JO LOG ZANDAAR KI TASWIR KO JAAIZ KAHTE HAI UNHE KHULA CHEELENJ

JO LOG ZANDAAR KI TASWIR KO JAAIZ KAHTE HAI UNHE KHULA CHEELENJ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ke woh tswir ke jaaiz hone par ek sahih hadees dikhade aur ham tswir ke haram hone par 27 se zeuaada hadeese pes karte he Sunni bhaiyo kya ham hadeese Rasool ﷺ mane ya zandaar ki taswir ko jaaiz kahne walo ka koole foozul mane

MENE TO APNE AAQA ﷺ KA BAAT MAANA AUR AAP NE, !!!!!!????

HADEES:>Hazrat abu hurairah radiallahu anhu se riwayat hai ke nabi-e-karim ﷺ ne farmaya hai ki kiyamat ko jahnnam se ek grdan niklega jis ka do aakhen hoga dekhnewala, us ke do kan hoge sunanewale aur ek bolne wala zabaan hoga woh kahega mai tin phirqo par musllat hu (muqarar) ki gaye hu

1) Har zaalim hatdharm par

2) Jo allah ke saath kisi ko sarik thahraye

3)Taswir banane wale par.

HAWALA:> Jame tirmizi, sfa 369

HADEES:>Hazrat abdullah ibn abbas se riwayat hai ki nabi-e-akram ﷺ ne farmaya beshak kiyamat ke din sabse sa’akht azaab me woh sa’akhs hoga jisne kisi nabi ko katl kiya ya jisne kisi nabi ne jihad me katl kiya aur woh jis ne apni maa ya baap ko katl kiya aur zandaar ki taswire bnaane wale aur woh aalim jo ilam padhkar gumrah ho jaye |

HAWALA:-> Si’abul iman jild-6, safa-197

HADEES:->Hazrat abdullah ibn msaud radiallahu anhu se riwayat hai ke nabi-e-karim ﷺ ne farmaya ke beshak kayamat me sab se sa’akht azaab taswir banane walo par hai.

HAWALA:>Shih musalim, jild-2, safa-201

HADEES:>Hazrat abdullah ibn abbas se riwayat hai ke nabi-e-rahmat ﷺ ne farmaya jo koi duniya me taswir bnaye to use kiyamat ke din use is kam me lgaya jayega ke woh in taswiro me ruh dale mgar woh ruh na fuk payega.

HAWALA-> Shih bukhari, jild-1, safa-881

HAWALA> Shih musalim, jild-2, safa-202

HADEES:>Hazrat abdullah ibn abbas radiallahu anhu se riwayat hai ke rasool-e-akram ﷺ ne farmaya. Har taswir bnane wala jahnnam me hai Allah ta’ala har taswir ke bdale jo usne banai thi ek makhluq paida karegaa ke woh jahnnam me use azaab karegaa.

HAWALA-> Shih musalim, jild-2, safa-202

HAWALA-> Musnade imaam ahmad ibn hamdal, jild-1, safa-308

AUR BHI HADEES KA HAWALA HAI,

=========================

✍DUA KA TALIB HU

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: