Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Lyrics

Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Lyrics

 


ALLAH, ALLAH, ALLAHU

Allah-Allah Allahu
Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu
Allah-Allah Allahu
ٰ

Yafnal Kul’lu Wa Yabqaa Hu
Laisal Baaqi Il’laa Hu

Man Kaana Du’aahu Ay-yaahu
Dhaaka Hameedun Uqbaa-Hu

Man Kaana Li Rab’bi Dunyaahu
‘Aasha Sa’eedan Ukh-Raa-Hu

Man Kunta Ilaahi Mawlaahu
Kul’lun Naasi Tawal’laa-Hu

Mam-Maata Yaqoolu Allahu
Dhaakal Khaalidu Mahyaa-Hu

Ruslul’laahi Talaq’qaahu
Ab-shir Abdu Bi Husnaa-Hu

Ar Ridwaanu Lahu Nuzulun
Jannatu Khuldim Ma-Waa-Hu

Takh-shan-naasa Bilaa Jadwaa
Hal’laa Rab’baka Takh-shaa-Hu

Ib-ghil Amna Ladaa Rab’bi
In’nal Amna Bi Taq-Waa-Hu

ْ

Tansaa Rab’baka Yaa Faani
Dum In Shi’ta Bi Zikraa-Hu

Tarjun-naasa Li Jad-Waa-Hum
In’nal Jadwaa Jad-Waa-Hu

Hal Ghairaka Yakh-shaa Rib’bi-yun
Ghairuka Rab’bi Yakh-Shaa-Hu

Rab’bi Rab’bul Ar-baabi
Laysa Yudaahaa Haa-Shaa-Hu

Fa-Siwaa-Hu Rab’bum Bil Ismi
Wa Ilaahul Haq’qi Yar-‘Aa-Hu

 

Al Waahidu Laysa Bi Dhi-Juz-In
Laa Waahida Haq’qan Il’laa-Hu

Al-Khalqu Maraaya Maujoodin
Laa Maujooda Il’laa-Hu

Wal Kul’lu Mazaahiru Mash-Hoodin
Laa Mash-Hooda Il’laa-Hu

Fardun Haq’qa Ilaaha-Tu-Hu
Laa Ma’booda Il’laa-Hu

 

Wan-Hal’la Salaatul’laahi ‘Alaa
Mal-Laysa Shafi’an Il’laa-Hu

Mam Bid-Deeni Ah-Yaanaa
Hay’y-Allahu Muhay’yaahu-Hu

 

‘Am-mal Kauna Bi Rahmatihi
Kul’lur Ruhmaa Ruhmaa-Hu

Waz-daana Bilaadul’laahi Bihi
Fal-kul’lu Zalaamun Lawlaa-Hu

Waz-daana Bilaadul’laahi Bihi
Fal-Kawnu Zalaamun Lawlaa-Hu

Jaa’a Jameel ur Rahmaani
Fash-kur Taz-dad Na’maa-Hu

Hal’lal Farhu Bi Mawlidihi
Faf-rah Hat’taa Talqaa-Hu

Qadd-neeta Hayaat ul Kawni Bihi
Fal-Kawnu Adeemul-Lawlaa-Hu

Yaa May Yatlubu Ridwaanaa
Mar-Ridwah Il’laa Iy’yaa-Hu

Kul-Li Nabiy’yil’laahi Ridaa
Tahza Ladayhi Bi Zulfaa-Hu

In’nan Ni’mata Ahmadunaa
Yaa Taaliba Ni’mati Maulaa-Hu
Indeed Our Nabi Ahmad Is The Greatest Blessing
O You Who Is Seeking His Creator’s Blessing

In’nan Ni’mata Ahmadunaa
Allahu Ilaynaa Ahdaa-Hu

 

Bi Rasoolillahi Fab’-Tahi-Ju
Fa Huwal Fadlu Wa Bushraa-Hu

Bil’laahi Ta-Ay’yada Naasirunaa
Laa Yukh-zalu Man Qad Raj’jaa-Hu

Adrik Abdaka Jilaani
Man Ghairuka Yad-fa’u Balwaa-Hu

Wa Yazooru Salaamur Rahmaani
Khayra Nabiy’yin Nab-baa-Hu

 

 

Haadha Akhtaru Adnaakum
Rab’bi Ahsana Mathwaa-Hu

 

 

I Have No Creator Except For Him (Allah)

Everything Else Has An End & He is All-Existing,
Except Him Alone, None Is All-Existing

Whoever Calls Out To Him, With His Name Invocating,
Of A Praiseworthy Hereafter He Is Deserving

This Worldly Life For My Rabb, He Who Is Living,
In the Hereafter, A Life Of Contentment He Will Be Living

O My Rabb! Whomsoever is Close To You, You Bring,
Towards Him, All The People Start Turning

Allahu! Whoever Dies, Proclaiming,
He is Blessed With A Life, Which Is Everlasting

The Emissaries of Allah, He is Blessed With Meeting,
Glad Tidings O Servant, Of The Reward You Are Receiving

The Pleasure of Allah Is The Gift He is Receiving,
His Final Abode Is In Paradise Everlasting

Without Any Benefit, The People You Are Fearing,
Your Almighty Creator Why, Are You Not Fearing?

From My Almighty Creator, Safety You Should Be Seeking,
Indeed, Safety is Attained By Being Allah-Fearing

You Have Forgotten Your Rabb, O Mortal Being,
If You Wish, Then By His Remembrance, Attain Life Everlasting

Endowments & Benefits From The People You Are Expecting,
In Fact, True Endowments Are Endowments, The Almighty is Bestowing

Your False Deity, Will My Creator Be Fearing?
My Rabb Is Him, Whom Your False Deity Is Fearing

My Rabb Is The Rabb of Every Single Thing & Being,
Free He Is From Being Resembled By Anything Other

All Other So-Called Deities Are Just In Name, Existing,
Towards All Of Them, The True Rabb Is Watching

 

None Is Part of Him; He Is The One Divine Being,
In Reality, Except Him, There Is No Other Divine Being

 

The Entire Creation Is By The Manifestation Of The One & All-Existing,
Except For Him Alone, No Other Is All-Existing

And Everything Is The Manifestation of The One Truly Observing,
Except Him, There is None Other Who Is Truly Observing

His Oneness Is True, He is One & Alone Existing,
Worthy of Being Worshipped; He Alone Is Deserving

And May Salutations of Allah Descend Upon That Blessed Being,
Besides Whom There is No Intercessor, Interceding

Through Deene Islam It Is He, Who Granted Us A Life Worth Living,
Upon Him May the Salaam of Allah Continue Descending

The Entire Universe Is Covered By Your Mercy & Blessing
Every Ray of Mercy, Is By The Mercy of Your Blessing

The Universe Attained Its Beauty By His Special Blessing
If He Was Not, In Darkness Would Be Everything

The Universe Attained Its Beauty By His Special Blessing
If He Was Not, In Darkness The World Would Be Living

The Divine Grace of Almighty Allah Came Down Flowing,
So be grateful. There Will be An Abundance in Blessing

The Delight of His Meelad is Exquisitely Manifesting
Attain These Blessings By Ecstatically Celebrating

The Existence of The Universe Without Him Is Nothing,
If He Was Not, The World Would Not Exist

O You Who is Seeking Some Gratification and Ranking
Except That Which Is For Him, Futile Is Every Other Ranking

Become Obedient To The Nabi, In His Obedience Remaining
In His Exalted Court, Special Closeness You will Be Attaining

Indeed, Our Nabi Ahmad Is the Greatest Blessing
Allah Has Gifted Us With This Special Blessing

In The Happiness of Rasoolullah, Becoming Ecstatic and Glowing
It is That, Which is Allah’s Grace & Glad-Tiding

Our Nabi Who is Our Aid, Has Allah’s Divine Aid, and Special Blessing.
The One Who Has Hope In Him, Is Never Left Wandering

O Jilani! To The Aid of Your Devotee, Please Be Coming,
Except You, Who Can Remove His Calamities & Grieving

The Salaams of Rahmaan Upon Him Are Descending,
Who Is The Greatest Nabi of All Allah’s Nabis Is Reigning

This Is Akhtar, Your Lowest Servant, and Humble Being
O My Rabb! Bless Him With An Abode Which Is Beautifully Glowing

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.