Tag: Aib Posh-e-Khal Saattar-e-Khata ka Saath ho. Ya Elahi Garmiye Mehshar say Jab Bharke Badan