Surah Fatiha in Hindi

अऊज़ुबिल्लाही मिनस शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह हिर रहमान नीर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्या-क न बुदु व …

Read more

%d bloggers like this: