; wa sa yaral laahu ‘amalakum wa Rasooluhoo thumma turaddoona ilaa ‘Aalimil Ghaibi washshahaadati fa yunabbi’ukum bimaa kuntum ta’maloon
 95. Sa yahlifoona billaahi lakum izanqalabtum ilaihim litu’ridoo ‘anhum fa a’ridoo ‘anhum innahum rijsunw wa ma’waahum jahannamu jazaaa’an bi maakaanoo yaksiboon
 96. Yahlifoona lakum litardaw ‘anhum fa in tardaw ‘anhum fa innal laaha laa yardaa ‘anil qawmil faasiqeen
 97. Al A’raabu ashaddu kufranw wa nifaaqanw wa ajdaru allaa ya’lamoo hudooda maaa anzalal laahu ‘alaa Rasoolih; wallaahu ‘Aleemun Hakeem
 98. Wa minal A’raabi mai yattakhizu maa yunfiqu maghramanw wa yatarabbasu bikumud dawaaa’ir; alaihim daaa’iratus saw’; wallaahu Samee’un ‘Aleem
 99. Wa minal A’raabi mai yu’minu billaahi wal yawmil aakhiri wa yattakhizu maa yunfiqu qurubaatin ‘indal laahi wa salawaatir Rasool; ‘alaaa innahaa qurbatul lahum; sayudkhilu humul laahu fee rahmatih; innal laaha Ghafoorur Raheem (section 12)
 100. Was saabiqoonal awwaloona minal Muhaajireena wal Ansaari wallazeenat taba’oo hum bi ihsaanir radiyal laahu ‘anhum wa radoo ‘anhu wa a’adda lahum jannaatin tajree tahtahal anhaaru khaalideena feehaaa abadaa; zaalikal fawzul ‘azeem
 101. Wa mimmann hawlakum minal A’raabi munaafiqoona wa min ahlil Madeenati maradoo ‘alan nifaaq, laa ta’lamuhum nahnu na’lamuhum; sanu’azzibuhum marrataini summa yuraddoona ilaa ‘azaabin ‘azeem
 102. Wa aakharoo na’tarafoo bizunoobihim khalatoo ‘amalan saalihanw wa aakhara saiyi’an ‘asal laahu ‘any yatooba ‘alaihim; innal laaha Ghafoorur Raheem
 103. Khuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkeehim bihaa wa salli ‘alaihim inna salaataka sakanul lahum; wallaahu Samee’un ‘Aleem
 104. Alam ya’lamooo annal laaha huwa yaqbalut tawbata ‘an ibaadihee wa ya’khuzus sadaqaati wa annal laaha huwat Tawwaabur Raheem
 105. Wa qul i’maloo fasayaral laahu ‘amalakum wa Rasooluhoo wal mu’minoon; wa saturaddoona ilaa ‘Aalimil Ghaibi washshahaadati fa yunabbi’ukum bimaa kuntum ta’maloon
 106. Wa aakharoona murjawna li amril laahi immaa yu’azzibuhum wa immaa yatoobu ‘alaihim; wallaahu ‘Aleemun Hakeem
 107. Wallazeenat takhazoo masjidan diraaranw wa kufranw wa tafreeqan bainal mu’mineena wa irsaadal liman haarabal laaha wa Rasoolahoo min qabl; wa la yahlifunna in aradnaaa illal husnaa wallaahu yash hadu innahum lakaaziboon
 108. Laa taqum feehi abadaa; lamasjidun ussisa ‘alat taqwaa min awwali yawmin ahaqqu ‘an taqooma feeh; feehi rijaaluny yuhibbona ‘any yata tah haroo; wallaahu yuhibbul muttah hireen
 109. Afaman assasa bunyaanahoo ‘alaa taqwaa minal laahi wa ridwaanin khairun am man assasa bunyaanahoo ‘alaa shafaa jurufin haarin fanhaara bihee fee Naari Jahannam; wallaahu laa yahdil qawmaz zaalimeen
 110. Laa yazaalu bunyaanu humul lazee banaw reebatan fee quloobihim illaaa an taqatta’a quloobuhum; wal laahu ‘Aleemun Hakeem (section 13)
 111. Innal laahash taraa minal mu’mineena anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannah; yuqaatiloona fee sabeelil laahi fa yaqtuloona wa yuqtaloona wa’dan ‘alaihi haqqan fit Tawraati wal Injeeli wal Qur’aaan; wa man awfaa bi’ahdihee minal laah; fastabshiroo bi bay’ikumul lazee baaya’tum bih; wa zaalika huwal fawzul ‘azeem
 112. At taaa’iboonal ‘aabidoonal haamidoonas saaa’ihoonar raaki’oonas saajidoonal aamiroona bilma’roofi wannaahoona ‘anil munkari walhaafizoona lihudoodil laah; wa bashshiril mu’mineen
 113. Maa kaana lin nabiyyi wallazeena aamanooo ‘any yastaghfiroo lil mushrikeena wa law kaanoo ulee qurbaa min ba’di maa tabiyana lahum annahum Ashaabul jaheem
 114. Wa maa kaanas tighfaaru ibraaheema li abeehi illaa ‘an maw’idatinw wa ‘adahaaa iyyaahu falammaa tabaiyana lahooo annahoo ‘aduwwul lillaahi tabarra a minh; inna Ibraaheema la awwaahun haleem
 115. Wa maa kaanal laahu liyudilla qawman ba’da iz hadaahum hatta yubaiyina lahum maa yattaqoon; innal laaha bikulli shai’in ‘Aleem
 116. Innal laaha lahoo mulkus samaawaati wal ardi yuhyee wa yumeet; wa maa lakum min doonil laahi minw waliyyinw wa laa naseer
 117. Laqat taabal laahu ‘alan nabiyyi wal Muhaajireena wal Ansaaril lazeenat taba’oohu fee saa’atil ‘usrati min ba’di maa kaada yazeeghu quloobu fariqin minhum thumma taaba ‘alaihim; innahoo bihim Ra’oofur Raheem
 118. Wa ‘alas salaasatil lazeena khullifoo hattaaa izaa daaqat ‘alaihimul ardu bimaa rahubat wa daaqat ‘alaihim anfusuhum wa zannnooo al laa malja-a minal laahi illaaa ilaihi summa taaba ‘alaihim liyatooboo; innal laaha Huwat Tawwaabur Raheem (section 14)
 119. Yaaa aiyuhal lazeena aamanut taqul laaha wa koonoo ma’as saadiqeen
 120. Maa kaana li ahlil Madeenati wa man hawlahum minal A’raabi ai yatakhallafoo ‘ar-Rasoolil laahi wa laa yarghaboo bi anfusihim ‘an nafsih; zaalika bi annahum laa yuseebuhum zama unw wa laa nasabunw wa laa makhmasatun fee sabeelil laahi wa laa yata’oona mawti’ai yagheezul kuffaara wa laa yanaaloona min ‘aduwwin nailan illaa kutiba lahum bihee ‘amalun saalih; innal laaha laa yudee’u ajral muhsineen
 121. Wa laa yunfiqoona nafa qatan sagheeratanw wa laa kabeeratanw wa laa yaqta’oona waadiyan illaa kutiba lahum liyajziyahumul laahu ahsana maa kaanoo ya’maloon
 122. Wa maa kaanal mu’minoona liyanfiroo kaaaffah; falaw laa nafara min kulli firqatim minhum taaa’ifatul liyatafaqqahoo fiddeeni wa liyunziroo qawmahum izaa raja’ooo ilaihim la’allahum yahzaroon (section 15)
 123. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo qaatilul lazeena yaloonakum minal kuffaari walyajidoo feekum ghilzah; wa’lamooo annal laaha ma’al muttaqeen
 124. Wa izaa maaa unzilat Sooratun faminhum mai yaqoolu aiyukum zaadat hu haazihee eemaanaa; fa ammal lazeena aamanoo fazaadat hum eemaananw wa hum yastabshiroon
 125. Wa ammal lazeena fee quloobihim maradun fazaadat hum rijsan ilaa rijsihim wa maatoo wa hum kaafiroon
 126. ‘A wa laa yarawna annahum yuftanoona fee kulli ‘aamin marratan ‘aw marrataini thumma laa yatooboona wa laa hum yazzakkaroon
 127. Wa izaa maaa unzilat Sooratun nazara ba’duhum ilaa ba’din hal yaraakum min ahadin thumman sarafoo; sarafal laahu quloobahum bi annahum qawmul laa yafqahoon
 128. Laqad jaaa’akum Rasoolum min anfusikum ‘azeezun ‘alaihi maa ‘anittum hareesun ‘alaikum bilmu’mineena ra’oofur raheem
 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyal laahu laaa ilaaha illaa Huwa ‘alaihi tawakkkaltu wa Huwa Rabbul ‘Arshil ‘Azeem (section 16)

 

Surah Yunus

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Raa; tilka Aayaatul Kitaabil Hakeem
 2. ‘A kaana linnaasi ‘ajaaban ‘an ‘awhainaaa ‘ilaa rajulin minhum ‘an anzirin naasa wa bashshiril lazeena ‘aamanoo ‘anna lahum qadama sidqin ‘inda Rabbihim; qaalal kaafiroona ‘inna haazaa la saahirun mubeen
 3. Inna Rabbakumul laahul lazee khalaqas samaawaati wal arda fee sittati aiyaamin thummas tawaa ‘alal ‘Arshi yudabbirul amra maa min shafee’in illaa min ba’di iznih; zalikumul laahu Rabbukum fa’budooh; afalaa tazakkaroon
 4. Ilaihi marji’ukum jamee ‘anw wa’dal laahi haqqaa; innahoo yabda’ul khalqa thumma yu’eeduhoo liyajziyal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati bilqist; wallazeena kafaroo lahum sharaabun min hamee minw wa ‘azaabun ‘aleemun bimaa kaanoo yakfuroon
 5. Huwal lazee ja’alash shamsa diyaaa’anw walqamara nooranw wa qaddarahoo manaazila li ta’lamoo ‘adadas sineena walhisaab; maa khalaqal laahu zaalika illa bilhaqq; yufassilul aayaati li qawminy ya’lamoon
 6. Inna fikh tilaafil laili wannahaari wa maa khalaqal laahu fis samaawaati wal ardi la aayaatin liqawminy yattaqoon
 7. Innal lazeena laa yarjoona liqaaa’anaa wa radoo bilhayaatid dunyaa watma’ annoo bihaa wallazeena hum ‘an Aayaatinaa ghaafiloon
 8. Ulaaa’ika ma’waahumun Naaru bimaa kaanoo yaksiboon
 9. Innal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati yahdeehim Rabbuhum bi eemaanihim tajree min tahtihimul anhaaru fee jannaatin Na’eem
 10. Da’waahum feehaa Subhaanakal laahumma wa tahiyyatuhum feehaa salaam; wa aakhiru da’waahum anil hamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen (section 1)
 11. Wa law yu’ajjilul laahu linnaasish sharra sti’ jaalahum bil khairi laqudiya ilaihim ‘ajaluhum fa nazarul lazeena laa yarjoona liqaaa’anaa fee tughyaanihim ya’mahoon
 12. Wa izaa massal insaanad durru da’aanaa li jambiheee aw qaa’idan aw qaaa’iman falammaa kashafnaa ‘anhu durrahoo marra ka an lam yad’unaaa ilaa durrin massah; kazaalika zuyyina lilmusrifeena maa kaanoo ya’maloon
 13. Wa laqad ahlaknal quroona min qablikum lammaa zalamoo wa jaaa’at hum Rusuluhum bil baiyinaati wa maa kaanoo liyu’minoo; kazaalika najzil qawmal mujrimeen
 14. Thumma ja’alnaakum khalaaa’ifa fil ardi min ba’dihim li nanzura kaifa ta’maloon
 15. Wa izaa tutlaa ‘alaihim aayaatunaa baiyinaatin qaalal lazeena laa yarjoona liqaaa’a na’ti bi Qur’aanin ghairi haazaaa aw baddilh; qul maa yakoonu leee ‘an ‘ubaddilahoo min tilqaaa’i nafsee in attabi’u illaa maa yoohaaa ilaiya inneee akhaafu in ‘asaytu Rabbee ‘azaaba Yawmin ‘Azeem
 16. Qul law shaaa’al laahu maa talawtuhoo ‘alaikum wa laaa adraakum bihee faqad labistu feekum ‘umuran min qablih; afalaa ta’qiloon
 17. Faman azlamu mimmanif taraa ‘alal laahi kaziban aw kazzaba bi Aayaatih; innahoo laa yuflihul mujrimoon
 18. Wa ya’budoona min doonil laahi maa laa yadurruhum wa laa yanfa’uhum wa yaqooloona haaa’ulaaa’i shufa’aaa ‘unaa ‘indal laah; qul ‘a tunabbi ‘oonal laaha bi maa laa ya’lamu fis samaawaati wa laa fil ard; subhaanahoo wa Ta’aalaa ‘ammaa yushrikoon
 19. Wa maa kaanan naasu illaaa ummatanw waahidatan fa khtalafoo; wa law laa kalimatun sabaqat mir Rabbika laqudiya bainahum fee maa feehi yakhtalifoon
 20. Wa yaqooloona law laaa unzila ‘alaihi aayatun mir Rabbihee faqul innamal ghaibu lillaahi fantaziroo innee ma’akum minal muntazireen (section 2)
 21. Wa izaaa azaqnan naasa rahmatan min ba’di darraaa’a massat hum izaa lahum makrun feee aayaatinaa; qulil laahu asra’u makraa; inna rusulanaa yaktuboona maa tamkuroon
 22. Huwal lazee yusayyirukum fil barri walbahri hattaaa izaa kuntum fil fulki wa jaraina bihim bi reehin tayyibatinw wa farihoo bihaa jaaa’at haa reehun ‘aasifunw wa jaaa’ahumul mawju min kulli makaaninw wa zannooo ‘annahum ‘uheeta bihim da’a wullaaha mukhliseena lahud deena la’in anjaitanaa min haazihee la nakoonanna minash shaakireen
 23. Falammaaa anjaahum izaa hum yabghoona fil ardi bighairil haqq; yaaa aiyuhannaasu innamaa bagh yukum ‘alaaa anfusikum mataa’al hayaatid dunyaa thumma ilainaa marji’ukum fanunabbi ‘ukum bimaa kuntum ta’maloon
 24. Innamaa masalul hayaatid dunyaa ka maaa’in anzalnaahu minas samaaa’i fakhtalata bihee nabaatul ardi mimmaa ya’kulun naasu wal an’aam; hattaaa izaaa akhazatil ardu zukhrufahaa wazzayyanat wa zanna ahluhaaa annahum qaadiroona ‘alaihaaa ataahaaa amrunaa lailan aw nahaaran faja’alnaahaa haseedan ka ‘an lam taghna bil-ams; kazaalika nufassilul aayaati liqawminy yatafakkaroon
 25. Wallaahu yad’ooo ilaa daaris salaami wa yahdee many yashaaa’u ilaa Siraatin Mustaqeem
 26. Lil lazeena ahsanul husnaa wa ziyaadatunw wa laa yarhaqu wujoohahum qatarunw wa laa zillah; ulaaa’ika ashaabul jannati hum feehaa khaalidoon
 27. Wallazeena kasabus saiyi aati jazaaa’u saiyi’atin bimislihaa wa tarhaquhum zillah; maa lahum minal laahi min ‘aasimin ka annamaaa ughshiyat wujoohuhum qita’an minal laili muzlimaa; ulaaa’ika Ashaabun Naari hum feeha khaalidoon
 28. Wa yawma nahshuruhum jamee’an thumma naqoolu lil lazeena ashrakoo makaanakum antum wa shurakaaa’ukum; fazaiyalnaa bainahum wa qaala shurakaaa’uhum maa kuntum iyyaanaa ta’budoon
 29. Fakafaa billaahi shaheedan bainanaa wa bainakum in kunnaa ‘an ‘ibaadatikum laghaafileen
 30. Hunaalika tabloo kullu nafsin maaa ‘aslafat; wa ruddoo ilal laahi mawlaahumul haqqi wa dalla ‘anhum maa kaanoo yaftaroon (section 3)
 31. Qul mai yarzuqukum minas samaaa’i wal ardi ammany yamlikus sam’a wal absaara wa mai yukhrijul haiya minal maiyiti wa yukhrijul maiyita minal haiyi wa mai yudabbirul amr; fasa yaqooloonal laah; faqul afalaa tattaqoon
 32. Fazaalikumul laahu Rabbukumul haqq; famaazaa ba’dal haqqi illad dalaalu fa anna tusrafoon
 33. Kazaalika haqqat Kalimatu Rabbika ‘alal lazeena fasaqooo annahum laa yu’minoon
 34. Qul hal min shurakaaa ‘ikum mai yabda’ul khalqa thumma yu’eeduh; qulil laahu yabda’ul khalqa thumma yu’eeduhoo fa annaa tu’fakoon
 35. Qul hal min shurakaaa ‘ikum mai yahdeee ilal haqq; qulil laahu yahdee lilhaqq; afamai yahdeee ilal haqqi ahaqqu ai yuttaba’a ammal laa yahiddeee illaaa ai yuhdaa famaa lakum kaifa tahkumoon
 36. Wa maa yattabi’u aksaruhum illaa zannaa; innaz zanna laa yughnee minal haqqi shai’aa; innal laaha ‘Aleemun bimaa yaf’aloon
 37. Wa maa kaana haazal Qur’aanu ai yuftaraa min doonil laahi wa laakin tasdeeqal lazee baina yadaihi wa tafseelal Kitaabi laa raiba feehee mir Rabbil ‘aalameen
 38. ‘Am yaqooloonaf taraahu qul fa’too bi sooratin mislihee wad’oo manis tata’tum min doonil laahi in kuntum saadiqeen
 39. Bal kazzaboo bimaa lam yuheetoo bi’ilmihee wa lammaa ya’tihim ta’weeluh; kazaalika kazzabal lazeena min qablihim fanzur kaifa kaana ‘aaqibatuz zaalimeen
 40. Wa minhum mai yu ‘minu bihee wa minhum mal laa yu’minu bih; wa Rabbuka a’lamu bilmufsideen (section 4)
 41. Wa in kazzabooka faqul lee ‘amalee wa lakum ‘amalukum antum bareee’oona mimmaaa a’malu wa ana bareee’um mimmaa ta’maloon
 42. Wa minhum mai yastami’oona iliak; afa anta tusmi’us summa wa law kaanoo laa ya’qiloon
 43. Wa minhum mai yanzuru ilaik; afa anta tahdil ‘umya wa law kaanoo laa yubsiroon
 44. Innal laaha laa yazlimun naasa shai’anw wa laakin nannaasa anfusahum yazlimoon
 45. Wa Yawma yahshuruhum ka ‘an lam yalbasooo illaa saa’atan minan nahaari yata’aarafoona bainahum; qad khasiral lazeena kazzaboo bi liqaaa’il laahi wa maa kaanoo muhtadeen
 46. Wa imma nuriyannaka ba’dal lazee na’iduhum aw natawaffayannaka fa ilainaa marji’uhum thummal laahu shaheedun ‘alaa maa yaf’aloon
 47. Wa likulli ummatir Rasoolun fa izaa jaaa’a Rasooluhum qudiya bainahum bilqisti wa hum laa yuzlamoon
 48. Wa yaqooloona mataa haazal wa’du in kuntum saadiqeen
 49. Qul laaa amliku linafsee darranw wa laa naf’an illaa maa shaaa’al laah; likulli ummatin ajalun izaa jaaa’a ajaluhum fa laaa yasta’khiroona saa’atanw wa laa yastaqdimoon
 50. Qul ‘a ra’aytum in ataakum ‘azaabuhoo bayaatan aw nahaaran maazaa yasta’jilu minhul mujrimoon
 51. ‘A thumma izaa maa waqa’a aamantum bih; aaal ‘aana wa qad kuntum bihee tasta’jiloon
 52. Thumma qeela lil lazeena zalamoo zooqoo ‘azaabal khuldi hal tujzawna illaa bimaa kuntum taksiboon
 53. Wa yastanbi’oonaka ‘a haqqun huwa qul ee wa Rabbeee innahoo lahaqq; wa maaa antum bimu’jizeen (section 5)
 54. Wa law anna likulli nafsin zalamat maa fil ardi laftadat bih; wa asarrun nadaamata lammaa ra awul ‘azaab, wa qudiya bainahum bilqist; wa hum laa yuzlamoon
 55. Alaaa inna lillaahi maa fis samaawaati wal ard; alaaa inna wa’dal laahi haqqunw wa laakinna aksarahum laa ya’lamoon
 56. Huwa yuhyee wa yumeetu wa ilaihi turja’oon
 57. Yaaa aiyuhan naasu qad jaaa’atkum maw’izatun mir Rabbikum wa shifaaa’ul limaa fis sudoori wa hudanw wa rahmatul lil mu’mineen
 58. Qul bi fadlil laahi wa bi rahmatihee fa bi zaalika fal yafrahoo huwa khairun mimmaa yajma’oon
 59. Qul ara’aitum maaa anzalal laahu lakum mir rizqin faja’altum minhu haraamanw wa halaalan qul aaallaahu azina lakum; am ‘alal laahi taftaroon
 60. Wa maa zannul lazeena yaftaroona ‘alal laahil kaziba Yawmal Qiyaamah; innal laaha lazoo fadlin ‘alan naasi wa laakinna aksarahum laa yashkuroon (section 6)
 61. Wa maa takoonu fee sha’ninw wa maa tatloo minhu min qur’aaninw wa laa ta’maloona min ‘amalin illaa kunnaa ‘alaikum shuhoodan iz tufeedoona feeh; wa maa ya’zubu ‘ar Rabbika min misqaali zarratin fil ardi wa laa fis samaaa’i wa laaa asghara min zaalika wa laaa akbara illaa fee Kitaabin Mubeen
 62. Alaa innaa awliyaaa’al laahi laa khawfun ‘alaihim wa laa hum yahzanoon
 63. Allazeena aamanoo wa kaanoo yattaqoon
 64. Lahumul bushraa fil hayaatid dunyaa wa fil Aakhirah; laa tabdeela li kalimaatil laah; zaalika huwal fawzul ‘azeem
 65. Wa laa yahzunka qawluhum; innal ‘izzata lillaahi jamee’aa; Huwas Samee’ul ‘Aleem
 66. Alaaa inna lillaahi man fis samaawaati wa man fil ard; wa maa yattabi’ul lazeena yad’oona min doonil laahi shurakaaa’; iny yattabi’oona illaz zanna wa in hum illaa yakhrusoon
 67. Huwal lazee ja’ala lakumul laila litaskunoo feehi wannahaara mubsiraa; inna fee zaalika la Aayaatil li qawminy yasma’oon
 68. Qaalut takhazal laahu waladan Subhaanahoo Huwal Ghaniyyu lahoo maa fis samaawaati wa maa fil ard; in ‘indakum min sultaanin bihaazaaa; a’ taqooloona ‘al allaahi maa laa ta’lamoon
 69. Qul innal lazeena yaftaroona ‘al allaahil kaziba laa yuflihoon
 70. Mataa’un fiddunyaa thumma ilainaa marji’uhum thumma nuzeequhumul ‘azaabash shadeeda bimaa kaanoo yakfuroon(section 7)
 71. Watlu ‘alaihim naba-a-Noohin iz qaala liqawmihee yaa qawmi in kaana kabura ‘alaikum maqaamee wa tazkeeree bi Aayaatil laahi fa’alal laahi tawakkaltu fa ajmi’ooo amrakum wa shurakaaa’akum thumma laa yakun amrukum ‘alaikum ghummatan thummaq dooo ilaiya wa laa tunziroon
 72. Fa in tawallaitum famaa sa altukum min ajrin; in ajriya illaa ‘al allaahi wa umirtu an akoona minal muslimeen
 73. Fa kazzaboohu fa najjainaahu wa man ma’ahoo fil fulki wa ja’alnaahum khalaaa’ifa wa aghraqnal lazeena kazzaboo bi aayaatinaa fanzur kaifa kaana ‘aaqibatul munzareen
 74. Thumma ba’asnaa min ba’dihee Rusulan ilaa qawmihim fajaaa’oohum bil baiyinaati famaa kaanoo liyu’minoo bimaa kazzaboo bihee min qabl; kazaalika natba’u ‘alaa quloobil mu’tadeen
 75. Thumma ba’asnaa min ba’dihim Moosaa Wa Haaroona ilaa Fir’awna wa mala’ihee bi aayaatinaa fastakbaroo wa kaanoo qawman mujrimeen
 76. Falammaa jaaa’ahumul haqqu min ‘indinaa qaalooo inna haazaa la sihrun mubeen
 77. Qaalaa Moosaaa ‘a taqooloona lil haqqi lammmaa jaaa’a kum ‘a sihrun haazaa wa laa yuflihus saahiroon
 78. Qaaloo aji’tanaa litalfitanaa ‘ammaa wajadnaa ‘alaihi aabaaa’anaa wa takoona lakumal kibriyaaa’u fil ardi wa maa nahnu lakumaa bi mu’mineen
 79. Wa qaala Fir’awnu’ toonee bikulli saahirin ‘aleem
 80. Falammaa jaaa’assa haratu qaala lahum Moosaaa alqoo maaa antum mulqoon
 81. Falammaaa alqaw qaala Moosaa maa ji’tum bihis sihr; innal laaha sa yubtiluhoo; innal laaha laa yuslihu ‘amalal mufsideen
 82. Wa yuhiqqul laahul haqqa bi Kalimaatihee wa law karihal mujrimoon (section 8)
 83. Famaaa aamana li-Moosaaa illaa zurriyyatun min qawmihee ‘alaa khawfin min Fir’awna wa mala’ihim ‘any yaftinahum; wa inna Fir’awna la’aalin fil ardi wa innahoo laminal musrifeen
 84. Wa qaala Moosaa yaa qawmi in kuntum aamantum billaahi fa’alaihi tawakkalooo in kuntum muslimeen
 85. Faqaaloo ‘alal laahi tawakkalnaa Rabbanaa laa taj’alnaa fitnatal lilqawmiz zaalimeen
 86. Wa najjinaa birahmatika minal qawmil kaafireen
 87. Wa awhainaaa ilaa Moosaa wa akheehi an tabaw wa aali qawmikuma bi Misra buyootanw waj’aloo buyootakum qiblatanw wa aqeemus Salaah; wa bashshiril mu’mineen
 88. Wa qaala Moosaa Rabbanaaa innaka aataita Fir’awna wa mala ahoo zeenatanw wa amwaalan fil hayaatid dunyaa Rabbanaa liyudillo ‘ansabeelika Rabbanat mis ‘alaaa amwaalihim washdud ‘alaa quloobihim falaa yu’minoo hatta yarawul ‘azaabal aleem
 89. Qaala qad ujeebad da’watukumaa fastaqeemaa wa laa tattabi’aaanni sabeelal lazeena laa ya’lamoon
 90. Wa jaawaznaa bi Baneee Israaa’eelal bahra fa atba’ahum Fir’awnu wa junooduhoo baghyanw wa ‘adwaa; hattaaa izaaa adrakahul gharaqu qaala aamantu annahoo laaa ilaaha illal lazeee aamanat bihee Banooo Israaa’eela wa ana minal muslimeen
 91. Aaal ‘aana wa qad ‘asaita qablu wa kunta minal mufsideen
 92. Falyawma nunajjeeka bibadanika litakoona liman khalfaka Aayah; wa inna kaseeran minan naasi ‘an aayaatinaa laghaafiloon (section 9)
 93. Wa laqad bawwa’naa Baneee Israaa’eela mubawwa ‘a sidqinw wa razaqnaahum minat taiyibaati fa makhtalafoo hattaa jaaa’ahmul ‘ilm; inna Rabbaka yaqdee bainahum Yawmal Qiyaamati feemaa kaanoo feehi yakhtalifoon
 94. Fa in kunta fee shakkin mimmaaa anzalnaaa ilaika fas’alil lazeena yaqra’oonal Kitaaba min qablik; laqad jaaa’akal haqqu mir Rabbika fa laa takoonanna minal mumtareen
 95. Wa laa takoonanna minal lazeena kazzaboo bi Aayaatil laahi fatakoona minal khaasireen
 96. Innal lazeena haqqat ‘alaihim Kalimatu Rabbika laa yu’minoon
 97. Wa law jaaa’at hum kullu Aayatin hattaa yarawul ‘azaabal aleem
 98. Falaw laa kaanat qaryatun aamanat fa nafa’ahaaa eemaanuhaaa illaa qawma Yoonusa lammaaa aamanoo kashafnaa ‘anhum ‘azaabal khizyi fil hayaatid dunyaa wa matta’naahum ilaa heen
 99. Wa law shaaa’a Rabbuka la aamana man fil ardi kulluhum jamee’aa; afa anta tukrihun naasa hattaa yakoonoo mu’mineen
 100. Wa maa kaana linafsin an tu’mina illaa bi iznil laah; wa yaj’alur rijsa ‘alal lazeena laa ya’qiloon
 101. Qulin zuroo maazaa fissamaawaati wal ard; wa maa tughnil Aayaatu wannuzuru ‘an qawmil laa yu’minoon
 102. Fahal yantaziroona illaa misla ayyaamil lazeena khalaw min qablihim; qul fantazirooo innee ma’akum minal muntazireen
 103. Thumma nunajjee Rusulana wallazeena aamanoo; kazaalika haqqan ‘alainaa nunjil mu’mineen (section 10)
 104. Qul yaaa ayyuhan naasu in kuntum fee shakk-in min deenee fa laa a’budul lazeena ta’budoona min doonil laahi wa laakin a’budul laahal lazee yatawaffaakum wa umirtu an akoona minal mu’mineen
 105. Wa an aqim wajhaka liddeeni Haneefanw wa laa takoonanna minal mushrikeen
 106. Wa laa tad’u min doonil laahi maa laa yanfa’uka wa laa yadurruk; fa in fa’alta fa innaka izam minaz zaalimeen
 107. Wa iny yamsaskal laahu bidurrin falaa kaashifa lahoo illaa hoo;wa iny yuridka bikhairin falaa raaadda lifadlih; yuseebu bihee many yashaaa’u min ‘ibaadih; wa huwal Ghafoorur Raheem
 108. Qul yaaa ayyuhan naasu qad jaaa’akumul haqqu mir Rabbikum; famanih tadaa fa innamaa yahtadee li nafsih; wa man dalla fa innamaa yadillu ‘alaihaa; wa maaa ana ‘alaikum bi wakeel
 109. Wattabi’ maa yoohaaa ilaika wasbir hattaa yahkumal laah; wa Huwa khairul haakimeen (section 11)

 

Surah Hud

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Raa; Kitaabun uhkimat Aayaatuhoo summa fussilat mil ladun Hakeemin Khabeer
 2. Allaa ta’budooo illal laah; innanee lakum minhu nazeerunw wa basheer
 3. Wa anis taghfiroo Rabbakum summa toobooo ilaihi yumatti’kum mataa’an hasanan ilaaa ajalim musammanw wa yu’ti kulla zee fadlin fadlahoo wa in tawallaw fa inneee akhaafu ‘alaikum ‘azaaba Yawmin Kabeer
 4. Ilal laahi marji’ukum wa Huwa ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 5. Alaa innahum yasnoona sudoorahum liyastakhfoo minh; alaa heena yastaghshoona siyaabahum ya’lamu maa yusirroona wa maa yu’linoon; innahoo ‘aleemun bizaatis sudoor (End Juz 11)
 6. Wa maa min daaabbatin fil ardi illaa ‘alal laahi rizquhaa wa ya’lamu mustaqarrahaa wa mustawda’ahaa; kullun fee Kitaabim Mubeen
 7. Wa Huwal lazee khalaqas samaawaati wal arda fee sittati aiyaaminw wa kaana ‘Arshuhoo alal maaa’i liyabluwakum aiyukum ahsanu ‘amalaa; wa la’in qulta innakum mab’oosoona min ba’dil mawti la yaqoolannal lazeena kafaroo in haazaaa illaa sihrum mubeen
 8. Wala’in akharnaa ‘anhumul ‘azaaba ilaaa ummatim ma’doodatil la yaqoolunna maa yahbisuh; alaa yawma ya’teehim laisa masroofan ‘anhum wa haaqa bihim maa kaanoo bihee yastahzi’oon (section 1)
 9. Wa la’in azaqnal insaana minnaa rahmatan summa naza’naahaa minhu, innahoo laya’oosun kafoor
 10. Wala’in azaqnaahu na’maaa’a ba’da darraaa’a massat hu la yaqoolanna zahabas saiyiaatu ‘anneee; innahoo lafarihun fakhoor
 11. Illal lazeena sabaroo wa ‘amilus saalihaati ulaaa’ika lahum maghfiratunw wa ajrun kabeer
 12. Fala’allaka taarikum ba’da maa yoohaaa ilaika wa daaa’iqum bihee sadruka ai yaqooloo law laaa unzila ‘alaihi kanzun aw jaaa’a ma’ahoo malak; innamaa anta nazeer; wallaahu ‘alaa kulli shai’inw wakeel
 13. Am yaqooloonaf taraahu qul faatoo bi’ashri Suwarim mislihee muftarayaatinw wad’oo manis tata’tum min doonil laahi in kuntum saadiqeen
 14. Fa il lam yastajeeboo lakum fa’lamooo annamaaa unzilla bi’ilmil laahi wa al laaa ilaaha illaa Huwa fahal antum muslimoon
 15. Man kaana yureedul hayaatad dunyaa wa zeenatahaa nuwaffi ilaihim a’maa lahum feehaa wa hum feehaa laa yubkhasoon
 16. Ulaaa’ikal lazeena laisa lahum fil Aakhirati illan Naaru wa habita maa sana’oo feehaa wa baatilum maa kaanoo ya’maloon
 17. Afaman kaana ‘ala baiyinatim mir Rabbihee wa yatloohu shaahidum minhu wa min qablihee Kitaabu Moosaaa imaamanw wa rahmah; ulaaa ‘ika yu’minoona bih; wa mai yakfur bihee minal Ahzaabi fan Naaru maw’iduh; falaa taku fee miryatim minh; innahul haqqu mir Rabbika wa laakinna aksaran naasi laa yu’minoon
 18. Wa man azlamu mimmanif taraa ‘alal laahi kazibaa; ulaaa’ika yu’radoona ‘alaa Rabbihim wa yaqoolul ashhaa duhaaa’ulaaa’il lazeena kazaboo ‘alaa Rabbihim; alaa la’natul laahi alaz zaalimeen
 19. Allazeena yasuddoona ‘an sabeelil laahi wa yabghoonahaa ‘iwajanw wa hum bil Aakhiratihum kaafiroon
 20. Ulaaa’ika lam yakoonoo mu’jizeena fil ardi wa maa kaana lahum min doonil laahi min awliyaaa’; yudaa’afu lahumul ‘azaab; maa kaanoo yastatee’oonas sam’a wa maa kaanoo yubsiroon
 21. Ulaaa’ikal lazeena khasirooo anfusahum wa dalla ‘anhum maa kaanoo yaftaroon
 22. Laa jarama annahum fil Aakhirati humul akhsaroon
 23. Innal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati wa akhbatooo ilaa Rabbihim ulaaa’ika Ashaabul Jannati hum feehaa khaalidoon
 24. Masalul fareeqaini kal a’maa wal asammi walbaseeri wassamee’; hal yastawiyaani masalaa; afalaa tazakkaroon (section 2)
 25. Wa laqad arsalnaa Noohan ilaa qawmihee innee lakum nazeerum mubeen
 26. Al laa ta’budooo illal laaha inneee akhaafu ‘alaikum ‘azaaba Yawmin aleem
 27. Faqaalal mala ul lazeena kafaroo min qawmihee ma naraaka illaa basharam mislanaa wa maa naraakat taba’aka illal lazeena hum araazilunaa baadiyar raayi wa maa naraa lakum ‘alainaa min fadlim bal nazunnukum kaazibeen
 28. Qaala yaa qawmi ara’aitum in kuntu ‘alaa baiyinatim mir Rabbee wa aataanee rahmatam min ‘indihee fa’um miyat ‘alaikum anulzimuku moohaa wa antum lahaa kaarihoon
 29. Wa yaa qawmi laaa as’alukum ‘alaihi maalan in ajriya illaa ‘alal laah; wa maaa ana bitaaridil lazeena aamanoo; innahum mulaaqoo Rabbihim wa laakinneee araakum qawman tajhaloon
 30. Wa yaa qawmi mai yansurunee minal laahi in tarattuhum; afalaa tazak karoon
 31. Wa laa aqoolu lakum ‘indee khazaa’inul laahi wa laaa a’lamul ghaiba wa laa aqoolu innee malakunw wa laaa aqoolu lillazeena tazdareee a’yunukum lai yu’tiyahumul laahu khairan Allaahu a’lamu bimaa feee anfusihim innee izal laminaz zaalimeen
 32. Qaaloo yaa Noohu qad jaadaltanaa fa aksarta jidaalanaa faatinaa bimaa ta’idunaaa in kunta minas saadiqeen
 33. Qaala innamaa yaateekum bihil laahu in shaaa’a wa maaa antum bimu’jizeen
 34. Wa laa yanfa’ukum nusheee in arattu an ansaha lakum in kaanal laahu yureedu ai yughwi yakum; Huwa Rabbukum wa ilaihi turja’oon
 35. Am yaqooloonaf taraahu qul inif taraituhoo fa’alaiya ijraamee wa ana bareee’um mimmaa tujrimoon (section 3)
 36. Wa oohiya ilaa Noohin annahoo lany-yu’mina min qawmika illaa man qad aamana falaa tabta’is bimaa kaanoo yaf’aloon
 37. Wasna’il fulka bi-a’yuninaa wa wahyinaa wa laa tukhaa tibnee fil lazeena zalamoo; innahum mughraqoon
 38. Wa yasna’ul fulka wa kullamaa marra ‘alaihi mala’um min qawmihee sakhiroo minh; qaala in taskharoo minnaa fa innaa naskharu minkum kamaa taskharoon
 39. Fasawfa ta’lamoona mai ya’teehi ‘azaabuny yukhzeehi wa yahillu ‘alaihi ‘azaabun muqeem
 40. Hattaaa izaa jaaa’a amrunaa wa faarat tannooru qulnah mil feehaa min kullin zawjainis naini wa ahlaka illaa man sabaqa ‘alaihil qawlu wa man aaman; wa maaa aamana ma’ahooo illaa qaleel
 41. Wa qaalar kaboo feehaa bismil laahi majraihaa wa mursaahaa; inna Rabbee la Ghafoorur Raheem
 42. Wa hiya tajree bihim fee mawjin kaljibaali wa naadaa Noohunib nahoo wa kaana fee ma’ziliny yaa bunai yarkam ma’anaa wa laa takum ma’al kaafireen
 43. Qaala sa aaweee ilaa jabaliny ya’simunee minal maaa’; qaala laa ‘aasimal yawma min amril laahi illaa mar rahim; wa haala bainahumal mawju fakaana minal mughraqeen
 44. Wa qeela yaaa ardubla’ee maaa’aki wa yaa samaaa’u aqli’ee wa gheedal maaa’u wa qudiyal amru wastawat ‘alal joodiyyi wa qeela bu’dal lilqawmiz zaalimeen
 45. Wa naadaa noohur Rabbahoo faqaala Rabbi innabnee min ahlee wa inna wa’dakal haqqu wa Anta ahkamul haakimeen
 46. Qaala yaa Noohu innahoo laisa min ahlika innahoo ‘amalun ghairu saalihin falaa tas’alni maa laisa laka bihee ‘ilmun inneee a’izuka an takoona minal jaahileen
 47. Qaala rabbi inneee a’oozu bika an as’alaka maa laisa lee bihee ‘ilmunw wa illaa taghfir lee wa tarhamneee akum minal khaasireen
 48. Qeela yaa Noohuh bit bisalaamim minnaa wa barakaatin ‘alaika wa ‘alaaa umamim mimmam ma’ak; wa umamun sanumatti’uhum summa yamassuhum minna ‘azaabun aleem
 49. Tilka min ambaaa’il ghaibi nooheehaaa ilaika maa kunta ta’lamuhaaaa anta wa laa qawmuka min qabli haazaa fasbir innal ‘aaqibata lilmuttaqeen (section 4)
 50. Wa ilaa ‘aadin akhaahum Hoodaa; qaala yaa qawmi’ budul laaha maa lakum min ilaahin ghairuhooo in antum illaa muftaroon
 51. Yaa qawmi laaa as’alukum ‘alaihi ajran in ajriya illaa ‘alal lazee fataranee; afalaa ta’qiloon
 52. Wa yaa qawmis taghfiroo Rabbakum summa toobooo ilaihi yursilis samaaa’a ‘alaikum midraaranw wa yazidkum quwwatan ilaa quwwatikum wa laa tatawallaw mujrimeen
 53. Qaaloo yaa Hoodu maa ji’tanaa bibaiyinatinw wa maa nahnu bitaarikeee aalihatinaa ‘an qawlika wa maa nahnu laka bimu’mineen
 54. In naqoolu illa’ taraaka ba’du aalihatinaa bisooo’; qaala inneee ushhidul laaha wash hadooo annee bareee’um mimmaa tushrikoon
 55. Min doonihee fakeedoonee jamee’an summa laa tunziroon
 56. Innee tawakkaltu ‘alallaahi Rabbee wa Rabbikum; maa min daaabbatin illaa Huwa aakhizum binaasiyatihaa; inna Rabbee ‘alaa Siraatim mustaqeem
 57. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum maaa ursiltu biheee ilaikum; wa yastakhlifu Rabbee qawman ghairakum wa laa tadur roonahoo shai’aa; inna Rabbee ‘alaa kulli shai’in Hafeez
 58. Wa lammaa jaaa’a amrunaa najainaa Hoodanw wallazeena aamanoo ma’ahoo birahmatim minnaa wa najainaahum min ‘azaabin ghaleez
 59. Wa tilka ‘aad, jahadoo bi Aayaati Rabbihim wa ‘asaw Rusulahoo wattaba’ooo amra kulli jabbaarin ‘aneed
 60. Wa utbi’oo fee haazihid dunyaa la’natanw wa Yawmal Qiyaamah; alaaa inna ‘Aadan kafaroo Rabbahum; alaa bu’dal li ‘Aadin qawmin Hood (section 5)
 61. Wa ilaa Samooda akhaahum Saalihaa; qaala yaa qawmi’ budul laaha maa lakum min ilaahim ghairuhoo Huwa ansha akum minal ardi wasta’ marakum feehaa fastaghfiroohu summa toobooo ilaih; inna Rabbee Qareebum Mujeeb
 62. Qaaloo yaa Saalihu qad kunta feenaa marjuwwan qabla haazaaa atanhaanaaa an na’bu da maa ya’budu aabaaa’unaa wa innanaa lafee shakkim mimmaa tad’oonaaa ilaihi mureeb
 63. Qaala yaa qawmi ara’aytum in kuntu ‘alaa baiyinatim mir Rabbee wa aataanee minhu rahmatan famai yansurunee minal laahi in ‘asaituhoo famaa tazeedoonanee ghaira takhseer
 64. Wa yaa qawmi haazihee naaqatul laahi lakum aayatan fazaroohaa taakul feee ardil laahi wa laa tamassoohaa bisooo’in fa yaakhuzakum azaabun qareeb
 65. Fa ‘aqaroohaa faqaala tamatta’oo fee daarikum salaasata aiyaamin zaalika wa’dun ghairu makzoob
 66. Falammaa jaaa’a amrunaa najjainaa Saalihanw wal lazeena aamanoo ma’ahoo birahmatim minnaa wa min khizyi Yawmi’iz inna Rabbaka Huwal Qawiyyul ‘Azeez
 67. Wa akhazal lazeena zalamus saihatu fa asbahoo fee diyaarihim jaasimeena
 68. Ka al lam yaghnaw feehaaa; alaaa inna Samooda kafaroo Rabbahum; alaa bu’dal li Samood. (section 6)
 69. Wa laqad jaaa’at Rusulunaaa Ibraaheema bilbushraa qaaloo salaaman qaala salaamun famaa labisa an jaaa’a bi’ijlin haneez
 70. Falammaa ra aaa aidiyahum laa tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum kheefah; qaaloo laa takhaf innaaa ursilnaaa ilaa qawmi Loot
 71. Wamra atuhoo qaaa’imatun fadahikat fabashsharnaahaa bi Ishaaqa wa minw waraaa’i Ishaaqa Ya’qoob
 72. Qaalat yaa wailataaa ‘aalidu wa ana ‘ajoozunw wa haaza ba’lee shaikhan inna haazaa lashai’un ‘ajeeb
 73. Qaalooo ata’jabeena min amril laahi rahmatul laahi wa barakaatuhoo ‘alaikum Ahlal Bayt; innahoo Hameedun Majeed
 74. Falammaa zahaba an Ibraaheemar raw’u wa jaaa’at hul bushraaa yujaadilunaa fee qawmi Loot
 75. Inna Ibraaheema la haleemun awwaahun muneeb
 76. Yaaa Ibraaheemu a’rid ‘an haazaaa innahoo qad jaaa’a amru Rabbika wa innahum aateehim ‘azaabun ghairu mardood
 77. Wa lammaa jaaa’at Rusulunaa Lootan seee’a bihim wa daaqa bihim zar’anw wa qaala haazaa yawmun ‘aseeb
 78. Wa jaaa’ahoo qawmuhoo yuhra’oona ilaihi wa min qablu kaanoo ya’maloonas saiyiaat; qaala yaa qawmi haaa’ulaaa’i banaatee hunna atharu lakum fattaqul laaha wa laa tukhzooni fee daifee alaisa minkum rajulur rasheed
 79. Qaaloo laqad ‘alimta maa lanaa fee banaatika min haqq, wa innaka lata’lamu maa nureed
 80. Qaala law anna lee bikum quwwatan aw aaweee ilaa ruknin shadeed
 81. Qaaloo yaa Lootu innaa Rusulu Rabbika lai yasiloo ilaika fa asri bi ahlika biqit ‘im minal laili wa laa yaltafit minkum ahadun illam ra ataka innahoo museebuhaa maaa asaabahum; inna maw’i dahumus subh; alaisas subhu biqareeb
 82. Falammaa jaaa’a amrunaa ja’alnaa ‘aaliyahaa saafilahaa wa amtarnaa ‘alaihaa hijaaratam min sijjeelim mandood
 83. Musawwamatan ‘inda Rabbik; wa maa hiya minaz zaalimena biba’eed (section 7)
 84. Wa ilaa Madyana akhaahum Shu’aibaa; qaala yaa qawmi’ budul laaha maa lakum min ilaahin ghairuhoo wa laa tanqusul mikyaala walmeezaan; inneee araakum bikhairinw wa innee akhaafu ‘alaikum ‘azaaba Yawmim muheet
 85. Wa yaa qawmi awful mikyaala walmeezaana bilqisti wa laa tabkhasun naasa ashyaaa’ahum wa laa ta’saw fil ardi mufsideen
 86. Baqiyyatul laahi khairul lakum in kuntum mu’mineen; wa maa ana ‘alaikum bihafeez
 87. Qaaloo yaa Shu’aybu ‘a salaatuka ta’muruka an natruka maa ya’budu aabaaa’unaaa aw an naf’ala feee amwaalinaa maa nashaaa’oo innaka la antal haleemur rasheed
 88. Qaala yaa qawmi ara’aitum in kuntu ‘alaa baiyinatim mir Rabbee wa razaqanee minhu rizqan hasanaa; wa maaa ureedu an ukhaalifakum ilaa maaa anhaakum ‘anh; in ureedu illal islaaha mastata’t; wa maa tawfeeqeee illaa billaah; ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi uneeb
 89. Wa yaa qawmi laa yajri mannakum shiqaaqeee ai yuseebakum mislu maaa asaaba qawma Noohin aw qawma Hoodin aw qawma Saalih; wa maa qawmu Lootim minkum biba’eed
 90. Wastaghfiroo Rabbakum summa toobooo ilaih; inna Rabbee Raheemunw Wadood
 91. Qaaloo yaa Shu’aibu maa nafqahu kaseeram mimmaa taqoolu wa innaa lanaraaka feenaa da’eefanw wa law laa rahtuka larajamnaaka wa maaa anta ‘alainaa bi’azeez
 92. Qaala yaa qawmi arahteee a’azzu ‘alaikum minal laahi wattakhaztumoohu waraaa’akum zihriyyan inna Rabbee bimaa ta’maloona muheet
 93. Wa yaa qawmi’ maloo ‘alaa makaanatikum innee ‘aamilun sawfa ta’lamoona many ya’teehi ‘azaabuny yukhzeehi wa man huwa kaazib; wartaqibooo innnee ma’akum raqeeb
 94. Wa lammaa jaaa’a amrunaa najjainaa shu’aibanw wal lazeena aamanoo ma’ahoo birahmatim minnaa wa akhazatil lazeena zalamus saihatu fa asbahoo fee diyaarihim jaasimeen
 95. Ka-al-lam yaghnaw feehaaa; alaa bu’dal li Madyana Kamaa ba’idat Samood (section 8)
 96. Wa laqad arsalnaa Moosaa bi Aayaatinaa wa sultaanim mubeen
 97. Ilaa Fir’awna wa mala’ihee fattaba’ooo amra Fir’awna wa maaa amru Fir’awna birasheed
 98. Yaqdumu qawmahoo Yawmal Qiyaamati fa awrada humun Naara wa bi’sal wirdul mawrood
 99. Wa utbi’oo fee haazihee la’natanw wa Yawmal Qiyaamah; bi’sar rifdul marfood
 100. Zaalika min ambaaa’il quraa naqussuhoo ‘alaika minhaa qaaa’imunw wa haseed
 101. Wa maa zalamnaahum wa laakin zalamooo anfusahum famaaa aghnat ‘anhum aalihatuhumul latee yad’oona min doonil laahi min shai’il lammaa jaaa’a amru Rabbika wa maa zaadoohum ghaira tatbeeb
 102. Wa kazaalika akhzu Rabbika izaaa akhazal quraa wa hiya zaalimah; inna akhzahooo aleemun shadeed
 103. Inna fee zaalika la aayatal liman khaafa ‘azaabal Aakhirah; zaalika Yawmum majmoo’ul lahun naasu wa zaalika Yawmum mashhood
 104. Wa maa nu’akhkhiruhooo illaa li ajalim ma’dood
 105. Yawma yaati laa takallamu nafsun illaa bi iznih; faminhum shaqiyyunw wa sa’eed
 106. Fa ammal lazeena shaqoo fafin Naari lahum feehaa zafeerunw wa shaheeq
 107. Khaalideena feehaa maa daamatis samaawaatu wal ardu illaa maa shaaa’a Rabbuk; inna Rabbaka fa’ ‘aalul limaa yureed
 108. Wa ammal lazeena su’idoo fafil Jannati khaalideena feehaa maa daamatis samaawaatu wal ardu illaa maa shaaa’a Rabbuk; ataaa’an ghaira majzooz
 109. Falaa taku fee miryatim mimmmaa ya’budu haaa’ulaaa’; maa ya’budoona illaa kamaa ya’budu aabaaa’uhum min qabl; wa innaa lamuwaf foohum naseebahum ghaira manqoos (section 9)
 110. Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba fakhtulifa feeh; wa law laa Kalimatun sabaqat mir Rabbika laqudiya bainahum; wa innahum lafee shakkim minhu mureeb
 111. Wa inna kullal lammaa la yuwaffiyannahum Rabbuka a’maalahum; innahoo bimaa ya’maloona Khabeer
 112. Fastaqim kamaaa umirta wa man taaba ma’aka wa laa tatghaw; innahoo bimaa ta’maloona Baseer
 113. Wa laa tarkanooo ilal lazeena zalamoo fatamassa kumun Naaru wa maa lakum min doonil laahi min awliyaaa’a summa laa tunsaroon
 114. Wa aqimis Salaata tarafayin nahaari wa zulafam minal layl; innal hasanaati yuzhibnas saiyi aat; zaalika zikraa liz zaakireen
 115. Wasbir fa innal laaha laa yudee’u ajral muhsineen
 116. Falaw laa kaana minal qurooni min qablikum ooloo baqiyyatiny yanhawna ‘anil fasaadi fil ardi illaa qaleelam mimman anjainaa minhum; wattaba’al lazeena zalamoo maaa utrifoo feehi wa kaanoo mujrimeen
 117. Wa maa kaana Rabbuka liyuhlikal quraa bizulminw wa ahluhaa muslihoon
 118. Wa law shaaa’a Rabbuka laja’alannnaasa ummatanw waa hidatanw wa laa yazaaloona mukhtalifeen
 119. Illaa mar rahima Rabbuk; wa lizaalika khalaqahum; wa tammat Kalimatu Rabbika la amla’ana Jahannama minal jinnati wannnaasi ajma’een
 120. Wa kullan naqussu ‘alaika min ambaaa’ir Rusuli maa nusabbitu bihee fu’aadak; wa jaaa’aka fee haazihil haqqu wa maw’izatunw wa zikraa lilmu’ mineen
 121. Wa qul lillazeena laa yu’minoo na’maloo ‘alaa makaanatikum innaa ‘aamiloon
 122. Wantaziroo innaa mun taziroon
 123. Wa lillaahi ghaibus samaawaati wal ardi wa ilaihi yurja’ul amru kulluhoo fa’bud hu wa tawakkal ‘alaih; wa maa Rabbuka bighaafilin ‘ammaa ta’maloon (section 10)

 

Surah Yusuf

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Raa; tilka Aayaatul Kitaabil Mubeen
 2. Innaaa anzalnaahu quraanan ‘Arabiyyal la ‘allakum ta’qiloon
 3. Nahnu naqussu ‘alaika ahsanal qasasi bimaaa awhainaaa ilaika haazal quraana wa in kunta min qablihee laminal ghaafileen
 4. Iz qaala Yoosufu li abeehi yaaa abati innee ra aytu ahada ‘ashara kawkabanw wash shamsa walqamara ra aytuhum lee saajideen
 5. Qaala yaa bunaiya laa taqsus ru’yaaka ‘alaaa ikhwatika fayakeedoo laka kaidaa; innash Shaitaana lil insaani ‘aduwwum mubeen
 6. Wa kazaalika yajtabeeka rabbuka wa yu’allimuka min ta’weelil ahaadeesi wa yutimmu ni’matahoo ‘alaika wa ‘alaaa Aali Ya’qooba kamaaa atammahaa ‘alaaa abawaika min qablu Ibraaheema wa Ishaaq; inna Rabbaka ‘Aleemun hakeem (section 1)
 7. Laqad kaana fee Yoosufa wa ikhwatiheee Aayaatul lissaaa’ileen
 8. Iz qaaloo la Yoosufu wa akhoohu ahabbu ilaaa Abeenaa minnaa wa nahnu ‘usbatun; inna abaanaa lafee dalaalim mubeen
 9. Uqtuloo Yoosufa awitra hoohu ardany yakhlu lakum wajhu abeekum wa takoonoo mim ba’dihee qawman saaliheen
 10. Qaalaa qaaa’ilum minhum laa taqtuloo Yoosufa wa alqoohu fee ghayaabatil jubbi yaltaqithu badus sai yaarati in kuntum faa ‘ileen
 11. Qaaloo yaaa abaanaa maa laka laa ta’mannaa ‘alaa Yoosufa wa innaa lahoo lanaa sihoon
 12. Arsillhu ma’anaa ghadany yarta’ wa yal’ab wa innaa lahoo la haafizoon
 13. Qaala innee la yahzununeee an tazhaboo bihee wa akhaafu any ya’kulahuz zi’bu wa antum ‘anhu ghaafiloon
 14. Qaaloo la in akalahuzzi’bu wa nahnu ‘usbatun innaaa izal lakhaasiroon
 15. Falammaa zahaboo bihee wa ajma’ooo anyyaj’aloohu fee ghayaabatil jubb; wa awhainaaa ilaihi latunabbi ‘annahum bi amrihim haaza wa hum laa yash’uroon
 16. Wa jaaa’ooo abaahum ‘ishaaa ‘any yabkoon
 17. Qaaloo yaaa abaanaaa innaa zahabnaa nastabiqu wa taraknaa Yoosufa ‘inda mataa’inaa fa akalahuz zi’b, wa maaa anta bimu’minil lanaa wa law kunnaa saadiqeen
 18. Wa jaaa’oo ‘alaa qameesi hee bidamin kazib qaala bal sawwalat lakum anfusukum amraa; fasabrun jameel; wallaahul musta’aanu ‘alaa maatasifoon
 19. Wa jaaa’at saiyaaratun fa-arsaloo waaridahum fa adlaa dalwah; qaala yaa bushraa haaza ghulaam; wa asarroohu bi-daa’ah; wallaahu ‘aleemun bimaa ya’maloon
 20. Wa sharawhu bisamanim bakhsin daraahima ma’doo datinw wa kaanoo feehi minaz zaahideen (section 2)
 21. Wa qaalal lazish taraahu mim Misra limra atiheee akrimee maswaahu ‘asaaa any-yanfa’anaaa aw nattakhizahoo waladaa; wa kazaalika mak-kannaa li-Yoosufa fil ardi wa linu’allimahoo min ta’weelil ahaadees; wallaahu ghaalibun ‘alaaa amrihee wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon
 22. Wa lammaa balagha ashuddahooo aatainaahu hukmanw wa ‘ilmaa; wa kazaa lika najzil muhsineen
 23. Wa raawadat hul latee huwa fee baitihaa ‘an nafsihee wa ghallaqatil abwaaba wa qaalat haita lak; qaala ma’aazal laahi innahoo rabbeee ahsana maswaay; innahoo laa yuflihuz-zaalimoon
 24. Wa laqad hammat bihee wa hamma bihaa law laaa ar ra-aa burhaana rabbih; kazaalika linasrifa ‘anhu sooo’a walfahshaaa’; innahoo min ‘ibaadi nal mukhlaseen
 25. Wastabaqal baaba wa qaddat qameesahoo min duburinw wa alfayaa saiyidahaa ladal baab; qaalat maa jazaaa’u man araada bi ahlika sooo’an illaaa any-yusjana aw azaabun ‘aleem
 26. Qaala hiya raawadatnee ‘an nafsee wa shahida shaahidum min ahlihaa in kaana qameesuhoo qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kaazibeen
 27. Wa in kaana qameesuhoo qudda min duburin fakazabat wa huwa minas saadiqeen
 28. Falammaa ra-aa qamee sahoo qudda min duburin qaala innahoo min kaidikunna inna kaidakunna ‘azeem
 29. Yoosufu a’rid ‘an haaza wastaghfiree li zanbiki innaki kunti minal khaati’een (section 3)
 30. Wa qaala niswatun fil madeenatim ra atul’Azeezi turaawidu fataahaa ‘an nafsihee qad shaghafahaa hubbaa; innaa lana raahaa fee dalaalim mubeen
 31. Falammaa sami’at bimak rihinna arsalat ilaihinna wa a’tadat lahunna muttaka anw wa aatat kulla waahidatim min hunna sikkeenanw wa qaala tikh ruj ‘alaihinna falammaa ra aynahooo akbarnahoo wa qatta’na aydiyahunna wa qulna haasha lillaahi maa haaza basharaa; in haazaaa illaa malakun kareem
 32. Qaalat fazaalikunnal lazee lumtunnanee feeh; wa laqad raawattuhoo ‘an nafsihee fasta’sam; wa la’il lam yaf’al maaa aamuruhoo la yusjananna wa la yakoonan minas saaghireen
 33. Qaala rabbis sijnu ahabbu ilaiya mimma yad’oo naneee ‘ilaihi wa illaa tasrif ‘annee kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jaahileen
 34. Fastajaaba lahoo rabbuhoo fasarafa ‘anhu kaidahunn; innahoo huwas Samee’ul ‘Aleem (section 4)
 35. Summa badaa lahum min ba’di maa ra-awul Aayaati layasjununnahoo hatta heen
 36. Wa dakhala ma’a hussijna fata-yaan; qaala ahaduhumaaa inneee araaneee a’siru khamranw wa qaalal aakharu inneee araaneee ahmilu fawqa ra’see khubzan ta’kulut tairu minhu; nabbi’naa bi ta’weelih; innaa naraaka minal muhsineen
 37. Qaala laa ya’teekumaa ta’aamun turzaqaaniheee illaa nabba’tukumaa bi ta’weelihee; qabla any ya’ti yakumaa; zaalikumaa mimmaa ‘allamanee rabbee; innee taraktu millata qawmil laa yu’minoona billaahi wahum bil aakhirati hum kaafiroon
 38. Wattaba’tu millata aabaaa’eee Ibraaheema wa Ishaaqa wa Ya’qoob; maa kaana lanaaa an nushrika billaahi min shai’; zaalikamin fadlil laahi ‘alainaa wa ‘alan naasi wa laakinna aksaran naasi laa yashkuroon
 39. Yaa saahibayis sijni ‘a-arbaabum mutafarriqoona khayrun amil laahul waahidul qahhaar
 40. Maa  ta’budoona min doonihee illaaa asmaaa’an sam maitumoohaaa antum wa aabaaa’ukum maaa anzalal laahu bihaa min sultan; inilhukmu illaa lillaah; amara allaa ta’budooo illaaa iyyaah; zaalikad deenul qaiyimu wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon
 41. Yaa saahibayis sijni ammaaa ahadukumaa fa yasqee rabbahoo khamranw wa ammal aakharu fa yuslabu fata’kulut tairu mir ra’sih; qudiyal amrul lazee feehi tastaftiyaan
 42. Wa qaala lillazee zanna annahoo najim minhumaz kurnee ‘inda rabbika fa-ansaahush Shaitaanu zikra Rabbihee falabisa fis sijni bid’a sineen (section 5)
 43. Wa qaalal maliku inneee araa sab’a baqaraatin simaaniny ya’kuluhunna sab’un ‘ijaafunw wa sab’a sumbulaatin khudrinw wa ukhara yaabisaat; yaaa ayuhal mala-u aftoonee fee ru’yaaya in kuntum lirru’yaa ta’buroon
 44. Qaalooo adghaasu ahlaa minw wa maa nahnu bi ta’weelil ahlaami bi’aalimeen
 45. Wa qaalal lazee najaa minhumaa waddakara ba’da ummatin ana unabbi’ukum bi ta’weelihee fa-arsiloon
 46. Yoosufu ayyuhas siddeequ aftinaa fee sab’i baqaraatin simaaniny ya’kuluhunna sab’un ‘ijaafunw wa sabi’i sumbulaatin khudrinw wa ukhara yaabisaatil la’alleee arji’u ilan naasi la’allahum ya’lamoon
 47. Qaala tazra’oona sab’a sineena da aban famaa hasattum fazaroohu fee sumbu liheee illaa qaleelam mimmaa ta’kuloon
 48. Thumma ya’tee mim ba’di zaalika sab’un shidaaduny ya’kulna maa qaddamtum lahunna illaa qaleelam mimma tuhsinoon
 49. Thumma ya’tee mim ba’di zalika ‘aamun feehi yughaa sun naasu wa feehi ya’siroon (section 6)
 50. Wa qaalal maliku’toonee bihee falammaa jaaa’ahur rasoolu qaalar-ji ilaa rabbika fas’alhu maa baalun niswatil laatee qatta’na aydiyahunn; inna Rabbee bikaidihinna ‘Aleem
 51. Qaala maa khatbukunna iz raawattunna Yoosufa ‘annafsih; qulna haasha lillaahi maa ‘alimnaa ‘alaihi min sooo’; qaalatim ra atul ‘Azeezil ‘aana hashasal haqq, ana raawat tuhoo ‘an nafsihee wa innahoo laminas saadiqeen
 52. Zaalika liya’lama annee lam akhunhu bilghaibi wa annal laaha laa yahdee kaidal khaaa’ineen (End Juz 12)
 53. Wa maa ubarri’u nafsee; innan nafsa la ammaaratum bissooo’i illaa maa rahima Rabbee; inna Rabbee Ghafoorur Raheem
 54. Wa qaalal maliku’ toonee biheee astakhlishu linafsee falammaa kallamahoo qaala innakal yawma ladainaa makeenun ameen
 55. Qaalaj ‘alnee ‘alaa khazaaa’inil ardi innee hafeezun ‘aleem
 56. Wa kazaalika makkannaa li Yoosufa fil ardi yatabawwa’u minhaa haisu yashaaaa’; nuseebu birahmatinaa man nashaaa’u wa laa nudee’u ajral muhsineen
 57. Wa la ajrul Aakhirati khairul lillazeena aamanoo wa kaanoo yattaqoon (section 7)
 58. Wa jaaa’a ikhwatu Yoosufa fadakhaloo ‘alaihi fa’arafahum wa hum lahoo munkiroon
 59. Wa lammaa jahhazahum bijahaazihim qaala’ toonee bi akhil lakum min abeekum; alaa tarawna anneee oofil kaila wa ana khairul munzileen
 60. Fa il lam taatoonee bihee falaa kaila lakum ‘indee wa laa taqraboon
 61. Qaaloo sanuraawidu ‘anhu abaahu wa innaa lafaa’iloon
 62. Wa qaala lifityaanihij ‘aloo bidaa’atahum fee rihaalihim la’allahum ya’rifoonahaaa izan qalabooo ilaaa ahlihim la’allahum yarji’oon
 63. Falammaa raja’ooo ilaaa abeehim qaaloo yaaa abaanaa muni’a minnal kailu fa arsil ma’anaaa akhaanaa naktal wa innaa lahoo lahaafizoon
 64. Qaala hal aamanukum ‘alaihi illaa kamaa amintukum ‘alaaa akheehi min qabl; fal laahu khairun haafizanw wa Huwa arhamur Raahimeen
 65. Wa lammaa fatahoo mataa ‘ahum wajadoo bidaa’atahum ruddat ilaihim qaaloo yaaa abaanaa maa nabghee; haazihee bida ‘atunaa ruddat ilainaa wa nameeru ahlanaa wa nahfazu akhaanaa wa nazdaadu kaila ba’eer; zaalika kailuny yaseer
 66. Qaala lan ursilahoo ma’akum hattaa tu’tooni mawsiqam minal laahee lataa tunnanee biheee illaaa ai yuhaata bikum falammaaa aatawhu mawsiqahum qaalal laahu ‘alaa maa naqoolu Wakeel
 67. Wa qaala yaa baniyya laa tadkhuloo mim baabinw waa hidinw wadkhuloo min abwaabim mutafarriqah; wa maaa ughnee ‘ankum minal laahi min shai’in; inil hukmu illaa lillaahi ‘alaihi tawakkaltu wa ‘alaihi fal yatawakkalil Mutawakkiloon
 68. Wa lammaa dakhaloo min haisu amarahum aboohum maa kaana yughnee ‘anhum minal laahi min shai’in illaa haajatan fee nafsi Ya’qooba qadaahaa; wa innahoo lazoo ‘ilmil limaa ‘allamnaahu wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon (section 8)
 69. Wa lammaa dakhaloo ‘alaa Yoosufa aawaaa ilaihi akhaahu qaala inneee ana akhooka falaa tabta’is bimaa kaanoo ya’maloon
 70. Falammaa jahhazahum bijahaazihim ja’alas siqaayata fee rahli akheehi summa azzana mu’azzinun ayyatuhal’eeru innakum lasaariqoon
 71. Qaaloo wa aqbaloo ‘alaihim maazaa tafqidoon
 72. Qaaloo nafqidu suwaa’al maliki wa liman jaaa’a bihee himlu ba’eerinw wa ana bihee za’eem
 73. Qaaloo tallaahi laqad ‘alimtum maa ji’na linufsida fil ardi wa maa kunnaa saariqeen
 74. Qaaloo famaa jazaaa’u hooo in kuntum kaazibeen
 75. Qaaloo jazaaa’uhoo manw wujida fee rahlihee fahuwa jazaaa’uh; kazaalika najziz zaalimeen
 76. Fabada-a bi-aw’iyatihim qabla wi’aaa’i akheehi summas takhrajahaa minw wi ‘aaa’i akheeh; kazaalika kidnaa li Yoosuf; maa kaana liyaakhuza akhaahu fee deenil maliki illaaa any yashaaa’al laah; narfa’u darajaatim man nashaaa’; wa fawqa kulli zee ‘ilmin ‘Aleem
 77. Qaaloo iny yasriq faqad saraqa akhul lahoo min qabl; fa asarrahaa Yoosufu fee nafsihee wa lam yubdihaa lahum; qaala antum sharrum makaananw wallaahu a’lamu bimaa tasifoon
 78. Qaaloo yaaa ayyuhal ‘Azeezu inna lahooo aban shaikhan kabeeran fakhuz ahadanaa makaanahoo innaa naraaka minal muhsineen
 79. Qaala ma’aazal laahi an naakhuza illaa manw wajadnaa mataa’anaa ‘indahoo innaaa izal lazaalimoon (section 9)
 80. Falammas tay’asoo minhu khalasoo najiyyan qaala kabeeruhum alam ta’lamoo anna abaakum qad akhaza ‘alaikum mawthiqam min Allahi wa min qablu maa farrattum fee Yoosufa falan abrahal arda hattaa ya’zana leee abeee aw yahkumal laahu lee wa huwa khairul haakimeen
 81. Irji’ooo ilaaa abeekum faqooloo yaaa abaanaaa innab naka saraq; wa maa shahidnaaa illaa bimaa ‘alimnaa wa maa kunnaa lilghaibi haafizeen
 82. Was’alil qaryatal latee kunnaa feehaa wal’eeral lateee aqbalnaa feehaa wa innaa lasaadiqoon
 83. Qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jameelun ‘asal laahu any yaa tiyanee bihim jamee’aa; innahoo Huwal ‘Aleemul Hakeem
 84. Wa tawallaa ‘anhum wa qaala yaaa asafaa ‘alaa Yoosufa wabyaddat ‘aynaahu minal huzni fahuwa kazeem
 85. Qaaloo tallaahi tafta’u tazkuru Yoosufa hattaa takoona haradan aw takoona minal haalikeen
 86. Qaala innamaaa ashkoo bassee wa huzneee ilal laahi wa a’lamu minal laahi maa laa ta’lamoon
 87. Yaa baniyyaz haboo fatahassasoo miny Yoosufa wa akheehi wa laa tai’asoo mir rawhil laahi innahoo laa yai’asu mir rawhil laahi illal qawmul kaafiroon
 88. Falammaa dakhaloo ‘alaihi qaaloo yaaa ayyuhal ‘Azeezu massanaa wa ahlanad durru wa ji’naa bi bidaa ‘im muzjaatin fa awfi lanal kaila wa tasaddaq ‘alainaa innal laaha yajzil mutasaddiqeen
 89. Qaala hal ‘alimtum maa fa’altum bi Yoosufa wa akheehi iz antum jaahiloon
 90. Qaaloo ‘a innaka la anta Yoosufu qaala ana Yoosufu wa haazaaa akhee qad mannal laahu ‘alainaa innahoo mai yattaqi wa yasbir fa innal laaha laa yudee’u ajral muhsineen
 91. Qaaloo tallaahi laqad aatharakal laahu ‘alainaa wa in kunnaa lakhaati’een
 92. Qaala laa tathreeba ‘alaikumul yawma yaghfirul laahu lakum wa Huwa arhamur raahimeen
 93. Izhaboo biqameesee haazaa fa alqoohu ‘alaa wajhi abee ya’ti baseeranw wa’toonee bi ahlikum ajma’een (section 10)
 94. Wa lammaa fasalatil ‘eeru qaala aboohum innee la ajidu reeha Yoosufa law laaa an tufannidoon
 95. Qaaloo tallaahi innaka lafee dalaalikal qadeem
 96. Falammaaa an jaaa’albasheeru alqaahu ‘alaa wajhihee fartadda baseeran qaala alam aqul lakum inneee a’lamu minal laahi maa laa ta’lamoon
 97. Qaaloo yaaa abaanas taghfir lanaa zunoobanaa innaa kunnaa khaati’een
 98. Qaala sawfa astaghfiru lakum Rabbeee innahoo Huwal Ghafoorur Raheem
 99. Falammaa dakhaloo ‘alaa Yoosufa aawaaa ilaihi abawaiyhi wa qaalad khuloo Misra inshaaa’al laahu aamineen
 100. Wa raf’a abawaihi ‘alal ‘arshi wa kharroo lahoo sujjadaa; wa qaala yaaa abati haaza taaweelu ru’yaaya min qablu qad ja’alahaa Rabbee haqqaa; wa qad ahsana beee iz akhrajanee minas sijni wa jaaa’a bikum minal badwi mim ba’di an nazaghash Shaitaanu bainee wa baina ikhwatee; inna Rabbee lateeful limaa yashaaa’; innahoo Huwal ‘Aleemul Hakeem
 101. Rabbi qad aataitanee minal mulki wa ‘allamtanee min taaweelil ahaadees; faati ras samaawaati wal ardi Anta waliyyee fid dunyaa wal Aakhirati tawaffanee muslimanw wa alhiqnee bissaaliheen
 102. Zaalika min ambaaa’il ghaibi nooheehi ilaika wa maa kunta ladaihim iz ajma’ooo amrahum wa hum yamkuroon
 103. Wa maa aksarun naasi wa law harasta bimu’mineen
 104. Wa maa tas’aluhum ‘alaihi min ajr; in huwa illaa zikrul lil’aalameen (section 11)
 105. Wa ka ayyim min Aayatin fis samaawaati wal ardi yamurroona ‘alaihaa wa hum ‘anhaa mu’ridoon
 106. Wa maa yu’minu aksaru hum billaahi illaa wa hum mushrikoon
 107. Afa aminooo an taatiya hum ghaashiyatum min ‘azaabil laahi aw taatiyahumus Saa’atu baghtatanw wa hum laa yash’uroon
 108. Qul haazihee sabeeleee ad’ooo ilal laah; ‘alaa baseera tin ana wa manit taba’anee wa Subhaanal laahi wa maaa ana minal mushrikeen
 109. Wa maaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan nooheee ilaihim min ahlil quraa; afalam yaseeroo fil ardi fa yanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul lazeena min qablihim; wa la Daarul Aakhirati Khairul lillazeenat taqaw; afalaa ta’qiloon
 110. Hattaaa izas tai’asar Rusulu wa zannooo annahum qad kuziboo jaaa’ahum nas runaa fanujjiya man nashaaa’u wa laa yuraddu ba’sunna ‘anil qawmil mujrimeen
 111. Laqad kaana fee qasasihim ‘ibratul li ulil albaab; maa kaana hadeethany yuftaraa wa laakin tasdeeqal lazee baina yadaihi wa tafseela kulli shai’inw wa hudanw wa rahmatal liqawminy yu’minoon (section 12)

 

Surah Ar-Rad

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Meeem-Raa; tilka Aayaatul Kitaab; wallazee unzila ilaika mir Rabbikal haqqu wa laakinna aksaran naasi laa yu’minoon
 2. Allaahul lazee raf’as samaawaati bighairi ‘amadin tarawnahaa summas tawaa ‘alal ‘Arshi wa sakhkharash shamsa walqamara kulluny yajree li ajalim musammaa; yudabbirul amra yufassilil Aayaati la’allakum biliqaaa’i Rabbikum tooqinoon
 3. Wa Huwal lazee maddal arda wa ja’ala feehaa rawaasiya wa anhaaraa; wa min kullis samaraati ja’ala feehaa zawjain ithnayn; Yughshil lailan nahaar; inna fee zaalika la aayaatil liqawminy yatafakkaroon
 4. Wa fil ardi qita’um muta jaawiraatunw wa jannaatum min a’naabinw wa zar’unw wa nakheelun sinwaanunw wa ghairu sinwaaniny yusqaa bimaaa’inw waahid; wa nufaddilu ba’dahaa ‘alaa ba’din fil-ukul; inna fee zaalika la aayaatil liqawminy ya’qiloon
 5. Wa in ta’jab fa’ajabun qawluhum ‘a-izaa kunna turaaban ‘a-inna lafee khalqin jadeed; ulaaa ‘ikal lazeena kafaroo bi Rabbihim wa ulaaa’ikal aghlaalu feee a’naaqihim wa ulaaa’ika Ashaabun Naari hum feehaa khaalidoon
 6. Wa yasta’jiloonaka bis saiyi’ati qablal hasanati wa qad khalat min qablihimul masulaat; wa inna Rabbaka lazoo maghfiratil linnaasi ‘alaa zulmihim wa inna Rabbaka lashadeedul ‘iqaab
 7. Wa yaqoolul lazeena kafaroo law laaa unzila ‘alaihi Aayatum mir Rabbih; innamaaa anta munzirunw wa likulli qawmin haad (section 1)
 8. Allaahu ya’lamu maa tahmilu kullu unsaa wa maa tagheedul arhaamu wa maa tazdaad, wa kullu shai’in ‘indahoo bimiqdaar
 9. ‘Aalimul Ghaibi wash shahaadatil Kaabeerul Muta’aal
 10. Sawaaa’um minkum man asarral qawla wa man jahara bihee wa man huwa mustakhfim billaili wa saaribum binnahaar
 11. Lahoo mu’aqqibaatum mim baini yadaihi wa min khalfihee yahfazoonahoo min amril laah; innal laaha laa yughaiyiru maa biqawmin hattaa yughaiyiroo maa bianfusihim; wa izaaa araadal laahu biqawmin sooo’an falaa maradda lah; wa maa lahum min dooniheeminw waal
 12. Huwal lazee yureekumul barqa khawfanw wa tama’anw wa yunshi’us sahaabas siqaal
 13. Wa yusabbihur ra’du bihamdihee walmalaaa’ikatu min kheefatihee wa yursilus sawaa’iqa fa yuseebu bihaa mai yashaaa’u wa hum yujaadiloona fil laahi wa Huwa shadeedul mihaal
 14. Lahoo da’watul haqq; wallazeena yad’oona min doonihee laa yastajeeboona lahum bishai’in illaa kabaasiti kaffaihi ilal maaa’i liyablugha faahu wa maa huwa bibaalighih; wa maa du’aaa’ul kaafireena illaa fee dalaal
 15. Wa lillaahi yasjudu man fis samaawaati wal ardi taw ‘anw wa karhanw wa zilaaluhum bilghuduwwi wal aasaal (make sajda)
 16. Qul mar Rabbus samaawaati wal ard; qulillaah; qul afattakhaztum min dooniheee awliyaaa’a laa yamlikoona li anfusihim naf’anw wa laa darraa; qul hal yastawil a’maa wal baseeru am hal tastawiz zulumaatu wannoor; am ja’aloo lillaahi shurakaaa’a khalaqoo kakhalqihee fatashaa bahal khalqu ‘alaihim; qulil laahu Khaaliqu kulli shai’inw wa Huwal Waahidul Qahhar
 17. Anzala minas samaaa’i maaa’an fasaalat awdiyatum biqadarihaa fahtamalas sailu zabadar raabiyaa; wa mimmmaa yooqidoona ‘alaihi fin naarib tighaaa’a bilyatin aw mataa’in zabadum misluh; kazaalika yadribul laahul haqqa wal baatil; fa ammaz zabadu fa yazhabu jufaaa’aa; wa ammaa maa yanfa’un naasa fa yamkusu fil ard; kazaalika yadribul laahul amsaal
 18. Lillazeenas tajaaboo lirabbihimul husnaa; wallazeena lam yastajeeboo lahoo law anna lahum maa fil ardi jamee’anw wa mislahoo ma’ahoo laftadaw bih; ulaaa’ika lahum sooo’ul hisaab; wa ma’waahum Jahannamu wa bi’sal mihaad (section 2)
 19. Afamai ya’lamu annamaaa unzila ilaika mir Rabbikal haqqu kaman huwa a’maa; innamaa yatazakkaru ulul albaab
 20. Allazeena yoofoona bi’ahdil laahi wa laa yanqu doonal meesaaq
 21. Wallazeena yasiloona maaa amaral laahu bihee ai yoosala wa yakhshawna Rabbahum wa yakhaafoona sooo’al hisaab
 22. Wallazeena sabarub tighaaa’a Wajhi Rabbihim wa aqaamus Salaata wa anfaqoo mimmaa razaqnaahum sirranw wa ‘alaaniyatanw wa yadra’oona bilhasanatis saiyi’ata ulaaa’ika lahum ‘uqbad daar
 23. Jannaatu ‘adiny yadkhu loonahaa wa man salaha min aabaaa’ihim wa azwaajihim wa zurriyyaatihim walmalaaa’i katu yadkhuloona ‘alaihim min kulli baab
 24. Salaamun ‘alaikum bimaa sabartum; fani’ma ‘uqbad daar
 25. Wallazeena yanqudoona ‘Ahdal laahi mim ba’di  meesaaqihee wa yaqta’oona maaa amaral laahu biheee ai yoosala wa yufsidoona fil ardi ulaaa’ika lahumul la’natu wa lahum sooo’ud daar
 26. Allaahu yabsutur rizqa limai yashaaa’u wa yaqdir; wa farihoo bilhayaatid dunyaa wa mal hayaatud dunya fil Aakhirati illaa mataa’ (section 3)
 27. Wa yaqoolul lazeena kafaroo law laaa unzila ‘alaihi Aayatum mir Rabbih; qul innal laaha yudillu mai yashaa’u wa yahdeee ilaihi man anaab
 28. Allazeena aamanoo wa tatma’innu quloobuhum bizikril laah; alaa bizikril laahi tatma’innul quloob
 29. Allazeena aamanoo wa a’amilus saalihaati toobaa lahum wa husnu ma aab
 30. Kazaalika arsalnaaka feee ummatin qad khalat min qablihaaa umamul litatluwa ‘alaihimul lazeee awhainaaa ilaika wa hum yakfuroona bir Rahmaaan; qul Huwa Rabbee laaa ilaaha illaa Huwa ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi mataab
 31. Wa law anna Quraanan suyyirat bihil jibaalu aw qutti’at bihil ardu aw kullima bihil mawtaa; bal lillaahil amru jamee’aa; afalam yai’asil lazeena aamanooo al law yashaaa ‘ullaahu lahadan naasa jamee’aa; wa laa yazaalul lazeena kafaroo tuseebuhum bimaa sana’oo qaari’atun aw tahullu qareebam min daarihim hatta ya’tiya wa’dul laah; innal laaha laa yukhliful mee’aad (section 4)
 32. Wa laqadis tuhzi’a bi Rusulim min qablika fa amlaitu lillazeena kafaroo summa akhaztuhum fakaifa kaana ‘iqaab
 33. Afaman Huwa qaaa’imun ‘alaa kulli nafsim bimaa kasabat; wa ja’aloo lillaahi shurakaaa’a qul samoohum; am tunabbi’oona hoo bimaa laa ya’lamu fil ardi; am bizaahirim minal qawl; bal zuyyina lillazeena kafaroo makruhum wa suddoo ‘anis sabeel; wa mai yudlilil laahu famaa lahoo min haad;
 34. Lahum ‘azaabun fil hayaatid dunyaa wa la’azaabul Aakhirati ashaq, wa maa lahum minal laahi min-waaq
 35. Masalul Jannatil latee wu’idal muttaqoona tajree min tahtihal anhaaru ukuluhaa daaa’imunw wa zilluhaa; tilka uqbal lazeenat taqaw wa ‘uqbal kafireenan Naar
 36. Wallazeena aatainaa humul Kitaaba yafrahoona bimaa unzila ilaika wa minal Ahzaabi mai yunkiru ba’dah; qul innamaa umirtu an a’budal laaha wa laaa ushrika bih; ilaihi ad’oo wa ilaihi maab
 37. Wa kazaalika anzalnaahu hukman ‘Arabiyyaa; wa la’init taba’ta ahwaaa ‘ahum ba’da maa jaaa’aka minal ‘ilmi maa laka minal laahi minw waliyinw wa laa waaq (section 5)
 38. Wa laqad arsalnaa Rusulam min qablika wa ja’alnaa lahum azwaajanw wa zurriyyah; wa maa kaana lirasoolin ai ya’tiya bi aayatin illaa bi iznil laah; likulli ajalin kitaab
 39. Yamhul laahu maa yashaaa’u wa yusbitu wa ‘indahooo ummul Kitaab
 40. Wa im maa nurriyannaka ba’dal lazee na’iduhum aw nata waffayannaka fa innamaa ‘alaikal balaaghu wa ‘alainal hisaab
 41. Awalam yaraw annaa na’til arda nanqusuhaa min atraafihaa; wallaahu yahkumu laa mu’aqqiba lihukmih; wa Huwa saree’ul hisaab
 42. Wa qad makaral lazeena min qablihim falillaahil makru jamee’aa; ya’lamu maa taksibu kullu nafs; wa sa ya’lamul kuffaaru liman ‘uqbad daar
 43. Wa yaqoolul lazeena kafaroo lasta mursalaa; qul kafaa billaahi shaheedam bainee wa bainakum wa man ‘indahoo ‘ilmul Kitaab (section 6)

 

Surah Ibrahim

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Raa; Kitaabun anzalnaahu ilaika litukhrijan-naasa minaz zulumaati ilan noori bi-izni Rabbihim ilaa siraatil ‘Azeezil Hameed
 2. Allaahil lazee lahoo maa fis samaawaati wa maa fill ard; wa wailul lilkaafireena min ‘azaabin shadeed
 3. Allazeena yastahibboo nal hayaatad dunyaa ‘alal aakhirati wa yasuddoona ‘ansabeelil laahi wa yabghoonahaa ‘iwajaa; ulaaa ‘ika fee dalaalin ba’eed
 4. Wa maaa arsalnaa mir Rasoolin illaa bilisaani qawmihee liyubaiyina lahum fa yudillul laahu mai yashaaa’u wa yahdee mai yashaaa’; wa Huwal ‘Azeezul Hakeem
 5. Wa laqad arsalnaa Moosaa bi Aayaatinaa an akhrij qawmaka minaz zulumaati ilan noori wa zak kirhum bi ayyaamil laah; inna fee zaalika la aayaatil likulli sabbaarin shakoor
 6. Wa iz qaala Moosaa liqawmihiz kuroo ni’matal laahi ‘alaikum iz anjaakum min Aali Fir’awna yasoomoo nakum sooo’al ‘azaabi wa yuzabbihoona abnaaa’akum wa yastahyoona nisaaa’akum; wa fee zaalikum balaaa’un mir Rabbikum ‘azeem (section 1)
 7. Wa iz ta azzana Rabbukum la’in shakartum la azeedannakum wa la’in kafartum inna ‘azaabee lashadeed
 8. Wa qaala Moosaaa in takfurooo antum wa man fil ardi jamee’an fa innal laaha la Ghaniyyun Hameed
 9. Alam ya’tikum naba’ul lazeena min qablikum qawmi Noohinw wa ‘Aadinw wa Samood, wallazeena mim ba’dihim; laa ya’lamuhum illallaah; jaaa’at hum Rusuluhum bilbaiyinaati faraddooo aydiyahum feee afwaahihim wa qaalooo innaa kafarnaa bimaaa ursiltum bihee wa innaa lafee shakkim mimmaa tad’oonanaaa ilaihi mureeb
 10. Qaalat Rusuluhum afillaahi shakkun faatiris samaawaati wal ardi yad’ookum liyaghfira lakum min zunoobikum wa yu’akhirakum ilaaa ajalin musammaa; qaaloo in antum illaa basharum mislunaa tureedoona an tasuddoonaa ‘ammaa kaana ya’budu aabaaa’unaa fa’toonaa bi sultaanin mubeen
 11. Qaalat lahum Rusuluhum in nahnu illaa basharum mislukum wa laakinnal laaha yamunnu ‘alaa mai yashaaa’u min ‘ibaadihee wa maa kaana lanaaa an na’tiyakum bisul taanin illaa bi iznil laah; wa ‘alal laahi falyatawakkalil mu’minoon
 12. Wa maa lanaa allaa natawakkala ‘alal laahi wa qad hadaanaa subulanaa; wa lanasbiranna ‘alaa maaa aazaitumoonaa; wa ‘alal laahi falyatawakkalil mutawakkiloon (section 2)
 13. Wa qaalal lazeena kafaroo li Rusulihim lanukhrijanna kum min aardinaaa aw la ta’oodunna fee millatinaa fa awhaaa ilaihim Rabbuhum lanuhlikannaz zaalimeen
 14. Wa lanuskinan nakumul arda min ba’dihim; zaalika liman khaafa maqaamee wa khaafa wa’eed
 15. Wastaftahoo wa khaaba kullu jabbaarin ‘aneed
 16. Minw waraaa’ihee jahannamu wa yusqaa min maaa’in sadeed
 17. Yatajarra’uhoo wa laa yakaadu yuseeghuhoo wa ya’teehil mawtu min kulli makaaninw wa maa huwa bimaiyitinw wa minw waraaa’ihee ‘azaabun ghaleez
 18. Masalul lazeena kafaroo bi Rabbihim; a’maaluhum karamaadinish taddat bihir reehu fee yawmin ‘aasifin; laa yaqdiroona mimmaa kasaboo ‘alaa shai’; zaalika huwad dalaalul ba’eed
 19. Alam tara annal laaha khalaqas samaawaati wal arda bilhaqq; iny yasha yuzhibkum wa ya’ti bikhalqin jadeed
 20. Wa maa zaalika ‘alal laahi bi ‘azeez
 21. Wa barazoo lillaahi jamee’an faqaalad du’afaaa’u lil lazeenas takbarooo innaa kunnaa lakum taba’an fahal antum mughnoona ‘annaa min ‘azaabil laahi min shai’; qaaloo law hadaanal laahu la hadaynaakum sawaaa’un ‘alainaaa ajazi’naa am sabarnaa maa lanaa min mahees (section 3)
 22. Wa qaalash Shaitaanu lammaa qudiyal amru innal laaha wa’adakum wa’dal haqqi wa wa’attukum fa akhlaftukum wa maa kaana liya ‘alaikum min sultaanin illaaa an da’awtukum fastajabtum lee falaa taloomoonee wa loomooo anfusakum maaa ana bimusrikhikum wa maaa antum bimusrikhiyya innee kafartu bimaaa ashraktumooni min qabl; innaz zaalimeena lahum azaabun aleem
 23. Wa udkhilal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati Jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa bi izni Rabbihim tahiyyatuhum feeha salaam
 24. Alam tara kaifa darabal laahu masalan kalimatan taiyibatan kashajaratin taiyibatin asluhaa saabitunw wa far’uhaa fis samaaa’
 25. Tu’teee ukulahaa kulla heenim bi izni Rabbihaa; wa yadribul laahul amsaala linnaasi la’allahum yatazak karoon
 26. Wa masalu kalimatin khabeesatin kashajaratin khabee satinij tussat min fawqil ardi maa lahaa min qaraar
 27. Yusabbitul laahul lazeena aamanoo bilqawlis saabiti fil hayaatid dunyaa wa fil Aakhirati wa yudillul laahuz zaalimeen; wa yaf’alul laahu maa yashaaa’ (section 4)
 28. Alam tara ilal lazeena baddaloo ni’matal laahi kufranw wa ahalloo qawmahum daaral bawaar
 29. Jahannama yaslawnahaa wa bi’sal qaraar
 30. Wa ja’aloo lillaahi andaadal liyudilloo ‘an sabeelih; qul tamatta’oo fa innaa maseerakum ilan Naar
 31. Qul li’ibaadiyal lazeena aamanoo yuqeemus Salaata wa yunfiqoo mimmaa razaqnaahum sirranw wa ‘alaaniyatam min qabli any yaatiya Yawmul laa bai’un feehi wa laa khilaal
 32. Allaahul lazee khalaqas samaawaati wal arda wa anzala minas samaaa’i maaa’an faakhraja bihee minas samaraati rizqal lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihee wa sakhkhara lakumul anhaar
 33. Wa sakhkhara lakumush shamsa walqamara daaa’ibaini wa sakhkhara lakumul laila wannahaar
 34. Wa aataakum min kulli maa sa altumooh; wa in ta’uddoo ni’matal laahi laa tuhsoohaa; innal insaana lazaloo mun kaffaar (section 5)
 35. Wa iz qaala Ibraaheemu Rabbij ‘al haazal balada aaminanw wajnubnee wa baniyya an na’budal asnaam
 36. Rabbi innahunna adlalna kaseeram minan naasi faman tabi’anee fa innahoo minnee wa man ‘asaanee fa innaka Ghafoorur Raheem
 37. Rabbanaaa inneee askantu min zurriyyatee biwaadin ghairi zee zar’in ‘inda Baitikal Muharrami Rabbanaa liyuqeemus Salaata faj’al af’idatam minan naasi tahweee ilaihim warzuqhum minas samaraati la’allahum yashkuroon
 38. Rabbanaaa innaka ta’lamu maa nukhfee wa maa nu’lin; wa maa yakhfaa ‘alal laahi min shai’in fil ardi wa laa fis samaaa’
 39. Alhamdu lillaahil lazee wahaba lee ‘alal kibari Ismaa’eela wa Ishaaq; inna Rabbee lasamee’ud du’aaa
 40. Rabbij ‘alnee muqeemas Salaati wa min zurriyyatee Rabbanaa wa taqabbal du’aaa’
 41. Rabbanagh fir lee wa liwaalidaiya wa lilmu’mineena Yawma yaqoomul hisaab (section 6)
 42. Wa laa tahsabannal laaha ghaafilan ‘ammaa ya’maluz zaalimoon; innamaa yu’akh khiruhum li Yawmin tashkhasu feehil absaar
 43. Muhti’eena muqni’ee ru’oosihim laa yartaddu ilaihim tarfuhum wa af’idatuhum hawaaa’
 44. Wa anzirin naasa Yawma yaateehimul ‘azaabu fa yaqoolul lazeena zalamoo Rabbanaaa akhkhirnaaa ilaaa ajalin qareebin nujib da’wataka wa nattabi ‘ir Rusul; awalam takoonooo aqsamtum min qablu maa lakum min zawaal
 45. Wa sakantum fee masaakinil lazeena zalamooo anfusahum wa tabaiyana lakum kaifa fa’alnaa bihim wa darabnaa lakumul amsaal
 46. Wa qad makaroo makrahum wa ‘indal laahi makruhum wa in kaana makruhum litazoola minhul jibaal
 47. Falaa tahsabannal laaha mukhlifa wa’dihee Rusulah; innal laaha ‘azeezun zuntiqaam
 48. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamaawaatu wa barazoo lillaahil Waahidil Qahhaar
 49. Wa taral mujrimeena Yawma ‘izim muqarraneena filasfaad
 50. Saraabeeluhum min qatiraaninw wa taghshaa wujoohahumun Naar
 51. Liyajziyal laahu kulla nafsim maa kasabat; innal laaha saree’ul hisaab
 52. Haaza balaaghul linnaasi wa liyunzaroo bihee wa liya’lamooo annamaa Huwa Illaahunw Waahidunw wa liyaz zakkara ulul albaab (section 7) (End Juz 13)

 

Surah Al-Hijr

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Raa; tilka Aayaatul Kitaabi wa Qur-aa-nim Mubeen
 2. Rubamaa yawaddul lazeena kafaroo law kaanoo muslimeen
 3. Zarhum yaakuloo wa yatamatta’oo wa yulhihimul amalu fasawfa ya’lamoon
 4. Wa maaa ahlaknaa min qaryatin illaa wa lahaa kitaabum ma’loom
 5. Maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wa maa yastaakhiroon
 6. Wa qaaloo yaaa aiyuhal lazee nuzzila ‘alaihiz Zikru innaka lamajnoon
 7. Law maa taateenaa bil malaaa’ikati in kunta minas saadiqeen
 8. Maa nunazzilul malaaa’i kata illaa bilhaqqi wa maa kaanooo izam munzareen
 9. Innaa Nahnu nazalnaz Zikra wa Innaa lahoo lahaa fizoon
 10. Wa laqad arsalnaa min qablika fee shiya’il awwaleen
 11. Wa maa yaateehim mir Rasoolin illaa kaanoo bihee yastahzi’oon
 12. kazaalika naslukuhoo fee quloobil mujrimeen
 13. Laa yu’minoona bihee wa qad khalat sunnatul awwaleen
 14. Wa law fatahnaa ‘alaihim baabam minas samaaa’i fazaloo feehi ya’rujoon
 15. Laqaaloo innamaa sukkirat absaarunaa bal nahnu qawmum mashooroon (section 1)
 16. Wa laqad ja’alnaa fissamaaa’i buroojanw wa zaiyannaahaa linnaazireen
 17. Wa hafiznaahaa min kulli Shaitaanir rajeem
 18. Illaa manis taraqas sam’a fa atba’ahoo shihaabum mubeen
 19. Wal arda madadnaahaa wa alqainaa feehaa rawaasiya wa ambatnaa feehaa min kulli shai’im mawzoon
 20. Wa ja’alnaa lakum feehaa ma’aayisha wa mal lastum lahoo biraaziqeen
 21. Wa im min shai’in illaa ‘indanaa khazaaa ‘inuhoo wa maa nunazziluhooo illaa biqadarim ma’loom
 22. Wa arsalnar riyaaha la waaqiha fa anzalnaa minas samaaa’i maaa’an fa asqai naakumoohu wa maaa antum lahoo bikhaazineen
 23. Wa innnaa la nahnu nuhyee wa numeetu wa nahnul waarisoon
 24. Wa la qad ‘alimnal mustaqdimeena minkum wa laqad ‘alimnal mustaakhireen
 25. Wa inna Rabbaka Huwa yahshuruhum; innahoo Hakeemun ‘Aleem (section 2)
 26. Wa laqad khalaqnal insaana min salsaalim min hama im masnoon
 27. Waljaaanna khalaqnaahu min qablu min naaris samoom
 28. Wa iz qaala Rabbuka lilmalaaa’ ikati innee khaaliqum basharam min salsaalim min hama im masnoon
 29. Fa izaa sawwaituhoo wa nafakhtu feehi mir roohee faqa’oo lahoo saajideen
 30. Fasajadal malaaa’ikatu kulluhum ajma’oon
 31. Illaaa ibleesa abaaa ai yakoona ma’as saajideen
 32. Qaala yaaa Ibleesu maa laka allaa takoona ma’as saajideen
 33. Qaala lam akul li asjuda libasharin khalaqtahoo min salsaalim min hama im masnoon
 34. Qaala fakhruj minhaa fa innaka rajeem
 35. Wa inna ‘alaikal la’nata ilaa Yawmid Deen
 36. Qaala Rabbi fa anzirneee ilaa Yawmi yub’asoon
 37. Qaala fa innaka minal munzareen
 38. Ilaa Yawmil waqtil ma’loom
 39. Qaala Rabbi bimaaa aghwaitanee la uzayyin anna lahum fil ardi wa la ughwiyan nahum ajma’een
 40. Illaa ‘ibaadaka minhumul mukhlaseen
 41. Qaala haaza Siraatun ‘alaiya Mustaqeem
 42. Inna ‘ibaadee laisa laka ‘alaihim sultaanun illaa manittaba’aka minal ghaaween
 43. Wa inna jahannama lamaw’iduhum ajma’een
 44. Lahaa sab’atu abwaab; likulli baabim minhum juz’um maqsoom (section 3)
 45. Innal muttaqeena fee Jannaatinw wa ‘uyoon
 46. Udkhuloohaa bisalaamin aamineen
 47. Wa naza’naa ma fee sudoorihim min ghillin ikhwaanan ‘alaa sururim mutaqaabileen
 48. Laa yamas suhum feehaa nasabunw wa maa hum minhaa bimukhrajeen
 49. Nabbi’ ‘ibaadeee annneee anal Ghafoorur Raheem
 50. Wa anna ‘azaabee huwal ‘azaabul aleem
 51. Wa nabbi’hum ‘an daifi Ibraaheem
 52. Iz dakhaloo ‘alaihi faqaaloo salaaman qaala innaa minkum wajiloon
 53. Qaaloo la tawjal innaa nubashshiruka bighulaamin ‘aleem
 54. Qaala abashshartumoonee ‘alaaa am massaniyal kibaru fabima tubashshiroon
 55. Qaaloo bashsharnaaka bilhaqqi falaa takum minal qaaniteen
 56. Qaala wa mai yaqnatu mir rahmati Rabbiheee illad daaaloon
 57. Qaala famaa khatbukum aiyuhal mursaloon
 58. Qaaloo innaaa ursilnaaa ilaa qawmim mujrimeen
 59. Illaaa Aala Loot; innaa lamunajjoohum ajma’een
 60. Illam ra atahoo qaddarnaaa innahaa laminal ghaabireen (section 4)
 61. Falamma jaaa’a Aala Lootinil mursaloon
 62. Qaala innakum qawmum munkaroon
 63. Qaaloo bal ji’naaka bimaa kaanoo feehi yamtaroon
 64. Wa atainaaka bilhaqqi wa innaa lasaadiqoon
 65. Fa asri bi ahlika biqit’im minal laili wattabi’ adbaarahum wa laa yaltafit minkum ahadunw wamdoo haisu tu’maroon
 66. Wa qadainaaa ilaihi zaalikal amra anna daabira haaa’ulaaa’i maqtoo’um musbiheen
 67. Wa jaaa’a ahlul madeenati yastabshiroon
 68. Qaala inna haaa’ulaaa’i daifee falaa tafdahoon
 69. Wattaqul laaha wa laa tukhzoon
 70. Qaalooo awalam nanhaka ‘anil ‘aalameen
 71. Qaala haaa’ulaaa’i banaateee in kuntum faa’ileen
 72. La’amruka innahum lafee sakratihim ya’mahoon
 73. Fa akhazat humus saihatu mushriqeen
 74. Faja’alnaa ‘aaliyahaa saafilahaa wa amtarnaa ‘alaihim hijaaratam min sijjeel
 75. Inna fee zaalika la Aayaatil lilmutawassimeen
 76. Wa innahaa labi sabeelim muqeem
 77. Inna fee zaalika la Aayatal lilmu’mineen
 78. Wa in kaana Ashaabul Aikati lazaalimeen
 79. Fantaqamnaa minhum wa innahumaa labi imaamim mubeen (section 5)
 80. Wa laqad kazzaba ashaabul Hijril mursaleen
 81. Wa aatainaahum Aayaatinaa fakaanoo ‘anhaa mu’rideen
 82. Wa kaanoo yanhitoona minal jibaali buyootan aamineen
 83. Fa akhazat humus saihatu musbiheen
 84. Famaaa aghnaa ‘anhum maa kaanoo yaksiboon
 85. Wa maa khalaqnas samaawaati wal arda wa maa bainahumaaa illaa bilhaqq; wa innas Saa’ata la aatiyatun fasfahis safhal jameel
 86. Inna Rabbaka Huwal khallaaqul ‘aleem
 87. Wa laqad aatainaaka sab’am minal masaanee wal Qur-aanal ‘Azeem
 88. Laa tamuddanna ‘ainaika ilaa maa matta ‘naa biheee azwaajam minhum wa laa tahzan ‘alaihim wakhfid janaahaka lilmu ‘mineen
 89. Wa qul inneee anan nazeerul mubeen
 90. Kamaaa anzalnaa ‘alal muqtasimeen
 91. Allazeena ja’alul Quraana’ideen
 92. Fawa Rabbika lanas’a lannahum ajma’een
 93. ‘Ammaa kaanoo ya’maloon
 94. Fasda’ bimaa tu’maru wa a’rid anil mushrikeen
 95. Innaa kafainaakal mustahzi’een
 96. Allazeena yaj’aloona ma’al laahi ilaahan aakhar; fasawfa ya’lamoon
 97. Wa laqad na’lamu annaka yadeequ sadruka bimaa yaqooloon
 98. Fasabbih bihamdi Rabbika wa kum minas saajideen
 99. Wa’bud Rabbaka hattaa yaatiyakal yaqeen (section 6)

 

Surah An-Nahl

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Ataaa amrullaahi falaa tasta’jilooh; Subhaanahoo wa Ta’aalaa ‘ammaa yushrikoon
 2. Yunazzilul malaaa ‘ikata birroohi min amrihee ‘alaa mai yashaaa’u min ‘ibaadiheee an anzirooo annahoo laaa ilaaha illaaa ana fattaqoon
 3. Khalaqas samaawaati wal arda bilhaqq; Ta’aalaa ‘ammaa yushrikoon
 4. Khalaqal insaana min nutfatin fa izaa huwa khaseemum mubeen
 5. Wal an ‘amaa khalaqahaa; lakum feehaa dif’unw wa manaafi’u wa minhaa taakuloon
 6. Wa lakum feehaa jamaalun heena tureehoona wa heena tasrahoon
 7. Wa tahmilu asqaalakum ilaa baladil lam takoonoo baaligheehi illaa bishiqqil anfus; inna Rabbakum la Ra’oofur Raheem
 8. Walkhaila wal bighaala wal hameera litarkaboohaa wa zeenah; wa yakhluqu maa laa ta’lamoon
 9. Wa ‘alal laahi qasdus sabeeli wa minhaa jaaa’ir; wa law shaaa’a lahadaakum ajma’een (section 1)
 10. Huwal lazeee anzala minas samaaa’i maaa’al lakum minhu sharaabunw wa minhu shajarun feehi tuseemoon
 11. Yumbitu lakum bihiz zar’a wazzaitoona wanna kheela wal-a’naaba wa min kullis samaraat, inna fee zaalika la Aayatal liqawminy yatafakkaroon
 12. Wa sakkhkhara lakumul laila wannahaara wash shamsa walqamara wannujoomu musakhkharaatum bi amrih; inna fee zaalika la Aayaatil liqawminy ya’qiloon
 13. Wa maa zara a lakum fil ardi mukhtalifan alwaanuh; inna fee zaalika la Aayatal liqawminy yazakkaroon
 14. Wa Huwal lazee sakhkharal bahra litaakuloo minhu lahman tariyyanw wa tastakhrijoo minhu hilyatan talbasoonahaa wa taral fulka mawaakhira feehi wa litabtaghoo min fadlihee wa la’allakum tashkuroon
 15. Wa alqaa fil ardi rawaasiya an tameeda bikum wa anhaaranw wa sublulal la ‘allakum tahtadoon
 16. Wa ‘alaamaat; wa bin najmi hum yahtadoon
 17. Afamany yakhluqu kamallaa yakhluq; afalaa tazak karoon
 18. Wa in ta’uddoo ni’matal laahi laa tuhsoohaa; innal laaha la Ghafoorur Raheem
 19. Wallaahu ya’lamu maa tusirroona wa maa tu’linoon
 20. Wallazeena yad’oona min doonil laahi laa yakhluqoona shai’anw wa hum yukhlaqoon
 21. Amwaatun ghairu ahyaaa’inw wa maa yash’uroona aiyaana yub’asoon (section 2)
 22. Illahukum Ilaahunw Waahid; fallazeena laa yu’minoona bil Aakhirati quloobuhum munkiratunw wa hum mustakbiroon
 23. Laa jarama annal laaha ya’lamu maa yusirrona wa ma yu’linoon; innahoo laa yuhibbul mustakbireen
 24. Wa izaa qeela lahum maazaaa anzala Rabbukum qaaloo asaateerul awwaleen
 25. Liyahmilooo awzaarahum kaamilatany Yawmal Qiyaamati wa min awzaaril lazeena yudilloonahum bighairi ‘ilm; alaa saaa’a maa yaziroon (section 3)
 26. Qad makaral lazeena min qablihim fa atal laahu bunyaa nahum minal qawaa’idi fakharra ‘alaihimus saqfu min fawqihim wa ataahumul ‘azaabu min haisu laa yash’uroon
 27. Summa Yawmal Qiyaamati yukhzeehim wa yaqoolu aina shurakaaa’iyal lazeena kuntum tushaaaqqoona feehim; qaalal lazeena ootul ‘ilma innal khizyal Yawma wassooo’a ‘alal kaafireen
 28. Allazeena tatawaf faahu mul malaaa’ikatu zaalimeee anfusihim fa alqawus salama maa kunnaa na’malu min sooo’; balaaa innal laaha ‘aleemum bimaa kuntum ta’maloon
 29. Fadkhulooo abwaaba jahannama khaalideena feeha falabi’sa maswal mutakab bireen
 30. Wa qeela lillazeenat taqaw maazaaa anzala Rabbukum; qaaloo khairaa; lillazeena ahsanoo fee haazihid dunyaa hasanah; wa la Daarul Aakhirati khair; wa lani’ma daarul muttaqeen
 31. Jannaatu ‘Adniny yadkhuloonahaa tajree min tahtihal anhaaru lahum feehaa maa yashaaa’oon; kazaalika yajzil laahul muttaqeen
 32. Allazeena tatawaf faahumul malaaa’ikatu taiyibeena yaqooloona salaamun ‘alai kumud khulul Jannata bimaa kuntum ta’maloon
 33. Hal yanzuroona illaaa an taatiyahumul malaaa’ikatu aw yaatiya amru Rabbik; kazaalika fa’alal lazeena min qablihim; wa maa zalamahumul laahu wa laakin kaanoo anfusahum yazlimoon
 34. Fa asaabahum saiyi aatu maa ‘amiloo wa haaqa bihim maa kaano bihee yastahzi’oon (section 4)
 35. Wa qaalal lazeena ashrakoo law shaaa’al laahu ma ‘abadnaa min doonihee min shai’in nahnu wa laaa aabaaa’unaa wa laa harramnaa min doonihee min shai’; kazaalika fa’alal lazeena min qablihim fahal ‘alar Rusuli illal balaaghul mubeen
 36. Wa laqad ba’asnaa fee kulli ummatir Rasoolan ani’budul laaha wajtanibut Taaghoota faminhum man hadal laahu wa minhum man haqqat ‘alaihid dalaalah; faseeroo fil ardi fanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul mukazzibeen
 37. In tahris ‘alaa hudaahum fa innal laaha laa yahdee mai yudillu wa maa lahum min naasireen
 38. Wa aqsamoo billaahi jahda aimaanihim laa yab’asul laahu mai yamoot; balaa wa’dan ‘alaihi haqqanw wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon
 39. Liyubaiyina lahumul lazee yakhtalifoona feehi wa liya’lamal lazeena kafarooo annahum kaanoo kaazibeen
 40. Innamaa qawlunaa lishay’in izaa aradnaahu an naqoola lahoo kun fa yakoon (section 5)
 41. Wallazeena haajaroo fil laahi mim ba’di maa zulimoo lanubawwi’ annahum fiddunyaa hasanatanw wa la ajrul Aakhirati akbar; law kaanoo ya’lamoon
 42. Allazeena sabaroo wa ‘alaa Rabbihim yatawak kaloon
 43. Wa maaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan nooheee ilaihim; fas’alooo ahlaz zikri in kuntum laa ta’lamoon
 44. Bilbaiyinaati waz Zubur; wa anzalnaaa ilaikaz Zikra litubaiyina linnaasi maa nuzzila ilaihim wa la’allahum yatafakkaroon
 45. Afa aminal lazeena makarus saiyi aati ai yakhsifal laahu bihimul arda aw yaaa tiyahumul ‘azaabu min haisu laa yash’uroon
 46. Aw yaakhuzahum fee taqallubihim famaa hum bi mu’jizeen
 47. Aw yaakhuzahum ‘alaa takhawwuf; fa inna Rabbakum la Ra’oofur Raheem
 48. Awa lam yaraw ilaa maa khalaqal laahu min shai’iny-yatafaiya’u zilaaluhoo ‘anil yameeni washshamaaa’ ili sujjadal lillaahi wa hum daakhiroon
 49. Wa lillaahi yasjudu maa fis samaawaati wa maa fil ardi min daaabbatinw walma laaa’ikatu wa hum laa yastakbiroon
 50. yakhaafoona Rabbahum min fawqihim wa yaf’aloona maa yu’maroon (section 6) (make sajda)
 51. Wa qaalal laahu laa tatta khizooo ilaahainis naini innamaa Huwa Ilaahunw Waahid; fa iyyaaya farhaboon
 52. Wa lahoo maa fis samaawaati wal ardi wa lahud deenu waasibaa; afaghairal laahi tattaqoon
 53. Wa maa bikum minni’matin faminal laahi summa izaa massakumud durru fa ilaihi taj’aroon
 54. Summaa izaa kashafad durra ‘ankum izaa fareequm minkum bi Rabbihim yushrikoon
 55. Liyakfuroo bimaa aatainaahum; fatamatta’oo, fasawfa ta’lamoon
 56. Wa yaj’aloona limaa laa ya’lamoona naseebam mimmaa razaqnnaahum; tallaahi latus’alunaa ‘ammaa kuntum taftaroon
 57. Wa yaj’aloona lillaahil banaati Subhaanahoo wa lahum maa yashtahoon
 58. Wa izaa bushshira ahaduhum bil unsaa zalla wajhuhoo muswaddanw wa huwa kazeem
 59. yatawaaraa minal qawmimin sooo’i maa bushshira bih; a-yumsikuhoo ‘alaa hoonin am yadussuhoo fit turaab; alaa saaa’a maa yahkumoon
 60. Lillazeena laa yu’minoona bil Aakhirati masalus saw’i wa lillaahil masalul a’laa; wa Huwal ‘Azeezul Hakeem (section 7)
 61. Wa law yu’aakhizul laahun naasa bizulminhim maa taraka ‘alaihaa min daaabbatinw wa laakiny yu’akhkhiruhum ilaaa ajalim musamman fa izaa jaaa’a ajaluhum laa yastaakhiroona saa’atanw wa laa yastaqdimoon
 62. Wa yaj’aloona lillaahi maa yakrahoona wa tasifu alsinatuhumul kaziba anna lahumul husnaa laa jarama anna lahumun Naara wa annahum mufratoon
 63. Tallaahi laqad arsalnaaa ilaaa umamim min qablika fazayyana lahumush Shaitaanu a’maalahum fahuwa waliyyuhumul yawma wa lahum ‘azaabun aleem
 64. Wa maaa anzalnaa ‘alaikal Kitaaba illaa litubaiyina lahumul lazikh talafoo feehi wa hudanw wa rahmatal liqawminy yu’minoon
 65. Wallaahu anzala minas samaaa’i maaa’an fa ahyaa bihil arda ba’da mawtihaa; inna fee zaalika la aayatal liqaw miny yasma’oon (section 8)
 66. Wa inna lakum fil an’aami la’ibrah; nusqeekum mimmmaa fee butoonihee mim baini farsinw wa damil labanann khaalisan saaa’ighallish shaaribeen
 67. Wa min samaraatin nakheeli wal a’nnaabi tattakhizoona minhu sakaranw wa rizqann hasanaa; inna fee zaalika la Aayatal liqawminy ya’qiloon
 68. Wa awhaa Rabbuka ilan-nahli anit takhizee minal jibaali buyootanw wa minash shajari wa mimmaa ya’rishoon
 69. Summma kulee min kullis samaraati faslukee subula Rabbiki zululaa; yakhruju mim butoonihaa sharaabum mukh talifun alwaanuhoo feehi shifaaa’ul linnaas, innna fee zaalika la Aayatal liqawminy yatafakkaroon
 70. Wallaahu khalaqakum suma yatawaffaakum; wa minkum many-yuradu ilaaa arzalil ‘umuri likai laa ya’lama ba’da ‘ilmin shai’aa; innal laaha ‘Aleemun Qadeer (section 9)
 71. Wallaahu faddala ba’dakum ‘alaa ba’din fir rizq; famal lazeena fuddiloo biraaaddee rizqihim ‘alaa maa malakat aimaanuhum fahum feehi sawaaa’; afabini’matil laahi yajhadoon
 72. Wallaahu ja’ala lakum min anfusikum azwaajanw wa ja’ala lakum min azwaajikum baneena wa hafadatanw wa razaqakum minat taiyibaat; afabil baatili yu’minoona wa bini’matil laahi hum yakkfuroon
 73. Wa ya’budoona min doonil laahi maa laa yamliku lahum rizqam minas samaawaati wal ardi shai’anw wa laa yastatee’oon
 74. Falaa tadriboo lillaahil amsaal; innal laaha ya’lamu wa antum laa ta’lamoon
 75. Darabal laahu masalan ‘abdam mammlookal laa yaqdiru ‘alaa shai’inw wa marrazaqnaahu mminnaa rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirranw wa jahra; hal yasta-woon; alhamdu lillaah; bal aksaruhum laa ya’lamoon
 76. Wa darabal laahu masalar rajulaini ahaduhumaaa abkamu laa yaqdiru ‘alaa shai’inw wa huwa kallun ‘alaa mawlaahu ainamaa yuwajjihhu laa yaati bikhairin hal yastawee huwa wa many-yaamuru bil’adli wa huwa ‘alaa Siraatim Mustaqeem (section 10)
 77. Wa lillaahi ghaibus samaawaati wal ard; wa maaa amrus Saa’ati illaa kalamhil basari aw huwa aqrab; innal laaha ‘alaaa kulli shai’in Qadeer
 78. Wallaahu akhrajakum mim butooni ummahaatikum laa ta’lamoona shai’anw wa ja’ala lakumus sam’a wal absaara wal af’idata la’allakum tashkuroon
 79. Alam yaraw ilat tairi musakhkharaatin fee jawwis samaaa’i maa yumsikuhunna illal laah; inna fee zaalika la Aayaatil liqawminy yu’minoon
 80. Wallaahu ja’ala lakum mim buyootikum sakananw wa ja’ala lakum min juloodil an’aami buyootan tastakhif foonahaa yawma za’nikum wa yawma iqaamatikum wa min aswaafihaa wa awbaarihaa wa ash’aarihaaa asaasanw wa mataa’an ilaa heen
 81. Wallaahu ja’ala lakum mimmaa khalaqa zilaalanw wa ja’ala lakum minal jibaali aknaananw wa ja’ala lakum saraabeela taqeekumul harra wa saraabeela taqeekum baasakum; kazaalika yutimmu ni’matahoo alaikum la’allakum tuslimoon
 82. Fa in tawallaw fa innamaa ‘alaikal balaaghul mubeen
 83. Ya’rifoona ni’matal laahi summa yunkiroonahaa wa aksaruhumul kaafiroon (section 11)
 84. Wa yawma nab’asu min kulli ummatin shaheedan summa laa yu’zanu lillazeena kafaroo wa laa hum yusta’taboon
 85. Wa izaa ra al lazeena zalamul ‘azaaba falaa yukhaf fafu ‘anhum wa laa hum yunzaroon
 86. Wa izaa ra al lazeena ashrakoo shurakaaa’ahum qaaloo Rabbana haaa’ulaaa’i shurakaaa’unal lazeena kunnaa nad’oo min doonika fa alqaw ilaihimul qawla innakum lakaaziboon
 87. Wa alqaw ilal laahi yawma’izinis salama wa dalla ‘anhum maa kaanoo yaftaroon
 88. Allazeena kafaroo wa saddoo ‘an sabeelil laahi zidnaahum ‘azaaban fawqal ‘azaabi bimaa kaanoo yufsidoon
 89. Wa yawma nab’asu fee kulli ummmatin shaheedan ‘alaihim min anfusihim wa ji’naa bika shaheedan ‘alaa haaa’ulaaa’; wa nazzalnaa ‘alaikal Kitaaba tibyaanal likulli shai’inw wa hudanw wa rahmatanw wa bushraa lilmuslimeen (section 12)
 90. Innal laaha ya’muru bil ‘adli wal ihsaani wa eetaaa’i zil qurbaa wa yanhaa ‘anil fahshaaa’i wal munkari walbagh-i’ ya’izukum la’allakum tazakkaroon
 91. Wa awfoo bi Ahdil laahi izaa ‘aahattum wa laa tanqudul aimaana ba’da tawkeedihaa wa qad ja’altumul laaha ‘alaikum kafeelaa; innal laaha ya’lamu maa taf’aloon
 92. Wa laa takoonoo kallatee naqadat ghazlahaa mim ba’di quwwatin ankaasaa; tattakhizoona aimaanakum dakhalam bainakum an takoona ummatun hiya arbaa min ummah; innnamaa yablookumul laahu bih; wa la yubaiyinanna lakum yawmal Qiyaamati maa kuntum feehi takhtalifoon
 93. Wa law shaaa’al laahu laja’alakum ummmatanw waahidatanw wa laakiny yudillu many-yashaaa’u wa yahdee many-yashaaa’; wa latus’alunna ‘ammaa kuntum ta’maloon
 94. Wa laa tattakhizooo aimaanakum dakhalam bainakum fatazilla qadamum ba’da subootihaa wa tazooqus sooo’a bima sadattum ‘an sabeelil laahi wa lakum ‘azaabun ‘azeem
 95. Wa laa tashtaroo bi ‘ahdil laahi samanan qaleelaa; innamaa ‘indal laahi huwa khairul lakum in kuntum ta’lamoon
 96. maa ‘indakum yanfadu wa maa ‘indal laahi baaq; wa lanajziyannal lazeena sabarooo ajjrahum bi ahsani maa kaanoo ya’maloon
 97. Man ‘amila saaliham min zakarin aw unsaa wa huwa mu’minun falanuhyiyannahoo hayaatan taiiyibatanw wa lanajzi yannnahum ajrahum bi ahsani maa kaanoo ya’maloon
 98. Fa izaa qara tal Quraana fasta’iz billaahi minashh Shai taanir rajeem
 99. Innahoo laisa lahoo sultaanun ‘alal lazeena aamanoo wa ‘alaa Rabbihim yatawakkaloon
 100. Innnamaa sultaanuhoo ‘alal lazeena yatawallawnahoo wallazeena hum bihee mushrikoon (section 13)
 101. Wa izaa baddalnaaa Aayatam makaana Aayatinw wal laahu a’lamu bimaa yunazzilu qaalooo innamaa anta muftar; bal aksaruhum laa ya’lamoon
 102. Qul nazzalahoo Roohul Qudusi mir Rabbika bilhaqqi liyusabbital lazeena aamanoo wa hudanw wa bushraa lilmuslimeen
 103. Wa laqad na’lamu annahum yaqooloona innamaa yu’allimuhoo bashar; lisaanul lazee yulhidoona ilaihi a’ja miyyunw wa haaza lisaanun ‘Arabiyyum mubeen
 104. Innal lazeena laa yu’minoona bi Aayaatil laahi laa yahdehimul laahu wa lahum ‘azaabun aleem
 105. Innamaa yaftaril kazibal lazeena laa yu’minoona bi Aayaatil laahi wa ulaaa’ika humul kaaziboon
 106. man kafara billaahi mim ba’di eemaanihee illaa man ukriha wa qalbuhoo mutmma’innum bil eemaani wa laakim man sharaha bilkufri sadran fa’alaihim ghadabum minal laahi wa lahum ‘azaabun ‘azeem
 107. Zaalika bi annahumus tahabbul hayaatad dunyaa ‘alal Aakhirati wa annal laaha laa yahdil qawmal kaafireen
 108. Ulaaa’ikal lazeena taba’al laahu ‘alaa quloobihim wa sam’ihim wa absaarihim wa ulaaa’ika humul ghaafiloon
 109. Laa jarama annnahum fil Aakhirati humul khasiroon
 110. Summa inna Rabbaka lillazeena haajaroo mim ba’dimaa futinoo summma jaahadoo wa sabaroo inna Rabbaka mim ba’dihaa la Ghafoorur Raheem (section 14)
 111. Yawma taatee kullu nafsin tujaadilu ‘an nafsihaa wa tuwaffaa kullu nafsim maa ‘amilat wa hum laa yuzlamoon
 112. Wa darabal laahu masalan qaryatan kaanat aaminatam mutma’innatany yaaateehaa rizquhaa raghadam min kulli makaanin fakafarat bi an’umil laahi fa azaaqahal laahu libaasal joo’i walkhawfi bimaa kaanoo yasna’oon
 113. Wa laqad jaaa’ahum Rasoolum minhum fakazzaboohu fa akhazahumul ‘azaabu wa hum zaalimoon
 114. Fakuloo mimmaa razaqa kumul laahu halaalan taiyibanw washkuroo ni’matal laahi in kuntum iyyaahu ta’budoon
 115. Innamaa harama ‘alai kumul maitata waddama wa lahmal khinzeeri wa maaa uhilla lighairil laahi bihee famanid turra ghaira baaghinw wa laa ‘aadin fa innal laaha Ghafoorur Raheem
 116. Wa laa taqooloo limaa tasifu alsinatukumul kaziba haaza halaalunw wa haazaa haraamul litaftaroo ‘alal laahil kazib; innal lazeena yaftaroona ‘alal laahil kaziba laa yuflihoon
 117. Mata’un qaleelunw wa lahum ‘azaabun aleem
 118. Wa ‘alal lazeena haadoo harramnaa ma qasasnaa ‘alaika min qablu wa maa zalamanaahum  wa laakin kaanoo anfusahum yazlimoon
 119. Summma inna Rabbaka lillazeena ‘amilus sooo’a bijahaalatin summa taaboo mim ba’di zaaalika wa aslahoo inna Rabbaka mim ba’dihaa la Ghafoorur Raheem (section 15)
 120. Inna Ibraaheema kaana ummatan qaanital lillaahi Haneefanw wa lam yakuminal mushrikeen
 121. Shaakiral li an’umih; ijtabaahu wa hadaahu ilaa Siraatim Muustaqeem
 122. Wa aatainaahu fid dunyaa hasanah; wa innahoo fil Aakhirati laminas saaliheen
 123. Summma awhainaa ilaika anit tabi’ Millata Ibraaheema haneefaa; wa maa kaana minal mushrikeen
 124. Innnamaa ju’ilas Sabtu ‘alal lazeenakhtalafoo feeh; wa inna Rabbaka la yahkumu bainahum Yawmal Qiyaamati feemaa kaanoo feehi yakhtalifoon
 125. Ud’u ilaa sabeeli Rabbika bilhikmati walmaw ‘izatil hasanati wa jaadilhum billatee hiya ahsan; inna Rabbaka huwa a’almu biman dalla ‘an sabeelihee wa Huwa a’lamu bilmuhtadeen
 126. Wa in ‘aaqabtum fa’aaqiboo bimisli maa ‘ooqibtum bihee wa la’in sabartum lahuwa khairul lissaabireen
 127. Wasbir wa maa sabruka illaa billaah; wa laa tahzan ‘alaihim wa laa taku fee daiqim mimmaa yamkuroon
 128. Innal laaha ma’al lazeenat taqaw wal lazeena hum muhsinoon (section 16) (End Juz 14)

 

Surah Al-Isra

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Subhaanal lazeee asraa bi’abdihee lailam minal Masjidil Haraami ilal Masjidil Aqsal-lazee baaraknaa haw lahoo linuriyahoo min aayaatinaa;innahoo Huwas Samee’ul-Baseer
 2. Wa aatainaa Moosal-Kitaaba wa ja’alnaahu hudal-liBaneee Israaa’eel;
  allaa tat-takhizoo min doonee wakeelaa.
 3. Zurriyyata man hamalnaa ma’a Noohin innahoo kaana ‘abdan shakooraa
 4. Wa qadainaaa ilaa Baneee Israaa’eela fil Kitaabi latufsidunna fil ardi marratain; wa lata’lunna’uluwwan kabeeraa
 5. Fa-izaa jaaa’a wa’duoolaahumaa ba’asnaaa ‘alykum ‘ibaadal-lanaaa ulee baasin shadeedin fajaasoo khilaalad diyaar; wa kaana wa’dam maf’oolaa
 6. Summa radadnaa lakumul karrata ‘alaihim wa amdad-naakum-bi amwaalinuw wa baneen; wa ja’alnaakum aksara nafeeraa
 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaatum falahaa; fa izaa jaaa’a wa’dul aakhirati liyasooo’oo wujoo hakum wa liyadkhulul masjida kamaa dakhaloohu awwala marratinw wa liyutabbiroo maa a’law tatbeera
 8. ‘Asaa rabbukum anyyarhamakum; wa in ‘uttum ‘udnaa; wa ja’alnaa jahannama lilkaafireena haseera
 9. Inna haazal Quraana yahdee lillatee hiya aqwamu wa yubashshirul mu’mineenal lazeena ya’maloonas saalihaati anna lahum ajran kabeeraa
 10.  Wa annal lazeena laa yu’minoona bil aakhirati a’tadnaa lahum ‘azaaban aleemaa (section 1)
 11. Wa  yad’ul insaanu bishsharri du’aaa ‘ahoo bilkhayr; wa kaanal insaanu ‘ajoola
 12. Wa ja’alnal laila wannahaara Aayatayni famahawnaaa Aayatal laili wa ja’alnaaa Aayatan nahaari mubsiratal litabtaghoo fadlam mir Rabbikum wa lita’lamoo ‘adadas sineena walhisaab; wa kulla shai’in fassalnaahu tafseelaa
 13. Wa kulla insaanin alzamnaahu taaa’irahoo fee ‘unuqihee wa nukhriji lahoo Yawmal Qiyaamati kitaabany yalqaahu manshooraa
 14. Iqra kitaabaka kafaa bi nafsikal Yawma ‘alaika haseebaa
 15. Manihtadaa fa innamaa yahtadee linafsihee wa man dalla fa innamaa yadillu ‘alaihaa; wa laa taziru waaziratunw wizra ukhraa; wa maa kunnaa mu’azzibeena hatta nab’asa Rasoola
 16. Wa izaaa aradnaaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutrafeehaa fafasaqoo feehaa fahaqqa ‘alaihal qawlu fadammarnaahaa tadmeeraa
 17. Wa kam ahlaknaa minal qurooni min ba’di Nooh; wa kafaa bi Rabbika bizunoobi ‘ibaadihee Khabeeram Baseeraa
 18. Man kaana yureedul ‘aajilata ‘ajjalnaa lahoo feehaa maa nashaaa’u liman nureedu summa ja’alnaa lahoo Jahannama yaslaahaa mazmoomammad hooraa
 19. Wa man araadal Aakhirata wa sa’aa lahaa sa’yahaa wa huwa mu’minun fa ulaaa’ika kaana sa’yuhum mashkooraa
 20. Kullan numiddu haaa ‘ulaaa’i wa haaa’ulaaa’i min ‘ataaa’i rabbik; wa maa kaana ‘ataaa’u rabbika mahzooraa
 21. Unzur kaifa faddalnaa ba’dahum ‘alaa ba’d; wa lal Aakhiratu akbaru darajaatinw wa akbaru tafdeelaa
 22. Laa taj’al ma’al laahi ilaahan aakhara fataq’uda mazoomam makhzoolaa (section 2)
 23. Wa qadaa Rabbuka allaa ta’budooo illaaa iyyaahu wa bilwaalidaini ihsaanaa; immaa yablughanna ‘indakal kibara ahaduhumaaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaaa uffinw wa laa tanharhumaa wa qullahumaa qawlan kareemaa
 24. Wakhfid lahumaa janaahaz zulli minar rahmati wa qur Rabbir hamhumaa kamaa rabbayaanee sagheera
 25. Rabbukum a’lamu bimaa fee nufoosikum; in takoonoo saaliheena fa innahoo kaana lil awwaabeena Ghafoooraa
 26. Wa aati zal qurbaa haqqahoo walmiskeena wabnas sabeeli wa laa tubazzir tabzeeraa
 27. Innal mubazzireena kaanoo ikhwaanash shayaateeni wa kaanash shaytaanu li Rabbihee kafooraa
 28. Wa immaa tu’ridanna ‘anhum ubtighaaa’a rahmatim mir rabbika tarjoohaa faqul lahum qawlam maisooraa
 29. Wa laa taj’al yadaka maghloolatan ilaa ‘unuqika wa laa tabsut haa kullal basti fataq’uda maloomam mahsooraa
 30. Inna Rabbaka yabsuturrizqa limai yashaaa’u wa yaqdir; innahoo kaana bi’ibaadihee Khabeeran Baseera (section 3)
 31. Wa laa taqtulooo awlaadakum khashyata imlaaqin nahnu narzuquhum wa iyyaakum; inna qatlahum kaana khit ‘an kabeeraa
 32. Wa laa taqrabuz zinaaa innahoo kaana faahishatanw wa saaa’a sabeelaa
 33. Wa laa taqtulun nafsal latee harramal laahu illaa bilhaqq; wa man qutila mazlooman faqad ja’alnaa liwaliyyihee sultaanan falaa yusrif fil qatli innahoo kaana mansooraa
 34. Wa laa taqraboo maalal yateemi illaa billatee hiya ahsanu hattaa yablugha ashuddah; wa awfoo bil’ahd, innal ‘ahda kaana mas’oolaa
 35. Wa awful kaila izaa kiltum wa zinoo bilqistaasil mustaqeem; zaalika khairunw wa ahsanu ta’weelaa
 36. Wa laa taqfu maa laisa laka bihee ‘ilm; innas sam’a walbasara walfu’aada kullu ulaaa’ika kaana ‘anhu mas’oolaa
 37. Wa laa tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibaala toola
 38. Kullu zaalika kaana sayyi’uhoo inda Rabbika makroohaa
 39. Zaalika mimmaaa awhaaa ilaika Rabbuka minal hikmah; wa laa taj’al ma’allaahi ilaahan aakhara fatulqaa fee Jahannama maloomam mad hooraa
 40. Afa asfaakum rabbukum bilbaneena wattakhaza minal malaaa’ikati inaasaa; innakum lataqooloona qawlan ‘azeema (section 4)
 41. Wa laqad sarrafnaa fee haazal Quraani liyazzakkaroo wa maa yazeeduhum illaa nufooraa
 42. Qul law kaana ma’ahooo aalihatun kamaa yaqooloona izal labtaghaw ilaa zil ‘Arshi Sabeela
 43. Subhaanahoo wa Ta’aalaa ‘ammaa yaqooloona ‘uluwwan kabeeraa
 44. Tusabbihu lahus samaawaatus sab’u wal ardu wa man feehinn;  wa im min shai’in illaa yusabbihu bihamdihee wa laakil laa tafqahoona tasbeehahum; innahoo kaana Haleeman Ghafooraa
 45. Wa izaa qara’ tal Quraana ja’alnaa bainaka wa bainal lazeena laa yu’minoona bil aakhirati hijaabam mastooraa
 46. Wa ja’alnaa ‘alaa quloo bihim akinnatan any yafqahoohu wa feee aazaanihim waqraa; wa izaa zakarta Rabbaka fil Quraani wahdahoo wallaw ‘alaaa adbaarihim nufooraa
 47. Nahnu a’lamu bimaa yastami’oona biheee iz yastami’oona ilaika wa iz hum najwaaa iz yaqooluz zaalimoona in tattabi’oona illaa rajulam mas hooraa
 48. Unzur kaifa daraboo lakal amsaala fadalloo falaa yastatee’oona sabeelaa
 49. Wa qaalooo ‘a izaa kunnaa ‘izaamanw wa rufaatan ‘a innaa lamab’oosoona khalqan jadeedaa
 50. Qul koonoo hijaaratan aw hadeedaa
 51. Aw khalqam mimmaa yakburu fee sudoorikum; fasa yaqooloona mai yu’eedunaa qulil lazee fatarakum awwala marrah; fasa yunghidoona ilaika ru’oosahum wa yaqooloona mataahoo; qul ‘asaaa any yakoona qareeba
 52. Yawma yad’ookum fatastajeeboona bihamdihee wa tazunnoona il labistum illaa qaleela (section 5)
 53. Wa qul li’ibaadee yaqoolul latee hiya ahsan; innash shaitaana yanzaghu bainahum; innash shaitaana kaana lil insaani ‘aduwwam mubeenaa
 54. Rabbukum a’lamu bikum iny yasha’ yarhamkum aw iny yasha’ yu’azzibkum; wa maaa arsalnaaka ‘alaihim wakeelaa
 55. Wa Rabbuka a’lamu biman fis samaawaati wal ard; wa laqad faddalnaa ba’dan Nabiyyeena ‘alaa ba’dinw wa aatainaaa Daawooda Zabooraa
 56. Qulid ‘ul lazeena za’amtum min doonihee falaa yamlikoona kashfad durri’ankum wa laa tahweelaa
 57. Ulaaa’ikal lazeena yad’oona yabtaghoona ilaa Rabbihimul waseelata ayyuhum aqrabu wa yarjoona rahmatahoo wa yakhaafoona ‘azaabah; inna ‘azaaba rabbika kaana mahzooraa
 58. Wa in min qaryatin illaa Nahnu muhlikoohaa qabla Yawmil Qiyaamati aw mu’az ziboohaa ‘azaaban shadeedaa; kaana zaalika fil Kitaabi mastooraa
 59. Wa maa mana’anaaa an nursila bil aayaati illaaa an kazzaba bihal awwaloon; wa aatainaa Samoodan naaqata mubsiratan fazalamoo bihaa; wa maa nursilu bil aayaati illaa takhweefaa
 60. Wa iz qulnaa laka inna rabbaka ahaata binnaas; wa maa ja’alnar ru’yal lateee arainaaka illaa fitnatal linnaasi washshajaratal mal’oonata fil quraan; wa nukhaw wifuhum famaa yazeeduhum illa tughyaanan kabeeraa (section 6)
 61. Wa iz qulnaa lil malaaa’ikatis judoo li Aadama fasajadooo illaaa Ibleesa qaala ‘a-asjudu liman khalaqta teena
 62. Qaala ara’aytaka haazal lazee karramta ‘alaiya la’in akhartani ilaa Yawmil Qiyaamati la ahtanikanna zurriyyatahooo illaa qaleelaa
 63. Qaalaz hab faman tabi’aka minhum fa inna Jahannama jazaaa’ukum jazaaa’am mawfooraa
 64. Wastafziz manis tata’ta minhum bisawtika wa ajlib ‘alaihim bikhailika wa rajilika wa shaarik hum fil amwaali wal awlaadi wa ‘idhum; wa maa ya’iduhumush Shaitaanu illaa ghurooraa
 65. Inna ‘ibaadee laisa laka ‘alaihim sultaan; wa kafaa bi Rabbika Wakeelaa
 66. Rabbukumul lazee yuzjee lakumul fulka fil bahri litabtaghoo min fadlih; innahoo kaana bikum Raheemaa
 67. Wa izaa massakumuddurru fil bahri dalla man tad’oona illaaa iyyaahu falammaa najjaakum ilal barri a’radtum; wa kaanal insaanu kafooraa
 68. Afa amintum any yakhsifa bikum jaanibal barri aw yursila ‘alaikum haasiban summa laa tajidoo lakum wakeelaa
 69. Am amintum any yu’eedakum feehi taaratan ukhraa fa yursila ‘alaikum qaasifam minar reehi fa yugh riqakum bimaa kafartum summa laa tajidoo lakum ‘alainaa bihee tabee’aa
 70. Wa laqad karramnaa Baneee aadama wa hamalnaahum fil barri walbahri wa razaqnaahum minat taiyibaati wa faddalnaahum ‘alaa kaseerim mimman khalaqnaa tafdeelaa (section 7)
 71. Yawma nad’oo kulla unaasim bi imaamihim faman ootiya kitaabahoo bi yameenihee fa ulaaa’ika yaqra’oona kitaabahum wa laa yuzlamoona fateelaa
 72. Wa man kaana fee haaziheee a’maa fahuwa fil aakhirati a’maa wa adallu sabeelaa
 73. Wa in kaadoo la yaftinoonaka ‘anil lazeee awhainaaa ilaika litaftariya ‘alainaaa ghairahoo wa izallat takhazooka khaleelaa
 74. Wa law laaa an sabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilaihim shai’an qaleela
 75. Izal la azaqnaaka di’fal hayaati wa di’fal mamaati summa laa tajidu laka ‘alainaa naseeraa
 76. Wa in kaadoo la yastafizzoonaka minal ardi liyukhri jooka minhaa wa izal laa yalbasoona khilaafaka illaa qaleelaa
 77. Sunnata man qad arsalnaa qablakamir Rusulinaa wa laa tajidu lisunnatinaa tahweelaa
 78. Aqimis Salaata liduloo kish shamsi ilaa ghasaqil laili wa quraanal Fajri inna quraa nal Fajri kaana mashhoodaa
 79. Wa minal laili fatahajjad bihee naafilatal laka ‘asaaa any yab’asaka Rabbuka Maqaamam Mahmoodaa
 80. Wa qur Rabbi adkhilnee mudkhala sidqinw wa akhrijnee mukhraja sidqinw waj’al lee milladunka sultaanan naseeraa
 81. Wa qul jaaa’al haqqu wa zahaqal baatil; innal baatila kaana zahooqaa
 82. Wa nunazzilu minal quraani maa huwa shifaaa’unw wa rahmatullil mu’mineena wa laa yazeeduz zaalimeena illaa khasaaraa
 83. Wa izaaa an’amnaa ‘alal insaani a’rada wa na-aa bijaani bihee wa izaa massahush sharru kaana ya’oosaa
 84. Qul kulluny ya’malu ‘alaa shaakilatihee fa rabbukum a’lamu biman huwa ahdaa sabeelaa (section 9)
 85. Wa yas’aloonaka ‘anirrooh; qulir roohu min amri rabbee wa maaa ooteetum minal ‘ilmi illaa qaleelaa
 86. Wa la’in shi’naa lanaz habanna billazeee awhainaaa ilaika summa laa tajidu laka bihee ‘alainaa wakeelaa
 87. Illaa rahmatam mir Rabbik; inna fadlahoo kaana ‘alaika kabeeraa
 88. Qul la’inij tama’atil insu waljinnu ‘alaaa any ya’too bimisli haazal quraani laa ya’toona bimislihee wa law kaana ba’duhum liba ‘din zaheeraa
 89. Wa laqad sarrafnaa linnaasi fee haazal quraani min kulli masalin fa abaaa aksarun naasi illaa kufooraa
 90. Wa qaaloo lan nu’mina laka hattaa tafjura lanaa minal ardi yamboo’aa
 91. Aw takoona laka jannatum min nakheelinw wa ‘inabin fatufajjiral anhaara khilaalahaa tafjeeraa
 92. Aw tusqitas samaaa’a kamaa za’amta ‘alainaa kisafan aw ta’tiya billaahi wal malaaa’ikati qabeelaa
 93. Aw yakoona laka baitum min zukhrufin aw tarqaa fis samaaa’i wa lan nu’mina liruqiyyika hatta tunazzila ‘alainaa kitaaban naqra’uh; qul Subhaana Rabbee hal kuntu illaa basharar Rasoolaa (section 10)
 94. Wa maa mana’an naasa any yu’minooo iz jaaa’ahumul hudaaa illaaa an qaalooo aba’asal laahu basharar Rasoolaa
 95. Qul law kaana fil ardi malaaa ‘ikatuny yamshoona mutma’in neena lanazzalnaa ‘alaihim minas samaaa’i malakar Rasoolaa
 96. Qul kafaa billaahi shaheedam bainee wa bainakum; innahoo kaana bi’ibaadihee Khabeeram Baseeraa
 97. Wa mai yahdil laahu fahuwal muhtad; wa mai yudlil falan tajida lahum awliyaaa’a min doonih; wa nahshuruhum Yawmal Qiyaamati ‘alaa wujoohihim umyanw wa bukmanw wa summaa; ma’waahum Jahannamu kullamaa khabat zidnaahum sa’eeraa
 98. Zaalika jazaa’uhum bi annahum kafaroo bi aayaatinaa wa qaalooo ‘a izaa kunnaa ‘izaamanw wa rufaatan ‘a innaa la mab’oosoona khalqan jadeedaa
 99. Awalam yaraw annal laahal lazee khalaqas samaawaati wal arda qaadirun ‘alaaa any yakhluqa mislahum wa ja’ala lahum ajalal laa raiba fee; fa abaz zaalimoona illaa kufooraa
 100. Qul law antum tamlikoona khazaaa’ina rahmati Rabbeee izal la amsaktum khash yatal infaaq; wa kaanal insaanu qatooraa (section 11)
 101. Wa laqad aatainaa Moosaa tis’a Aayaatim baiyinaatin fas’al Baneee Israaa’eela iz jaaa’ahum faqaala lahoo Fir’awnu inee la azunnuka yaa Moosaa mas hooraa
 102. Qaala laqad ‘alimta maaa anzala haaa’ulaaa’i illaa Rabbus samaawaati wal ardi basaaa’ira wa innee la azun nuka yaa Fir’awnu masbooraa
 103. Fa araada any yastafizzahum minal ardi fa aghraqnaahu wa mam ma’ahoo jamee’aa
 104. Wa qulnaa min ba’dihee li Baneee Israaa’eelas kunul arda fa izaa jaaa’a wa’dul aakhirati ji’naa bikum lafeefaa
 105. Wa bilhaqqi anzalnaahu wa bilhaqqi nazal; wa maaa arsalnaaka illaa mubash shiranw wa nazeeraa
 106. Wa quraanan faraqnaahu litaqra ahoo ‘alan naasi ‘alaa muksinw wa nazzalnaahu tanzeelaa
 107. Qul aaminoo biheee aw laa tu’minoo; innal lazeena ootul ‘ilma min qabliheee izaa yutlaa ‘alaihim yakhirroona lil azqaani sujjadaa
 108. Wa yaqooloona Subhaana Rabbinaaa in kaana wa’du Rabbinaa lamaf’oolaa
 109. Wa yakhirroona lil azqaani yabkoona wa yazeeduhum khushoo’aa (make sajda)
 110. Qulid’ul laaha awid’ur Rahmaana ayyam maa tad’oo falahul asmaaa’ul Husnaa; wa laa tajhar bi Salaatika wa laa tukhaafit bihaa wabtaghi baina zaalika sabeela
 111. Wa qulil hamdu lillaahil lazee lam yattakhiz waladanw wa lam yakul lahoo shareekun fil mulki wa lam yakul lahoo waliyyum minaz zulli wa kabbirhu takbeeraa (section 12)

 

Surah Al-Kahf

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alhamdu lillaahil lazeee anzala ‘alaa ‘abdihil kitaaba wa lam yaj’al lahoo ‘iwajaa
 2. Qaiyimal liyunzira ba’asan shadeedam mil ladunhu wa yubashshiral mu’mineenal lazeena ya’maloonas saalihaati anna lahum ajran hasanaa
 3. Maakiseena feehi abadaa
 4. Wa yunziral lazeena qaalut takhazal laahu waladaa
 5. Maa lahum bihee min ‘ilminw wa laa li aabaaa’ihim; kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim; iny yaqooloona illaa kazibaa
 6. Fala’allaka baakhi’un nafsaka ‘alaaa aasaarihim illam yu’minoo bihaazal hadeesi asafaa
 7. Innaa ja’alnaa ma ‘alal ardi zeenatal lahaa linabluwahum ayyuhum ahsanu ‘amalaa
 8. Wa innaa la jaa’iloona maa ‘alaihaa sa’eedan juruzaa
 9. Am hasibta anna Ashaabal Kahfi war Raqeemi kaanoo min Aayaatinaa ‘ajabaa
 10. Iz awal fityatu ilal Kahfi faqaaloo Rabbanaaa aatinaa mil ladunka rahmatanw wa haiyi’ lanaa min amrinaa rashadaa
 11. Fadarabnaa ‘alaaa aazaanihim fil Kahfi seneena ‘adadaa
 12. Summa ba’asnaahum lina’lama ayyul hizbaini ahsaa limaa labisooo amadaa (section 1)
 13. Nahnu naqussu ‘alaika naba ahum bilhaqq; innahum fityatun aamanoo bi Rabbihim wa zidnaahum hudaa
 14. Wa rabatnaa ‘alaa quloo bihim iz qaamoo faqaaloo Rabbunaa Rabbus samaawaati wal ardi lan nad’uwa min dooniheee ilaahal laqad qulnaaa izan shatataa
 15. Haaa’ulaaa’i qawmunat takhazoo min dooniheee aalihatal law laa yaatoona ‘alaihim bisultaanim baiyin; faman azlamu mimmaniftaraa ‘alal laahi kazibaa
 16. Wa izi’tazal tumoohum wa maa ya’budoona illal laaha faawooo ilal kahfi yanshur lakum Rabbukum mir rahmatihee wa yuhaiyi’ lakum min amrikum mirfaqa
 17. Wa tarash shamsa izaa tala’at tazaawaru ‘an kahfihim zaatal yameeni wa izaa gharabat taqriduhum zaatash shimaali wa hum fee fajwatim minh; zaalika min Aayaatillaah; mai yahdil laahu fahuwal muhtad, wa mai yudlil falan tajida lahoo waliyyam murshidaa (section 2)
 18. Wa tahsabuhum ayqaazanw wa hum ruqood; wa nuqallibuhum zaatal yameeni wa zaatash shimaali wa kalbuhum baasitun ziraa’ayhi bilwaseed; lawit tala’ta ‘alaihim la wallaita minhum firaaranw wa lamuli’ta minhum ru’ba
 19. Wa kazaalika ba’asnaahum liyatasaaa’aloo bainahum; qaala qaaa’ilum minhum kam labistum qaaloo labisnaa yawman aw ba’da yawm; qaaloo Rabbukum a’lamu bimaa labistum fab’asooo ahadakum biwariqikum haazihee ilal madeenati falyanzur ayyuhaaa azkaa ta’aaman falyaatikum birizqim minhu walyatalattaf wa laa yush’iranna bikum ahadaa
 20. Innahum iny yazharoo ‘alaikum yarjumookum aw yu’eedookum fee millatihim wa lan tuflihooo izan abadaa
 21. Wa kazaalika a’sarnaa ‘alaihim liya’lamooo anna wa’dal laahi haqqunw wa annas Saa’ata laa raiba feehaa iz yatanaaza’oona bainahum amrahum faqaalub noo ‘alaihim bunyaanaa; Rabbuhum a’lamu bihim; qaalal lazeena ghalaboo ‘alaaa amrihim lanat takhizanna ‘alaihim masjidaa
 22. Sa yaqooloona salaasatur raabi’uhum kalbuhum wa yaqooloona khamsatun saadisuhum kalbuhum rajmam bilghaib; wa yaqooloona sab’atunw wa saaminuhum kalbuhum; qur Rabbeee a’lamu bi’iddatihim maa ya’lamuhum illaa qaleel; falaa tumaari feehim illaa miraaa’an zaahiranw wa laa tastafti feehim minhum ahadaa (section 3)
 23. Wa laa taqoolanna lishai’in innee faa’ilun zaalika ghadaa
 24. Illaaa any yashaaa’al laah; wazkur Rabbaka izaa naseeta wa qul ‘asaaa any yahdiyani Rabbee li aqraba min haazaa rashadaa
 25. Wa labisoo fee kahfihim salaasa mi’atin sineena wazdaadoo tis’aa
 26. Qulil laahu a’lamu bimaa labisoo lahoo ghaibus samaawaati wal ardi absir bihee wa asmi’; maa lahum min doonihee minw waliyyinw wa laa yushriku fee hukmihee ahadaa
 27. Watlu maaa oohiya ilaika min Kitaabi Rabbika laa mubaddila li Kalimaatihee wa lan tajida min doonihee multahadaa
 28. Wasbir nafsaka ma’al lazeena yad’oona Rabbahum bilghadaati wal’ashiyyi yureedoona Wajhahoo wa laa ta’du ‘aynaaka ‘anhum tureedu zeenatal hayaatid dunyaa wa laa tuti’ man aghfalnaa qalbahoo ‘an zikrinaa wattaba’a hawaahu wa kaana amruhoo furutaa
 29. Wa qulil haqqu mir Rabbikum faman shaaa’a falyu’minw wa man shaaa’a falyakfur; innaaa a’tadnaa lizzaalimeena Naaran ahaata bihim suraadiquhaa; wa iny yastagheesoo yughaasoo bimaaa’in kalmuhli yashwil wujooh’ bi’sash-sharaab; wa saaa’at murtafaqaa
 30. Innal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati innaa laa nudee’u ajra man ahsana ‘amalaa
 31. Ulaaa’ika lahum Jannaatu ‘Adnin tajree min tahtihimul anhaaru yuhallawna feehaa min asaawira min zahabinw wa yalbasoona siyaaban khudram min sundusinw wa istabraqim muttaki’eena feehaa ‘alal araaa’ik; ni’mas sawaab; wa hasunat murtafaqaa (section 4)
 32. Wadrib lahum masalar rajulaini ja’alnaa li ahadihimaa jannataini min a’naabinw wa hafafnaahumaa binakhilinw wa ja’alnaa bainahumaa zar’aa
 33. Kiltal jannataini aatat ukulahaa wa lam tazlim minhu shai’anw wa fajjarnaa khi laalahumaa naharaa
 34. Wa kaana lahoo samarun faqaala lisaahibihee wa huwa yuhaawiruhoo ana aksaru minka maalanw wa a’azzu nafaraa
 35. Wa dakhala jannatahoo wa huwa zaalimul linafsihee qaala maaa azunnu an tabeeda haaziheee abadaa
 36. Wa maaa azunnus Saa’ata qaaa’imatanw wa la’ir rudittu ilaa Rabbee la ajidanna khairam minhaa munqalabaa
 37. Qaala lahoo saahibuhoo wa huwa yuhaawiruhooo akafarta billazee khalaqaka min turaabin summa min nutfatin summa sawwaaka rajulaa
 38. Laakinaa Huwal laahu Rabbee wa laa ushriku bi Rabbeee ahadaa
 39. Wa law laaa iz dakhalta jannataka qulta maa shaaa’al laahu laa quwwata illaa billaah; in tarani ana aqalla minka maalanw wa waladaa
 40. Fa’asaa Rabeee any yu’tiyani khairam min jannatika wa yursila ‘alaihaa husbaanam minas samaaa’i fatusbiha sa’eedan zalaqaa
 41. Aw yusbiha maaa’uhaaa ghawran falan tastatee’a lahoo talabaa
 42. Wa uheeta bisamarihee faasbaha yuqallibu kaffaihi ‘alaa maaa anfaqa feehaa wa hiya khaawiyatun ‘alaa ‘urooshihaa wa yaqoolu yaalaitanee lam ushrik bi Rabbeee ahadaa
 43. Wa lam takul lahoo fi’atuny yansuroonahoo min doonil laahi wa maa kaana muntasiraa
 44. Hunaalikal walaayatu lillaahil haqq; huwa khairun sawaabanw wa khairun ‘uqbaa (section 5)
 45. Wadrib lahum masalal hayaatid dunyaa kamaaa’in anzalnaahu minas samaaa’i fakhtalata bihee nabaatul ardi fa asbaha hasheeman tazroo hur riyaah; wa kaanal laahu ‘alaa kulli shai’im muqtadiraa
 46. Almaalu walbanoona zeenatul hayaatid dunya wal baaqiyaatus saalihaatu khairun ‘inda Rabbika sawaabanw wa khairun amalaa
 47. Wa yawma nusaiyirul jibaala wa taral arda baariza tanw wa hasharnaahum falam nughaadir minhum ahadaa
 48. Wa ‘uridoo ‘alaa Rabbika saffaa, laqad ji’tumoonaa kamaa khalaqnaakum awala marrah; bal za’amtum allannaj’ala lakum maw’idaa
 49. Wa wudi’al kitaabu fataral mujrimeena mushfiqeena mimmaa feehi wa yaqooloona yaa wailatanaa maa lihaazal kitaabi laa yughaadiru saghee ratanw wa laa kabeeratan illaaa ahsaahaa; wa wajadoo maa ‘amiloo haadiraa; wa laa yazlimu Rabbuka ahadaa (Section 6)
 50. Wa iz qulnaa lil malaaa’ikatis judoo li Aadama fasajadooo illaaa Ibleesa kaana minal jinni fafasaqa ‘an amri Rabbih; afatattakhizoonahoo wa zurriyatahooo awliyaaa’a min doonee wa hum lakum ‘aduww; bi’sa lizzaalimeena badalaa
 51. Maaa ash hattuhum khalqas samaawaati wal ardi wa laa khalqa anfusihim wa maa kuntu muttakhizal mudilleena ‘adudaa
 52. Wa Yawma yaqoolu naadoo shurakaaa’i yal lazeena za’amtum fada’awhum falam yastajeeboo lahum wa ja’alnaa bainahum maw biqaa
 53. Wa ra al mujrimoonan Naara fazannooo annahum muwaaqi’oohaa wa lam yajidoo ‘anhaa masrifaa (section 7)
 54. Wa laqad sarrafnaa fee haazal quraani linnaasi min kulli masal; wa kaanal insaanu aksara shai’in jadalaa
 55. Wa maa mana’an naasa any yu’minooo iz jaaa’ahumul hudaa wa yastaghfiroo Rabbahum illaaa an taatiyahum sunnatul awwaleena aw yaatiyahumul ‘azaabu qubulaa
 56. Wa maa nursilul mursaleena illaa mubashshireena wa munzireen; wa yujaadilul lazeena kafaroo bilbaatili liyudhidoo bihil haqqa wattakhazooo Aayaatee wa maaa unziroo huzuwaa
 57. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayaati Rabbihee fa-a’rada ‘anhaa wa nasiya maa qaddamat yadaah; innaa ja’alnaa ‘alaa quloobihim akinnatan any yafqahoohu wa feee aazaanihim waqraa; wa in tad’uhum ilal hudaa falany yahtadooo izan abadaa
 58. Wa Rabbukal Ghafooru zur rahmati law yu’aakhi zuhum bimaa kasaboo la ‘ajjala lahumul ‘azaab; bal lahum maw’idul lany yajidoo min doonihee maw’ilaa
 59. Wa tilkal quraaa ahlak nahum lammaa zalamoo wa ja’alnaa limahlikihim maw’idaa (section 8)
 60. Wa iz qaalaa Moosaa lifataahu laaa abrahu hattaaa ablugha majma’al bahrayni aw amdiya huqubaa
 61. Falammaa balaghaa majma’a bainihimaa nasiyaa hootahumaa fattakhaza sabeelahoo fil bahri sarabaa
 62. Falammaa jaawazaa qaala lifataahu aatinaa ghadaaa’anaa laqad laqeena min safarinaa haazaa nasabaa
 63. Qaala ara’ayta iz awainaaa ilas sakhrati fa innee naseetul hoota wa maaa ansaaneehu illash Shaitaanu an azkurah; wattakhaza sabeelahoo fil bahri’ajabaa
 64. Qaala zaalika maa kunnaa nabghi; fartaddaa ‘alaa aasaari him maa qasasaa
 65. Fa wajadaa ‘abdam min ‘ibaadinaaa aatainaahu Rahmatam min ‘indinaa wa ‘allamnaahu mil ladunnaa ‘ilmaa
 66. Qaala lahoo Moosaa hal attabi’uka ‘alaaa an tu’allimani mimmaa ‘ullimta rushdaa
 67. Qaalaa innaka lan tastatee’a ma’iya sabraa
 68. Wa kaifa tasbiru ‘alaa maa lam tuhit bihee khubraa
 69. Qaala satajiduneee in shaa ‘al laahu saabiranw wa laaa a’see laka amraa
 70. Qaala fa init taba’tanee falaa tas’alnee ‘an shai’in hattaaa uhdisa laka minhu zikraa (section 9)
 71. Fantalaqaa hattaaa izaa rakibaa fis safeenati kharaqahaa qaala akharaqtahaa litughriqa ahlahaa laqad ji’ta shai’an imraa
 72. Qaala alam aqul innaka lan tastatee’a ma’iya sabraa
 73. Qaala laa tu’aakhiznee bimaa naseetu wa laa turhiqnee min amree ‘usraa
 74. Fantalaqaa hattaa izaa laqiyaa ghulaaman faqatalahoo qaala aqatalta nafsan zakiy yatam bighairi nafs; laqad ji’ta shai’an nukraa (End Juz 15)
 75. Qaala alam aqul laka innaka lan tastatee’a ma’iya sabraa
 76. Qaala in sa altuka ‘an shai’im ba’dahaa falaa tusaahibnee qad balaghta mil ladunnee ‘uzraa
 77. Fantalaqaa hattaaa izaaa atayaaa ahla qaryatinis tat’amaaa ahlahaa fa abaw any yudaiyifoohumaa fawajadaa feehaa jidaarany yureedu any yanqadda fa aqaamah; qaala law shi’ta lattakhazta ‘alaihi ajraa
 78. Qaala haazaa firaaqu bainee wa bainik; sa unabbi’uka bi ta’weeli maa lam tastati’ ‘alaihi sabraa
 79. Ammas safeenatu fakaanat limasaakeena ya’maloona fil bahri fa arattu an a’eebahaa wa kaana waraaa’ ahum malikuny yaakhuzu kulla safeenatin ghasbaa
 80. Wa aammal ghulaamu fakaana abawaahu mu’minaini fakhasheenaaa any yurhiqa humaa tughyaananw wa kufraa
 81. Faradnaa any yubdila humaa Rabbuhumaa khairam minhu zakaatanw wa aqraba ruhmaa
 82. Wa ammal jidaaru fakaana lighulaamaini yateemaini fil madeenati wa kaana tahtahoo kanzul lahumaa wa kaana aboohumaa saalihan fa araada Rabbuka any yablughaaa ashuddahumaa wa yastakhrijaa kanzahumaa rahmatam mir Rabbik; wa maa fa’altuhoo ‘an amree; zaalika taaweelu maa lam tasti’ ‘alaihi sabra (section 10)
 83. Wa yas’aloonaka ‘an Zil Qarnaini qul sa atloo ‘alaikum minhu zikraa
 84. Innaa makkannaa lahoo fil ardi wa aatainaahu min kulli shai’in sababaa
 85. Fa atba’a sababaa
 86. Hattaaa izaa balagha maghribash shamsi wajadahaaa taghrubu fee ‘aynin hami’a tinw wa wajada ‘indahaa qawmaa; qulnaa yaa Zal Qarnaini immaaa an tu’az ziba wa immaaa an tattakhiza feehim husnaa
 87. Qaala amma man zalama fasawfa nu’azzibuhoo summa yuraddu ilaa Rabbihee fa yu ‘azzibuhoo azaaban nukraa
 88. Wa ammaa man aamana wa ‘amila saalihan falahoo jazaaa’anil husnaa wa sanaqoolu lahoo min amrinaa yusraa
 89. Summa atba’a sababaa
 90. Hattaaa izaa balagha matli’ash shamsi wajdahaa tatlu’u alaa qawmil lam naj’al lahum min doonihaa sitraa
 91. Kazaalika wa qad ahatnaa bimaa ladaihi khubraa
 92. Summa atba’a sababaa
 93. Hattaaa izaa balagha bainas saddaini wajada min doonihimaa qawmal laa yakaa doona yafqahoona qawlaa
 94. Qaaloo yaa Zal qarnaini inna Ya’jooja wa Ma’jooja mufsidoona fil ardi fahal naj’alu laka kharjan ‘alaaa an taj’ala bainanaa wa bainahum saddaa
 95. Qaala maa makkannee feehi Rabbee khairun fa-a’eenoonee biquwwatin aj’al bainakum wa bainahum radmaa
 96. Aatoonee zubaral hadeed, hattaaa izaa saawaa bainas sadafaini qaalan fukhoo hattaaa izaa ja’alahoo naaran qaala aatooneee ufrigh ‘alaihi qitraa
 97. Famas taa’ooo any yazharoohu wa mastataa’oo lahoo naqbaa
 98. Qaala haaza rahmatun mir Rabbee fa izaa jaaa’a wa’du Rabbee ja’alahoo dakkaaa’a; kaana wa’du Rabbee haqqaa
 99. Wa taraknaa ba’dahum Yawma’iziny yamooju fee ba’dinw wa nufikha fis Soori fajama’naahum jam’aa
 100. Wa ‘aradnaa jahannama Yawma’izil lilkaafireena ‘ardaa
 101. Allazeena kaanat a’yunuhum fee ghitaaa’in ‘an zikree wa kaanoo laa yastatee’oona sam’aa (section 11)
 102. Afahasibal lazeena kafarooo any yattakhizoo ‘ibaadee min dooneee awliyaaa’; innaaa a’tadnaa jahannama lil kaafireena nuzulaa
 103. Qul hal nunabbi’ukum bilakhsareena a’maalaa
 104. Allazeena dalla sa’yuhum fil hayaatid dunyaa wa hum yahsaboona annahum yuhsinoona sun’aa
 105. Ulaaa’ikal lazeena kafaroo bi aayaati Rabbihim wa liqaaa’ihee fahabitat a’maaluhum falaa nuqeemu lahum Yawmal Qiyaamati waznaa
 106. Zaalika jazaaa’uhum jahannamu bimaa kafaroo wattakhazooo Aayaatee wa Rusulee huzuwaa
 107. Innal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati kaanat lahum Jannaatul Firdawsi nuzulaa
 108. Khaalideena feeha laa yabghoona ‘anhaa hiwalaa
 109. Qul law kaanal bahru midaadal li kalimaati Rabbee lanafidal bahru qabla an tanfada Kalimaatu Rabbee wa law ji’naa bimislihee madadaa
 110. Qul innamaaa ana basharun mislukum yoohaaa ilaiya annamaa ilaahukum Ilaahunw Waahid; faman kaana yarjoo liqaaa’a Rabbihee falya’mal ‘amalan saalihanw wa laa yushrik bi’ibaadati Rabbiheee ahadaa (section 12)

 

Surah Maryam

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Kaaaf-Haa-Yaa-‘Ayyyn-Saaad
 2. Zikru rahmati Rabbika ‘abdahoo Zakariyya
 3. Iz naadaa Rabbahoo nidaaa’an khafiyyaa
 4. Qaala Rabbi innee wahanal ‘azmu minnee washta ‘alar ra’su shaibanw wa lam akun bidu’aaa’ika Rabbi shaqiyyaa
 5. Wa innee khiftul mawaaliya minw waraaa’ee wa kaanat imra atee ‘aqiran fa hablee mil ladunka waliyyaa
 6. Yarisunee wa yarisu min aali Ya’qoob, waj’alhu Rabbi radiyya
 7. Yaa Zakariyyaaa innaa nubashshiruka bi ghulaamin ismuhoo Yahyaa lam naj’al lahoo min qablu samiyyaa
 8. Qaala Rabbi annaa yakoonu lee ghulaamunw wakaanat imra atee ‘aaqiranw wa qad balaghtu minal kibari ‘itiyyaa
 9. Qaala kazaalika qaala Rabbuka huwa ‘alaiya haiyinunw wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shai’aa
 10. Qaala Rabbij ‘al leee Aayah; qaala Aayatuka allaa tukalliman naasa salaasa layaalin sawiyyaa
 11. Fakharaja ‘alaa qawmihee minal mihraabi fa-awhaaa ilaihim an sabbihoo bukratanw wa ‘ashiyyaa
 12. Yaa Yahyaa khuzil Kitaaba biquwwatinw wa aatainaahul hukma sabiyyaa
 13. Wa hanaanam mil ladunnaa wa zakaatanw wa kaana taqiyyaa
 14. Wa barram biwaalidayhi wa lam yakum jabbaaran ‘asiyyaa
 15. Wa salaamun ‘alaihi yawma wulida wa yawma yamootu wa yawma yub’asu haiyyaa (section 1)
 16. Wazkur fil Kitaabi Maryama; izin tabazat min ahlihaa makaanan sharqiyyaa
 17. Fattakhazat min doonihim hijaaban fa arsalnaaa ilaihaa roohanaa fatamassala lahaa basharan sawiyyaa
 18. Qaalat inneee a’oozu bir Rahmaani minka in kunta taqiyyaa
 19. Qaala innamaa ana rasoolu Rabbiki li ahaba laki ghulaaman zakiyyaa
 20. Qaalat anna yakoonu lee ghulaamunw wa lam yamsasnee bashrunw wa lam aku baghiyyaa
 21. Qaala kazaaliki qaala Rabbuki huwa ‘alaiya haiyimunw wa linaj ‘alahooo Aayatal linnaasi wa rahmatam minnaa; wa kaana amram maqdiyyaa
 22. Fahamalat hu fantabazat bihee makaanan qasiyyaa
 23. Fa ajaaa ‘ahal makhaadu ilaa jiz’in nakhlati qaalat yaa laitanee mittu qabla haazaa wa kuntu nasyam mansiyyaa
 24. Fanaadaahaa min tahtihaaa allaa tahzanee qad ja’ala Rabbuki tahtaki sariyyaa
 25. Wa huzzeee ilaiki bijiz ‘in nakhlati tusaaqit ‘alaiki rutaban janiyyaa
 26. Fakulee washrabee wa qarree ‘ainaa; fa immaa tarayinnna minal bashari ahadan faqooleee innee nazartu lir Rahmaani sawman falan ukallimal yawma insiyyaa
 27. Fa atat bihee qawmahaa tahmiluhoo qaaloo yaa Maryamoo laqad ji’ti shai’an fariyyaa
 28. Yaaa ukhta Haaroona maa kaana abookimra’a saw’inw wa maa kaanat ummuki baghiyyaa
 29. Fa ashaarat ilaih; qaaloo kaifa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyyaa
 30. Qaala innee ‘abdullaahi aataaniyal Kitaaba wa ja’alanee Nabiyyaa
 31. Wa ja’alanee mubaarakan aina maa kuntu wa awsaanee bis Salaati waz Zakaati maa dumtu haiyaa
 32. Wa barram biwaalidatee wa lam yaj’alnee jabbaaran shaqiyyaa
 33. Wassalaamu ‘alaiya yawma wulidtu wa yawma amootu wa yawma ub’asu haiyaa
 34. Zaalika ‘Eesab-nu Maryama; qawlal haqqil lazee feehi yamtaroon
 35. Maa kaana lillaahi ai yattakhiza minw waladin Subhaanah; izaa qadaaa amran fa innamaa yaqoolu lahoo kun fa yakoon
 36. Wa innal laaha Rabbee wa Rabbukum fa’budooh; haazaa Siraatum Mustaqeem
 37. Fakhtalafal ahzaabu min bainihim fawailul lillazeena kafaroo min mashhadi Yawmin ‘azeem
 38. Asmi’ bihim wa absir Yawma ya’toonanaa laakiniz zaalimoonal yawma fee dalaalin mubeen
 39. Wa anzirhum Yawmal hasrati iz qudiyal amr; wa hum fee ghaflatinw wa hum laa yu’minoon
 40. Innaa nahnu narisul arda wa man ‘alaihaa wa ilainaa yurja’oon (section 2)
 41. Wazkur fil Kitaabi Ibraaheem; innahoo kaana siddeeqan Nabiyyaa
 42. Iz qaala li abeehi yaaa abati lima ta’budu maa laa yasma’u wa laa yubsiru wa laa yughnee ‘anka shai’aa
 43. Yaaa abati innee qad jaaa’anee minal ‘ilmi maa lam ya’tika fattabi’neee ahdika siraatan Sawiyyaa
 44. Yaaa abati laa ta’budish Shaitaan; innash Shaitaana kaana lir Rahmaani ‘asiyyaa
 45. Yaaa abati innee akhaafu ai yamassaka ‘azaabum minar Rahmaani fatakoona lish Shaitaani waliyyaa
 46. Qaala araaghibun anta ‘an aalihatee yaaa Ibraaheemu la ‘il lam tantahi la arjumannaka wahjurnee maliyyaa
 47. Qaala salaamun ‘alaika sa astaghfiru laka Rabbeee innahoo kaana bee hafiyyaa
 48. Wa a’tazilukum wa maa tad’oona min doonil laahi wa ad’oo Rabbee ‘asaaa allaaa akoona bidu’aaa’i Rabbee shaqiyyaa
 49. Fa lam ma’tazalahum wa maa ya’budoona min doonil laahi wahabnaa lahoo is-haaqa wa ya’qoob; wa kullan ja’alnaa Nabiyyaa
 50. Wa wahabnaa lahum mirrahmatinaa wa ja’alnaa lahum lisaana sidqin ‘aliyyaa (section 3)
 51. Wazkur fil Kitaabi Moosaaa; innahoo kaana mukhlasanw wa kaana Rasoolan Nabiyyaa
 52. Wa naadainaahu min jaanibit Tooril aimani wa qarrabnaahu najiyyaa
 53. Wa wahabnaa lahoo mir rahmatinaaa akhaahu Haaroona Nabiyyaa
 54. Wazkur fil Kitaabi ismaa’eel; innahoo kaana saadiqal wa’di wa kaana Rasoolan Nabiyyaa
 55. Wa kaana ya’muru ahlahoo bis Salaati waz zakaati wa kaana ‘inda Rabbihee mardiyyaa
 56. Wazkur fil Kitaabi Idrees; innahoo kaana siddeeqan Nabiyyaa
 57. Wa rafa’naahu makaanan ‘aliyyaa
 58. Ulaaa’ikal lazeena an’amal laahu ‘alaihim minan Nabiyyeena min zurriyyati Aadama wa mimman hamalnaa ma’a Noohinw wa min zurriyyati Ibraaheema wa Israaa’eela wa mimman hadainaa wajta bainaaa; izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatur Rahmaani kharroo sujjadanw wa bukiyyaa (make sajda)
 59. Fakhalafa min ba’dihim khalfun adaa’us Salaata wattaba’ush shahawaati fasawfa yalqawna ghaiyyaa
 60. Illaa man taaba wa aamana wa ‘amila saalihan fa ulaaa’ika yadkhuloonal jannata wa laa yuzlamoona shai’aa
 61. Jannaati ‘adninil latee wa’adar Rahmaanu ibaadahoo bilghaib; innahoo kaana wa’duhoo ma’tiyyaa
 62. Laa yasma’oona feehaa laghwan illaa salaamaa; wa lahum rizquhum feehaa bukratanw wa ‘ashiyyaa
 63. Tilkal jannatul latee noorisu min ‘ibaadinaa man kaana taqiyyaa
 64. Wa maa natanazzalu illaa bi amri Rabbika lahoo maa baina aideenaa wa maa khalfanaa wa maa baina zaalik; wa maa kaana Rabbuka nasiyyaa
 65. Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa fa’bud hu wastabir li’ibaadatih; hal ta’lamu lahoo samiyyaa (section 4)
 66. Wa yaqoolul insaanu ‘a izaa maa mittu lasawfa ukhraju haiyaa
 67. ‘A wa laa yazkurul insaanu annaa khalaqnaahu min qablu wa lam yaku shai’aa
 68. Fawa Rabbika lanahshu rannahum wash shayaateena summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiyyaa
 69. Summa lanan zi’anna min kulli shee’atin aiyuhum ashaddu ‘alar Rahmaani ‘itiyyaa
 70. Summa lanahnu a’lamu billazeena hum awlaa bihaa siliyyaa
 71. Wa in minkum illaa waariduhaa; kaana ‘alaa Rabbika hatmam maqdiyyaa
 72. Summa nunajjil lazeenat taqaw wa nazaruz zaalimeena feehaa jisiyyaa
 73. Wa izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatunaa baiyinaatin qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanooo aiyul fareeqaini khairum maqaamanw wa ahsanu nadiyyaa
 74. Wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ahsanu asaasanw wa ri’yaa
 75. Qul man kaana fidda laalati falyamdud lahur Rahmaanu maddaa; hattaaa izaa ra aw maa yoo’adoona immal ‘azaaba wa immas Saa’ata fasa ya’lamoona man huwa sharrum makaananw wa ad’afu jundaa
 76. Wa yazeedul laahul lazeenah tadaw hudaa; wal baaqiyaatus saalihaatu khairun ‘inda Rabbika sawaabanw wa khairum maraddaa
 77. Afara’aytal lazee kafara bi Aayaatinaa wa qaala la oota yanna maalanw wa waladaa
 78. ‘At tala’al ghaiba ‘amit takhaza ‘indar Rahmaani ‘ahdaa
 79. Kallaa; sanaktubu maa yaqoolu wa namuddu lahoo minal ‘azaabi maddaa
 80. Wa narisuhoo maa yaqoolu wa ya’teenaa fardaa
 81. Wattakhazoo min doonil laahi aalihatal liyakoonoo lahum ‘izzaa
 82. Kallaa; sa yakfuroona bi’ibaadatihim wa yakoonoona ‘alaihim diddaa (section 5)
 83. Alam tara annaaa arsalnash Shayaateena ‘alal kaafireena ta’uzzuhum azzaa
 84. Falaa ta’jal alaihim innamaa na ‘uddu lahum ‘addaa
 85. Yawma nahshurul muttaqeena ilar Rahmaani wafdaa
 86. Wa nasooqul mujrimeena ilaa Jahannama wirdaa
 87. Laa yamlikoonash shafaa’ata illaa manittakhaza ‘indar Rahmaani ‘ahdaa
 88. Wa qaalut takhazar Rahmaanu waladaa
 89. Laqad ji’tum shai’an iddaa
 90. Takaadus samaawaatu yatafattarna minhu wa tanshaq qul ardu wa takhirrul jibaalu haddaa
 91. An da’aw lir Rahmaani waladaa
 92. Wa maa yambaghee lir Rahmaani ai yattakhiza waladaa
 93. In kullu man fis samaawaati wal ardi illaaa aatir Rahmaani ‘abdaa
 94. Laqad ahsaahum wa addahum ‘addaa
 95. Wa kulluhum aateehi Yawmal Qiyaamati fardaa
 96. Innal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati sa yaj’alu lahumur Rahmaanu wuddaa
 97. Fa innamaa yassarnaahu bilisaanika litubashshira bihil muttaqeena wa tunzira bihee qawmal luddaa
 98. Wa kam ahlaknaa qabla hum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma’u lahum rikzaa (section 6)

 

Surah Ta-Ha

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Taa-Haa
 2. Maaa anzalnaa ‘alaikal Qur-aana litashqaaa
 3. Illaa tazkiratal limany yakhshaa
 4. Tanzeelam mimman khalaqal arda was samaawaatil ‘ulaa
 5. Ar-Rahmaanu ‘alal ‘Arshis tawaa
 6. Lahoo maa fis samaawaati wa maa fil ardi wa maa bainahumaa wa maa tahtassaraa
 7. Wa in tajhar bilqawli fainnahoo ya’lamus sirra wa akhfaa
 8. Allaahu laaa ilaaha illaa huwa lahul asmaa’ul husnaa
 9. Wa hal ataaka hadeesu Moosa
 10. Iz ra aa naaran faqaala li ahlihim kusooo inneee aanastu naaral la’alleee aateekum minhaa biqabasin aw ajidu ‘alan naari hudaa
 11. Falammaaa ataahaa noodiya yaa Moosaa
 12. Inneee Ana Rabbuka fakhla’ na’laika innaka bilwaadil muqaddasi Tuwaa
 13. Wa anakhtartuka fastami’ limaa yoohaa
 14. Innaneee Anal laahu laaa ilaaha illaa Ana fa’budnee wa aqimis-salaata lizikree
 15. Innas Saa’ata aatiyatun akaadu ukhfeehaa litujzaa kullu nafsin bimaa tas’aa
 16. Falaa yasuddannaka ‘anhaa mal laa yu’minu bihaa wattaba’a hawaahu fatardaa
 17. Wa maa tilka bi yamee nika yaa Moosaa
 18. Qaala hiya ‘asaaya atawakka’u alaihaa wa ahushshu bihaa ‘alaa ghanamee wa liya feehaa ma aaribu ukhraa
 19. Qaala alqihaa yaa Moosaa
 20. Fa-alqaahaa fa -izaa hiya haiyatun tas’aa
 21. Qaala khuzhaa wa laa ta khaf sanu’eeduhaa seeratahal oolaa
 22. Wadmum yadaka ilaa janaahika takhruj baidaaa’a min ghairi sooo’in Aayatan ukhraa
 23. Linuriyaka min Aayaatinal Kubra
 24. Izhab ilaa Fir’awna innahoo taghaa (section 1)
 25. Qaala Rabbish rah lee sadree
 26. Wa yassir leee amree
 27. Wahlul ‘uqdatan milli saanee
 28. Yafqahoo qawlee
 29. Waj’al lee wazeeran min ahlee
 30. Haaroona akhee
 31. Ushdud biheee azree
 32. Wa ashrik hu feee amree
 33. Kai nusabbihaka kaseeraa
 34. Wa nazkuraka kaseeraa
 35. Innaka kunta binaa baseeraa
 36. Qaala qad ooteeta su’laka yaa Moosaa
 37. Wa laqad manannaa ‘alaika marratan ukhraaa
 38. Iz awhainaaa ilaaa ummika maa yoohaaa
 39. ‘Aniqzifeehi fit Taabooti faqzifeehi fil yammi fal yul qihil yammu bis saahili ya’khuzhu ‘aduwwul lee wa ‘aduwwul lah; wa alqaitu ‘alaika mahabbatan minnee wa litusna’a ‘alaa ‘ainee
 40. Iz tamsheee ukhtuka fataqoolu hal adullukum ‘alaa mai yakfuluhoo faraja ‘naaka ilaaa ummika kai taqarra ‘ainuhaa wa laa tahzan; wa qatalta nafsan fanajjainaaka minal ghammi wa fatannaaka futoonaa; falabista sineena feee ahli Madyana summa ji’ta ‘alaa qadariny yaa Moosa
 41. Wastana’ tuka linafsee
 42. Izhab anta wa akhooka bi Aayaatee wa laa taniyaa fee zikree
 43. Izhabaaa ilaa Fir’awna innahoo taghaa
 44. Faqoolaa lahoo qawlal laiyinal la allahoo yatazakkkaru ‘aw yakhshaa
 45. Qaalaa Rabbanaaa innanaa nakhaafu ai yafruta ‘alainaaa aw ai yatghaa
 46. Qaala laa takhaafaaa innanee ma’akumaa asma’u wa araa
 47. Faatiyaahu faqoolaaa innaa Rasoolaa Rabbika fa arsil ma’anaa Banee Israaa’eela wa laa tu’azzibhum qad ji’naaka bi Aayatim mir Rabbika wassa laamu ‘alaa manit taba’al hudaa
 48. Innaa qad oohiya ilainaaa annnal ‘azaaba ‘alaa man kaz zaba wa tawalla
 49. Qaala famar Rabbu kumaa yaa Moosa
 50. Qaala Rabbunal lazeee a’taa kulla shai’in khalqahoo summa hadaa
 51. Qaala famaa baalul quroonil oolaa
 52. Qaala ‘ilmuhaa ‘inda Rabee fee kitaab, laa yadillu Rabbee wa laa yansaa
 53. Allazee ja’ala lakumul arda mahdanw wa salaka lakum feehaa subulanw wa anzala minas samaaa’i maaa’an fa akhrajnaa biheee azwaajam min nabaatin shatta
 54. Kuloo war’aw an’aamakum; inna fee zaalika la Aayaatil li ulin nuhaa (section 2)
 55. Minhaa khalaqnaakum wa feehaa nu’eedukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa
 56. Wa laqad arainaahu Aayaatinaa kullahaa fakaz zaba wa abaa
 57. Qaala aji’tanaa litukhri janaa min ardinaa bisihrika yaa Moosa
 58. Falanaatiyannaka bisihrim mislihee faj’al bainanaa wa bainaka maw’idal laa nukhlifuhoo nahnu wa laaa anta makaanan suwaa
 59. Qaala maw’idukum yawmuz zeenati wa ai yuhsharan naasu duhaa
 60. Fatawallaa Fir’awnu fajjama’a kaidahoo summa ataa
 61. Qaala lahum Moosaa wailakum laa taftaroo ‘alal laahi kaziban fa yus hitakum bi ‘azaab, wa qad khaaba manif taraa
 62. Fatanaaza’ooo amrahum bainahum wa asarrun najwaa
 63. Qaalooo in haaazaani lasaahiraani yureedaani ai yukhrijaakum min ardikum bisihrihimaa wa yazhabaa bitareeqatikumul muslaa
 64. Fa ajmi’oo kaidakum summma’too saffaa; wa qad aflahal yawma manis ta’laa
 65. Qaaloo yaa Moosaaa immaaa an tulqiya wa immaaa an nakoona awala man alqaa
 66. Qaala bal alqoo fa izaa hibaaluhum wa ‘isiyyuhum yukhaiyalu ilaihi min sihrihim annahaa tas’aa
 67. Fa awjasa fee nafsihee kheefatam Moosa
 68. Qulnaa laa takhaf innaka antal a’laa
 69. Wa alqi maa fee yamee nika talqaf maa sana’oo; innamaa sana’oo kaidu saahir; wa laa yuflihus saahiru haisu ataa
 70. Fa ulqiyas saharatu sujjadan qaalooo aamannaa bi Rabbi Haaroona wa Moosa
 71. Qaala aamantum lahoo qabla an aazana lakum; innahoo lakabeerukumul lazee ‘allama kumus sihra fala uqatti’anna aidiyakum wa arjulakum min khilaafinw wa la usallibannakum fee juzoo’in nakhli wa lata’lamunna aiyunaaa ashaddu ‘azaabanw wa abqaa
 72. Qaaloo lan nu’siraka ‘alaa maa jaaa’anaa minal baiyinaati wallazee fataranaa faqdimaaa anta qaad; innamaa taqdee haazihil hayaatad dunyaa
 73. Innaaa aamannaa bi Rabbinaa liyaghfira lanaa khataayaanaa wa maaa akrahtanaa ‘alaihi minas sihr; wallaahu khairunw wa abqaa
 74. Innahoo mai ya’ti Rabbahoo mujriman fa inna lahoo Jahannama laa yamootu feehaa wa laa yahyaa
 75. Wa mai ya’tihee mu’minan qad ‘amilas saalihaati fa ulaaa’ika lahumud darajaatul ‘ulaa
 76. Jannaatu ‘Adnin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa; wa zaalika jazaaa’u man tazakka (section 3)
 77. Wa laqad awhainaaa ilaa Moosaaa an asri bi’ibaadee fadrib lahum tareeqan fil bahri yabasal laa takhaafu darakanw wa laa takhshaa
 78. Fa atba’ahum Fir’awnu bijunoodihee faghashiyahum minal yammmi maa ghashi yahum
 79. wa adalla fir’awnu qawmahoo wa maa hadaa
 80. Yaa Baneee Israaa’eela qad anjainaakum min ‘aduw wikum wa wa’adnaakum jaanibat Tooril aimana wa nazzalnaa ‘alaikumul Manna was Salwaa
 81. Kuloo min taiyibaati maa razaqnaakum wa laa tatghaw feehi fa yahilla ‘alaikum ghadabee wa mai yahlil ‘alaihi ghadabee faqad hawaa
 82. Wa innee la Ghaffaarul liman taaba wa aamana wa ‘amila saalihan summah tadaa
 83. Wa maaa a’jalaka ‘an qawmika yaa Moosa
 84. Qaala hum ulaaa’i ‘alaaa asaree wa ‘ajiltu ilaika Rabbi litardaa
 85. Qaala fa innaa qad fatannaa qawmaka mim ba’dika wa adallahumus Saamiriyy
 86. Faraja’a Moosaaa ilaa qawmihee ghadbaana asifaa; qaala yaa qawmi alam ya’idkum Rabbukum wa’dan hasanaa; afataala ‘alaikumul ‘ahdu am arattum ai yahilla ‘alaikum ghadabum mir Rabbikum fa akhlaftum maw’idee
 87. Qaaloo maaa akhlafnaa maw’idaka bimalkinna wa laakinna hummilnaaa awzaaram min zeenatil qawmi faqazafnaahaa fakazaalika alqas Saamiriyy
 88. Fa akhraja lahum ‘ijlan jasadal lahoo khuwaarun faqaaloo haazaaa ilaahukum wa ilaahu Moosaa fanasee
 89. Afalaa yarawna allaa yarji’u ilaihim qawlanw wa laa yamliku lahum darranw wa laa naf’aa (section 4)
 90. Wa laqad qaala lahum Haaroonu min qablu yaa qawmi innamaa futintum bihee wa inna Rabbakumur Rahmaanu fattabi’oonee wa atee’ooo amree
 91. Qaaloo lan nabraha ‘alaihi ‘aakifeena hattaa yarji’a ilainaa Moosaa
 92. Qaala Yaa Haaroonu maa mana ‘aka iz ra aitahum dallooo
 93. Allaa tattabi’ani afa’asaita amree
 94. Qaala yabna’umma laa ta’khuz bi lihyatee wa laa bi ra’see innee khasheetu an taqoola farraqta baina Baneee Israaa’eela wa lam tarqub qawlee
 95. Qaala famaa khatbuka yaa Saamiriyy
 96. Qaala basurtu bimaa lam yabsuroo bihee faqabadtu qabdatam min asarir Rasooli fanabaztuhaa wa kazaalika sawwalat lee nafsee
 97. Qaala fazhab fa inna laka fil hayaati an taqoola laa misaasa wa inna laka maw’idal lan tukhlafahoo wanzur ilaaa ilaahikal lazee zalta ‘alaihi ‘aakifaa; la nuharriqannahoo thumma la nansifannahoo fil yammi nasfaa
 98. Innamaaa ilaahu kumul laahul lazee laa ilaaha illaa Hoo; wasi’a kulla shai’in ilmaa
 99. Kazaalika naqussu ‘alaika min anbaaa’i maa qad sabaq; wa qad aatainaaka mil ladunnaa Zikraa
 100. Man a’rada ‘anhu, fa innahoo yahmilu Yawmal Qiyaamati wizraa
 101. Khaalideena feehi wa saaa’a lahum Yawmal Qiyaamati himlaa
 102. Yawma yunfakhu fissoori wa nahshurul mujrimeena Yawma ‘izin zurqaa
 103. Yatakhaafatoona bainahum il labistum illaa ‘ashraa
 104. nahnu a’lamu bimaa yaqooloona iz yaqoolu amsaluhum tareeqatan illabistum illaa yawmaa (section 5)
 105. Wa yas’aloonaka ‘anil jibaali faqul yansifuhaa Rabbee nasfaa
 106. Fa yazaruhaa qaa’an safsafaa
 107. Laa taraa feehaa ‘iwajanw wa laaa amtaa
 108. Yawma iziny yattabi’oonad daa’iya laa ‘iwaja lahoo wa khasha’atil aswaatu lir Rahmaani falaa tasma’u illaa hamsaa
 109. Yawma ‘izil laa tanfa’ush shafaa’atu illaa man azina lahur Rahmaanu wa radiya lahoo qawlaa
 110. Ya’lamu maa bainaa aideehim wa maa khalfahum wa laa yuheetoona bihee ‘ilmaa
 111. Wa ‘anatil wujoohu lil Haiiyil Qaiyoomi wa qad khaaba man hamala zulmaa
 112. Wa mai ya’mal minas saalihaati wa huwa mu’minun falaa yakhaafu zulmanw wa laa hadmaa
 113. Wa kazaalika anzalnaahu Qur-aanan ‘Arabiyyanw wa sarrafnaa fee hi minal wa’eedi la’allahum yattaqoona aw yuhdisu lahum zikraa
 114. Fata’aalal laahul Malikul Haqq; wa laa ta’jal bil Quraani min qabli ai yuqdaaa ilaika wahyuhoo wa qur Rabbi zidnee ‘ilmaa
 115. Wa laqad ‘ahidnaaa ilaaa Aadama min qablu fanasiya wa lam najid lahoo ‘azmaa (section 6)
 116. Wa iz qulnaa lilma laaa’ikatis judoo li Aadama fasajadooo illaaa Ibleesa; abaa
 117. Faqulnaa yaaa Aadamu inna haazaa ‘aduwwul laka wa lizawjika falaa yukhrijan nakumaa minal Jannati fatashqaa
 118. Innaa laka allaa tajoo’a feeha wa laa ta’raa
 119. Wa annaka laa tazma’u feehaa wa laa tadhaa
 120. Fa waswasa ilaihish Shaitaanu qaala yaaa Aadamu hal adulluka ‘alaa shajaratil khuldi wa mulkil laa yablaa
 121. Fa akalaa minhaa fabadat lahumaa saw aatuhumaa wa tafiqaa yakhsifaani ‘alaihimaa minw waraqil jannah; wa ‘asaaa Aadamu Rabbahoo faghawaa
 122. Summaj tabbahu Rabbuhoo fataaba ‘alaihi wa hadaa
 123. Qaalah bita minhaa jamee’am ba’dukum liba’din ‘aduww; fa immaa ya’tiyannakum minnee hudan famanit taba’a hudaaya falaa yadillu wa laa yashqaa
 124. Wa man a’rada ‘an Zikree fa inna lahoo ma’eeshatan dankanw wa nahshuruhoo Yawmal Qiyaamati a’maa
 125. Qaala Rabbi lima hashar tanee a’maa wa qad kuntu baseeraa
 126. Qaala kazaalika atatka Aayaatunaa fanaseetahaa wa kazaalikal Yawma tunsaa
 127. Wa kazaalika najzee man asrafa wa lam yu’min bi Aayaati Rabbih; wa la’azaabul Aakhirati ashaddu wa abqaa
 128. Afalam yahdi lahum kam ahlaknaa qablahum minal qurooni yamshoona fee masaakinihim; inna fee zaalika la Aayaatil li ulinnuhaa (section 7)
 129. Wa law laa Kalimatun sabaqat mir Rabbika lakaana lizaamanw wa ‘ajalun musammaa
 130. Fasbir ‘alaa maa yaqooloona wa sabbih bihamdi Rabbika qabla tuloo’ish shamsi wa qabla ghuroobihaa wa min aanaaa’il laili fasabbih wa atraafan nahaari la ‘allaka tardaa
 131. Wa laa tamuddanna ‘ainaika ilaa ma matta’na biheee azwajam minhum zahratal hayaatid dunya linaftinahum feeh; wa rizqu Rabbika khairunw wa abqaa
 132. Wa’mur ahlaka bis Salaati wastabir ‘alaihaa laa nas’aluka rizqaa; nahnu narzuquk; wal ‘aaqibatu littaqwaa
 133. Wa qaaloo law laa ya’teenaa bi aayatin mir Rabbih; awa lam ta’tihim baiyinatu maa fis suhufil oolaa
 134. Wa law annaaa ahlaknaahum bi ‘azaabin min qablihee laqaaloo Rabbanaa law laaa arsalta ilainaa Rasoolan fanattabi’a Aayaatika min qabli an nazilla wa nakhzaa
 135. Qul kullum mutarabbisun fa tarabbasoo fa sa ta’lamoona man Ashaabus Siraatis Sawiyyi wa manih tadaa (section 8) (End Juz 16)

 

Surah Al-Anbiya

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Iqtaraba linnaasi hisaabuhum wa hum fee ghaflatim mu’ridoon
 2. Maa ya’teehim min zikrim mir Rabbihim muhdasin illas tama’oohu wa hum yal’aboon
 3. Laahiyatan quloobuhum; wa asarrun najwal lazeena zalamoo hal haazaaa illaa basharum mislukum ‘afa ta’toonas sihra wa antum tubsiroon
 4. Qaala Rabbee ya’lamul qawla fis samaaa’i wal ardi wa Huwas Samee’ul ‘Aleem
 5. Bal qaalooo adghaasu ahlaamin bal iftaraahu bal huwa shaa’irun fal ya’tinaa bi Aayatin kamaa ursilal awwaloon
 6. Maaa aaamanat qablahum min qaryatin ahlaknaahaa a-fahum yu’minoon
 7. Wa maaa arsalnaa qablaka illaa rijaalan nooheee ilaihim fas’aloo ahlaz zikri in kuntum laa ta’lamoon
 8. Wa maa ja’alnaahum jasadal laa ya’kuloonat ta’aama wa maa kaanoo khaalideen
 9. Summa sadaqnaa humul wa’da fa-anjainaahum wa man nashaaa’u wa ahlaknal musrifeen
 10. Laqad anzalnaaa ilaikum Kitaaban feehi zikrukum afalaa ta’qiloon (Section 1)
 11. Wa kam qasamnaa min qaryatin kaanat zaalimatanw wa ansha’ naa ba’dahaa qawman aakhareen
 12. Falammaaa ahassoo ba’sanaaa izaa hum minhaa yarkudoon
 13. Laa tarkudoo warji’ooo ilaa maaa utriftum feehi wa masaakinikum la’allakum tus’aloon
 14. Qaaloo yaa wailanaaa innaa kunnaa zaalimeen
 15. Famaa zaalat tilka da’waahum hattaa ja’alnaahum haseedan khaamideen
 16. Wa maa khalaqnas samaaa’a wal arda wa maa bainahumaa laa’ibeen
 17. Law aradnaaa an nattakhiza lahwal lat takhaznaahu mil ladunnaaa in kunnaa faa’ileen
 18. Bal naqzifu bilhaqqi ‘alal baatili fa yadmaghuhoo fa izaa huwa zaahiq; wa lakumul wailu mimmaa tasifoon
 19. Wa lahoo man fis samaawaati wal ard; wa man ‘indahoo laa yastakbiroona ‘an ‘ibaada tihee wa laa yastahsiroon
 20. Yusabbihoona laila wannahaara laa yafturoon
 21. Amit takhazooo aalihatam minal ardi hum yunshiroon
 22. Law kaana feehimaaa aalihatun illal laahu lafasadataa; fa-Subhaanal laahi Rabbil ‘Arshi ‘ammaa yasifoon
 23. Laa yus’alu ‘ammaa yaf’alu wa hum yus’aloon
 24. Amit takhazoo min doonihee aalihatan qul haatoo burhaanakum haaza zikru mam ma’iya wa zikru man qablee; bal aksaruhum laa ya’lamoonal haqqa fahum mu’ridoon
 25. Wa maaa arsalnaa min qablika mir Rasoolin illaa nooheee ilaihi annahoo laaa ilaaha illaaa Ana fa’budoon
 26. Wa qaalut takhazar Rahmaanu waladaa; Subhaanahu bal ‘ibaadum mukramoon
 27. Laa yasbiqoonahoo bil qawli wa hum bi amrihee ya’maloon
 28. Ya’lamu maa baina aideehim wa maa khalfahum wa laa yashfa’oona illaa limanir tadaa wa hum min khash yatihee mushfiqoon
 29. Wa mai yaqul minhum inneee ilaahum min doonihee fazaalika najzeehi Jahannam; kazaalika najziz zaalimeen (section 2)
 30. Awalam yaral lazeena kafarooo annas samaawaati wal arda kaanataa ratqan fafataqnaa humaa wa ja’alnaa minal maaa’i kulla shai’in haiyin afalaa yu’minoon
 31. Wa ja’alnaa fil ardi rawaasiya an tameeda bihim wa ja’alnaa feehaa fijaajan subulal la’allahum yahtadoon
 32. Wa ja’alnas samaaa’a saqfam mahfoozanw wa hum ‘an Aayaatihaa mu’ridoon
 33. Wa Huwal lazee khalaqal laila wannahaara washshamsa wal qamara kullun fee falakiny yasbahoon
 34. Wa maa ja’alnaa libasharim min qablikal khuld; afa immitta fahumul khaalidoon
 35. Kullu nafsin zaaa’iqatul mawt; wa nablookum bi sharri walkhairi fitnatanw wa ilainaa turja’oon
 36. Wa izaa ra aakal lazeena kafarooo iny-yattakhizoonaka illa huzuwan; ahaazal lazee yazkuru aalihatakum wa hum bi zikrir Rahmaani hum kaafiroon
 37. Khuliqal insaanu min ‘ajal; sa ureekum Aayaatee falaa tasta’jiloon
 38. Wa yaqooloona mataa haazal wa’du in kuntum saadiqeen
 39. Law ya’lamul lazeena kafaroo heena laa yakuffoona ‘anw wujoohihimun Naara wa laa ‘an zuhoorihim wa laa hum yunsaroon
 40. Bal ta’teehim baghtatan fatabhatuhum falaa yastatee’oona raddahaa wa laa hum yunzaroon
 41. Wa laqadis tuhzi’a bi-Rusulim min qablika fahaaqa billazeena sakhiroo minhum maa kaanoo bihee yastahzi’oon (section 3)
 42. Qul mai yakla ‘ukum billaili wannahaari minar Rahmaan; bal hum ‘an zikri Rabbihim mu’ridoon
 43. Am lahum aalihatun tamna’uhum min dooninaa; laa yastatee’oona nasra anfusihim wa laa hum minna yus-haboon
 44. Bal matta’naa haaa’ulaaa’i wa aabaaa’ahum hattaa taala ‘alaihimul ‘umur; afalaa yarawna anna na’til arda nanqusuhaa min atraafihaa; afahumul ghaaliboon
 45. Qul innamaaa unzirukum bilwahyi; wa laa yasma’us summud du’aaa ‘a izaa maa yunzaroon
 46. Wa la’in massat hum nafhatun min ‘azaabi Rabbika la yaqoolunna yaawailanaaa innnaa kunnaa zaalimeen
 47. Wa nada’ul mawaazeenal qista li Yawmil Qiyaamati falaa tuzlamu nafsun shai’aa; wa in kaana misqaala habbatim min khardalin atainaa bihaa; wa kafaa binaa haasibeen
 48. Wa laqad aatainaa Moosa wa haaroonal Furqaana wa diyaa’anw wa zikral lilmuttaqeen
 49. Allazeena yakhshawna Rabbahum bilghaibi wa hum minas Saa’ati mushfiqoon
 50. Wa haazaa Zikrum Mubaarakun anzalnaah; afa antum lahoo munkiroon (section 4)
 51. Wa laqad aatainaaa Ibraaheema rushdahoo min qablu wa kunnaa bihee ‘aalimeen
 52. Iz qaala li abeehi wa qawmihee maa haazihit tamaaseelul lateee antum lahaa ‘aakifoon
 53. Qaaloo wajadnaaa aabaaa’anaa lahaa ‘aabideen
 54. Qaala laqad kuntum antum wa aabaaa’ukum fee dalaalin mubeen
 55. Qaalooo aji’tanaa bil haqqi am anta minal laa’ibeen
 56. Qaala bar Rabbukum Rabbus samaawaati wal ardil lazee fatarahunna wa ana ‘alaa zaalikum minash shaahideen
 57. Wa tallaahi la akeedanna asnaamakum ba’da an tuwalloo mudbireen
 58. Faja’alahum juzaazan illaa kabeeral lahum la’allahum ilaihi yarji’oon
 59. Qaaloo man fa’ala haazaa bi aalihatinaaa innahoo laminaz zaalimeen
 60. Qaaloo sami’naa fatany yazkuruhum yuqaalu lahooo Ibraaheem
 61. Qaaloo fa’too bihee ‘alaaa a’yunin naasi la’allahum yash hadoon
 62. Qaalooo ‘a-anta fa’alta haazaa bi aalihatinaa yaaa Ibraaheem
 63. Qaala bal fa’alahoo kabeeruhum haazaa fas’aloohum in kaanoo yantiqoon
 64. Faraja’ooo ilaaa anfusihim faqaalooo innakum antumuz zaalimoon
 65. Summa nukisoo ‘alaa ru’oosihim laqad ‘alimta maa haaa’ulaaa’i yantiqoon
 66. Qaala afata’budoona min doonil laahi maa laa yanfa’ukum shai’anw wa laa yadurrukum
 67. Uffil lakum wa limaa ta’budoona min doonil laah; afalaa ta’qiloon
 68. Qaaloo harriqoohu wansurooo aalihatakum in kuntum faa’ileen
 69. Qulnaa yaa naaru koonee bardanw wa salaaman ‘alaaa Ibraaheem
 70. Wa araadoo bihee kaidan faja’alnaahumul akhsareen
 71. Wa najjainaahu wa Lootan ilal ardil latee baaraknaa feehaa lil ‘aalameen
 72. Wa wahabnaa lahooo Ishaaqa; wa Ya’qooba naafilah; wa kullan ja’alnaa saaliheen
 73. Wa ja’alnaahum a’immatany yahdoona bi amrinaa wa awhainaaa ilaihim fi’lal khairaati wa iqaamas Salaati wa eetaaa’az Zakaati wa kaanoo lanaa ‘aabideen
 74. Wa Lootan aatainaahu hukmanw wa ‘ilmanw wa najjainaahu minal qaryatil latee kaanat ta’malul khabaaa’is; innahum kaanoo qawma saw’in faasiqeen
 75. Wa adkhalnaahu fee rahmatinaa innahoo minas saaliheen (section 5)
 76. Wa noohan iz naadaa min qablu fastajabnaa lahoo fanajjainaahu wa ahlahoo minal karbil ‘azeem
 77. Wa nasarnaahu minal qawmil lazeena kazzaboo bi Aayaatinaa; innahum kaanoo qawma saw’in fa-aghraq naahum ajma’een
 78. Wa Daawooda wa Sulaimaana iz yahkumaani fil harsi iz nafashat feehi ghanamul qawmi wa kunnaa lihukmihim shaahideen
 79. Fafahhamnaahaa sulaimaan; wa kullan aatainaa hukmanw wa’ilmanw wa sakh kharnaa ma’a Daawoodal jibaala yusabbihna wattayr; wa kunnaa faa’ileen
 80. Wa ‘allamnaahu san’ata laboosil lakum lituhsinakum min ba’sikum fahal antum shaakiroon
 81. Wa li Sulaimaanar reeha ‘aasifatan tajree bi amriheee ilal ardil latee baaraknaa feehaa; wa kunnaa bikulli shai’in ‘aalimeen
 82. Wa minash Shayaateeni mai yaghoosoona lahoo wa ya’maloona ‘amalan doona zaalika wa kunna lahum haafizeen
 83. Wa Ayyooba iz naadaa Rabbahooo annee massaniyad durru wa Anta arhamur raahimeen
 84. Fastajabnaa lahoo fakashaf naa maa bihee min durrinw wa aatainaahu ahlahoo wa mislahum ma’ahum rahmatan min ‘indinaa wa zikraa lil’aabideen
 85. Wa Ismaa’eela wa Idreesa wa Zal Kifli kullum minas saabireen
 86. Wa adkhalnaahum fee rahmatinaa innahum minas saaliheen
 87. Wa Zan Nooni iz zahaba mughaadiban fa zannaa al lan naqdira ‘alaihi fanaadaa fiz zulumaati al laaa ilaaha illaaa Anta Subhaanaka innee kuntu minaz zaalimeen
 88. Fastajabnaa lahoo wa najjainaahu minal ghamm; wa kazaalika nunjil mu’mineen
 89. Wa Zakariyyaaa iz naadaa Rabbahoo Rabbi laa tazarnee fardanw wa Anta khairul waariseen
 90. Fastajabnaa lahoo wa wahabnaa lahoo Yahyaa Wa aslahnaa lahoo zawjah; innahum kaanoo yusaari’oona fil khairaati wa yad’oonanaa raghabanw wa rahabaa; wa kaanoo lanaa khaashi’een
 91. Wallateee ahsanat farjahaa fanafakhnaa feehaa min roohinaa wa ja’alnaahaa wabnahaaa Aayatan lil’aalameen
 92. Inna haaziheee ummatukum ummatanw waahidatanw wa Ana Rabbukum fa’budoon
 93. Wa taqatta’ooo amrahum bainahum kullun ilainaaa raaji’oon (section 6)
 94. Famai ya’mal minas saalihaati wa huwa mu’minun falaa kufraana lisa’yihee wa innaa lahoo kaatiboon
 95. Wa haraamun ‘alaa qaryatin ahlaknaahaaa annahum laa yarji’oon
 96. Hattaaa izaa futihat Ya’jooju wa Ma’jooju wa hum min kulli hadabiny yansiloon
 97. Waqtarabal wa’dul haqqu fa-izaa hiya shaakhisatun absaarul lazeena kafaroo yaawailanaa qad kunna fee ghaflatin min haaza bal kunnaa zaalimeen
 98. Innakum wa maa ta’budoona min doonil laahi hasabu Jahannama antum lahaa waaridoon
 99. Law kaana haaa’ulaaa’i aalihatan maa waradoohaa wa kullun feehaa khaalidoon
 100. Lahum feehaa zafeerunw wa hum feehaa laa yasma’oon
 101. Innal lazeena sabaqat lahum minnal husnaaa ulaaa’ika ‘anhaa mub’adoon
 102. Laa yasma’oona hasee sahaa wa hum fee mash tahat anfusuhum khaalidoon
 103. Laa yahzunuhumul faza’ul akbaru wa tatalaq qaahumul malaaa’ikatu haazaa Yawmukumul lazee kuntum too’adoon
 104. Yawma natwis samaaa’a kataiyis sijilli lilkutub; kamaa bada’naa awwala khalqin nu’eeduh; wa’dan ‘alainaa; innaa kunna faa’ileen
 105. Wa laqad katabnaa fiz Zaboori min ba’diz zikri annal arda yarisuhaa ‘ibaadi yas saalihoon
 106. Inna fee haaza labalaa ghal liqawmin ‘aabideen
 107. Wa maaa arsalnaaka illaa rahmatal lil’aalameen
 108. Qul innamaa yoohaa ilaiya annamaaa ilaahukum illaahunw Waahid, fahal antum muslimoon
 109. Fa in tawallaw faqul aazantukum ‘alaa sawaaa’; wa in adreee aqareebun am ba’eedun maa too’adoon
 110. Innahoo ya’lamul jahra minal qawli wa ya’lamu maa taktumoon
 111. Wa in adree la’allahoo fitnatul lakum wa mataa’un ilaaheen
 112. Qaala Rabbih kum bil haqq; wa Rabbunar Rahmaa nul musta’aanu ‘alaa maa tasifoon (section 7)

 

Surah Al-Hajj

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yaaa ayyuhan naasuttaqoo Rabbakum; inna zalzalatas Saa’ati shai’un ‘azeem
 2. Yawma tarawnahaa tazhalu kullu murdi’atin ‘ammaaa arda’at wa tada’u kullu zaati hamlin hamlahaa wa tarannaasa sukaaraa wa  maa hum bisukaaraa wa lakinna ‘azaabal laahi shadeed
 3. Wa minan naasi mai yujaadilu fil laahi bighairi ‘ilminw wa yattabi’u kullaa shaitaanim mareed
 4. Kutiba ‘alaihi annahoo man tawallaahu fa annahoo yudilluhoo wa yahdeehi ilaa ‘azaabis sa’eer
 5. Yaaa ayyuhan naasu in kuntum fee raibin minal ba’thi fa innaa khalaqnaakum min turaabin thumma min nutfatin thumma min ‘alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatinw wa ghairi mukhallaqatin linubaiyina lakum; wa nuqirru fil arhaami maa nashaaa’u ilaaa ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughooo ashuddakum wa minkum mai yutawaffa wa minkum mai yuraddu ilaaa arzalil ‘umuri likailaa ya’lama min ba’di ‘ilmin shai’aa; wa taral arda haamidatan fa izaaa anzalnaa ‘alaihal maaa’ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin baheej
 6. Zaalika bi annal laaha Huwal haqqu wa annahoo yuhyil mawtaa wa annahoo ‘alaakulli shai’in Qadeer
 7. Wa annas Saa’ata aatiya tul laa raiba feeha wa annal laaha yab’asuman fil quboor
 8. Wa minan naasi mai yujaadilu fil laahi bighairi ‘ilminw wa laa hudanw wa laa Kitaabim Muneer
 9. Saaniya ‘itfihee liyudilla ‘an sabeelil laahi lahoo fiddun yaa khizyunw wa nuzeequhoo Yawmal Qiyaamati ‘azaabal lhareeq
 10. Zaalika bimaa qaddamat yadaaka wa annal laaha laisa bizallaamil lil’abeed (section 1)
 11. Wa minan naasi mai ya’budul laaha ‘alaa harfin fa in asaabahoo khairunit maanna bihee wa in asaabat hu fitnatunin qalaba ‘alaa wajhihee khasirad dunyaa wal aakhirah; zaalika huwal khusraanul mubeen
 12. Yad’oo min doonil laahi maa laa yadurruhoo wa maa laa yanfa’uh’ zaalika huwad dalaalul ba’ed
 13. Yad’oo laman darruhooo aqrabu min naf’ih; labi’salmawlaa wa labi’sal ‘asheer
 14. Innal laaha yudkhilul lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati jannaatin tajree min tahtihal anhaar; innal laaha yaf’alu maa yureed
 15. Man kaana yazunnu allai yansurahul laahu fid dunyaa wal aakhirati fal yamdud bisababin ilas samaaa’i summal yaqta’ falyanzur hal yuzhibanna kaiduhoo maa yagheez
 16. Wa kazaalika anzalnaahu aayaatim baiyinaatinw wa annal laaha yahdee mai yureed
 17. Innal lazeena aamanoo wallazeena haadoo was saabi’eena wan nasaaraa wal Majoosa wallazeena ashrakooo innal laaha yafsilu bainahum yawmal qiyaamah; innal laaha ‘alaa kulli shai’in shaheed
 18. Alam tara annal laaha yasjudu lahoo man fis samaawaati wa man fil ardi wash shamsu walqamaru wan nu joomu wal jibaalu wash shajaru wad dawaaabbu wa kaseerum minan naasi wa kaseerun haqqa ‘alaihil ‘azaab; wa mai yuhinil laahu famaa lahoo mim mukrim; innallaaha yaf’alu maa yashaaa (make sajda)
 19. Haazaani khasmaanikh tasamoo fee Rabbihim fal lazeena kafaroo qutti’at lahum siyaabum min naar; yusabbu min fawqi ru’oosihimul hameem
 20. Yusharu bihee maa fee butoonihim waljulood
 21. Wa lahum maqaami’u min hadeed
 22. Kullamaa araadooo any yakhrujoo minhaa min ghammin u’eedoo feeha wa zooqoo ‘azaabal hareeq (section 2)
 23. Innal laaha yudkhilul lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati jannaatin tajree min tahtihal anhaaru yuhallawna feehaa min asaawira min zahabinw wa lu’lu’aa; wa libaasuhum feehaa hareer
 24. Wa hudooo ilat taiyibi minal qawli wa hudooo ilaaa siraatil hameed
 25. Innal lazeena kafaroo wa yasuddoona ‘an sabeelil laahi wal Masjidil Haraamil lazee ja’alnaahu linnaasi sawaaa’anil ‘aakifu feehi walbaad; wa mai yurid feehi bi ilhaadim bizulmin nuziqhu min ‘azaabin aleem (section 3)
 26. Wa iz bawwaanaa li Ibraaheema makaanal Baiti allaa tushrik bee shai’anw wa tahhir Baitiya litaaa’ifeena walqaaa’ imeena warrukka ‘is sujood
 27. Wa azzin fin naasi bil Hajji yaatooka rijaalanw wa ‘alaa kulli daamiriny yaateena min kulli fajjin ‘ameeq
 28. Li yashhadoo manaafi’a lahum wa yazkurus mal laahi feee ayyaamimma’loomaatin ‘alaa maa razaqahum mim baheematil an’aami fakuloo minhaa wa at’imul baaa’isal faqeer
 29. Summal yaqdoo tafasahum wal yoofoo nuzoorahum wal yattawwafoo bil Baitil ‘Ateeq
 30. Zaalika wa mai yu’azzim hurumaatil laahi fahuwa khairul lahoo ‘inda Rabbih; wa uhillat lakumul an’aamu illaa maa yutlaa ‘alaikum fajtanibur rijsa minal awsaani wajtaniboo qawlaz zoor
 31. Hunafaaa’a lillaahi ghaira mushrikeena bih; wa mai yushrik billaahi faka annamaa kharra minas samaaa’i fatakh tafuhut tairu aw tahwee bihir reehu bee makaanin saheeq
 32. Zaalika wa mai yu’azzim sha’aaa’iral laahi fa innahaa min taqwal quloob
 33. Lakum feehaa manaafi’u ilaaa ajalim musamman summa mahilluhaaa ilal Baitil ‘Ateeq (section 4)
 34. Wa likulli ummatin ja’alnaa mansakal liyazkurus mal laahi ‘alaa maa razaqahum mim baheematil an’aam; failaahukum ilaahunw Waahidun falahooo aslimoo; wa bashshiril mukhbiteen
 35. Allazeena izaa zukiral laahu wajilat quloobuhum wassaabireena ‘alaa maaa asaabahum walmuqeemis Salaati wa mimmaa razaqnaahum yunfiqoon
 36. Walbudna ja’alnaahaa lakum min sha’aaa’iril laahi lakum feehaa khairun fazkurusmal laahi ‘alaihaa sawaaff; fa izaa wajabat junoobuhaa fakuloo minhaa wa at’imul qaani’a walmu’tarr; kazaalika sakhkharnaahaa lakum la’allakum tashkuroon
 37. Lany yanaalal laaha luhoo muhaa wa laa dimaaa’uhaa wa laakiny yanaaluhut taqwaa minkum; kazaalika sakhkharhaa lakum litukabbirul laaha ‘alaa ma hadaakum; wa bashshiril muhsineen
 38. Innal laaha yudaafi’ ‘anil lazeena aamanoo; innal laaha laa yuhibbu kulla khawwaanin kafoor (section 5)
 39. Uzina lillazeena yuqaataloona bi annahum zulimoo; wa innal laaha ‘alaa nasrihim la Qaderr
 40. Allazeena ukhrijoo min diyaarihim bighairi haqqin illaaa any yaqooloo rabbunallaah; wa law laa daf’ul laahin naasa ba’dahum biba’dil lahuddimat sawaami’u wa biya’unw wa salawaatunw wa masaajidu yuzkaru feehasmul laahi kaseeraa; wa layansurannal laahu mai yansuruh; innal laaha la qawiyyun ‘Azeez
 41. Allazeena im makkan naahum fil ardi aqaamus Salaata wa aatawuz Zakaata wa amaroo bilma’roofi wa nahaw ‘anil munkar; wa lillaahi ‘aaqibatul umoor
 42. Wa iny yukazzibooka faqad kazzabat qablahum qawmu Noohinw wa Aadunw wa Samood
 43. Wa qawmu Ibraaheema wa qawmu Loot
 44. Wa as haabu Madyana wa kuzziba Moosaa fa amlaitu lilkaafireena summa akhaztuhum fakaifa kaana nakeer
 45. Faka ayyim min qaryatin ahlaknaahaa wa hiya zaalimatun fahiya khaawiyatun ‘alaa ‘urooshihaa wa bi’rim mu’at talatinw wa qasrim masheed
 46. Afalam yaseeroo fil ardi fatakoona lahum quloobuny ya’qiloona bihaaa aw aazaanuny yasma’oona bihaa fa innahaa laa ta’mal absaaru wa laakin ta’mal quloobul latee fissudoor
 47. Wa yasta’jiloonaka bil’azaabi wa lany yukhlifal laahu wa’dah; wa inna yawman ‘inda Rabbika ka’alfi sanatim mimmaa ta’uddoon
 48. Wa ka ayyim min qaryatin amlaitu lahaa wa hiya zaalimatun summa akhaztuhaa wa ilaiyal maseer (section 6)
 49. Qul yaaa ayyuhan naasu innamaaa ana lakum nazeerum mubeen
 50. Fallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati lahum maghfiratunw wa rizqun kareem
 51. Wallazeena sa’aw feee Aayaatinaa mu’aajizeena ulaaa ika As-haabul jaheem
 52. Wa maaa arsalnaa min qablika mir Rasoolinnw wa laa Nabiyyin illaaa izaaa tamannaaa alqash Shaitaanu feee umniy yatihee fa yansakhul laahu maa yulqish Shaitaanu summa yuhkimul laahu aayaatih; wallaahu ‘Aleemun Hakeem
 53. Liyaj’ala maa yulqish Shaitaanu fitnatal lillazeena fee quloobihim maradunw walqaasiyati quloobuhum; wa innaz zaalimeena lafee shiqaaqim ba’eed
 54. Wa liya’lamal lazeena ootul ‘ilma annahul haqqu mir Rabbika fa yu’minoo bihee fatukhbita lahoo quloobuhum; wa innal laaha lahaadil lazeena aamanoo ilaa Siraatim Mustaqeem
 55. Wa laa yazaalul lazeena kafaroo fee miryatim minhu hattaa taatiyahumus Saa’atu baghtatan aw yaatiyahum ‘azaabu Yawmin ‘aqeem
 56. Almulku Yawma’izil lillaahi yahkumu bainahum; fallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati fee jannaatin Na’eem
 57. Wallazeena kafaroo wa kazzaboo bi Aayaatinaa fa ulaaa’ika lahum ‘azaabum muheen (section 7)
 58. Wallazeena haajaroo fee sabeelil laahi summa qutilooo aw maatoo la yarzuqan nahumul laahu rizqan hasanaa; wa innal laaha la Huwa khairur raaziqeen
 59. La yudkhilan nahum mud khalany yardawnah; wa innal laaha la ‘Aleemun Haleem
 60. Zaalika wa man ‘aaqaba bimisli maa ‘ooqiba bihee summa bughiya ‘alaihi la yansurannahul laah; innal laaha la ‘Afuwwun Ghafoor
 61. Zaalika bi annal laaha yoolijul laila fin nahaari wa yoolijun nahaara fil laili wa annal laaha Samee’um Baseer
 62. Zaalika bi annal laaha Huwal haqqu wa anna maa yad’oona min doonihee huwal baatilu wa annal laaha Huwal ‘Aliyyul kabeer
 63. Alam tara annal laaha anzala minas samaaa’i maaa’an fatusbihul ardu mukhdarrah; innal laaha Lateefun Khabeer
 64. Lahoo ma fis samaawaati wa ma fil ard; wa innal laaha la Huwal Ghaniyyul Hameed (section 8)
 65. Alam tara annal laaha sakhkhara lakum maa fil ardi wal fulka tajree fil bahri bi amrihee wa yumsikus samaaa’a an taqa’a ‘alal ardi illaa biiznih; innal laaha binnaasi la Ra’oofur Raheem
 66. Wa Huwal lazee ahyaakum summa yumeetukum summa yuhyeekum; innal insaana la kafoor
 67. Likulli ummatin ja’alnaa mansakan hum naasikoohu falaa yunaazi ‘unnaka fil amr; wad’u ilaa Rabbika innaka la ‘alaa hudan mustaqeem
 68. Wa in jaadalooka faqulil laahu a’lamu bimaa ta’maloon
 69. Allaahu yahkumu bainakum Yawmal Qiyaamati feemaa kuntum feehi takhtalifoon
 70. Alam ta’lam annal laaha ya’lamu maa fis samaaa’i wal ard; inna zaalika fee kitaab; inna zaalika ‘alal laahi yaseer
 71. Wa ya’budoona min doonil laahi maa lam yunazzil bihee sultaananw wa maa laisa lahum bihee ‘ilm; wa maa lizzaalimeena min naseer
 72. Wa izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatunaa baiyinaatin ta’rifu fee wujoohil lazeena kafarul munkara yakaadoona yastoona bil lazeena yatloona ‘alaihim Aayaatinaa; qul afa unab bi’ukum bisharrim min zaalikum; an Naaru wa ‘adahal laahul lazeena kafaroo wa bi’sal maseer (section 9)
 73. Yaaa ayyuhan naasu duriba masalun fastami’oo lah; innal lazeena tad’oona min doonil laahi lai yakhluqoo zubaabanw wa lawijtama’oo lahoo wa iny yaslub humuz zubaabu shai’an laa yastanqizoohu minh; da’ufat taalibu wal matloob
 74. Maa qadrul laaha haqqa qadrih; innal laaha la Qawiyyun ‘Azeez
 75. Allahu yastafee minal malaaa’ikati Rusulanw wa minan naas; innal laaha Samee’un Baseer
 76. Ya’lamu maa baina aydeehim wa maa khalfahum; wa ilal laahi turja’ul umoor
 77. Yaaa ayyuhal lazeena aamanur ka’oo wasjudoo wa’budoo Rabbakum waf’alul khaira la’allakum tuflihoon (make sajda)
 78. Wa jaahidoo fil laahi haqqa jihaadih; Huwaj tabaakum wa maa ja’ala ‘alaikum fid deeni min haraj; Millata abeekum Ibraaheem; Huwa sammaakumul muslimeena min qablu wa fee haaza li yakoonar Rasoolu shaheedan ‘alaikum wa takoonoo shuhadaaa’a ‘alan naas; fa aqeemus salaata wa aatuz zakaata wa’tasimoo billaahi Huwa mawlaakum fani’mal mawlaa wa ni’man naseer (section 10) (End Juz 17)

 

Surah Al-Mu’minun

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Qad aflahal mu’minoon
 2. Allazeena hum fee Salaatihim khaashi’oon
 3. Wallazeena hum ‘anillaghwimu’ridoon
 4. Wallazeena hum liz Zakaati faa’iloon
 5. Wallazeena hum lifuroo jihim haafizoon
 6. Illaa ‘alaaa azwaajihim aw maa malakat aimaanuhum fa innahum ghairu maloomeen
 7. Famanib taghaa waraaa’a zaalika fa ulaaa’ika humul ‘aadoon
 8. Wallazeena hum li amaanaatihim wa ‘ahdihim raa’oon
 9. Wallazeena hum ‘alaa Salawaatihim yuhaafizoon
 10. Ulaaa’ika humul waarisoon
 11. Allazeena yarisoonal Firdawsa hum feehaa khaalidoon
 12. Wa laqad khalaqnal insaana min sulaalatim minteen
 13. Summa ja’alnaahu nutfatan fee qaraarim makeen
 14. Summa khalaqnan nutfata ‘alaqatan fakhalaqnal ‘alaqata mudghatan fakhalaq nal mudghata ‘izaaman fakasawnal ‘izaama lahman summa anshaanaahu khalqan aakhar; fatabaarakal laahu ahsanul khaaliqeen
 15. Summa innakum ba’da zaalika la maiyitoon
 16. Summa innakum Yawmal Qiyaamati tub’asoon
 17. Wa laqad khalaqnaa fawqakum sab’a taraaa’iqa wa maa kunnaa ‘anil khalqi ghaafileen
 18. Wa anzalnaa minas samaaa’i maaa’am biqadarin fa-askannaahu fil ardi wa innaa ‘alaa zahaabim bihee laqaa diroon
 19. Fa anshaanaa lakum bihee Jannaatim min nakheelinw wa a’naab; lakum feehaa fawaakihu kaseeratunw wa minhaa taakuloon
 20. Wa shajaratan takhruju min Toori Sainaaa’a tambutu bidduhni wa sibghil lil aakileen
 21. Wa inna lakum fil an’aami la’ibrah; nusqeekum mimmaa fee butoonihaa wa lakum feehaa manaafi’u kaseeratunw wa minhaa taakuloon
 22. Wa ‘alaihaa wa’alal fulki tuhmaloon (section 1)
 23. Wa laqad arsalnaa Noohan ilaa qawmihee faqaala yaa qawmi’budul laaha maa lakum min ilahin ghairuhoo afalaa tattaqoon
 24. Faqaalal mala’ul lazeena kafaroo min qawmihee maa haazaaa illaa basharum mislukum yureedu ai yatafaddala ‘alaikum wa law shaaa’al laahu la anzala malaaa’ikatam maa sami’naa bihaazaa feee aabaaa’inal  awwaleen
 25. In huwa illaa rajulum bihee jinnatun fatarabbasoo bihee hatta heen
 26. Qaala Rabbin surnee bimaa kazzaboon
 27. Fa awhainaaa ilaihi anis na’il fulka bi a’yuninaa wa wahyinaa fa izaa jaaa’a amrunaa wa faarat tannooru fasluk feehaa min kullin zawjainis naini wa ahlaka illaa man sabaqa ‘alaihil qawlu minhum walaa tukhaatibnee fil lazeena zalamooo innaahum mughraqoon
 28. Fa izas tawaita anta wa mam ma’aka ‘alal fulki faqulil hamdu lillaahil lazee najjaanaa minal qawmiz zalimeen
 29. Wa qur Rabbi anzilnee munzalam mubaarakanw wa Anta khairul munzileen
 30. Inna fee zaalika la Aayaatinw wa in kunnaa lamubtaleen
 31. Summaa anshaana mim ba’dihim qarnan aakhareen
 32. Fa arsalnaa feehim Rasoolam minhum ani’budul laaha maa lakum min ilaahin ghairuhoo afalaa tattaqoon (section 2)
 33. Wa qaalal mala-u min qawmihil lazeena kafaroo wa kazzaboo bi liqaaa’il Aakhirati wa atrafnaahum fil hayaatid dunyaa maa haazaaa illaa basharum mislukum yaakulu mimmaa taakuloona minhu wa yashrabu mimmaa tashraboon
 34. Wa la’in at’atum basharam mislakum innakum izal lakhaasiroon
 35. A-Ya’idukum annakum izaa mittum wa kuntum turaabanw wa izaaman annakum mukhrajoon
 36. Haihaata haihaata limaa too’adoon
 37. In hiya illaa hayaatunad dunyaa namootu wa nahyaa wa maa nahnu bimab’ooseen
 38. In huwa illaa rajulunif taraa ‘alal laahi kazibanw wa maa nahnuu lahoo bimu’mineen
 39. Qaala Rabbin surnee bimaa kazzaboon
 40. Qaala ‘ammaa qaleelil la yusbihunna naadimeen
 41. Fa akhazat humus saihatu bilhaqqi faja’alnaahum ghusaaa’aa; fabu’dal lilqaw miz zaalimeen
 42. Summa anshaanaa mim ba’dihim quroonan aakhareen
 43. Maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wa maa yastaakhiroon
 44. Summa arsalnaa Rusulanaa tatraa kulla maa jaaa’a ummatar Rasooluhaa kazzabooh; fa atba’naa ba’dahum ba’danw wa ja’alnaahum ahaadees; fabu’dal liqawmil laa yu’minoon
 45. Summa arsalnaa Moosaa wa akhaahu Haaroona bi Aayaatinaa wa sultaanim mubeen
 46. Ilaa Fir’awna wa mala’ihee fastakbaroo wa kaanoo qawman ‘aaleen
 47. Faqaaloo annu’minu libasharaini mislinaa wa qawmuhumaa lanaa ‘aabidoon
 48. Fakazzaboohumaa fakaanoo minal muhlakeen
 49. Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba la’allahum yahtadoon
 50. Wa ja’alnab na Maryama wa ummahooo aayatannw wa aawainaahumaaa ilaa rabwatin zaati qaraarinw wa ma’een (section 3)
 51. Yaaa aiyuhar Rusulu kuloo minat taiyibaati wa’maloo saalihan innee bimaa ta’maloona ‘Aleem
 52. Wa inna haaziheee ummatukum ummatanw waahidatanw wa Ana Rabbukum fattaqoon
 53. Fataqatta’ooo amrahum bainahum zuburaa; kullu hizbim bimaa ladaihim farihoon
 54. Fazarhum fee ghamratihim hattaa heen
 55. A-yahsaboona annnamaa numiduhum bihee mimmaalinw wa baneen
 56. Nusaari’u lahum fil khairaat; bal laa yash’uroon
 57. Innal lazeena hum min khashyati Rabbihim mushfiqoon
 58. Wallazeena hum bi Aayaati Rabbihim yu’minoon
 59. Wallazeena hum bi Rabbihim laa yushrikoon
 60. Wallazeena yu’toona maaa aataw wa quloobuhum wajilatun annahum ilaa Rabbihim raaji’oon
 61. Ulaaa’ika yusaari’oona fil khairaati wa hum lahaa saabiqoon
 62. Wa laa nukallifu nafsan illaa wus’ahaa wa ladainaa kitaabuny yantiqu bilhaqqi wa hum la yuzlamoon
 63. Bal quloobuhum fee ghamratim min haazaa wa lahum a’maalum min dooni zaalika hum lahaa ‘aamiloon
 64. Hattaaa izaaa akhaznaa mutrafeehim bil’azaabi izaa hum yaj’aroon
 65. Laa taj’arul yawma innakum minnaa laa tunsaroon
 66. Qad kaanat Aayaatee tutlaa ‘alaikum fakuntum ‘alaaa a’qaabikum tankisoon
 67. Mustakbireena bihee saamiran tahjuroon
 68. Afalam yaddabbarrul qawla am jaaa’ahum maa lam yaati aabaaa’ahumul awwaleen
 69. Am lam ya’rifoo Rasoolahum fahum lahoo munkiroon
 70. Am yaqooloona bihee jinnnah; bal jaaa’ahum bilhaqqi wa aksaruhum lil haqqi kaarihoon
 71. Wa lawit taba’al haqqu ahwaaa’ahum lafasadatis samaawaatu wal ardu wa man feehinnn; bal atainaahum bizikrihim fahum ‘an zikrihim mu’ridoon
 72. Am tas’aluhum kharjan fakharaaju Rabbika khairunw wa Huwa khairur raaziqeen
 73. Wa innaka latad’oohum ilaa Siraatim Mustaqeem
 74. Wa innnal lazeena laa yu’minoona bil Aakhirati ‘anis siraati lanaakiboon
 75. Wa law rahimnaahum wa kashafnaa maa bihim min durril lalajjoo fee tughyaanihim ya’mahoon
 76. Wa laqad akhaznaahum bil’azaabi famastakaanoo li Rabbihim wa maa yatadarra’oon
 77. Hattaaa izaa fatahnaa ‘alaihim baaban zaa ‘azaabin shadeedin izaa hum feehi mublisoon (section 4)
 78. Wa Huwal lazeee ansha a-lakumus sam’a wal absaara wal af’idah; qaleelam maa tashkuroon
 79. Wa Huwal lazee zara akum fil ardi wa ilaihi tuhsharoon
 80. Wa Huwal lazee yuhyee wa yumeetu wa lahukh tilaaful laili wannahaar; afalaa ta’qiloon
 81. Bal qaaloo misla maa qaalal awwaloon
 82. Qaalooo ‘a-izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw wa ‘izaaman ‘a-innaa lamab ‘oosoon
 83. Laqad wu’idnaa nahnu wa aabaaa’unaa haazaa min qablu in haazaaa illaaa asaateerul awwaleen
 84. Qul limanil ardu wa man feehaaa in kuntum ta’lamoon
 85. Sa-yaqooloona lillaah; qul afalaa tazakkkaroon
 86. Qul mar Rabbus samaawaatis sab’i wa Rabbul ‘Arshil ‘Azeem
 87. Sa yaqooloona lillaah; qul afalaa tattaqoon
 88. Qul mam bi yadihee malakootu kulli shai’inw wa Huwa yujeeru wa laa yujaaru ‘alaihi in kuntum ta’lamoon
 89. Sa yaqooloona lillaah; qul fa annaa tus haroon
 90. Bal atainaahum bil haqqi wa innahum lakaaziboon
 91. Mat takhazal laahu minw waladinw wa maa kaana ma’ahoo min ilaah; izal lazahaba kullu ilaahim bimaa khalaqa wa la’alaa ba’duhum ‘alaa ba’d; Subhaannal laahi ‘ammaa yasifoon
 92. ‘Aalimil Ghaibi wash shahhaadati fata’aalaa ‘ammaa yushrikoon (section 5)
 93. Qur Rabbi immmaa turiyannee maa yoo’adoon
 94. Rabbi falaa taj’alnee fil qawmiz zaalimeen
 95. Wa innaa ‘alaaa an nuriyaka maa na’iduhum laqaadiroon
 96. Idfa’ billate hiya ahsanus saiyi’ah; nahnu a’lamu bimaa yasifoon
 97. Wa qur Rabbi a’oozu bika min hamazaatish Shayaateen
 98. Wa a’oozu bika Rabbi ai-yahduroon
 99. Hattaaa izaa jaaa’a ahada humul mawtu qaala Rabbir ji’oon
 100. La’alleee a’malu saalihan feemaa taraktu kallaa; innahaa kalimatun huwa qaaa’iluhaa wa minw waraaa’ihim barzakhun ilaa Yawmi yub’asoon
 101. Fa izaa nufikha fis Soori falaaa ansaaba bainahum yawma’izinw wa laa yatasaaa’aloon
 102. Faman saqulat mawaazee nuhoo fa ulaaa’ika humul muflihoon
 103. Wa man khaffat mawaa zeenuhoo fa ulaaa’ikal lazeena khasiroo ‘anfusahum fee Jahannama khaalidoon
 104. Talfahu wujoohahumun Naaru wa hum feehaa kaalihoon
 105. Alam takun Aayaatee tutlaa ‘alaikum fakuntum bihaa tukazziboon
 106. Qaaloo Rabbanaa ghalabat ‘alainaa shiqwatunaa wa kunnaa qawman daaalleen
 107. Rabbanaa akhrijnaa minhaa fa in ‘udnaa fa innaa zaalimoon
 108. Qaalakh sa’oo feehaa wa laa tukallimoon
 109. Innahoo kaana fareequm min ‘ibaadee yaqooloona Rabbanaaa aamannaa faghfir lanaa warhamnaa wa Anta khairur raahimeen
 110. Fattakhaztumoohum sikhriyyan hattaaa ansawkum zikree wa kuntum minhum tadhakoon
 111. Inee jazaituhumul Yawma bimaa sabarooo annahum humul faaa’izoon
 112. Qaala kam labistum fil ardi ‘adada sineen
 113. Qaaloo labisnaa yawman aw ba’da yawmin fas’alil ‘aaaddeen
 114. Qaala il labistum illaa qaleelal law annakum kuntum ta’lamoon
 115. Afahasibtum annamaa khalaqnaakum ‘abasanw wa annakum ilainaa laa turja’oon
 116. Fata’aalal laahul Malikul Haqq; laaa ilaaha illaa Huwa Rabbul ‘Arshil Kareem
 117. Wa mai yad’u ma’allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahoo bihee fa inna maa hisaabuhoo ‘inda Rabbih; innahoo laa yuflihul kaafiroon
 118. Wa qul Rabbigh fir warham wa Anta khairur raahimeen (section 6)

 

Surah Al-Noor

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Sooratun anzalnaahaa wa faradnaahaa wa anzalnaa feehaaa Aayaatim baiyinaatil la’allakum tazakkaroon
 2. Azzaaniyatu wazzaanee fajlidoo kulla waahidim minhumaa mi’ata jaldatinw wa laa taakhuzkum bihimaa raafatun fee deenil laahi in kuntum tu’minoona billaahi wal Yawmil Aakhiri wal yashhad ‘azaabahumaa taaa’ifatum minal mu’mineen
 3. Azzaanee laa yankihu illaa zaaniyatan aw mushrikatanw wazzaaniyatu laa yankihuhaaa illaa zaanin aw mushrik; wa hurrima zaalika ‘alal mu’mineen
 4. Wallazeena yarmoonal muhsanaati summa lam yaatoo bi-arba’ati shuhadaaa’a fajlidoohum samaaneena jaldatanw wa laa taqbaloo lahum shahaadatan abadaa; wa ulaaa’ika humul faasiqoon
 5. Illal lazeena taaboo mim ba’di zaalika wa aslahoo fa innal laaha Ghafoorur Raheem
 6. Wallazeena yarmoona azwaajahum wa lam yakul lahum shuhadaaa’u illaaa anfusuhum fashahaadatu ahadihim arba’u shahaadaatim billaahi innahoo laminas saadiqeen
 7. Wal khaamisatu anna la’natal laahi ‘alaihi in kaana minal kaazibeen
 8. Wa yadra’u anhal ‘azaaba an tashhada arba’a shahaa daatim billaahi innahoo laminal kaazibeen
 9. Wal khaamisata anna ghadabal laahi ‘alaihaaa in kaana minas saadiqeen
 10. Wa law laa fadlul laahi ‘alaikum wa rahmatuhoo wa annal laaha Tawwaabun Hakeem (section 1)
 11. Innal lazeena jaaa’oo bilifki ‘usbatum minkum; laa tahsaboohu sharral lakum bal huwa khairul lakum; likul limri’im minhum mak tasaba minal-ism; wallazee tawallaa kibrahoo minhum lahoo ‘azaabun ‘azeem
 12. Law laaa iz sami’tumoohu zannal mu’minoona walmu’minaatu bi anfusihim khairanw wa qaaloo haazaaa ifkum mubeen
 13. Law laa jaaa’oo ‘alaihi bi-arba’ati shuhadaaa’; fa iz lam yaatoo bishshuhadaaa’i fa ulaaa ‘ika ‘indal laahi humul kaaziboon
 14. Wa law laa fadlul laahi ‘alaikum wa rahmatuhoo fiddunyaa wal aakhirati lamassakum fee maaa afadtum feehi ‘azaabun ‘azeem
 15. Iz talaqqawnahoo bi alsinatikum wa taqooloona bi afwaahikum maa laisa lakum bihee ‘ilmunw wa tahsaboo nahoo haiyinanw wa huwa ‘indal laahi ‘azeem
 16. Wa law laaa iz sami’tu moohu qultum maa yakoonu lanaaa an natakallama bihaazaa Subhaanaka haaza buhtaanun ‘azeem
 17. Ya’izukumul laahu an ta’oodoo limisliheee abadan in kuntum mu’mineen
 18. Wa yubaiyinul laahu lakumul Aayaat; wallaahu ‘Aleemun Hakeem
 19. Innal lazeena yuhibboona an tashee’al faahishatu fil lazeena aamanoo lahum ‘azaabun aleemun fid dunyaa wal Aakhirah; wallaahu ya’lamu wa antum laa ta’lamoon
 20. Wa law laa fadlul laahi ‘alaikum wa rahmatuhoo wa annal laaha Ra’oofur Raheem (section 2)
 21. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tattabi’oo khutuwaatish Shaitaan; wa many-yattabi’ khutuwaatish Shaitaani fa innahoo yaamuru bilfahshaaa’i walmunkar; wa law laa fadlul laahi ‘alaikum wa rahmatuhoo maa zakaa minkum min ahadin abadanw wa laakinnal laaha yuzakkee many-yashaaa’; wallaahu Samee’un ‘Aleem
 22. Wa laa yaatali ulul fadli minkum wassa’ati ai yu’tooo ulil qurbaa walmasaakeena walmuhaajireena fee sabeelillaahi walya’foo walyasfahoo; alaa tuhibboona ai yaghfiral laahu lakum; wal laahu Ghafoorur Raheem
 23. Innal lazeena yarmoonal muhsanaatil ghaafilaatil mu’minaati lu’inoo fid dunyaa wal Aakhirati wa lahum ‘azaabun ‘azeem
 24. Yawma tashhhadu ‘alaihim alsinatuhum wa aideehim wa arjuluhum bimaa kaanoo ya’maloon
 25. Yawma’iziny yuwaf feehimul laahu deenahumul haqqa wa ya’lamoona annal laaha Huwal Haqqul Mubeen
 26. Al khabeesaatu lil khabeeseena wal khabeesoona lil khabeesaati wat taiyibaatu lit taiyibeena wat taiyiboona lit taiyibaat; ulaaa’ika mubarra’oona mimma yaqooloona lahum maghfiratunw wa rizqun kareem (section 3)
 27. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tadkhuloo buyootan ghaira buyootikum hatta tastaanisoo wa tusallimoo ‘alaa ahlihaa; zaalikum khairul lakum la’allakum tazakkaroon
 28. Fa il lam tajidoo feehaaa ahadan falaa tadkhuloohaa hattaa yu’zana lakum wa in qeela lakumurji’oo farji’oo huwa azkaa lakum; wallaahu bimaa ta’maloona ‘Aleem
 29. Laisa ‘alaikum junaahun ann tadkhuloo buyootan ghaira maskoonatin feeha mataa’ul lakum; wallaahu ya’lamu maa tubdoona wa maa taktumoon
 30. Qul lilmu’ mineena yaghuuddoo min absaarihim wa yahfazoo furoojahum; zaalika azkaa lahum; innallaaha khabeerum bimaa yasna’oon
 31. Wa qul lilmu’minaati yaghdudna min absaarihinna wa yahfazna furoojahunna wa laa yubdeena zeenatahunna illaa maa zahara minhaa wala yadribanna bikhumurihinna ‘alaa juyoobihinna wa laa yubdeena zeenatahunna illaa libu’oolatihinna aw aabaaa’i hinna aw aabaaa’i bu’oolati hinna aw abnaaa’ihinnaa aw abnaaa’i bu’oolatihinnna aw ikhwaanihinnna aw baneee ikhwaanihinna aw banee akhawaatihinna aw nisaaa’i hinna aw maa malakat aimaanuhunna awit taabi’eena ghairi ilil irbati minar rijaali awit tiflillazeena lam yazharoo ‘alaa ‘awraatin nisaaa’i wala yadribnna bi arjulihinna liyu’lama maa yukhfeena min zeenatihinn; wa toobooo ilallaahi jammee’an aiyuhal mu’minoona la’allakum tuflihoon
 32. Wa ankihul ayaamaa minkum was saaliheena min ‘ibaadikum wa imaa’ikum; iny-yakoonoo fuqaraaa’a yughni himul laahu min fadlih; wal laahu Waasi’un ‘Aleem
 33. Wal yasta’fifil lazeena laa yajidoona nikaahan hatta yughniyahumul laahu min fadlih; wallazeena yabtaghoonal kitaaba mimmaa malakat aimaanukum fakaatiboohum in ‘alimtum feehim khairanw wa aatoohum mimmaalil laahil lazeee aataakum; wa laa tukrihoo fatayaatikum ‘alal bighaaa’i in aradna tahassunal litabtaghoo ‘aradal hayaatid dunyaa; wa mai yukrihhunna fa innal laaha mim ba’di ikraahihinna Ghafoorur Raheem
 34. Wa laqad anzalnaaa ilaikum Aayaatim mubaiyinaatinw wa masalam minal lazeena khalaw min qablikum wa maw’izatal lilmuttaqeen (section 4)
 35. Allaahu noorus samaawaati wal ard; masalu noorihee kamishkaatin feehaa misbaah; almisbaahu fee zujaajatin azzujaajatu ka annahaa kawkabun durriyyuny yooqadu min shajaratim mubaarakatin zaitoonatil laa shariqiyyatinw wa laa gharbiyyatiny yakaadu zaituhaa yudeee’u wa law lam tamsashu naar; noorun ‘alaa noor; yahdil laahu linoorihee mai yashaaa’; wa yadribul laahul amsaala linnaas; wallaahu bikulli shai’in Aleem
 36. Fee buyootin azinal laahu an turfa’a wa yuzkara feehasmuhoo yusabbihu lahoo feehaa bilghuduwwi wal aasaal
 37. Rijaalul laa tulheehim tijaaratunw wa laa bai’un ‘an zikril laahi wa iqaamis Salaati wa eetaaa’iz Zakaati yakhaafoona Yawman tataqallabu feehil quloobu wal absaar
 38. Liyajziyahumul laahu ahsana maa ‘amiloo wa yazeedahum min fadlih; wal laahu yarzuqu mai yashaaa’u bighairi hisaab
 39. Wallazeena kafarooo a’maaluhum kasaraabim biqee’atiny yahsabuhuz zamaanu maaa’an hattaaa izaa jaaa’ahoo lam yajid hu shai’anw wa wajadal laaha ‘indahoo fa waffaahu hisaabah; wallaahu saree’ul hisaab
 40. Aw kazulumaatin fee bahril lujjiyyiny yaghshaahu mawjun min fawqihee mawjun min fawqihee sahaab; zulumatun ba’duhaa fawqa ba’din izaaa akhraja yadahoo lam yakad yaraahaa wa man lam yaj’alil laahu lahoo nooran famaa lahoo min noor (section 5)
 41. Alam tara annal laaha yusabbihu lahoo man fissamaawaati wal ardi wat tairu saaaffaatim kullun qad ‘alima Salaatahoo wa tasbeehah; wallaahu ‘aleemum bimaa yaf’aloon
 42. Wa lillaahi mulkus samaawaati wal ardi wa ilal laahil maseer
 43. Alam tara annal laaha yuzjee sahaaban summa yu’allifu bainahoo summa yaj’aluhoo rukaaman fataral wadqa yakhruju min khilaalihee wa yunazzilu minas samaaa’i min jibaalin feehaa mim baradin fa yuseebu bihee mai yashaaa’u wa yasrifuhoo ‘am mai yashaaa’u yakkaadu sanaa barqihee yazhabu bil absaar
 44. Yuqallibul laahul laila wannahaar; inna fee zaalika la’ibratal li ulil absaar
 45. Wallaahu khalaqa kulla daaabbatim mim maaa’in faminhum mai yamshee ‘alaa batnihee wa minhum mai yamshee ‘alaa rijlaine wa minhum mai yamshee ‘alaaa arba’; yakhluqul laahu maa yashaaa’; innal laaha ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 46. Laqad anzalnaaa Aayaatim mubaiyinaat; wallaahu yahdee mai yashaaa’u ilaa Siraatim Mustaqeem
 47. Wa yaqooloona aamannaa billaahi wa bir Rasooli wa ata’naa summa yatawallaa fareequm minhum mim ba’di zaalik; wa maaa ulaaa’ika bilmu’mineen
 48. Wa izaa du’ooo ilal laahi wa Rasoolihee li yahkuma bainahum izaa fareequm minhum mu’ridoon
 49. Wa iny-yakul lahumul haqqu yaatooo ilaihi muz’ineen
 50. Afee quloobihim maradun amirtaabooo am yakhaafoona any yaheefallaahu ‘alaihim wa Rasooluh; bal ulaaa’ika humuz zaalimoon (section 6)
 51. Innamaa kaana qawlal mu’mineena izaa du’ooo ilal laahi wa Rasoolihee li yahkuma bainahum ai yaqooloo sami’naa wa ata’naa; wa ulaaa’ika humul muflihoon
 52. Wa mai yuti’il laaha wa Rasoolahoo wa yakhshal laaha wa yattaqhi fa ulaaa’ika humul faaa’izoon
 53. Wa aqsamoo billaahi jahda aimaanihim la’in amartahum la yakhrujunna qul laa tuqsimoo taa’atum ma’roofah innal laaha khabeerum bimaa ta’maloon
 54. Qul atee’ul laaha wa atee’ur Rasoola fa in tawallaw fa innamaa ‘alaihi maa hummila wa ‘alaikum maa hummiltum wa in tutee’oohu tahtadoo; wa maa’alar Rasooli illal balaaghul mubeen
 55. Wa’adal laahul lazeena aamanoo minkum wa ‘amilus saalihaati la yastakhlifan nahum fil ardi kamastakh lafal lazeena min qablihim wa la yumakkinanna lahum deenahumul lazir tadaa lahum wa la yubaddilannahum mim ba’di khawfihim amnaa; ya’budoonanee laayushrikoona bee shai’aa; wa man kafara ba’da zaalika fa ulaaa’ika humul faasiqoon
 56. Wa aqeemus Salaata wa aatuz Zakaata wa atee’ur Rasoola la’allakum turhamoon
 57. Laa tahsabannal lazeena kafaroo mu’jizeena fil ard; wa maawaahumun Naaru wa labi’sal maseer (section 7)
 58. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo li yasta’zinkumul lazeena malakat aimaanukum wallazeena lam yablughul huluma minkum salaasa marraat; min qabli Salaatil Fajri wa heena tada’oona siyaa bakum minaz zaheerati wa min ba’di Salaatil Ishaaa’; salaasu ‘awraatil lakum; laisa ‘alaikum wa laa ‘alaihim junaahun ba’dahunn; tawwaafoona ‘alaikum ba’dukum ‘alaa ba’d; kazaalika yubaiyinul laahu lakumul aayaat; wallahu ‘Aleemun Hakeem
 59. Wa izaa balaghal atfaalu minkumul huluma fal yasta’zinoo kamas ta’zanal lazeena min qablihim; kazaalika yubaiyinul laahu lakum Aayaatih; wallaahu ‘Aleemun Hakeem
 60. Walqawaa’idu minan nisaaa’il laatee laa yarjoona nikaahan fa laisa ‘alaihinna junaahun ai yada’na siyaabahunna ghaira mutabarrijaatin bi zeenah; wa ai yasta’fif na khairul lahunn; wallaahu Samee’un ‘Aleem
 61. Laisa ‘alal a’maa harajunw wa laa ‘alal a’raji harajunw wa laa ‘alal mareedi harajun wa laa ‘alaa anfusikum ‘an ta’kuloo min buyootikum aw buyooti aabaaa’ikum aw buyooti ummahaatikum aw buyooti ikhwaanikum aw buyooti akhawaatikum aw buyooti a’maamikum aw buyooti ‘ammaatikum aw buyooti akhwaalikum aw buyooti khaalaatikum aw maa malaktum mafaatihahooo aw sadeeqikum; laisa ‘alaikum junaahun ‘an ta’kuloo jamee’an aw ashtaata; fa izaa dakhaltum buyootan fa sallimoo ‘alaaa anfusikum tahiyyatan min ‘indil laahi mubaarakatan taiyibah; kazaalika yubai yinul laahu lakumul Aayaati la’allakum ta’qiloon (section 8)
 62. Innamal mu’minoonal lazeena aamanoo billaahi wa Rasoolihee wa izaa kaanoo ma’ahoo ‘alaaa amrin jaami’il lam yazhaboo hattaa yasta’zinooh; innal lazeena yasta’zinoonaka ulaaa’ikal lazeena yu’minoona billaahi wa Rasoolih; fa izas ta’zanooka li ba’di sha’nihim fa’zal liman shi’ta minhum wastaghfir lahumul laah; innal laaha Ghafoorur Raheem
 63. Laa taj’aloo du’aaa’ar Rasooli bainakum ka du’aaa’i ba’dikum ba’daa; qad ya’lamul laahul lazeena yatasallaloona minkum liwaazaa; fal yahzaril lazeena yukhaalifoona ‘an amriheee ‘an tuseebahum fitnatun aw yuseebahum ‘azaabun aleem
 64. ‘Alaaa inna lillaahi maa fis samaawaati wal ardi qad ya’lamu maaa antum ‘alaihi wa Yawma yurja’oona ilaihi fa yunabbi’uhum bimaa ‘amiloo; wallaahu bikulli shai’in ‘Aleem (section 9)

 

Surah Al-Furqan

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Tabaarakal lazee nazzalal Furqaana ‘alaa ‘abdihee li yakoona lil’aalameena nazeera
 2. Allazee lahoo mulkus samaawaati wal ardi wa lam yattakhiz waladanw wa lam yakul lahoo shareekun filmulki wa khalaqa kulla shai’in faqaddarahoo taqdeeraa
 3. Wattakhazoo min dooniheee aalihatal laa yakhluqoona shai’anw wa hum yukhlaqoona wa laa yamlikoona li anfusihim darranw wa laa naf’anw wa laa yamlikoona mawtanw wa laa hayaatanw wa laa nushooraa
 4. Wa qaalal lazeena kafarooo in haazaaa illaaa ifkunif taraahu wa a’aanahoo ‘alaihi qawmun aakharoona faqad jaaa’oo zulmanw wa zooraa
 5. Wa qaalooo asaateerul awwaleenak tatabahaa fahiya tumlaa ‘alaihi bukratanw wa aseelaa
 6. Qul anzalhul lazee ya’lamus sirra fis samaawaati wal-ard; innahoo kaana Ghafoorar Raheemaa
 7. Wa qaaloo maa li haazar Rasooli ya’kulut ta’aama wa yamshee fil aswaaq; law laaa unzila ilaihi malakun fa yakoona ma’ahoo nazeeraa
 8. Aw yulqaaa ilaihi kanzun aw takoonu lahoo jannatuny ya’kulu minhaa; wa qaalaz zaalimoona in tattabi’oona illaa rajulan mas hooraa
 9. Unzur kaifa daraboo lakal amsaala fadalloo falaa yastatee’oona sabeelaa (section 1)
 10. Tabaarakal lazeee in shaaa’a ja’ala laka khairan min zaalika jannaatin tajree min tahtihal anhaaru wa yaj’al laka qusooraa
 11. Bal kazzaboo bis Saa’ati wa a’tadnaa liman kazzaba bis Saa’ati sa’eeraa
 12. Izaa ra’at hum min makaanin ba’eedin sami’oo lahaa taghaiyuzanw wa zafeeraa
 13. Wa izaaa ulqoo minhaa makaanan daiyiqam muqar raneena da’aw hunaalika thuboora
 14. Laa tad’ul yawma thubooranw waahidanw wad’oo thubooran kaseeraa
 15. Qul azaalika khairun am Jannatul khuldil latee wu’idal muttaqoon; kaanat lahum jazaaa’anw wa maseeraa
 16. Lahum feehaa maa yashaaa’oona khaalideen; kaana ‘alaa Rabbika wa’dan mas’oolaa
 17. Wa Yawma yahshuruhum wa maa ya’budoona min doonil laahi fa yaqoolu ‘a-antum adlaltum ‘ibaadee haaa’ulaaa’i am hum dallus sabeel
 18. Qaaloo Subhaanaka maa kaana yanbaghee lanaaa an nattakhiza min doonika min awliyaaa’a wa laakin matta’tahum wa aabaaa’ahum hattaa nasooz zikra wa kaanoo qawman booraa
 19. Faqad kazzabookum bimaa taqooloona famaa tastatee’oona sarfanw wa laa nasraa; wa many yazlim minkum nuziqhu ‘azaaban kabeeraa
 20. Wa maaa arsalnaa qablaka minal mursaleena illaaa innahum la ya’kuloonat ta’aama wa yamshoona fil aswaaq; wa ja’alnaa ba’dakum liba’din fitnatan atasbiroon; wa kaana Rabbuka Baseera (section 2) (End Juz 18)
 21. Wa qaalal lazeena laa yarjoona liqaaa’anaa law laaa unzila ‘alainal malaaa’ikatu awnaraa Rabbanaa; laqadistakbaroo feee anfusihim wa ‘ataw ‘utuwwan kabeeraa
 22. Yawma yarawnal malaaa ‘ikata laa bushraa Yawmaizin lil mujrimeena wa yaqooloona hijran mahjooraa
 23. Wa qadimnaaa ilaa maa ‘amiloo min ‘amalin faja’alnaahuhabaaa’an manthooraa
 24. As haabul jannati yawma’izin khairun mustaqar ranw wa ahsanu maqeela
 25. Wa Yawma tashaqqaqus samaaa’u bilghamaami wa nuzzilal malaaa’ikatu tanzeela
 26. Almulku Yawma’izinil haqqu lir Rahmaan; wa kaana Yawman’alal kaafireena ‘aseeraa
 27. Wa Yawma ya’adduz zaalimu ‘alaa yadaihi yaqoolu yaa laitanit takhaztu ma’ar Rasooli sabeelaa
 28. Yaa wailataa laitanee lam attakhiz fulaanan khaleelaa
 29. Laqad adallanee ‘aniz zikri ba’da iz jaaa’anee; wa kaanash Shaitaanu lil insaani khazoolaa
 30. Wa qaalar Rasoolu yaa Rabbi inna qawmit takhazoo haazal Qur’aana mahjooraa
 31. Wa kazaalika ja’alnaa likulli Nabiyyin ‘aduwwan minal mujrimeen; wa kafaa bi Rabbika haadiyanw wa naseeraa
 32. Wa qaalal lazeena kafaroo law laa nuzzila ‘alaihil Qur’aanu jumlatanw waahidah; kazaalika linusabbita bihee fu’aadaka wa rattalnaahu tarteelaa
 33. Wa laa ya’toonaka bi masalin illaa ji’naaka bilhaqqi wa ahsana tafseeraa
 34. Allazeena yuhsharoona ‘alaa wujoohihim ilaa jahannama ulaaa’ika sharrun makaananw wa adallu sabeelaa (section 3)
 35. Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba wa ja’alnaa ma’ahooo akhaahu Haaroona wazeeraa
 36. Faqulnaz habaaa ilal qawmil lazeena kazzaboo bi Aayaatinaa fadammarnaahum tadmeeraa
 37. Wa qawma Noohin lammaa kazzabur Rusula aghraqnaahum wa ja’alnaahum linnaasi Aayatanw wa a’tadnaa lizzaalimeena ‘azaaban aleemaa
 38. Wa ‘Aadanw wa Samooda wa As haabar Rassi wa quroonan baina zaalika katheeraa
 39. Wa kullan darabnaa lahul amsaala wa kullan tabbarnaa tatbeera
 40. Wa laqad ataw ‘alal qaryatil lateee umtirat mataras saw’; afalam yakoonoo yarawnahaa; bal kaanoo laa yarjoona nushooraa
 41. Wa izaa ra awka iny yattakhizoonaka illaa huzuwan ahaazal lazee ba’asal laahu Rasoolaa
 42. In kaada la yudillunaa ‘an aalihatinaa law laaa an sabarnaa ‘alaihaa; wa sawfa ya’lamoona heena yarawnal ‘azaaba man adallu sabeela
 43. Ara’aita manit takhaza ilaahahoo hawaahu afa anta takoonu ‘alaihi wakeelaa
 44. Am tahsabu anna aksarahum yasma’oona aw ya’qiloon; in hum illaa kal an’aami bal hum adallu sabeelaa (section 4)
 45. Alam tara ilaa Rabbika kaifa maddaz zilla wa law shaaa’a la ja’alahoo saakinan thumma ja’alnash shamsa ‘alaihi daleelaa
 46. Thumma qabadnaahu ilainaa qabdany yaseeraa
 47. Wa Huwal lazee ja’ala lakumul laila libaasanw wannawma subaatanw wa ja’alan nahaara nushooraa
 48. Wa Huwal lazeee arsalar riyaaha bushran baina yadai rahmatih; wa anzalnaa minas samaaa’i maaa’an tahooraa
 49. Linuhyiya bihee baldatan maitanw-wa nusqiyahoo mimmaa khalaqnaaa an’aamanw wa anaasiyya katheeraa
 50. Wa laqad sarrafnaahu bainahum li yazzakkaroo fa abaaa aksarun naasi illaa kufooraa
 51. Wa law shi’naa laba’asnaa fee kulli qaryatin nazeeraa
 52. Falaa tuti’il kaafireena wa jaahidhum bihee jihaadan kabeeraa
 53. Wa Huwal lazee marajal bahraini haazaa ‘azbun furaatunw wa haazaa milhun ujaaj; wa ja’ala bainahumaa barzakhanw wa hijran mahjooraa
 54. Wa Huwal lazee khalaqa minal maaa’i basharan fa ja’alahoo nasaban wa sihraa; wa kaana Rabbuka Qadeeraa
 55. Wa ya’budoona min doonil laahi maa laa yanfa’uhum wa laa yadurruhum; wa kaanal kaafiru ‘alaa Rabbihee zaheeraa
 56. Wa maa arsalnaaka illaa mubashshiranw wa nazeeraa
 57. Qul maaa as’alukum ‘alaihi min ajrin illaa man shaaa’a ai yattakhiza ilaa Rabbihee sabeelaa
 58. Wa tawakkal ‘alal Haiyil lazee laa yamootu wa sabbih bihamdih; wa kafaa bihee bizunoobi ‘ibaadihee khabeeraa
 59. Allazee khalaqas samaawaati wal arda wa maa bainahumaa fee sittati aiyaamin thumma stawaa ‘alal ‘Arsh; ar Rahmaanu fas’al bihee khabeeraa
 60. Wa izaa qeela lahumus judoo lir Rahmaani qaaloo wa mar Rahmaanu ‘a nasjudu limaa ta’murunaa wa zaadahum nufooraa (section 5) (make sajda)
 61. Tabaarakal lazee ja’ala fis samaaa’i buroojanw wa ja’ala feehaa siraajanw wa qamaran muneeraa
 62. Wa huwal lazee ja’alal laila wannahaara khilfatan liman araada ‘any yazzakkara aw araadaa shukooraa
 63. Wa ‘ibaadur Rahmaanil lazeena yamshoona ‘alal ardi hawnanw wa izaa khaata bahumul jaahiloona qaaloo salaamaa
 64. Wallazeena yabeetoona li Rabbihim sujjadanw wa qiyaamaa
 65. Wallazeena yaqooloona Rabbanas rif ‘annaa ‘azaaba Jahannama inna ‘azaabahaa kaana gharaamaa
 66. Innahaa saaa’at mustaqarranw wa muqaamaa
 67. Wallazeena izaaa anfaqoo lam yusrifoo wa lam yaqturoo wa kaana baina zaalika qawaamaa
 68. Wallazeena laa yad’oona ma’al laahi ilaahan aakhara wa laa yaqtuloonan nafsal latee harramal laahu illaa bilhaqqi wa laa yaznoon; wa mai yaf’al zaalika yalqa ‘athaamaa
 69. Yudaa’af lahul ‘azaabu Yawmal Qiyaamati wa yakhlud feehee muhaanaa
 70. Illaa man taaba wa ‘aamana wa ‘amila ‘amalan saalihan fa ulaaa’ika yubad dilul laahu saiyi aatihim hasanaat; wa kaanal laahu Ghafoorar Raheemaa
 71. Wa man taaba wa ‘amila saalihan fa innahoo yatoobu ilal laahi mataabaa
 72. Wallazeena laa yash hadoonaz zoora wa izaa marroo billaghwi marroo kiraamaa
 73. Wallazeena izaa zukkiroo bi Aayaati Rabbihim lam yakhirroo ‘alaihaa summanw wa’umyaanaa
 74. Wallazeena yaqooloona Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa zurriyaatinaa qurrata a’yuninw waj ‘alnaa lilmuttaqeena Imaamaa
 75. Ulaaa’ika yujzawnal ghurfata bimaa sabaroo wa yulaqqawna feehaa tahiyyatanw wa salaamaa
 76. Khaalideena feehaa; hasunat mustaqarranw wa muqaamaa
 77. Qul maa ya’ba’u bikum Rabbee law laa du’aaa’ukum faqad kazzabtum fasawfa yakoonu lizaamaa (section 6)

 

Surah Al-Shuara

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Taa-Seeen-Meeem
 2. Tilka Aayaatul Kitaabil Mubeen
 3. La’allaka baakhi’un nafsaka allaa yakoonoo mu’mineen
 4. In nashaa nunazzil ‘alaihim minas samaaa’i Aayatan fazallat a’naaquhum lahaa khaadi’een
 5. Wa maa yaateehim min zikrim minar Rahmaani muhdasin illaa kaanoo ‘anhu mu’rideen
 6. Faqad kazzaboo fasa yaateehim ambaaa’u maa kaanoo bihee yastahzi’oon
 7. Awa lam yaraw ilal ardi kam ambatnaa feehaa min kulli zawjin kareem
 8. Inna fee zaalika la Aayah; wa maa kaana aksaruhum mu’mineen
 9. Wa inna Rabbaka la Huwal ‘Azeezur Raheem (section 1)
 10. Wa iz naadaa Rabbuka Moosaaa ani’-til qawmaz zaalimeen
 11. Qawma Fir’awn; alaa yattaqoon
 12. Qaala Rabbi inneee akhaafu ai yukazziboon
 13. Wa yadeequ sadree wa laa yantaliqu lisaanee fa arsil ilaa Haaroon
 14. Wa lahum ‘alaiya zambun fa akhaafu ai yaqtuloon
 15. Qaala kallaa fazhabaa bi Aayaatinaaa innaa ma’akum mustami’oon
 16. Faatiyaa Fir’awna faqoolaaa innaa Rasoolu Rabbil ‘aalameen
 17. An arsil ma’anaa Baneee Israaa’eel
 18. Qaala alam nurabbika feenaa waleedanw wa labista feenaa min ‘umurika sineen
 19. Wa fa’alta fa’latakal latee fa’alta wa anta minal kaafireen
 20. Qaala fa’altuhaaa izanw wa ana minad daaaleen
 21. Fafarartu minkum lam maa khiftukum fawahaba lee Rabbee hukmanw wa ja’alanee minal mursaleen
 22. Wa tilka ni’matun tamun nuhaa ‘alaiya an ‘abbatta Baneee Israaa’eel
 23. Qaala Fir’awnu wa maa Rabbul ‘aalameen
 24. Qaala Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa in kuntum mooqineen
 25. Qaala liman hawlahooo alaa tastami’oon
 26. Qaala Rabbukum wa Rabbu aabaaa’ikumul awwaleen
 27. Qaala inna Rasoolakumul lazee ursila ilaikum lamajnoon
 28. Qaala Rabbul mashriqi wal maghribi wa maa baina humaa in kuntum ta’qiloon
 29. Qaala la’init takhazta ilaahan ghairee la aj’alannaka minal masjooneen
 30. Qaala awalaw ji’tuka bishai’im mubeen
 31. Qaala faati biheee in kunta minas saadiqeen
 32. Fa alqaa ‘asaahu fa izaaa hiya su’baanum mubeen
 33. Wa naza’a yadahoo faizaa hiya baidaaa’u linnaa zireen (section 2)
 34. Qaala lilmala-i hawlahooo inna haazaa lasaahirun ‘aleem
 35. Yureedu ai yukhrijakum min ardikum bisihrihee famaazaa taamuroon
 36. Qaalooo arjih wa akhaahu wab’as filmadaaa’ini haashireen
 37. Yaatooka bikulli sah haarin ‘aleem
 38. Fa jumi’as saharatu limeeqaati Yawmim ma’loom
 39. Wa qeela linnaasi hal antum mujtami’oon
 40. La’allanaa nattabi’us saharata in kaanoo humul ghaalibeen
 41. Falammaa jaaa’as saharatu qaaloo li Fir’awna a’inna lanaa la ajjran in kunnaa nahnul ghaalibeen
 42. Qaala na’am wa innakum izal laminal muqarrabeen
 43. Qaala lahum Moosaaa alqoo maaa antum mulqoon
 44. Fa alqaw hibaalahum wa ‘isiyyahum wa qaaloo bi’izzati Fir’awna innaa lanahnul ghaaliboon
 45. Fa alqaa Moosaa ‘asaahu fa izaa hiya talqafu maa yaafikoon
 46. Fa ulqiyas saharatu saajideen
 47. Qaalooo aamannaa bi Rabbil ‘aalameen
 48. Rabbi Moosaa wa Haaroon
 49. Qaala aamantum lahoo qabla an aazana lakum innahoo lakabeerukumul lazee ‘alla makumus sihra falasawfa ta’lamoon; la uqatti’anna aidiyakum wa arjulakum min khilaafinw wa la usallibanna kum ajma’een
 50. Qaaloo la daira innaaa ilaa Rabbinaa munqalliboon
 51. Innaa natma’u ai yaghfira lanaa Rabbunaa khataa yaanaaa an kunnaaa awwalal mu’mineen (section 3)
 52. Wa awhainaaa ilaa Moosaaa an asri bi’ibaadeee innakum muttaba’oon
 53. Fa arsala Fir’awnu filmadaaa’ini haashireen
 54. Inna haaa’ulaaa’i lashir zimatun qaleeloon
 55. Wa innahum lanaa laghaaa’izoon
 56. Wa innaa lajamee’un haaziroon
 57. Fa akhrajnaahum min Jannaatinw wa ‘uyoon
 58. Wa kunoozinw wa ma qaamin kareem
 59. Kazaalika wa awrasnaahaa Baneee Israaa’eel
 60. Fa atba’oohum mushriqeen
 61. Falammaa taraaa’al jam’aani qaala as haabu Moosaaa innaa lamudrakoon
 62. Qaala kallaaa inna ma’iya Rabbee sa yahdeen
 63. Fa awhainaaa ilaa Moosaaa anidrib bi’asaakal bahra fanfalaqa fakaana kullu firqin kattawdil ‘azeem
 64. Wa azlafnaa sammal aakhareen
 65. Wa anjainaa Moosaa wa mam ma’ahooo ajma’een
 66. Summa aghraqnal aakhareen
 67. Inna fee zaalika la Aayaah; wa maa kaana aksaru hu mu’mineen
 68. Wa inna Rabbaka la Huwal ‘Azeezur Raheem (section 4)
 69. Watlu ‘alaihim naba-a Ibraaheem
 70. Iz qaala li abeehi wa qawmihee maa ta’budoon
 71. Qaaloo na’budu asnaaman fanazallu lahaa ‘aakifeen
 72. Qaala hal yasma’oona kum iz tad’oon
 73. Aw yanfa’oonakum aw yadurroon
 74. Qaaloo bal wajadnaaa aabaaa ‘anaa kazaalika yaf’aloon
 75. Qaala afara ‘aitum maa kuntum ta’budoon
 76. Antum wa aabaaa’ukumul aqdamoon
 77. Fa innahum ‘aduwwwul leee illaa Rabbal ‘aalameen
 78. Allazee khalaqanee fa Huwa yahdeen
 79. Wallazee Huwa yut’imunee wa yasqeen
 80. Wa izaa maridtu fahuwa yashfeen
 81. Wallazee yumeetunee summa yuhyeen
 82. Wallazeee atma’u ai yaghfira lee khateee’ atee Yawmad Deen
 83. Rabbi hab lee hukmanw wa alhiqnee bis saaliheen
 84. Waj’al lee lisaana sidqin fil aakhireen
 85. Waj’alnee minw warasati Jannnatin Na’eem
 86. Waghfir li abeee innahoo kaana mind daalleen
 87. Wa laa tukhzinee Yawma yub’asoon
 88. Yawma laa yanfa’u maalunw wa laa banoon
 89. Illaa man atal laaha biqalbin saleem
 90. Wa uzlifatil Jannatu lilmuttaqeen
 91. Wa burrizatil Jaheemu lilghaaween
 92. Wa qeela lahum aina maa kuntum ta’budoon
 93. Min doonil laahi hal yansuroonakum aw yantasiroon
 94. Fakubkiboo feehaa hum walghaawoon
 95. Wa junoodu Ibleesa ajma’oon
 96. Qaaloo wa hum feehaa yakkhtasimoon
 97. Tallaahi in kunnaa lafee dalaalim mubeen
 98. Iz nusawweekum bi Rabbil ‘aalameen
 99. Wa maaa adallanaaa illal mujrimoon
 100. Famaa lanaa min shaa fi’een
 101. Wa laa sadeeqin hameem
 102. Falaw anna lanaa karratan fanakoona minal mu’mineen
 103. Inna fee zaalika la Aayatanw wa maa kaana aksaruhum mu’mineen
 104. Wa inna Rabbaka la Huwal ‘Azeezur Raheem (section 5)
 105. Kazzabat qawmu Noohinil Mursaleen
 106. Iz qaala lahum akhoohum Noohun alaa tattaqoon
 107. Innee lakum Rasoolun ameen
 108. Fattaqullaaha wa atee’oon
 109. Wa maaa as’alukum ‘alaihi min ajrin in ajriya illaa ‘alaa Rabbil ‘aalameen
 110. Fattaqul laaha wa atee’oon
 111. Qaalooo anu’minu laka wattaba ‘akal arzaloon
 112. Qaala wa maa ‘ilmee bimaa kaanoo ya’maloon
 113. In hisaabuhum illaa ‘alaa Rabbee law tash’uroon
 114. Wa maaa ana bitaaridil mu’mineen
 115. In ana illaa nazeerum mubeen
 116. Qaaloo la’il lam tantahi yaa Noohu latakoonanna minal marjoomeen
 117. Qaala Rabbi inna qawmee kazzaboon
 118. Faftab bainee wa bai nahum fat hanw wa najjinee wa mam ma’iya minal mu’mineen
 119. Fa anjainaahu wa mamma’ahoo fil fulkil mashhoon
 120. Summa aghraqnaa ba’dul baaqeen
 121. Inna fee zaalika la Aayaah; wa maa kaana aksaruhum mu’mineen
 122. Wa inna Rabbaka la huwal ‘Azeezur Raheem (section 6)
 123. Kazzabat ‘Aadunil mursaleen
 124. Iz qaala lahum akhoohum Hoodun alaa tattaqoon
 125. Innee lakum Rasoolun ameen
 126. Fattaqullaaha wa atee’oon
 127. Wa maa as’alukum ‘alaihi min ajrin in ajriya illaa ‘alaa Rabbil ‘aalameen
 128. Atabnoona bikulli ree’in aayatan ta’basoon
 129. Wa tattakhizoona masaani’a la’allakum takhludoon
 130. Wa izaa batashtum batashtum jabbaareen
 131. Fattaqul laaha wa atee’oon
 132. Wattaqul lazeee amad dakum bimaa ta’lamoon
 133. Amaddakum bi an’aa minw wa baneen
 134. Wa jannaatinw wa ‘uyoon
 135. Innee akhaafu ‘alaikum ‘azaaba Yawmin ‘azeem
 136. Qaaloo sawaaa’un ‘alainaaa awa ‘azta am lam takum minal waa’izeen
 137. In haazaaa illaa khuluqul awwaleen
 138. Wa maa nahnu bimu ‘azzabeen
 139. Fakazzaboohu fa ahlaknaahum; inna fee zaalika la aayah; wa maa kaana aksaruhum mu’mineen
 140. Wa inna Rabbaka la huwal ‘Azeezur Raheem (section 7)
 141. Kazzabat Samoodul mursaleen
 142. Iz qaala lahum akhoohum Saalihun alaa tattaqoon
 143. Innee lakum Rasoolun ameen
 144. Fattaqul laaha wa atee’oon
 145. Wa maaa as’alukum ‘alaihi  min ajrin in ajriya illaa ‘alaa Rabbil ‘aalameen
 146. Atutrakoona fee maa haahunnaaa aamineen
 147. Fee jannaatinw wa ‘uyoon
 148. Wa zuroo inw wa nakhlin tal ‘uhaa hadeem
 149. Wa tanhitoona minal jibaali buyootan faariheen
 150. Fattaqul laaha wa atee’oon
 151. Wa laa tutee’ooo amral musrifeen
 152. Allazeena yufsidoona fil ardi wa laa yuslihoon
 153. Qaalooo innamaa anta minal musahhareen
 154. Maaa anta illaa basharum mislunaa faati bi Aayatin in kunta minas saadiqeen
 155. Qaala haazihee naaqatul lahaa shirbunw walakum shirbu yawmim ma’loom
 156. Wa laa tamassoohaa bisooo’in fa yaakhuzakum ‘azaabu Yawmin ‘Azeem
 157. Fa’aqaroohaa fa asbahoo naadimeen
 158. Fa akhazahumul ‘azaab; inna fee zaalika la Aayah; wa maa kaana aksaruhum mu’mineen
 159. Wa inna Rabbaka la Huwal ‘Azeezur Raheem (section 8)
 160. kazzabat qawmu Lootinil mursaleen
 161. Iz qaala lahum akhoohum Lootun alaa tattaqoon
 162. Innee lakum rasoolun ameen
 163. Fattaqul laaha wa atee’oon
 164. Wa maaa as’alukum ‘alaihi min ajrin in ajriya illaa ‘alaa Rabbil ‘aalameen
 165. Ataatoonaz zukraana minal ‘aalameen
 166. Wa tazaroona maa khalaqa lakum Rabbukum min azwaajikum; bal antum qawmun ‘aadoon
 167. Qaloo la’il lam tantahi yaa Lootu latakoonanna minal mukhrajeen
 168. Qaala innee li’amalikum minal qaaleen
 169. Rabbi najjjinee wa ahlee mimmmaa ya’maloon
 170. Fanajjainaahu wa ahlahooo ajma’een
 171. Illaa ‘ajoozan filghaabireen
 172. Summa dammarnal aa khareen
 173. Wa amtarnaa ‘alaihim mataran fasaaa’a matarul munzareen
 174. Inna fee zaalika la Aayah; wa maa kaana aksaruhum mu’mineen
 175. Wa inna Rabbaka la Huwal ‘Azeezur Raheem (section 9)
 176. Kazzaba As haabul Aykatil mursaleen
 177. Iz qaala lahum Shu’aybun alaa tattaqoon
 178. Innee lakum Rasoolun ameen
 179. Fattaqul laaha wa atee’oon
 180. Wa maaa as’alukum ‘alaihi min ajrin in ajriya illaa ‘alaa Rabbil ‘aalameen
 181. Awful kaila wa laa takoonoo minal mukhsireen
 182. Wa zinoo bilqistaasil mustaqeem
 183. Wa laa tabkhasun naasa ashyaaa ‘ahum wa laa ta’saw fil ardi mufsideen
 184. Wattaqul lazee khalaqakum waljibillatal awwaleen
 185. Qaalooo innamaa anta minal musahhareen
 186. Wa maaa anta illaa basharum mislunaa wa innazunnuka laminal kaazibeen
 187. Fa asqit ‘alainaa kisafam minas samaaa’i in kunta minas saadiqeen
 188. Qaala Rabbeee a’lamu bimaa ta’maloon
 189. Fakazzaboohu fa akhazahum ‘azaabu Yawmiz zullah; innahoo kaana ‘azaaba Yawmin ‘Azeem
 190. Inna fee zaalika la Aayah; wa maa kaana aksaruhum mu’mineen
 191. Wa inna Rabbaka la huwal ‘Azeezur Raheem (section 10)
 192. Wa innahoo latanzeelu Rabbil ‘aalameen
 193. Nazala bihir Roohul Ameen
 194. ‘Alaa qalbika litakoona minal munzireen
 195. Bilisaanin ‘Arabiyyim mubeen
 196. Wa innahoo lafee Zuburil awwaleen
 197. Awalam yakul lahum Aayatan ai ya’lamahoo ‘ulamaaa’u Baneee Israaa’eel
 198. Wa law nazzalnaahu ‘alaa ba’dil a’jameen
 199. Faqara ahoo ‘alaihim maa kaanoo bihee mu’mineen
 200. Kazaalika salaknaahu fee quloobil mujrimeen
 201. Laa yu’minoona bihee hattaa yarawul ‘azaabal aleem
 202. Fayaatiyahum baghtatanw wa hum laa yash’uroon
 203. Fa yaqooloo hal nahnu munzaroon
 204. Afabi ‘azaabinaa yasta’jiloon
 205. Afara’aita im matta’naahum sineen
 206. Summa jaaa’ahum maa kaanoo yoo’adoon
 207. Maaa aghnaaa ‘anhum maa kaanoo yumatta’oon
 208. Wa maaa ahlaknaa min qaryatin illaa lahaa munziroon
 209. Zikraa wa maa kunnaa zaalimeen
 210. Wa maa tanazzalat bihish Shayaateen
 211. Wa maa yambaghee lahum wa maa yastatee’oon
 212. Innahum ‘anis sam’i lama’zooloon
 213. Falaa tad’u ma’al laahi ilaahan aakhara fatakoona minal mu’azzabeen
 214. Wa anzir ‘asheeratakal aqrabeen
 215. Wakhfid janaahaka limanit taba ‘aka minal mu’mineen
 216. Fa in asawka faqul innee bareee’um mimmmaa ta’maloon
 217. Wa tawakkal alal ‘Azeezir Raheem
 218. Allazee yaraaka heena taqoom
 219. Wa taqallubaka fis saajideen
 220. Innahoo Huwas Samee’ul ‘Aleem
 221. Hal unabbi’ukum ‘alaa man tanazzalush Shayaateen
 222. Tanazzalu ‘alaa kulli affaakin aseem
 223. Yulqoonas sam’a wa aksaruhum kaaziboon
 224. Washshu ‘araaa’u yattabi ‘uhumul ghaawoon
 225. Alam tara annahum fee kulli waadiny yaheemoon
 226. Wa annahum yaqooloona ma laa yaf’aloon
 227. Illal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati wa zakarul laaha kaseeranw wantasaroo min ba’di maa zulimoo; wa saya’lamul lazeena zalamooo aiya munqalabiny yanqaliboon (section 11)

 

Surah Al-Naml

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Taa-Seeen; tilka Aayaatul Qur-aani wa Kitaabim Mubeen
 2. Hudanw wa bushraa lil mu’mineen
 3. Allazeena yuqeemoonas Salaata wa yu’toonaz Zakaata wa hum bil Aakhirati hum yooqinoon
 4. Innal lazeena laa yu’minoona bil Aakhirati zaiyannaa lahum a’maalahum fahum ya’mahoon
 5. Ulaaa’ikal lazeena lahum sooo’ul ‘azaabi wa hum fil Aakhirati humul akhsaroon
 6. Wa innaka latulaqqal Qur-aana mil ladun Hakeemin ‘Aleem
 7. Iz qaala Moosaa li ahliheee inneee aanastu naaran sa’aateekum minhaa bikhabarin aw aateekum bishihaabin qabasil la’allakum tastaloon
 8. Falammaa jaaa’ahaa noodiya am boorika man finnnnaari wa man hawlahaa wa Subhaanal laahi Rabbil ‘aalameen
 9. Yaa Moosaaa innahooo Anal laahul ‘Azeezul Hakeem
 10. Wa alqi ‘asaak; falammmaa ra aahaa tahtazzu ka annahaa jaaannunw wallaa mudbiranw wa lam yu’aqqib; yaa Moosaa laa takhaf innee laa yakhaafu ladaiyal mursaloon
 11. Illaa man zalama summa baddala husnam ba’da sooo’in fa innee Ghafoorur Raheem
 12. Wa adkhil yadaka fee jaibika takhruj baidaaa’a min ghairisooo’in feetis’i Aayaatin ilaa Fir’awna wa qawmih; innahum kaanoo qawman faasiqeen
 13. Falammaa jaaa’at hum Aayaatunaa mubsiratan qaaloo haazaa sihrum mubeen
 14. Wa jahadoo bihaa wastaiqanat haaa anfusuhum zulmanw-wa ‘uluwwaa; fanzur kaifa kaana ‘aaqibatul mufsideen (section 1)
 15. Wa laqad aatainaa Daawooda wa sulaimaana ‘ilmaa; wa qaalal hamdu lil laahil lazee faddalanaa ‘alaa kaseerim min ‘ibaadihil mu’mineen
 16. Wa warisa Sulaimaanu Daawooda wa qaala yaaa aiyuhan naasu ‘ullimnaa mantiqat tairi wa ooteenaa min kulli shai’in inna haazaa lahuwal fadlul mubeen
 17. Wa hushira Sulaimaana junooduhoo minal jinni wal insi wattairi fahum yooza’oon
 18. hattaaa izaaa ataw ‘alaa waadin namli qaalat namlatuny yaaa aiyuhan namlud khuloo masaakinakum laa yahtimannakum Sulaimaanu wa junooduhoo wa hum laa yash’uroon
 19. Fatabassama daahikam min qawlihaa wa qaala Rabbi awzi’nee an ashkura ni’mata kal lateee an’amta ‘alaiya wa ‘alaa waalidaiya wa an a’mala saalihan tardaahu wa adkhilnee birahmatika fee ‘ibaadikas saaliheen
 20. Wa tafaqqadat taira faqaala maa liya laaa araa al hudhuda, am kaana minal ghaaa’ibeen
 21. La-u’azzibanahoo ‘azaaban shadeedan aw la azbahannahoo aw layaatiyannee bisultaanim mubeen
 22. Famakasa ghaira ba’eedin faqaala ahattu bimaa lam tuhit bihee wa ji’tuka min Sabaim binaba iny-yaqeen
 23. Innee wajattum ra atan tamlikuhum wa ootiyat min kulli shai’inw wa lahaa ‘arshun ‘azeem
 24. Wajattuhaa wa qawmahaa yasjudoona lishshamsi min doonil laahi wa zaiyana lahumush Shaitaanu a’maalahum fasaddahum ‘anis sabeeli fahum laa yahtadoon
 25. Allaa yasjudoo lillaahil lazee yukhrijul khab’a fis samaawaati wal ardi wa ya’lamu maa tukhfoona wa maa tu’linoon
 26. Allaahu laaa ilaaha illaa Huwa Rabbul ‘Arshil Azeem (make sajda)
 27. Qaala sananzuru asadaqta am kunta minal kaazibeen
 28. Izhab bikitaabee haaza fa alqih ilaihim summma tawalla ‘anhum fanzur maazaa yarji’oon
 29. Qaalat yaaa aiyuhal mala’u innee ulqiya ilaiya kitaabun kareem
 30. Innahoo min Sulaimaana wa innahoo bismil laahir Rahmaanir Raheem
 31. Allaa ta’loo ‘alaiya waa toonee muslimeen (section 2)
 32. Qaalat yaaa aiyuhal mala’u aftoonee fee amree maa kuntu qaati’atan amran hattaa tashhhadoon
 33. Qaaloo nahnu uloo quwwatinw wa uloo baasin shadeed; wal amru ilaiki fanzuree maazaa taamureen
 34. Qaalat innal mulooka izaa dakhaloo qaryatan afsadoohaa wa ja’alooo a’izzata ahlihaaa azillah; wa kazaalika yaf’aloon
 35. Wa innee mursilatun ilaihim bihadiyyatin fanaaziratum bima yarji’ul mursaloon
 36. Falammaa jaaa’a Sulaimaana qaala atumiddoonani bimaalin famaaa aataaniyal laahu khairum mimmmaaa aataakum bal antum bihadiy-yatikum tafrahoon
 37. Irji’ ilaihim falanaatiyan nahum bijunoodil laa qibala lahum bihaa wa lanukhri jannahum minhaaa azillatanw wa hum saaghiroon
 38. Qaala yaaa aiyuhal mala’u aiyukum yaateenee bi’arshihaa qabla ai yaatoonee muslimeen
 39. Qaala ‘ifreetum minal jinni ana aateeka bihee qabla an taqooma mim maqaamika wa innee ‘alaihi laqawiyyun ameen
 40. Qaalal lazee indahoo ‘ilmum minal Kitaabi ana aateeka bihee qabla ai yartadda ilaika tarfuk; falammaa ra aahu mustaqirran ‘indahoo qaala haazaa min fadli Rabbee li yabluwaneee ‘a-ashkuru am akfuru wa man shakara fa innamaa yashkuru linafsihee wa man kafara fa inna Rabbee Ghaniyyun Kareem
 41. Qaala nakkiroo lahaa ‘arshahaa nanzur atahtadeee am takoonu minal lazeena laa yahtadoon
 42. Falammaa jaaa’at qeela ahaakaza ‘arshuki qaalat ka’annahoo hoo; wa ooteenal ‘ilma min qablihaa wa kunnaa muslimeen
 43. Wa saddahaa maa kaanat ta’budu min doonil laahi innahaa kaanat min qawmin kaafireen
 44. Qeela lahad khulis sarha falammaa ra at hu hasibat hu lujjatanw wa kashafat ‘an saaqaihaa; qaala innahoo sarhum mumarradum min qawaareer; qaalat Rabbi innee zalamtu nafsee wa aslamtu ma’a Sulaimaana lillaahi Rabbil ‘aalameen (section 3)
 45. Wa laqad arsalnaaa ilaa Samooda akhaahum Saalihan ani’budul laaha fa izaa hum fareeqaani yakhtasimoon
 46. Qaala yaa qawmi lima tasta’jiloona bissaiyi’ati qablal hasanati law laa tas taghfiroonal laaha la’allakum turhamoon
 47. Qaalut taiyarnaa bika wa bimam ma’ak; qaala taaa’irukum ‘indal laahi bal antum qawmun tuftanoon
 48. Wa kaana fil madeenati tis’atu rahtiny yufsidoona fil ardi wa laa yuslihoon
 49. Qaaloo taqaasamoo billaahi lanubaiyitannahoo wa ahlahoo summaa lanaqoolana liwaliy yihee maa shahidnaa mahlika ahlihee wa innaa lasaadiqoon
 50. Wa makaroo makranw wa makarnaa makranw wa hum laa yash’uroon
 51. Fanzur kaifa kaana ‘aaqibatu makrihim annaa dammar naahum wa qawmahum ajma’een
 52. Fatilka buyootuhum khaa wiyatam bimaa zalamoo; inna fee zaalika la Aayatal liqaw miny-ya’lamoon
 53. Wa anjainal lazeena aamanoo wa kaanoo yattaqoon
 54. Wa lootan iz qaala liqawmiheee ataatoonal faa hishata wa antum tubsiroon
 55. A’innakum lataatoonar rijaala shahwatam min doonin nisaaa’; bal antum qawmun tajhaloon (End Juz 19)
 56. Famaa kaana jawaaba qawmiheee illaaa an qaalooo akhrijooo aalaa Lootim min qaryatikum innahum unaasuny yatatahharoon
 57. Fa anjainaahu wa ahlahooo illam ra atahoo qaddarnaahaa minal ghaabireen
 58. Wa amtarnaa ‘alaihimm mataran fasaaa’a matarul munzareen (section 4)
 59. Qulil hamdu lillaahi wa salaamun ‘alaa ‘ibaadihil lazeenas tafaa; aaallaahu khairun ammmaa yushrikoon
 60. Amman khalaqas samaawaati wal arda wa anzala lakum minas samaaa’i maaa’an fa anbatnaa bihee hadaaa’iqa zaata bahjah; maa kaana lakum an tunbitoo shajarahaa; ‘a-ilaahun ma’al laah; bal hum qawmuny ya’diloon
 61. Ammann ja’alal arda qaraaranw wa ja’ala khilaalahaaa anhaaranw wa ja’ala lahaa rawaasiya wa ja’ala bainal bahraini haajizaa; ‘a-ilaahun ma’allah; bal aksaruhum laa ya’lamoon
 62. Ammany-yujeebul mud tarra izaa da’aahu wa yakshifus sooo’a wa yaj’alukum khula faaa’al ardi ‘a-ilaahun ma’allah qaleelan maa tazak karoon
 63. Ammany-yahdeekum fee zulumaatil barri wal bahri wa many yursilu riyaaha bushran baina yadai rahmatih; ‘a-ilaahun ma’allah; Ta’aalal laahu ‘ammaa yushrikoon
 64. Ammany yabda’ul khalqa thumma yu’eeduhoo wa many-yarzuqukum minas sammaaa’i wal ard; ‘a-ilaahun ma’allah; qul haatoo burhaanakum in kuntum saadiqeen
 65. Qul laa ya’lamu man fis sammaawaati wal ardil ghaiba illal laah; wa maa yash’uroona aiyaana yub’asoon
 66. Balid daaraka ‘ilmuhum fil Aakhirah; bal hum fee shakkin minhaa bal hum minhaa ‘amoon (section 5)
 67. Wa qaalal lazeena kafarooo ‘a-izaa kunnaa turaabanw wa aabaaa’unaaa a’innaa lamukhrajoon
 68. Laqad wu’idnaa haazaa nahnu wa aabaaa’unaa min qablu in haazaaa illaaa asaateerul awwaleen
 69. Qul seeroo fil ardi fanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul mujrimeen
 70. Wa laa tahzan ‘alaihim wa laa takun fee daiqin mimmaa yamkuroon
 71. Wa yaqooloona mataa haazal wa’du in kuntum saadiqeen
 72. Qul ‘asaaa any-yakoona radifa lakum ba’dul lazee tasta’jiloon
 73. Wa inna Rabbaka lazoo fadlin ‘alan naasi wa laakinna aksarahum laa yashkuroon
 74. Wa inna Rabbaka la ya’lamu maa tukinnu sudooruhum wa maa yu’linoon
 75. Wa maa min ghaaa’ibatin fis samaaa’i wal ardi illaa fee kitaabin mubeen
 76. Inna haazal Qur-aana yaqussu ‘alaa Baneee israaa’eela aksaral lazee hum feehi yakhtalifoon
 77. Wa innahoo lahudanw wa rahmatul lilmu’mineen
 78. Inna Rabbaka yaqdee bainahum bihukmih; wa Huwal ‘Azeezul ‘Aleem
 79. Fatawakkal ‘alal laahi innaka ‘alal haqqil mubeen
 80. Innaka laa tusmi’ul mawtaa wa laa tusmi’us summad du’aaa izaa wallaw mudbireen
 81. Wa maaa anta bihaadil ‘umyi ‘an dalaalatihim in tusmi’u illaa mai yu’minu bi aayaatinaa fahum muslimoon
 82. Wa izaa waqa’al qawlu ‘alaihim akhrajnaa lahum daaabbatan minal ardi tukal limuhum annan naasa kaanoo bi aayaatinaa laa yooqinoon (section 6)
 83. Wa Yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimmany yukazzibu bi Aayaatinaa fahum yooza’oon
 84. Hattaaa izaa jaaa’oo qaala akazzabtum bi Aayaatee wa lam tuheetoo bihaa ‘ilman ammaazaa kuntum ta’maloon
 85. Wa waqa’al qawlu ‘alaihim bimaa zalamoo fahum laa yantiqoon
 86. Alam yaraw annaa ja’alnal laila li yaskunoo feehi wannahaara mubsiraa; inna fee zaalika la Aayaatil liqaw miny-yu’minoon
 87. Wa Yawma yunfakhu fis Soori fafazi’a man fis samaawaati wa man fil ardi illaa man shaaa’al laah; wa kullun atawhu daakhireen
 88. Wa taral jibaala tahsabuhaa jaamidatanw wa hiya tamurru marras sahaab; sun’al laahil lazeee atqana kulla shai’; innahoo khabeerun bimaa taf’aloon
 89. Man jaaa’a bil hasanati falahoo khairun minhaa wa hum min faza’iny Yawma’izin aaminoon
 90. Wa man jaaa’a bissai yi’ati fakubbat wujoohuhum fin Naari hal tujzawna illaa maa kuntum ta’maloon
 91. Innamaaa umirtu an a’buda Rabba haazihil baldatil lazee harramahaa wa lahoo kullu shai’inw wa umirtu an akoona minal muslimeen
 92. Wa an atluwal Qur-aana famanih tadaa fa innamaa yahtadee linafsihee wa man dalla faqul innamaaa ana minal munzireen
 93. Wa qulil hamdu lillaahi sa yureekum Aayaatihee fa ta’rifoonahaa; wa maa Rabbuka bighaafilin ‘ammaa ta’maloon (section 7)

 

Surah Al-Qasas

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Taa-Seeen-Meeem
 2. Tilka Aayaatul Kitaabil mubeen
 3. Natloo ‘alaika min naba-i Moosaa wa Fir’awna bilhaqqi liqawminy yu’miinoon
 4. Inna Fir’awna ‘alaa fil ardi wa ja’ala ahlahaa shiya’ai yastad’ifu taaa’ifatam minhum yuzabbihu abnaaa’ahum wa yastahyee nisaaa’ahum; innahoo kaana minal mufsideen
 5. Wa nureedu an namunna ‘alal lazeenas tud’ifoo fil ardi wa naj’alahum a’immatanw wa naj’alahumul waariseen
 6. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya Fir’awna wa Haamaana wa junoodahumaa minhum maa kaanoo yahzaroon
 7. Wa awhainaaa ilaaa ummi Moosaaa an ardi’eehi faizaa khifti ‘alaihi fa alqeehi filyammi wa laa takhaafee wa laa tahzaneee innaa raaaddoohu ilaiki wa jaa’iloohu minal mursaleen
 8. Faltaqatahooo Aalu Fir’awna li yakoona lahum ‘aduwwanw wa hazanaa; inna Fir’awna wa Haamaana wa junooda humaa kaanoo khaati’een
 9. Wa qaalatim ra atu Fir’awna qurratu ‘aynil lee wa lak; laa taqtuloohu ‘asaaa aiyanfa’anaa aw nattakhizahoo waladanw wa hum laa yash’uroon
 10. Wa asbaha fu’aadu ummi Moosaa faarighan in kaadat latubdee bihee law laaa arrabatnaa ‘alaa qalbihaa litakoona minal mu’mineen
 11. Wa qaalat li ukhtihee qusseehi fabasurat bihee ‘an junubinw wahum laa yash’uroon
 12. Wa harramnaa ‘alaihil maraadi’a min qablu faqaalat hal adullukum ‘alaaa ahli baitiny yakfuloonahoo lakum wa hum lahoo naasihoon
 13. Faradadnaahu ilaa ummihee kai taqarra ‘ainuhaa wa laa tahzana wa lita’lama anna wa’dal laahi haqqunw wa laakinna aksarahum laa ya’lamoon (section 1)
 14. Wa lammaa balagha ashuddahoo wastawaaa aatai naahu hukmanw wa ‘ilmaa; wa kazaalika najzil muhsineen
 15. Wa dakhalal madeenata ‘alaa heene ghaflatim min ahlihaa fawajada feeha raju laini yaqtatilaani haazaa min shee’atihee wa haaza min ‘aduwwihee fastaghaasahul lazee min shee’atihee ‘alal lazee min ‘aduwwihee fawakazahoo Moosaa faqadaa ‘alaihi qaala haaza min ‘amalish Shaitaani innahoo ‘aduwwum mmudillum mubeen
 16. Qaala Rabbi innee zalamtu nafsee faghfir lee faghafaralah; innahoo Huwal Ghafoorur Raheem
 17. Qaala Rabbi bimaaa an’amta ‘alaiya falan akoona zaheeral lilmujrimeen
 18. Fa asbaha fil madeenati khaaa’ifany yataraqqabu fa izal lazis tansarahoo bil amsi yastasrikhuh; qaala lahoo moosaaa innaka laghawiyyum mubeen
 19. Falammaaa an araada ai yabtisha billazee huwa ‘aduwwul lahumaa qaala yaa Moosaaa atureedu an taqtulanee kamaa qatalta nafsam bil amsi in tureedu illaaa an takoona jabbaaram fil ardi wa maa tureedu an takoona minal musliheen
 20. Wa jaaa’a rajulum min aqsal madeenati yas’aa qaala yaa Moosaaa innal mala a yaa tamiroona bika liyaqtulooka fakhruj innee laka minan naasiheen
 21. Fakharaja minhaa khaaa ‘ifany-yataraqqab; qaala Rabbi najjinee minal qawmiz zaalimeen (section 2)
 22. Wa lammaa tawajjaha tilqaaa’a Madyana qaala ‘asaa Rabbeee ai yahdiyanee Sawaaa’as Sabeel
 23. Wa lammaa warada maaa’a Madyana wajada ‘alaihi ummatam minannaasi yasqoona wa wajada min doonihimum ra ataini tazoodaani qaala maa khatbukumaa qaalataa laa nasqee hatta yusdirar ri’aaa’u wa aboonaa shaikhun kabeer
 24. Fasaqaa lahumaa summa tawallaaa ilaz zilli faqaala Rabbi innee limaaa anzalta ilaiya min khairin faqeer
 25. Fajaaa’at hu ihdaahumaa tamshee ‘alas tihyaaa’in qaalat inna abee yad’ooka li yajziyaka ajra maa saqaita lanaa; falammaa jaaa’ahoo wa qassa ‘alaihil qasasa qaala laa takhaf najawta minal qawmiz zaalimeen
 26. Qaalat ihdaahumaa yaaa abatis taajirhu inna khaira manistaajartal qawiyyul ameen
 27. Qaala innee ureedu an unkihaka ihdab nataiya haataini ‘alaaa an taajuranee samaaniya hijaj; fa in atmamta ‘ashran famin ‘indika wa maaa ureedu an ashuqqa ‘alaik; satajiduneee in shaaa’al laahu minas saaliheen
 28. Qaala zaalika bainee wa bainaka aiyamal ajalaini qadaitu falaa ‘udwaana ‘alaiya wallaahu ‘alaa ma naqoolu Wakeel (section 3)
 29. Falammmaa qadaa Moosal ajala wa saara bi ahliheee aanasa min jaanibit Toori naaran qaala li ahlihim kusooo inneee aanastu naaral la ‘alleee aateekum minhaa bikhabarin aw jazwatim minan naari la ‘allakum tastaloon
 30. Falammaaa ataahaa noodiya min shaati’il waadil aimani fil buq’atil muubaarakati minash shajarati ai yaa Moosaaa inneee Anal laahu Rabbul ‘aalameen
 31. Wa an alqi ‘asaaka falam maa ra aahaa tahtazzu ka annnahaa jaaannunw wallaa mudbiranw wa lam yu’aqqib; yaa Moosaa aqbil wa laa takhaf innaka minal aamineen
 32. Usluk yadaka fee jaibika takhruj baidaaa’a min ghairi sooo’inw wadmum ilaika janaahaka minar rahbi fazaanika burhaanaani mir Rabbika ilaa Fir’awna wa mala’ih; innahum kaanoo qawman faasiqeen
 33. Qaala Rabbi innee qataltu minhum nafsan fa akhaafu ai yaqtuloon
 34. Wa akhee Haaroonu huwa afsahu minnee lisaanan fa arsilhu ma’iya rid ai yusaddiquneee innee akhaafu ai yukazziboon
 35. Qaala sanashuddu ‘adudaka bi akheeka wa naj’alu lakumaa sultaanan falaa yasiloona ilaikumaa; bi Aayaatinaa antumaa wa manit taba’akumal ghaaliboon
 36. Falammaa jaaa’ahum Moosaa bi Aayaatinaa baiyinaatin qaaloo maa haazaaa illaa sihrum muftaranw wa maa sami’naa bihaazaa feee aabaaa’inal awwaleen
 37. Wa qaala Moosaa Rabbeee a’alamu biman jaaa’a bilhudaa min ‘indihee wa man takoonu lahoo ‘aaqibatud daari innahoo laa yuflihuz zaalimoon
 38. Wa qaala Fir’awnu yaaa aiyuhal mala-u maa ‘alimtu lakum min ilaahin ghairee fa awqid lee yaa Haamaanu ‘alatteeni faj’al lee sarhal la’alleee attali’u ilaaa ilaahi Moosaa wa innee la azunnuhoo minal kaazibeen
 39. Wastakbara huwa wa junooduhoo fil ardi bighairil haqqi wa zannooo annahum ilainaa laa yurja’oon
 40. Fa akhaznaahu wa junoo dahoo fanabaznaahum fil yammi fanzur kaifa kaana ‘aaqibatuz zaalimeen
 41. Wa ja’alnaahum a’immatany yad’oona ilan Naari wa Yawmal Qiyaamati laa yunsaroon
 42. Wa atba’naahum fee haazihid dunyaa la’natanw wa Yawmal Qiyaamati hum minal maqbooheen (section 4)
 43. Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba mim ba’di maaa ahlaknal quroonal oolaa basaaa’ira linnaasi wa hudanw wa rahmatal la’allahum yata zakkkaroon
 44. Wa maa kunta bijaanibil gharbiyyi iz qadainaaa ilaa Moosal amra wa maa kunta minash shaahideen
 45. Wa laakinnaa anshaanaa quroonan fatataawala ‘alaihimul ‘umur; wa maa kunta saawiyan feee ahli Madyana tatloo ‘alaihim Aayaatinaa wa laakinnaa kunnaa mursileen
 46. Wa maa kunta bijaanibit Toori iz naadainaa wa laakir rahmatam mir Rabbika litunzira qawmam maaa ataahum min nazeerim min qablika la’allahum yatazakkaroon
 47. Wa law laaa an tuseebahum museebatum bimaa qaddamat aideehim fa yaqooloo Rabbanaa law laaa arsalta ilainaa Rasoolan fanattabi’a Aayaatika wa nakoona minal mu’mineen
 48. Falammaa jaaa’ahumul haqqu min ‘indinaa qaaloo law laa ootiya misla maaa ootiyaa Moosaa; awalam yakfuroo bimaaa ootiya Moosaa min qablu qaaloo sihraani tazaaharaa wa qaalooo innaa bikullin kaafiroon
 49. Qul faatoo bi Kitaabim min ‘indil laahi huwa ahdaa minhu maaa attabi’hu in kuntum saadiqeen
 50. Fa il lam yastajeeboo laka fa’lam annamaa yattabi’oona ahwaaa’ahum; wa man adallu mimmanit taba’a hawaahu bighari hudam minal laah; innal laaha laa yahdil qawmaz zaalimeen (section 5)
 51. Wa laqad wassalnaa lahumul qawla la’allahum yatazakkaroon
 52. Allazeena aatainaahu mul Kitaaba min qablihee hum bihee yu’minoon
 53. Wa izaa yutlaa ‘alaihim qaaloo aamannaa biheee innahul haqqu mir rabbinaaa innaa kunnaa min qablihee muslimeen
 54. Ulaaa’ika yu’tawna ajrahum marratayni bimaa sabaroo wa yadra’oona bil hasanatis saiyi’ata wa mimmmaa razaq naahum yunfiqoon
 55. Wa izaa sami’ul laghwa a’radoo ‘anhu wa qaaloo lanaaa a’maalunaa wa lakum a’maalukum salaamun ‘alaikum laa nabtaghil jaahileen
 56. Innaka laa tahdee man ahbabta wa laakinn Allaha yahdee mai yashaaa’; wa huwa a’lamu bil muhtadeen
 57. Wa qaalooo in nattabi’il hudaa ma’aka nutakhattaf min ardinaa; awalam numakkkil lahum haraman aaminany yujbaaa ilaihi samaraatu kulli shai’ir rizqam mil ladunnaa wa laakinna aksarahum laa ya’lamoon
 58. Wa kam ahlaknaa min qaryatim batirat ma’eeshatahaa fatilka masaakinuhum lam tuskam mim ba’dihim illaa qaleelaa; wa kunnaa Nahnul waariseen
 59. Wa maa kaana Rabbuka muhlikal quraa hattaa yab’asa feee ummihaa Rasoolany yatloo ‘alaihim aayaatina; wa maa kunnaa muhlikil quraaa illaa wa ahluhaa zaalimoon
 60. Wa maaa ooteetum min shai’in famataa’ul hayaatid dunyaa wa zeenatuhaa; wa maa ‘indal laahi khairunw wa abqaa; afalaa ta’qiloon (section 6)
 61. Afamanw wa’adnaahu wa’dan hasanan fahuwa laaqeehi kamam matta’naahu mataa’al hayaatid dunyaa summa huwa Yawmal Qiyaamati minal muhdareen
 62. Wa Yawma yunaadeehim fa-yaqoolu aina shurakaaa ‘iyal lazeena kuntum taz’umoon
 63. Qaalal lazeena haqqa ‘alaihimul qawlu Rabbanaa haaa’ulaaa’il lazeena aghwainaa aghwainaahu kamaa ghawainaa tabarraanaaa ilaika maa kaanoo iyyaanaa ya’budoon
 64. Wa qeelad ‘oo shurakaaa’akum fada’awhum falam yastajeeboo lahum wa ra awul ‘azaab; law annahum kaanoo yahtadoon
 65. Wa Yawma yunaadeehim fa yaqoolu maazaaa ajabtumul mursaleen
 66. Fa’amiyat ‘alaihimul ambaaa’u Yawma’izin fahum laa yatasaaa’aloon
 67. Fa ammaa man taaba wa aamana wa ‘amila saalihan fa’asaaa ai yakoona minal mufliheen
 68. Wa Rabbuka yakhuluqu maa yashaaa’u wa yakhtaar; maa kaana lahumul khiyarah; Subhannal laahi wa Ta’aalaa ‘ammmaa yushrikoon
 69. Wa Rabbuka ya’lamu maa tukinnu sudooruhum wa maa yu’linoon
 70. Wa Huwal laahu laaa ilaaha illaa Huwa lahul hamdu fil oolaa wal Aakhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja’oon
 71. Qul ara’aitum in ja’alal laahu ‘alaikumul laila sarmadan ilaa Yawmil Qiyaamati man ilaahun ghairul laahi yaa teekum bidiyaaa’in afalaa tasma’oon
 72. Qul ara’aitum in ja’alal laahu ‘alaikumun nahaara sarmadan ilaa Yawmil Qiyaamati man ilaahun ghairul laahi yaateekum bilailin taskunoona feehi afalaa tubsiroon
 73. Wa mir rahmatihee ja’ala lakumul laila wannahaara litaskunoo feehi wa litabtaghoo min fadlihee wa la’allakum tashkuroon
 74. Wa Yawma yunaadeehim fa yaqoolu aina shurakaaa’iyal lazeena kuntum tazz’umoon
 75. Wa naza’naa min kulli ummatin shaheedan faqulnaa haatoo burhaanakum fa’alimooo annal haqqa lillaahi wa dalla ‘anhum maa kaanoo yaftaroon (section 7)
 76. Inna Qaaroona kaana min qawmi Moosaa fabaghaaa ‘alaihim wa aatainaahu minal kunoozi maaa inna mafaati hahoo latanooo’u bil’usbati ulil quwwati iz qaala lahoo qawmuhoo laa tafrah innal laahaa laa yuhibbul fariheen
 77. Wabtaghi feemaaa aataakal laahud Daaral Aakhirata wa laa tansa naseebaka minad dunyaa wa ahsin kamaaa ahsanal laahu ilaika wa laa tabghil fasaada fil ardi innal laaha laa yuhibbul mufsideen
 78. Qaala innamaaa ootee tuhoo ‘alaa ‘ilmin ‘indeee; awalam ya’lam annal laaha qad ahlaka min qablihee minal qurooni man huwa ashaddu minhu quwwatanw wa aksaru jam’aa; wa laa yus’alu ‘an zunoobihimul mujrimoon
 79. Fakharaja ‘alaa qawmihee fee zeenatih; qaalal lazeena yureedoonal hayaatad dunyaa yaalaita lanaa misla maaa ootiya Qaaroonu innahoo lazoo hazzin ‘azeem
 80. Wa qaalal lazeena ootul ‘ilma wailakum sawaabul laahi khairul liman aamana wa ‘amila saalihaa; wa laa yulaq qaahaaa illas saabiroon
 81. Fakhasafnaa bihee wa bidaarihil arda famaa kaana lahoo min fi’atiny yansuroo nahoo min doonil laahi wa maa kaana minal muntasireen
 82. Wa asbahal lazeena tamannaw makaanahoo bil amsi yaqooloona waika annal laaha yabsutur rizqa limany ya shaaa’u min ‘ibaadihee wa yaqdiru law laaa am mannal laahu ‘alainaa lakhasafa binaa waika annahoo laa yuflihul kaafiroon (section 8)
 83. Tilkad Daarul Aakhiratu naj’aluhaa lillazeena laa yureedoona ‘uluwwan fil ardi wa laa fasaadaa; wal ‘aaqibatu lilmuttaqeen
 84. Man jaaa’a bilhasanati falahoo khairum minhaa wa man jaaa’a bissaiyi’ati falaa yujzal lazeena ‘amilus saiyiaati illaa maa kaanoo ya’maloon
 85. Innal lazee farada ‘alaikal Qur-aana laraaadduka ilaa ma’aad; qur Rabbeee a’lamu man jaaa’a bil hudaa wa man huwa fee dalaalim mubeen
 86. Wa maa kunta tarjooo ai yulqaaa ilaikal Kitaabu illaa rahmatan mir Rabbika falaa takoonanna zaheeral lil kaafireen
 87. Wa laa yasuddunnaka ‘an Aayaatil laahi ba’da iz unzilat ilaika wad’u ilaa Rabbika wa laa takoonanna minal mushrikeen
 88. Wa laa tad’u ma’al laahi ilaahan aakhar; laaa ilaaha illaa Hoo; kullu shai’in haalikun illaa Wajhah; lahul hukkmu wa ilaihi turja’oon (section 9)

 

Surah Al-Ankaboot

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Meeem
 2. Ahasiban naasu any yutrakooo any yaqoolooo aamannaa wa hum la yuftanoon
 3. Wa laqad fatannal lazeena min qablihim fala ya’lamannal laahul lazeena sadaqoo wa la ya’lamannal kaazibeen
 4. Am hasibal lazeena ya’maloonas sayyiaati any yasbiqoonaa; saaa’a maa yahkumoon
 5. Man kaana yarjoo liqaaa ‘allaahi fa inna ajalal laahi la’aat; wa Huwass Sameeul ‘Aleem
 6. Wa man jaahada fainnamaa yujaahidu linafsih; innal laaha laghaniyyun ‘anil ‘aalameen
 7. Wallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati lanukaf firanna ‘anhum saiyiaatihim wa lanajziyannahum ahsanal lazee kaanoo ya’maloon
 8. Wa wassainal insaana biwaalidaihi husnanw wa in jaahadaaka litushrika bee maa laisa laka bihee ‘ilmun falaa tuti’humaa; ilaiya marji’ukum fa unabbi’ukum bimaa kuntum ta’maloon
 9. Wallazeena aamanoo wa’amilus saalihaati lanudkhilan nahum fis saaliheen
 10. Wa minan naasi many yaqoolu aamannaa billaahi faizaaa ooziya fil laahi ja’ala fitnatan naasi ka’azaabil laahi wa la’in jaaa’a nasrum mir Rabbika la yaqoolunna innaa kunnaa ma’akum; awa laisal laahu bi a’lama bimaa fee sudooril ‘aalameen
 11. Wa la ya’lamannal laahul lazeena aamanoo wa la ya’lamannal munaafiqeen
 12. Wa qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanut tabi’oo sabeelanaa walnahmil khataayaakum wa maa hum bihaamileena min khataa yaahum min shai’in innahum lakaaziboon
 13. Wa la yahmilunna asqaa lahum wa asqaalam ma’a asqaalihim wa la yus’alunna Yawmal Qiyaamati ‘ammaa kaanoo yaftaroon (section 1)
 14. Wa laqad arsalnaa Noohan ilaa qawmihee falabisa feehim alfa sanatin illaa khamseena ‘aaman fa akhazahumut toofaanu wa hum zaalimoon
 15. Fa anjainaahu wa as haabas safeenati wa ja’alnaahaaa Aayatal lil’aalameen
 16. Wa Ibraheema iz qaala liqawmihi’ budul laaha wattaqoohu zaalikum khayrul lakum in kuntum ta’lamoon
 17. Innamaa ta’budoona min doonil laahi awsaananw-wa takhluqoona ifkaa; innal lazeena ta’budoona min doonil laahi laa yamlikoona lakum rizqan fabtaghoo ‘indal laahir rizqa wa’budoohu washkuroo lahooo ilaihi turja’oon
 18. Wa in tukazziboo faqad kazzaba umamum min qablikum wa maa’alar Rasooli illal balaaghul mubeen
 19. Awa lam yaraw kaifa yubdi’ul laahul khalqa summa yu’eeduh; inna zaalika ‘alal laahi yaseer
 20. Qul seeroo fil ardi fanzuroo kaifa bada al khalqa thumm Allahu yunshi”un nash atal Aakhirah; innal laaha ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 21. Yu’azzibu many yashaaa’u wa yarhamu many yashaaa’; wa ilaihi tuqlaboon
 22. Wa maaa antum bimu’jizeena fil ardi wa laa fissamaaa’i wa maa lakum min doonil laahi minw waliyyinw wa laa naseer (section 2)
 23. Wallazeena kafaroo bi Aayaatil laahi wa liqaaa’iheee ulaaa’ika ya’isoo mir rahmatee wa ulaaa’ika lahum ‘azaabun aleem
 24. Famaa kaana jawaaba qawmiheee illaaa an qaaluqtuloohu aw harriqoohu fa anjaahul laahu minan naar; inna fee zaalika la Aayaatil li qawminy yu’minoon
 25. Wa qaala innamat takhaz tum min doonil laahi awsaanam mawaddata bainikum fil hayaatid dunyaa summa Yawmal Qiyaamati yakfuru ba’dukum biba’dinw wa yal’anu ba’dukum ba’danw wa ma’waakumun Naaru wa maa lakum min naasireen
 26. Fa aamana lahoo Loot; wa qaala innee muhajirun ilaa Rabbee innahoo Huwal ‘Azeezul Hakeem
 27. Wa wahabnaa lahoo Ishaaqa wa Ya’Qooba wa ja’alnaa fee zurriyyatihin Nubuwwata wal Kitaaba wa aatainaahu ajrahoo fid dunyaa wa innahoo fil aakhirati laminas saaliheen
 28. Wa Lootan iz qaala liqawmiheee innakum la ta’toonal faahishata maa sabaqakum bihaa min ahadin minal ‘aalameen
 29. A’innakum la ta’toonar rijaala wa taqta’oonas sabeela wa ta’toona fee naadeekumul munkara famaa kaana jawaaba qawmiheee illaaa an qaalu’ tinaaa bi’azaabil laahi in kunta minas saadiqeen
 30. Qaala Rabbin surnee ‘alal qawmil mufsideen (section 3)
 31.  Wa lammaa jaaa’at Rusulunaaa Ibraaheema bil bushraa qaalooo innaa muhlikoo ahli haazihil qaryati inna ahlahaa kaanoo zaalimeen
 32. Qaala inna feeha Lootaa; qaaloo nahnu a’lamu biman feehaa lanunajjjiyannahoo wa ahlahooo illam ra atahoo kaanat minal ghaabireen
 33. Wa lammaaa an jaaa’at Rusulunaa Lootan seee’a bihim wa daaqa bihim zar’anw wa qaaloo laa takhaf wa laa tahzan innaa munajjooka wa ahlaka illam ra ataka kaanat minal ghaabireen
 34. Innaa munziloona ‘alaaa ahli haazihil qaryati rijzan minas samaaa’i bimaa kaanoo yafsuqoon
 35. Wa laqad taraknaa min haaa aayatan baiyinatan liqawminy ya’qiloon
 36. Wa ilaa Madyana akhaahum Shu’ayban faqaala yaa qawmi’-budul laaha warjul yawmal aakhira wa laa ta’saw fil ardi mufsideen
 37. Fakazzaboohu fa akhazat humur rajfatu fa asbahoo fee daarihim jaasimeen
 38. Wa ‘Aadanw wa Samooda wa qad tabaiyana lakum min masaakinihim wa zaiyana lahumush Shaitaanu a’maalahum fasaddahum ‘anis sabeeli wa kaanoo mustabsireen
 39. Wa Qaaroona wa Fir’awna wa haamaana wa laqad jaaa’ahum Moosa bilbaiyinaati fastakbaroo fil ardi wa maa kaanoo saabiqeen
 40. Fakullan akhaznaa bi zanbihee faminhum man arsalnaa ‘alaihi haasibaa; wa minhum man akhazat hus saihatu wa minhum man khasafnaa bihil arda wa minhum man aghraqnaa; wa maa kaanal laahu li yazlimahum wa laakin kaanoo anfusahum yazlimoon
 41. Masalul lazeenat takhazoo min doonil laahi awliyaaa’a kamasalil ‘ankaboot, ittakhazat baitaa; wa inna awhanal buyooti la baitul ‘ankaboot; law kaanoo ya’lamoon
 42. Innal laaha ya’lamu maa yad’oona min doonihee min shai’; wa Huwal ‘Azeezul Hakeem
 43. Wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi wa maa ya’qiluhaaa illal ‘aalimoon
 44. Khalaqal laahus samaawaati wal arda bilhaqq; inna fee zaalika la aayatan lil mu’mineen (section 4)
 45. Utlu maaa oohiya ilaika minal Kitaabi wa aqimis Salaata innas Salaata tanhaa ‘anil fahshaaa’i wal munkar; wa lazikrul laahi akbar; wal laahu ya’lamu maa tasna’oon (End Juz 20)
 46. Wa laa tujaadilooo Ahlal Kitaabi illaa billatee hiya ahsanu illal lazeena zalamoo minhum wa qoolooo aamannaa billazeee unzila ilainaa wa unzila ilaikum wa illaahunna wa ilahukum waahidunw-wa nahnu lahoo muslimoon
 47. Wa kazaalika anzalnaaa ilaikal Kitaab; fallazeena aatainaahumul kitaaba yu’minoona bihee wa min haaa’ulaaa’i many yu’minu bih; wa maa yajhadu bi’Aayaatinaa illal kaafiroon
 48. Wa maa kunta tatloo min qablihee min kitaabinw wa laa takhuttubhoo bi yameenika izal lartaabal mubtiloon
 49. Bal huwa aayaatum baiyinaatun fee sudooril lazeena ootul ‘ilm; wa maa yajhadu bi aayaatinaa illaz zaalimoon
 50. Wa qaaloo law laaa unzila ‘alaihi aayaatum mir Rabbihee qul innamal aayaatu ‘indal laahi wa innamaaa ana nazeerum mubeen
 51. Awa lam yakfihim annaaa anzalnaa ‘alaikal kitaaba yutlaa ‘alaihim; inna fee zaalika larahmatanw wa zikraa liqawminy yu’minoon (section 5)
 52. Qul kafaa billaahi bainee wa bainakum shaheedaa; ya’lamu maa fis samaawaati wal ard; wallazeena aamanoo bil baatili wa kafaroo billaahi ulaaa’ika humul khaasiroon
 53. Wa yasta’jiloonaka bil’azaab; wa law laaa ajalum musammal lajaaa’ahumul a’zaab; wa la ya’tiannahum baghta tanw wa hum laa yash’uroon
 54. Yasta’jiloonaka bil’azaab; wa inna Jahannama la muheetatum bil kaafireen
 55. Yawma yaghshaahumul ‘azaabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqoolu zooqoo maa kuntum ta’maloon
 56. Yaa ‘ibaadiyal lazeena aamanooo inna ardee waasi ‘atun fa iyyaaya fa’budoon
 57. Kullu nafsin zaaa’iqatul mawti summa ilainaa turja’oon
 58. Wallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati la nubawwi ‘annahum minal Jannati ghurafan tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa; ni’ma ajrul ‘aamileen
 59. Allazeena sabaroo wa ‘alaa Rabbihim yatawakkaloon
 60. Wa ka ayyim min daaabbatil laa tahmilu rizqahaa; al laahu yarzuquhaa wa iyyaakum; wa Huwas Samee’ul Aleem
 61. Wa la’in sa altahum man khalaqas samaawaati wal arda wa sakhkharash shamsa wal qamara la yaqoolunnal laahu fa anna yu’fakoon
 62. Allaahu yabsutur rizqa limany yashaaa’u min ‘ibaadihee wa yaqdiru lah; innal laaha bikulli shai’in Aleem
 63. Wa la’in sa altahum man nazzala minas samaaa’i maaa’an fa ahyaa bihil arda min ba’di mawtihaa la yaqoolunnal laah; qulil hamdu lillah; bal aksaruhum laa ya’qiloon (section 6)
 64. Wa maa haazihil hayaa tud dunyaaa illaa lahwunw-wa la’ib; wa innad Daaral Aakhirata la hiyal ha yawaan; law kaano ya’lamoon
 65. Fa-izaa rakiboo fil fulki da’awul laaha mukhliseena lahud deena falammaa najjaa hum ilal barri izaa hum yushrikoon
 66. Li yakfuroo bimaaa aatainaahum wa li yatamatta’oo fasaw fa ya’lamoon
 67. Awalam yaraw annaa ja’alnaa haraman aaminanw wa yutakhattafun naasu min haw lihim; afabil baatili yu’minoona wa bini’matil laahi yakfuroon
 68. Wa man azlamu mimma nif taraa ‘alal laahi kaziban aw kazzaba bilhaqqi lammaa jaaa’ah; alaisa fee jahannama maswal lil kaafireen
 69. Wallazeena jaahadoo feenaa lanahdiyannahum subulana; wa innal laaha lama’al muhsineen (section 7)

 

Surah Al-Room

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Meeem
 2. Ghulibatir Room
 3. Feee adnal ardi wa hummim ba’di ghalabihim sa-yaghliboon
 4. Fee bid’i sineen; lillaahil amru min qablu wa mim ba’d; wa yawma’iziny yafrahul mu’minoon
 5. Binasril laa; yansuru mai yashaaa’u wa Huwal ‘Azeezur Raheem
 6. Wa’dal laahi laa yukhliful laahu wa’dahoo wa laakin na aksaran naasi laa ya’lamoon
 7. Ya’lamoona zaahiram minal hayaatid dunya wa hum ‘anil Aakhirati hum ghaafiloon
 8. Awalam yatafakkaroo feee anfusihim; maa khalaqal laahus samaawaati wal arda wa maa bainahumaaa illaa bil haqqi wa ajalim musammaa; wa inna kaseeram minan naasi biliqaaa’i Rabbihim lakaafiroon
 9. Awalam yaseeroo fil ardi fa-yanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul lazeena min qablihim; kaanooo ashadda minhhum quwwatanw wa asaarul arda wa ‘amaroohaaa aksara mimmaa ‘amaroohaa wa jaaa’athum Rusuluhum bil baiyinaati famaa kaanal laahu liyazli mahum wa laakin kaanooo anfusahum yazlimoon
 10. Summa kaana’aaqibatal lazeena asaaa’us sooo aaa an kazzaboo bi aayaatil laahi wa kaanoo bihaa yastahzi’oon (section 1)
 11. Allaahu yabda’ul khalqa summa yu’eeduhoo summa ilaihi turja’oon
 12. Wa yawma taqoomus Saa’atu yublisul mujrimoon
 13. Wa lam yakul lahum min shurakaaa’ihim shufa’aaa’u wa kaanoo bishurakaaa’ihim kaafireen
 14. Wa Yawma taqoomus Saa’atu Yawma’iziny yatafarraqoon
 15. Fa ammal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati fahum fee rawdatiny yuhbaroon
 16. Wa ammal lazeena kafaroo wa kazzaboo bi-Aayaatinaa wa liqaaa’il Aakhirati faulaaa’ika fil’azaabi muhdaroon
 17. Fa Subhaanal laahi heena tumsoona wa heena tusbihoon
 18. Wa lahul hamdu fis samaawaati wal ardi wa ‘ashiyyanw wa heena tuzhiroon
 19. Yukhrijul haiya minal maiyiti wa yukhrijul maiyita minal haiyi wa yuhyil arda ba’da mawtihaa; wa kazaalika tukhrajoon  (section 2)
 20. Wa min Aayaatiheee an khalaqakum min turaabin summa izaaa antum basharun tantashiroon
 21. Wa min Aayaatiheee an khalaqa lakum min anfusikum azwaajal litaskunooo ilaihaa wa ja’ala bainakum mawad datanw wa rahmah; inna fee zaalika la Aayaatil liqawminy yatafakkaroon
 22. Wa min Aayaatihee khalqus samaawaati wal aardi wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum; inna fee zaalika la Aayaatil lil’aalimeen
 23. Wa min Aayaatihee manaamukum bil laili wannahaari wabtighaaa’ukum min fadlih; inna fee zaalika la Aayaatil liqawminy yasma’oon
 24. Wa min Aayaatihee yureekumul barqa khawfanw wa tama’anw wa yunazzilu minas samaaa’i maaa’an fa yuhyee bihil arda ba’da mawtihaaa inna fee zaalika la Aayaatil liqawminy ya’qiloon
 25. Wa min Aayaatihee an taqoomas samaaa’u wal ardu bi-amrih; summa izaa da’aakum da’watam minal ardi izaaa antum takhrujoon
 26. Wa lahoo man fissamaawaati wal ardi kullul lahoo qaanitoon
 27. Wa Huwal lazee yabda’ul khalqa summa yu’eeduhoo wa huwa ahwanu ‘alaih; wa lahul masalul a’laa fissamaawaati wal-ard; wa Huwal ‘Azeezul Hakeem  (section 3)
 28. Daraba lakum masalam min anfusikum hal lakum mimmaa malakat aymaanukum min shurakaaa’a fee maa razaqnaakum fa antum feehi sawaaa’un takhaafoonahum kakheefa tikum anfusakum; kazaalika nufassilul Aayaati liqawminy ya’qiloon
 29. Balit taba’al lazeena zalamooo ahwaaa’ahum bighairi ‘ilmin famai yahdee man adallal laahu wa maa lahum min naasireen
 30. Fa aqim wajhaka liddeeni Haneefaa; fitratal laahil latee fataran naasa ‘alaihaa; laa taabdeela likhalqil laah; zaalikad deenul qaiyimu wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon
 31. Muneebeena ilaihi wattaqoohu wa aqeemus Salaata wa laa takoonoo minal mushrikeen
 32. Minal lazeena farraqoo deenahum wa kaanoo shiya’an kullu hizbim bimaa ladaihim farihoon
 33. Wa izaa massan naasa durrun da’aw Rabbahum muneebeena ilaihi summa izaaa azaqahum minhu rahmatan izaa fareequm minhum be Rabbihim yushrikoon
 34. Li yakfuroo bimaaa aatainaahum; fatamatta’oo fasawfa ta’lamoon
 35. Am anzalnaa ‘alaihim sultaanan fahuwa yatakallamu bimaa kaanoo bihee yushrikoon
 36. Wa izaaa azaqnan naasa rahmatan farihoo bihaa wa in tusibhum sayyi’atum bimaa qaddamat aydeehim izaa hum yaqnatoon
 37. Awalam yaraw annal laaha yabsutur rizqa limai yashaaa’u wa yaqdir; inna fee zaalika la Aayaatil liqawminy yu’minoon
 38. Fa aati zal qurbaa haqqahoo walmiskeena wabnassabeel; zaalika khairul lil lazeena yureedoona Wajhal laahi wa ulaaa’ika humul muflihoon
 39. Wa maaa aataitum mir ribal li yarbuwa feee amwaalin naasi falaa yarboo ‘indal laahi wa maaa aataitum min zaakaatin tureedoona wajhal laahi fa ulaaa’ika humul mud’ifoon
 40. Allaahul lazee khalaqa kum summa razaqakum summa yumeetukum summa yuhyeekum hal min shurakaaa’ikum mai yaf’alu min zaalikum min shai’; Sub haanahoo wa Ta’aalaa ‘ammaa yushrikoon  (section 4)
 41. Zaharal fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydinnaasi li yuzeeqahum ba’dal lazee ‘amiloo la’allahum yarji’oon
 42. Qul seeroo fil ardi fanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul lazeena min qabl; kaana aksaruhum mushrikeen
 43. Fa aqim wajhaka lid deenil qaiyimi min qabli any yaatiya Yawmul laa maradda lahoo minal laahi Yawma’iziny yassadda’oon
 44. Man kafara fa’alaihi kufruhoo wa man ‘amila saalihan fali anfusihim yamhadoon
 45. Li yajziyal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati min fadlih; innahoo laa yuhibbul kaafireen
 46. Wa min Aayaatiheee anyyursilar riyaaha mubashshi raatinw wa li yuzeeqakum mir rahmatihee wa litajriyal fulku bi amrihee wa litabtaghoo min fadlihee wa la’allakum tashkuroon
 47. Wa laqad arsalnaa min qablika Rusulan ilaa qawmihim fajaaa’oohum bil baiyinaati fantaqamnaa minal lazeena ajramoo wa kaana haqqan ‘alainaa nasrul mu’mineen
 48. Allaahul lazee yursilur riyaaha fatuseeru sahaaban fa yabsutuhoo fis samaaa’i kaifa yashaaa’u wa yaj’aluhoo kisafan fataral wadqa yakhruju min khilaalihee fa izaaa asaaba bihee mai yashaaa’u min ‘ibaadiheee izaa hum yastabshiroon
 49. Wa in kaanoo min qabli any yunazzala ‘alaihim min qablihee lamubliseen
 50. Fanzur ilaaa aasaari rahmatil laahi kaifa yuhyil arda ba’da mawtihaa; inna zaalika lamuhyil mawtaa wa Huwa ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 51. Wa la’in arsalnaa reehan fara awhu musfarral lazalloo mim ba’dihee yakfuroon
 52. Fa innaka laa tusmi’ul mawtaa wa laa tusmi’us summad du’aaa’a izaa wallaw mudbireen
 53. Wa maa anta bihaadil ‘umyi ‘an dalaalatihim in tusmi’u illaa mai yuminu bi aayaatinaa fahum muslimoon  (section 5)
 54. Allahul lazee khalaqa kum min du’fin summa ja’ala mim ba’di du’fin quwwatan summa ja’ala mim ba’di quwwatin du’fanw wa shaibah; yakhluqu maa yashaaa’u wa Huwal ‘Aleemul Qadeer
 55. Wa Yawma taqoomus Saa’atu yuqsimul mujrimoona maa labisoo ghaira saa’ah; kazaalika kaanoo yu’fakoon
 56. Wa qaalal lazeena ootul ‘ilma wal eemaana laqad labistum fee kitaabil laahi ilaa yawmil ba’si fahaazaa yawmul ba’si wa laakinnakum kuntum laa ta’lamoon
 57. Fa Yawma’izil laa yanfa’ul lazeena zalamoo ma’ziratu hum wa laa hum yusta’taboon
 58. Wa laqad darabnaa linnaasi fee haazal Quraani min kulli masal; wa la’in ji’tahum bi aayatil la yaqoolannal lazeena kafaroo in antum illaa mubtiloon
 59. Kazaalika yatba’ul laahu ‘alaa quloobil lazeena laa ya’lamoon
 60. Fasbir inna wa’dal laahi haqqunw wa laa yastakhif fannakal lazeena laa yooqinoon  (section 6)

 

Surah Luqman

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Meeem
 2. Tilka Aayaatul Kitaabil Hakeem
 3. Hudanw wa rahmatal lilmuhsineen
 4. Allazeena yuqeemoonas Salaata wa yu’toonaz Zakaata wa hum bil Aakhirati hum yooqinoon
 5. Ulaaa’ika ‘alaa hudam mir Rabbihim wa ulaaa’ika humul muflihoon
 6. Wa minan naasi mai-yashtaree lahwal haddesi li yudilla ‘an sabeelil laahi bighairi ‘ilminw wa yattakhizahaa huzuwaa; ulaaa’ika lahum ‘azaabum muheen
 7. Wa izaa tutlaa ‘alayhi Aayaatunaa wallaa mustakbiran ka al lam yasma’haa ka anna feee uzunaihi waqran fabash shiru bi’azaabin aleem
 8. Innal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati lahum Janaatun Na’eem
 9. Khaalideena feeha wa’dal laahi haqqaa; wa Huwal ‘Azeezul Hakeem
 10. Khalaqas samaawaati bi ghairi ‘amadin tarawnahaa wa alqaa fil ardi rawaasiya an tameeda bikum wa bassa feehaa min kulli daaabbah; wa anzalnaa minas samaaa’i maaa’an fa ambatnaa feeha min kulli zawjin kareem
 11. Haazaa khalqul laahi fa aroonee maazaa khalaqal lazeena min doonih; baliz zaalimoona fee dalalim Mubeen (section 1)
 12. Wa laqad aatainaa Luqmaanal hikmata anishkur lillaah; wa many yashkur fa innamaa yashkuru linafsihee wa man kafara fa innal laaha Ghaniyyun Hameed
 13. Wa iz qaala luqmaanu libnihee wa huwa ya’izuhoo ya bunaiya laa tushrik billaah; innash shirka lazulmun ‘azeem
 14. Wa wassainal insaana bi waalidaihi hamalat hu ummuhoo wahnan ‘alaa wahninw wa fisaaluhoo fee ‘aamaini anishkur lee wa liwaalidaika ilaiyal maseer
 15. Wa in jaahadaaka ‘alaaa an tushrika bee maa laisa laka bihee ‘ilmun falaa tuti’humaa wa saahib humaa fid dunyaa ma’roofanw wattabi’ sabeela man anaaba ilayy; summa ilaiya marji’ukum fa unabbi’ukum bimaa kuntum ta’maloon
 16. Ya bunaiya innahaaa in taku misqaala habbatim min khardalin fatakun fee sakhratin aw fis samaawaati aw fil ardi yaati bi Allah; innal laaha lateefun Khabeer
 17. Yaa bunaiya aqimis-Salaata waamur bilma’roofi wanha ‘anil munkari wasbir ‘alaa maaa asaabaka inna zaalika min ‘azmil umoor
 18. Wa laa tusa’-‘ir khaddaka linnaasi wa laa tamshi fil ardi maarahan innal laaha laa yuhibbu kulla mukhtaalin fakhoor
 19. Waqsid fee mashyika waghdud min sawtik; inna ankaral aswaati lasawtul hameer (section 2)
 20. Alam taraw annal laaha sakhkhara lakum maa fis sa maawaati wa maa fil ardi wa asbagha ‘alaikum ni’amahoo zaahiratanw wa baatinah; wa minan naasi many yujaadilu fil laahi bighayri ‘ilminw wa laa hudanw wa laa Kitaabim muneer
 21. Wa izaa qeela lahumut-tabi’oo maaa anzalal laahu qaaloo bal nattabi’u maa wajadnaa ‘alaihi aabaaa’anaa; awalaw kaanash Shaitaanu yad’oohum ilaa ‘azaabis sa’eer
 22. Wa many yuslim wajha hooo ilal laahi wa huwa muhsinun faqadistamsaka bil’ur watil wusqaa; wa ilal laahi ‘aaqibatul umoor
 23. Wa man kafara falaa yahzunka kufruh; ilainaa marji’uhum fanunabbi’uhum bimaa ‘amiloo; innal laaha ‘aleemum bizaatis sudoor
 24. Numatti’uhum qaleelan summa nadtarruhum ilaa ‘azaabin ghaleez
 25. Wa la’in sa altahum man khalaqas samaawaati wal arda la yaqoolunnal laah; qulil hamdu lillaah; bal aksaruhum laa ya’lamoon
 26. Lillahi ma fis samaa waati wal ard; innal laaha Huwal Ghaniyyul Hameed
 27. Wa law annamaa fil ardi min shajaratin aqlaamunw wal bahru yamudduhoo mim ba’dihee sab’atu abhurim maa nafidat Kalimaatul laah; innal laaha ‘azeezun Hakeem
 28. Maa khalqukum wa laa ba’sukum illaa kanafsinw-waa hidah; innal laaha Samee’um Baseer
 29. Alam tara annal laaha yoolijul laila fin nahaari wa yoolijun nahaara fil laili wa sakhkharash shamsa wal qamara kulluny yajreee ilaaa ajalim musammanw wa annal laaha bimaa ta’maloona Khabeer
 30. Zaalika bi annal laaha Huwal Haqqu wa anna maa yad’oona min doonihil baatilu wa annal laaha Huwal ‘Aliyyul Kabeer (section 3)
 31. Alam tara annal fulka tajree fil bahri bini’matil laahi li yuriyakum min Aayaatih; inna fee zaalika la Aayaatil likulli sabbaarin shakoor
 32. Wa izaa ghashiyahum mawjun kazzulali da’a-wul laaha mukhliseena lahud deena fa lammaa najjaahum ilal barri faminhum muqtasid; wa maa yajhadu bi Aayaatinaa illaa kullu khattaarin kafoor
 33. Yaaa ayyuhan naasuttaqoo Rabbakum wakhshaw Yawmal laa yajzee waalidun ‘anw waladihee wa laa mawloodun huwa jaazin ‘anw waalidihee shai’aa; innaa wa’dal laahi haqqun falaa taghurran nakumul hayaatud dunyaa wa laa yaghur rannakum billaahil gharoor
 34. Innal laaha ‘indahoo ‘ilmus saa’ati wa yunazzilul ghaisa wa ya’lamu maa fil arhaami wa maa tadree nafsum maazaa taksibu ghadaa; wa maa tadree nafsum bi ayyi ardin tamoot; innal laaha ‘Aleemun Khabeer (section 4)

 

Surah As-Sajda

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Meeem
 2. Tanzeelul Kitaabi laa raiba feehi mir rabbil ‘aalameen
 3. Am yaqooloonaf taraahu bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qawma maaa ataahum min nazeerim min qablika la’allahum yahtadoon
 4. Allaahul lazee khalaqas samaawaati wal arda wa maa bainahumaa fee sittati ayyaamin thummas tawaa ‘alal ‘arsh; maa lakum min doonihee minw-waliyyinw-wala shafee’; afalaa tatazakkaroon
 5. Yudabbirul amra minas samaaa’i ilal ardi thumma ya’ruju ilaihi fee yawmin kaana miqdaaruhooo alfa sanatim mimmaa ta’uddoon
 6. Zaalika ‘aalimul ghaybi wa shahaadatil ‘azeezur raheem
 7. Allazee ahsana kulla shai in khalaqa; wa bada a khalqal insaani min teen
 8. Thumma ja’ala naslahoo min sulaalatim mim maaa’immaheen
 9. Thumma sawwaahu wa nafakha feehi mir roohihih; wa ja’ala lakumus sam’a wal-absaara wal-af’idah; qaleelam maa tashkuroon
 10. Wa qaalooo ‘a-izaa dalalnaa fil ardi ‘a-innaa lafee khalqin jadeed; bal hum biliqaaa’i rabbihim kaafiroon
 11. Qul yatawaffaakum malakul mawtil lazee wukkila bikum Thumma ilaa rabbikum turja’oon (section 1)
 12. Wa law taraaa izil mujrimoona naakisoo ru’oosihim ‘inda rabbihim rabbanaaa absarnaa wa sami’naa farji’naa na’mal saalihan innaa mooqinoon
 13. Wa law shi’naa la-aatainaa kulla nafsin hudaahaa wa laakin haqqal qawlu minnee la amla’anna jahannama minal jinnati wannaasi ajma’een
 14. Fazooqoo bimaa naseetum liqaaa’a yawmikum haaza innaa naseenaakum wa zooqoo ‘azaabal khuldi bimaa kuntum ta’maloon
 15. Innamaa yu’minu bi aayaatinal lazeena izaa zukkiroo bihaa kharroo sujjadanw wa sabbahoo bihamdi rabbihim wa hum laa yastakbiroon (make sajda)
 16. Tatajaafaa junoobuhum ‘anil madaaji’i yad’oona rabbahum khawfanw wa tama’anw wa mimmaa razaqnaahum yunfiqoon
 17. Falaa ta’lamu nafsum maaa ukhfiya lahum min qurrati a’yunin jazaaa’am bimaa kaanoo ya’maloon
 18. Afaman kaana mu’minan kaman kaana faasiqaa; laa yasta woon
 19. Ammal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati falahum jannaatul ma’waa nuzulam bimaa kaanoo ya’maloon
 20. Wa ammal lazeena fasaqoo fama’waahumun Naaru kullamaaa araadooo any yakhrujoo minhaaa u’eedoo feehaa wa qeela lahum zooqoo ‘azaaaban Naaril lazee kuntum bihee tukazziboon
 21. Wa lanuzeeqan nahum minal ‘azaabil adnaa doonal ‘azaabil akbari la’allahum yarji’oon
 22. Wa man azlamu mimman zukkira bi aayaati rabbihee summa a’rada ‘anhaa; innaa minal mujrimeena muntaqimoon (section 2)
 23. Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba falaa takun fee miryatim mil liqaaa’ihee wa ja’alnaahu hudal li Baneee Israaa’eel
 24. Wa ja’alnaa minhum a’immatany yahdoona bi amrinaa lammaa sabaroo wa kaanoo bi aayaatinaa yooqinoon
 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyaamati feemaa kaanoo feehi yakhtalifoon
 26. Awalam yahdi lahum kam ahlaknaa min qablihim minal qurooni yamshoona fee masaakinihim; inna fee zaalika la aayaatin afalaa yasma’oon
 27. Awalam yaraw annaa nasooqul maaa’a ilal ardil juruzi fanukhriju bihee zar’an ta’kulu minhu an’aamuhum wa anfusuhum afalaa yubsiroon
 28. Wa yaqooloona mataa haazal fath hu in kuntum saadiqeen
 29. Qul yawmal fath hi laa yanfa’ul lazeena kafarooo eemaanuhum wa laa hum yunzaroon
 30. Fa a’rid ‘anhum wantazir innahum muntaziroon (section 3)

 

33. Surah Al-Ahzab

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yaa aiyuhan Nabiyyut taqil laaha wa laa tuti’il kaafireena wal munaafiqeen; innal laaha kaana ‘aleeman Hakeemaa
 2. Wattabi’ maa yoohaaa ilaika mir Rabbik; innal laaha kaana bimaa ta’maloona Khabeera
 3. Wa tawakkal ‘alal laah; wa kafaa billaahi Wakeelaa
 4. Maa ja’alal laahu lirajulim min qalbaini fee jawfih; wa maa ja’ala azwaajakumul laaa’ee tuzaahiroona minhunna ummahaatikum; wa maa ja’ala ad’iyaaa’akum abnaaa’akum; zaalikum qawlukum bi afwaa hikum wallaahu yaqoolul haqqa wa Huwa yahdis sabeel
 5. Ud’oohum li aabaaa’ihim huwa aqsatu ‘indal laah; fa illam ta’lamooo aabaaa’ahum fa ikhwaanukum fid deeni wa mawaaleekum; wa laisa ‘alaikum junaahun feemaaa akhtaatum bihee wa laakim maa ta’ammadat quloobukum; wa kaanal laahu Ghafoorar Raheemaa
 6. An-Nabiyyu awlaa bil mu’mineena min anfusihim wa azwaajuhoo ummahatuhum wa ulul arhaami ba’duhum awlaa biba’din fee Kitaabil laahi minal mu’meneena wal Muhaajireena illaaa an taf’alooo ilaaa awliyaaa’ikum ma’roofaa; kaana zaalika fil kitaabi mastooraa
 7. Wa iz akhaznaa minan Nabiyyeena meesaaqahum wa minka wa min Noohinw wa Ibraaheema wa Moosaa wa Eesab-ni-Maryama wa akhaznaa minhum meesaaqan ghaleezaa
 8. Liyas’alas saadiqeena ‘an sidqihim; wa a’adda lilkaa fireena ‘azaaban aleemaa (section 1)
 9. Yaaa aiyuhal lazeena aamanuz kuroo ni’matal laahi ‘alaikum iz jaaa’atkum junoodun fa arsalnaa ‘alaihim reehanw wa junoodal lam tarawhaa; wa kaanal laahu bimaa ta’maloona Baseera
 10. Iz jaaa’ookum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaaghatil absaaru wa balaghatil quloobul hanaajira wa tazunnoona billaahiz zunoonaa
 11. Hunaalikab tuliyal mu’minoona wa zulziloo zilzaalan shadeedaa
 12. Wa iz yaqoolul munaafiqoona wallazeena fee quloobihim maradum maa wa’adanal laahu wa Rasooluhooo illaa ghurooraa
 13. Wa iz qaalat taaa’ifatum minhum yaaa ahla Yasriba laa muqaamaa lakum farji’oo; wa yastaazinu fareequm minhumun Nabiyya yaqooloona inna buyootanaa ‘awrah; wa maa hiya bi’awratin iny yureedoona illaa firaaraa
 14. wa law dukhilat ‘alaihim min aqtaarihaa summa su’ilul fitnata la aatawhaa wa maa talabbasoo bihaaa illaa yaseeraa
 15. Wa laqad kaanoo ‘aahadul laaha min qablu laa yuwal loonal adbaar; wa kaana ‘ahdul laahi mas’oolaa
 16. Qul lany yanfa’akumul firaaru in farartum minal mawti awil qatli wa izal laa tumatta’oona illaa qaleelaa
 17. Qul man zal lazee ya’simukum minal laahi in araada bikum sooo’an aw araada bikum rahmah; wa laa yajidoona lahum min doonil laahi waliyyanw wa laa naseeraa
 18. Qad ya’lamul laahul mu’awwiqeena minkum walqaaa’ileena li ikhwaanihim halumma ilainaa, wa laa yaatoonal baasa illaa qaleelaa
 19. Ashihhatan ‘alaikum faizaa jaaa’al khawfu ra aytahum yanzuroona ilaika tadooru a’yunuhum kallazee yughshaa ‘alaihi minal mawti fa izaa zahabal khawfu salqookum bi alsinatin hidaadin ashihhatan ‘alal khayr; ulaaa’ika lam yu’minoo fa ahbatal laahu a’maalahum; wa kaana zaalika ‘alal laahi yaseeraa
 20. Yahsaboonal Ahzaaba lam yazhaboo wa iny yaatil Ahzaabu yawaddoo law annahum baadoona fil A’raabi yasaloona ‘an ambaaa’ikum wa law kaanoo feekum maa qaatalooo illaa qaleela (section 2)
 21. Laqad kaana lakum fee Rasoolil laahi uswatun hasanatul liman kaana yarjul laaha wal yawmal Aakhira wa zakaral laaha kaseeraa
 22. Wa lammaa ra al mu’minoonal Ahzaaba qaaloo haazaa maa wa’adanal laahu wa Rasooluh; wa sadaqal laahu wa Rasooluh; wa maa zaadahum illaaa eemaananw wa tasleemaa
 23. Minal mu’mineena rijaalun sadaqoo maa ‘aahadul laaha ‘alaihi faminhum man qadaa nahbahoo wa minhum mai yantaziru wa maa baddaloo tabdeelaa
 24. Li yajziyal aahus saadiqeena bisidqihim wa yu’azzibal munaafiqeena in shaaa’a aw yatooba ‘alaihim; innal laaha kaana Ghafoorar Raheemaa
 25. Wa raddal laahul lazeena kafaroo bighaizihim lam yanaaloo khairaa; wa kafal laahul mu’mineenal qitaal; wa kaanal laahu Qawiyyan ‘Azeezaa
 26. Wa anzalal lazeena zaaha roohum min Ahlil Kitaabi min sa yaaseehim wa qazafa fee quloobihimm mur ru’ba fareeqan taqtuloona wa taasiroona fareeqaaa
 27. Wa awrasakum ardahum wa diyaarahum wa amwaalahum wa ardal lam tata’oohaa; wa kaanal laahu ‘alaa kulli shai’in Qadeeraa (section 3)
 28. Yaaa aiyuhan Nabiyyu qul li azwaajika in kuntunna turidnal hayaatad dunyaa wa zeenatahaa fata’aalaina umatti’kunna wa usarrihkunna saraahan jameela
 29. Wa in kuntunna turidnal laaha wa Rasoolahoo wad Daaral Aakhirata fa innal laaha a’adda lil muhsinaati min kunna ajjran ‘azeemaa
 30. Yaa nisaaa’an Nabiyyi mai yaati minkunna bifaa hishatim mubaiyinatiny yudaa’af lahal ‘azaabu di’fain wa kaana zaalika ‘alal laahi yaseera (End Juz 21)
 31. Wa mai yaqnut minkunna lillaahi wa Rasoolihee wa ta’mal saalihan nu’tihaaa ajrahaa marratayni wa a’tadnaa lahaa rizqan kareema
 32. Yaa nisaaa’an Nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisaaa’i init taqaitunna falaa takhda’na bilqawli fa yatma’al lazee fee qalbihee maradunw wa qulna qawlam ma’roofaa
 33. Wa qarna fee bu yoo tikunna wa laa tabarrajna tabarrujal Jaahiliyyatil oolaa wa aqimnas Salaata wa aaateenaz Zakaata wa ati’nal laaha wa Rasoolah; innamaa yureedul laahu liyuzhiba ‘ankumur rijsa Ahlal Bayti wa yutahhirakum tatheeraa
 34. Wazkurna maa yutlaa fee bu yootikunna min aayaatil laahi wal Hikmah; innal laaha kaana lateefan Khabeera (section 4)
 35. Innal muslimeena wal muslimaati wal mu’mineena wal mu’minaati walqaaniteena walqaanitaati wassaadiqeena wassaadiqaati wassaabireena wassaabiraati walkhaashi’eena walkhaashi’aati walmutasaddiqeena walmutasaddiqaati wassaaa’imeena wassaaa’imaati walhaafizeena furoojahum walhaafizaati waz zaakireenal laaha kaseeranw waz zaakiraati a’addal laahu lahum maghfiratanw wa ajran ‘azeemaa
 36. Wa maa kaana limu’mininw wa laa mu’minatin izaa qadal laahu wa Rasooluhooo amran ai yakoona lahumul khiyaratu min amrihim; wa mai ya’sil laaha wa Rasoolahoo faqad dalla dalaalam mubeenaa
 37. Wa iz taqoolu lillazeee an’amal laahu ‘alaihi wa an’amta ‘alaihi amsik ‘alaika zawjaka wattaqil laaha wa tukhfee fee nafsika mal laahu mubdeehi wa takhshan naasa wallaahu ahaqqu an takhshaah; falammaa qadaa Zaidum minhaa wataran zawwajnaa kahaa likay laa yakoona ‘alal mu’mineena harajun feee azwaaji ad’iyaaa’ihim izaa qadaw minhunna wataraa; wa kaana amrul laahi maf’oolaa
 38. Maa kaana ‘alan nabiyyyi min harajin feemaa faradal laahu lahoo sunnatal laahi fil lazeena khalaw min qabl; wa kaana amrul laahi qadaram maqdooraa
 39. Allazeena yuballighoona Risaalaatil laahi wa yakhshaw nahoo wa laa yakkhshawna ahadan illal laah; wa kafaa billaahi Haseebaa
 40. Maa kaana Muhammmadun abaaa ahadim mir rijaalikum wa laakir Rasoolal laahi wa Khaataman Nabiyyeen; wa kaanal laahu bikulli shai’in ‘Aleema (section 5)
 41. Yaaa aiyuhal lazeena aamanuz kurul laaha zikran kaseera
 42. Wa sabbihoohu bukratanw wa aseela
 43. Huwal lazee yusallee ‘alaikum wa malaaa’ikatuhoo liyukhrijakum minazzulumaati ilan-noor wa kaana bilmu’mineena Raheemaa
 44. Tahiyyatuhum Yawma yalqawnahoo salaamunw wa a’adda lahum ajran kareemaa
 45. Yaaa aiyuhan Nabiyyu innaaa arsalnaaka shaahidanw wa mubashshiranw wa nazeeraa
 46. Wa daa’iyan ilal laahi bi iznihee wa siraajam muneeraa
 47. Wa bashshiril mu’mineena bi annna lahum minal laahi fadlan kabeera
 48. Wa laa tuti’il kaafireena walmunaafiqeena wa da’azaahum wa tawakkal ‘alallaah; wa kafaa billaahi Wakeelaa
 49. Yaaa aiyuhal lazeena aamanooo izaa nakahtumul mu’minaati summa tallaqtu moohunna min qabli an tamas soohunna famaa lakum ‘alaihinna min ‘iddatin ta’taddoonahaa famatti’oohunna wa sarri hoohunna saraahan jameelaa
 50. Yaaa aiyuhan Nabiyyu innaaa ahlalnaa laka azwaa jakal laatee aataiyta ujoora hunna wa maa malakat yameenuka mimmaaa afaaa’al laahu ‘alaika wa banaati ‘ammika wa banaati ‘ammaatika wa banaati khaalika wa banaati khaalaa tikal laatee haajarna ma’aka wamra’ atan mu’minatan inw wahabat nafsahaa lin Nabiyyi in araadan Nabiyyu ai yastan kihahaa khaalisatan laka min doonil mu’mineen; qad ‘alimnaa maa faradnaa ‘alaihim feee azwaajihim wa maa malakat aimaanuhum li kailaa yakoona ‘alaika haraj; wa kaanal laahu Ghafoorar Raheema
 51. Turjee man tashaaa’u minhunna wa tu’weee ilaika man tashaaa’u wa manibta ghaita mimman ‘azalta falaa junaaha ‘alaik; zaalika adnaaa an taqarra a’yunuhunna wa laa yahzanna wa yardaina bimaa aataitahunna kulluhunn; wal laahu ya’lamu maa fee quloo bikum; wa kaanal laahu ‘Aleeman haleemaa
 52. Laa yahillu lakan nisaaa’u mim ba’du wa laaa an tabaddala bihinna min azwaajinw wa law ajabaka husnuhunna illaa maa malakat yameenukk; wa kaanal laahu ‘alaa kulli shai’ir Raqeeba (section 6)
 53. Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tadkhuloo bu yootan Nabiyyi illaaa ai yu’zana lakum ilaa ta’aamin ghaira naazireena inaahu wa laakin izaa du’eetum fadkhuloo fa izaa ta’imtum fantashiroo wa laa mustaaniseena lihadees; inna zaalikum kaana yu’zin Nabiyya fa yastahyee minkum wallaahu laa yastahyee minal haqq; wa izaa sa altumoohunna mataa’an fas’aloohunna minw waraaa’i hijaab; zaalikum atharu liquloobikum wa quloobihinn; wa maa kaana lakum an tu’zoo Rasoolal laahi wa laaa an tankihooo azwaajahoo mim ba’diheee abadaa; inna zaalikum kaana ‘indal laahi ‘azeema
 54. In tubdoo shai’an aw tukhfoohu fa innal laaha kaana bikulli shai’in ‘Aleemaa
 55. Laa junaaha ‘alaihinna feee aabaaa’ihinna wa laaa abnaaa’ihinna wa laaa ikhwaanihinnna wa laaa abnaaa’i ikhwaanihinna wa laaa abnaaa’i akhawaatihinna wa laa nisaaa’i hinna wa laa Maa malakat aimaanuhunn; wattaqeenal laah; innal laaha kaana ‘alaa kulli shai’in Shaheedaa
 56. Innal laaha wa malaaa’i katahoo yusalloona ‘alan Nabiyy; yaaa aiyuhal lazeena aamanoo salloo ‘alaihi wa sallimoo tasleemaa
 57. Innal lazeena yu’zoonal laaha wa Rasoolahoo la’anahumul laahu fid dunyaa wal Aakhirati wa a’adda lahum ‘azaabam muheenaa
 58. Wallazeena yu’zoonal mu’mineena wal mu’minaati bighairi mak tasaboo faqadih tamaloo buhtaananw wa ismam mubeenaa (section 7)
 59. Yaaa aiyuhan Nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaaa’il mu’mineena yudneena ‘alaihinna min jalaabee bihinn; zaalika adnaaa ai yu’rafna falaa yu’zain; wa kaanal laahu Ghafoorar Raheemaa
 60. La’il lam yantahil munaafiqoona wallazeena fee quloobihim maradunw walmur jifoona fil madeenati lanughri yannaka bihim summa laa yujaawiroonaka feehaaa illaa qaleela
 61. Mal’ooneena ainamaa suqifoo ukhizoo wa quttiloo taqteelaa
 62. Sunnatal laahi fil lazeena khalaw min qablu wa lan tajida lisunnatil laahi tabdeelaa
 63. Yas’alukan naasu ‘anis Saa’ati qul innamaa ‘ilmuhaa ‘indal laah; wa maa yudreeka la’allas Saa’ata takoonu qareebaa
 64. Innal laaha la’anal kaafireena wa a’adda lahum sa’eeraa
 65. Khaalideena feehaaa abadaa, laa yajidoona waliyyanw wa laa naseeraa
 66. Yawma tuqallabu wujoohuhum fin Naari yaqooloona yaa laitanaaa ata’nal laaha wa ata’nar Rasoolaa
 67. Wa qaaloo Rabbanaaa innaaa ata’naa saadatanaa wa kubaraaa’anaa fa adalloonas sabeelaa
 68. Rabbanaaa aatihim di’fai ni minal ‘azaabi wal’anhum la nan kabeera (section 8)
 69. Yaa aiyuhal lazeena aamanoo laa takoonoo kalla zeena aazaw Moosaa fa barra ahul laahu mimma qaaloo; wa kaana ‘indal laahi wajeehaa
 70. Yaaa aiyuhal lazeena aamanut taqul laaha wa qooloo qawlan sadeedaa
 71. Yuslih lakum a’maalakum wa yaghfir lakum zunoobakum; wa mai yuti’il laaha wa Rasoolahoo faqad faaza fawzan ‘azeemaa
 72. Innaa ‘aradnal amaanata ‘alas samaawaati walardi wal jibaali fa abaina ai yahmil nahaa wa ashfaqna minhaa wa hamalahal insaanu innahoo kaana zalooman jahoolaa
 73. Liyu ‘azzibal laahul munaafiqeena wal munaafiqaati walmushrikeena wal mushrikaati wa yatoobal laahu ‘alal mu’mineena walmu’minaat; wa kaanal laahu Ghafoorar Raheema (section 9)

 

34. Surah Saba

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alhamdu lillaahil lazee lahoo maa fis samaawaati wa maa fil ardi wa lahul hamdu fil aakhirah; wa Huwal Hakeemul Khabeer
 2. Ya’lamu maa yaliju fil ardi wa maa yakhruju minhaa wa maa yanzilu minas samaaa’i wa maa ya’ruju feehaa; wa Huwar Raheemul Ghafoor
 3. Wa qaalal lazeena kafaroo laa taateenas Saa’ah; qul balaa wa Rabbee lataatiyannakum ‘Aalimul Ghaib; laa ya’zubu ‘anhu misqaalu zarratin fis samaawaati wa laa fil ardi wa laaa asgharu min zaalika wa laaa akbaru illaa fee kitaabim mubeen
 4. Liyajziyal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaat; ulaaa’ika lahum maghfiratunw wa rizqun kareem
 5. Wallazeena sa’aw feee aayaatinaa mu’aajizeena ulaaa ‘ika lahum ‘azaabum mir rijzin aleem
 6. Wa yaral lazeena ootul ‘ilmal lazeee unzila ilaika mir Rabbika huwal haqqa wa yahdeee ilaaa siraatil ‘Azeezil Hameed
 7. Wa qaalal lazeena kafaroo hal nadullukum ‘alaa rajuliny yunabbi ‘ukum izaa muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafee khalqin jadeed
 8. Aftaraa ‘alal laahi kaziban am bihee jinnah; balil lazeena laa yu’minoona bil Aakhirati fil’azaabi wad dalaalil ba’eed
 9. Afalam yaraw ilaa maa baina aydeehim wa maa khalfahum minas samaaa’i wal ard; in nashad nakhsif bihimul arda aw nusqit ‘alaihim kisafam minas samaaa’; inna fee zaalika la Aayatal likulli ‘abdim muneeb (section 1)
 10. Wa laqad aatainaa Daawooda minnaa fadlany yaa jibaalu awwibee ma’ahoo wattaira wa alannaa lahul hadeed
 11. Ani’mal saabighaatinw wa qaddir fis sardi wa’maloo saalihan innee bimaa ta’maloona Baseer
 12. Wa li-Sulaimaanar reeha ghuduwwuhaa shahrunw wa ra-waahuhaa shahrunw wa asalnaa lahoo ‘ainal qitr; wa minal jinni mai ya’malu baina yadaihi bi izni Rabbih; wa mai yazigh minhum ‘an amrinaa nuziqhu min ‘azaabis sa’eer
 13. Ya’maloona lahoo ma yashaaa’u mim mahaareeba wa tamaaseela wa jifaanin kaljawaabi wa qudoorir raasiyaat; i’maloo aala Daawooda shukraa; wa qaleelum min ‘ibaadiyash shakoor
 14. Falammaa qadainaa ‘alaihil mawta ma dallahum ‘alaa mawtiheee illaa daaabbatul ardi taakulu minsa atahoo falammaa kharra tabaiyanatil jinnu al law kaanoo ya’lamoonal ghaiba maa labisoo fil ‘azaabil muheen
 15. Laqad kaana li Saba-in fee maskanihim Aayatun jannataani ‘any yameeninw wa shimaalin kuloo mir rizqi Rabbikum washkuroolah; baldatun taiyibatunw wa Rabbun Ghafoor
 16. Fa a’radoo fa-arsalnaa ‘alaihim Sailal ‘Arimi wa baddalnaahum bijannataihim jannataini zawaatai ukulin khamtinw wa aslinw wa shai’im min sidrin qaleel
 17. Zaalika jazainaahum bimaa kafaroo wa hal nujaazeee illal kafoor
 18. Wa ja’alnaa bainahum wa bainal qural latee baaraknaa feehaa quran zaahiratanw wa qaddarnaa feehas sayr; seeroo feehaa la yaaliya wa aiyaaman aamineen
 19. Faqaaloo Rabbanaa baa’id baina asfaarinaa wa zalamooo anfusahum faja’alnaahum ahaadeesa wa mazzaq naahum kulla mumazzaq; inna fee zaalika la Aayaatil likulli sabbaarin shakoor
 20. Wa laqad saddaq ‘alaihim Ibleesu zannabhoo fattaba’oohu illaa fareeqam minal mu’mineen
 21. Wa maa kaana lahoo ‘alaihim min sultaanin illaa lina’lama mai yu minu bil Aakhirati mimman huwa minhaa fee shakk; wa Rabbuka ‘alaa kulli shai’in Hafeez (section 2)
 22. Qulid ‘ul lazeena za’amtum min doonil laahi laa yamlikoona misqaala zarratin fissamaawaati wa laa fil ardi wa maa lahum feehimaa min shirkinw wa maa lahoo minhum min zaheer
 23. Wa laa tanfa’ush shafaa’atu ‘indahooo illaa liman azina lah; hattaaa izaa fuzzi’a ‘an quloobihim qaaloo maazaa qaala Rabbukum; qaalul haqq, wa Huwal ‘Aliyul Kabeer
 24. Qul mai yarzuqukum minas samaawaati wal ardi qulil laahu wa innaaa aw iyyaakum la’alaa hudan aw fee dalaalim mubeen
 25. Qul laa tus’aloona ‘ammaaa ajramnaa wa laa nus’alu ‘ammaa ta’maloon
 26. Qul yajma’u bainanaa Rabbunaa summa yaftahu bainanaa bilhaqq; wa Huwal Fattaahul ‘Aleem
 27. Qul arooniyal lazeena alhaqtum bihee shurakaaa’a kallaa; bal Huwal Laahul ‘Azeezul Hakeem
 28. Wa maaa arsalnaaka illaa kaaffatal linnaasi basheeranw wa nazeeranw wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon
 29. Wa yaqooloona mataa haazal wa’du in kuntum saadiqeen
 30. Qul lakum mee’aadu Yawmil laa tasta’khiroona ‘anhu saa’atanw wa laa tastaqdimoon (section 3)
 31. Wa qaalal lazeena kafaroo lan nu’mina bihaazal Quraani wa laa billazee baina yadayh; wa law taraaa iziz zaalimoona mawqoofoona ‘inda Rabbihim yarji’u ba’duhum ilaa ba’dinil qawla yaqoolul lazeenas tud’ifoo lillazeenas takbaroo law laaa antum lakunnaa mu’mineen
 32. Qaalal lazeenas takbaroo lillazeenas tud’ifooo anahnu sadadnaakum ‘anil hudaa ba’da iz jaaa’akum bal kuntum mujrimeen
 33. Wa qaalal lazeenastud’ifoo lillazeenas takbaroo bal makrul laili wannahaari iz ta’muroonanaaaa an nakfura billaahi wa naj’ala lahooo andaadaa; wa asarrun nadaamata lammaa ra awul ‘azaab; wa ja’alnal aghlaala feee a’naaqil lazeena kafaroo; hal yujzawna illaa maa kaanoo ya’maloon
 34. Wa maaa arsalnaa’ fee qaryatin min nazeerin illaa qaala mutrafoohaa innaa bimaaa ursiltum bihee kaafiroon
 35. Wa qaaloo nahnu aksaru amwaalanw wa awlaadanw wa maa nahnu bimu ‘azzabeen
 36. Qul inna Rabbee yabsutur rizqa limai yashaaa’u wa yaqdiru wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon (section 4)
 37. Wa maaa amwaalukum wa laaa awlaadukum billatee tuqarribukum ‘indanaa zulfaaa illaa man aamana wa ‘amila saalihan fa ulaaa’ika lahum jazaaa’ud di’fi bimaa ‘amiloo wa hum fil ghurufaati aaminoon
 38. Wallazeena yas’awna feee Aayaatinaa mu’aajizeena ulaaa’ika fil’azaabi muhdaroon
 39. Qul inna Rabbee yabsutur rizqa limai yashaaa’u min ‘ibaadihee wa yaqdiru lah; wa maaa anfaqtum min shai’in fahuwa yukhlifuhoo wa Huwa khairur raaziqeen
 40. Wa yawma yahshuruhum jamee’an summa yaqoolu lilmalaaa’ikati a-haaa’ulaaa’i iyyaakum kaanoo ya’budoon
 41. Qaaloo Subhaanaka Anta waliyyunaa min doonihim bal kaanoo ya’budoonal jinna aksaruhum bihim mu’minoon
 42. Fal Yawma laa yamliku ba’dukum liba’din naf’anw wa laa darraa; wa naqoolu lil lazeena zalamoo zooqoo ‘azaaban Naaril latee kuntum bihaa tukazziboon
 43. Wa izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatunaa baiyinaatin qaaloo maa haazaa illaa rajuluny yureedu ai-yasuddakum ‘ammaa kaana ya’budu aabaaa’ukum wa qaaloo maa haazaaa illaaa ifkum muftaraa; wa qaalal lazeena kafaroo lilhaqqi lammaa jaaa’ahum in haazaaa illaa sihrum mubeen
 44. Wa maaa aatainaahum min Kutubiny yadrusoonahaa wa maaa arsalnaaa ilaihim qablaka min nazeer
 45. Wa kazzabal lazeena min qablihim wa maa balaghoo mi’shaara maaa aatainaahum fakazzaboo Rusulee; fakaifa kaana nakeer (section 5)
 46. Qul innamaaa a’izukum biwaahidatin an taqoomoo lillaahi masnaa wa furaadaa summa tatafakkaroo; maa bisaahibikum min jinnah; in huwa illaa nazeerul lakum baina yadai ‘azaabin shadeed
 47. Qul maa sa-altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illaa ‘alal laahi wa Huwa ‘alaa kulli shai’in Shaheed
 48. Qul inna Rabbee yaqzifu bilhaqq ‘Allaamul Ghuyoob
 49. Qul jaaa’al haqqu wa maa yubdi’ul baatilu wa maa yu’eed
 50. Qul in dalaltu fainnamaaa adillu ‘alaa nafsee wa inih-tadaitu fabimaa yoohee ilaiya Rabbee; innahoo Samee’un Qareeb
 51. Wa law taraaa iz fazi’oo falaa fawta wa ukhizoo min makaanin qareeb
 52. Wa qaaloo aamannaa bihee wa annaa lahumut tanaawushu min makaanin ba’eed
 53. Wa qad kafaroo bihee min qablu wa yaqzifoona bilghaibi min makaanin ba’eed
 54. Wa heela bainahum wa baina maa yashtahoona kamaa fu’ila bi-ashyaa’ihim min qabl; innahum kaanoo fee shakkin mureeb (section 6)

 

35. Surah Fatir

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alhamdu lillaahi faatiris samaawaati wal ardi jaa’ilil malaaa’ikati rusulan uleee ajnihatim masnaa wa sulaasa wa rubaa’; yazeedu fil khalqi maa yashaaa’; innal laaha ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 2. Maa yaftahil laahu linnaaasi mir rahmatin falaa mumsika lahaa wa maa yumsik falaa mursila lahoo mimba’dihi; wa Huwal ‘Azeezul Hakeem
 3. Yaaa ayyuhan naasuzkuroo ni’matal laahi ‘alaikum; hal min khaaliqin ghairul laahi yarzuqukum minas samaaa’i wal ard; laaa ilaaha illaa Huwa fa annaa tu’fakoon
 4. Wa iny yukazzibooka faqad kuzzibat Rusulum min qablik; wa ilal laahi turja’ul umoor
 5. Yaaa ayyuhan naasu inna wa’dal laahi haqqun falaa taghurrannakumul hayaatud dunyaa; wa laa yaghurran nakum billaahil gharoor
 6. Innash shaitaana lakum ‘aduwwun fattakhizoohu ‘aduwwaa; innamaa yad’oo hizbahoo liyakoonoo min ashaabis sa’eer
 7. Allazeena kafaroo lahum ‘azaabun shadeed; wallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati lahum maghfiratunw wa ajrun kabeer (section 1)
 8. Afaman zuyyina lahoo sooo’u ‘amalihee fara aahu hasanaa; fa innal laaha yudillu mai yashaaa’u wa yahdee mai yashaaa’u falaa tazhab nafsuka ‘alaihim hasaraat; innal laaha ‘aleemun bimaa yasna’oon
 9. Wallaahul lazeee arsalar riyaaha fatuseeru sa haaban fasuqnaahu ilaa baladim maiyitin fa ahyaynaa bihil arda ba’da mawtihaa; kazaalikan nushoor
 10. Man kaana yureedul ‘izzata falillaahil ‘izzatu jamee’aa; ilaihi yas’adul kalimut taiyibu wal’amalus saalihu yarfa’uh; wallazeena yamkuroonas sayyiaati lahum ‘azaabun shadeed; wa makru ulaaa’ika huwa yaboor
 11. Wallaahu khalaqakum min turaabin summa min nutfatin summa ja’alakum azwaajaa; wa maa tahmilu min unsaa wa laa tada’u illaa bi’ilmih; wa maa yu’ammaru mim mu’ammarinw wa laa yunqasu min ‘umuriheee illaa fee kitaab; inna zaalika ‘alal laahi yaseer
 12. Wa maa yastawil bahraani haaza ‘azbun furaatun saaa’ighun sharaabuhoo wa haazaa milhun ujaaj; wa min kullin ta’kuloona lahman tariyyanw wa tastakhrijoona hilyatan talbasoonahaa wa taral fulka feehi mawaakhira litabtaghoo min fadlihee wa la’allakum tashkuroon
 13. Yoolijul laila fin nahaari wa yoolijun nahaara fil laili wa sakhkharash shamsa wal qamara kulluny yajree li ajalim musammaa; zaalikumul laahu Rabbukum lahul mulk; wallazeena tad’oona min doonihee maa yamlikoona min qitmeer
 14. In tad’oohum laa yasma’oo du’aaa’akum wa law sami’oo mas tajaaboo lakum; wa Yawmal Qiyaamati Yakfuroona bishirkikum; wa laa yunabbi’uka mislu khabeer (section 2)
 15. Yaaa ayyunhan naasu antumul fuqaraaa’u ilallaahi wallaahu Huwal Ghaniyyul Hameed
 16. Iny yasha’ yuzhibkum wa ya’ti bikhalqin jadeed
 17. Wa maa zaalika ‘alal laahi bi’azeez
 18. Wa laa taziru waaziratun wizra ukhraa; wa in tad’u musqalatun ilaa himlihaa laa yuhmal minhu shai’unw wa law kaana zaa qurbaa; innamaa tunzirul lazeena yakhshawna Rabbahum bilghaibi wa aqaamus Salaah; wa man tazakkaa fa innamaa yatazakkaa linafsih; wa ilal laahil maseer
 19. Wa maa yastawil a’maa wal baseer
 20. Wa laz zulumaatu wa lan noor
 21. Wa laz zillu wa lal haroor
 22. Wa maa yastawil ahyaaa’u wa lal amwaat; innal laaha yusmi’u mai yashaaa’u wa maaa anta bi musmi’im man fil quboor
 23. In anta illaa nazeer
 24. Innaa arsalnaaka bil haqqi basheeranw wa nazeeraa; wa im min ummatin illaa khalaa feehaa nazeer
 25. Wa iny yukazzibooka faqad kazzabal lazeena min qablihim jaaa’at hum Rusuluhum bilbaiyinaati wa biz Zuburi wa bil Kitaabil Muneer
 26. Summa akhaztul lazeena kafaroo fakaifa kaana nakeer (section 3)
 27. Alam tara annal laaha anzala minas samaaa’i maaa’an fa akhrajnaa bihee samaraatim mukhtalifan alwaanuhaa; wa minal jibaali judadum beedunw wa humrum mukhtalifun alwaanuhaa wa gharaabeebu sood
 28. Wa minan naasi wadda waaabbi wal an’aami mukhtalifun alwaanuhoo kazalik; innamaa yakhshal laaha min ‘ibaadihil ‘ulamaaa’; innal laaha ‘Azeezun Ghafoor
 29. Innal lazeena yatloona Kitabbal laahi wa aqaamus Salaata wa anfaqoo mimmaa razaqnaahum sirranw wa ‘alaa niyatany yarjoona tijaaratal lan taboor
 30. Liyuwaffiyahum ujoorahum wa yazeedahum min fadlih; innahoo Ghafoorun Shakoor
 31. Wallazeee awhainaaa ilaika minal Kitaabi huwal haqqu musaddiqal limaa baina yadayh; innal laaha bi’ibaadihee la khabeerum Baseer
 32. Summa awrasnal Kitaaballazeenas tafainaa min ‘ibaadinaa faminhum zaalimul linafsihee wa minhum muqtasidu, wa minhum saabiqum bilkhairaati bi iznil laah; zaalika huwal fadlul kabeer
 33. Jannaatu ‘adniny yad khuloonahaa yuhallawna feeha min asaawira min zahabinw wa lu’lu’anw wa libaa suhum feehaa hareer
 34. Wa qaalul hamdu lillaahil lazeee azhaba ‘annal hazan; inna Rabbanaa la Ghafoorun Shakoor
 35. Allazeee ahallanaa daaral muqaamati min fadlihee laa yamassunaa feehaa nasabunw wa laa yamassunaa feehaa lughoob
 36. Wallazeena kafaroo lahum naaru Jahannama laa yuqdaa ‘alaihim fa yamootoo wa laa yukhaffafu ‘anhum min ‘azaabihaa; kazaalika najzee kulla kafoor
 37. Wa hum yastarikhoona feehaa Rabbanaa akhrijnaa na’mal saalihan ghairal lazee kunnaa na’mal; awa lamnu ‘ammirkum maa yatazak karu feehi man tazakkara wa jaaa’akumun nazeeru fazooqoo famaa lizzaalimeena min naseer (section 4)
 38. Innal laaha ‘aalimu ghaibis samaawaati wal ard; innahoo ‘aleemum bizaatis sudoor
 39. Huwal lazee ja’alakum khalaaa’ifa fil ard; faman kafara fa’alaihi kufruhoo; wa laa yazeedul kaafireena kufruhum ‘inda Rabbihim illaa maqtanw wa laa yazeedul kaafireena kufruhum illaa khasaaraa
 40. Qul ara’aytum shurakaaa’a kumul lazeena tad’oona min doonil laahi; aroonee maazaa khalaqoo minal ardi am lahum shirkun fis samaawaati am aatainaahum Kitaaban fahum ‘alaa baiyinatim minh; bal iny ya’iduz zaalimoona ba ‘duhum ba’dan illaa ghurooraa
 41. Innal laaha yumsikus samaawaati wal arda an tazoolaaa; wa la’in zaalataaa in amsa kahumaa min ahadim mim ba’dih; innahoo kaana Haleeman Ghafooraa
 42. Wa aqsamoo billaahi jahda aymaanihim la’in jaaa’ahum nazeerul layakoonunna ahdaa min ihdal umami falam maa jaaa’ahum nazeerum maa zaadahum illaa nufooraa
 43. Istikbaaran fil ardi wa makras sayyi’; wa laa yaheequl makrus sayyi’u illaa bi ahlih; fahal yanzuroona illaa sunnatal awwaleen; falan tajida lisunnatil laahi tabdeelanw wa lan tajida lisunnatil laahi tahweela
 44. Awalam yaseeroo fil ardi fa yanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul lazeena min Qablihim wa kaanoo ashadda minhum quwwah; wa maa kaanal laahu liyu’jizahoo min shai’in fis samaawaati wa laa fil ard; innahoo kaana ‘Aleeman Qadeeraa
 45. Wa law yu’aakhizul laahun naasa bima kasaboo maa taraka ‘alaa zahrihaa min daaabbatinw wa laakiny yu’akhkhiruhum ilaaa ajalim musamman fa izaa jaaa’a ajaluhum fa innal laaha kaana bi’ibaadihee Baseeraa (section 5)

 

36. Surah Ya-Seen

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yaa-Seeen
 2. Wal-Qur-aanil-Hakeem
 3. Innaka laminal mursaleen
 4. ‘Alaa Siraatim Mustaqeem
 5. Tanzeelal ‘Azeezir Raheem
 6. Litunzira qawmam maaa unzira aabaaa’uhum fahum ghaafiloon
 7. Laqad haqqal qawlu ‘alaaa aksarihim fahum laa yu’minoon
 8. Innaa ja’alnaa feee a’naaqihim aghlaalan fahiya ilal azqaani fahum muqmahoon
 9. Wa ja’alnaa min baini aydeehim saddanw-wa min khalfihim saddan fa aghshai naahum fahum laa yubsiroon
 10. Wa sawaaa’un ‘alaihim ‘a-anzartahum am lam tunzirhum laa yu’minoon
 11. Innamaa tunziru manit taba ‘az-Zikra wa khashiyar Rahmaana bilghaib, fabashshirhu bimaghfiratinw-wa ajrin kareem
 12. Innaa Nahnu nuhyil mawtaa wa naktubu maa qaddamoo wa aasaarahum; wa kulla shai’in ahsainaahu feee Imaamim Mubeen
 13. Wadrib lahum masalan Ashaabal Qaryatih; iz jaaa’ahal mursaloon
 14. Iz arsalnaaa ilaihimusnaini fakazzaboohumaa fa’azzaznaa bisaalisin faqaalooo innaaa ilaikum mursaloon
 15. Qaaloo maaa antum illaa basharum mislunaa wa maaa anzalar Rahmaanu min shai’in in antum illaa takziboon
 16. Qaaloo Rabbunaa ya’lamu innaaa ilaikum lamursaloon
 17. Wa maa ‘alainaaa illal balaaghul mubeen
 18. Qaaloo innaa tataiyarnaa bikum la’il-lam tantahoo lanar jumannakum wa la-yamassan nakum minnaa ‘azaabun aleem
 19. Qaaloo taaa’irukum ma’akum; a’in zukkirtum; bal antum qawmum musrifoon
 20. Wa jaaa’a min aqsal madeenati rajuluny yas’aa qaala yaa qawmit tabi’ul mursaleen
 21. Ittabi’oo mal-laa yas’alukum ajranw-wa hum muhtadoon
 22. Wa maa liya laaa a’budul lazee fataranee wa ilaihi turja’oon
 23. ‘A-attakhizu min dooniheee aalihatan iny-yuridnir Rahmaanu bidurril-laa tughni ‘annee shafaa ‘atuhum shai ‘anw-wa laa yunqizoon
 24. Inneee izal-lafee dalaa-lim-mubeen
 25. Inneee aamantu bi Rabbikum fasma’oon
 26. Qeelad khulil Jannnah; qaala yaa laita qawmee ya’lamoon
 27. Bimaa ghafara lee Rabbee wa ja’alanee minal mukrameen (End Juz 22)
 28. Wa maaa anzalnaa ‘alaa qawmihee mim ba’dihee min jundim minas-samaaa’i wa maa kunnaa munzileen
 29. In kaanat illaa saihatanw waahidatan fa-izaa hum khaamidoon
 30. Yaa hasratan ‘alal ‘ibaaad; maa ya’teehim mir Rasoolin illaa kaanoo bihee yastahzi ‘oon
 31. Alam yaraw kam ahlak naa qablahum minal qurooni annahum ilaihim laa yarji’oon
 32. Wa in kullul lammaa jamee’ul-ladainaa muhdaroon
 33. Wa Aayatul lahumul ardul maitatu ahyainaahaa wa akhrajnaa minhaa habban faminhu ya’kuloon
 34. Wa ja’alnaa feehaa jannaatim min nakheelinw wa a’naabinw wa fajjarnaa feeha minal ‘uyoon
 35. Li ya’kuloo min samarihee wa maa ‘amilat-hu aideehim; afalaa yashkuroon
 36. Subhaanal lazee khalaqal azwaaja kullahaa mimmaa tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimmaa laa ya’lamoon
 37. Wa Aayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahaara fa-izaa hum muzlimoon
 38. Wash-shamsu tajree limustaqarril lahaa; zaalika taqdeerul ‘Azeezil Aleem
 39. Walqamara qaddarnaahu manaazila hattaa ‘aada kal’ur joonil qadeem
 40. Lash shamsu yambaghee lahaaa an tudrikal qamara walal lailu saabiqun nahaar; wa kullun fee falaki yasbahoon
 41. Wa Aayatul lahum annaa hamalnaa zurriyatahum fil fulkil mashhoon
 42. Wa khalaqnaa lahum mim-mislihee maa yarkaboon
 43. Wa in nashaa nughriqhum falaa sareekha lahum wa laa hum yunqazoon
 44. Illaa rahmatam minnaa wa mataa’an ilaa heen
 45. Wa izaa qeela lahumuttaqoo maa baina aideekum wa maa khalfakum la’allakum turhamoon
 46. Wa maa ta’teehim min aayatim min Aayaati Rabbihim illaa kaanoo ‘anhaa mu’rideen
 47. Wa izaa qeela lahum anfiqoo mimmaa razaqakumul laahu qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanooo anut’imu mal-law yashaaa’ul laahu at’amahooo in antum illaa fee dalaalim mubeen
 48. Wa yaqooloona mataa haazal wa’du in kuntum saadiqeen
 49. Maa yanzuroona illaa saihatanw waahidatan ta’khuzuhum wa hum yakhissimoon
 50. Falaa yastatee’oona taw siyatanw-wa laaa ilaaa ahlihim yarji’oon
 51. Wa nufikha fis-soori faizaa hum minal ajdaasi ilaa Rabbihim yansiloon
 52. Qaaloo yaa wailanaa mam ba’asanaa mim marqadinaa; haaza maa wa’adar Rahmanu wa sadaqal mursaloon
 53. In kaanat illaa saihatanw waahidatan fa-izaa hum jamee’ul ladainaa muhdaroon
 54. Fal-Yawma laa tuzlamu nafsun shai’anw-wa laa tujzawna illaa maa kuntum ta’maloon
 55. Inna Ashaabal jannatil Yawma fee shughulin faakihoon
 56. Hum wa azwaajuhum fee zilaalin ‘alal araaa’iki muttaki’oon
 57. Lahum feehaa faakiha tunw-wa lahum maa yadda’oon
 58. Salaamun qawlam mir Rabbir Raheem
 59. Wamtaazul Yawma ayyuhal mujrimoon
 60. Alam a’had ilaikum yaa Baneee Aadama al-laa ta’budush Shaitaana innahoo lakum ‘aduwwum mubeen
 61. Wa ani’budoonee; haazaa Siraatum Mustaqeem
 62. Wa laqad adalla minkum jibillan kaseeraa; afalam takoonoo ta’qiloon
 63. Haazihee Jahannamul latee kuntum too’adoon
 64. Islawhal Yawma bimaa kuntum takfuroon
 65. Al-Yawma nakhtimu ‘alaaa afwaahihim wa tukallimunaaa aideehim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanoo yaksiboon
 66. Wa law nashaaa’u lata masna ‘alaaa aiyunihim fasta baqus-siraata fa-annaa yubsiroon
 67. Wa law nashaaa’u lamasakhnaahum ‘alaa makaanatihim famas-tataa’oo mudiyyanw-wa laa yarji’oon
 68. Wa man nu ‘ammirhu nunakkishu fil-khalq; afalaa ya’qiloon
 69. Wa maa ‘allamnaahush shi’ra wa maa yambaghee lah; in huwa illaa zikrunw-wa Qur-aanum mubeen
 70. Liyunzira man kaana haiyanw-wa yahiqqal qawlu ‘alal-kaafireen
 71. Awalam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa ‘amilat aideenaaa an’aaman fahum lahaa maalikoon
 72. Wa zallalnaahaa lahum faminhaa rakoobuhum wa minhaa ya’kuloon
 73. Wa lahum feehaa manaa fi’u wa mashaarib; afalaa yashkuroon
 74. Wattakhazoo min doonil laahi aalihatal la’allahum yunsaroon
 75. Laa yastatee’oona nasrahum wa hum lahum jundum muhdaroon
 76. Falaa yahzunka qawluhum; innaa na’lamu maa yusirroona wa maa yu’linoon
 77. Awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nutfatin fa-izaa huwa khaseemum mubeen
 78. Wa daraba lanaa maslanw-wa nasiya khalqahoo qaala mai-yuhyil’izaama wa hiya rameem
 79. Qul yuh yeehal lazeee ansha ahaaa awwala marrah; wa Huwa bikulli khalqin ‘Aleem
 80. Allazee ja’ala lakum minash shajaril akhdari naaran fa-izaaa antum minhu tooqidoon
 81. Awa laisal lazee khalaqas samaawaati wal arda biqaadirin ‘alaaa ai-yakhluqa mislahum; balaa wa Huwal Khallaaqul ‘Aleem
 82. Innamaa amruhooo izaaa araada shai’an ai-yaqoola lahoo kun fa-yakoon
 83. Fa Subhaanal lazee biyadihee malakootu kulli shai-inw-wa ilaihi turja’oon

 

37. Surah As-Saaffat

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wassaaaffaati saffaa
 2. Fazzaajiraati zajraa
 3. Fattaaliyaati Zikra
 4. Inna Illaahakum la Waahid
 5. Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa wa Rabbul mashaariq
 6. Innaa zaiyannas samaaa ‘ad dunyaa bizeenatinil kawaakib
 7. Wa hifzam min kulli Shaitaanim maarid
 8. Laa yassamma ‘oona ilal mala ‘il a’alaa wa yuqzafoona min kulli jaanib
 9. Duhooranw wa lahum ‘azaabunw waasib
 10. Illaa man khatifal khatfata fa atba’ahoo shihaabun saaqib
 11. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqnaa; innaa khalaqnaahum min teenil laazib
 12. Bal’ajibta wa yaskharoon
 13. Wa izaa zukkiroo laa yazkuroon
 14. Wa izaa ra aw Aayatany yastaskhiroon
 15. Wa qaalooo in haazaa illaa sihrum mubeen
 16. ‘A-izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw wa ‘izaaman ‘a innaa lamab’oosoon
 17. Awa aabaa’unal awwaloon
 18. Qul na’am wa antum daakhiroon
 19. Fa innamaa hiya zajra tunw waahidatun fa izaa hum yanzuroon
 20. Wa qaaloo yaa wailanaa haazaa Yawmud-Deen
 21. Haazaa Yawmul Faslil lazee kuntum bihee tukaziboon (section 1)
 22. Uhshurul lazeena zalamoo wa azwaajahum wa maa kaanoo ya’budoon
 23. Min doonil laahi fahdoohum ilaa siraatil Jaheem
 24. Wa qifoohum innahum mas’ooloon
 25. Maa lakum laa tanaasaroon
 26. Bal humul Yawma mustaslimoon
 27. Wa aqbala ba’duhum ‘alaa ba’diny yatasaaa’aloon
 28. Qaalooo innakum kuntum taatoonanaa ‘anil yameen
 29. Qaaloo bal lam takoonoo mu’mineen
 30. Wa maa kaana lanaa ‘alaikum min sultaanim bal kuntum qawman taagheen
 31. Fahaqqa ‘alainaa qawlu Rabbinaaa innaa lazaaa’iqoon
 32. Fa aghwainaakum innaa kunnaa ghaaween
 33. Fa innahum Yawma’izin fil’azaabi mushtarikoon
 34. Innaa kazaalika naf’alu bil mujrimeen
 35. Innahum kaanooo izaa qeela lahum laaa ilaaha illal laahu yastakbiroon
 36. Wa yaqooloona a’innaa lataarikooo aalihatinaa lishaa’irim majnoon
 37. bal jaaa’a bilhaqqi wa saddaqal mursaleen
 38. Innakum lazaaa’iqul ‘azaabil aleem
 39. Wa maa tujzawna illaa maa kuntum ta’maloon
 40. Illaa ‘ibaadal laahil mukhlaseen
 41. Ulaaa’ika lahum rizqum ma’loom
 42. Fa waakihu wa hum mukramoon
 43. Fee jannaatin Na’eem
 44. ‘Alaa sururim mutaqaa bileen
 45. Yutaafu ‘alaihim bikaasim mim ma’een
 46. Baidaaa’a laz zatil lish shaaribeen
 47. Laa feehaa ghawlunw wa laa hum ‘anhaa yunzafoon
 48. Wa ‘indahum qaasiraatut tarfi ‘een
 49. Ka annahunna baidum maknoon
 50. Fa aqbala ba’duhum ‘alaa badiny yatasaaa ‘aloon
 51. Qaala qaaa’ilum minhum innee kaana lee qareen
 52. Yaqoolu ‘a innaka laminal musaddiqeen
 53. ‘A-izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw wa ‘izaaman ‘a innaa lamadeenoon
 54. Qaala hal antum muttali’oon
 55. Fattala’a fara aahu fee sawaaa’il Jaheem
 56. Qaala tallaahi in kitta laturdeen
 57. Wa law laa ni’matu Rabbee lakuntu minal muhdareen
 58. Afamaa nahnu bimaiyiteen
 59. Illa mawtatanal oola wa maa nahnu bimu’azzabeen
 60. Inna haazaa lahuwal fawzul ‘azeem
 61. Limisli haaza falya’ma lil ‘aamiloon
 62. Azaalika khairun nuzulan am shajaratuz Zaqqoom
 63. Innaa ja’alnaahaa fitnatal lizzaalimeen
 64. Innahaa shajaratun takhruju feee aslil Jaheem
 65. Tal’uhaa ka annahoo ru’oosush Shayaateen
 66. Fa innahum la aakiloona minhaa famaali’oona minhal butoon
 67. Summa inna lahum ‘alaihaa lashawbam min hameem
 68. Summa inna marji’ahum la ilal Jaheem
 69. Innahum alfaw aabaaa’ahum daaalleen
 70. Fahum ‘alaa aasaarihim yuhra’oon
 71. Wa laqad dalla qablahum aksarul awwaleen
 72. Wa laqad arsalnaa feehim munzireen
 73. Fanzur kaifa kaana ‘aaqibatul munzareen
 74. Illaa ‘ibaadal laahil mukhlaseen (section 2)
 75. Wa laqad naadaanaa Noohun falani’mal mujeeboon
 76. Wa najjainaahu wa ahlahoo minal karbil ‘azeem
 77. Wa ja’alnaa zurriyyatahoo hummul baaqeen
 78. Wa taraknaa ‘alaihi fil aakhireen
 79. Salaamun ‘alaa Noohin fil ‘aalameen
 80. Innaa kazaalika najzil muhsineen
 81. Innahoo min ‘ibaadinal mu’mineen
 82. Summa aghraqnal aakhareen
 83. Wa inna min shee’atihee la Ibraaheem
 84. Iz jaaa’a Rabbahoo bi qalbin saleem
 85. Iz qaala li abeehi wa qawmihee maazaa ta’budoon
 86. A’ifkan aalihatan doonal laahi tureedoon
 87. Famaa zannukum bi Rabbil’aalameen
 88. Fanazara nazratan finnujoom
 89. Faqaala innee saqeem
 90. Fatawallaw ‘anhu mudbireen
 91. Faraagha ilaaa aalihatihim faqaala alaa taakuloon
 92. Maa lakum laa tantiqoon
 93. Faraagha ‘alaihim darbam bilyameen
 94. Fa aqbalooo ilaihi yaziffoon
 95. Qaala ata’budoona maa tanhitoon
 96. Wallaahu khalaqakum wa maa ta’maloon
 97. Qaalub noo lahoo bun yaanan fa alqoohu fil jaheem
 98. Fa araadoo bihee kaidan faja ‘alnaahumul asfaleen
 99. Wa qaala innee zaahibun ilaa Rabbee sa yahdeen
 100. Rabbi hab lee minas saaliheen
 101. Fabashsharnaahu bighulaamin haleem
 102. Falamma balagha ma’a hus sa’ya qaala yaa buniya inneee araa fil manaami anneee azbahuka fanzur maazaa taraa; qaala yaaa abatif ‘al maa tu’maru satajidunee in shaaa’allaahu minas saabireen
 103. Falammaaa aslamaa wa tallahoo liljabeen
 104. Wa naadainaahu ai yaaaa Ibraheem
 105. Qad saddaqtar ru’yaa; innaa kazaalika najzil muhsineen
 106. Inna haazaa lahuwal balaaa’ul mubeen
 107. Wa fadainaahu bizibhin ‘azeem
 108. Wa taraknaa ‘alaihi fil aakhireen
 109. Salaamun ‘alaaa Ibraaheem
 110. Kazaalika najzil muhsineen
 111. Innahoo min ‘ibaadinal mu’mineen
 112. Wa bashsharnaahu bi Ishaaqa Nabiyam minas saaliheen
 113. Wa baaraknaa ‘alaihi wa ‘alaaa Ishaaq; wa min zurriyya tihimaa muhsinunw wa zaalimul linafsihee mubeen (section 3)
 114. Wa laqad mananna alaa Moosaa wa Haaroon
 115. Wa najjainaahumaa wa qawmahumaa minal karbil ‘azeem
 116. Wa nasarnaahum fakaanoo humul ghaalibeen
 117. Wa aatainaahumal Kitaabal mustabeen
 118. Wa hadainaahumus Siraatal Mustaqeem
 119. Wa taraknaa ‘alaihimaa fil aakhireen
 120. Salaamun ‘alaa Moosaa wa Haaroon
 121. Innaa kazaalika najzil muhsineen
 122. Innahumaa min ‘ibaadinal mu’mineen
 123. Wa inna Ilyaasa laminal mursaleen
 124. Iz qaala liqawmiheee alaa tattaqoon
 125. Atad’oona Ba’lanw wa tazaroona ahsanal khaaliqeen
 126. Allaaha Rabbakum wa Rabba aabaaa’ikumul awwaleen
 127. Fakazzaboohu fa inna hum lamuhdaroon
 128. Illaa ‘ibaadal laahil mukhlaseen
 129. Wa taraknaa ‘alaihi fil aakhireen
 130. Salaamun ‘alaaa Ilyaaseen
 131. Innaa kazaalika najzil muhsineen
 132. Innahoo min ‘ibaadinal mu’mineen
 133. Wa inna Lootal laminal mursaleen
 134. Iz najjainaahu wa ahlahooo ajma’een
 135. Illaa ‘ajoozan fil ghaabireen
 136. Summa dammarnal aakhareen
 137. Wa innakum latamurroona ‘alaihim musbiheen
 138. Wa billail; afalaa ta’qiloon (section 4)
 139. Wa inna Yoonusa laminal mursaleen
 140. Iz abaqa ilal fulkil mash hoon
 141. Fasaahama fakaana minal mudhadeen
 142. Faltaqamahul hootu wa huwa muleem
 143. Falaw laaa annahoo kaana minal musabbiheen
 144. Lalabisa fee batniheee ilaa Yawmi yub’asoon
 145. Fanabaznaahu bil’araaa’i wa huwa saqeem
 146. Wa ambatnaa ‘alaihi shajaratam mai yaqteen
 147. Wa arsalnaahu ilaa mi’ati alfin aw yazeedoon
 148. Fa aamanoo famatta’ naahum ilaa heen
 149. Fastaftihim ali Rabbikal banaatu wa lahumul banoon
 150. Am khalaqnal malaaa’i kata inaasanw wa hum shaahidoon
 151. Alaaa innahum min ifkihim la yaqooloon
 152. Waladal laahu wa innahum lakaaziboon
 153. Astafal banaati ‘alal baneen
 154. Maa lakum kaifa tahkumoon
 155. Afalaa tazakkaroon
 156. Am lakum sultaanum mubeen
 157. Faatoo bi Kitaabikum in kuntum saadiqeen
 158. Wa ja’aloo bainahoo wa bainal jinnati nasabaa; wa laqad ‘alimatil jinnatu innahum lamuhdaroon
 159. Subhaanal laahi ‘ammaa yasifoon
 160. Illaa ‘ibaadal laahil mukhlaseen
 161. Fa innakum wa maa ta’budoon
 162. Maaa antum ‘alaihi bi faaatineen
 163. Illaa man huwa saalil jaheem
 164. Wa maa minnaaa illaa lahoo maqaamun ma’loom
 165. Wa innaa lanah nus saaffoon
 166. Wa innaa lanah nul musabbihoon
 167. Wa in kaanoo la yaqooloon
 168. Law anna ‘indanaa zikram minal awwaleen
 169. Lakunna ‘ibaadal laahil mukhlaseen
 170. Fakafaroo bihee fasawfa ya’lamoon
 171. Wa laqad sabaqat Kalimatunaa li’ibaadinal mursa leen
 172. Innaa hum lahumul mansooroon
 173. Wa inna jundana lahumul ghaaliboon
 174. Fatawalla ‘anhum hatta heen
 175. Wa absirhum fasawfa yubsiroon
 176. Afabi’azaabinaa yasta’jiloon
 177. Fa izaa nazala bisaahatihim fasaaa’a sabaahul munzareen
 178. Wa tawalla ‘anhum hattaa heen
 179. Wa absir fasawfa yubsiroon
 180. Subhaana Rabbika Rabbil ‘izzati ‘amma yasifoon
 181. Wa salaamun ‘alalmursaleen
 182. Walhamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen (section 5)

 

38. Surah Sad

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Saaad; wal-Qur-aani ziz zikr
 2. Balil lazeena kafaroo fee ‘izzatinw wa shiqaaq
 3. Kam ahlaknaa min qablihim min qarnin fanaadaw wa laata heena manaas
 4. Wa ‘ajibooo an jaaa’a hum munzirum minhum wa qaalal kaafiroona haazaa saahirun kazzaab
 5. Aja’alal aalihata Ilaahanw Waahidan inna haazaa lashai’un ‘ujaab
 6. Wantalaqal mala-u minhum anim shoo wasbiroo ‘alaaa aalihatikum innna haazaa lashai ‘uny yuraad
 7. Maa sami’naa bihaazaa fil millatil aakhirati in haazaaa illakh tilaaq
 8. ‘A-unzila ‘alaihiz zikru min baininaa; bal hum fee shakkin min Zikree bal lammaa yazooqoo ‘azaab
 9. Am’indahum khazaaa ‘inu rahmati Rabbikal ‘Azeezil Wahhab
 10. Am lahum mulkus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa falyartaqoo fil asbaab
 11. Jundum maa hunaalika mahzoomum minal Ahzaab
 12. Kazzabat qablahum qawmu Noohinw wa ‘Aadunw wa Fir’awnu zul awtaad
 13. Wa Samoodu wa qawmu Lootinw wa Ashaabul ‘Aykah; ulaaa’ikal Ahzaab
 14. In kullun illaa kazzabar Rusula fahaqqa ‘iqaab (section 1)
 15. Wa maa yanzuru haaa ulaaa’i illaa saihatanw waahidatam maa lahaa min fawaaq
 16. Wa qaaloo Rabbanaa ‘ajjil lanaa qittanaa qabla Yawmil Hisaab
 17. Isbir ‘alaa maa yaqooloona wazkur ‘abdanaa Daawooda zal aidi innahooo awwaab
 18. Innaa sakhkharnal jibaala ma’ahoo yusabbihna bil’ashiyyi wal ishraaq
 19. Wattayra mahshoorah; kullul lahooo awwaab
 20. Wa shadadnaa mulkahoo wa aatainaahul Hikmata wa faslal khitaab
 21. Wa hal ataaka naba’ul khasm; iz tasawwarul mihraab
 22. Iz dakhaloo ‘alaa Daawooda fafazi’a minhum qaaloo laa takhaf khasmaani baghaa ba’dunaa ‘alaa ba’din fahkum bainanaaa bilhaqqi wa laa tushtit wahdinaaa ilaa Sawaaa’is Siraat
 23. Inna haazaaa akhee lahoo tis’unw wa tis’oona na’jatanw wa liya na’jatunw waahidah; faqaala akfilneeha wa ‘azzanee filkhitaab
 24. Qaala laqad zalamaka bisu ‘aali na’jatika ilaa ni’aajih; wa inna kaseeran minal khulataaa’i la-yabghee ba’duhum ‘alaa ba’din illal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati wa qaleelun maa hum; wa zanna Daawoodu annamaa fatannaahu fastaghfara Rabbahoo wa kharra raaki’anw wa anaab (make sajdah)
 25. Faghafarnaa lahoo zaalik; wa inna lahoo ‘indanaa lazulfaa wa husna ma aab
 26. Yaa Daawoodu innaa ja’alnaaka khaleefatan fil ardi fahkum bainan naasi bilhaqqi wa laa tattabi’il hawaa fayudillaka ‘an sabeelil laah; innal lazeena yadilloona ‘an sabeelil laah; lahum ‘azaabun shadeedum bimaa nasoo Yawmal Hisaab (section 2)
 27. Wa maa khalaqnas samaaa’a wal arda wa maa bainahumaa baatilaa; zaalika zannul lazeena kafaroo; fa waylul lil lazeena kafaroo minan Naar
 28. Am naj’alul lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati kalmufisdeena fil ardi am naj’alul muttaqeena kalfujjaar
 29. Kitaabun anzalnaahu ilaika mubaarakul liyaddabbarooo Aayaatihee wa liyatazakkara ulul albaab
 30. Wa wahabnaa li Daawooda Sulaimaan; ni’mal ‘abd; innahoo awwaab
 31. Iz ‘urida ‘alaihi bil’ashiy yis saafinaatul jiyaad
 32. Faqaala inneee ahbabtu hubbal khairi ‘an zikri Rabbee hattaa tawaarat bilhijaab
 33. Ruddoohaa ‘alaiya fa tafiqa mas-ham bissooqi wal a’naaq
 34. Wa laqad fatannaa Sulaimaana wa alqainaa ‘alaa kursiyyihee jasadan summa anaab
 35. Qaala Rabbigh fir lee wa hab lee mulkal laa yambaghee li ahadin min ba’dee innaka Antal Wahhaab
 36. Fa sakharnaa lahur reeha tajree bi amrihee rukhaaa’an haisu asaab
 37. Wash Shayaateena kulla bannaaa’inw wa ghawwaas
 38. Wa aakhareena muqarraneena fil asfaad
 39. Haazaa ‘ataaa’unaa famnun aw amsik bighairi hisaab
 40. Wa inna lahoo ‘indanaa lazulfaa wa husna ma-aab (section 3)
 41. Wazkur ‘abdanaaa Ayyoob; iz naada Rabbahooo annee massaniyash Shaitaanu bi nusbinw wa ‘azaab
 42. Urkud bi rijlika haaza mughtasalun baaridunw wa sharaab
 43. Wa wahabnaa lahoo ahlahoo wa mislahum ma’ahum rahmatan minna wa zikraa li ulil albaab
 44. Wa khuz biyadika dighsan fadrib bihee wa laa tahnas, innaa wajadnaahu saabiraa; ni’mal ‘abd; innahooo awwaab
 45. Wazkur ‘ibaadanaaa Ibraaheema wa Is-haaqa wa Ya’qooba ulil-aydee walabsaar
 46. Innaaa akhlasnaahum bi khaalisatin zikrad daar
 47. Wa innahum ‘indanaa laminal mustafainal akhyaar
 48. Wazkur Ismaa’eela wal Yasa’a wa Zal-Kifli wa kullun minal akhyaar
 49. Haazaa zikrun wa inna lil muttaqeena la husna ma aab
 50. Jannaati ‘adnin mufattahatan lahumul abwaab
 51. Muttaki’eena feehaa yad’oona feehaa bifaakihatin kaseeratinw wa sharaab
 52. Wa ‘indahum qaasiraatut tarfi atraab
 53. Haazaa maa too’adoona li Yawmil Hisaab
 54. Inna haazaa larizqunaa maa lahoo min nafaad
 55. Haazaa; wa inna littaagheena lasharra ma-aab
 56. Jahannama yaslawnahaa fa bi’sal mihaad
 57. Haazaa falyazooqoohu hameemunw wa ghassaaq
 58. Wa aakharu min shakliheee azwaaj
 59. Haazaa fawjun muqtahimun ma’akum laa marhaban bihim; innahum saalun Naar
 60. Qaaloo bal antum laa marhaban bikum; antum qaddamtumoohu lanaa fabi’sal qaraar
 61. Qaaloo Rabbanaa man qaddama lanaa haazaa fa zidhu ‘azaaban di’fan fin Naar
 62. Wa qaaloo maa lanaa laa naraa rijaalan kunnaa na’udduhum minal ashraar
 63. Attakhaznaahum sikh riyyan am zaaghat ‘anhumul absaar
 64. Inna zaalika lahaqqun takhaasumu Ahlin Naar (section 4)
 65. Qul innamaaa ana munzirunw wa maa min laahin illal laahul Waahidul Qahhaar
 66. Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumal ‘Azeezul Ghaffaar
 67. Qul huwa naba’un ‘azeem
 68. Antum ‘anhu mu’ridoon
 69. Maa kaana liya min ‘ilmin bil mala’il a’laaa iz yakhtasimoon
 70. Iny-yoohaaa ilaiya illaaa anna maaa ana nazeerun mubeen
 71. Iz qaala Rabbuka lilmalaaa’ikati innee khaaliqun basharan min teen
 72. Fa-iza sawwaituhoo wa nafakhtu feehi mir roohee faqa’oo lahoo saajideen
 73. Fasajadal malaaa’ikatu kulluhum ajma’oon
 74. Illaaa Iblees; stakbara wa kaana minal kaafireen
 75. Qaala yaaa Ibleesu maa mana’aka an tasjuda limaa khalaqtu bi yadaiya ‘a stakbarta am kunta min al ‘aaleen
 76. Qaala ana khairum minhu; khalaqtanee min naarinw wa khalaqtahoo min teen
 77. Qaala fakhruj minhaa fa innaka rajeem
 78. Wa inna ‘alaika la’nateee ilaa Yawmid Deen
 79. Qaala Rabbi fa anzirneee ilaa Yawmi yub’asoon
 80. Qaala fa innaka minal munzareen
 81. Ilaa Yawmil waqtil ma’loom
 82. Qaala fa bi ‘izzatika la ughwiyannahum ajma’een
 83. Illaa ‘ibaadaka minhumul mukhlaseen
 84. Qaala falhaqq, walhaqqa aqool
 85. La amla’anna Jahannama minka wa mimman tabi’aka minhum ajma’een
 86. Qul maaa as’alukum ‘alaihi min ajrinw wa maaa ana minal mutakallifeen
 87. In huwa illaa zikrul lil’aalameen
 88. Wa lata’lamunna naba ahoo ba’da heen (section 5)

 

39. Surah Az-Zumar

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Tanzeelul Kitaabi minal laahil ‘Azeezil Hakeem
 2. Innaaa anzalnaaa ilaikal Kitaaba bilhaqqi fa’budil laaha mukhlisal lahud deen
 3. Alaa lillaahid deenul khaalis; wallazeenat takhazoo min dooniheee awliyaaa’a maa na’buduhum illaa liyuqar riboonaaa ilal laahi zulfaa; innal laaha yahkumu baina hum fee maa hum feehi yakhtalifoon; innal laaha laa yahdee man huwa kaazibun kaffaar
 4. Law araadal laahu aiyattakhiza waladal lastafaa mimmaa yakhluqu maa yashaaa’; Subhaanahoo Huwal laahul Waahidul Qahhaar
 5. Khalaqas samaawaati wal arda bilhaqq; yukawwirul laila ‘alan nahaari wa yukawwirun nahaara ‘alaal laili wa sakhkharash shamsa walqamara kulluny yajree li ajalim musammaa; alaa Huwal ‘Azeezul Ghaffaar
 6. Khalaqakum min nafsinw waahidatin summa ja’ala minhaa zawjahaa wa anzala lakum minal-an’aami samaani yata azwaaj; yakhlu qukum fee butooni ummahaatikum khalqam mim ba’di khalqin fee zulumaatin salaas; zaalikumul laahu Rabbukum lahul mulk; laaa ilaaha illaa Huwa fa annaa tusrafoon
 7. In takfuroo fa innal laaha ghaniyyun ‘ankum; wa laa yardaa li’ibaadihil kufra wa in tashkuroo yardahu lakum; wa laa taziru waaziratunw wizra ukhraa; summa ilaa Rabikum marji’ukum fa-yunabbi’ukum bimaa kuntum ta’maloon; innahoo ‘aleemum bizaatissudoor
 8. Wa izaa massal insaana durrun da’aa Rabbahoo muneeban ilaihi summa izaa khawwalahoo ni’matam minhu nasiya maa kaana yad’ooo ilaihi min qablu wa ja’ala lillaahi andaadal liyudilla ‘ansabeelih; qul tamatta’ bikufrika qaleelan innaka min Ashaabin Naar;
 9. Amman huwa qaanitun aanaaa’al laili saajidanw wa qaaa’imai yahzarul Aakhirata wa yarjoo rahmata Rabbih; qul hal yastawil lazeena ya’lamoona wallazeena laa ya’lamoon; innamaa yatazakkaru ulul albaab (section 1)
 10. Qul yaa ‘ibaadil lazeena aamanut taqoo Rabbakum; lillazeena ahsanoo fee haazihid dunyaa hasanah; wa ardul laahi waasi’ah; innamaa yuwaffas saabiroona ajrahum bighayri hisab
 11. Qul inneee umirtu an a’budal laaha mukhlisal lahud deen
 12. Wa umirtu li an akoona awwalal muslimeen
 13. Qul inneee akhaafu in ‘asaitu Rabbee ‘azaaba Yawmin ‘azeem
 14. Qulil laaha a’budu mukhlisal lahoo deenee
 15. Fa’budoo maa shi’tum min doonih; qul innal khaasireenal lazeena khasirooo anfusahum wa ahleehim yawmal qiyaamah; alaa zaalika huwal khusraanul mubeen
 16. Lahum min fawqihim zulalum minan Naari wa min tahtihim zulal; zaalika yukhaw wiful laahu bihee ‘ibaadah; yaa ‘ibaadi fattaqoon
 17. Wallazeenaj tanabut Taaghoota ai ya’budoohaa wa anaabooo ilal laahi lahumul bushraa; fabashshir ‘ibaad
 18. Allazeena yastami’oonal qawla fayattabi’oona ahsanah; ulaaa’ikal lazeena hadaahumul laahu wa ulaaa’ika hum ulul albaab
 19. Afaman haqqa ‘alaihi kalimatul ‘azaab; afa anta tunqizu man fin Naar
 20. Laakinil lazeenat taqaw Rabbahum lahum ghurafum min fawqihaa ghurafum mabniyyatun tajree min tahtihal anhaar; wa’dal laah; laa yukhliful laahul mee’aad
 21. Alam tara annal laaha anzala minas samaaa’i maaa’an fasalakahoo yanaabee’a fil ardi summa yukhriju bihee zar’am mukhtalifan alwaanuhoo summa yaheeju fatarahu musfarran summa yaj’aluhoo hutaamaa; inna fee zaalika lazikraa li ulil albaab (section 2)
 22. Afaman sharahal laahu sadrahoo lil Islaami fahuwa ‘alaa noorim mir Rabbih; fa wailul lilqaasiyati quloobuhum min zikril laah; ulaaa’ika fee dalaalim mubeen
 23. Allahu nazzala ahsanal hadeesi Kitaabam mutashaa biham masaaniy taqsha’irru minhu juloodul lazeena yakhshawna Rabbahum summa taleenu julooduhum wa quloo buhum ilaa zikril laah; zaalika hudal laahi yahdee bihee mai yashaaa’; wa mai yudlilil laahu famaa lahoo min haad
 24. Afamai yattaqee biwaj hihee sooo’al ‘azaabi Yawmal Qiyaamah; wa qeela lizzaali meena zooqoo maa kuntum taksiboon
 25. Kazzabal lazeena min qablihim fa ataahumul ‘azaabu min haisu laa yash’uroon
 26. Fa azaaqahumul laahul khizya fil hayaatid dunyaa wa la’azaabul Aakhirati akbar; law kaanoo ya’lamoon
 27. Wa laqad darabnaa linnaasi fee haazal Qur-aani min kulli masalil la’allahum yatazakkaroon
 28. Qur-aanan ‘Arabiyyan ghaira zee ‘iwajil la’allahum yattaqoon
 29. Darabal laahu masalar rajulan feehi shurakaaa’u mutashaakisoona wa rajulan salamal lirajulin hal yastawi yaani masalaa; alhamdu lillaah; bal aksaruhum laa ya’lamoon
 30. Innaka maiyitunw wa inna hum maiyitoon
 31. Summa innakum Yawmal Qiyaamati ‘inda Rabbikum takhtasimoon (section 3) (End Juz 23)
 32. Faman azlamu mimman kazaba ‘alal laahi wa kazzaba bissidqi iz jaaa’ah; alaisa fee Jahannama maswal lilkaafireen
 33. Wallazee jaaa’a bissidqi wa saddaqa biheee ulaaa’ika humul muttaqoon
 34. Lahum maa yashaaa’oona ‘inda Rabbihim; zaalika jazaaa’ul muhsineen
 35. Liyukaffiral laahu ‘anhum aswa allazee ‘amiloo wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil lazee kaano ya’maloon
 36. Alaisal laahu bikaafin ‘abdahoo wa yukhawwi foonaka billazeena min doonih; wa mai yudlilil laahu famaa lahoo min haad
 37. Wa mai yahdil laahu famaa lahoo min mudil; alai sal laahu bi’azeezin zin tiqaam
 38. Wa la’in sa altahum man khalaqas samaawaati wal arda la yaqoolunal laah; qul afara’aitum maa tad’oona min doonil laahi in araadaniyal laahu bidurrin hal hunna kaashi faatu durriheee aw araadanee birahmatin hal hunna mumsikaatu rahmatih; qul hasbiyal laahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkiloon
 39. Qul yaa qawmi’maloo ‘alaa makaanatikum innee ‘aamilun fasawfa ta’lamoon
 40. Mai yaateehi ‘azaabuny yukhzeehi wa yahillu ‘alaihi ‘azaabum muqeem
 41. Innaa anzalnaa ‘alaikal Kitaaba linnaasi bilhaqq; famanih tadaa falinafsihee wa man dalla fa innamaa yadillu ‘alaihaa wa maaa anta ‘alaihim biwakeel (section 4)
 42. Allaahu yatawaffal anfusa heena mawtihaa wallatee lam tamut fee manaamihaa fa yumsikul latee qadaa ‘alaihal mawta wa yursilul ukhraaa ilaaa ajalim musammaa; inna fee zaalika la Aayaatil liqawmai yatafakkarroon
 43. Amit takhazoo min doonillaahi shufa’aaa’; qul awalaw kaanoo laa yamlikoona shai’aw wa laa ya’qiloon
 44. Qul lillaahish shafaa’atu jamee’aa; lahoo mulkus samaawaati wal ardi summa ilaihi turja’oon
 45. Wa izaa zukiral laahu wahdahush ma azzat quloobul lazeena laa yu’minoona bil Aakhirati wa izaa zukiral lazeena min dooniheee izaa hum yastabshiroon
 46. Qulil laahumma faatiras samaawaati wal ardi ‘Aalimal Ghaibi washshahaadati Anta tahkumu baina ‘ibaadika fee maa kaanoo feehee yakhtalifoon
 47. Wa law anna lillazeena zalamoo maa fil ardi jamee’anw wa mislahoo ma’ahoo laftadaw bihee min sooo’il azaabi Yawmal Qiyaamah; wa badaa lahum minal laahi maa lam yakoonoo yahtasiboon
 48. Wa badaa lahum saiyiaatu maa kasaboo wa haaqa bihim maa kaanoo bihee yastahzi’oon
 49. Fa izaa massal insaana durrun da’aanaa summa izaa khawwalnaahu ni’matam minna qaala innamaaa ootee tuhoo ‘alaa ‘ilm; bal hiya fitna tunw wa laakinna aksarahum laa ya’lamoon
 50. Qad qaalahal lazeena min qablihim famaaa aghnaa ‘anhum maa kaanoo yaksiboon
 51. Fa asaabahum saiyi aatu maa kasaboo; wallazeena zalamoo min haaa’ulaaa’i sa yuseebuhum saiyi aatu maa kasaboo wa maa hum bimu’jizeen
 52. Awalam ya’lamooo annal laaha yabsutur rizqa limai yashaaa’u wa yaqdir; inna fee zaalika la Aayaatil liqawminy yu’minoon (section 5)
 53. Qul yaa’ibaadiyal lazeena asrafoo ‘alaaa anfusihim laa taqnatoo mirrahmatil laah; innal laaha yaghfiruz zunooba jamee’aa; innahoo Huwal Ghafoorur Raheem
 54. Wa aneebooo ilaa Rabbikum wa aslimoo lahoo min qabli any yaatiyakumul ‘azaabu summa laa tunsaroon
 55. Wattabi’ooo ahsana maaa unzila ilaikum mir Rabbikum min qabli aiyaatiyakumal ‘azaabu baghtatanw wa antum laa tash’uroon
 56. An taqoola nafsuny yaahasrataa ‘alaa maa farrattu fee jambil laahi wa in kuntu laminas saakhireen
 57. Aw taqoola law annal laaha hadaanee lakuntu minal muttaqeen
 58. Aw taqoola heena taral ‘azaaba law anna lee karratan fa akoona minal muhsineen
 59. Balaa qad jaaa’atka aayaatee fa kazzabta bihaa wa stakbarta wa kunta minal kaafireen
 60. Wa Yawmal Qiyaamati taral lazeena kazaboo ‘alallaahi wujoohuhum muswaddah; alaisa fee Jahannama maswal lilmutakabbireen
 61. Wa yunajjil laahul lazee nat taqaw bimafaazatihim laa yamassuhumus sooo’u wa laa hum yahzanoon
 62. Allaahu khaaliqu kulli shai’inw wa Huwa ‘alaa kulli shai’inw Wakeel
 63. Lahoo maqaaleedus sa maawaati wal ard; wallazeena kafaroo bi ayaatil laahi ulaaa’ika humul khaasiroon (section 6)
 64. Qul afaghairal laahi taamurooonneee a’budu ayyuhal jaahiloon
 65. Wa laqad oohiya ilaika wa ilal lazeena min qablika la in ashrakta la yahbatanna ‘amalu ka wa latakoonanna minal khaasireen
 66. Balil laahha fa’bud wa kum minash shaakireen
 67. Wa maa qadarul laaha haqqa qadrihee wal ardu jamee ‘an qabdatuhoo Yawmal Qiyaamati wassamaawaatu matwiyyaatum biyameenih; Subhaanahoo wa Ta’aalaa ‘amma yushrikoon
 68. Wa nufikha fis Soori fasa’iqa man fis samaawaati wa man fil ardi illaa man shaa’al lahu summa nufikha feehi ukhraa fa izaa hum qiyaamuny yanzuroon
 69. Wa ashraqatil ardu binoori Rabbihaa wa wudi’al Kitaabu wa jeee’a bin nabiyyeena wash shuhadaaa’i wa qudiya bainahum bilhaqqi wa hum laa yuzlamoon
 70. Wa wuffiyat kullu nafsim maa ‘amilat wa Huwa a’lamu bimaa yaf’aloon (section 7)
 71. Wa seeqal lazeena kafaroo ilaa jahannama zumaraa hattaaa izaa jaaa’oohaa futihat abwaabuhaa wa qaala lahum khazanatuhaaa alam ya’tikum Rusulun minkum yatloona ‘alaikum Aayaati Rabbikum wa yunziroonakum liqaaa’a Yawmikum haazaa; qaaloo balaa wa laakin haqqat kalimatul ‘azaabi ‘alal kaafireen
 72. Qeelad khuloo abwaaba jahannama khaalideena feeha fabi’sa maswal mutakabbireen
 73. Wa seeqal lazeenat taqaw Rabbahum ilal Jannati zumaraa hattaaa izaa jaaa’oohaa wa futihat abwaabuhaa wa qaala lahum khazanatuhaa salaamun ‘alaikum tibtum fadkhuloohaa khaalideen
 74. Wa qaalull hamdulillaahil lazee sadaqanaa wa’dahoo wa awrasanal arda natabaw wa-u minal jannati haisu nashaaa’u fani’ma ajrul ‘aamileen
 75. Wa taral malaaa’ikata haaaffeena min hawlil ‘Arshi yusabbihoona bihamdi Rabbihim wa qudiya bainahum bilhaqqi wa qeelal hamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen (section 8)

 

40. Surah Al-Mu’min

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Haa-Meeem
 2. Tanzeelul Kitaabi minal laahil Azeezil ‘Aleem
 3. Ghaafiriz zambi wa qaabilit tawbi shadeedil ‘iqaabi zit tawli laaa ilaaha illaa Huwa ilaihil maseer
 4. Maa yujaadilu feee Aayaatil laahi illal lazeena kafaroo falaa yaghrurka taqallubuhum fil bilaad
 5. Kazzabat qablahum qawmu Noohinw wal Ahzaabu min ba’dihim wa hammat kullu ummatin bi Rasoolihim li ya’khuzoohu wa jaadaloo bilbaatili li yud hidoo bihil haqqa fa akhaztuhum fa kaifa kaana ‘iqaab
 6. Wa kazaalika haqqat Kalimatu Rabbika ‘alal lazeena kafarooo annahum Ashaabun Naar
 7. Allazeena yahmiloonal ‘Arsha wa man hawlahoo yusabbihoona bihamdi Rabbihim wa yu’minoona bihee wa yastaghfiroona lillazeena aamanoo Rabbanaa wasi’ta kulla shai’ir rahmatanw wa ‘ilman faghfir lillazeena taaboo wattaba’oo sabeelaka wa qihim ‘azaabal Jaheem
 8. Rabbanaa wa adkhilhum Jannaati ‘adninil latee wa’attahum wa man salaha min aabaaa’ihim wa azwaajihim wa zurriyyaatihim; innaka Antal ‘Azeezul Hakeem
 9. Wa qihimus saiyi-aat; wa man taqis saiyi-aati Yawma’izin faqad rahimtah; wa zaalika huwal fawzul ‘azeem (section 1)
 10. Innal lazeena kafaroo yunaadawna lamaqtul laahi akbaru mim maqtikum anfusakum iz tud’awna ilal eemaani fatakfuroon
 11. Qaaloo Rabbanaaa amat  tanasnataini wa ahyaitanas nataini fa’tarafnaa bizunoo binaa fahal ilaa khuroojim min sabeel
 12. Zaalikum bi annahooo izaa du’iyal laahu wahdahoo kafartum wa iny yushrak bihee tu’minoo; falhukmu lillaahil ‘Aliyyil Kabeer
 13. Huwal lazee yureekum Aayaatihee wa yunazzilu lakum minas samaaa’i rizqaa; wa maa yatazakkaru illaa mai yuneeb
 14. Fad’ul laaha mukhliseena lahud deena wa law karihal kaafiroon
 15. Rafee’ud darajaati zul ‘Arshi yulqir rooha min amrihee ‘alaa mai yashaaa’u min ‘ibaadihee liyunzira yawmat talaaq
 16. Yawma hum baarizoona laa yakhfaa ‘alal laahi minhum shai; limanil mulkul Yawma lillaahil Waahidil Qahaar
 17. Al-Yawma tujzaa kullu nafsim bimaa kasabat; laa zulmal Yawm; innal laaha saree’ul hisaab
 18. Wa anzirhum yawmal aazifati izil quloobu ladal hanaajiri kaazimeen; maa lizzaalimeena min hameeminw wa laa shafee’iny-yutaa’
 19. Ya’lamu khaaa’inatal a’yuni wa maa tukhfis sudoor
 20. Wallaahu yaqdee bilhaqq, wallazeena yad’oona min doonihee laa yaqdoona bishai’; innal laaha Huwas Samee’ul Baseer (section 2)
 21. Awalam yaseeroo fil ardi fa yanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul lazeena kaanoo min qablihim; kaanoo hum ashadda minhum quwwatanw wa aasaaran fil ardi fa akhazahumul laahu bizunoobihim wa maa kaana lahum minal laahi minw waaq
 22. Zaalika bi annahum kaanat taateehim Rusuluhum bilbaiyinaati fakafaroo fa akhazahumul laah; innahoo qawiyyun shadeedul ‘iqaab
 23. Wa laqad arsalnaa Moosaa bi Aayaatinaa wa sultaanim mubeen
 24. Ilaa Fir’awna wa Haamaana wa Qaaroona faqaaloo saahirun kazzaab
 25. Falamma jaaa’ahum bil haqqi min ‘indinaa qaaluq tulooo abnaaa’al lazeena aamanoo ma’ahoo wastahyoo nisaaa’ahum; wa maa kaidul kaafireena illaa fee dalaal
 26. Wa qaala Fir’awnu zarooneee aqtul Moosaa walyad’u Rabbahoo inneee akhaafu ai yubaddila deenakum aw ai yuzhira fil ardil fasaad
 27. Wa qaala Moosaaaa innee ‘uztu bi Rabbee wa Rabbikum min kulli mutakabbiril laayu’minu bi Yawmil Hisaab (section 3)
 28. Wa qaala rajulum mu’minummin Aali Fir’awna yaktumu eemaanahooo ataqtuloona rajulan ai yaqoola Rabbi yal laahu wa qad jaaa’akum bil baiyinaati mir Rabbikum wa iny yaku kaaziban fa’alaihi kazibuh wa iny yaku saadiqany yasibkum ba’dul lazee ya’idukum innal laaha laa yahdee man huwa musrifun kazzaab
 29. Yaa qawmi lakumul mulkul yawma zaahireena fil ardi famai yansurunaa mim baasil laahi in jaaa’anaa; qaala Fir’awnu maaa ureekum illaa maaa araa wa maaa ahdeekum illaa sabeelar Rashaad
 30. Wa qaalal lazee aamana yaa qawmi inneee akhaafu ‘alaikum misla yawmil Ahzaab
 31. Misla daabi qawmi Noohinw wa ‘aadinw wa Samooda wallazeena mim ba’dihim; wa mal laahu yureedu zulmal lil’ibaad
 32. Wa yaa qawmi inneee akhaafu ‘alaikum yawmat tanaad
 33. Yawma tuwalloona mud bireena maa lakum minal laahi min ‘aasim; wa mai yudlilil laahu famaa lahoo min haad
 34. Wa laqad jaaa’akum Yoosufu min qablu bil baiyinaati famaa ziltum fee shakkim mimmaa jaaa’akum bihee hattaaa izaa halaka qultum lai yab asal laahu mim ba’dihee Rasoolaa; kazaalika yudillul laahu man huwa Musrifum murtaab
 35. Allazeena yujaadiloona feee Aaayaatil laahi bighairi sultaanin ataahum kabura maqtan ‘indal laahi wa ‘indal lazeena aamanoo; kazaalika yatbahul laahu ‘alaa kulli qalbi mutakabbirin jabbaar
 36. Wa qaala Fir’awnu yaa Haamaanub-ni lee sarhal la’alleee ablughul asbaab
 37. Asbaabas samaawaati faattali’a ilaaa ilaahi Moosaa wa innee la azunnuhoo kaazibaa; wa kazaalika zuyyina li-Fir’awna sooo’u ‘amalihee wa sudda ‘anis sabeel; wa maa kaidu Fir’awna illaa fee tabaab (section 4)
 38. Wa qaalal lazeee aamana yaa qawmit tabi’ooni ahdikum sabeelar rashaad
 39. Yaa qawmi innamaa haazihil hayaatud dunyaa mataa’unw wa innal Aakhirata hiya daarul qaraar
 40. Man ‘amila saiyi’atan falaa yujzaaa illaa mislahaa wa man ‘amila saaliham min zakarin aw unsaa wa huwa mu’minun fa ulaaa’ika yadkhuloonal Jannata yurzaqoona feehaa bighairi hisaab
 41. Wa yaa qawmi maa leee ad’ookum ilan najaati wa tad’oonaneee ilan Naar
 42. Tad’oonanee li-akfura billaahi wa ushrika bihee maa laisa lee bihee ‘ilmunw wa ana ad’ookum ilal’Azeezil Ghaffaar
 43. Laa jarama annamaa tad’oonanee ilaihi laisa lahoo da’watun fid dunyaa wa laa fil Aakhirati wa anna maraddanaaa ilal laahi wa annal musrifeenahum Ashaabun Naar
 44. Fasatazkuroona maaa aqoolu lakum; wa ufawwidu amreee ilal laah; innallaaha baseerum bil’ibaad
 45. Fa waqaahul laahu saiyiaati maa makaroo wa haaqa bi Aali-Fir’awna sooo’ul ‘azaab
 46. An Naaru yu’radoona ‘alaihaa ghuduwwanw wa ‘ashiyyanw wa Yawma taqoomus Saa’aatu adkhilooo Aala Fir’awna ashaddal ‘azaab
 47. Wa iz yatahaaajjoona fin Naari fa-yaqoolud du’afaaa’u lillazeenas takbarooo innaa kunnaa lakum taba’an fahal antum mughnoona annaa naseebam minan Naar
 48. Qaalal lazeenas takbarooo innaa kullun feehaaa innal laaha qad hakama baynal’ibaad
 49. Wa qaalal lazeena fin Naari likhazanati Jahannamad-‘oo Rabbakum yukhaffif ‘annaa yawmam minal ‘azaab
 50. Qaalooo awalam taku taateekum Rusulukum bilbaiyinaati qaaloo balaa’ qaaloo fad’oo; wa maa du’aaa’ul kaafireena illaa fee dalaal (section 5)
 51. Innaa lanansuru Rusulanaa wallazeena aamanoo fil hayaatid dunyaa wa Yawma yaqoomul ashhaad
 52. Yawma laa yanfa’uz zaalimeena ma’ziratuhum wa lahumul la’natu wa lahum soooud daar
 53. Wa laqad aatainaa Moosal hudaa wa awrasnaa Baneee Israaa ‘eelal Kitaab
 54. Hudanw wa zikraa li ulil albaab
 55. Fasbir inna wa’dal laahi haqqunw wastaghfir lizambika wa sabbih bihamdi Rabbika bil’ashiyyi wal ibkaar
 56. Innal lazeena yujaadi loona feee Aayaatil laahi bighairi sultaanin ataahum in fee sudoorihim illaa kibrum maa hum bibaaligheeh; fasta’iz billaahi innahoo Huwas Samee’ul Baseer
 57. Lakhalqus samaawaati wal ardi akbaru min khalqin naasi wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon
 58. Wa maa yastawil a’maa walbaseeru wallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati wa lal museee’; qaleelam maa tatazakkaroon
 59. Innas Saa’ata la aatiyatul laa raiba feehaa wa laakinna aksaran naasi laa yu’minoon
 60. Wa qaala Rabbukumud ‘ooneee astajib lakum; innal lazeena yastakbiroona an ‘ibaadatee sa yadkhuloona jahannama daakhireen (Section 6)
 61. Allaahul lazee ja’ala lakumul laila littaskunoo feehi wannahaara mubsiraa; innal laaha lazoo fadlin ‘alan naasi wa laakinna aksaran naasi laa yashkuroon
 62. Zaalikumul laahu Rabbukum khaaliqu kulli shai’in; laaa ilaaha illaa Huwa fa annaa tu’fakoon
 63. Kazaalika yu’fakul lazeena kaanoo bi Aayaatil laahi yajhadoon
 64. Allaahul lazee ja’ala lakumul arda qaraaranw wassa maaa’a binaaa’anw wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat taiyibaat; zaalikumul laahu Rabbukum fatabaarakal laahu Rabbul ‘aalameen
 65. Huwal Hayyu laaa ilaaha illaa Huwa fad’oohu mukh liseena lahud-deen; alhamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen
 66. Qul innee nuheetu an a’budal lazeena tad’oona min doonil laahi lammaa jaaa’a niyal baiyinaatu mir Rabbee wa umirtu an uslima li Rabbil ‘aalameen
 67. Huwal lazee khalaqakum min turaabin summa min nutfatin summa min ‘alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughooo ashuddakum summa litakoonoo shuyookhaa; wa minkum mai yutawaffaa min qablu wa litablughooo ajalam musam manw-wa la’allakum ta’qiloon
 68. Huwal lazee yuhyee wa yumeetu fa izaa qadaaa amran fa innamaa yaqoolu lahoo kun fa yakoon (section 7)
 69. Alam tara ilal lazeena yujaadiloona feee Aayaatil laahi annaa yusrafoon
 70. Allazeena kazzaboo bil Kitaabi wa bimaa arsalnaa bihee Rusulanaa fasawfa ya’lamoon
 71. Izil aghlaalu feee a’naaqi-him wassalaasilu yushaboon
 72. Fil hameemi summa fin Naari Yasjaroon
 73. Summaa qeela lahum ayna maa kuntum tushrikoon
 74. Min doonil laahi qaaloo dalloo ‘annaa bal lam nakun nad’oo min qablu shai’aa; kazaalika yudillul laahul kaafireen
 75. Zaalikum bimaa kuntum tafrahoona fil ardi bighairil haqqi wa bimaa kuntum tamrahoon
 76. Udkhulooo abwaaba Jahannama khaalideena feehaa fabi’sa maswal mutakabbireen
 77. Fasbir inna wa’dal laahi haqq; fa immaa nuriyannak ba’dal lazee na’i duhum aw natawaffayannaka fa ilainaa yurja’oon
 78. Wa laqad arsalnaa Rusulam min qablika minhum man qasasnaa ‘alaika wa minhum mal lam naqsus ‘alaik; wa maa kaana li Rasoolin any yaatiya bi Aayatin illaa bi iznil laah; fa izaa jaaa’a amrul laahi qudiya bilhaqqi wa khasira hunaalikal mubtiloon (section 8)
 79. Allaahul lazee ja’ala lakumul an’aama litarkaboo minhaa wa minhaa taakuloon
 80. Wa lakum feehaa manaafi’u wa litablughoo ‘alaihaa haajatan fee sudoorikum wa ‘alaihaa wa ‘alal fulki tuhmaloon
 81. Wa yureekum Aayaatihee fa ayya Aayaatil laahi tunkiroon
 82. Afalam yaseeroo fil ardi fa yanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul lazeena min qablihim; kaanoo aksara minhum wa ashadda quwwatanw wa aasaaran fil ardi famaaa aghnaa ‘anhum maa kaanoo yaksiboon
 83. Falammaa jaaa’at hum Rusuluhum bilbaiyinaati farihoo bimaa ‘indahum minal ‘ilmi wa haaqa bihim maa kaanoo bihee yastahzi’oon
 84. Falammaa ra aw baasanaa qaalooo aamannaa billaahi wahdahoo wa kafarnaa bimaa kunnaa bihee mushrikeen
 85. Falam yaku yanfa ‘uhum eemaanuhum lammaa ra-aw ba’sana sunnatal laahil latee qad khalat fee ‘ibaadihee wa khasira hunaalikal kaafiroon (section 9)

 

41. Surah Fussilat

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Haa Meeem
 2. Tanzeelum Minar-Rahmaanir-Raheem
 3. Kitaabun fussilat Aayaatuhoo Qur-aanan ‘Arabiyyal liqawminy ya’lamoon
 4. Basheeranw wa nazeeran fa-a’rada aksaruhum fahum laa yasma’oon
 5. Wa qaaloo quloobunaa feee akinnatim mimmaa tad’oonaaa ilaihi wa feee aazaaninaa waqrunw wa mim baininaa wa bainika hijaabun fa’mal innanaa ‘aamiloon
 6. Qul innamaaa ana basharum mislukum yoohaaa ilaiya annamaaa ilaahukum Ilaahunw Waahidun fastaqeemooo ilaihi wastaghfirooh; wa wailul lil mushrikeen
 7. Allazeena laa yu’toonaz Zakaata wa hum bil-Aakhiratihum kaafiroon
 8. Innal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati lahum ajrun ghairu mamnoon (section 1)
 9. Qul a’innakum latakfuroona billazee khalaqal arda fee yawmaini wa taj’aloona lahooo andaadaa; zaalika Rabbul ‘aalameen
 10. Wa ja’ala feehaa rawaa siya min fawqihaa wa baaraka feehaa wa qaddara feehaaaa aqwaatahaa feee arba’ati ayyaamin sawaaa’al lissaaa’ileen
 11. Summas tawaaa ilas-samaaa’i wa hiya dukhaanun faqaala lahaa wa lil ardi’tiyaaa taw’an aw karhan qaalataaa atainaa taaa’i’een
 12. Faqadaahunna sab’a samaawaatin fee yawmaini wa awhaa fee kulli samaaa’in amarahaa; wa zaiyannassa maaa’ad dunyaa bimasaabeeha wa hifzaa; zaalika taqdeerul ‘Azeezil ‘Aleem
 13. Fa-in a’radoo faqul anzartukum saa’iqatam misla saa’iqati ‘Aadinw wa Samood
 14. Iz jaaa’at humur Rusulu mim baini aydeehim wa min khalfihim allaa ta’budooo illal laaha qaaloo law shaaa’a Rabunaa la anzala malaaa ‘ikatan fa innaa bimaaa ursiltum bihee kaafiroon
 15. Fa ammaa ‘Aadun fastak baroo fil ardi bighairul haqqi wa qaaloo man ashaddu minnaa quwwatan awalam yaraw annal laahal lazee khalaqahum Huwa ashaddu minhum quwwatanw wa kaanoo bi Aayaatinaa yajhadoon
 16. Fa arsalnaa ‘alaihim reehan sarsaran feee ayyaamin nahisaatil linuzeeqahum ‘azaabal khizyi fil hayaatid dunyaa wa la’azaabul Aakhirati akhzaa wa hum laa yunsaroon
 17. Wa ammaa Samoodu fahadinaahum fastahabbul ‘ama ‘alal huda fa akhazathum saa’iqatul ‘azaabil hooni bimaa kaanoo yaksiboon
 18. Wa najjainal lazeena aamanoo wa kaanoo yattaqoon (section 2)
 19. Wa yawma yuhsharu a’daaa’ul laahi ilan Naari fahum yooza’oon
 20. Hattaaa izaa maa jaaa’oohaa shahida ‘alaihim samu’uhum wa absaaruhum wa julooduhum bimaa kaanoo ya’maloon
 21. Wa qaaloo lijuloodihim lima shahittum ‘alainaa qaaloo antaqanal laahul lazeee antaqa kulla shai’inw wa Huwa khalaqakum awwala marratinw wa ilaihi turja’oon
 22. Wa maa kuntum tastatiroona ai-yashhada ‘alaikum sam’ukum wa laaa absaarukum wa laa juloodukum wa laakin zanantum annal laaha laa ya’lamu kaseeram mimmaa ta’maloon
 23. Wa zaalikum zannukumul lazee zanantum bi-Rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khaasireen
 24. Fa-iny yasbiroo fan Naaru maswal lahum wa iny-yasta’tiboo famaa hum minal mu’tabeen
 25. Wa qaiyadnaa lahum quranaaa’a fazaiyanoo lahum maa baina aideehim wa maa khalfahum wa haqqa ‘alaihimul qawlu feee umamin  qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kaanoo khaasireen (section 3)
 26. Wa qaalal lazeena kafaroo laa tasma’oo lihaazal Quraani walghaw feehi la’allakum taghliboon
 27. Falanuzeeqannal lazeena kafaroo ‘azaaban shadeedanw wa lanajziyannahum aswallazee kaanoo ya’maloon
 28. Zaalika jazaaa’u a’daaa’il laahin Naaru lahum feehaa daarul khuld, jazaaa’am bimaa kaanoo bi aayaatinaa yajhadoon
 29. Wa qaalal lazeena kafaroo Rabbanaaa arinal lazaini adal laanaa minal jinni wal insi naj’alhumaa tahta aqdaaminaa liyakoonaa minal asfaleen
 30. Innal lazeena qaaloo Rabbunal laahu summas taqaamoo tatanazzalu ‘alaihimul malaaa ‘ikatu allaa takhaafoo wa laa tahzanoo wa abshiroo bil Jannnatil latee kuntum too’adoon
 31. Nahnu awliyaaa’ukum fil hayaatid dunyaa wa fil Aakhirati wa lakum feehaa maa tashtaheee anfusukum wa lakum feehaa ma tadda’oon
 32. Nuzulam min Ghafoorir Raheem (section 4)
 33. Wa man ahsanu qawlam mimman da’aaa ilal laahi wa ‘amila saalihanw wa qaala innanee minal muslimeen
 34. Wa laa tastawil hasanatu wa las saiyi’ah; idfa’ billatee hiya ahsanu fa’izal lazee bainaka wa bainahoo ‘adaawatun ka’annahoo waliyun hameem
 35. Wa maa yulaqqaahaaa illal lazeena sabaroo wa maa yulaqqaahaaa illaa zoo hazzin ‘azeem
 36. Wa immaa yanzaghannaka minash Shaitaani nazghun fasta’iz billaahi innahoo Huwas Samee’ul ‘Aleem
 37. Wa min Aayaatihil lailu wannahaaru washshamsu walqamar; laa tasjudoo lishshamsi wa laa lilqamari wasjudoo lillaahil lazee khala qahunna in kuntum iyyaahu ta’budoon
 38. Fa inis-takbaroo fallazee na ‘inda Rabbika yusabbihoona lahoo billaili wannnahaari wa hum laa yas’amoon (make sajda)
 39. Wa min Aayaatiheee annaka taral arda khaashi’atan fa izaaa anzalna ‘alaihal maaa’ah tazzat wa rabat; innal lazeee ahyaahaa lamuhiyil mawtaa; innahoo ‘alaa kulli shai-in Qadeer
 40. Innal lazeena yulhidoona feee Aayaatina laa yakhfawna ‘alainaa’ afamai yulqaa fin Naari khayrun am mai yaateee aaminai Yawmal Qiyaamah; i’maloo ma shi’tum innahoo bimaa ta’maloona Baseer
 41. Innal Lazeena kafaroo biz Zikri lammaa jaa’ahum wa innahoo la Kitaabun ‘Azeez
 42. Laa yaateehil baatilu mim baini yadaihi wa laa min khalfihee tanzeelum min Hakeemin Hameed
 43. Maa yuqaalu laka illaa maa qad qeela lir Rusuli min qablik; inna Rabbaka lazoo maghfiratinw wa zoo ‘iqaabin aleem
 44. Wa law ja’alnaahu Qur-aanan A’jamiyyal laqaaloo law laa fussilat Aayaatuhoo ‘a A’jamiyyunw wa ‘Arabiyy; qul huwa lillazeena aamanoo hudanw wa shifaaa’unw wallazeena la yu’minoona feee aazaanihim waqrunw wa huwa ‘alaihim ‘amaa; ulaaa’ika yunaadawna mim maakaanim ba’eed (section 5)
 45. Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba fakhtulifa fee; wa lawlaa Kalimatun sabaqat mir Rabbika laqudiya bainahum; wa innahum lafee shakkim minhu mureeb
 46. Man ‘amila salihan falinafsihee wa man asaaa’a fa’alaihaa; wamaa rabbuka bizallaamil lil ‘abeed (End Juz 24)
 47. Ilaihi yuraddu ‘ilmus Saaa’ah; wa maa takhruju min samaraatim min akmaamihaa wa maa tahmilu min unsaa wa laa tada’u illaa bi’ilmih; wa Yawma yunaadeehim aina shurakaaa’ee qaalooo aazannaaka maa minnaa min shaheed
 48. Wa dalla ‘anhum maa kaanoo yad’oona min qablu wa zannoo maa lahum mim mahees
 49. Laa yas’amul insaanu min du’aaa’il khairi wa im massa hush sharru fa ya’oosun qanoot
 50. Wa la in azaqnaahu rahmatam minnaa mim ba’di dar raaa’a massat hu la yaqoolanna haazaa lee wa maaa azunnus Saa’ata qaaa’imatanw wa la’in ruji’tu ilaa Rabbeee inna lee ‘indahoo lalhusnaa; falanu nabbi’annal lazeena kafaroo bimaa ‘amiloo wa lanuzeeqan nahum min ‘azaabin ghaleez
 51. Wa izaaa an’amnaa ‘alal insaani a’rada wa na-aa bijaani bihee wa izaa massahush sharru fazoo du’aaa’in ‘areed
 52. Qul araaitum in kaana min ‘indil laahi summa kafar tum bihee man adallu mimman huwa fee shiqaqim ba’eed
 53. Sanureehim Aayaatinaa fil aafaaqi wa feee anfusihim hattaa yatabaiyana lahum annahul haqq; awa lam yakfi bi Rabbika annahoo ‘alaa kulli shai-in Shaheed
 54. Alaaa innahum fee miryatim mil liqaaa’i Rabbihim; alaaa innahoo bikulli shai’im muheet (section 6)

 

42. Surah Ash-Shura

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Haa Meeem
 2. ‘Ayyyn Seeen Qaaaf
 3. Kazaalika yooheee ilaika wa ilal lazeena min qablikal laahul ‘Azeezul Hakeem
 4. Lahoo maa fis samaa waati wa maa fil ardi wa Huwal ‘Aliyul ‘Azeem
 5. Takaadus samaawaatu yatafattarna min fawqihinn; walmalaaa’ikatu yusabbihoona bihamdi Rabbihim wa yastaghfiroona liman fil ard; alaaa innal laaha huwal Ghafoorur Raheem
 6. Wallazeenat takhazoo min dooniheee awliyaaa’al laahu hafeezun ‘alaihim wa maaa anta ‘alaihim biwakeel
 7. Wa kazaalika awhainaaa llaika Qur-aanan ‘Arabiyyal litunzira Ummal Quraa wa man hawlahaa wa tunzira Yawmal Jam’i laa raiba feeh; fareequn fil jannati wa fareequn fissa’eer
 8. Wa law shaaa’al laahu laja’alahum ummatanw waahi datanw walaakiny yudkhilumany yashaaa’u fee rahmatih; waz zaalimoona maa lahum minw waliyyinw wa laa naseer
 9. Amit takhazoo min dooniheee awliyaaa’a fallaahu Huwal Waliyyu wa Huwa yuhyil mawtaa wa Huwa ‘alaa kulli shai’in Qadeer (section 1)
 10. Wa makh-talaftum feehi min shai’in fahukmuhooo ilallaah; zaalikumul laahu Rabbee ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi uneeb
 11. Faatirus samaawaati wal ard; ja’ala lakum min anfusikum azwaajanw wa minal an’aami azwaajai yazra’ukum feeh; laisa kamislihee shai’unw wa Huwas Samee’ul Baseer
 12. Lahoo maqaaleedus samaawaati wal ardi yabsutur rizqa limai yashaaa’u wa yaqdir; innahoo bikulli shai’in ‘Aleem
 13. Shara’a lakum minad deeni maa wassaa bihee Noohanw wallazeee awhainaaa ilaika wa maa wassainaa biheee Ibraaheema wa Moosa wa ‘Eesaaa an aqeemud deena wa laa tatafarraqoo feeh; kabura ‘alal mushrikeena maa tad’oohum ilaih; Allaahu yajtabee ilaihi mai yashaaa’u wa yahdeee ilaihi mai yuneeb
 14. Wa maa tafarraqooo illaa mim ba’di maa jaaa’ahumul ‘ilmu baghyam bainahum; wa law laa Kalimatun sabaqat mir Rabbika ilaaa ajalim musammal laqudiya bainahum; wa innal lazeena oorisul Kitaaba mim ba’dihim lafee shakkim minhu mureeb
 15. Falizaalika fad’u wastaqim kamaaa umirta wa laa tattabi’ ahwaaa’ahum wa qul aamantu bimaaa anzalal laahu min Kitaab, wa umirtu li a’dila bainakum Allaahu Rabbunaa wa Rabbukum lanaaa a’maa lunaa wa lakum a’maalukum laa hujjata bainanaa wa baina kumul laahu yajma’u bainanaa wa ilaihil maseer
 16. Wallazeena yuhaaajjoona fil laahi mim ba’di mastujeeba lahoo hujjatuhum daahidatun ‘inda Rabbihim wa ‘alaihim ghadabunw wa lahum ‘azaabun shadeed
 17. Allahul lazeee anzalal Kitaaba bilhaqqi wal Meezaan; wa ma yudreeka la’allas Saa’ata qareeb
 18. Yasta’jilu bihal lazeena laa yu’minoona bihaa wallazeena aamanoo mushfiqoona minhaa wa ya’lamoona annahal haqq; alaaa innal lazeena yumaaroona fis Saa’ati lafee dalaalin ba’eed
 19. Allahu lateefum bi’ibaadihee yarzuqu mai yashaaa’u wa Huwal Qawiyyul ‘Azeez (Section 2)
 20. Man kaana yureedu harsal Aakhirati nazid lahoo fee harsihee wa man kaana yureedu harsad dunyaa nu’tihee minhaa wa maa lahoo fil Aakhirati min naseeb
 21. Am lahum shurakaaa’u shara’oo lahum minad deeni maa lam ya’zan bihil laah; wa law laa kalimatul fasli laqudiya bainahum; wa innaz zaalimeena lahum ‘azaabun aleem
 22. Taraz zaalimeena mushfiqeena mimmaa kasaboo wa huwa waaqi’um bihim; wallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati fee rawdaatil jannaati lahum maa yashaaa’oona ‘inda Rabbihim; zaalika huwal fadlul kabeer
 23. Zaalikal lazee yubash shirul laahu ‘ibaadahul lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaat; qul laaa as’alukum ‘alaihi ajran illal mawaddata fil qurbaa; wa mai yaqtarif hasanatan nazid lahoo feehaa husnaa; innal laaha Ghafoorun Shakoor
 24. Am yaqooloonaf tara ‘alal laahi kaziban fa-iny yasha’ illaahu yakhtim ‘alaa qalbik; wa yamhul laahul baatila wa yuhiqqul haqqa bi Kalimaatih; innahoo ‘Aleemun bizaatis sudoor
 25. Wa Huwal lazee yaqbalut tawbata ‘an ‘ibaadihee wa ya’foo ‘anis saiyiaati wa ya’lamu maa taf’aloon
 26. Wa yastajeebul lazeena aamanoo wa ‘amilu saalihaati wa yazeeduhum min fadlih; wal kaafiroona lahum ‘azaabun shadeed
 27. Wa law basatal laahur rizqa li’ibaadihee labaghaw fil ardi wa laakiny yunazzilu biqadarim maa yashaaa’; innahoo bi’ibaadihee Khabeerun Baseer
 28. Wa Huwal lazee yunazzilul ghaisa min ba’di maa qanatoo wa yanshuru rahmatah; wa Huwal Waliyyul Hameed
 29. Wa min Aayaatihee khalqus samaawaati wal ardi wa maa bassa feehimaa min daaabbah; wa Huwa ‘alaa jam’ihim izaa yashaaa’u Qadeer (section 3)
 30. Wa maaa asaabakum min museebatin fabimaa kasabat aydeekum wa ya’foo ‘an kaseer
 31. Wa maaa antum bimu’jizeena fil ardi wa maa lakum min doonil laahi minw wa liyyinw wa laa naseer
 32. Wa min Aayaatihil ja waarifil bahri kal a’lam
 33. Iny yashaaa yuskinir reeha fa yazlalna rawaakida ‘alaa zahrihi; inna fee zaalika la Aayaatil likulli sabbaarin shakoor
 34. Aw yoobiqhunna bimaa kasaboo wa ya’fu ‘an kaseer
 35. Wa ya’lamal lazeena yujaadiloona feee Aayaatinaa maa lahum min mahees
 36. Famaa ooteetum min shai’in famataa’ul hayaatid dunyaa wa maa ‘indal laahi khairunw wa abqaa lillazeena aamanoo wa ‘alaa Rabbihim yatawakkaloon
 37. Wallazeena yajtaniboona kabaaa’iral ismi wal fawaahisha wa izaa maa ghadiboo hum yaghfiroon
 38. Wallazeenas tajaaboo li Rabbihim wa aqaamus Salaata wa amruhum shooraa bainahum wa mimmaa razaqnaahum yunfiqoon
 39. Wallazeena izaa asaabahumul baghyu hum yantasiroon
 40. Wa jazaaa’u saiyi’atin saiyi’atum misluha faman ‘afaa wa aslaha fa ajruhoo ‘alal laah; innahoo laa yuhibbuz zaalimeen
 41. Wa lamanin tasara ba’da zulmihee fa ulaaa’ika maa ‘alaihim min sabeel
 42. Innamas sabeelu ‘alal lazeena yazlimoonan naasa wa yabghoona fil ardi bighairil haqq; ulaaa’ika lahum ‘azaabun aleem
 43. Wa laman sabara wa ghafara inna zaalika lamin ‘azmil umoor (section 4)
 44. Wa mai yudli lillaahu famaa lahoo minw waliyyin min ba’dih; wa taraz zaalimeena lammaa ra awul ‘azaaba yaqooloona hal ilaa maraddin min sabeel
 45. Wa taraahum yu’radoona ‘alaihaa khaashi’eena minazzulli yanzuroona min tarfin khafiyy; wa qaalal lazeena aamanooo innal khaasireenal lazeena khasirooo anfusahum wa ahleehim Yawmal Qiyaamah; alaaa innaz zaalimeena fee ‘azaabin muqeem
 46. Wa maa kaana lahum min awliyaaa’a yansuroonahum min doonil laah; wa mai yudlilil laahu famaa lahoo min sabeel
 47. Istajeeboo li Rabbikum min qabli any yaatiya Yawmul laa maradda lahoo min Allah; maa lakum min malja’ iny yawma’izinw wa maa lakum min nakeer
 48. Fa-in a’radoo famaaa arsalnaaka ‘alaihim hafeezan in ‘alaika illal balaagh; wa innaaa izaaa azaqnal insaana minnaa rahmatan fariha bihaa wa in tusibhum saiyi’atun bimaa qaddamat aydeehim fa innal insaana kafoor
 49. Lillaahi mulkus samaawaati wal ard; yakhluqu maa yashaaa’; yahabu limai yashaaa’u inaasanw wa yahabu limai yashaaa’uz zukoor
 50. Aw yuzawwijuhum zukraananw wa inaasanw wa yaj’alu mai yashaaa’u ‘aqeemaa; innahoo ‘Aleemun Qadeer
 51. Wa maa kaana libasharin any yukallimahul laahu illaa wahyan aw minw waraaa’i hijaabin aw yursila Rasoolan fa yoohiya bi iznihee maa yashaaa’; innahoo ‘Aliyyun Hakeem
 52. Wa kazaalika awhainaaa ilaika roohan min amrinaa; maa kunta tadree mal Kitaabu wa lal eemaanu wa laakin ja’alnaahu nooran nahdee bihee man nashaaa’u min ‘ibaadinaa; wa innaka latahdeee ilaaa Siraatin Mustaqeem
 53. Siraatil laahil lazee lahoo maa fis samaawaati wa maa fil ard; alaaa ilal laahi taseerul umoor (section 5)

 

43. Surah Az-Zukhruf

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Haa-Meeem
 2. Wal Kitaabil Mubeen
 3. Innaa ja’alnaahu Quraanan ‘Arabiyyal la’allakum ta’qiloon
 4. Wa innahoo feee Ummil Kitaabi Ladainaa la’aliyyun hakeem
 5. Afa nadribu ‘ankumuz Zikra safhan an kuntum qawman musrifeen
 6. Wa kam arsalnaa min Nabiyyin fil awwaleen
 7. Wa maa yaateehim min Nabiyyin illaa kaanoo bihee yastahzi’oon
 8. Fa ahlaknaaa ashadda minhum batshanw wa madaa masalul awwaleen
 9. Wa la’in sa altahum man khalaqas samaawaati wal arda la yaqoolunna khalaqa hunnal ‘Azeezul ‘Aleem
 10. Allazee ja’ala lakumul arda mahdanw wa ja’ala lakum feehaa subulan la’allakum tahtadoon
 11. Wallazee nazzala minas samaaa’i maaa’am biqadarin fa ansharnaa bihee baldatam maitaa’ kazaalika tukhrajoon
 12. Wallazee khalaqal azwaaja kullahaa wa ja’ala lakum minal fulki wal-an’aami maa tarkaboon
 13. Litastawoo ‘alaa zuhoorihee summa tazkuroo ni’mata Rabbikum izastawaitum ‘alaihi wa taqooloo Subhaanal lazee sakhkhara lana haaza wa maa kunnaa lahoo muqrineen
 14. Wa innaaa ilaa Rabbinaa lamunqaliboon
 15. Wa ja’aloo lahoo min ‘ibaadihee juz’aa; innal insaana la kafoorun mubeen (section 1)
 16. Amit takhaza mimmaa yakhluqu banaatinw wa asfaakum bilbaneen
 17. Wa izaa bushshira ahaduhum bimaa daraba lir Rahmaani masalan zalla wajhuhoo muswaddanw wa huwa kazeem
 18. Awa mai yunashsha’u fil hilyati wa huwa fil khisaami ghairu mubeen
 19. Wa ja’alul malaaa’ikatal lazeena hum ‘ibaadur Rahmaani inaasaa; ‘a shahidoo khalqahum; satuktabu shahaadatuhum wa yus’aloon
 20. Wa qaaloo law shaaa’ar Rahmaanu maa ‘abadnaahum; maa lahum bizaalika min ‘ilmin in hum illaa yakhrusoon
 21. Am aatainaahum Kitaaban min qablihee fahum bihee mustamsikoon
 22. Bal qaalooo innaa wajadnaaa aabaaa’anaa ‘alaaa ummatinw wa innaa ‘alaaa aasaarihim muhtadoon
 23. Wa kazaalika maaa arsalnaa min qablika fee qaryatim min nazeerin illaa qaala mutrafoohaaa innaa wajadnaaa aabaaa’anaa ‘alaaa ummatinw wa innaa ‘alaaa aasaarihim muqtadoon
 24. Qaala awa law ji’tukum bi ahdaa mimmaa wajatdtum ‘alaihi aabaaa’akum qaalooo innaa bimaaa ursiltum bihee kaafiroon
 25. Fantaqamnaa minhum fanzur kaifa kaana ‘aaqibatul mukazzibeen (section 2)
 26. Wa iz qaala Ibraaheemu liabeehi wa qawmiheee innane baraaa’um mimmaa ta’budoon
 27. Illal lazee fataranee fa innahoo sa yahdeen
 28. Wa ja’alahaa kalimatan baaqiyatan fee ‘aqibihee la ‘allahum yarji’oon
 29. Bal matta’tu haaa’ulaaa’i wa aabaaa’ahum hattaa jaaa’a humul haqqu wa Rasoolun mubeen
 30. Wa lammaa jaaa’ahumul haqqu qaaloo haazaa sihrunw wa innaa bihee kaafiroon
 31. Wa qaaloo law laa nuzzila haazal Quraanu ‘alaa rajulin minal qaryataini ‘azeem
 32. ‘A hum yaqsimoona rahmata Rabbik; Nahnu qasamnaa bainahum ma’eeshatahum fil hayaatid dunyaa wa rafa’naa ba’dahum fawqa ba’din darajaatin li yattakhiza ba’duhum ba’dan sukhriyyaa; wa rahmatu Rabbika khairun mimmaa yajma’oon
 33. Wa law laaa any yakoonan naasu ummatanw waahidatan laja’alnaa limany yakfuru bir Rahmaani li buyootihim suqufan min fiddatinw wa ma’aarija ‘alaihaa yazharoon
 34. Wa li buyootihim abwaabanw wa sururan ‘alaihaa yattaki’oon
 35. Wa zukhrufaa; wa in kullu zaalika lammaa mataa’ul hayaatid dunyaa; wal aakhiratu ‘inda Rabbika lilmuttaqeen (section 3)
 36. Wa mai ya’shu ‘an zikrir Rahmaani nuqaiyid lahoo Shaitaanan fahuwa lahoo qareen
 37. Wa innahum la yasuddoo nahum ‘anis sabeeli wa yahsaboona annahum muhtadoon
 38. Hattaaa izaa jaaa’anaa qaala yaa laita bainee wa bainaka bu’dal mashriqaini fabi’sal qareen
 39. Wa lai yanfa’akumul Yawma iz zalamtum annakum fil ‘azaabi mushtarikoon
 40. Afa anta tusmi’us summa aw tahdil ‘umya wa man kaana fee dalaalin mubeen
 41. Fa immaa nazhabanna bika fa innaa minhum muntaqimoon
 42. Aw nuriyannakal lazee wa’adnaahum fa innaa ‘alaihim muqtadiroon
 43. Fastamsik billazeee oohiya ilaika innaka ‘alaa Siraatin Mustaqeem
 44. Wa innahoo la zikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus’aloon
 45. Was’al man arsalnaa min qablika mir Rusulinaaa ‘a ja’alnaa min doonir Rahmaani aalihatany yu’badoon (section 4)
 46. Wa laqad arsalnaa Moosaa bi aayaatinaaa ilaa Fir’awna wa mala’ihee faqaala innee Rasoolu Rabbil ‘aalameen
 47. Falamma jaaa’ahum bi aayaatinaaa izaa hum minhaa yadhakoon
 48. Wa maa nureehim min aayatin illaa hiya akbaru min ukhtihaa wa akhaznaahum bil’azaabi la’allahum yarji’oon
 49. Wa qaaloo yaaa ayyuhas saahirud’u lanaa Rabbaka bimaa ‘ahida ‘indaka innanaa lamuhtadoon
 50. Falammaa kashafnaa ‘anhumul ‘azaaba izaa hum yankusoon
 51. Wa naadaa Fir’awnu fee qawmihee qaala yaa qawmi alaisa lee mulku Misra wa haazihil anhaaru tajree min tahtee afalaa tubsiroon
 52. Am ana khairun min haazal lazee huwa maheenunw wa laa yakaadu yubeen
 53. Falaw laa ulqiya ‘alaihi aswiratun min zahabin aw jaaa’a ma’ahul malaaa’ikatu muqtarineen
 54. Fastakhaffa qawmahoo fa ataa’ooh; innahum kaanoo qawman faasiqeen
 55. Falammaaa aasafoonan taqamnaa minhum fa aghraqnaahum ajma’een
 56. Faja’alnaahum salafanw wa masalan lil aakhireen (section 5)
 57. Wa lammaa duribab nu Maryama masalan izaa qawmuka minhu yasiddoon
 58. Wa qaalooo ‘a-aalihatunaa khairun am hoo; maa daraboohu laka illaa jadalaa; balhum qawmun khasimoon
 59. In huwa illaa ‘abdun an’amnaa ‘alaihi wa ja’alnaahu masalan li Baneee Israaa’eel
 60. Wa law nashaaa’u laja’alnaa minkum malaaa’ikatan fil ardi yakhlufoon
 61. Wa innahoo la ‘ilmun lis Saa’ati fa laa tamtarunna bihaa wattabi’oon; haazaa Siraatun Mustaqeem
 62. Wa laa yasuddan nakumush Shaitaanu innahoo lakum ‘aduwwun mubeen
 63. Wa lammaa jaaa’a ‘Eesaa bilbaiyinaati qaala qad ji’tukum bil Hikmati wa li-ubaiyina lakum ba’dal lazee takhtalifoona feehi fattaqul laaha wa atee’oon
 64. Innal laaha Huwa Rabbee wa Rabbukum fa’budooh; haaza Siraatum Mustaqeem
 65. Fakhtalafal ahzaabu min bainihim fa wailun lil lazeena zalamoo min ‘azaabi Yawmin aleem
 66. Hal yanzuroona illas Saa’ata an ta’tiyahum baghtatanw wa hum laa yash’uroon
 67. Al akhillaaa’u Yawma’izin ba’duhum liba’din ‘aduwwun illal muttaqeen (section 6)
 68. Yaa ‘ibaadi laa khawfun ‘alaikumul Yawma wa laaa antum tahzanoon
 69. Allazeena aamanoo bi Aayaatinaa wa kaanoo muslimeen
 70. Udkhulul Jannata antum wa azwaajukum tuhbaroon
 71. Yutaafu ‘alaihim bisihaa fim min zahabinw wa akwaab, wa feehaa maatashtaheehil anfusu wa talazzul a’yunu wa antum feehaa khaalidoon
 72. Wa tilkal jannatul lateee ooristumoohaa bimaa kuntum ta’maloon
 73. Lakum feehaa faakihatun kaseeratun minhaa ta’kuloon
 74. Innal mujrimeena fee ‘azaabi jahannama khaalidoon
 75. Laa yufattaru ‘anhum wa hum feehi mublisoon
 76. Wa maa zalamnaahum wa laakin kaanoo humuz zaalimeen
 77. Wa naadaw yaa Maaliku liyaqdi ‘alainaa Rabbuka qaala innakum maakithoon
 78. Laqad ji’naakum bilhaqqi wa laakinna aksarakum lil haqqi kaarihoon
 79. Am abramooo amran fainnaa mubrimoon
 80. Am yahsaboona annaa laa nasma’u sirrahum wa najwaahum; balaa wa Rusulunaa ladaihim yaktuboon
 81. Qul in kaana lir Rahmaani walad; fa-ana awwalul ‘aabideen
 82. Subhaana Rabbis samaawaati wal ardi Rabbil Arshi ‘ammaa yasifoon
 83. Fazarhum yakhoodoo wa yal’aboo hattaa yulaaqoo Yawmahumul lazee yoo’adoon
 84. Wa Huwal lazee fissamaaa’i ilaahunw wa fil ardi ilaah; wa Huwal Hakeemul ‘Aleem
 85. Wa tabaarakal lazee lahoo mulkus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa wa ‘indahoo ‘ilmus Saa’ati wa ilaihi turja’oon
 86. Wa laa yamlikul lazeena yad’oona min doonihish shafaa’ata illaa man shahida bilhaqqi wa hum ya’lamoon
 87. Wa la’in sa altahum man khalaqahum la yaqoolun nallaahu fa annaa yu’fakoon
 88. Wa qeelihee yaa Rabbi inna haaa’ulaaa’i qawmul laa yu’minoon
 89. Fasfah ‘anhum wa qul salaam; fasawfa ya’lamoon (section 7)

 

 

 

44. Surah Ad-Dukhan

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Haa Meeem
 2. Wal Kitaabil Mubeen
 3. Innaaa anzalnaahu fee lailatim mubaarakah; innaa kunnaa munzireen
 4. Feehaa yufraqu kullu amrin hakeem
 5. Amram min ‘indinaaa; innaa kunnaa mursileen
 6. Rahmatam mir rabbik; innahoo Huwas Samee’ul ‘Aleem
 7. Rabbis samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa; in kuntum mooqineen
 8. Laaa ilaaha illaa Huwa yuhyee  wa yumeetu Rabbukum wa Rabbu aabaaa’ikumul awwaleen
 9. Bal hum fee shakkiny yal’aboon
 10. Fartaqib Yawma ta’tis samaaa’u bi dukhaanin mubeen
 11. Yaghshan naasa haazaa ‘azaabun aleem
 12. Rabbanak shif ‘annal ‘azaaba innaa mu’minoon
 13. Annaa lahumuz zikraa wa qad jaaa’ahum Rasoolum mubeen
 14. Summaa tawallaw ‘anhu wa qaaloo mu’allamum majnoon
 15. Innaa kaashiful ‘azaabi qaleelaa; innakum ‘aaa’idoon
 16. Yawma nabtishul batsha tal kubraa innaa muntaqimoon
 17. Wa laqad fatannaa qablahum qawma Fir’awna wa jaaa’ahum Rasoolun kareem
 18. An addooo ilaiya ‘ibaadal laahi innee lakum Rasoolun ameen
 19. Wa al laa ta’loo ‘alal laahi innee aateekum bisultaanim mubeen
 20. Wa innee ‘uztu bi Rabbee wa rabbikum an tarjumoon
 21. Wa il lam tu’minoo lee fa’taziloon
 22. Fada’aa rabbahooo anna haaa’ulaaa’i qawmum mujrimoon
 23. Fa asri bi’ibaadee lailan innakum muttaba’oon
 24. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqoon
 25. Kam tarakoo min jannaatinw wa ‘uyoon
 26. Wa zuroo’inw wa maqaa min kareem
 27. Wa na’matin kaanoo feehaa faakiheen
 28. Kazaalika wa awrasnaahaa qawman aakhareen
 29. Famaa bakat ‘alaihimus samaaa’u wal ardu wa maa kaanoo munzareen
 30. Wa laqad najjainaa Baneee Israaa’eela minal’azaabil muheen
 31. Min Fir’awn; innahoo kaana ‘aaliyam minal musrifeen
 32. Wa laqadikh tarnaahum ‘alaa ‘ilmin ‘alal ‘aalameen
 33. Wa aatainaahum minal aayaati maa feehi balaaa’um mubeen
 34. Inna haaa’ulaaa’i la yaqooloon
 35. In hiya illaa mawtatunal oolaa wa maa nahnu bimun shareen
 36. Fa’too bi aabaaa’inaaa inkuntum saadiqeen
 37. Ahum khayrun am qawmu Tubba’inw wallazeena min qablihim; ahlaknaahum innahum kaanoo mujrimeen
 38. Wa maa khalaqnas samaawaati wal arda wa maa baina humaa laa’ibeen
 39. Maa khalaqnaahumaaa illaa bilhaqqi wa laakinna aksarahum laa ya’lamoon
 40. Inna yawmal fasli meeqaatuhum ajma’een
 41. Yawma laa yughnee mawlan ‘am mawlan shai’anw wa laa hum yunsaroon
 42. Illaa mar rahimal laah’ innahoo huwal ‘azeezur raheem
 43. Inna shajarataz zaqqoom
 44. Ta’aamul aseem
 45. Kalmuhli yaghlee filbutoon
 46. Kaghalyil hameem
 47. Khuzoohu fa’tiloohu ilaa sawaaa’il Jaheem
 48. Summa subboo fawqa ra’sihee min ‘azaabil hameem
 49. Zuq innaka antal ‘azeezul kareem
 50. Inna haazaa maa kuntum bihee tamtaroon
 51. Innal muttaqeena fee maqaamin ameen
 52. Fee jannaatinw wa ‘uyoon
 53. Yalbasoona min sundusinw wa istabraqim mutaqaabileen
 54. Kazaalika wa zawwajnaahum bihoorin ‘een
 55. Yad’oona feehaa bikulli faakihatin aamineen
 56. Laa yazooqoona feehal mawtaa illal mawtatal oolaa wa waqaahum ‘azaabal jaheem
 57. Fadlam mir rabbik; zaalika huwal fawzul ‘azeem
 58. Fa innamaa yassarnaahu bilisaanika la’allahum yatazakkaroon
 59. Fartaqib innahum murta qiboon

 

 

45. Surah Al-Jasiyah

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Haa-Meeem
 2. Tanzeelul Kitaabi minal laahil ‘Azeezil Hakeem
 3. Innaa fis samaawaati wal ardi la Aayaatil lilmu’mineen
 4. Wa fee khalaqikum wa maa yabussu min daaabbatin Aayaatul liqawminy-yooqinoon
 5. Wakhtilaafil laili wannahaari wa maaa anzalal laahu minas samaaa’i mir rizqin fa ahyaa bihil arda ba’da mawtihaa wa tasreefir riyaahi Aayaatul liqawminy ya’qiloon
 6. Tilka Aayatul laahi natloohaa ‘alaika bil haqq, fabiayyi hadeesim ba’dal laahi wa Aayaatihee yu’minoon
 7. Wailul likulli affaakin aseem
 8. Yasma’u Aayaatil laahi tutlaa ‘alaihi summa yusirru mustakbiran ka-al lam yasma’haa fabashshirhu bi’azaabin aleem
 9. Wa izaa ‘alima min Aayaatinaa shai’ ‘anit takhazahaa huzuwaa; ulaaa’ika lahum ‘azaabum muheen
 10. Minw waraaa’ihim Jahannamu wa laa yughnee ‘anhum maa kasaboo shai’anw wa laa mat takhazoo min doonil laahi awliyaaa; wa lahum ‘azaabun ‘azeem
 11. Haazaa hudaa; wal lazeena kafaroo bi aayaati Rabbihim lahum ‘azaabum mir rijzin ‘aleem (section 1)
 12. Allaahul lazee sahkhara lakumul bahra litajriyal fulku feehi bi amrihee wa litabtaghoo min fadlihee wa la’allakum tashkuroon
 13. Wa sakhkhara lakum maa fis samaawaati wa maa fil ardi jamee’am minhu; inna feezaalika la Aayaatil liqawminy yatafakkaroon
 14. Qul lillazeena aamanoo yaghfiroo lillazeena laa yarjoona ayyaamal laahi liyajziya qawmam bimaa kaanoo yaksiboon
 15. Man ‘amila saalihan falinafsihee wa man asaaa’a fa’alaihaa summa ilaa Rabbikum turja’oon
 16. Wa laqad aatainaa Baneee Israaa’eelal Kitaaba walhukma wan Nubuwwata wa razaqnaahum minat taiyibaati wa faddalnaahum;alal ‘aalameen
 17. Wa aatainaahum baiyinaatim minal amri famakh talafooo illaa mim ba’di maa jaaa’ahumul ‘ilmu baghyam bainahum; inna Rabbaka yaqdee bainahum Yawmal Qiyaamati feemaa kaanoo feehi yakhtalifoon
 18. Summa ja’alnaaka ‘alaa sharee’atim minal amri fattabi’haa wa laa tattabi’ahwaaa’al-lazeena laa ya’lamoon
 19. Innahum lany yughnoo ‘anka minal laahi shai’aa; wa innaz zaalimeena ba’duhum awliyaaa’u ba’dinw wallaahu waliyyul muttaqeen
 20. Haazaa basaaa’iru linnaasi wa hudanw wa rahmatul liqawminy yooqinoon
 21. Am hasibal lazeenaj tarahus saiyiaati an naj’alahum kallazeena aamanoo wa ‘amilu saalihaati sawaaa’am mahyaahum wa mamaatuhum; saaa’a maa yahkumoon (section 2)
 22. Wa khalaqal laahus samaawaati wal arda bilhaqqi wa litujzaa kullu nafsim bimaa kasabat wa hum laa yuzlamoon
 23. Afara’ayta manit takhaza ilaahahoo hawaahu wa adal lahul laahu ‘alaa ‘ilminw wa khatama ‘alaa sam’ihee wa qalbihee wa ja’ala ‘alaa basarihee ghishaawatan famany yahdeehi mim ba’dil laah; afalaa tazakkaroon
 24. Wa qaaloo maa hiya illaa hayaatunad dunyaa namootu wa nahyaa wa maa yuhlikunaaa illad dahr; wa maa lahum bizaalika min ‘ilmin in hum illaayazunnoon
 25. Wa izaa tutlaa ‘alaihim aayaatuna baiyinaatim maa kaana hujjatahum illaaa an qaalu’too bi aabaaa’inaaa in kuntum saadiqeen
 26. Qulil laahu yuhyeekum summa yumeetukum summa yajma’ukum ilaa Yawmil Qiyaamati laa raiba feehi wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon (section 3)
 27. Wa lillaahi mulkus samaawaati wal ard; wa Yawma taqoomus Saa’atu Yawma ‘iziny yakhsarul mubtiloon
 28. Wa taraa kulla ummatin jaasiyah; kullu ummatin tud’aaa ilaa kitaabihaa al Yawma tujzawna maa kuntum ta’maloon
 29. Haazaa kitaabunaa yantiqu ‘alaikum bilhaqq; innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum ta’maloon
 30. Fa ammal lazeena aamaanoo wa ‘amilus saalihaati fayudkhiluhum Rabbuhum fee rahmatih; zaalika huwal fawzul mubeen
 31. Wa ammal lazeena kafarooo afalam takun Aayaatee tutlaa ‘alaikum fastakbartum wa kuntum qawmam mujrimeen
 32. Wa izaa qeela inna wa’dallaahi haqqunw was Saa’atu laa raiba feehaa qultum maa nadree mas Saa’atu in nazunnu illaa zannanw wa maa nahnu bimustaiqineen
 33. Wa badaa lahum saiyiaatu maa ‘amiloo wa haaqa bihim maa kaanoo bihee yastahzi’oon
 34. Wa qeelal yawma nansaakum kamaa naseetum liqaaa’a yawmikum haazaa wa maawaakumun Naaru wa maa lakum min naasireen
 35. Zaalikum bi annakumut takhaztum aayaatil laahi huzuwanw wa gharratkumul hayaatud dunyaa; fal yawma laa yukhrajoona minhaa wa laahum yusta’taboon
 36. Falillaahil hamdu Rabbis samaawaati wa Rabbil ardi Rabbil-‘aalameen
 37. Wa lahul kibriyaaa’u fissamaawaati wal ardi wa Huwal ‘Azeezul Hakeem (section 4) (End Juz 25)

 

46. Surah Al-Ahqaf

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Haa-Meeeem
 2. Tanzeelul Kitaabi minal laahil-‘Azeezil Hakeem
 3. Maa khalaqnas samaawaati wal arda wa maa bainahumaaa illaa bilhaqqi wa ajalim musammaa; wallazeena kafaroo ‘ammaaa unziroo mu’ridoon
 4. Qul ara’aytum maa tad’oona min doonil laahi aroonee maazaa khalaqoo minal ardi am lahum shirkun fis samaawaati eetoonee bi kitaabim min qabli haazaaa aw asaaratim min ‘ilmin in kuntum saadiqeen
 5. Wa man adallu mimmany yad’oo min doonil laahi mallaa yastajeebu lahooo ilaa Yawmil Qiyaamati wa hum’an du’aaa’ihim ghaafiloon
 6. Wa izaa hushiran naasu kaanoo lahum a’daaa’anw wa kaanoo bi’ibaadatihim kaafireen
 7. Wa izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatunaa baiyinaatin qaalal lazeena kafaroo lilhaqqi lammaa jaaa’ahum haazaa sihrum mubeen
 8. Am yaqooloonaf taraahu qul inif taraituhoo falaa tamlikoona lee minal laahi shai’an Huwa a’lamu bimaa tufeedoona feehi kafaa bihee shaheedam bainee wa bainakum wa Huwal Ghafoorur Raheem
 9. Qul maa kuntu bid’am minal Rusuli wa maaa adreee ma yuf’alu bee wa laa bikum in attabi’u illaa maa yoohaaa ilaiya wa maaa ana illaa nazeerum mubeen
 10. Qul ara’aytum in kaana min ‘indil laahi wa kafartum bihee wa shahida shaahidum mim Banee Israaa’eela ‘alaa mislihee fa aamana wastak bartum innal laaha laa yahdil qawmaz zaalimeen (section 1)
 11. Wa qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanoo law kaana khairam maa sabaqoonaaa ilyh; wa iz lam yahtadoo bihee fasa yaqooloona haazaaa ifkun qadeem
 12. Wa min qablihee kitaabu Moosaaa imaamanw-wa rahmah; wa haazaa Kitaabum musad diqul lisaanan ‘Arabiyyal liyunziral lazeena zalamoo wa bushraa lilmuhsineen
 13. Innal lazeena qaaloo Rabbunal laahu summas taqaamoo falaa khawfun ‘alaihim wa laahum yahzanoon
 14. Ulaaa’ika Ashabul Jannati khaalideena feehaa jazaaa’am bimaa kaano ya’maloon
 15. Wa wassainal insaana biwaalidaihi ihsaana; hamalat hu ummuhoo kurhanw-wa wada’at hu kurhanw wa hamluhoo wa fisaaluhoo salaasoona shahraa; hattaaa izaa balagha ashuddahoo wa balagha arba’eena sanatan qaala Rabbi awzi’ neee an ashkura ni’matakal lateee an’amta ‘alaiya wa ‘alaa waalidaiya wa an a’mala saalihan tardaahu wa aslih lee fee zurriyyatee; innee tubtu ilaika wa innee minal muslimeen
 16. Ulaaa’ikal lazeena nata qabbalu ‘anhum ahsana maa ‘amiloo wa natajaawazu ‘an saiyiaatihim feee Ashaabil jannati Wa’das sidqil lazee kaanoo yoo’adoon
 17. Wallazee qaala liwaali daihi uffil lakumaaa ata’idanineee an ukhraja wa qad khalatil quroonu min qablee wa humaa yastagheesaanil laaha wailaka aamin inna wa’dal laahi haqq, fa yaqoolu maa haazaaa illaaa asaateerul awwaleen
 18. Ulaaa’ikal lazeena haqqa ‘alaihimul qawlu feee umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kaanoo khaasireen
 19. Wa likullin darajaatum mimmaa ‘amiloo wa liyuwaf fiyahum a’maalahum wa hum laa yuzlamoon
 20. Wa Yawma yu’radul lazeena kafaroo ‘alan Naari azhabtum taiyibaatikum fee hayaatikumud dunyaa wastam ta’tum bihaa fal Yawma tujzawna ‘azaabal hooni bimaa kuntum tastakbiroona fil ardi bighairil haqqi wa bimaa kuntum tafsuqoon (section 2)
 21. Wazkur akhaa ‘Aad, iz anzara qawmahoo bil Ahqaafi wa qad khalatin nuzuru mim baini yadaihi wa min khalfiheee allaa ta’budooo illal laaha inneee akhaafu ‘alaikum ‘azaaba Yawmin ‘azeem
 22. Qaaloo aji’tanaa li taa fikanaa ‘an aalihatinaa fa’tinaa bimaa ta’idunaaa in kunta minas saadiqeen
 23. Qaala innamal ‘ilmu indal laahi wa uballighukum maaa ursiltu bihee wa laakinneee araakum qawman tajhaloon
 24. Falammaa ra awhu ‘aaridam mustaqbila awdiyatihim qaaloo haazaa ‘aaridum mumtirunaa; bal huwa masta’jaltum bihee reehun feehaa ‘azaabun aleem
 25. Tudammiru kulla shai’im bi-amri Rabbihaa fa asbahoo laa yuraaa illaa masaakinuhum; kazaalika najzil qawmal mujrimeen
 26. Wa laqad makkannaahum feemaaa im makkannaakum feehi waj’alnaa lahum sam’anw wa absaaranw wa af’idatan famaaa aghnaa ‘anhum sam’uhum wa laaa absaaruhum wa laaa af’idatuhum min shai’in iz kaanoo yajhadoona bi Aayaatil laahi wa haaqa bihim maa kaanoo bihee yastahzi’oon (section 3)
 27. Wa laqad ahlaknaa ma hawlakum minal quraa wa sarrafnal Aayaati la’allahum yarji’oon
 28. Falaw laa nasarahumul lazeenat takhazoo min doonil laahi qurbaanan aalihatam bal dalloo ‘anhum’ wa zaalika ifkuhum wa maa kaanoo yaftaroon
 29. Wa iz sarafinaaa ilaika nafaram minal jinni yastami’oonal Quraana falammaa hadaroohu qaalooo ansitoo falammaa qudiya wallaw ilaa qawmihim munzireen
 30. Qaaloo yaa qawmanaaa innaa sami’naa Kitaaban unzila mim ba’di Moosa musaddiqal limaa baina yadihi yahdeee ilal haqqi wa ilaa Tareeqim Mustaqeem
 31. Yaa qawmanaaa ajeeboo daa’iyal laahi wa aaminoo bihee yaghfir lakum min zunoobikum wa yujirkum min ‘azaabin aleem
 32. Wa mal laa yujib daa’iyal laahi falaisa bimu’jizin fil ardi wa laisa lahoo min dooniheee awliyaaa’; ulaaa ika fee dalaalim mubeen
 33. Awalam yaraw annal laahal lazee khalaqas samaawaati wal arda wa lam ya’ya bikhal qihinna biqaadirin ‘alaaa aiyuhyiyal mawtaa; balaaa innahoo ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 34. Wa Yawma yu’radul lazeena kafaroo ‘alan naari alaisa haaza bil haqq; qaaloo balaa wa Rabbinaa; qaala fazooqul ‘azaaba bimaa kuntum takfuroon
 35. Fasbir kamaa sabara ulul ‘azmi minar Rusuli wa laa tasta’jil lahum; ka annahum Yawma yarawna maa yoo’adoona lam yalbasooo illaa saa’atam min nahaar; balaagh; fahal yuhlaku illal qawmul faasiqoon (section 4)

 

47. Surah Muhammad

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Allazeena kafaroo wa saddoo’an sabeelil laahi adalla a’maalahum
 2. Wallazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati wa aamanoo bimaa nuzzila ‘alaa Muhammadinw-wa huwal haqqu mir Rabbihim kaffara ‘anhum saiyiaatihim wa aslaha baalahum
 3. Zaalika bi annal lazeena kafarut taba’ul baatila wa annal lazeena aamanut taba’ul haqqa mir Rabbihim; kazaalika yadribul laahu linnaasi amsaalahum
 4. Fa-izaa laqeetumul lazeena kafaroo fadarbar riqaabi, hattaaa izaa askhan tumoohum fashuddul wasaaqa, fa immaa mannnam ba’du wa immaa fidaaa’an hattaa tada’al harbu awzaarahaa; zaalika wa law yashaaa’ul laahu lantasara minhum wa laakin li yabluwa ba’dakum bi ba’d; wallazeena qutiloo fee sabeelil laahi falany yudilla a’maalahum
 5. Sa-yahdeehim wa yuslihu baalahum
 6. Wa yudkhiluhumul jannata ‘arrafahaa lahum
 7. Yaaa ayyuhal lazeena aamanooo in tansurul laaha yansurkum wa yusabbit aqdaamakum
 8. Wallazeena kafaroo fata’ sal lahum wa adalla a’maalahum
 9. Zaalika bi annahum karihoo maaa anzal allaahu fa ahbata a’maalahum
 10. Afalam yaseeroo fil ardi fayanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul lazeena min qablihim;  dammaral laahu ‘alaihim wa lilkaafireena amsaaluhaa
 11. Zaalika bi annal laaha mawlal lazeena aamanoo wa annal kaafireena laa mawlaa lahum (section 1)
 12. Innal-laaha yudkhilul lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati Jannaatin tajree min tahtihal anhaaru wallazeena kafaroo yatamatta’oona wa ya’kuloona kamaa ta’kulul an’aamu wan Naaru maswan lahum
 13. Wa ka ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatam min qaryatikal lateee akhrajatka ahlaknaahum falaa naasira lahum
 14. Afaman kaana ‘alaa baiyinatim mir Rabbihee kaman zuyyina lahoo sooo’u ‘amalihee wattaba’ooo ahwaaa’ahum
 15. Masalul jannatil latee wu’idal muttaqoona feehaaa anhaarum min maaa’in ghayri aasininw wa anhaarum mil labanil lam yataghaiyar ta’muhoo wa anhaarum min khamril lazzatin li shaaribeena wa anhaarum min ‘asalim musaffanw wa lahum feeha min kullis samaraati wa maghfiratum mir Rabbihim kaman huwa khaalidun fin naari wa suqoo maaa’an hameeman faqatta’a am’aaa’ahum
 16. Wa minhum mai yastami’u ilaika hattaaa izaa kharajoo min ‘indika qaaloo lil lazeena ootul ‘ilma maazaa qaala aanifaa; ulaaa’ikal lazeena taba’al laahu ‘alaa quloobihim wattaba’ooo ahwaaa’ahum
 17. Wallazeenah tadaw zaadahum hudanw wa aataahum taqwaahum
 18. Fahal yanzuroona illas Saa’ata an ta’tiyahum baghtatan faqad jaaa’a ashraatuhaa; fa annaa lahum izaa jaaa’at hum zikraahum
 19. Fa’lam annahoo laaa ilaaha illal laahu wastaghfir lizambika wa lilmu’mineena walmu’minaat; wallaahu ya’lamu mutaqallabakum wa maswaakum (section 2)
 20. Wa yaqoolul lazeena aamanoo law laa nuzzilat Sooratun fa izaaa unzilat Sooratum Muhkamatunw wa zukira feehal qitaalu ra aytal lazeena fee quloobihim maraduny yanzuroona ilaika nazaral maghshiyyi ‘alaihi minal mawti fa’awlaa lahum
 21. Taa’atunw wa qawlum ma’roof; fa izaa ‘azamal amru falaw sadaqul laaha lakaana khairal lahum
 22. Fahal ‘asaitum in tawallaitum an tufsidoo fil ardi wa tuqatti’ooo arhaamakum
 23. Ulaaa’ikal lazeena la’anahumul laahu fa asammahum wa a’maaa absaarahum
 24. Afalaa yatadabbaroonal Qur-aana am ‘alaa quloobin aqfaaluhaa
 25. Innal lazeenar taddoo ‘alaaa adbaarihim min ba’di maa tabaiyana lahumul hudash Shaitaanu sawwala lahum wa amlaa lahum
 26. Zaalika bi annahum qaaloo lillazeena karihoo maa nazzalal laahu sanutee’ukum fee ba’dil amri wallaahu ya’lamu israarahum
 27. Fakaifa izaa tawaffat humul malaaa’ikatu yadriboona wujoohahum wa adbaa rahum
 28. Zaalika bi annahumut taba’oo maaa askhatal laaha wa karihoo ridwaanahoo fa ahbata a’maalahum (section 3)
 29. Am hasibal lazeena fee quloobihim maradun al lany yukhrijal laahu adghaanahum
 30. Wa law nashaaa’u la-arainaakahum fala ‘araftahum bi seemaahum; wa lata’rifan nahum fee lahnil qawl; wallaahu ya’lamu a’maalakum
 31. Wa lanabluwannakum hattaa na’lamal mujaahideena minkum wassaabireena wa nabluwa akhbaarakum
 32. Innal lazeena kafaroo wa saddoo ‘an sabeelil laahi wa shaaaqqur Rasoola min ba’di maa tabaiyana lahumul hudaa lany yadurrul laaha shai’anw wa sa yuhbitu a’maalahum
 33. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo atee’ul laaha wa atee’ur Rasoola wa laa tubtilooo a’maalakum
 34. Innal lazeena kafaroo wa saddoo ‘an sabeelil laahi summa maatoo wa hum kuffaarun falany yaghfirallaahu lahum
 35. Falaa tahinoo wa tad’ooo ilas salmi wa antumul a’lawna wallaahu ma’akum wa lany yatirakum a’maalakum
 36. Innamal hayaatud dunyaa la’ibunw wa lahw; wa in tu’minoo wa tattaqoo yu’tikum ujoorakum wa laa yas’alkum amwaalakum
 37. Iny yas’alkumoohaa fa yuhfikum tabkhaloo wa yukhrij adghaanakum
 38. Haaa antum haaa’ulaaa’i tud’awna litunfiqoo fee sabeelillaahi faminkum many yabkhalu wa many yabkhal fa innamaa yabkhalu ‘an nafsih; wallaahu Ghaniyyu wa antumul fuqaraaa’; wa in tatawallaw yastabdil qawman ghairakum summa laa yakoonooo amsaalakum (section 4)

 

48. Surah Al-Fath

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Innaa fatahnaa laka Fatham Mubeenaa
 2. Liyaghfira lakal laahu maa taqaddama min zanbika wa maa ta akhkhara wa yutimma ni’matahoo ‘alaika wa yahdiyaka siraatan mustaqeema
 3. Wa yansurakal laahu nasran ‘azeezaa
 4. Huwal lazeee anzalas sakeenata fee quloobil mu’mineena liyazdaadooo eemaanamma’a eemaanihim; wa lillaahi junoodus samawaati wal ard; wa kaanal laahu ‘Aleeman Hakeemaa
 5. Liyudkhilal mu’mineena walmu’minaati jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa wa yukaffira ‘anhum saiyi aatihim; wa kaana zaalika ‘indal laahi fawzan ‘azeemaa
 6. Wa yu’azzibal munaafiqeena walmunaafiqaati wal mushrikeena walmushrikaatiz zaaanneena billaahi zannas saw’; ‘alaihim daaa’iratus saw’i wa ghadibal laahu ‘alaihim wa la’anahum wa a’adda lahum jahannama wa saaa’ at maseeraa
 7. Wa lillaahi junoodus samaawaati wal ard; wa kaanal laahu ‘azeezan hakeema
 8. Innaaa arsalnaaka shaahi danw wa mubashshiranw wa nazeera
 9. Litu minoo billaahi wa Rasoolihee wa tu’azziroohu watuwaqqiroohu watusabbi hoohu bukratanw wa aseelaa
 10. Innal lazeena yubaayi’oonaka innamaa yubaayi’oonal laaha yadul laahi fawqa aydeehim; faman nakasa fainnamaa yankusu ‘alaa nafsihee wa man awfaa bimaa ‘aahada ‘alaihullaaha fasa yu’teehi ajran ‘azeemaa (section 1)
 11. Sa yaqoolu lakal mukhal lafoona minal-A’raabi shaighalatnaaa amwaalunaa wa ahloonaa fastaghfir lanaa; yaqooloona bi alsinatihim maa laisa fee quloobihim; qul famany yamliku lakum minal laahi shai’an in araada bikum darran aw araada bikum naf’aa; bal kaanal laahu bimaa ta’maloona Khabeeraa
 12. Bal zanantum al lany yanqalibar Rasoolu walmu’minoona ilaaa ahleehim abadanw wa zuyyina zaalika fee quloobikum wa zanantum zannnas saw’i wa kuntum qawmam booraa
 13. Wa mal lam yu’mim billaahi wa Rasoolihee fainnaaa a’tadnaa lilkaafireena sa’eeraa
 14. Wa lillaahii mulkus samaawaati wal ard; yaghfiru limany yashaaa’u wa yu’azzibu many yashaaa’; wa kaanal laahu Ghafoorar Raheemaa
 15. Sa yaqoolul mukhalla foona izan talaqtum ilaa maghaanima litaakhuzoohaa zaroonaa nattabi’kum yureedoona any yubaddiloo Kalaamallaah; qul lan tattabi’oonaa kazaalikum qaalal laahu min qablu fasa yaqooloona bal tahsudoonanna; bal kaanoo laa yafqahoona illaa qaleela
 16. Qul lilmukhallafeena minal A’raabi satud’awna ilaa qawmin ulee baasin shadeedin tuqaati loonahum aw yuslimoona fa in tutee’oo yu’tikumul laahu ajran hasananw wa in tatawallaw kamaa tawallaitum min qablu yu’azzibkum ‘azaaban aleemaa
 17. Laisa ‘alal a’maa harajunw wa laa ‘alal a’raji harajunw wa laa ‘alal mareedi haraj’ wa many yutil’il laaha wa Rasoolahoo yudkhilhu jannaatin tajree min tahtihal anhaaru wa many yatawalla yu’azzibhu ‘azaaban aleemaa (section 2)
 18. Laqad radiyal laahu ‘anil mu’mineena iz yubaayi ‘oonaka tahtash shajarati fa’alima maa fee quloobihim fa anzalas sakeenata ‘alaihim wa asaa bahum fat han qareebaa
 19. Wa maghaanima kaseera tany yaakhuzoonahaa; wa kaanal laahu ‘Azeezan Hakeemaa
 20. Wa’adakumul laahu ma ghaanima kaseeratan taakhuzoo nahaa fa’ajjala lakum haazihee wa kaffa aydiyan naasi ‘ankum wa litakoona aayatal lilmu’mineena wa yahdiyakum siraatam mustaqeema
 21. Wa ukhraa lam taqdiroo ‘alaihaa qad ahaatal laahu bihaa; wa kaanal laahu ‘alaa kulli shai’in qadeera
 22. Wa law qaatalakumul lazeena kafaroo la wallawul adbaara summa laa yajidoona waliyanw-wa laa naseeraa
 23. Sunnatal laahil latee qad khalat min qablu wa lan tajida lisunnatil laahi tabdeelaa
 24. Wa Huwal lazee kaffa aydiyahum ‘ankum wa aydiyakum ‘anhum bibatni Makkata mim ba’di an azfarakum ‘alaihim; wa kaanal laahu bimaa ta’maloona Baseera
 25. Humul lazeena kafaroo wa saddookum ‘anil-Masjidil-Haraami walhadya ma’koofan any yablugha mahillah; wa law laa rijaalum mu’minoona wa nisaaa’um mu’minaatul lam ta’lamoohum an tata’oohum fatuseebakum minhum ma’arratum bighairi ‘ilmin liyud khilal laahu fee rahmatihee many yashaaa’; law tazayyaloo la’azzabnal lazeena kafaroo minhum ‘azaaban aleema
 26. Iz ja’alal lazeena kafaroo fee quloobihimul hamiyyata hamiyyatal jaahiliyyati fa anzalal laahu sakeenatahoo ‘alaa Rasoolihee wa ‘alal mu mineena wa alzamahum kalimatat taqwaa wa kaanooo ahaqqa bihaa wa ahlahaa; wa kaanal laahu bikulli shai’in Aleema (section 3)
 27. Laqad sadaqal laahu Rasoolahur ru’yaa bilhaqq, latadkhulunnal Masjidal-Haraama in shaaa’al laahu aamineena muhalliqeena ru’oosakum wa muqassireena laa takhaafoona fa’alima maa lam ta’lamoo faja’ala min dooni zaalika fathan qareebaa
 28. Huwal lazeee arsala Rasoolahoo bilhudaa wa deenil haqqi liyuzhirahoo ‘alad deeni kullih; wa kafaa billaahi Shaheeda
 29. Muhammadur Rasoolul laah; wallazeena ma’ahooo ashiddaaa’u ‘alal kuffaaari ruhamaaa’u bainahum taraahum rukka’an sujjadany yabtaghoona fadlam minal laahi wa ridwaana seemaahum fee wujoohihim min asaris sujood; zaalika masaluhum fit tawraah; wa masaluhum fil Injeeli kazar’in akhraja shat ‘ahoo fa ‘aazarahoo fastaghlaza fastawaa ‘alaa sooqihee yu’jibuz zurraa’a liyagheeza bihimul kuffaar; wa’adal laahul lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati minhum maghfiratanw wa ajran ‘azeemaa (section 4)

 

49. Surah Al-Hujuraat

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yaa ayyuhal lazeena aamanoo la tuqaddimoo baina yada yil laahi wa Rasoolihee wattaqul laah; innal laaha samee’un ‘Aleem
 2. Yaa ayyuhal lazeena aamanoo laa tarfa’ooo aswaatakum fawqa sawtin Nabiyi wa laa tajharoo lahoo bilqawli kajahri ba’dikum liba ‘din an tahbata a ‘maalukum wa antum laa tash’uroon
 3. Innal lazeena yaghud doona aswaatahum ‘inda Rasoolil laahi ulaaa’ikal lazeenam tah anal laahu quloobahum littaqwaa; lahum maghfiratunw wa’ajrun ‘azeem
 4. Innal lazeena yunaadoo naka minw waraaa’il hujuraati aksaruhum laa ya’qiloon
 5. Wa law annahum sabaroo hatta takhruja ilaihim lakaana khairal lahum; wallaahu Ghafoorur Raheem
 6. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo in jaaa’akum faasiqum binaba in fatabaiyanooo an tuseeboo qawmam bijahalatin fatusbihoo ‘alaa maa fa’altum naadimeen
 7. Wa’lamooo anna feekum Rasoolal laah; law yutee’ukum fee kaseerim minal amrila’anittum wa laakinnal laaha habbaba ilaikumul eemaana wa zaiyanahoo fee quloobikum wa karraha ilaikumul kufra walfusooqa wal’isyaan; ulaaaika humur raashidoon
 8. Fadlam minal laahi wa ni’mah; wallaahu ‘Aleemun Hakeem
 9. Wa in taaa’ifataani minal mu’mineena naqtataloo fa aslihoo bainahumaa; fa-im baghat ihdaahumaa ‘alal ukhraa faqaatilul latee tabghee hattaa tafeee’a ilaaa amril laah; fa-in faaa’at fa aslihoo bainahumaa bil’adli wa aqsitoo, innal laaha yuhibbul muqsiteen
 10. Innamal mu’minoona ikhwatun fa aslihoo baina akhawaykum wattaqul laaha la’allakum turhamoon (section 1)
 11. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo laa yaskhar qawmum min qawmin ‘asaaa anyyakoonoo khairam minhum wa laa nisaaa’um min nisaaa’in ‘Asaaa ay yakunna khairam minhunna wa laa talmizooo anfusakum wa laa tanaabazoo bil alqaab; bi’sal ismul fusooqu ba’dal eemaan; wa mal-lam yatub fa-ulaaa’ika humuz zaalimoon
 12. Yaaa ayyuhal lazeena aamanuj taniboo kaseeram minaz zanni inna ba’daz zanniismunw wa laa tajassasoo wa la yaghtab ba’dukum ba’daa; a yuhibbu ahadukum any yaakula lahma akheehi maitan fakarih tumooh; wattaqul laa; innal laaha tawwaabur Raheem
 13. Yaaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min zakarinw wa unsaa wa ja’alnaakum shu’oobanw wa qabaaa’ila lita’aarafoo inna akramakum ‘indal laahi atqaakum innal laaha ‘Aleemun khabeer
 14. Qaalatil-A ‘raabu aamannaa qul lam tu’minoo wa laakin qoolooo aslamnaa wa lamma yadkhulil eemaanu fee quloobikum wa in tutee’ul laaha wa Rasoolahoo laa yalitkum min a’maalikum shai’aa; innal laaha Ghafoorur Raheem
 15. Innamal muu’minoonal lazeena aamanoo billaahi wa Rasoolihee summa lam yartaaboo wa jaahadoo biamwaalihim wa anfusihim fee sabeelil laah; ulaaaika humus saadiqoon
 16. Qul atu’allimoonal laaha bideenikum wallaahu ya’lamu maa fis samaawaati wa maa fil ard; wallaahu bikulli shai’in ‘Aleem
 17. Yamunnoona ‘alaika an aslamoo qul laa tamunnoo ‘alaiya Islaamakum balillaahu yamunnu ‘alaikum an hadaakum lil eemaani in kuntum saadiqeen
 18. Innal laaha ya’lamu ghaibas samaawaati wal ard; wallaahu baseerum bimaa ta’maloon (section 2)

 

 

50. Surah Qaf

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Qaaaf; wal Qur aanil Majeed
 2. Bal ‘ajibooo an jaa’ahum munzirum minhum faqaalal kaafiroona haazaa shai’un ‘ajeeb
 3. ‘A-izaa mitnaa wa kunnaa turaaban zaalika raj’um ba’eed
 4. Qad ‘alimnaa maa tanqu-sul-ardu minhum wa ‘indanaa Kitaabun Hafeez
 5. Bal kazzaboo bilhaqqi lammaa jaaa’ahum fahum feee amrim mareej
 6. Afalam yanzurooo ilas samaaa’i fawqahum kaifa banainaahaa wa zaiyannaahaa wa maa lahaa min furooj
 7. Wal arda madadnaahaa wa alqainaa feehaa rawaasiya wa ambatnaa feehaa min kulli zawjim baheej
 8. Tabsiratanw wa zikraa likulli ‘abdim muneeb
 9. Wa nazzalnaa minas samaaa’i maaa’am mubaarakan fa ambatnaa bihee jannaatinw wa habbal haseed
 10. Wannakhla baasiqaatil laha tal’un nadeed
 11. Rizqal lil’ibaad, wa ahyainaa bihee baldatam maitaa; kazaalikal khurooj
 12. Kazzabat qablahum qawmu Noohinw wa Ashaabur Rassi wa Samood
 13. Wa ‘Aadunw wa Fir’awnu wa ikhwaanu loot
 14. Wa Ashaabul Aykati wa qawmu Tubba’; kullun kazzabar Rusula fahaqqa wa’eed
 15. Afa’a yeenaa bilkhalqil awwal; bal hum fee labsim min khalqin jadeed
 16. Wa laqad khalaqnal insaana wa na’lamu maa tuwaswisu bihee nafsuhoo wa Nahnu aqrabu ilaihi min hablil wareed
 17. ‘Iz yatalaqqal mutalaqqi yaani ‘anil yameeni wa ‘anish shimaali qa’eed
 18. Maa yalfizu min qawlin illaa ladaihi raqeebun ‘ateed
 19. Wa jaaa’at sakratul mawti bilhaqq; zaalika maa kunta minhu taheed
 20. Wa nufikha fis Soor; zaalika yawmul wa’eed
 21. Wa jaaa’at kullu nafsim ma’ahaa saaa’iqunw wa shaheed
 22. Laqad kunta fee ghaf latim min haazaa fakashafnaa ‘anka ghitaaa’aka fabasarukal yawma hadeed
 23. Wa qaala qareenuhoo haazaa maa ladaiya ‘ateed
 24. Alqiyaa fee Jahannama kulla kaffaarin ‘aneed
 25. Mannaa’il lilkhayri mu’tadim mureeb
 26. Allazee ja’ala ma’al laahi ilaahan aakhara fa alqiyaahu fil’azaabish shadeed
 27. Qaala qareenuhoo Rabbanaa maaa atghaituhoo wa laakin kaana fee dalaalin ba’eed
 28. Qaala laa takhtasimoo ladaayya wa qad qaddamtu ilaikum bilwa’eed
 29. Maa yubaddalul qawlu ladaiya wa maaa ana bizal laamil lil’abeed
 30. Yawma naqoolu li’jahannama halim talaati wa taqoolu hal mim mazeed
 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqeena ghaira ba’eed
 32. Haaza maa too’adoona likulli awwaabin hafeez
 33. Man khashiyar Rahmaana bilghaibi wa jaaa’a biqalbim muneeb
 34. Udkhuloohaa bisalaamin zaalika yawmul khulood
 35. Lahum maa yashaaa’oona feehaa wa ladainaa mazeed
 36. Wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqqaboo fil bilaad, hal mim mahees
 37. Inna fee zaalika lazikraa liman kaana lahoo qalbun aw alqas sam’a wa huwa shaheed
 38. Wa laqad khalaqnas samaawaati wal arda wa maa bainahumaa fee sittati ayyaamin wa maa massanaa mil lughoob
 39. Fasbir ‘alaa maa yaqooloona wa sabbih bihamdi Rabbika qabla tuloo’ish shamsi wa qablal ghuroob
 40. Wa minal laili fasabbih hu wa adbaaras sujood
 41. Wastami’ yawma yunaa dil munaadi mim makaanin qareeb
 42. Yawma yasmaoonas sai hata bilhaqq zaalika yawmul khurooj
 43. Innaa Nahnu nuhyee wa numeetu wa ilainal maseer
 44. Yawma tashaqqaqul ardu ‘anhum siraa’aa; zaalika hashrun ‘alainaa yaseer
 45. Nahnu a’lamu bimaa yaqooloona wa maaa anta ‘alaihim bijabbaarin fazakkir bil quraani many yakhaafu wa’eed

 

51. Surah Adh-Dhariyat

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Waz-zaariyaati zarwaa
 2. Falhaamilaati wiqraa
 3. Faljaariyaati yusraa
 4. Falmuqassimaati amraa
 5. Innamaa too’adoona la-saadiq
 6. Wa innad deena la waaqi’
 7. Wassamaaa’i zaatil hubuk
 8. Innakum lafee qawlim mukhtalif
 9. Yu’faku ‘anhu man ufik
 10. Qutilal kharraasoon
 11. Allazeena hum fee ghamratin saahoon
 12. Yas’aloona ayyaana yawmud Deen
 13. Yawma hum ‘alan naari yuftanoon
 14. Zooqoo fitnatakum haa zal lazee kuntum bihee tas ta’jiloon
 15. Innal muttaqeena fee jannaatinw wa ‘uyoon
 16. Aakhizeena maaa aataahum Rabbuhum; innahum kaanoo qabla zaalika muhsineen
 17. kaanoo qaleelam minal laili maa yahja’oon
 18. Wa bil as haari hum yastaghfiroon
 19. Wa feee amwaalihim haqqul lissaaa’ili walmahroom
 20. Wa fil ardi aayaatul lilmooqineen
 21. Wa feee anfusikum; afalaa tubsiroon
 22. Wa fissamaaa’i rizqukum wa maa too’adoon
 23. Fawa Rabbis samaaa’i wal ardi innahoo lahaqqum misla maa annakum tantiqoon
 24. Hal ataaka hadeesu daifi Ibraaheemal mukrameen
 25. Iz dakhaloo ‘alaihi faqaaloo salaaman qaala salaamun qawmum munkaroon
 26. Faraagha ilaaa ahlihee fajaaa’a bi’ijlin sameen
 27. Faqarrabahooo ilaihim qaala alaa taakuloon
 28. Fa awjasa minhum khee fatan qaaloo laa takhaf wa bashsharoohu bighulaamin ‘aleem
 29. Fa aqbalatim ra-atuhoo fee sarratin fasakkat wajhahaa wa qaalat ‘ajoozun ‘aqeem
 30. Qaaloo kazaaliki qaala Rabbuki innahoo huwal hakeemul ‘aleem (End Juz 26)
 31. Qaala famaa khatbukum ayyuhal mursaloon
 32. Qaalooo innaaa ursilnaaa ilaa qawmim mujrimeen
 33. Linursila ‘alaihim hijaa ratam min teen
 34. Musawwamatan ‘inda rabbika lilmusrifeen
 35. Fa akhrajnaa man kaana feehaa minal mu’mineen
 36. Famaa wajadnaa feehaa ghaira baitim minal muslimeen
 37. Wa taraknaa feehaaa aayatal lillazeena yakhaafoonal ‘azaabal aleem
 38. Wa fee Moosaaa iz arsalnaahu ilaa Fir’awna bisultaa nim mubeen
 39. Fatawalla biruknihee wa qaala saahirun aw majnoon
 40. Fa akhaznaahu wa junoo dahoo fanabaznaahum fil yammi wa huwa muleem
 41. Wa fee ‘Aadin iz arsalnaa ‘alaihimur reehal’aqeem
 42. Maa tazaru min shai’in atat ‘alaihi illaa ja’alat hu karrameem
 43. Wa fee Samooda iz qeela lahum tamatta”oo hattaa heen
 44. Fa’ataw ‘an amri Rabbihim fa akhazat humus saa’iqatu wa hum yanzuroon
 45. Famas tataa’oo min qiyaaminw wa maa kaanoo muntasireen
 46. Wa qawma Noohim min qablu innahum kaano qawman faasiqeen
 47. Wassamaaa’a banainaa haa bi aydinw wa innaa lamoosi’oon
 48. Wal arda farashnaahaa fani’mal maahidoon
 49. Wa min kulli shai’in khalaqnaa zawjaini la’allakum tazakkaroon
 50. Fafirrooo ilal laahi innee lakum minhu nazeerum mubeen
 51. Wa laa taj’aloo ma’al laahi ilaahan aakhara innee lakum minhu nazeerum mubeen
 52. Kazaalika maaa atal lazeena min qablihim mir Rasoolin illaa qaaloo saahirun aw majnoon
 53. Atawaasaw bih; bal hum qawmun taaghoon
 54. Fatawalla ‘anhum famaaa anta bimaloom
 55. Wa zakkir fa innaz zikraa tanfa’ul mu’mineen
 56. Wa maa khalaqtul jinna wal insa illaa liya’budoon
 57. Maaa ureedu minhum mir rizqinw wa maaa ureedu anyyut’imoon
 58. Innal laaha Huwar Razzaaqu Zul Quwwatil Mateen
 59. Fa inna lillazeena zalamoo zanoobam misla zanoobi ashaabihim falaa yasta’jiloon
 60. Fawailul lillazeena kafaroo miny yawmihimul lazee yoo’adoon

 

 

52. Surah At-Tur

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wat-Toor
 2. Wa kitaabim mastoor
 3. Fee raqqim manshoor
 4. Wal baitil ma’moor
 5. Wassaqfil marfoo’
 6. Wal bahril masjoor
 7. Inna ‘azaaba Rabbika lawaaqi’
 8. Maa lahoo min daafi’
 9. Yawma tamoorus samaaa’u mawraa
 10. Wa taseerul jibaalu sairaa
 11. Fawailuny yawma ‘izil lil mukaazzibeen
 12. Allazeena hum fee khawdiny yal’aboon
 13. Yawma yuda’-‘oona ilaa naari jahannama da’-‘aa
 14. Haazihin naarul latee kuntum bihaa tukazziboon
 15. Afasihrun haazaaaa am antum laa tubsiroon
 16. Islawhaa fasbirooo aw laa tasbiroo sawaaa’un ‘alaikum innamaa tujzawna maa kuntum ta’maloon
 17. Innal muttaqeena fee jannaatinw wa na’eem
 18. Faakiheena bimaaa aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum ‘azaabal jaheem
 19. Kuloo washraboo haneee ‘am bimaa kuntum ta’maloon
 20. Muttaki’eena ‘alaa sururim masfoofatinw wa zawwaj naahum bihoorin ‘een
 21. Wallazeena aamanoo wattaba’at hum zurriyyatuhum bieemaanin alhaqnaa bihim zurriyyatahum wa maaa alatnaahum min ‘amalihim min shai’; kullum ri’im bimaa kasaba raheen
 22. Wa amdadnaahum bifaa kihatinw wa lahmim mimmaa yashtahoon
 23. Yatanaaza’oona feehaa kaasal laa laghwun feehaa wa laa taaseem
 24. Wa yatoofu ‘alaihim ghilmaanul lahum ka annahum lu’lu’um maknoon
 25. Wa aqbala ba’duhum ‘alaa ba’diny yatasaaa’aloon
 26. Qaalooo innaa kunnaa qablu feee ahlinaa mushfiqeen
 27. Famannnal laahu ‘alainaa wa waqaanaa ‘azaabas samoom
 28. Innaa kunnaa min qablu nad’oohu innahoo huwal barrur raheem
 29. Fazakkir famaaa anta bini’mati rabbika bikaahininw wa laa majnoon
 30. Am yaqooloona shaa’irun natarabbasu bihee raibal manoon
 31. Qul tarabbasoo fa innee ma’akum minal mutarabbiseen
 32. Am taamuruhum ahlaamuhum bihaazaaa am hum qawmun taaghoon
 33. Am yaqooloona taqawwalah; bal laa yu’minoon
 34. Falyaatoo bihadeesim misliheee in kaanoo saadiqeen
 35. Am khuliqoo min ghairi shai’in am humul khaaliqoon
 36. Am khalaqus samaawaati wal ard; bal laa yooqinoon
 37. Am’indahum khazaaa’inu rabbika am humul musaitiroon
 38. Am lahum sullamuny yastami’oona feehi falyaati mustami’uhum bisultaanim mubeen
 39. Am lahul banaatu wa lakumul banoon
 40. Am tas’aluhum ajran fahum mim maghramim musqaloon
 41. Am ‘indahumul ghaibu fahum yaktuboon
 42. Am yureedoona kaidan fallazeena kafaroo humul makeedoon
 43. Am lahum ilaahun ghairul laa; subhaanal laahi ‘ammaa yushrikoon
 44. Wa iny yaraw kisfam minas samaaa’i saaqitany yaqooloo sahaabum markoom
 45. Fazarhum hatta yulaaqoo yawmahumul lazee feehi yus’aqoon
 46. Yawma laa yughnee ‘anhum kaiduhum shai’anw wa laa hum yunsaroon
 47. Wa inna lillazeena zalamoo ‘azaaban doona zalika wa laakinna aksarahum laa ya’lamoon
 48. Wasbir lihukmi rabbika fa innaka bi-a’yuninaa wa sabbih bihamdi rabbika heena taqoom
 49. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaaran nujoom

 

53. Surah An-Najm

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wannajmi izaa hawaa
 2. Maa dalla saahibukum wa maa ghawaa
 3. Wa maa yyantiqu ‘anilhawaaa
 4. In huwa illaa Wahyuny yoohaa
 5. ‘Allamahoo shadeedul quwaa
 6. Zoo mirratin fastawaa
 7. Wa huwa bil ufuqil a’laa
 8. Summa danaa fatadalla
 9. Fakaana qaaba qawsaini aw adnaa
 10. Fa awhaaa ilaa ‘abdihee maaa awhaa
 11. Maa kazabal fu’aadu maa ra aa
 12. Afatumaaroonahoo ‘alaa maayaraa
 13. Wa laqad ra aahu nazlatan ukhraa
 14. ‘Inda sidratil muntaha
 15. ‘Indahaa jannatul maawaa
 16. Iz yaghshas sidrata maa yaghshaa
 17. Maa zaaghal basaru wa maa taghaa
 18. Laqad ra aa min aayaati Rabbihil kubraaa
 19. Afara’aytumul laata wal ‘uzzaa
 20. Wa manaatas saalisatal ukhraa
 21. A-lakumuz zakaru wa lahul unsaa
 22. Tilka izan qismatun deezaa
 23. In hiya illaaa asmaaa’un sammaitumoohaaa antum wa aabaaa’ukum maaa anzalal laahu bihaa min sultaan; inyyattabi’oona illaz zanna wa maa tahwal anfusu wa laqad jaaa’ahum mir Rabbihimul hudaa
 24. Am lil insaani maa taman naa
 25. Falillaahil aakhiratu wal oolaa
 26. Wa kam mim malakin fissamaawaati laa tughnee shafaa’atuhum shai’an illaa mim ba’di anyyaazanal laahu limany yashaaa’u wa yardaa
 27. innal lazeena laa yu’minoona bil aakhirati la yusammoonal malaaa’ikata tasmiyatal unsaa
 28. Wa maa lahum bihee min ‘ilmin iny yattabi’oona illaz zanna wa innaz zanna laa yughnee minal haqqi shai’aa
 29. Fa a’rid ‘am man tawallaa ‘an zikrinaa wa lam yurid illal hayaatad dunyaa
 30. Zalika mablaghuhum minal ‘ilm; inna rabbaka huwa a’lamu biman dalla ‘an sabee lihee wa huwa a’lamu bimanih tadaa
 31. Wa lillaahi maa fis samaawaati wa maa fil ardi liyajziyal lazeena asaaa’oo bimaa ‘amiloo wa yajziyal lazeena ahsanoo bilhusnaa
 32. Allazeena yajtaniboona kabaaa’iral ismi walfawaa hisha illal lamam; inna rabbaka waasi’ul maghfirah; huwa a’lamu bikum iz ansha akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fee butooni umma haatikum falaa tuzakkooo anfusakum huwa a’lamu bimanit taqaa
 33. Afara’ayatal lazee tawallaa
 34. Wa a’taa qaleelanw wa akdaa
 35. A’indahoo ‘ilmul ghaibi fahuwa yaraa
 36. Am lam yunabbaa bimaa fee suhuhfi Moosa
 37. Wa Ibraaheemal lazee waffaaa
 38. Allaa taziru waaziratunw wizra ukhraa
 39. Wa al laisa lil insaani illaa maa sa’aa
 40. Wa anna sa’yahoo sawfa yuraa
 41. Summa yujzaahul jazaaa ‘al awfaa
 42. Wa anna ilaa rabbikal muntahaa
 43. Wa annahoo huwa adhaka wa abkaa
 44. Wa annahoo huwa amaata wa ahyaa
 45. Wa annahoo khalaqaz zawjainiz zakara wal unsaa
 46. Min nutfatin izaa tumnaa
 47. Wa anna ‘alaihin nash atal ukhraa
 48. Wa annahoo huwa aghnaa wa aqnaa
 49. Wa annahoo huwa rabbush shi’raa
 50. Wa annahooo ahlak a ‘Aadanil oolaa
 51. Wa samooda famaaa abqaa
 52. Wa qawma Noohim min qablu innahum kaanoo hum azlama wa atghaa
 53. Wal mu’tafikata ahwaa
 54. Faghashshaahaa maa ghashshaa
 55. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbika tatamaaraa
 56. Haazaa nazeerum minan nuzuril oolaa
 57. Azifatil aazifah
 58. Laisa lahaa min doonil laahi kaashifah
 59. Afamin hazal hadeesi ta’jaboon
 60. Wa tadhakoona wa laa tabkoon
 61. Wa antum saamidoon
 62. Fasjudoo lillaahi wa’budoo (make sajda)

 

54. Surah Al-Qamar

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Iqtarabatis Saa’atu wan shaqqal qamar
 2. Wa iny yaraw aayatany yu’ridoo wa yaqooloo sihrun mustamirr
 3. Wa kazzaboo wattaba’ooo ahwaaa’ahum; wa kullu amrin mustaqirr
 4. Wa laqad jaaa’ahum minal anbaaa’i maa feehi muzdajar
 5. Hikmatun baalighatun famaa tughnin nuzur
 6. Fatawalla ‘anhum; yawma yad’ud daa’i ilaa shai ‘in nukur
 7. Khushsha’an absaaruhum yakhrujoona minal ajdaasi ka annahum jaraadum muntashir
 8. Muhti’eena ilad daa’i yaqoolul kaafiroona haazaa yawmun ‘asir
 9. Kazzabat qablahum qawmu Noohin fakazzaboo ‘abdanaa wa qaaloo majnoonunw wazdujir
 10. Fada’aa Rabbahooo annee maghloobun fantasir
 11. Fafatahnaaa abwaabas samaaa’i bi maaa’in munhamir
 12. Wa fajjarnal arda ‘uyoonan faltaqal maaa’u ‘alaaa amrin qad qudir
 13. Wa hamalnaahu ‘alaa zaati alwaahinw wa dusur
 14. Tajree bi a’yuninaa jazaaa’an liman kaana kufir
 15. Wa laqat taraknaahaa aayatan fahal min muddakir
 16. Fakaifa kaana ‘azaabee wa nuzur
 17. Wa laqad yassarnal Qur’aana liz zikri fahal min muddakir
 18. Kazzabat ‘Aadun fakaifa kaana ‘azaabee wa nuzur
 19. Innaa arsalnaa ‘alaihim reehan sarsaran fee Yawmi nahsin mustamirr
 20. Tanzi’un naasa ka annahum a’jaazu nakhlin munqa’ir
 21. Fakaifa kaana ‘azaabee wa nuzur
 22. Wa laqad yassarnal Qur’aana liz zikri fahal min muddakir
 23. Kazzabat Samoodu binnuzur
 24. Faqaalooo a’ basharan minnaa waahidan nattabi’uhooo innaa izal lafee dalaalinw wa su’ur
 25. ‘A ulqiyaz zikru ‘alaihi min baininaa bal huwa kazzaabun ashir
 26. Sa-ya’lamoona ghadan manil kazzaabul ashir
 27. Innaa mursilun naaqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir
 28. Wa nabbi’hum annal maaa’a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar
 29. Fa naadaw saahibahum fa ta’aataa fa ‘aqar
 30. Fakaifa kaana ‘azaabee wa nuzur
 31. Innaaa arsalnaa ‘alaihim saihatanw waahidatan fakaanoo kahasheemil muhtazir
 32. Wa laqad yassarnal Qur’aana liz zikri fahal min muddakir
 33. Kazzabat qawmu lootin binnuzur
 34. Innaa arsalnaa ‘alaihim haasiban illaaa aala Lootin najjainaahum bisahar
 35. Ni’matan min ‘indinaa; kazaalika najzee man shakar
 36. Wa laqad anzarahum batshatanaa fatamaaraw binnuzur
 37. Wa laqad raawadoohu ‘andaifeehee fatamasnaaa a’yunahum fazooqoo ‘azaabee wa nuzur
 38. Wa laqad sabbahahum bukratan ‘azaabun mustaqirr
 39. Fazooqoo ‘azaabee wa nuzur
 40. Wa laqad yassarnal Qur’aana liz zikri fahal min muddakir
 41. Wa laqad jaaa’a Aala Fir’awnan nuzur
 42. Kazzaboo bi Aayaatinaa kullihaa fa akhaznaahum akhza ‘azeezim muqtadir
 43. ‘A kuffaarukum khairun min ulaaa’ikum am lakum baraaa’atun fiz Zubur
 44. Am yaqooloona nahnu jamee’un muntasir
 45. Sa yuhzamul jam’u wa yuwalloonad dubur
 46. Balis Saa’atu maw’iduhum was Saa’atu adhaa wa amarr
 47. Innal mujrimeena fee dalaalinw wa su’ur
 48. Yawma yus-haboona fin Naari ‘alaa wujoohihim zooqoo massa saqar
 49. Innaa kulla shai’in khalaqnaahu bi qadar
 50. Wa maaa amrunaaa illaa waahidatun ka lamhin bil basar
 51. Wa laqad ahlaknaaa ashyaa’akum fahal min muddakir
 52. Wa kullu shai’in fa’aloohu fiz Zubur
 53. Wa kullu sagheerinw wa kabeerin mustatar
 54. Innal muttaqeena fee jannaatinw wa nahar
 55. Fee maq’adi sidqin ‘inda Maleekin Muqtadir

 

55. Surah Ar-Rahman

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Ar Rahmaan
 2. ‘Allamal Quran
 3. Khalaqal insaan
 4. ‘Allamahul bayaan
 5. Ashshamsu walqamaru bihusbaan
 6. Wannajmu washshajaru yasjudan
 7. Wassamaaa’a rafa’ahaa wa wada’al Meezan
 8. Allaa tatghaw fil meezaan
 9. Wa aqeemul wazna bilqisti wa laa tukhsirul meezaan
 10. Wal arda wada’ahaa lilanaam
 11. Feehaa faakihatunw wan nakhlu zaatul akmaam
 12. Walhabbu zul ‘asfi war Raihaan
 13. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan
 14. Khalaqal insaana min salsaalin kalfakhkhaar
 15. Wa khalaqal jaaan mim maarijim min naar
 16. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan
 17. Rabbul mashriqayni wa Rabbul maghribayn
 18. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan
 19. Marajal bahrayni yalta qiyaan
 20. Bainahumaa barzakhul laa yabghiyaan
 21. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan
 22. Yakhruju minhumal lu ‘lu u wal marjaan
 23. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan
 24. Wa lahul jawaaril mun sha’aatu fil bahri kal a’laam
 25. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 26. Kullu man ‘alaihaa faan
 27. Wa yabqaa wajhu rabbika zul jalaali wal ikraam
 28. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 29. Yas’aluhoo man fissamaawaati walard; kulla yawmin huwa fee shaan
 30. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 31. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalaan
 32. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 33. Yaa ma’sharal jinni wal insi inis tata’tum an tanfuzoo min aqtaaris samaawaati wal ardi fanfuzoo; laa tanfuzoona illaa bisultaan
 34. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 35. Yursalu ‘alaikumaa shuwaazum min naarinw-wa nuhaasun falaa tantasiraan
 36. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 37. Fa-izan shaqqatis samaaa’u fakaanat wardatan kaddihaan
 38. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 39. Fa-yawma’izil laa yus’alu ‘an zambiheee insunw wa laa jaann
 40. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 41. Yu’raful mujrimoona biseemaahum fa’yu’khazu binna waasi wal aqdaam
 42. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 43. Haazihee jahannamul latee yukazzibu bihal mujrimoon
 44. Yatoofoona bainahaa wa baina hameemim aan
 45. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 46. Wa liman khaafa maqaama rabbihee jannataan
 47. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 48. Zawaataaa afnaan
 49. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 50. Feehimaa ‘aynaani tajriyaan
 51. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 52. Feehimaa min kulli faakihatin zawjaan
 53. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 54. Muttaki’eena ‘alaa furushim bataaa’inuhaa min istabraq; wajanal jannataini daan
 55. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 56. Feehinna qaasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wa laa jaaann
 57. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 58. Ka annahunnal yaaqootu wal marjaan
 59. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 60. Hal jazaaa’ul ihsaani illal ihsaan
 61. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 62. Wa min doonihimaa jannataan
 63. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 64. Mudhaaammataan
 65. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 66. Feehimaa ‘aynaani nad daakhataan
 67. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 68. Feehimaa faakihatunw wa nakhlunw wa rummaan
 69. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 70. Feehinna khairaatun hisaan
 71. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 72. Hoorum maqsooraatun fil khiyaam
 73. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 74. Lam yatmis hunna insun qablahum wa laa jaaann
 75. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 76. Muttaki’eena ‘alaa rafrafin khudrinw wa ‘abqariyyin hisaan
 77. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 78. Tabaarakasmu Rabbika Zil-Jalaali wal-Ikraam

 

