Yasin Sharif lyrics in Hindi

Yasin Sharif lyrics in Hindi

 

Yasin Sharif lyrics in Hindi
Yasin Sharif lyrics in Hindi

1 – यासीन.

2 – वल कुर आनिल हकीम.

3 – इन्नका लमिनल मुरसलीन.

4 – अला सिरातिम मुस्तकीम.

5 – तनजीलल अजीज़िर रहीम.

6 – लितुन ज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून.

7 – लकद हक कल कौलु अला अकसरिहिम फहुम ला युअ’मिनून.

8 – इन्ना जअल्ना फी अअ’ना किहिम अगलालन फहिया इलल अजक़ानि फहुम मुक़महून.

9 – व जअल्ना मिम बैनि ऐदी हिम सद्दव वमिन खलफिहिम सद्दन फअग शैनाहुम फहुम ला युबसिरून.

10 – वसवाउन अलैहिम अअनजर तहुम अम लम तुनजिरहुम ला युअ’मिनून.

11 – इन्नमा तुन्ज़िरू मनित तब अज़ ज़िकरा व खशियर रहमान बिल्गैब फबश्शिर हु बिमग फिरतिव व अजरिन करीम.

12 – इन्ना नहनु नुहयिल मौता वनकतुबु मा क़द्दमु व आसारहुम वकुल्ला शयइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन.

13 – वज़ रिब लहुम मसलन असहाबल करयह इज़ जा अहल मुरसळून.

14 – इज़ अरसलना इलयहिमुस नैनि फकज जबूहुमा फ अज़ ज़ज्ना बिसा लिसिन फकालू इन्ना इलैकुम मुरसळून.

15 – कालू मा अन्तुम इल्ला बशरुम मिसळूना वमा अनजलर रहमानु मिन शय इन इन अन्तुम इल्ला तकज़िबुन.

16 – क़ालू रब्बुना यअ’लमु इन्ना इलैकुम लमुरसळून.

17 – वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन.

18 – कालू इन्ना ततैयरना बिकुम लइल लम तनतहू लनरजु मन्नकूम वला यमस सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम.

19 – कालू ताइरुकुम म अकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अन्तुम क़ौमूम मुस रिफून.

20 – व जा अमिन अक्सल मदीनति रजुलुय यसआ काला या कौमित त्तबिउल मुरसलीन.
21 – इत तबिऊ मल ला यस अलुकुम अजरौ वहुम मुहतदून.

22 – वमालिया ला अअ’बुदुल लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन.

23 – अ अत्तखिज़ु मिन दुनिही आलिहतन इय युरिदनिर रहमानु बिजुर रिल ला तुगनि; अन्नी शफ़ा अतुहुम शय अव वला यूनकिजून.

24 – इन्नी इज़ल लफी ज़लालिम मुबीन.

25 – इन्नी आमन्तु बिरब बिकुम फसमऊन.

26 – कीलद खुलिल जन्नह काल यालैत क़ौमिय यअ’लमून.

27 – बिमा गफरली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन.

28 – वमा अन्ज़लना अला क़ौमिही मिन बअ’दिही मिन जुन्दिम मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनजलीन.

29 – इन कानत इल्ला सैहतौ वाहिदतन फइज़ा हुम् खामिदून.

30 – या हसरतन अलल इबाद मा यअ’तीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस तहज़िउन.

31 – अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यर जिउन.

32 – वइन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुह्ज़रून.

33 – व आयतुल लहुमूल अरज़ुल मैतह अह ययनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिनहु यअ कुलून.

34 – व जअलना फीहा जन्नातिम मिन नखीलिव व अअ’नाबिव व फज्जरना फीहा मिनल उयून.

35 – लियअ’ कुलु मिन समरिही वमा अमिलत हु अयदीहिम अफला यशकुरून.

36 – सुब्हानल लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम मा तुमबितुल अरज़ू वमिन अनफुसिहिम वमिम मा ला यअलमून.

37 – व आयतुल लहुमूल लैल नसलखु मिन्हुन नहारा फइज़ा हुम् मुजलिमून.

38 – वश शमसु तजरि लिमुस्त कररिल लहा ज़ालिका तक़्दी रूल अज़ीज़िल अलीम.

39 – वल कमर कद्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उरजुनिल क़दीम.

40 – लश शम्सु यमबगी लहा अन तुद रिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार वकुल्लुन फी फलकिय यसबहून.
41 – व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुररिय यतहूम फिल फुल्किल मशहून.

42 – व खलकना लहुम मिम मिस्लिही मा यरकबून.

43 – व इन नशअ नुगरिक हुम फला सरीखा लहुम वाला हुम युन्क़जून.

44 – इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इलाहीन.

45 – व इजा कीला लहुमुत तकू मा बैना ऐदीकुम वमा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून.

46 – वमा तअ’तीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअ रिजीन.

47 – व इज़ा कीला लहुम अन्फिकू मिम्मा रजका कुमुल लाहु क़ालल लज़ीना कफरू लिल लज़ीना; आमनू अनुत इमू मल लौ यशाऊल लाहू अत अमह इन अन्तुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन.

48 – व यकूलूना मता हाज़ल व’अदू इन कुनतुम सादिक़ीन.

49 – मा यन ज़ुरूना इल्ला सैहतव व़ाहिदतन तअ खुज़ुहुम वहुम यखिस सिमून.

50 – फला यस्ता तीऊना तौ सियतव वला इला अहलिहिम यरजिऊन.

51 – व नुफ़िखा फिस सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अज्दासि इला रब्बिहिम यन्सिलून.

52 – कालू या वय्लना मम ब असना मिम मरक़दिना हाज़ा मा व अदर रहमानु व सदकल मुरसलून.

53 – इन कानत इल्ला सयहतव वहिदतन फ़ इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून.

54 – फल यौम ला तुज्लमु नफ्सून शय अव वला तुज्ज़व्ना इल्ला बिमा कुंतुम तअ’लमून.

55 – इन्न अस हाबल जन्न्तिल यौमा फ़ी शुगुलिन फाकिहून.

56 – हुम व अज्वा जुहूम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन.

57 – लहुम फ़ीहा फाकिहतुव वलहुम मा यद् दऊन.

58 – सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम.

59 – वम ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून.

60 – अलम अअ’हद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअ’बुदुश शैतान इन्नहू लकुम अदुववुम मुबीन.

61 – व अनिअ बुदूनी हज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम.

62 – व लक़द अज़ल्ला मिन्कुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू तअकिलून.

63 – हाज़िही जहन्नमुल लती कुन्तुम तूअदून.

64 – इस्लौहल यौमा बिमा कुन्तुम तक्फुरून.

65 – अल यौमा नाख्तिमु अल अफ्वा हिहिम व तुकल लिमुना अयदीहिम व तशहदू अरजु लुहुम बिमा कानू यक्सिबून.

66 – व लौ नशाउ लता मसना अला अअ’युनिहिम फ़स तबकुस सिराता फ अन्ना युबसिरून.

67 – व लौ नशाउ ल मसखना हुम अला मका नतिहिम फमस तताऊ मुजिय यौ वला यर जिऊन.

68 – वमन नुअम मिरहु नुनक किसहु फिल खल्क अफला यअ’ किलून.

69 – वमा अल्लम नाहुश शिअ’रा वमा यम्बगी लह इन हुवा इल्ला जिक रुव वकुर आनुम मुबीन.

70 – लियुन जिरा मन काना हय्यव व यहिक क़ल कौलु अलल काफ़िरीन.

71 – अव लम यरव अन्ना खलक्ना लहुम मिम्मा अमिलत अय्दीना अन आमन फहुम लहा मालिकून.

72 – व ज़ल लल नाहा लहुम फ मिन्हा रकू बुहुम व मिन्हा यअ’कुलून.

73 – व लहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिबु अफला यश्कुरून.

74 – वत तखजू मिन दूनिल लाहि आलिहतल लअल्लहुम युन्सरून.

75 – ला यस्ता तीऊना नस रहुम वहुम लहुम जुन्दुम मुह्ज़रून.

76 – फला यह्ज़ुन्का क़व्लुहुम इन्ना नअ’लमु मा युसिर रूना वमा युअ’लिनून.

77 – अव लम यरल इंसानु अन्ना खलक्नाहू मिन नुत्फ़तिन फ़ इज़ा हुवा खासीमुम मुबीन.

78 – व ज़रबा लना मसलव व नसिया खल्कह काला मय युहयिल इजामा व हिय रमीम.

79 – कुल युहयीहल लज़ी अनश अहा अव्वला मर्रह वहुवा बिकुलली खल किन अलीम.

80 – अल्लज़ी जअला लकुम मिनश शजरिल अख्ज़रि नारन फ़ इज़ा अन्तुम मिन्हु तूकिदून.

81 – अवा लैसल लज़ी खलक़स समावाती वल अरज़ा बिक़ादिरिन; अला य यख्लुक़ा मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम.

82 – इन्नमा अमरुहू इज़ा अरादा शय अन अय यकूला लहू कुन फयकून.

83 – फसुब हानल लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शय इव व इलैहि तुरज उन.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: