Surah An-Nas Lyrics

Surah An-Nas Lyrics Bismillaahir Rahmaanir Raheem Qul a’oozu birabbin naas Malikin naas Ilaahin naas Min sharril waswaasil khannaas Al-lazee u-was-wisu …

Read more

%d