56. Surah Al-Waqiah

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Izaa waqa’atil waaqi’ah
 2. Laisa liwaq’atihaa kaazibah
 3. Khafidatur raafi’ah
 4. Izaa rujjatil ardu rajjaa
 5. Wa bussatil jibaalu bassaa
 6. Fakaanat habaaa’am mumbassaa
 7. Wa kuntum azwaajan salaasah
 8. Fa as haabul maimanati maaa as haabul maimanah
 9. Wa as haabul mash’amati maaa as haabul mash’amah
 10. Wassaabiqoonas saabiqoon
 11. Ulaaa’ikal muqarraboon
 12. Fee Jannaatin Na’eem
 13. Sullatum minal awwaleen
 14. Wa qaleelum minal aa khireen
 15. ‘Alaa sururim mawdoonah
 16. Muttaki’eena ‘alaihaa mutaqabileen
 17. Yatoofu ‘alaihim wildaa num mukhalladoon
 18. Bi akwaabinw wa abaareeq, wa kaasim mim ma’een
 19. Laa yusadda’oona ‘anhaa wa laa yunzifoon
 20. Wa faakihatim mimmaa yatakhaiyaroon
 21. Wa lahmi tairim mimmaa yashtahoon
 22. Wa hoorun’een
 23. Ka amsaalil lu’lu’il maknoon
 24. Jazaaa’am bimaa kaanoo ya’maloon
 25. Laa yasma’oona feehaa laghwanw wa laa taaseemaa
 26. Illaa qeelan salaaman salaamaa
 27. Wa as haabul yameeni maaa as haabul Yameen
 28. Fee sidrim makhdood
 29. Wa talhim mandood
 30. Wa zillim mamdood
 31. Wa maaa’im maskoob
 32. Wa faakihatin kaseerah
 33. Laa maqtoo’atinw wa laa mamnoo’ah
 34. Wa furushim marfoo’ah
 35. Innaaa anshaanaahunna inshaaa’aa
 36. Faja’alnaahunna abkaaraa
 37. ‘Uruban atraabaa
 38. Li as haabil yameen
 39. Sullatum minal awwa leen
 40. Wa sullatum minal aakhireen
 41. Wa as haabush shimaali maaa as haabush shimaal
 42. Fee samoominw wa hameem
 43. Wa zillim miny yahmoom
 44. Laa baaridinw wa laa kareem
 45. Innahum kaanoo qabla zaalika mutrafeen
 46. Wa kaanoo yusirroona ‘alal hinsil ‘azeem
 47. Wa kaanoo yaqooloona a’izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw wa izaaman’ainnaa lamab’oosoon
 48. Awa aabaaa’unal awwaloon
 49. Qul innal awwaleena wal aakhireen
 50. Lamajmoo’oona ilaa meeqaati yawmim ma’loom
 51. summa innakum ayyuhad daaalloonal mukazziboon
 52. La aakiloona min shaja rim min zaqqoom
 53. Famaali’oona minhal butoon
 54. Fashaariboona ‘alaihi minal hameem
 55. Fashaariboona shurbal heem
 56. Haazaa nuzuluhum yawmad deen
 57. Nahnu khalaqnaakum falaw laa tusaddiqoon
 58. Afara’aytum maa tumnoon
 59. ‘A-antum takhluqoo nahooo am nahnul khaaliqoon
 60. Nahnu qaddarnaa baina kumul mawta wa maa nahnu bimasbooqeen
 61. ‘Alaaa an nubaddila amsaalakum wa nunshi’akum fee maa laa ta’lamoon
 62. Wa laqad ‘alimtumun nash atal oolaa falaw laa tazakkaroon
 63. Afara’aytum maa tahrusoon
 64. ‘A-antum tazra’oonahooo am nahnuz zaari’ooon
 65. Law nashaaa’u laja’al naahu hutaaman fazaltum tafakkahoon
 66. Innaa lamughramoon
 67. Bal nahnu mahroomoon
 68. Afara’aytumul maaa’allazee tashraboon
 69. ‘A-antum anzaltumoohu minal muzni am nahnul munziloon
 70. Law nashaaa’u ja’alnaahu ujaajan falaw laa tashkuroon
 71. Afara’aytumun naaral latee tooroon
 72. ‘A-antum anshaatum shajaratahaaa am nahnul munshi’oon
 73. Nahnu ja’alnaahaa tazkira tanw wa mataa’al lilmuqween
 74. Fasabbih bismi Rabbikal ‘azeem
 75. Falaa uqsimu bimaawaa qi’innujoom
 76. Wa innahoo laqasamul lawta’lamoona’azeem
 77. Innahoo la quraanun kareem
 78. Fee kitaabim maknoon
 79. Laa yamassuhooo illal mutahharoon
 80. Tanzeelum mir Rabbil’aalameen
 81. Afabihaazal hadeesi antum mudhinoon
 82. Wa taj’aloona rizqakum annakum tukazziboon
 83. Falaw laaa izaa balaghatil hulqoom
 84. Wa antum heena’izin tanzuroon
 85. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum wa laakil laa tubsiroon
 86. Falaw laaa in kuntum ghaira madeeneen
 87. Tarji’oonahaaa in kuntum saadiqeen
 88. Fa ammaaa in kaana minal muqarrabeen
 89. Farawhunw wa raihaa nunw wa jannatu na’eem
 90. Wa ammaaa in kaana min as haabil yameen
 91. Fasalaamul laka min as haabil yameen
 92. Wa ammaaa in kaana minal mukazzibeenad daaalleen
 93. Fanuzulum min hameem
 94. Wa tasliyatu jaheem
 95. Inna haaza lahuwa haqqul yaqeen
 96. Fasabbih bismi rabbikal ‘azeem

 

 

57. Surah Al-Hadid

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Sabbaha lillaahi maa fissamaawaati wal ardi wa Huwal ‘Azeezul Hakeem
 2. Lahoo mulkus samaawaati wal ardi yuhyee wa yumeetu wa Huwa ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 3. Huwal Awwalu wal’Aakhiru waz Zaahiru wal Baatinu wa huwa bikulli shai’in Aleem
 4. Huwal lazee khalaqas samaawaati wal arda fee sittati ayyaamin summas tawaa ‘alal ‘Arsh; ya’lamu maa yaliju filardi wa maa yakhruju minhaa wa maa yanzilu minas samaaa’i wa maa ya’ruju feeha wa Huwa ma’akum ayna maa kuntum; wallaahu bimaa ta’maloona Baseer
 5. Lahoo mulkus samaawaati wal ard; wa ilal laahi turja’ul umoor
 6. Yoolijul laila fin nahaari wa yoolijun nahaara fil lail; wa Huwa ‘Aleemum bizaatis sudoor
 7. Aaaminoo billaahi wa Rasoolihee wa anfiqoo mimmaa ja’alakum mustakh lafeena feehi fallazeena aamanoo minkum wa anfaqoo lahum ajrun kabeer
 8. Wa maa lakum laa tu’minoona billaahi war Rasoolu yad’ookum li tu’minoo bi Rabbikum wa qad akhaza meesaaqakum in kuntum mu’mineen
 9. Huwal lazee yunazzilu ‘alaa ‘abdiheee Aayaatim baiyinaatil liyukhrijakum minaz zulumaati ilan noor; wa innal laaha bikum la Ra’oofur Raheem
 10. Wa maa lakum allaa tunfiqoo fee sabeelil laahi wa lillaahi meeraasus samaawaati wal-ard; laa yastawee minkum man anfaqa min qablil fat-hi wa qaatal; ulaaa’ika a’zamu darajatam minal lazeena anfaqoo min ba’du wa qaataloo; wa kullanw wa’ad allaahul husnaa; wallaahu bimaa ta’maloona Khabeer
 11. Man zal lazee yuqridul laaha qardan hasanan fa yudaa’ifahoo lahoo wa lahooo ajrun kareem
 12. Yawma taral mu’mineena walmu’minaati yas’aa nooruhum baina aydeehim wa bi aymaanihim bushraakumul yawma jannaatun tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feeha; zaalika huwal fawzul ‘azeem
 13. Yawma yaqoolul munaafiqoona walmunaafiqaatu lil lazeena aamanu unzuroonaa naqtabis min noorikum qeelarji’oo waraaa’akum faltamisoo nooran faduriba bainahum bisooril lahoo baabun, baatinuhoo feehir rahmatu wa zaahiruhoo min qibalihi-‘azaab
 14. Yunaadoonahum alam nakum ma’akum qaaloo balaa wa laakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaaniyyu hatta jaaa’a amrul laahi wa gharrakum billaahil gharoor
 15. Fal Yawma laa yu’khazu minkum fidyatunw wa laa minal lazeena kafaroo; ma’waakumun Naaru hiya maw laakum wa bi’sal maseer
 16. Alam ya’ni lil lazeena aamanooo an takhsha’a quloobuhum lizikril laahi wa maa nazala minal haqqi wa laa yakoonoo kallazeena ootul Kitaaba min qablu fataala ‘alaihimul amadu faqasat quloobuhum wa kaseerum minhum faasiqoon
 17. I’lamooo annal laaha yuhyil arda ba’da mawtihaa; qad baiyannaa lakumul Aayaati la’allakum ta’qiloon
 18. Innal mussaddiqeena wal mussaddiqaati wa aqradul laaha qardan hassanany yudaa’afu lahum wa lahum ajrun kareem
 19. Wallazeena aamanoo billaahi wa Rusuliheee ulaaa’ika humus siddeeqoon; wash shuhadaaa’u ‘inda Rabbihim lahum ajruhum wa nooruhum; wallazeena kafaroo wa kazzaboo bi aayaatinaaa ulaaa’ika As haabul jaheem
 20. I’lamooo annamal hayaa tud dunyaa la’ibunw wa lahwunw wa zeenatunw wa tafaakhurum bainakum wa takaasurun fil amwaali wal awlaad, kamasali ghaisin a’jabal kuffaara nabaatuhoo summa yaheeju fataraahu musfaaran summa yakoonu hutaamaa; wa fil aakhirati ‘azaabun shadeedunw wa magh firatum minal laahi wa ridwaan; wa mal haiyaa tuddun yaaa illaa mataa’ul ghuroor
 21. Saabiqooo ilaa maghfiratim mir Rabbikum wa jannatin ‘arduhaa ka-‘ardis samaaa’i wal ardi u’iddat lillazeena aamanoo billaahi wa Rusulih; zaalika fadlul laahi yu’teehi many yashaaa’; wal laahu zul fadlil ‘azeem
 22. Maaa asaaba min museebatin fil ardi wa laa feee anfusikum illaa fee kitaabim min qabli an nabra ahaa; innaa zaalika ‘alal laahi yaseer
 23. Likailaa ta’saw ‘alaa maa faatakum wa laa tafrahoo bimaaa aataakum; wallaahu laa yuhibbu kulla mukhtaalin fakhoor
 24. Allazeeena yabkhaloona wa yaamuroonan naasa bil bukhl; wa many yatawalla fa innal laaha Huwal Ghaniyyul Hameed
 25. Laqad arsalnaa Rusulanaa bilbaiyinaati wa anzalnaa ma’ahumul Kitaaba wal Meezaana liyaqooman naasu bilqist, wa anzalnal hadeeda feehi baasun shadeedunw wa manaafi’u linnaasi wa liya’lamal laahu many yansuruhoo wa Rusulahoo bilghaib; innal laaha Qawiyyun ‘Azeez
 26. Wa laqad arsalnaa Noohanw wa Ibraaheema wa ja’alnaa fee zurriyyatihiman nubuwwata wal Kitaaba faminhum muhtad; wa kaseerum minhum faasiqoon
 27. Summa qaffainaa ‘alaa aasaarihim bi Rusulinaa wa qaffainaa bi ‘Eesab ni Maryama wa aatainaahul Injeela wa ja’alnaa fee quloobil lazeenat taba’oohu ra’fatanw wa rahmatanw rahbaaniyyatan ibtada’ooha maa katabnaahaa ‘alaihim illab tighaaa’a ridwaanil laahi famaa ra’awhaa haqqa ri’aayatihaa; fa aatainal lazeena aamanoo minhum ajrahum; wa kaseerum minhum faasiqoon
 28. Yaaa ayyuhal lazeena aamaanut taqullaaha wa aaminoo bi Rasoolihee yu’tikum kiflaini mir rahmatihee wa yaj’al lakum nooran tamshoona bihee wa yaghfir lakum; wallaahu Ghafoorur Raheem
 29. Li’alla ya’lama Ahlul kitaabi allaa yaqdiroona ‘alaa shai’in min fadlil laahi wa annal fadla bi Yadil laahi yu’teehi many yashaaa’; wallaahu Zul fadilil ‘azeem (End Juz 27)

 

58. Surah Al-Mujadilah

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Qad sami’al laahu qawlal latee tujaadiluka fee zawjihaa wa tashtakeee ilal laahi wallaahu yasma’u tahaawurakumaa; innal laaha samee’um baseer
 2. Allazeena yuzaahiroona minkum min nisaaa’ihim maa hunnaa ummahaatihim in ummahaatuhum illal laaa’ee waladnahum; wa innaahum la yaqooloona munkaram minal qawli wa zooraa; wa innal laaha la’afuwwun ghafoor
 3. Wallazeena yuzaahiroona min nisaaa’ihim summa ya’oodoona limaa qaaloo fatahreeru raqabatim min qabli any-yatamaaassaa; zaalikum too’azoona bih; wallaahu bimaa ta’maloona khabeer
 4. Famal lam yajid fa siyaamu shahraini mutataabi’ayni min qabli any-yatamaaassaa famal lam yastati’ fa-it’aamu sitteena miskeena; zaalika litu’minoo billaahi wa rasoolih’wa tilka hudoodul laah; wa lilkaafireena ‘azaabun aleem
 5. Innal lazeena yuhaaaddoonal laaha wa Rasoolahoo kubitoo kamaa kubital lazeena min qablihim; wa qad anzalnaaa aayaatim baiyinaat; wa lilkaa fireena ‘azaabum muheen
 6. Yawma yab’asuhumul laahu jamee’an fayunabbi’uhum bimaa ‘amiloo; ahsaahul laahu wa nasooh; wallaahu ‘alaa kulli shai’in shaheed
 7. Alam tara annal laaha ya’lamu maa fis samaawaati wa maa fil ardi maa yakoonu min najwaa salaasatin illaa Huwa raabi’uhum wa laa khamsatin illaa huwa saadisuhum wa laaa adnaa min zaalika wa laaa aksara illaa huwa ma’ahum ayna, maa kaanoo summa yunabbi’uhum bimaa ‘amiloo yawmal qiyaamah; innal laaha bikulli shai’in aleem
 8. Alam tara ilal lazeena nuhoo ‘anin najwaa summa ya’oodoona limaa nuhoo ‘anhu wa yatanaajawna bil ismi wal’udwaani wa ma’siyatir rasooli wa izaa jaaa’ooka haiyawka bimaa lam yuhai yika bihil laahu wa yaqooloona fee anfusihim law laa yu’azzibunal laahu bimaa naqool; hasbuhum jahannnamu yaslawnahaa fabi’sal maseer
 9. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo izaa tanaajaytum falaa tatanaajaw bil ismi wal ‘udwaani wa ma’siyatir rasooli wa tanaajaw bil birri wattaqwaa wattaqul laahal lazeee ilaihi tuhsharoon
 10. Innaman najwaa minash shaitaani liyahzunal lazeena aamanoo wa laisa bidaaarrihim shai’an illaa bi-iznil laah; wa ‘alal laahi falyatawakkalil mu’minoon
 11. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo izaa qeela lakum tafassahoo fil majaalisi fafsahoo yafsahil laahu lakum wa izaa qeelan shuzoo fanshuzoo yarfa’il laahul lazeena aamanoo minkum wallazeena ootul ‘ilma darajaat; wallaahu bimaa ta’maloona khabeer
 12. Yaaa ayyuhal lazeena aamanooo izaa naajitumur Rasoola faqaddimoo baina yadai najwaakum sadaqah; zaalika khairul lakum wa athar; fa il lam tajidoo fa innal laaha ghafoorur Raheem
 13. ‘A-ashfaqtum an tuqaddimoo baina yadai najwaakum sadaqaat; fa-iz lam taf’aloo wa taabal laahu ‘alaikum fa aqeemus Salaata wa aatuz Zakaata wa atee’ul laaha wa rasoolah; wallaahu khabeerum bimaa ta’maloon
 14. Alam tara ilal lazeena tawallaw qawman ghadibal laahu ‘alaihim maa hum minkum wa laa minhum wa yahlifoona ‘alal kazibi wa hum ya’lamoon
 15. A’addal laahu lahum ‘azaaban shadeedan innahum saaa’a maa kaanoo ya’maloon
 16. Ittakhazooo aymaanahum junnatan fasaddoo ‘an sabeelil laahi falahum ‘azaabum muheen
 17. Lan tughniya ‘anhum amwaaluhum wa laaa awladuhum minal laahi shai’aa; ulaaa ‘ika As haabun Naari hum feehaa khaalidoon
 18. Yawma yab’asuhumul laahujamee’an fa yahlifoona lahoo kamaa yahlifoona lakum wa yahsaboona annahum ‘alaa shai’; alaaa innahum humul kaaziboon
 19. Istahwaza ‘alaihimush shaitaanu fa ansaahum zikral laah; ulaaa’ika hizbush shaitaaan; alaaa innaa hizbash shaitaani humul khaasiroon
 20. Innal lazeena yuhaaaddoonal laaha wa Rasoolahooo ulaaa’ika fil azalleen
 21. Katabal laahu la aghlibanna ana wa Rusulee; innal laaha qawiyyun ‘Azeez
 22. Laa tajidu qawmany yu’minoona billaahi wal yawmil aakhiri yuwaaaddoona man haaaddal laaha wa Rasoolahoo wa law kaanooo aabaaa’ahum aw abnaaa’ahum aw ikhwaa nahum aw ‘asheeratahum; ulaaa’ika kataba fee quloobihi mul eemaana wa ayyadahum biroohimminhu wa yudkhilu hum jannatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa; radiyal laahu ‘anhum wa radoo ‘anhu; ulaaa ‘ika hizbul laah; alaaa inna hizbal laahi humul muflihoon

59. Surah Al-Hashr

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Sabbaha lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardi wa Huwal ‘Azeezul Hakeem
 2. Huwal lazeee akharajal lazeena kafaroo min ahlil kitaabi min diyaarihim li awwalil Hashr; maa zanantum any yakhrujoo wa zannooo annahum maa ni’atuhum husoonuhum minal laahi faataahumul laahu min haisu lam yahtasiboo wa qazafa fee quloobihimur ru’ba yukhriboona bu yootahum bi aydeehim wa aydil mu’mineena fa’tabiroo yaaa ulil absaar
 3. Wa law laaa an katabal laahu ‘alaihimul jalaaa’a la’azzabahum fid dunyaa wa lahum fil Aakhirati ‘azaabun Naar
 4. Zaalika bi annahum shaaqqul laaha wa Rasoolahoo wa many yushaaaqqil laaha fa innal laaha shadeedul-‘iqaab
 5. Maa qata’tum mil leenatin aw taraktumoohaa qaaa’imatan’alaaa usoolihaa fabi iznil laahi wa liyukhziyal faasiqeen
 6. Wa maaa afaaa’al laahu ‘alaaa Rasoolihee minhum famaaa awjaftum ‘alaihi min khailiinw wa laa rikaabinw wa laakinnal laaha yusallitu Rusulahoo ‘alaa many yashaaa’; wallaahu ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 7. Maaa afaaa’al laahu ‘alaa Rasoolihee min ahlil quraa falillaahi wa lir Rasooli wa lizil qurbaa wal yataamaa walmasaakeeni wabnis sabeeli kai laa yakoona doolatam bainal aghniyaaa’i minkum; wa maaa aataakumur Rasoolu fakhuzoohu wa maa nahaakum ‘anhu fantahoo; wattaqul laaha innal laaha shadeedul-‘iqaab
 8. Lilfuqaraaa’il Muhaaji reenal lazeena ukhrijoo min diyaarihim wa amwaalihim yabtaghoona fadlam minal laahi wa ridwaananw wa yansuroonal laaha wa Rasoolah; ulaaa’ika humus saadiqoon
 9. Wallazeena tabawwa’ud daara wal eemaana min qablihim yuhibboona man haajara ilaihim wa laa yajidoona fee sudoorihim haajatam mimmaa ootoo wa yu’siroona ‘alaa anfusihim wa law kaana bihim khasaasah; wa many yooqa shuhha nafsihee fa ulaaa’ika humul muflihoon
 10. Wallazeena jaaa’oo min ba’dihim yaqooloona Rabbanagh fir lanaa wa li ikhwaani nal lazeena sabqoonaa bil eemaani wa laa taj’al fee quloobinaa ghillalil lazeena aamanoo rabbannaaa innaka Ra’oofur Raheem
 11. Alam tara ilal lazeena naafaqoo yaqooloona li ikhwaanihimul lazeena kafaroo min ahlil kitaabi la’in ukhrijtum lanakhrujanna ma’akum wa laa nutee’u feekum ahadan abadanw-wa in qootiltum lanansuran nakum wallaahu yashhadu innahum lakaaziboon
 12. La’in ukhrijoo laa yakhrujoona ma’ahum wa la’in qootiloo laa yansuroonahum wa la’in nasaroohum la yuwallunnal adbaara summa laa yunsaroon
 13. La antum ashaddu rahbatan fee sudoorihim minal laah; zaalika bi annahum qawmul laa yafqahoon
 14. Laa yuqaatiloonakum jamee’an illaa fee quram muhas sanatin aw minw waraaa’i judur; baasuhum bainahum shadeed; tahsabuhum jamee’anw-wa quloobuhum shatta; zaalika biannahum qawmul laa ya’qiloon
 15. Kamasalil lazeena min qablihim qareeban zaaqoo wabaala amrihim wa lahum ‘azaabun aleem
 16. Kamasalish shaitaani izqaala lil insaanik fur falammaa kafara qaala innee bareee’um minka inneee akhaaful laaha rabbal ‘aalameen
 17. Fakaana ‘aaqibatahumaaa annahumaa fin naari khaalidaini feehaa; wa zaalika jazaaa’uz zaalimeen
 18. Yaaa ayyuhal lazeena aamanut taqul-laaha; waltanzur nafsum maa qaddamat lighadiw wattaqual laah; innal laaha khabeerum bimaa ta’maloon
 19. Wa laa takoonoo kallazeena nasul laaha fa ansaahum anfusahum; ulaaa’ika humul faasiqoon
 20. Laa yastaweee as-haabun naari wa ashaabul jannah; as haabul jannati humul faaa’izoon
 21. Law anzalnaa haazal quraana ‘alaa jabilil lara aytahoo khaashi’am muta saddi’am min khashiyatil laah; wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaroon
 22. Huwal-laahul-lazee laaa Ilaaha illaa Huwa ‘Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Raheem
 23. Huwal-laahul-lazee laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Quddoosus-Salaamul Muminul Muhaiminul-‘aAzeezul Jabbaarul-Mutakabbir; Subhaanal laahi ‘Ammaa yushrikoon
 24. Huwal Laahul Khaaliqul Baari ‘ul Musawwir; lahul Asmaaa’ul Husnaa; yusabbihu lahoo maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal ‘Azeezul Hakeem

 

60. Surah Al-Mumtahanah

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yaa ayyuhal lazeena aamanoo laa tattakhizoo ‘aduwwee wa ‘aduwaakum awliyaaa’a tulqoona ilaihim bilmawaddati wa qad kafaroo bima jaaa’akum minal haqq, yukhrijoonar Rasoola wa iyyaakum an tu’minoo billaahi rabbikum in kuntum kharajtum jihaadan fee sabeelee wabtighaaa’a mardaatee; tusirroona ilaihim bilma waddati wa ana a’alamu bimaaa akhfaitum wa maaa a’lantum; wa many yaf’alhu minkum faqad dalla sawaaa’as sabeel
 2. Iny yasqafookum yakoonoo lakum a’daaa’anw wa yabsutooo ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bissooo’i wa waddoo law takfuroon
 3. Lan tanfa’akum arhaamukum wa laaa awlaadukum; yawmal qiyaamati yafsilu bainakum; wallaahu bimaa ta’maloona baseer
 4. Qad kaanat lakum uswatun hasanatun feee Ibraaheema wallazeena ma’ahoo iz qaaloo liqawmihim innaa bura ‘aaa’u minkum wa mimmaa ta’budoona min doonil laahi kafarnaa bikum wa badaa bainanaa wa bainakumul ‘adaawatu wal baghdaaa’u abadan hattaa tu’minoo billaahi wahdahooo illaa qawla Ibraheema li abeehi la astaghfiranna laka wa maaa amliku laka minal laahi min shai; rabbanaa ‘alaika tawakkalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal maseer
 5. Rabbana laa taj’alnaa fitnatal lillazeena kafaroo waghfir lanaa rabbanaa innaka antal azeezul hakeem
 6. Laqad kaana lakum feehim uswatunhasanatul liman kaana yarjul laaha wal yawmal aakhir; wa many yatawalla fa innal laaha huwal ghaniyyul hameed
 7. Asal laahu any yaj’ala bainakum wa bainal lazeena ‘aadaitum minhum mawaddah; wallahu qadeer; wallahu ghafoorur raheem
 8. Laa yanhaakumul laahu ‘anil lazeena lam yuqaatilookum fid deeni wa lam yukhrijookum min diyaarikum an tabarroohum wa tuqsitooo ilaihim; innal laaha yuhibbul muqsiteen
 9. Innamaa yanhaakumul laahu ‘anil lazeena qaatalookum fid deeni wa akhrajookum min diyaarikum wa zaaharoo ‘alaa ikhraajikum an tawallawhum; wa many yatawallahum fa ulaaa’ika humuz zaalimoon
 10. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo izaa jaaa’akumul mu’minaatu muhaajiraatin famtahinoo hunn; Allaahu a’lamu bi eemaani hinn; fa in ‘alimtumoo hunna mu’minaatin falaa tarji’oo hunna ilal kuffaar; laa hunna hillul lahum wa laa hum yahilloona lahunna wa aatoohum maa anfaqoo wa laa junaaha ‘alaikum an tankihoohunna izaaa aataitumoohunna ujoorahunn; wa laa tumsikoo bi ‘isamil kawaafir; was’aloo maaa anfaqtum walyas’aloo maaa anfaqoo; zaalikum hukmul laahi yahkumu bainakum; wallaahu ‘aleemun hakeem
 11. Wa in faatakum shai’un min azwaajikum ilal kuffaari fa ‘aaqabtum fa aatul lazeena zahabat azwaajuhum misla maaa anfaqoo; wattaqul laahal lazeee antum bihee mu’minoon
 12. Yaaa ayyuhan nabbiyyu izaa jaaa’akal mu’minaatu yubaayigh’naka ‘alaaa allaa yushrikna billaahi shai ‘anw wa laa yasriqna wa laa yazneena wa laa yaqtulna awlaadahunna wa laa ya’teena bibuhtaaniny yaftaree nahoo baina aydeehinna wa arjulihinna wa laa ya’seenaka fee ma’roofin fa baayigh’ hunna wastaghfir lahunnalla hunn allaah; innallaaha ghafoorur raheem
 13. Yaaa ayyuhal lazeena amanoo laa tatawallaw qawman ghadibal laahu ‘alaihim qad ya’isoo minal aakhirati kamaa ya’isal kuffaaru min as haabil quboor

 

61. Surah As-Saff

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Sabbaha lillaahi maa fisamaawaati wa maa fil ardi wa huwal ‘Azeezul Hakeem
 2. Yaa ayyuhal lazeena aamanoo lima taqooloona maa laa taf’aloon
 3. Kabura maqtan ‘indal laahi an taqooloo maa laa taf’aloon
 4. Innal laaha yuhibbul lazeena yuqaatiloona fee sabeelihee saffan ka annahum bunyaanum marsoos
 5. Wa iz qaala Moosa liqawmihee yaa qawmi lima tu’zoonanee wa qat ta’lamoona annee Rasoolul laahi ilaikum falammaa zaaghooo azaaghal laahu quloobahum; wallaahu laa yahdil qawmal faasiqeen
 6. Wa iz qaala ‘Eesab-nu-Maryama yaa Banee Israaa’eela innee Rasoolul laahi ilaikum musaddiqal limaa baina yadayya minat Tawraati wa mubashshiram bi Rasooliny yaatee mim ba’dis muhooo Ahmad; falammaa jaaa’ahum bil baiyinaati qaaloo haazaa sihrum mubeen
 7. Wa man azlamu mimma nif taraa ‘alal laahil kaziba wa huwa yad’aaa ilal Islaam; wallaahu laa yahdil qawmaz zaalimeen
 8. Yureedoona liyutfi’oo nooral laahi bi afwaahihim wallaahu mutimmu noorihee wa law karihal kaafiroon
 9. Huwal lazee arsala Rasoolahoo bilhudaa wa deenil haqqi liyuzhirahoo ‘alad deeni kullihee wa law karihal mushrikoon
 10. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo hal adullukum ‘alaa tijaaratin tunjeekum min ‘azaabin aleem
 11. Tu’minoona billaahi wa Rasoolihee wa tujaahidoona fee sabeelil laahi bi amwaalikum wa anfusikum; zaalikum khairul lakum in kuntum ta’lamoon
 12. Yaghfir lakum zunoobakum wa yudkhilkum Jannaatin tajree min tahtihal anhaaru wa masaakina taiyibatan fee Jannaati ‘Adn; zaalikal fawzul ‘Azeem
 13. Wa ukhraa tuhibboonahaa nasrum minal laahi wa fat hun qareeb; wa bashshiril mu ‘mineen
 14. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo koonooo ansaaral laahi kamaa qaala ‘Eesab-nu-Maryama lil Hawaariyyeena man ansaareee ilal laah; qaalal Hawaariyyoona nahnu ansaa rul laahi fa aamanat taaa’ifatum mim Banee Israaa’eela wa kafarat taaa’ifatun fa ayyadnal lazeena aamanoo ‘alaa ‘aduwwihim fa asbahoo zaahireen

 

62. Surah Al-Jumua

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yusabbihu lilaahi maa fis samaawaati wa maa fil ardil Malikil Quddoosil ‘Azeezil Hakeem
 2. Huwal lazee ba’asa fil ummiyyeena Rasoolam min hum yatloo ‘alaihim aayaatihee wa yuzakkeehim wa yu’allimuhumul Kitaaba wal Hikmata wa in kaanoo min qablu lafee dalaalim mubeen
 3. Wa aakhareena minhum lammaa yalhaqoo bihim wa huwal ‘azeezul hakeem
 4. Zaalika fadlul laahi yu’teehi many-yashaaa; wallaahu zul fadlil ‘azeem
 5. Masalul lazeena hum milut tawraata summa lam yahmiloohaa kamasalil himaari yah milu asfaaraa; bi’sa masalul qawmil lazeena kaazzaboo bi aayaatil laah; wallaahu laa yahdil qawmazzaalimeen
 6. Qul yaaa ayyuhal lazeena haadoo in za’amtum annakum awliyaaa’u lilaahi min doonin naasi fatamannawul mawta in kuntum saadiqeen
 7. Wa laa yatamannaw nahooo abadam bimaa qaddamat aydeehim; wallaahu ‘aleemum biz zaalimeen
 8. Qul innal mawtal lazee tafirroona minhu fa innahoo mulaaqeekum summa turaddoona ilaa ‘Aalimil Ghaibi wash shahaadati fa yunabbi’ukum bimaa kuntum ta’maloon
 9. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo izaa noodiya lis-Salaati miny yawmil Jumu’ati fas’aw ilaa zikril laahi wa zarul bai’; zaalikum khayrul lakum in kuntum ta’lamoon
 10. Fa-izaa qudiyatis Salaatu fantashiroo fil ardi wabtaghoo min fadlil laahi wazkurul laaha kaseeral la’allakum tuflihoon
 11. Wa izaa ra’aw tijaaratan aw lahwanin faddooo ilaihaa wa tarakooka qaaa’imaa; qul maa ‘indal laahi khairum minal lahwi wa minat tijaarah; wallaahu khayrur raaziqeen

63. Surah Al-Munafiqoon

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Izaa jaaa’akal munaafiqoona qaaloo nashhadu innaka la rasoolul laah; wallaahu ya’lamu innaka la rasooluhoo wallaahu yashhadu innal munaafiqeena lakaaziboon
 2. Ittakhazoo aymaanahum junnatan fasaddoo ‘an sabeelil laah; innahum saaa’a maa kaanoo ya’maloon
 3. Zaalika bi annahum aamanoo summa kafaroo fatubi’a ‘alaa quloobihim fahum laa yafqahoon
 4. Wa izaa ra aytahum tu’jibuka ajsaamuhum wa iny yaqooloo tasma’ liqawlihim ka’annahum khushubum musannadah; yahsaboona kulla saihatin ‘alaihim; humul ‘aduwwu fahzarhum; qaatalahumul laahu annaa yu’fakoon
 5. Wa izaa qeela lahum ta’aalaw yastaghfir lakum rasoolul laahi lawwaw ru’oo sahum wa ra aytahum yasuddoona wa hum mustakbiroon
 6. Sawaaa’un ‘alaihim as taghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lany yaghfiral laahu lahum; innal laaha laa yahdil qawmal faasiqeen
 7. Humul lazeena yaqooloona laa tunfiqoo ‘alaa man inda Rasoolil laahi hatta yanfaddoo; wa lillaahi khazaaa’ inus samaawaati wal ardi wa laakinnal munaafiqeena la yafqahoon
 8. Yaqooloona la’ir raja’naaa ilal madeenati la yukhrijannal a’azzu minhal azall; wa lillaahil ‘izzatu wa li Rasoolihee wa lilmu’mineena wa laakinnal munaafiqeena laa ya’lamoon
 9. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo la tulhikum amwaalukum wa laa awlaadukum ‘anzikril laah; wa mai-yaf’al zaalika fa-ulaaa’ika humul khaasiroon
 10. Wa anfiqoo mim maa razaqnaakum min qabli any-ya’tiya ahadakumul mawtu fa yaqoola rabbi law laaa akhkhartaneee ilaaa ajalin qareebin fa assaddaqa wa akum minassaaliheen
 11. Wa lany yu ‘akhkhiral laahu nafsan izaa jaaa’a ajaluhaa; wallaahu khabeerum bimaa ta’maloon

 

64. Surah At-Taghabun

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yusabbihu lillaahi maa fis samaawaati wa maa fil ardi lahul mulku wa lahul hamd, wa Huwa ‘alaa kulli shai ‘in Qadeer
 2. Huwal lazee khalaqakum faminkum kaafirunw wa min kum mu’min ; wallaahu bimaa ta’maloona Baseer
 3. Khalaqas samaawaati wal arda bilhaqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil maseer
 4. Ya’lamu maa fis samaawaati wal ardi wa ya’lamu maa tusirroona wa maa tu’linoon; wallaahu ‘Aleemum bizaatis sudoor
 5. Alam ya’tikum naba’ul lazeena kafaroo min qablu fazaaqoo wabaala amrihim wa lahum ‘azaabun aleem
 6. Zaalika bi annahoo kaanat ta’teehim  Rusuluhum bilbaiyinaati faqaaloo a basharuny yahdoonanaa fakafaroo  wa tawallaw; wastaghnal laah; wallaahu ghaniyyun hameed
 7. Za’amal lazeena kafarooo al-lany yub’asoo; qul balaa wa rabbee latub’asunna summa latunabba’unna bimaa ‘amiltum; wa zaalika ‘alal laahi yaseer
 8. Fa-aaminoo billaahi wa rasoolihee wannooril lazeee anzalnaa; wallaahu bima ta’maloona khabeer
 9. Yawma yajma’ukum li yawmil jam’i zaalika yawmut taghaabun; wa many-yumim billaahi wa ya’mal saalihany yukaffir ‘anhu sayyi aatihee wa yudkhilhu jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaaa abadaa; zaalikal fawzul ‘azeem
 10. Wallazeena kafaroo wa kazzaboo bi aayaaatinaaa ulaaa’ika ashaabun naari khaalideena feehaa wa bi’sal maseer
 11. Maaa asaaba mim musee batin illaa bi-iznil laah; wa many yu’mim billaahi yahdi qalbah; wallaahu bikulli shai’in Aleem
 12. Wa atee’ul laaha wa atee’ur Rasool; fa in tawallaitum fa innamaa ‘alaa Rasoolinal balaaghul mubeen
 13. Allaahu laaa ilaaha illaa Hoo; wa ‘alal laahi falyata wakkalil mu’minoon
 14. Yaaa ayyuhal lazeena aamanooo inna min azwaaji kum wa awlaadikum ‘aduwwal lakum fahzaroohum; wa in ta’foo wa tasfahoo wa taghfiroo fa innal laaha ghafoorur Raheem
 15. Innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitnah; wallaahu ‘indahooo ajrun ‘azeem
 16. Fattaqul laaha mastata’tum wasma’oo wa atee’oo wa anfiqoo khairal li anfusikum; wa many-yooqa shuh ha nafsihee fa-ulaaa’ika humul muflihoon
 17. In tuqridul laaha qardan hasanany yudaaifhu lakum wa yaghfir lakum; wallaahu Shakoorun Haleem
 18. ‘Aalimul-Ghaibi wash-shahaadatil ‘Azeezul Hakeem

 

65. Surah At-Talaq

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yaaa ayyuhan nabiyyu izaa tallaqtummun nisaaa’a fatalliqoohunna li’iddatihinna wa ahsul’iddata wattaqul laaha rabbakum; laa tukhri joohunna min bu-yootihinna wa laa yakhrujna illaaa any ya’teena bifaahishatim mubaiyinah; wa tilka hudoodul laah; wa many yata’adda hudoodal laahi faqad zalama nafsah; laa tadree la’allal laaha yuhdisu ba’dazaalika amraa
 2. Fa izaa balaghna ajalahunna fa amsikoohunna bima’roofin aw faariqoohunna bima’roofinw wa ashhidoo zawai ‘adlim minkum wa aqeemush shahaadata lillaah; zaalikum yoo’azu bihee man kaana yu’minu billaahi wal yawmil aakhir; wa many yattaqil laaha yaj’al lahoo makhrajaa
 3. Wa yarzuqhu min haisu laa yahtasib; wa many yatawakkal ‘alal laahi fahuwa hasbuh; innal laaha baalighu amrih; qad ja’alal laahu likulli shai’in qadraa
 4. Wallaaa’ee ya’isna minal maheedi min nisaaa ‘ikum inir tabtum fa’iddatuhunna salaasatu ashhurinw wallaaa’ee lam yahidn; wa ulaatul ahmaali ajaluhunna any yada’na hamlahun; wa many yattaqil laaha yaj’al lahoo min amrihee yusraa
 5. Zaalika amrul laahi anzalahoo ilaikum; wa many yattaqil laaha yukaffir ‘anhu saiyi aatihee wa yu’zim lahoo ajraa
 6. Askinoohunna min haisu sakantum minw wujdikum wa laa tudaaarroohunna litudaiyiqoo ‘alaihinn; wa in kunna ulaati hamlin fa anfiqoo ‘alaihinna hattaa yada’na hamlahunn; fain arda’na lakum fa aatoo hunna ujoorahunn; wa’tamiroo bainakum bima’roofinw wa in ta’aasartum fasaturdi’u lahooo ukhraa
 7. Liyunfiq zoo sa’atim min sa’atih; wa man qudira ‘alaihi rizquhoo falyunfiq mimmaaa aataahul laah; laa yukalliful laahu nafsan illaa maaa aataahaa; sa yaj’alul laahu ba’da’usriny yusraa
 8. Wa ka ayyim min qaryatin ‘atat ‘an amri Rabbihaa wa Rusulihee fahaasabnaahaa hisaaban shadeedanw wa ‘azzabnaahaa ‘azaaban nukraa
 9. Fazaaqat wabbala amrihaa wa kaana ‘aaqibatu amrihaa khusraa
 10. A’addal laahu lahum ‘azaaban shadeedan fattaqul laaha yaaa ulil albaab, allazeena aammanoo; qad anzalal laahu ilaikum zikraa
 11. Rasoolany yatloo ‘alaikum aayaatil laahi mubaiyinaatil liyukhrijal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati minaz zulumaati ilan noor; wa many yu’min billaahi wa ya’mal saalihany yudkhilhu jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa abadaa qad ahsanal laahu lahoo rizqaa
 12. Allaahul lazee khalaqa Sab’a Samaawaatinw wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita’lamooo annal laaha ‘alaa kulli shai’in Qadeerunw wa annal laaha qad ahaata bikulli shai’in ‘ilmaa

 

66. Surah At-Tahrim

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yaaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu maaa ahallal laahu laka tabtaghee mardaata azwaajik; wallaahu ghafoorur raheem
 2. Qad faradal laahu lakum tahillata aymaanikum; wallaahu mawlaakum wa huwal ‘aleemul hakeem
 3. Wa iz asarran nabiyyu ilaa ba’di azwaajihee hadeesan falammaa nabba at bihee wa azharahul laahu ‘alaihi ‘arrafa ba’dahoo wa a’rada ‘am ba’din falammaa nabba ahaa bihee qaalat man amba aka haaza qaala nabba aniyal ‘aleemul khabeer
 4. In tatoobaaa ilal laahi faqad saghat quloobukumaa wa in tazaaharaa ‘alaihi fa innal laaha huwa mawlaahu wa jibreelu wa saalihul mu’mineen; wal malaaa’ikatu ba’da zaalika zaheer
 5. ‘Asaa rabbuhooo in tallaqakunna anyyubdilahooo azwaajan khairam minkunna muslimaatim mu’minaatin qaanitaatin taaa’ibaatin ‘aabidaatin saaa’ihaatin saiyibaatinw wa abkaaraa
 6. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo qooo anfusakum wa ahleekum naaranw waqoodu han naasu wal hijaaratu ‘alaihaa malaaa’ikatun ghilaazun shidaadul laa ya’soonal laaha maa amarahum wa yaf’aloona maa yu’maroon
 7. Yaaa ayyuhal lazeena kafaroo la ta’tazirul yawma innamaa tujzawna maa kuntum ta’maloon
 8. Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo toobooo ilal laahi tawbatan nasoohan ‘asaa rabbukum any-yukaffira ‘ankum sayyi aatikum wa yudkhilakum jannaatin tajree min tahtihal anhaaru yawma laa yukhzil laahun nabiyya wallazeena aamanoo ma’ahoo nooruhum yas’aa baina aydeehim wa bi aymaanihim yaqooloona rabbanaaa atmim lanaa nooranaa waghfir lana innaka ‘alaa kulli shai’in qadeer
 9. Yaaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara walmunaa-fiqeena waghluz ‘alaihim; wa ma’waahum jahannamu wa bi’sal maseer
 10. Darabal laahu masalal lillazeena kafarum ra ata Noohinw wamra ata Loot, kaanataa tahta ‘abdaini min ‘ibaadinaa saalihaini fakhaanataahumaa falam yughniyaa ‘anhumaa minal laahi shai anw-wa qeelad khulan naara ma’ad Daakhileen
 11. Wa darabal laahu masalal lil lezeena aamanumra ata Fir’awn; iz qaalat rab bibni lee ‘indaka baitan fil jannati wa najjinee min Fir’awna wa ‘amalihee wa najjinee minal qawmiz zaalimeen
 12. Wa Maryamab nata ‘Imraanal lateee ahsanat farjahaa fanafakhnaa feehee mir roohinaa wa saddaqat bi kalimaati Rabbihaa wa Kutubihee wakaanat minal qaaniteen (End Juz 28)

 

67. Surah Al-Mulk

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Tabaarakal lazee biyadihil mulku wa huwa ‘alaa kulli shai-in qadeer
 2. Allazee khalaqal mawta walhayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu ‘amalaa; wa huwal ‘azeezul ghafoor
 3. Allazee khalaqa sab’a samaawaatin tibaaqam maa taraa fee khalqir rahmaani min tafaawut farji’il basara hal taraa min futoor
 4. Summar ji’il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khaasi’anw wa huwa haseer
 5. Wa laqad zaiyannas samaaa’ad dunyaa bimasaa beeha wa ja’alnaahaa rujoomal lish shayaateeni wa a’tadnaa lahum ‘azaabas sa’eer
 6. Wa lillazeena kafaroo bi rabbihim ‘azaabu jahannama wa bi’sal maseer
 7. Izaaa ulqoo feehaa sami’oo lahaa shaheeqanw wa hiya tafoor
 8. Takaadu tamayyazu minal ghaizz kullamaaa ulqiya feehaa fawjun sa alahum khazanatuhaaa alam ya’tikum nazeer
 9. Qaaloo balaa qad jaaa’anaa nazeerun fakazzabnaa wa qulnaa maa nazzalal laahu min shai in in antum illaa fee dalaalin kabeer
 10. Wa qaaloo law kunnaa nasma’u awna’qilu maa kunnaa feee as haabis sa’eer
 11. Fa’tarafoo bizambihim fasuhqal li as haabis sa’eer
 12. Innal lazeena yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratunw wa ajrun kabeer
 13. Wa asirroo qawlakum awijharoo bih; innahoo ‘aleemum bizaatis sudoor
 14. Alaa ya’lamu man khalaqa wa huwal lateeful khabeer
 15. Huwal lazee ja’ala lakumul arda zaloolan famshoo fee manaakibihaa wa kuloo mir rizqih; wa ilaihin nushoor
 16. ‘A-amintum man fissamaaa’i aiyakhsifa bi kumul arda fa izaa hiya tamoor
 17. Am amintum man fissamaaa’i ai yursila ‘alaikum haasiban fasata’lamoona kaifa nazeer
 18. Wa laqad kazzabal lazeena min qablihim fakaifa kaana nakeer
 19. Awalam yaraw ilat tairi fawqahum saaaffaatinw wa yaqbidn; maa yumsikuhunna il’lar rahmaan; innahoo bikulli shai in baseer
 20. Amman haazal lazee huwa jundul lakum yansurukum min doonir rahmaan; inilkaafiroona illaa fee ghuroor
 21. Amman haazal lazee yarzuqukum in amsaka rizqah; bal lajjoo fee ‘utuwwinw wa nufoor
 22. Afamai yamshee mukibban ‘alaa wajhihee ahdaaa ammany yamshee sawiyyan ‘alaa siratim mustaqeem
 23. Qul huwal lazee ansha akum wa ja’ala lakumus sam’a wal absaara wal af’idata qaleelam maa tashkuroon
 24. Qul huwal lazee zara akum fil ardi wa ilaihi tuhsharoon
 25. Wa yaqooloona mataa haazal wa’du in kuntum saadiqeen
 26. Qul innamal ‘ilmu ‘indallaahi wa innamaaa ana nazeerum mubeen
 27. Falammaa ra-awhu zulfatan seee’at wujoohul lazeena kafaroo wa qeela haazal lazee kuntum bihee tadda’oon
 28. Qul ara’aytum in ahlaka niyal laahu wa mam ma’iya aw rahimanaa famai-yujeerul kaafireena min ‘azaabin aleem
 29. Qul huwar rahmaanu aamannaa bihee wa ‘alaihi tawakkalnaa fasata’lamoona man huwa fee dalaalim mubeen
 30. Qul ara’aytum in asbaha maaa’ukum ghawran famai ya’teekum bimaaa’im ma’een

 

68. Surah Al-Qalam

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Noon; walqalami wa maa yasturoon
 2. Maa anta bini’mati Rabbika bimajnoon
 3. Wa inna laka la ajran ghaira mamnoon
 4. Wa innaka la’alaa khuluqin ‘azeem
 5. Fasatubsiru wa yubsiroon
 6. Bi ayyikumul maftoon
 7. Innaa Rabbaka Huwa a’lamu biman dalla ‘an sabeelihee wa Huwa a’lamu bilmuhtadeen
 8. Falaa tuti’il mukazzibeen
 9. Waddoo law tudhinu fa-yudhinoon
 10. Wa laa tuti’ kulla hallaa fim maheen
 11. Hammaazim mash shaaa’im binameem
 12. Mannaa’il lilkhairi mu’tadin aseem
 13. ‘Utullim ba’da zaalika zaneem
 14. An kaana zaa maalinw-wa baneen
 15. Izaa tutlaa ‘alaihi aayaatunaa qaala asaateerul awwaleen
 16. Sanasimuhoo ‘alal khurtoom
 17. Innaa balawnaahum kamaa balawnaaa As-haabal jannati iz ‘aqsamoo la-yasri munnahaa musbiheen
 18. Wa laa yastasnoon
 19. Fataafa ‘alaihaa taaa’i fum mir rabbika wa hum naaa’imoon
 20. Fa asbahat kassareem
 21. Fatanaadaw musbiheen
 22. Anighdoo ‘alaa harsikum in kuntum saarimeen
 23. Fantalaqoo wa hum yatakhaafatoon
 24. Al laa yadkhulannahal yawma ‘alaikum miskeen
 25. Wa ghadaw ‘alaa hardin qaadireen
 26. Falammaa ra awhaa qaalooo innaa ladaaalloon
 27. Bal nahnu mahroomoon
 28. Qaala awsatuhum alam aqul lakum law laa tusabbihoon
 29. Qaaloo subhaana rabbinaaa innaa kunnaa zaalimeen
 30. Fa aqbala ba’duhum ‘alaa ba’diny yatalaawamoon
 31. Qaaloo yaa wailanaaa innaa kunnaa taagheen
 32. ‘Asaa rabbunaaa any yubdilanaa khairam minhaaa innaaa ilaa rabbinaa raaghiboon
 33. Kazaalikal azaab, wa la’azaabul aakhirati akbar; law kaanoo ya’lamoon
 34. Inna lilmuttaqeena ‘inda rabbihim jannaatin na’eem
 35. Afanaj’alul muslimeena kalmujrimeen
 36. Maa lakum kaifa tahkumoon
 37. Am lakum kitaabun feehi tadrusoon
 38. Inna lakum feehi lamaa takhaiyaroon
 39. Am lakum aymaanun ‘alainaa baalighatun ilaa yawmil qiyaamati inna lakum lamaa tahkumoon
 40. Salhum ayyuhum bizaa lika za’eem
 41. Am lahum shurakaaa’u fal ya’too bishurakaaa ‘ihim in kaanoo saadiqeen
 42. Yawma yukshafu ‘an saaqinw wa yud’awna ilas sujoodi falaa yastatee’oon
 43. Khaashi’atan absaaruhum tarhaquhum zillatunw wa qad kaanoo yud’awna ilassujoodi wa hum saalimoon
 44. Fazarnee wa many yukazzibu bihaazal hadeesi sanastad rijuhum min haisu laa ya’lamoon
 45. Wa umlee lahum; inna kaidee mateen
 46. Am tas’aluhum ajran fahum min maghramin musqaloon
 47. Am ‘indahumul ghaibu fahum yaktuboon
 48. Fasbir lihukmi rabbika wa laa takun kasaahibil hoot; iz naadaa wa huwa makzoom
 49. Law laaa an tadaara kahoo ni’matum mir rabbihee lanubiza bil’araaa’i wa huwa mazmoom
 50. Fajtabaahu rabbuhoo faja’alahoo minas saaliheen
 51. Wa iny-yakaadul lazeena kafaroo la-yuzliqoonaka biabsaarihim lammaa sami’uz-Zikra wa yaqooloona innahoo lamajnoon
 52. Wa maa huwa illaa zikrul lil’aalameen

 

69. Surah Al-Haqqah

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Al haaaqqah
 2. Mal haaaqqah
 3. Wa maaa adraaka mal haaaqqah
 4. Kazzabat samoodu wa ‘Aadum bil qaari’ah
 5. Fa-ammaa Samoodu fa uhlikoo bittaaghiyah
 6. Wa ammaa ‘Aadun fa uhlikoo bi reehin sarsarin ‘aatiyah
 7. Sakkhara haa ‘alaihim sab’a la yaalinw wa samaaniyata ayyaamin husooman fataral qawma feehaa sar’aa ka annahum a’jaazu nakhlin khaawiyah
 8. Fahal taraa lahum min baaqiyah
 9. Wa jaaa’a Firawnu wa man qablahoo wal mu’tafikaatu bil khaati’ah
 10. Fa ‘asaw Rasoola Rabbihim fa akhazahum akhzatar raabiyah
 11. Innaa lammaa taghal maaa’u hamalnaakum fil jaariyah
 12. Li naj’alahaa lakum tazki ratanw-wa ta’iyahaa uzununw waa’iyah
 13. Fa izaa nufikha fis soori nafkhatunw waahidah
 14. Wa humilatil ardu wal jibaalu fadukkataa dakkatanw waahidah
 15. Fa yawma’izinw waqa’atil waaqi’ah
 16. Wanshaqqatis samaaa’u fahiya yawma ‘izinw-waahiyah
 17. Wal malaku ‘alaaa arjaaa’ihaa; wa yahmilu ‘Arsha Rabbika fawqahum yawma’izin samaaniyah
 18. Yawma’izin tu’radoona laa takhfaa min kum khaafiyah
 19. Fa ammaa man ootiya kitaabahoo biyameenihee fa yaqoolu haaa’umuq ra’oo kitaabiyah
 20. Innee zannantu annee mulaaqin hisaabiyah
 21. Fahuwa fee ‘eeshatir raadiyah
 22. Fee jannnatin ‘aaliyah
 23. Qutoofuhaa daaniyah
 24. Kuloo washraboo haneee’am bimaaa aslaftum fil ayyaamil khaliyah
 25. Wa ammaa man ootiya kitaabahoo bishimaalihee fa yaqoolu yaalaitanee lam oota kitaaabiyah
 26. Wa lam adri maa hisaabiyah
 27. Yaa laitahaa kaanatil qaadiyah
 28. Maaa aghnaa ‘annee maaliyah
 29. Halaka ‘annee sultaaniyah
 30. Khuzoohu faghullooh
 31. Summal Jaheema sallooh
 32. Summa fee silsilatin zar’uhaa sab’oona ziraa’an faslukooh
 33. Innahoo kaana laa yu’minu billaahil ‘Azeem
 34. Wa laa yahuddu ‘alaa ta’aamil miskeen
 35. Falaysa lahul yawma haahunaa hameem
 36. Wa laa ta’aamun illaa min ghisleen
 37. Laa ya’kuluhooo illal khaati’oon
 38. Falaaa uqsimu bimaa tubsiroon
 39. Wa maa laa tubsiroon
 40. Innahoo laqawlu Rasoolin kareem
 41. Wa maa huwa biqawli shaa’ir; qaleelan maa tu’minoon
 42. Wa laa biqawli kaahin; qaleelan maa tazakkaroon
 43. Tanzeelum mir rabbil ‘aalameen
 44. Wa law taqawwala ‘alainaa ba’dal aqaaweel
 45. La-akhaznaa minhu bilyameen
 46. Summa laqata’naa minhul wateen
 47. Famaa minkum min ahadin’anhu haajizeen
 48. Wa innahoo latazkiratul lilmuttaqeen
 49. Wa inna lana’lamu anna minkum mukazzibeen
 50. Wa innahu lahasratun ‘alal kaafireen
 51. Wa innahoo lahaqqul yaqeen
 52. Fassabbih bismi Rabbikal ‘Azeem

 

70. Surah Al-Ma’arij

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Sa’ala saaa’ilun bi ‘azaabinw waaqi’
 2. Lil kaafireena laisa lahoo daafi’
 3. Minal laahi zil ma’aarij
 4. Ta’rujul malaaa’ikatu war Roohu ilaihi fee yawmin kaana miqdaaruhoo khamseena alfa sanah
 5. Fasbir sabran jameelaa
 6. Inaahum yarawnahoo ba’eedaa
 7. Wa naraahu qareebaa
 8. Yawma takoonus samaaa’u kalmuhl
 9. Wa takoonul jibaalu kal’ihn
 10. Wa laa yas’alu hameemun hameemaa
 11. Yubassaroonahum; ya waddul mujrimu law yaftadee min ‘azaabi yawma’izim bibaneeh
 12. Wa saahibatihee wa akheeh
 13. Wa faseelathil latee tu’weeh
 14. Wa man fil ardi jamee’an summa yunjeeh
 15. Kallaa innahaa lazaa
 16. Nazzaa’atal lishshawaa
 17. Tad’oo man adbara wa tawallaa
 18. Wa jama’a fa aw’aa
 19. Innal insaana khuliqa haloo’aa
 20. Izaa massahush sharru jazoo’aa
 21. Wa izaa massahul khairu manoo’aa
 22. Illal musalleen
 23. Allazeena hum ‘alaa Salaatihim daaa’imoon
 24. Wallazeena feee amwaalihim haqqun ma’loom
 25. Lissaaa ‘ili walmahroom
 26. Wallazeena yusaddiqoona bi yawmid Deen
 27. Wallazeena hum min ‘azaabi Rabbihim mushfiqoon
 28. Inna ‘azaaba Rabbihim ghairu ma’ moon
 29. Wallazeena hum li furoojihim haafizoon
 30. Illaa ‘alaaa azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum ghairu maloomeen
 31. Famanib taghaa waraaa’a zaalika fa ulaaa’ika humul ‘aadoon
 32. Wallazeena hum li amaanaatihim wa ‘ahdihim raa’oon
 33. Wallazeena hum bi shahaadaatihim qaaa’imoon
 34. Wallazeena hum ‘alaa salaatihim yuhaafizoon
 35. Ulaaa’ika fee jannaatim mukramoon
 36. Famaa lil lazeena kafaroo qibalaka muhti’een
 37. ‘Anil yameeni wa ‘anish shimaali ‘izeen
 38. Ayatma’u kullum ri’im minhum anyyudkhala jannata Na’eem
 39. Kallaaa innaa khalaq nahum mimmaa ya’lamoon
 40. Falaaa uqsimu bi Rabbil mashaariqi wal maghaaribi innaa laqaadiroon
 41. ‘Alaaa an nubaddila khairan minhum wa maa nahnu bi masbooqeen
 42. Fazarhum yakhoodoo wa yal’aboo hattaa yulaaqoo yawma humul lazee yoo’adoon
 43. Yawma yakhrujoona minal ajdaasi siraa’an ka anna hum ilaa nusubiny yoofidoon
 44. Khaashi’atan absaaruhum tarhaquhum zillah; zaalikal yawmul lazee kaanoo yoo’adoon

 

71. Surah Nuh

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Innaaa arsalnaa Noohan ilaa qawmihee an anzir qawmaka min qabli any yaatiyahum ‘azaabun aleem
 2. Qaala yaa qawmi innee lakum nazeerum mubeen
 3. Ani’-budul laaha watta qoohu wa atee’oon
 4. Yaghfir lakum min zunoobikum wa yu’akhkhirkum ilaaa ajalim musammaa; innaa ajalal laahi izaa jaaa’a laa yu’akhkhar; law kuntum ta’lamoon
 5. Qaala rabbi innee da’awtu qawmee lailanw wa naharaa
 6. Falam yazid hum du’aaa ‘eee illaa firaaraa
 7. Wa inee kullamaa da’awtuhum litaghfira lahum ja’alooo asaabi’ahum fee aazaanihim wastaghshaw siyaabahum wa asaarroo wastakbarus tikbaaraa
 8. Summa innee da’aw tuhum jihaara
 9. Summaa inneee a’lantu lahum wa asrartu lahum israaraa
 10. Faqultus taghfiroo Rabbakum innahoo kaana Ghaffaaraa
 11. Yursilis samaaa’a ‘alaikum midraaraa
 12. Wa yumdidkum bi am waalinw wa baneena wa yaj’al lakum Jannaatinw wa yaj’al lakum anhaaraa
 13. Maa lakum laa tarjoona lillaahi waqaaraa
 14. Wa qad khalaqakum at waaraa
 15. Alam taraw kaifa khalaqal laahu sab’a samaawaatin tibaaqaa
 16. Wa ja’alal qamara feehinna nooranw wa ja’alash shamsa siraajaa
 17. Wallaahu ambatakum minal ardi nabaataa
 18. Summa yu’eedukum feehaa wa yukhrijukum ikhraajaa
 19. Wallaahu ja’ala lakumul arda bisaataa
 20. Litaslukoo minhaa subulan fijaajaa
 21. Qaala Noohur Rabbi innahum ‘asawnee wattaba’oo mal lam yazid hu maaluhoo wa waladuhooo illaa khasaara
 22. Wa makaroo makran kubbaaraa
 23. Wa qaaloo laa tazarunna aalihatakum wa laa tazarunna Waddanw wa laa Suwaa’anw wa laa Yaghoosa wa Ya’ooqa wa Nasraa
 24. Wa qad adalloo kasee ranw wa laa tazidiz zaalimeena illaa dalaalaa
 25. Mimmaa khateee’ aatihim ughriqoo fa udkhiloo Naaran falam yajidoo lahum min doonil laahi ansaaraa
 26. Wa qaala Noohur Rabbi laa tazar ‘alal ardi minal kaafireena daiyaaraa
 27. Innaka in tazarhum yudil loo ‘ibaadaka wa laa yalidooo illaa faajiran kaffaaraa
 28. Rabbigh fir lee wa liwaa lidaiya wa liman dakhala baitiya mu’minanw wa lil mu’mineena wal mu’minaati wa laa tazidiz zaalimeena illaa tabaaraa

 

72. Surah Al-Jinn

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Qul oohiya ilaiya annna hustama’a nafarum minal jinni faqaalooo innaa sami’naa quraanan ajaba
 2. Yahdeee ilar rushdi fa aamannaa bihee wa lan nushrika bi rabbinaaa ‘ahada
 3. Wa annahoo Ta’aalaa jaddu Rabbinaa mat’takhaza saahibatanw wa laa walada
 4. Wa annahoo kaana yaqoolu safeehunaa ‘al allahi shatata
 5. Wa annaa zanannaaa al lan taqoolal insu wal jinnu ‘al allahi kaziba
 6. Wa annahoo kaana rijaalun minal insi ya’oozoona bi rijaalin minal jinni fa zaadoohum rahaqa
 7. Wa annahum zannoo kamaa zanantum al lany yab’asal laahu ‘ahada
 8. Wa annaa lamasnas samaaa’a fa wajadnaahaa muli’at harasan shadeedanw wa shuhuba
 9. Wa annaa kunnaa naq’udu minhaa maqaa’ida lis’sam’i famany yastami’il ‘aana yajid lahoo shihaabar rasada
 10. Wa annaa laa nadreee asharrun ureeda biman fil ardi ‘am ‘araada bihim rabbuhum rashada
 11. Wa annaa minnas saalihoona wa minnaa doona zaalika kunnaa taraaa’iqa qidada
 12. Wa annaa zanan naaa al lan nu’jizal laaha fil ardi wa lan nu’jizahoo haraba
 13. Wa annaa lammaa sami’nal hudaaa aamannaa bihee famany yu’min bi rabbihee falaa yakhaafu bakhsanw wa laa rahaqa
 14. Wa annaa minnal muslimoona wa minnal qaasitoona faman aslama fa ulaaa’ika taharraw rashada
 15. Wa ammal qaasitoona fa kaanoo li jahannama hataba
 16. Wa alla wis taqaamoo ‘alat tareeqati la asqaynaahum maa’an ghadaqa
 17. Linaftinahum feeh; wa many yu’rid ‘an zikri rabbihee yasluk hu ‘azaaban sa’ada
 18. Wa annal masaajida lil laahi falaa tad’oo ma’al laahi ‘ahada
 19. Wa annahoo lammaa qaama ‘abdul laahi yad’oohu kaadoo yakoonoona ‘alaihi libada
 20. Qul innamaaa ad’oo rabbee wa laaa ushriku biheee ‘ahada
 21. Qul innee laaa amliku lakum darranw wa laa rashada
 22. Qul innee lany yujeeranee minal laahi ‘ahadunw, wa lan ajida min doonihee multahada
 23. Illaa balaagham minal laahi wa risaalaatih; wa many ya’sil laaha wa rasoolahoo fa inna lahoo naara jahannama khaalideena feehaaa ‘abada
 24. Hattaaa izaa ra aw maa yoo’adoona fasaya’lamoona man ad’afu naasiranw wa aqallu ‘adada
 25. Qul in adreee a qareebum maa too’adoona am yaj’alu lahoo rabbeee ‘amada
 26. ‘Aalimul ghaibi falaa yuzhiru alaa ghaibiheee ‘ahada
 27. Illaa manir tadaa mir rasoolin fa innahoo yasluku min baini yadaihi wa min khalfihee rasada
 28. Liya’lama an qad ablaghoo risaalaati rabbihim wa ahaata bi maa ladaihim wa ahsaa kulla shai’in ‘adada

 

73. Surah Al-Muzzammil

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Ya aiyuhal muzzammil
 2. Qumil laila illaa qaleelaa
 3. Nisfahooo awinqus minhu qaleelaa
 4. Aw zid ‘alaihi wa rattilil Qur’aana tarteela
 5. Innaa sanulqee ‘alaika qawlan saqeelaa
 6. Inna naashi’atal laili hiya ashadddu wat anw wa aqwamu qeelaa
 7. Inna laka fin nahaari sabhan taweelaa
 8. Wazkuris ma rabbika wa tabattal ilaihi tabteelaa
 9. Rabbul mashriqi wal maghriibi laaa ilaaha illaa Huwa fattakhizhu wakeelaa
 10. Wasbir ‘alaa maa yaqoo loona wahjurhum hajran jameelaa
 11. Wa zarnee walmukaz zibeena ulin na’mati wa mahhilhum qaleelaa
 12. Inna ladainaaa ankaalanw wa jaheemaa
 13. Wa ta’aaman zaa ghussa tinw wa’azaaban aleemaa
 14. Yawma tarjuful ardu waljibaalu wa kaanatil jibaalu kaseebam maheelaa
 15. Innaa arsalnaaa ilaikum rasoolan shaahidan ‘aleykum kamaaa arsalnaaa ilaa Fir’awna rasoolaa
 16. Fa’asaa Fir’awnur Rasoola fa akhaznaahu akhzanw wabeelaa
 17. Fakaifa tattaqoona in kafartum yawmany yaj’alul wildaana sheeba
 18. Assamaaa’u munfatirum bih; kaana wa’duhoo maf’oola
 19. Inna haazihee tazkiratun fa man shaaa’at takhaza ilaa Rabbihee sabeelaa
 20. Inna Rabbaka ya’lamu annaka taqoomu adnaa min sulusa yil laili wa nisfahoo wa sulusahoo wa taaa’ifatum minal lazeena ma’ak; wal laahu yuqaddirul laila wanna haar; ‘alima al lan tuhsoohu fataaba  ‘alaikum faqra’oo maa tayassara minal quraan; ‘alima an sa yakoonu minkum mardaa wa aakharoona yadriboona fil ardi yabtaghoona min fadlil laahi wa aakharoona yuqaatiloona fee sabeelil laahi faqra’oo ma tayassara minhu wa aqeemus salaata wa aatuz zakaata wa aqridul laaha qardan hasanaa; wa maa tuqaddimoo li anfusikum min khairin tajidoohu ‘indal laahi huwa khayranw wa a’zama ajraa; wastaghfirul laahaa innal laaha ghafoorur raheem.

 

 

74. Surah Al-Muddaththir

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Yaaa ayyuhal muddassir
 2. Qum fa anzir
 3. Wa rabbaka fakabbir
 4. Wa siyaabaka fatahhir
 5. Warrujza fahjur
 6. Wa laa tamnun tastaksir
 7. Wa li Rabbika fasbir
 8. Fa izaa nuqira fin naaqoor
 9. Fazaalika yawma ‘iziny yawmun ‘aseer
 10. ‘Alal kaafireena ghairu yaseer
 11. Zarnee wa man khalaqtu waheedaa
 12. Wa ja’altu lahoo maalam mamdoodaa
 13. Wa baneena shuhoodaa
 14. Wa mahhattu lahoo tamheeda
 15. Summa yat ma’u an azeed
 16. Kallaaa innahoo kaana li Aayaatinaa ‘aneedaa
 17. Sa urhiquhoo sa’oodaa
 18. Innahoo fakkara wa qaddar
 19. Faqutila kayfa qaddar
 20. Summa qutila kaifa qaddar
 21. Summa nazar
 22. Summa ‘abasa wa basar
 23. Summaa adbara wastakbar
 24. Faqaala in haazaaa illaa sihruny yu’sar
 25. In haazaaa illaa qawlul bashar
 26. Sa usleehi saqar
 27. Wa maaa adraaka maa saqar
 28. Laa tubqee wa laa tazar
 29. Lawwaahatul lilbashar
 30. ‘Alaihaa tis’ata ‘ashar
 31. Wa maaja’alnaaa As-haaban naari illaa malaaa ‘ikatanw wa maa ja’alnaa ‘iddatahum illaa fitnatal lillazeena kafaroo liyastaiqinal lazeena ootul kitaaba wa yazdaadal lazeena aamanooo eemaananw wa laa yartaabal lazeena ootul kitaaba walmu’minoona wa liyaqoolal lazeena fee quloo bihim maradunw walkaafiroona maazaaa araadal laahu bihaazaa masalaa; kazaalika yudillul laahu mai yashaaa’u wa yahdee mai yashaaa’; wa maa ya’lamu junooda rabbika illaa hoo; wa maa hiya illaa zikraa lil bashar
 32. Kallaa walqamar
 33. Wallaili id adbar
 34. Wassub hi izaaa asfar
 35. Innahaa la ihdal kubar
 36. Nazeeral lilbashar
 37. Liman shaaa’a minkum any yataqaddama aw yata akhkhar
 38. Kullu nafsim bima kasabat raheenah
 39. Illaaa as haabal yameen
 40. Fee jannaatiny yata saaa’aloon
 41. ‘Anil mujrimeen
 42. Maa salakakum fee saqar
 43. Qaaloo lam naku minal musalleen
 44. Wa lam naku nut’imul miskeen
 45. Wa kunnaa nakhoodu ma’al khaaa’ideen
 46. Wa kunnaa nukazzibu bi yawmid Deen
 47. Hattaaa ataanal yaqeen
 48. Famaa tanfa’uhum shafaa’atush shaafi’een
 49. Famaa lahum ‘anittazkirati mu’rideen
 50. Ka annahum humurum mustanfirah
 51. Farrat min qaswarah
 52. Bal yureedu kullum ri’im minhum any yu’taa suhufam munashsharah
 53. Kallaa bal laa yakhaafoonal aakhirah
 54. Kallaaa innahoo tazkirah
 55. Fa man shaaa’a zakarah
 56. Wa maa yazkuroona illaaa any yashaaa’al laah; Huwa ahlut taqwaa wa ahlul maghfirah

 

75. Surah Al-Qiyamah

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Laaa uqsimu bi yawmil qiyaamah
 2. Wa laaa uqsimu bin nafsil lawwaamah
 3. Ayahsabul insaanu al lan najm’a ‘izaamah
 4. Balaa qaadireena ‘alaaa an nusawwiya banaanah
 5. Bal yureedul insaanu liyafjura amaamah
 6. Yas’alu ayyyaana yawmul qiyaamah
 7. Fa izaa bariqal basar
 8. Wa khasafal qamar
 9. Wa jumi’ash shamsu wal qamar
 10. Yaqoolul insaanu yaw ma ‘izin aynal mafarr
 11. Kallaa laa wazar
 12. Ilaa rabbika yawma ‘izinil mustaqarr
 13. Yunabba ‘ul insaanu yawma ‘izim bimaa qaddama wa akhkhar
 14. Balil insaanu ‘alaa nafsihee baseerah
 15. Wa law alqaa ma’aazeerah
 16. Laa tuharrik bihee lisaa naka lita’jala bih
 17. Inna ‘alainaa jam’ahoo wa qur aanah
 18. Fa izaa Qura’nahu fattabi’ qur aanah
 19. Summa inna ‘alainaa bayaanah
 20. Kallaa bal tuhibboonal ‘aajilah
 21. Wa tazaroonal Aakhirah
 22. Wujoohuny yawma ‘izin naadirah
 23. Ilaa rabbihaa naazirah
 24. Wa wujoohuny yawma ‘izim baasirah
 25. Tazunnu any yuf’ala bihaa faaqirah
 26. Kallaaa izaa balaghatit taraaqee
 27. Wa qeela man raaq
 28. Wa zanna annahul firaaq
 29. Waltaffatis saaqu bissaaq
 30. Ilaa rabbika yawma’izinil masaaq
 31. Falaa saddaqa wa laa sallaa
 32. Wa laakin kazzaba wa tawalla
 33. Summa zahaba ilaaa ahlihee yatamatta
 34. Awlaa laka fa awlaa
 35. Summa awlaa laka fa awla
 36. Ayahsabul insaanu ai yutraka sudaa
 37. Alam yaku nutfatam mim maniyyiny yumnaa
 38. Summa kaana ‘alaqatan fakhalaqa fasawwaa
 39. Faja’ala minhuz zawjayniz zakara wal unsaa
 40. Alaisa zaalika biqaadirin ‘alaaa any yuhyiyal mawtaa

 

76. Surah Al-Insan

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Hal ataa ‘alal insaani heenum minad dahri lam yakun shai’am mazkooraa
 2. Innaa khalaqnal insaana min nutfatin amshaajin nabta leehi faja’alnaahu samee’am baseeraa
 3. Innaa hadainaahus sabeela immaa shaakiranw wa immaa kafoora
 4. Innaaa a’tadnaa lilkaa fireena salaasila wa aghlaalanw wa sa’eeraa
 5. Innal abraara yashra boona min kaasin kaana mizaa juhaa kaafooraa
 6. ‘Aynany yashrabu bihaa ‘ibaadul laahi yufajjiroonahaa tafjeeraa
 7. Yoofoona binnazri wa yakhaafoona yawman kaana sharruhoo mustateeraa
 8. Wa yut”imoonat ta’aama ‘alaa hubbihee miskeenanw wa yateemanw wa aseeraa
 9. Innaamaa nut’imukum li wajhil laahi laa nureedu minkum jazaaa’anw wa laa shukooraa
 10. Innaa nakhaafu mir Rabbinna Yawman ‘aboosan qamtareeraa
 11. Fa waqaahumul laahu sharra zaalikal yawmi wa laqqaahum nadratanw wa surooraa
 12. Wa jazaahum bimaa sabaroo jannatanw wa hareeraa
 13. Muttaki’eena feeha ‘alal araaa ‘iki laa yarawna feehaa shamsanw wa laa zamhareeraa
 14. Wa daaniyatan ‘alaihim zilaaluhaa wa zullilat qutoofu haa tazleela
 15. Wa yutaafu ‘alaihim bi aaniyatim min fiddatinw wa akwaabin kaanat qawaareeraa
 16. Qawaareera min fiddatin qaddaroohaa taqdeeraa
 17. Wa yuskawna feehaa kaasan kaana mizaajuhaa zanjabeelaa
 18. ‘Aynan feeha tusammaa salsabeelaa
 19. Wa yatoofu ‘alaihim wildaanum mukhalladoona izaa ra aytahum hasibtahum lu’lu ‘am mansoora
 20. Wa izaa ra ayta samma ra ayta na’eemanw wa mulkan kabeera
 21. ‘Aaliyahum siyaabu sundusin khudrunw wa istabraq, wa hullooo asaawira min fiddatinw wa saqaahum Rabbuhum sharaaban tahooraa
 22. Innaa haazaa kaana lakum jazaa ‘anw wa kaana sa’yukum mashkooraa
 23. Innaa nahnu nazzalnaa ‘alaikal quraana tanzeelaa
 24. Fasbir lihukmi Rabbika wa laa tuti’ minhum aasiman aw kafooraa
 25. Wazkuris ma Rabbika bukratanw wa aseelaa
 26. Wa minal laili fasjud lahoo wa sabbihhu lailan taweelaa
 27. Inna haaa’ulaa’i yuhibboona ‘aajilata wa yazaroona waraaa’ahum yawman saqeelaa
 28. Nahnu khalaqnaahum wa shadadnaaa asrahum wa izaa shi’naa baddalnaaa amsaala hum tabdeelaa
 29. Inna haazihee tazkiratun fa man shaaa’at takhaza ilaa rabbihee sabeela
 30. Wa maa tashaaa’oona illaa anyyashaaa’al laah; innal laahaa kaana’Aleeman Hakeema
 31. Yudkhilu mai yashaaa’u fee rahmatih; wazzaalimeena a’adda lahum ‘azaaban aleemaa

 

77. Surah Al-Mursalaat

 

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wal mursalaati’urfaa
 2. Fal’aasifaati ‘