ayatul kursi hindi

ayatul kursi hindi   आयतुल कुर्सी हिंदी में बिस्मिल्लाहिर राहमानिर राहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु – अल हय्युल कय्यूम – ला तै’खुज़ुहू सिनतुव वला नौम – लहू मा फिस सामावाति वमा फ़िल अर्ज़- मन ज़ल लज़ी यश फ़ऊ इन्दहू इल्ला बि इजनिह –  यअलमु मा बैना अयदी हिम वमा खल्फहुम – वला युहीतूना बिशय इम मिन …

ayatul kursi hindi Read More »